Darovací a dědická daň

V naprosté většině případů platí darovací nebo dědickou daň ten, kdo majetek získal, s výjimkou osob, které jsou například od dědické daně osvobozeny. Pozor však na případy, kdy byl majetek darován do zahraničí, v tom případě platí daň dárce.

Daň darovací upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je velmi podobná dani dědické, neboť se zde jedná také o zdanění bezúplatného nabytí majetku.

Rozdíl je však v realizaci převodu – nabytí majetku, a to u daně darovací mezi živými, zatímco u daně dědické se jedná o přechod majetku v důsledku smrti. Daň darovací by měla být zábranou proti možnosti obejití daně dědické.

Poplatník daně

Poplatníkem se u této daně stává nabyvatel majetku. V případě, že se majetek daruje do ciziny, pak se poplatníkem stává vždy dárce a ne obdarovaný. Poplatníkem může být fyzická, ale i právnická osoba.

Předmět daně

Je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Majetek je zde chápán nejenom jako movitý majetek, ale i jako nemovitost a jiný majetkový prospěch (získání určitého majetkového prospěchu či zvýhodnění bez poskytnutí protihodnoty nebo protiplnění). Daň je vybírána i z nabytého majetku darovaného z ciziny do České republiky.

Naopak za předmět daně se nepovažuje například plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem a další.

Základ daně

Ve chvíli, kdy dojde k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu, které je předmětem darovací daně, vzniká poplatníkovi daňová povinnost. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená nejenom o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, ale i cenu majetku od daně osvobozeného a clo spolu s daní placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Celé znění naleznete v § 7 zákona.

Cenou, z které se vychází při stanovování základu daně, je cena zjištěná dle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Tímto předpisem se myslí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

V případě, že je předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

Jiný způsob zdaňování má také nabytí movitého majetku darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků. Zde se cena majetku sčítá a teprve výsledek se stává základem daně. Jestliže již došlo k vyměření daně darovací z nabytí majetku v tomto období, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku. V případě, že dojde ke zdanění v prvním a druhém roce, případně jen v roce druhém, dojde k ukončení dvouletého cyklu.

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Podání daňového přiznání

K dani dědické je poplatník povinen podat daňové přiznání místně příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení.

K dani darovací se daňové přiznání podává do 30 dnů ode dne, v němž došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny, případně byla-li daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla-li účinnosti smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí. Na základě daňového přiznání a podle výsledku vyměřovacího řízení správce daní vypočte a vyměří daň platebním výměrem. Daň je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.

Skupiny pro výpočet daně:

I. skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé.

II. skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

III. skupina - ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

TABULKA 1

Sazby daně dědické a darovací pro osoby zařazené do I. skupiny

Základ daně

Sazba

přes Kč

do Kč

-

1 000 000

1,00 %

1 000 000

2 000 000

10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč

2 000 000

5 000 000

23  000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč

5 000 000

7 000 000

68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč

7 000 000

10 000 000

102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč

10 000 000

20 000 000

162 000 Kč a 2,50 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč

20 000 000

30 000 000

412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč

30 000 000

40 000 000

712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč

40 000 000

50 000 000

1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč

50 000 000

a více

1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

TABULKA 2
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny (§ 13)

Základ daně

Sazba

přes Kč

do Kč

-

1 000 000

3,00 %

1 000 000

2 000 000

30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč

2 000 000

5 000 000

65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč

5 000 000

7 000 000

185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč

7 000 000

10 000 000

285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč

10 000 000

20 000 000

465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč

20 000 000

30 000 000

1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč

30 000 000

40 000 000

1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč

40 000 000

50 000 000

2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč

50 000 000

a více

3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte částka dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

TABULKA 3
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny (§ 14)  

Základ daně

Sazba

přes Kč

do Kč

-

1 000 000

7,00 %

1 000 000

2 000 000

70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč

2 000 000

5 000 000

160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč

5 000 000

7 000 000

520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč

7 000 000

10 000 000

820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč

10 000 000

20 000 000

1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč

20 000 000

30 000 000

3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč

30 000 000

40 000 000

5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč

40 000 000

50 000 000

8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč

50 000 000

a více

12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč

Při výpočtu daně dědické se vypočte částka dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.

Osvobození od daně

Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

Osvobození se vztahuje i na movitou věc určenou k osobní potřebě u fyzické osoby, která nebyla po dobu jednoho roku před nabytím součástí obchodního majetku dárce a její cena nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč.