Výpověď z nájmu v důsledku pracovního úrazu

Pro následky pracovního úrazu zaviněného druhou osobou jsem se stal invalidním ve II. stupni. Nemohu pracovat, protože s mým postižením mě těžko někdo jiný zaměstná. Mám požádáno o zvýšení stupně invalidity. Zaměstnavatel mi dal výpověď z pracovního poměru na základě lékařského posudku vydaného závodním lékařem, kde se píše, že pro následky pracovního úrazu jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost k práci podle paragrafu 52/písmeno d Zákoníku práce. Bydlím v bytě ve vlastnictví města, který je určený přednostně pro zaměstnance automobilky ve které pracuji. Běží mi dvouměsíční výpovědní doba, která vyprší 31. 12. 2018. Poté začne běžet třicetidenní výpovědní doba pro vystěhování a předání bytu městu. Smlouva je uzavřena podle starého občanského zákoníku z 1. 2. 2007. Smlouva je na dobu určitou a každý rok se o další rok prodlužuje. Aktuálně mi končí dnem 31. 1. 2019. V nájemní smlouvě je uvedeno, že ukončením práce pro automobilku nájemní smlouva končí, byt musím do 30 dní vyklidit a vyklizený předat městu. Já ale nemám kam jít. Za prací jsem do automobilky přišel z daleka na nábor. V bytě bydlím 12 let a pro zaměstnavatele pracuji 14 let. Je nějaká možnost i nadále byt užívat? Myslím si, že by se zaměstnavatel měl postavit čelem k celé věci a umožnit městu prodloužit mi smlouvu např. na další rok, ale zaměstnavatel nechce dát městu povolení, aby mi prodloužilo nájemní smlouvu, a město si to u automobilky nechce rozházet kvůli finanční podpoře města a jeho akcí. Je možné zažádat Správu bytových a nebytových prostor města alespoň o prodloužení ukončení nájmu bytu z 30 dní na 3 měsíce? Nájemné a služby stále platím a budu platit i nadále. Co se stane pokud byt v řádném termínu neopustím a nepředám městu? Je možné se bránit proti ukončení nájmu bytu soudně pro pracovní úraz? Za pracovní úraz jsem nemohl, vše je podrobně zdokumentováno. Je např. v novém občanském zákoníku nebo jiném zákoně nějak ošetřeno, že pokud by nájemce nemohl z vážných zdravotních důvodů pro zaměstnavatele dále vykonávat práci, mohl by i nadále v bytě bydlet? Uvítám každou radu, jak nájem bytu prodloužit, abych se nemusel stěhovat zvláště teď na zimu. Nemám kam jít a komerční bydlení si jako invalidní důchodce nemohu dovolit.

 

Odpověď 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že neznám všechna specifika předmětného nájemního vztahu (zejména přesné znění nájemní smlouvy), a ve své odpovědi tak vycházím toliko z obecné právní úpravy a informací, které sám uvádíte. V důsledku dalších informací, by se má odpověď mohla lišit.

Ačkoliv předmětný nájem vznikl v roce 2007, řídí se nájem dle ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), právě tímto zákonem. Vznik, jakožto i práva a povinnosti z nájmu vzniklé před účinností občanského zákoníku se však řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pro zjednodušení dále jen jako „občanský zákoník 1964“).

Ve svém dotazu uvádíte, že nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 2. 2007 na dobu určitou s tím, že smlouva (nájem) každý rok prodlužuje. Není však zcela jasné, zda je každý rok pouze uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, kterým se prodlužuje doba nájmu o rok (a vznik smlouvy se řídí občanským zákoníkem 1964), nebo je každý rok uzavírána nová nájemní smlouva (a ta se úplně včetně vzniku řídí současným občanským zákoníkem), což má význam pro odpověď na Váš dotaz.

Zároveň není zcela jasné, zda je nájem bytu uzavřena na dobu výkonu práce či na dobu jednoho roku. Občanský zákoník 1964, stejně jako současný občanský zákoník umožňoval uzavřít nájem bytu na dobu výkonu práce.

Pokud byl nájem sjednán na dobu jednoho roku (a není možné z obsahu nájemní smlouvy dovodit charakteristické znaky pro nájem služebního bytu), tak se jedná o standardní nájmem bytu sjednaným na dobu určitou, který se řídí (včetně pravidel pro jeho skončení) příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Podle něj nájem bytu sjednaný na dobu určitou skončí ujednaným dnem, ve Vašem případě by tedy nájem skončil dne 31. 1. 2019. Ke dni skončení nájmu, jste jako nájemce povinen odevzdat pronajímateli, a to ve stavu, v jakém jste jej převzal.

2. část

Jestliže byste byt v tento den řádně nevyklidil, pronajímatel by mohl vyklizení domáhat soudní cestou (prostřednictvím žaloby na vyklizení) a posléze prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí či exekuce. V takovém případě byste byl povinen pronajímateli nahradit náklady soudního řízení i náklady výkonu rozhodnutí či exekuce. Vedle toho by byl pronajímatel rovněž oprávněn požadovat po Vás náhradu ve výši ujednaného nájemného, a to až do dne, kdy byste byt skutečně odevzdal.

V případě, že by byl předmětný nájem sjednán na dobu výkonu práce, resp. do doby skončení práce, jednalo by se o nájem služebního bytu. K tomu však mohlo dojít pouze, pokud by se vznik nájmu řídil současným občanským zákoníkem (k tomu viz výše), neboť podle občanského zákoníku 1964 bylo možné uzavřít nájem služebního bytu pouze v případě, kdy nájemce vykonával práci přímo pro pronajímatele, k čemuž ve Vašem případě nedošlo.

Současný občanský zákoník již nepodmiňuje vznik nájmu služebního bytu skutečností, že nájemce vykonává práci přímo pro pronajímatele. Podmínkou však je, že je byt pronajatý v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce, pokud je podle výslovného určení byt pronajat jako služební. Bez znalosti nájemní smlouvy však nedokáži s jistotou tvrdit, že došlo k uzavření nájmu služebního bytu.

Nájem služebního bytu dle občanského zákoníku skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přestal bez vážného důvodu na své straně vykonávat práci, s níž je nájem bytu spojen. Přestane-li však nájemce bytu vykonávat z vážného důvodu na své straně (např. zdravotního), dle občanského zákoníku skončí nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci.

V daném případě jde tedy zejména o to, zda je Vaše nájemní smlouva obsahuje znaky charakteristické pro nájem služebního bytu (a jedná se tedy o nájem služebního bytu), či zda se jedná o klasický nájem na dobu určitou a dále zda se vznik nájmu bude řídit předcházejícím nebo současnou právní úpravu.

Vzhledem ke skutečnosti, že je Vámi popsaná situace značně komplikovaná, a to jak po skutkové, tak po právní stránce, důrazněji Vám doporučuji vyhledat přímo odbornou pomoc advokáta, který Vám s komplexní znalostí situace (včetně znalosti všech dokumentů, zejména pak nájemní smlouvy) doporučí další postup ve věci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Nájemce nezaplatil dva nájmy a není k zastižení

Pronajímám byt 1+0. Nájemce nezaplatil dva nájmy po sobě. Jeho telefon je nedostupný, na mail nereaguje. Při návštěvě v bytě jsem se ujistil, že v bytě jsou věci nájemce včetně například smluv s telefonním operátorem, ale také rozsudek od soudu o odebrání řidičského průkazu. Chybí však jakékoliv trvanlivé potraviny, voda do bytu je zavřená, chybí i oblečení, ale jsou tam například nové boty ještě v původní krabici. Soused pronajímatele již prý měsíc neviděl. Byt je relativně uklizený, bez poškození. Jak mám správně postupovat dále? Co s věcmi pronajímatele – televize, nábytek atd.?

Považuji za vhodné Vás upozornit, že vstup do bytu, který je předmětem nájmu, bez předchozího dožádání a udělení souhlasu nájemcem by mohlo být charakterizováno jako jednání, naplňující znaky přečinu porušování domovní svobody, proto bych Vám bez předchozího vyzvání nájemce dále nedoporučoval vstupovat do pronajímaného bytu bez předchozího souhlasu se strany nájemce.

