Služba sledování změn v katastru

Chcete být průběžně informováni o změnách v katastru nemovitostí týkajících se Vaší nemovitosti? 
Jste zástavní věřitel nebo oprávněný z věcného břemene a chcete vědět, že došlo k převodu nemovitosti jinému vlastníkovi? Zřiďte si službu sledování změn. 

Komu se služba poskytuje

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákona) osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Žádost o zřízení služby tak může podat:

 •  vlastník
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
 • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.

Jak služba funguje

Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Změnou se rozumí: 

 • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování)
 • provedení vkladu
 • provedení záznamu
 • zápis poznámky

Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele jedním z distribučních kanálů (uživatel si vybere mezi datovou schránkou, e-mailem, SMS).

Jako další, nezávislou službu, je možné zřídit i odebírání událostí v XML formátu pomocí webové služby (web services). Tato varianta je vhodná pro osoby, které mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí - např. banky. Informace o řízeních, ve kterých je uživatel služby účastníkem lze odebírat pouze webovou službou.

Služba odesílá dva typy zpráv – provozní zprávy a vlastní zprávy služby sledování změn. Provozními zprávami jsou zprávy týkající se správy účtu (založení zákaznického účtu, výzva k úhradě služby, aktivace služby, změna hesla, změna kontaktů pro zasílání obou typů zpráv apod.) Zprávami služby sledování změn jsou zprávy informující o vlastní změně údajů na nemovitosti. Pro každý typ zpráv lze nastavit kontaktní údaje samostatně. Zprávy jsou odesílány nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.

Zřízení služby

Pokud má zájemce o službu aktivní datovou schránku, může si službu zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu (žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání). Služba se aktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení úplaty. Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti. V případě, kdy je žádost podána

 • prostřednictvím webové aplikace, se totožnost žadatele ověří přes jím zadanou datovou schránku
 • v listinné podobě osobně prostřednictvím katastrálního pracoviště, ověří totožnost katastrální pracoviště podle dokladu totožnosti
 • v listinné podobě zasláním na adresu Úřadu, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele

Při zřízení služby je uživateli založen zákaznický účet, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy, které uživateli byly zaslány na jím zvolený kontakt, a který je možno dále obsluhovat přes aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Přihlašovací údaje k zákaznickému účtu jsou uživateli předány po zřízení služby.

Změny v nastavení služby

Změny kontaktních údajů, změna nebo obnova přístupového hesla, nastavení nebo změna fakturační adresy apod. lze provést přímo v aplikaci služby bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o změnu lze podat také osobně na kterémkoli katastrálním úřadu nebo písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o změnu je totožný se vzorem žádosti o zřízení služby (ke stažení  RTF).I v tomto případě je podmínkou provedení změny prokázání totožnosti. 

Úplata za službu 

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
9001Informace o změnách katastru v rozsahu 0 - 20 sledovaných nemovitostí -200 korun
9002Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více sledovaných nemovitostí, za každou nemovitostrok10 korun

Poznámky:

 1. Sledovanou nemovitostí se rozumí nemovitost, ke které má žadatel vztah podle § 19 odst. 3.
 2. Počet nemovitostí pro účel zařazení do jednotlivých položek se zjišťuje v prvním roce při aktivaci služby a poté vždy 30 dnů před začátkem každého dalšího běžného roku sledování.
 3. Úplata podle položky 9001 se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby.
 4. Maximální výše úplaty podle položky 9002 činí 500 000 Kč.
 5. Měrnou jednotkou rok se rozumí 12 po sobě následujících měsíců. V případě, že je sledování ukončeno v průběhu roku, úplata ani její poměrná část se nevrací.
 6. Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata podle položky 9002 snižuje o 20 %.
 7. Úplata je splatná na rok dopředu, nejpozději den před začátkem období, na které je vyžadována.

Zdroj: Český zeměměřický a katastrální úřad