Nájem bytu podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník přináší zásadní změny v pojetí nájmu bytu jako chráněného vztahu. Tato ochrana se projevuje zejména v § 2235, podle kterého se nepřihlíží k ujednáním, která by zkracovala nájemcova práva upravená v pododdíle Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu. Dále se tato ochrana projevuje v ustanovení § 2239 - zakázaná ujednání, kdy se nepřihlíží ke sjednaným smluvním pokutám (nové pokuty sjednat nadále nelze) a rovněž se nepřihlíží k ujednáním, kterými by byla uložena nájemci povinnost zjevně nepřiměřená okolnostem. Ochrana nájemce je navíc završena řadou tzv. kogentních ustanovení, tj. ustanovení, od kterých se nelze odchýlit. Jde zejména o úpravu skončení nájmu na základě výpovědi. 

Výpověď nájmu

Pronajímatel může podle § 2291 vypovědět nájem bez výpovědní doby v případě, že nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Musí však před podáním výpovědi absolvovat procesní postup, tj. vyzvat nájemce, aby odstranil své závadné chování v přiměřené době. Po uplynutí této doby, v případě, že nájemce nesjednal nápravu vytýkaných skutečností, lze nájem vypovědět. Výpověď je sice možná bez výpovědní doby, nicméně nájemce má podle § 2290 právo podat návrh k soudu do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla, zda je výpověď oprávněná. Z toho plyne, že pronajímatel v této lhůtě pravděpodobně nebude byt obsazovat, neboť by se vystavoval riziku, že soud shledá jeho výpověď neplatnou, a že nájem trvá i nadále. Za zvlášť závažný způsob porušení povinnosti nájemce se především považuje neplacení nájemného a nákladů na služby. V ostatních případech lze nájem vypovědět také pouze z důvodu uvedených v zákonu a v zásadě s tříměsíční výpovědní dobou.Byly vypuštěny výpovědní důvody, kdy nájemce byt neužívá (nebo ho užívá jen občas) a dále i výpovědní důvod, kdy vyžaduje byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům užívat.

 • pronajímatel nemá povinnost žádat soud o přivolení k výpovědi, nebude nutné zajišťovat bytovou náhradu, 
 • nájemce má právo podat návrh k soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, a to v prekluzivní lhůtě dané zákonem, 
 • pokud byl nájem zřízen na dobu určitou, může nájemce vypovědět nájem pouze tehdy, změní-li se závažným způsobem okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy vycházely,
 • pokud byl nájem zřízen na dobu neurčitou, je možné nájemcem vypovědět bez uvedení důvodu, avšak s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Změny výše nájemného

 • pronajímatel a nájemce si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Neujednají-li si strany zvyšování nájemného, nebo nevyloučí-li možnost zvyšování zcela, mohou navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného v daném místě, ale za podmínek striktně určených zákonem, 
 • pronajímatel bude mít možnost navrhnout zvýšení nájemného, pokud upraví dům nebo byt ve prospěch nájemců. Stačí mu k tomu přitom souhlas nájemců dvou třetin bytů v domě, přesto se výše nájemného bude týkat všech (návrh pronajímatele není soudně vymahatelný),
 • pokud nedojde k dohodě o zvýšení nájemného, bude moci pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného, ale nejvýše o 3,5 % z vynaložených nákladů na úpravu domu (ani takový návrh pronajímatele na zvýšení nebude však soudně vymahatelný).

Výše jistoty

 • dosud mohl pronajímatel požadovat „kauci“ ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění v souvislosti s užíváním bytu, nově bude moci pronajímatel požadovat jistotu ve výši maximálně šestinásobku měsíčního nájemného,
 • nájemce bude mít nově právo na úroky z uložené částky,
 • po skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci a započte si přitom, co mu nájemce z nájmu dluží.

 Konec přechodu nájmu na dlouhé roky

 • právo přechodu nájmu například z prarodiče na spolubydlícího vnuka zůstane zachováno, ale bude omezeno na dva roky, pak už bude na pronajímateli, zda nájem prodlouží,
 • nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu bytu na člena nájemcovi domácnosti, přejdou na nájemcova dědice. Nebude-li dědic znám ani do šesti měsíců od smrti nájemce, může pronajímatel byt vyklidit a tím nájem zaniká. Věci původního nájemce však musí uschovat.

Pronájem neobyvatelného bytu, oprava nájemního bytu

 • nájemce si bude moci pronajmout byt nezpůsobilý k bydlení, pokud se dohodne s majitelem, že byt upraví. Dohoda by měla obsahovat především rozsah úprav a způsob úhrady nákladů, které nájemce na úpravu vynaložil. Pokud bude pronajímatel chtít rekonstruovat již obývaný byt, nemůže to vést k ukončení nájmu, naopak by měl nájemcům pomoci zajistit náhradní ubytování (v případě vystěhování bytu) a především uhradit zvýšené výdaje spojené s vyklizením bytu a s náhradním bydlením,
 • nájemci budou moci v bytě podnikat a jeho část pronajímat,
 • nájemce bude moci v bytě podnikat, ačkoli to není součástí nájemní smlouvy, nesmí to však jakkoli omezit ostatní nájemce nebo zatížit byt,
 • nájemce bude rovněž moci část bytu dále podnajmout bez souhlasu pronajímatele, pokud v bytě bude i nadále sám trvale bydlet,
 • nájemce už nemusí uvádět osobní údaje o lidech, kteří s ním žijí, v rámci oznamovací povinnosti, měl by ale uvést jejich počet. V nájemní smlouvě může být stanoveno, že pronajímatel musí se zvyšováním počtu lidí v bytě souhlasit, souhlas však nebude třeba při přijetí osoby blízké nájemci.

Nová definice nezbytných služeb 

Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu musí zajistit pronajímatel. Pokud k takovému ujednání nedojde, zajistí pronajímatel:

 • Dodávky vody, odvod odpadních vod, dodávku tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení, čištění komínu, provoz výtahu, úklid společných částí domu a zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání.
 • Vedle občanského zákoníku existuje ještě speciální právní předpis (zák. č. 67/2013 Sb., kde je upraven mimo jiné způsob rozúčtování nákladů na služby).

Zdroj: MMR