Ve věci neuhrazeného nájmu je důvodem k okamžitému vypovědění nájemní smlouvy stav, kdy nájemce nezaplatí nájemné za dobu alespoň tří měsíců, přičemž není rozhodné, zda se jedná o po sobě jdoucí tři měsíce, či nikoli.

V případě, že Vám nájemce neuhradí tři měsíční platby ani nereaguje na Vaši písemnou výzvu k nápravě, jste oprávněn mu vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby písemnou výpovědí s přesnou specifikací skutečností, na jejichž základě nájem vypovídáte. Pokud by následně nájemce byt neopustil ani po uplynutí lhůty k vyklizení a odevzdání bytu, bylo by na místě podat žalobu na vyklizení bytu a po rozhodnutí soudu na základě pravomocného rozsudku podat návrh na zahájení exekuce, kdy následné vyklizení, které provede soudní exekutor, bude provedeno na náklad bývalého nájemce.

Zvláštním případem je nicméně situace, kdy po výpovědi ze strany pronajímatele nájemce byt zcela zjevně opustí, aniž by došlo k formálnímu odevzdání bytu. V takovém případě není třeba podávat žalobu na vyklizení, neboť byt se má za odevzdaný a pronajímatel do něho může vstupovat, je ovšem třeba mít na paměti, že věci patřící nájemci, které by v bytě případně zůstaly, je třeba zabezpečit a odevzdat nájemci, či je prodat na jeho účet, pokud odevzdání není možné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Podnájemní smlouva a placení fondu oprav

Mám dotaz ohledně placení fondu oprav u podnájemní smlouvy. U vztahu pronajímatel x nájemce je to celkem jasné. V mém případě, kdy pronajímatelem je bytové družstvo, jsou moji domácí "nájemci" a já v roli "podnájemce", je to prosím tak? Podnájemné je složené z fixní částky a ze zúčtovatelných záloh na služby spojené s užíváním bytu (ve smlouvě je výčet: vodné a stočné, dodávka tepla, odvoz tuhého odpadu, úklid a osvětlení společných prostor bytového domu, provoz výtahu, spotřeba elektřiny a tepla ve společných prostorách domu, zahradnické služby, úklid sněhu apod.), u kterých je uvedeno, že výše zálohových plateb je paušální a nepodléhá zúčtování s výjimkou zálohových plateb za dodávky tepla, vodného a stočného. V ročním vyúčtování (přeplatky/nedoplatky) za uvedené služby mám zaúčtovanou i fixní částku na fond oprav. Jsem povinna jako podnájemce fond oprav platit? Případně od koho se mohu dožadovat o jeho navrácení?

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na fakt, že mi ve věci vašeho případu nejsou známy všechny skutečnosti a okolnosti týkající se Vašeho případu a vzhledem k této skutečnosti Vám mohu poskytnout pouze informace vyplývající z platné právní úpravy.

V souladu s účelem fondu oprav jako dlouhodobé zálohy na opravy domu uhrazuje příslušné částky obvykle majitel bytu, ovšem vzhledem k tomu, že zákonem není jednoznačně určeno, kdo je povinen hradit tyto zálohy do fondu oprav, může být prostřednictvím nájemní smlouvy přenesena úhrada záloh na nájemce, který jí dále může převést prostřednictvím podnájemní smlouvy na podnájemce, tedy na Vás. V takovém případě by se jednalo o jednu z položek nájemného (podnájemného), ovšem záleží, jakým způsobem je upravena Vaše podnájemní smlouva s nájemcem bytu jako členem bytového družstva, tudíž Vaši otázku není možné bez znalosti uvedených dokumentů zodpovědět zcela konkrétně.

Ve věci vrácení přeplatku je pak třeba rovněž znát konkrétní okolnosti úpravy Vašeho bytového družstva a jeho účetní náležitosti, v rámci kterých je realizován fond oprav. Pro rozúčtování plateb jsou podstatné stanovy bytového družstva a smlouva o nájmu družstevního bytu i podnájemní smlouva, bez nichž Vám nejsem schopen poskytnout odpověď. V případě, že Váš zájem o tuto problematiku bude přetrvávat, Vám doporučuji se obrátit na advokáta, či advokátní kancelář.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mnohočetné problémy s nájemníkem

Mám dotazy ohledně  problému s nájemníkem. 1) Z důvodu černého odběru el. energie ze společných prostor probíhá vyšetřování, které nebylo do dnešního dne uzavřeno, a z tohoto důvodu není vyúčtování služeb spojené s užíváním bytu k dispozici. Vyúčtování bude hotové, až bude vyšetřování černého odběru vyřešeno. O důvodu zpoždění vyúčtování jsem nájemníka několikrát informovala. Nyní jsem od nájemníka dostala dopis, kde mě upozorňuje, že mi od něj přijde vyúčtování - pokuta 50 Kč denně, jelikož jsem ze zákona č. 67/2013 povinna nájemníkům předložit vyúčtování do 30.4. Má na to v tomto případě nájemník právo? 2) Tento nájemník mi za červen 2017 dluží nájemné, tedy již 17 měsíců. Mohu po nájemníkovi vyžadovat pokutu z prodlení platby? Jestliže ano, jak vysokou? Nájemné s platbami za služby činí 4894 Kč měsíčně (prosím o konkrétní výpočet, podle definice 351/2013 Sb. mi výpočet není jasný). 3) Nájemník v mém bytě bydlí 15 let, nájemní smlouvu s ním nemám, tu mi odmítl podepsat - byt jsem tehdy koupila a nájemník tam již bydlel. Nájemník uvádí, že v bytě žijí 2 osoby, ale skutečně v bytě žije 4-5 osob. Nyní bych chtěla byt prodat a předem zrenovovat. Mohu dát nájemníkovi výpověď? Musím výpověď z bytu zdůvodnit - jak? Jaká je výpovědní lhůta? Jaké důležité body musí výpověď obsahovat?

V roce 2003, kdy jste předmětný přešel do Vašeho vlastnictví, řídily se nájemní vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Podle ust. § 680 citovaného zákona platilo, že došlo-li ke změně vlastnictví bytu, vstoupil nový vlastník do práv a povinností předchozího pronajímatele s tím, že z důvodu změny vlastníka bytu nemohl pronajímatele nájem vypovědět.

S ohledem na toto ustanovení tedy nebylo pro existenci nájmu nutné uzavírat novou nájemní smlouvu a ten se řídí původní smlouvou. Co se týče rozsahu převáděných práv a povinností, Nejvyšší soud dovodil, že v uvedeném případě dochází pouze k přechodu práva a povinností typických pro nájemní vztah (tedy těch, které vychází ze zákona).

S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku (dále jen “občanský zákoník“), se nájemní vztahy vzniklé za účinnosti staré právní úpravy (jako ve Vaše případě) ode dne 1. 1. 2014 řídí obřanským zákoníkem.

Občanský zákoník upravuje pravidla týkající se členů nájemcovy domácnosti shodně jako předchozí právní úprava.

Podle občanského zákoníku má pronajímatel právo přijímat do své domácnosti kohokoliv, přijme-li však nového člena, je povinen pronajímateli oznámit nejpozději do 2 měsíců zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli. Jestliže tak nájemce včas neučiní, dopustí se tím závažného porušení povinností, což může vést k výpovědi nájmu (viz níže).

Ve shodě s předchozí úpravou má pronajímatel rovněž právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Pokud nájemce jedná v rozporu s požadavkem pronajímatele, je pronajímatel oprávněn obrátit se s tímto svým nárokem na soud, příp. se může domáhat i náhrady škody. V praxi je však pochopitelně poněkud komplikované prokázat, jaký počet osob v bytě žije a jaký počet osob je danému bytu přiměřený.

Odpověď – 2. část

Jednou z nosných zásad, na níž je občanský zákoník postaven, je ochrana slabší strany, v případě nájmu bytu nájemce. To je jedním z důvodů, proč může pronajímatel nájem vypovědět pouze ze zákonem vymezených důvodů.

Aby byla výpověď z nájmu bytu účinná a způsobila požadované následky, musí vždy mít písemnou formu, obsahovat výpovědní důvod a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Vedle toho pak pronajímatel musí ve výpovědi nájemce poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

V návaznosti na závažnost výpovědních důvodů lze nájem vypovědět buď v zákonné tříměsíční výpovědní době, nebo v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Jedním z důvodu, pro něž může pronajímatel vypovědět nájem bytu v tříměsíční výpovědní době, je skutečnost, nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu lze považovat i situaci, kdy nájemce neoznámí zvýšení počtu osob nebo v bytě žije více osob, než odpovídá velikosti bytu. Právní teorie pak v některých případech za hrubé porušení povinností považuje nezaplacení nájemného za jeden měsíc.

