Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2018

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Co se rozumí pojmem podporované byty?

·         pečovatelský byt,

·         Komunitní dům seniorů (KoDuS).

Pro koho je program určen?

Příjemcem dotace je právnická osoba (včetně obcí). 

Kde je možné o dotaci zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR začíná běžet dnem 13. října 2017 a končí dnem 5. ledna 2018. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky není přípustné. 

Více informací zde.