Co musí obsahovat pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné

Co obsahuje pojistná smlouva?  

 • vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné  pro obě smluvní strany,
 • musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok. 

Způsob uzavření pojistné smlouvy 

 • osobně na pobočce pojišťovny,
 • prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele,
 • on-line prostřednictvím internetu,
 • prostřednictvím dalších prodejních kanálů (makléři, cestovní kanceláře, pošta, realitní makléři). 

Pojistka

 • potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému,
 • pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky. 

Obsah pojistné smlouvy 

 • určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo jednorázové,
 • vymezení doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena.

Pojistné podmínky - nedílná součást pojistné smlouvy  

 • zpracovává je pojistitel pro jednotlivé typy pojištění,
 • obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost,
 • pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen (kromě smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku).