Potřebuji upravit své bydlení na bezbariérové

Snížená pohyblivost v důsledku přibývajících let, úraz či zdravotní potíže mohou naše dosavadní bydlení změnit v nevyhovující.

Pak stojíme před problémem, jak byt nebo dům přebudovat na bezbariérový, nebo jsme nuceni takový začít shánět. Nejvýhodnější a nejekonomičtější variantou bezbariérového bytu / domu je novostavba, která je od počátku budována jako bezbariérová. Jakékoliv pozdější úpravy jsou bohužel většinou nákladnější. Ovšem sehnat takové bydlení nemusí být snadné.

Jaké jsou další možnosti

Byt zvláštního určení – je bezbariérový byt, který svými parametry splňuje požadavky dané bezbariérovou vyhláškou. Buď si můžeme byt v bezbariérový upravit sami, nebo lze požádat, většinou v místě trvalého bydliště, o bezbariérový byt obecní. Žádáme vždy o byt se zvláštním určením.

Byt zvláštního určení se většinou nachází v domech, kde ostatní byty bezbariérově upravené nejsou. Variantou jsou byty v tzv. domech zvláštního určení, Ty jsou zcela bezbariérové a jedná se o domy s pečovatelskou službou nebo se zařízením určeným pro zdravotně postižené.

Upravitelný byt – byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., parametry upravitelného bytu stanoví opět bezbariérová vyhláška.

Před zahájením rekonstrukce vlastního bydlení je dobré probrat svůj záměr s příslušným stavebním úřadem a vyjasnit si, zda bude nutné stavební povolení, či postačí pouhé ohlášení. Dále je nutné získat souhlas vlastníka nemovitosti, pokud jím nejste sami, a při určitých úpravách (například schodišťová plošina) i souhlas ostatních vlastníků jednotlivých bytových jednotek, eventuálně vlastníka pozemku, jestliže úpravy zasahují až tam.

Může mi majitel nemovitosti bránit v přebudování bytu na bezbariérový?

Tuto skutečnost upravuje nový občanský zákoník v § 2263 Souhlasí-li s tím pronajímatel, může nájemce provést úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu. Nesouhlasí-li pronajímatel se změnou, která je nezbytná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí, aniž má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod, nahradí pronajímatelův souhlas na návrh nájemce soud.“ Zároveň zákon upozorňuje, že po skončení nájmu musí nájemce uvést byt do původního stavu. Tedy pokud se nedohodne s pronajímatelem jinak.

Než začneme s rekonstrukcí

Než začneme byt upravovat, je dobré také pečlivě promyslet, co může být pro osobu se sníženou pohyblivostí překážka, a jak se vyvarovat zbytečných chyb. Pokud si stavíme bezbariérový byt tzv. na stáří, zamýšlíme se i nad tím, co z toho, co dnes překážkou není, se jí může v budoucnu stát. Uvádíme několik příkladů jen ilustračně, podrobně se o nich zmiňuje například příručka Bydlení bez bariér nebo metodika bezbariérového bydlení certifikované Ústavem územního rozvoje. 

·         kolik prostoru osoba s omezením potřebuje,

·         manipulační prostor pro pomáhající osobu,

·         rovné povrchy navazujících ploch,

·         protiskluzová úprava,

·         vytápění,

·         rozmístění ovládacích prvků,

·         světelná signalizace atd.

Kde sehnat finanční prostředky na úpravu bytu

Finanční náklady může pomoci snížit příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky zahrnuje i podporu na úpravu bytu, je určen pro těžce postižené osoby a přesně vymezuje, co vše je možné jím financovat. Z příspěvku je možné financovat např. stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC. Kompletní seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, naleznete ve  vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Kde lze o příspěvek zažádat?

Na úřadu práce podle místa trvalého bydliště.

Jaké jsou další příspěvky pro zdravotně postižené?

Informace o možnostech dávek na bydlení a jiných příspěvcích naleznete zde 

Kde seženu formuláře?

Formulář žádosti si lze stáhnout na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Kde mohu zjistit ještě další informace o tom, jak byt upravit?

Nejlépe na webových stránkách (architektonické, stavební, pro seniory – například Rada seniorů; pro lidi s hendikepy – například na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením, Ligy vozíčkářů atd.

Zdroj: Liga vozíčkářů, Portál o bydlení