Daň z pronájmu nemovitosti

Platit daň z pronájmu musí jak ten, kdo vlastní a pronajímá větší množství bytů, tak ten, kdo například pronajímá jediný byt, či dokonce pokoj v něm. Příjem z pronájmu se u fyzických osob uvádí jako jeden z příjmů v daňovém přiznání.

Podle zákona o dani z příjmu, § 9, musí ten, kdo pronajímá byt či jinou nemovitost, zdanit přijaté příjmy z tohoto pronájmu. (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů).

Zákon rozlišuje, zda je pronajímaná nemovitost v majetku fyzické osoby, nebo jde o nemovitost zapsanou v obchodním majetku. V prvním případě se příjmy z pronájmu řídí § 9 výše uvedeného zákona.

Majitelem a pronajímatelem nemovitosti je fyzická osoba

Pokud pronajímáte byt nebo nemovitost jako fyzická osoba, musíte tento příjem uvést do svého daňového přiznání z příjmu fyzických osob.

Paragraf 9 vymezuje příjmy z pronájmu jako příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí či jejich částí nebo bytů a jejich částí.

Pokud například pronajímáte ve svém dvougeneračním domku jednu bytovou jednotku, máte povinnost tyto příjmy přiznat a zaplatit vypočítanou daň.

Pokud pronajímáte nemovitost, která je společným majetkem manželů, zdaňují se příjmy z pronájmu pouze u jednoho z nich.

Od příjmů je možné odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti. Výdaje je možné uplatnit buď ve skutečné výši, nebo procentem z příjmů z pronájmu. Výběr odečtu z těchto možností je na vlastním rozhodnutí.

Od prvního ledna 2015 však nebude možné způsob uplatnění výdajů měnit.

Uplatnění skutečných výdajů je složitější

V případě uplatnění výdajů ve skutečné výši je nutné vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváříte, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu.

Pokud nejsou uplatněny výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. Při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem.