Energie v bytových domech. Možné úspory pro roky 2015 a 2016

Ceny za energie jsou vysoké. Výbory SVJ i jednotlivci se proto zajímají, jak by mohly ve svých objektech co nejvíce ušetřit.

Praktická účinnost energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definujícího liberalizovaný trh energií a umožňujícího odběrateli uspořit za energie výběrem z více dodavatelů, je dosud charakterizována soupeřením dominantních dodavatelů na energetickém trhu s novými alternativními společnostmi. Ty se své zákazníky v naprosté většině případů snaží oslovit nabídkou výhodnější ceny energií. Výsledkem tohoto „energetického boje o zákazníka“ je pozitivní finanční dopad na odběratele, kdy dodavatelé pod konkurenčním tlakem a také vlivem vývoje cen elektrické energie a plynu na světových trzích v posledním období výrazně snížili ceny za energie. Důležitým přínosem konkurenčního prostředí je také posílení zákaznického servisu odběratelům. Právě na zkvalitnění a rozšíření služeb zákazníkům se upírá stále větší pozornost dodavatelů energií, mimo jiné proto, že se cenové rozpětí jejich nabídek, zejména u alternativních dodavatelů, postupně vyrovnává.

Jak ještě jinak

Další možností, jak uspořit náklady na energie, je vhodná skladba spotřebičů v odběrných místech, ať již jde o byty, nebo společné části domu. Náhradou stávajících elektrospotřebičů a žárovek za nové, „šetrné“ spotřebiče a nové typy osvětlovací techniky, například LED osvětlení, je možno docílit značných úspor, nicméně takové řešení má i vyšší pořizovací náklady, které je nutné předem vyhodnotit. Nejekonomičtější je provádět změny postupně, dle životnosti stávajících spotřebičů.

Poslední možností, jak uspořit za energie, je technický zásah v odběrném místě, a to snížením velikosti jističe, za který odběratel platí pravidelné měsíční platby bez ohledu na množství odebrané energie. V současnosti je výhodnost této možnosti úspor v porovnání s investičními náklady na realizaci a revizní zprávu nejméně diskutabilní. Otázkou je, nakolik se tato oblast pootevře po dokončení připravovaných novel zmíněného energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů. Druhý z obou předpisů vztahuje výběr poplatků za obnovitelné zdroje nikoliv již na množství spotřebované elektrické energie odběratelem, nýbrž právě na pravidelné měsíční úhrady vztažené k velikosti jističe. Je velmi pravděpodobné, že přijetím nového řešení výběru poplatků za obnovitelné zdroje může být hledání úspor v naznačené oblasti významnější než úspora na samotné spotřebě elektrické energie.

Elektrická energie

Cenová struktura za dodávky elektrické energie je rozdělena na platbu za silovou elektřinu (část ceny neregulovanou Energetickým regulačním úřadem) a za regulované platby (distribuce, služby operátora). Cena za silovou elektřinu je hlavním předmětem zájmu dodavatelů při oslovování potenciálních zákazníků.  Její výše není regulována a je tou částí ceny, kterou může zákazník ovlivnit výběrem svého dodavatele.

·         Společné části domu

Primární možností, jak uspořit na elektrické energii ve společných částech domu, je zvolit vhodného dodavatele silové elektřiny. Tímto krokem lze uspořit až 10 % nákladů za energie bez investičních nákladů.

Vzhledem k tomu, že celková platba za elektrickou energii je kromě silové elektřiny složena také z tzv. regulovaných distribučních poplatků, a to až ze 70 %, je možno výrazně uspořit i v této položce. V praxi se setkáváme s tím, že bytová družstva a SVJ mají na společné části domů sjednánu nevhodnou, tzv. podnikatelskou distribuční sazbu C (např. C01d, C02d.). Přitom vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, v příloze 4a výslovně kategorizuje tato odběrná místa do distribučních sazeb určených pro sektor domácností, tedy distribuční sazby D (např. D01d, D02d). Uvedené sazby mají nižší jednotkové ceny jak za jističe, tak za další regulované položky. Změnou sazeb z C na D může dojít k další úspoře až o 30 %. Tato změna s sebou nenese žádné dodatečné náklady a jde pouze o administrativní úkon.

