Žádost o zřízení účtu k dálkovému přístupu

Katastr nemovitostí vytvoří dálkový přístup každé instituci, která o to řádně požádá prostřednictvím tiskopisu úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově i úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na stránkách úřadu.

Pokud jde o orgány veřejné správy, úřad založí žadateli o bezúplatný dálkový přístup jeden zákaznický účet pro jednoho uživatele. Podúčty pro další uživatele si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru.

Uživatelské jméno a heslo

Potvrzená žádost, doplněná číslem zřízeného zákaznického účtu a číslem jednacím, bude vrácena žadateli poštou. Tím bude také uzavřen smluvní vztah o poskytování služeb na daném účtu. Zároveň žadatel obdrží uživatelské jméno a výchozí heslo, umožňující vstup do systému („Přístup pro registrované uživatele“). Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné. Heslo slouží pouze k prvnímu přihlášení, kdy je uživatel musí nahradit vlastním privátním heslem.

Co musí obsahovat žádost?

Žádost o zřízení bezúplatného dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje:

    a) název právnické osoby nebo státního orgánu, údaj o jeho identifikačním čísle a sídle,

    b) uvedení zákona, podle kterého je uplatňován nárok na bezúplatné poskytování údajů z katastru,

    c) závazek žadatele neužít bezúplatně poskytnuté údaje z katastru k jinému účelu než k účelu, který v žádosti uvedl,

    d) prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu, že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru jinak než na základě smlouvy podle § 10 odst. 8 vyhlášky a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

    e) datum a podpis žadatele.

Žadatel je oprávněn bezúplatně získávat údaje katastru dálkovým přístupem pouze k výkonu své působnosti. Úřad vede přehled o poskytnutých údajích pro každého uživatele samostatně. Potřebné formuláře lze stáhnout přímo na webových stránkách katastru nemovitostí.

U placených služeb bude po uplynutí účtovacího období vystavena a zaslána faktura v hodnotě odpovídající rozsahu výstupů odebraných uživatelem v daném období.