Vyplatí se mít obecního (městského) architekta?

Nejsou to náhodou vyhozené peníze? Mnohé úvahy těch, kdož mohou ovlivnit, jakou obec předají potomkům, mají možná podobný základ. Architekt přece ubere peníze z již tak napjatého rozpočtu, proč tedy využívat jeho služeb, když každý „stavař“ dokáže totéž. Jenže…

Podobné myšlenky nás leckdy mohou dostat do pasti. Když dva dělají totéž, nebývá to obvykle totéž. Zkušený architekt, který by měl ideálně být prostředníkem mezi orgány samosprávy obce a veřejností, garantem architektonických a urbanistických hodnot, může obci finanční prostředky v důsledku ušetřit. Tam, kde funkci městského architekta zavedli, zjistili, že spolupráce funguje.

Otázkami souvisejícími s působností městského architekta se zabývá Česká komora architektů, jež už v minulém roce připravila dokument Politika architektury 2013, který cílila nejen na zástupce měst a obcí, ale i na politické strany. Mottem je nabídka spolupráce na utváření veřejného prostoru.

Jaké výhody může architekt obcím / městům přinést?

V zásadě:

·         podílí se na úpravě udržování a rozvoji obce z hlediska architektonického, urbanistického, estetického, výtvarného, územně plánovacího, dopravního a dalších,

·         je supervizorem, koordinátorem a nositelem koncepce v uvedených oblastech, expertním poradcem,

·         při optimálním působení v obci by výsledkem jeho činnosti měly být zajištění komplexní péče o ní a ochrana specifik a charakteristik daného místa

·         ochrana a posilování „genia loci“, zlepšení kvality prostředí, efektivnější vynakládání prostředků na investiční akce a zajištění udržitelného rozvoje,

·         propagace místa i jeho politické reprezentace,

·         zlepšení komunikace mezi občany a vedením obce.

Jaké by obce / města měly mít na svého architekta požadavky?

·         osobní přístup k výkonu funkce,

·         odborné znalosti z řady souvisejících oborů,

·         praktické zkušenosti,

·         koncepční myšlení,

·         úcta k právu a soukromým i veřejným zájmům,

·         umění komunikace s odbornou a laickou veřejností,

·         schopnost komunikace s médii,

·         politická nezávislost.

Z důvodů, proč architekta nezaměstnat, by jistě představitelé obcí sestavili celý dlouhý seznam. Faktem však zůstává, že tam, kde už „toho svého“ mají, roste genius loci do krásy.

Zdroj: Česká komora architektů