Další možností úspor je fyzické snížení velikosti hlavního jištění jak u sklepních prostor, tak u osvětlení. Historicky byly sklepní prostory více využívány. Byly vybaveny elektrospotřebiči (např. pračkami, sušičkami apod.), a tudíž byl požadavek na velikost jištění větší.

Dále se výrazně změnila technologie osvětlování společných částí domů, kdy velké množství klasických žárovkových osvětlovacích těles je nahrazováno úsporným ledkovým osvětlením. Po novelizaci shora citovaných zákonů bude tato možnost zvýšení úspor pravděpodobně nejvýhodnější.

·         Bytové jednotky

U bytových jednotek může opět vzniknout primární beznákladová úspora vhodnou volbou dodavatele elektřiny jejím odběratelem.

Nákladovost za elektřinu lze výrazně ovlivnit vhodným výběrem produktu. Obecně je znám princip garance stability ceny po určité období, někdy doplněný i finančním bonusem, výměnou za déletrvající závazek odběratele k odběru elektrické energie. Současně si je však třeba připomenout, že v posledních třech letech klesla cena za silovou elektřinu téměř o 30 % a odběratelé s fixovanou cenou se připravili o možnost využívat tohoto klesajícího trendu. Z uvedeného důvodu je vhodné fixaci nejvyšší ceny na určité období doplnit závazkem dodavatele, že dokáže reagovat na pokles ceny.

Mezi novinky patří například možnost sjednat cenu za dodávku elektrické energie jako proměnlivou v čase, tzv. „hodinové burzovní produkty“. V tomto případě platí odběratel za každou odebranou hodinu. Vzhledem ke struktuře odběru domácností, kdy je výrazná spotřeba elektřiny především o víkendech, kdy jsou ceny v tomto čase za silovou elektřinu nejlevnější, může být takové řešení pro koncového odběratele dalším zajímavým nápadem.

Zemní plyn

Možnosti, jak uspořit za zemní plyn, jsou oproti elektrické energii více omezeny. Cenová struktura za dodávky zemního plynu je obdobně jako u elektrické energie rozdělena na platbu za komoditu (část ceny neregulovanou Energetickým regulačním úřadem) a za regulované platby (distribuce, služby operátora). Rozdílem je, že poměr nákladů za distribuci z celkových nákladů za zemní plyn je pouze okolo 20 %. Způsoby, jak uspořit v regulovaných platbách, v této chvíli nejsou.

Možnými řešeními, jak uspořit na zemním plynu, jsou:

·         vhodný výběr dodavatele zemního plynu,

·         vhodný výběr plynového spotřebiče,

·         změna (přechod) z plynové spotřeby na elektřinu.

U komodity zemní plyn je hlavní možností, jak uspořit, vhodný výběr dodavatele zemního plynu. V současnosti je na trhu více než sto aktivních obchodníků se zemním plynem, kteří jsou schopni zajistit dodávky zemního plynu konečnému odběrateli, včetně zajištění bezpečnostních standardů v případě nedostatku zemního plynu, například v důsledku právě probíhajícího konfliktu na Ukrajině.

Cenový rozptyl u dodavatelů je značný. Dominantní dodavatelé bývají cenově méně výhodní, nicméně jejich cenová politika se změnila ve vyplácení zpětných bonusů. Je na zvážení odběratele, aby posoudil, zda zpětný bonus u dražší ceny je výhodnější než levnější cena komodity.

Vhodným výběrem spotřebiče, popřípadě přechodem ze spotřebiče plynového na elektrický, je možno docílit dalších úspor. Vhodnost tohoto řešení je nutno prokalkulovat s aktuálními cenovými možnostmi na trhu jak komodit, tak pořizovacích cen spotřebičů.

Zdroj: Břetislav Novosad, Right power energy