Komunitní dům pro seniory (KoDuS)

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. 

Pro koho je program určen?

Pro soby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Na co lze podporu využít?

Na výstavbu Komunitního domu tak, aby  tak, aby vznikl funkčně jednotný bytový dům. Dotace je vázána na specifické podmínky výstavby, které jsou upřesněny zde.

Jaké jsou parametry programu?

Dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 bytovou jednotku (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace) a výše dotace je 600 000 Kč na 1 bytovou jednotku. Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Kde je možné o program požádat?

Program poskytuje Ministerstvu pro místní rozvoj na základě výzvy ministryně. Více o programu zde.