Práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů

Sporů, v nichž jde o to, jaká jsou hlavní práva a povinnosti nájemníků či naopak pronajímatelů, není málo. Smí například bytu chodit na kontrolu k nájemníkům? Čtěte, jaká jsou základní práva a povinnosti obou stran. 

Práva nájemníka

  • právo bydlet v bytě,
  • právo používat společné prostory domu (sklep, půda, chodby a podobně) podle pravidel stanovených nájemní smlouvou, která může například přístup na půdu omezit,
  • právo využívat služby spojené s užíváním bytu (patří sem výtah, dodávka vody, tepla, elektřiny).

Povinnosti nájemníka

  • povinnost platit v dohodnuté výši a dohodnutém termínu nájemné,
  • povinnost užívat byt a společné prostory domu řádně a s respektem k právům ostatních nájemců a pronajímatele,
  • povinnost bez odkladu oznámit pronajímateli závady v bytě a potřebné opravy a snášet omezení v užívání bytu při provádění oprav, jinak hrozí, že náklady ponese sám.

Práva pronajímatele

  • právo provádět stavební úpravy v bytě, a to se souhlasem nájemce,
  • právo vstoupit do bytu kvůli kontrole, v jakém je byt stavu, ovšem musí o svém záměru nájemce včas informovat. Ten přitom není povinen pronajímatele do bytu vpustit, pronajímatel však může požádat soud, aby rozhodl, že ho do bytu vpustit musí. 

Povinnosti pronajímatele

  • povinnost předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání,
  • povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.