Sociálně dostupné bydlení a Rada seniorů ČR

Přinášíme zkrácenou verzi dalšího příspěvku, který zazněl v Senátu na lednové konferenci věnované sociálnímu bydlení, a soustředil se na bydlení seniorů.

Bydlení je jednou ze základních životních potřeb člověka. Kvalita jeho uspokojování je měřítkem vyspělosti civilizace i významným indikátorem funkčnosti politických, ekonomických a sociálních systémů.

Právo na bydlení je rozpracováno i v Evropské sociální chartě a jejím dodatkovém protokolu:

 „S cílem zajistit účinné uplatňování práva starých osob na sociální ochranu se smluvní strany zavazují přijmout nebo podporovat přímo nebo ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými organizacemi vhodná opatření zaměřená zejména k tomu: …umožnit starým lidem, aby si svobodně zvolili způsob života a vedli, jak dlouho chtějí a mohou, nezávislý život ve svém známém prostředí poskytnutím: bydlení přiměřeného jejich potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení…“

Historie systémově založených problémů

Skokový pokles bytové výstavby po roce 1989 a jeho důsledky

·         V letech 1990 až 2013 bylo ve všech formách bytové výstavby postaveno 700 800 bytů. Oproti tempu bytové výstavby z roku 1989 to znamená systémově založený deficit 621 600 bytů.

Bezúplatný převod nájemních bytů na obce bez vymezení odpovědnosti obcí za důstojné bydlení jejich obyvatel

·         Na základě zákona č.172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí ze dne 24. dubna 1991 bylo na obce bezúplatně převedeno 1 465 231 nájemních bytů.

·         Důsledkem zákona č.128/2000 Sb., o obcích byla privatizace 1 093 017 nájemních bytů bez založení sektoru sociálního bydlení, a to včetně bydlení seniorského.

Skokový růst nájemného v nájemních bytech bez dostatečné sociální ochrany seniorské populace

·         Zákon č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z nájemních bytů a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník založil v letech 2007 až 2012 administrativně skokový růst nájemného v nájemních bytech, které současně s každoročním růstem cen služeb souvisejících s bydlením podstatně zvýšily náklady na bydlení.

·         Například v hlavním městě Praze administrativně vzrostlo nájemné, a to bez zvýšení kvality nájemních bytů, z 37,07 Kč za 1m2 v roce 2006 na 87,56 až 149,96 Kč za 1m2 v roce 2012. To znamená navýšení 2,36 krát až 4,05 krát.

·         V uvedeném období vzrostla průměrná starobní penze v Praze z 8768 Kč v roce 2006 na
11 520 Kč v roce 2012, tedy pouze 1,31 krát.

·         Na těchto cenách nájemné zůstalo u starých nájemních smluv v letech 2013 a 2014 v podstatě zakonzervováno, u nových nájemních smluv ale došlo k navýšení. V roce 2014 vzrostlo nájemné v celostátním průměru o jeden procentní bod.

Aktivity Rady seniorů ČR

V období 2006-2014 Rada seniorů ČR připomínkovala celkem 17 návrh ů právních p odpisů, zpracovala jeden koncepční a analytický materiál, uskutečnila jeden sociologický výzkum, uspořádala dvě teoretické konference, zpracovala jeden návrh zákona, sedmkrát jednali její představitelé s ústavními činiteli k podpoře seniorského bydlení.

Současná situace

Nedostatečná funkčnost nastavení současného systému ochrany finanční dostupnosti nájemního bydlení pro seniorskou populaci:

·         Příspěvek na bydlení – hlavní sociální dávka, která má seniorské populaci zajistit finanční dostupnost bydlení. Její výše je však determinována tzv. normativními náklady na bydlení pro byt o normativně stanovené velikosti. A to pro jednu osobu byt o velikosti 38 m2, pro dvě osoby 52 m2.

·         Evidovány jsou tisíce žádostí o výměnu větších bytů za menší. Volné malometrážní byty však nejsou k dispozici.

·         Výše dávky se při nesplnění normativních nákladů na bydlení aritmetickou řadou snižuje.

·         Vysoké náklady na bydlení dosahují u osamocených osob až extrémních hodnot. Situace je neudržitelná!

·         Doplatek na bydlení – na tuto dávku dosáhnou pouze senioři s nízkými příjmy, od letošního roku s příjmy u osamocené osoby do výše 3575 Kč měsíčně. Tuto podmínku loni splňovalo pouze 13 237 příjemců starobních penzí.

Návrhy řešení:

·         Urychleně přijmout zákon o sociálním bydlení, který osobám v seniorském věku zajistí ústavní právo na bydlení.

·         Před účinností zákona o sociálním bydlení (leden 2017) urychleně novelizovat: zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

·         Novelizovat Nařízení vlády č.453/2013 Sb., o stanovení podrobnosti a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Závěr

Situace je vážná, dle odhadu Rady seniorů ČR je ztrátou bydlení ohroženo 30 000 až 40 000 osob v seniorském věku. Počet sebevražd seniorů od roku 2012 narůstá (350 za rok 2013 u osob starších 65 let).

Vítáme zpracovávání Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2020 a zákona o sociálním bydlení. Termín jeho ú činnosti leden 2017 je ale bez přijetí dočasných legislativních úprav nastavení existujících sociálních dávek – tedy příspěvku a doplatku na bydlení – nepřijatelný.

Celé znění příspěvku naleznete zde

Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů