Větrání v bytových domech a panelové výstavbě II

O tom, proč větrat v domech a bytech, či jakým způsobem zhoršují nové typy oken kvalitu vnitřního prostředí, jsme vás na stránkách Portálu o bydlení už jednou informovali. Věnovali jsme se též problémům s tím souvisejícím, jako jsou např. vysoké koncentrace CO2 a dalších škodlivin, a také tomu, jak se projevuje zvyšující se relativní vlhkost v domech (tvorba plísní, kondenzace vlhkosti na konstrukcích staveb). Tentokrát se soustředíme na další aspekty této otázky.

Systémy větrání bytů můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny, a to na systémy bez rekuperace tepla a systémy s rekuperací tepla.

Do systémů bez rekuperace tepla patří všechny systémy větrající pomocí otevírání oken či všechny podtlakové systémy zajišťující pouze odvod vzduchu z bytů a zajišťující přívody vzduchu prostřednictvím individuálních otvorů nebo štěrbin, ať v oknech, či zdech domu. Nevýhodou těchto systémů, nepočítaje v to úsporu energie, je v mnoha případech nedokonalá těsnost při uzavírání těchto otvorů, a vezmeme-li v úvahu jejich velké množství (v každé místnosti by měl být aspoň jeden), dochází k porušení vzduchotěsnosti objektu i v době, kdy není potřeba větrat, což vede ke zbytečným ztrátám energie.

Systémy s rekuperací tepla pro bytové domy jsou dvojího druhu:

·         systém decentrálního větrání

·         systém centrálního větrání

Systém decentrálního větrání je zajištěn pomocí individuálních větracích jednotek s rekuperací tepla, které jsou umístěny v každém bytě, např. na toaletě nebo v pomocné komoře apod. Je zajištěn společný přívod a odvod vzduchu mimo objekt. Dále jsou zhotoveny rozvody vzduchu po bytě. Odvod vzduchu je z koupelen, záchodů, kuchyní, šaten apod. Přívod vzduchu je pak do obývacích prostor, ložnic, dětských pokojů. Rozvody vzduchu jsou zhotoveny zpravidla pod stropem, zejména v rekonstruovaných bytech, v novostavbách mohou být také rozvody vzduchu zabudovány do podlah. Výhodou tohoto systému je, že každý uživatel si sám zajišťuje větrání na základě individuálních potřeb. Nevýhodou je, že se uživatel musí starat o samotnou jednotku, která je v jeho vlastnictví, a také se musí starat o výměnu filtrů v jednotce stejně jako např. v osobním automobilu. Druhou nevýhodou tohoto systému pak je, že společné potrubí pro přívod a odvod vzduchu musí být tepelně izolováno v rámci stoupaček, protože  potrubím probíhá v zimním období studený vzduch, a tato skutečnost by mohla způsobit kondenzaci vlhkosti na potrubí. 

Větrací jednotka v každém bytě zajišťuje větrání pomocí ovladače, a to dnes především v týdenních programech. Tím se zajišťuje tzv. trvalé provětrávání bytů, tak jak požaduje norma. Řízení a ovládání jednotky mohou ovlivňovat také externí vstupy nebo čidla kvality vzduchu, čidla CO2 nebo vlhkostní čidla. Externí vstupy, což může být například vypínač světla na záchodě, zajišťují tzv. nárazové provětrávání a způsobují zvýšení větracího výkonu jednotky po určitou dobu. Čidla pak zvyšují větrací výkon jednotky do doby, než například poklesne vlhkost nebo koncentrace škodlivin v prostoru.

Některé jednotky umožňují připojení na internet, čímž lze ovládat systém nebo ho sledovat v mobilní aplikaci či v osobním počítači.

Systém centrálního větrání je zajištěn pomocí jedné nebo několika samostatných jednotek, které jsou umístěny na střeše objektu nebo v technických prostorách objektu a které zajišťují společné provětrávání bytů, jež jsou obvykle na stejné stoupačce. Aby bylo možno zajistit individuální provětrávání dle okamžitých požadavků jednotlivých bytů, je na vstupu a výstupu do každého bytu osazen VAV regulátor průtoku. Dále jsou zhotoveny rozvody vzduchu po bytě obdobně jako při instalaci samostatných větracích jednotek. Odvod vzduchu je z koupelen, záchodů, kuchyní, šaten atd. Přívod vzduchu do obývacích prostor, ložnic, dětských pokojů.

VAV regulátor průtoku nastavuje požadovaný výkon větrání bytu obdobně jako u samostatných větracích jednotek, tedy pomocí ovladače, externích vstupů nebo čidel kvality vzduchu, čidel CO2 či vlhkostního čidla. Jednotlivé VAV regulátory průtoku pak na základě individuálních požadavků bytů zajistí nastavení optimálního výkonu společné větrací jednotky. Každý byt je tedy řízen samostatně, stejně jako pomocí samostatné jednotky. Není ale vyžadována individuální údržba jednotky uživatelem a o údržbu se stará správce objektu.

Zdroj: ČSRB