Sousedova stavba je na mém pozemku

Sousedské vztahy. Sousloví, které nás nutí dodat „ach, ano“. Jsou oblíbeným námětem filmů i knih, dobře se v této souvislosti bavíme. Realita je mnohdy opačná.

Výhružky, nadávky, dokonce ničení majetku. Až tak daleko to může zajít, pokud si se sousedem „nesedneme“. Obě strany se domáhají řešení, o kterém, bohužel, kolikrát může rozhodnout až soud. Příběhů bychom mohli odvyprávět tisíce, možná víc. Dnes se zaměříme na problém jediný: sousedova stavba se rozrostla na cizí, tedy sousedův pozemek. A dodáváme – všechny problémy jsou řešitelné. Bez emocí.

Co dělat?

V prvé řadě je potřeba rozlišovat situacekdy se jedná o starou a kdy o novou stavbu. V případě stavby povolené a zkolaudované v minulosti nemůže věc řešit stavební úřad, protože úřední rozhodnutí starší jednoho roku jsou již nezměnitelná. Sousedovu stavbu je třeba z pohledu stavebního zákona považovat za legální.

Pokud půjde o stavbu postavenou po 1. 1. 2014, pak podle nového občanského zákoníku platí, že stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. Majetkoprávní vypořádání mezi vlastníkem stavby a pozemku se liší podle toho, zda stavebník stavěl v dobré víře, či nikoliv. Podle toho, zda byl stavebník v dobré víře, může soud uložit vlastníkovi pozemku, aby stavebníkovi nahradil účelně vynaložené náklady, případně nařídit odstranění stavby a uvedení pozemku do původního stavu. Kromě toho může soudna návrh některé ze stran přikázat za náhradu pozemek do vlastnictví stavebníka. Pokud ale stavba přesahuje na cizí pozemek pouze malou částí, jedná se o tzv. přestavek a část pozemku dotčeného přesahem stavby se stává vlastnictvím stavebníka. To platí pouze v případě, že stavěl v dobré víře.

U staveb nových je možné se obrátit na stavební úřad. Stavebník má totiž právo stavět pouze na pozemcích, ke kterým má právo a tyto pozemky jsou zmíněny ve stavebním povolení. Pokud však stavbu provede i na jiném pozemku, není stavba provedena v souladu s povolením a stavební úřad namísto povolení jejího užívání (kolaudace) může zahájit řízení o jejím odstranění.

Zdroj: Veřejný ochránce práv, Portál o bydlení