Politika architektury a stavební kultury ČR

V polovině ledna letošního roku schválila vláda ČR nelegislativní dokument s širokou celostátní působností – Politiku architektury a stavební kultury České republiky.

Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jeho základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury, a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou, což by mělo vést ke

·         kvalitnější architektuře,

·         hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí,

·         přívětivému veřejnému prostoru,

·         harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny,

·         respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice,

·         vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, v němž žijí.

Dokument se věnuje třem základním oblastem, v jejichž rámci řeší celkem osm témat:

·         Krajina a sídla

1. uspořádání krajiny a sídel,

2. veřejná prostranství,

3. začlenění staveb do prostředí.

·         Stavby

4. zadávání zakázek,

5. projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb.

·         Vzdělávání, osvěta a výzkum

6. vzdělávání,

7. osvěta a média,

8. výzkum a vývoj.
 

Zpracovat Politiku architektury a stavební kultury České republiky uložila vláda usnesením, kterým schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Dokument připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními orgány státní správy, krajskými úřady, s Ústavem územního rozvoje, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, vysokými školami a dalšími.


Další informace včetně plného znění schváleného dokumentu si můžete přečíst zde

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj