Exekuce – Damoklův meč současnosti

Pouhé pomyšlení na ni nám kazí spánek. Není divu, informace, jež se občas v tisku objevují, nejsou povzbuzující.

Tématu exekucí se nevěnujeme poprvé zde. Čím více ale o problematice budeme vědět, tím méně si ji budeme démonizovat. Do úzkých se může dostat každý, úhelnou otázkou ale není, zda propadat či nepropadat panice, ale jak situaci řešit.

Co je exekuce?

Exekuce (výkon rozhodnutí) je státem povolený a řízený způsob vymáhání dluhů. Exekuce je rychlejší a efektivnější alternativou k soudnímu výkonu rozhodnutí.

Kdo je exekutor?

Exekutor je úřední osobou (např. soudce, zastupitel, policista), která je pověřena vymáháním dluhů na základě souhlasu soudu, a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. Všichni exekutoři musí být členy Exekutorské komory. Tomuto profesnímu sdružení je také možné podat stížnost na jednání konkrétního exekutora.

Jak exekutor pracuje?

Především zjišťuje dlužníkův majetek, a to v součinnosti se státními orgány, bankami, pojišťovnami a dalšími institucemi. Zjišťuje, jaké vlastní dlužník nemovitosti, zda vlastní cenné papíry, kolik peněz má na svých bankovních účtech, zda si spoří na penzi apod. a jaké má příjmy. To vše mu umožňuje vyhodnotit nejlepší z možných způsobů provedení exekuce.

Před tím, než vás exekutor navštíví, je povinen vám zaslat vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k zaplacení dluhu ve lhůtě 30 dnů. Pokud dluh (včetně úroků a smluvních sankcí od věřitele) a náklady exekuce vypočtené exekutorem v dané lhůtě zaplatíte, exekutor vám naúčtuje pouze polovinu své zákonem, respektive prováděcí vyhláškou, stanovené odměny (cca 15 % z dlužné částky včetně příslušenství a nákladů věřitele, minimálně však 3000 Kč).

Vstup exekutora do obydlí

Pokud nezaplatíte, exekutor zahájí exekuci. Základním úkonem exekuce je zjištění majetku a příjmů dlužníka. Za tímto účelem exekutor obešle finanční instituce, aby zjistil, jaké máte účty a hlavně kolik na nich máte uloženo peněz, dotáže se katastru nemovitostí, aby zjistil, jestli vlastníte nemovitosti a navštíví vás doma kvůli pořízení soupisu vašeho movitého majetku za účelem jeho budoucího prodeje. Jste povinni jej vpustit do bytu či domu. Pokud mu v tom bráníte, nebo nejste doma, musí exekutor přizvat Policii ČR, bez její asistence nebo vašeho svolení vstoupit nesmí.

Obrana proti soupisu majetku

Pokud exekutor sepíše do soupisu majetku i věci, které jsou z exekuce vyloučeny, můžete se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, který se podává u tohoto exekutora. Pokud exekutor váš návrh odmítne, můžete podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu, který nařídil exekuci. Žalobu je nutno podat do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Po dobu řízení nesmí exekutor věci prodat. Pokud tak přesto učiní a soud rozhodne, že máte pravdu, exekutor musí zaplatit škodu, kterou vám způsobil. Je za tím účelem ze zákona pojištěn.

Zdroj: Ministerstvo financí