Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické, tak i právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, městské části.

Co je jeho cílem?

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů.

Na co je možné dotaci využít?

• na zateplení obálky budovy výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy;

• na výměnu neekologického zdroje tepla (spalujícího například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel);

• na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem;

• na instalaci solárních termických systémů;

• na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích.

Jaké jsou parametry programu?

• Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

• Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po dokončení realizace, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.

• Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 10 milionů korun.

• Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Kde je možné o program zažádat?

Program poskytuje Státní fond životního prostředí. Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře dostupného na webových stránkách programu. 

Ve chvíli, kdy jsou finanční prostředky určené na dotace vyčerpány, se přijímání žádostí uzavírá, proto je důležité sledovat stránky Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR pravidelně.