Majitel bytu se stává členem společenství vlastníků ze zákona

Dosud společenství vlastníků jednotek vznikalo ze zákona. Nový občanský zákoník to však mění a společenství vlastníků bude nadále vznikat procesem založení a vzniku zápisem do rejstříku společenství. 

Podle dosud platné právní úpravy vzniká společenství vlastníků ze zákona v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to v okamžiku, kdy je třetímu z nich doručena listina dokládající jeho vlastnické právo. Vlastníci bytu ho tedy nemuseli zakládat, neboť vzniklo při splnění výše uvedených zákonných podmínek a do doby přijetí stanov se právní poměry řídily vzorovými stanovami. 

Co mění nový občanský zákoník?

Nový občanský zákoník tuto úpravu od ledna 2014 mění, aby se už neopakovaly problémy, související s tím, že si majitelé bytů neuvědomovali povinnosti, které by mělo společenství vlastníků plnit. Nově proto musí vzniku společenství předcházet aktivní činnost majitelů bytů, kteří si schválí stanovy, a tím založí společenství vlastníků a následně vznikne společenství zápisem do veřejného rejstříku. Vznik společenství vlastníků bude i nadále povinný. 

Dosud vznik společenství upravoval § 9 zákona č. 72/1994 Sb., nově jej bude řešit občanský zákoník. Společenství vlastníků bude i nadále právnickou osobou, jejímž úkolem je zajišťování správy domu a pozemku. Musí být způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem a nesmí se žádným způsobem podílet na podnikání a musí vést účetnictví. 

Nově (NOZ § 1200 odst. 2) musí stanovy obsahovat alespoň následující body:

  • název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
  • sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
  • členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  • určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
  • určení prvních členů statutárního orgánu,
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  • pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.