Daň z nemovitosti (pozemky a stavby)

Daň z pozemků

Daň z pozemků spolu s daní ze staveb tvoří daň z nemovitostí.

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.

Jak se daň stanoví?

Daň se řídí podmínkami zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zdaňovacím období je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Placení daně

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku pět tisíc korun, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

Poplatníci daně

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku.

Osvobození

Právní důvody osvobození od daně z nemovitostí a podrobné podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v ustanoveních § 4 a § 17a zákona, s nimiž je třeba se před uplatněním nároku na osvobození podrobně seznámit.

Základ daně

Základem daně u pozemků zastavěných ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1.lednu zdaňovacího období.

Sazba daně

Sazba daně u pozemků činí za každý 1 m2 u: 

 • zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč,
 • stavebních pozemků 2,00 Kč,
 • ostatních ploch 0,20 Kč.

Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby.

Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

Koeficient podle obcí

U stavebních pozemků se základní sazba daně 2,00 Kč násobí koeficientem: 

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven dle počtu obyvatel, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů uvedeného výše. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

Daň ze staveb

Daň ze staveb spolu s daní z pozemků tvoří daň z nemovitostí.

Jak se daň stanoví?

Daň se řídí podmínkami zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zdaňovacím období je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Placení daně

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku pět tisíc korun, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

Poplatníci

ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

OsvobozeníPrávní důvody osvobození od daně z nemovitostí a podrobné podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v ustanoveních § 9 a § 17a zákona, s nimiž je třeba se před uplatněním nároku na osvobození podrobně seznámit.

Základ daně

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen zastavěná plocha) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,20 (dále jen upravená podlahová plocha).

Sazba daně

Základní sazba daně:

 • u obytných domů 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
 • u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle výše uvedeného se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.

Koeficient obcí

U obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů se základní sazba daně, případně zvýšená (viz výše násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu: 

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech4,5 v Praze

Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.