Plísně a jiné stavební závady

Problém s plísněmi v bytě, jemuž jsme se už jednou věnovali, je natolik závažný, že se jím zabývá i veřejný ochránce práv. Přinášíme jeho pohled na věc.

Zjevný výskyt vlhkosti, spojený s tvorbou plísní na vnitřních stěnách bytu, je závadou, která může mít nepříznivý vliv na mikroklimatické podmínky v bytě, zejména na relativní vlhkost a rozložení teplot v místnosti. Výskyt plísní na stěnách může být zdrojem tvorby a šíření spór těchto plísní. Důsledkem mohou být různé alergie či jiné zdravotní problémy uživatelů bytu. Užívání bytu však mohou ztěžovat, či dokonce znemožňovat i jiné stavební závady.

Co mám dělat, když se mi v bytě objevují plísně a nedaří se je odstranit?

Vlastník bytu (jednotky) nesmí užíváním a stavebními úpravami uvnitř bytu a užíváním společných částí domu ztížit jinému vlastníku jednotky výkon jeho práv. Vlastník jednotky je povinen udržovat svůj byt v nezávadném stavu. Pokud k závadám vašeho bytu a související tvorbě plísní dochází v důsledku činnosti souseda (například nedostatečnou údržbou bytu, neodstraněním závady na něm apod.), je povinen vám nahradit škodu.  Jestliže k poškození vašeho bytu došlo v důsledku závad na společných částech domu, hradí škodu společenství vlastníků. Splnění této povinnosti je možné se domáhat soudně.

Jak mám postupovat, pokud mám pronajatý byt, ve kterém se objevují plísně nebo jiné závady?

Předně se obraťte na pronajímatele bytu. Pronajímatel je povinen mj. přenechat nájemci byt tak, aby jej mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, a zajistit mu nerušené užívání bytu po dobu nájmu. Plíseň v bytě je závadou, která může vzniknout také nesprávným užíváním bytu (např. nedostatečným větráním). Pronajímatel má povinnost odstranit poškození nebo vadu bytu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu oznámil. Pokud pronajímatel tuto povinnost nesplní, může nájemce poškození nebo vadu bytu odstranit a žádat od něj náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného. Pokud by pronajímatel odmítal uhradit částku vynaloženou na odstranění závad, může ji nájemce vymáhat soudně. Uvedené nároky může nájemce uplatnit pouze tehdy, pokud poškození či vada bytu jsou podstatné.

Mohu chtít jako nájemce kvůli výskytu plísní nebo jiné závadě slevu na nájemném?

Ano. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud pronajímatel přes jeho upozornění řádně neodstraní v bytě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání. Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u pronajímatele do 6 měsíců ode dne, kdy nájemce vadu zjistil nebo nemohl zjistit.

Musí pronajímatel zajistit a zaplatit veškeré opravy?

V zásadě ne. Pokud nějakou závadu způsobí sám nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, je za odstranění odpovědný on. Nájemce by měl provádět běžnou údržbu bytu, pokud se nedohodl s pronajímatelem jinak. Ostatní údržbu bytu a nezbytné opravy bytu provádí pronajímatel, pokud se nedohodl s nájemcem jinak.

Mohu se obrátit s žádostí o řešení plísní a jiných stavebních závad na stavební úřad? 

Ano. Stavební úřad může zasáhnout tehdy, jsou-li splněny podmínky pro jeho zásah uvedené ve stavebním zákoně a je-li na takovém zásahu veřejný zájem. O takový případ nejde, jestliže je plíseň či jiná závada způsobena nesprávným užíváním bytu. Odstranění stavebně-technických závad ohrožujících život a zdraví je podle stavebního zákona veřejným zájmem. Stavební úřad na základě předběžného posouzení žádosti provede zpravidla kontrolní prohlídku stavby. Prohlídkou zjistí, co je příčinou závadného stavu, jestli nesprávné užívání bytu  nebo špatný stav či špatné provedení stavby. Pokud zjistí, že příčinou výskytu plísní je špatný stav či provedení stavby, nařídí vlastníkovi odstranění závad a lhůtu, do kdy tak má učinit. Pokud vlastník závady neodstraní, může mu to stavební úřad uložit rozhodnutím, které je vymahatelné. Stavební úřad však nemůže nařídit vlastníkovi bytu či domu, aby vám poskytl požadovanou slevu na nájemném, uhradil vámi vynaložené náklady a podobně. Toto je v pravomoci soudu. 

Zdroj: Veřejný ochránce práv