Podle občanského zákoníku platí, že nesjednají-li si pronajímatel a nájemce jinak, nájemné je splatné měsíčně, vždy nejpozději do 5. dne měsíce, za který se nájem platí. Společně s nájmem je pak nájemce povinen uhradit rovněž záloha za služby spojené s užíváním bytu.

Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo zálohy včas, dostává se jako dlužník do prodlení s peněžitým plněním. V takovém případě je nájemce povinen vedle samotného nájemného uhradit pronajímateli rovněž úrok z prodlení v ujednané výši, jinak ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Podle uvedeného nařízení vlády odpovídá výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Jestliže došlo k prodlení v červnu 2017, výše zákonného úroku z prodlení činí 8,05 % ročně z nájemného.

Co se týče přesného výpočtu toho, kolik činí úrok z prodlení k dnešnímu dni, uvádím, že mi jednak není známa přesný termín splatnost nájemného a jednak takové zadání přesahuje rozsah této poradny, tudíž jej není možné poskytnout.

Odpověď – 3. část

Co se týče pokuty za nedodané vyúčtování, podle ust. § 13 zákona č. 67/2013 Sb., o službách, je osoba, která nesplní svou povinnost stanovenou jí tímto zákonem, povinna zaplatit druhé strašně tzv. pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním, jejíž výše činí 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pro úplnost dodávám, že výše pokuty může být v určitých specifických případech stanovena i jinak, to už bych se nicméně dostal do velkých podrobností.

Jednou z povinností, která pronajímateli bytu ze zákona o službách vyplývá, je povinnost provést alespoň jednou ročně řádné vyúčtování nákladů na služby a toto vyúčtování doručit nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Délku (která nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích měsíců) a začátek zúčtovacího období předem určuje pronajímatel.

Z citovaného ustanovení dále plyne, že povinnost zaplatit pokutu za prodlení nevzniká tomu, po němž by nebyl splnění povinností ve stanovené lhůtě spravedlivé požadovat. Domnívám se, že je prodlení z důvodu vyšetřování černého zakládá spravedlivý liberační důvod na Vaší straně, a nájemce v tomto případě nemá právo požadovat zaplacení pokuty za prodlení.

Na tomto místě Vás chci zároveň upozornit, že předmětná situace však dosud nebyla soudní praxí řešena, a obecný soud by mohl v případném soudním sporu rozhodnout ve prospěch nájemce. V takovém případě byste se však mohla dožadovat uhrazení téže smluvní pokuty o Vašem poskytovateli služeb, kterým je pravděpodobně společenství vlastníků, či po poskytovateli žádat náhradu škody odpovídající částce případně uhrazené pokuty za prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Mohu požádat na magistrátu o dekret, aby mě nikdo nevystěhoval?

Žiji s bratrem v obecním bytě a chtěla jsem poradit, jaké jsou možnosti zapsání do dekretu. Kdyby se bratr odstěhoval a já měla možnost zůstat v bytě, musel by se byt vrátit městu? Je reálné, abych jako rodinný příslušník zažádala na magistrátu o zapsání do dekretu, aby mě nikdo nevystěhoval?

Odpověď č. 1

V této věci se Vás dovolím upozornit na skutečnost, že mi nejsou známy konkrétní údaje a okolnosti týkající se Vašeho problému, zejména pak mi není znám obsah nájemní smlouvy a podmínky týkající se pronájmů obecních bytů. Z Vašeho dotazu není ani zřejmé, zda je nájemní smlouva psaná na Vás i Vašeho bratra, nebo zda je stranou nájemní smlouvy pouze Váš bratr.

Vzhledem k neznalosti výše uvedených skutečností budu ve své odpovědi vycházet z obecné právní úpravy a z toho, že stranou nájemní smlouvy jste Vy i Váš bratr. Případně můžete tyto okolnosti doplnit v rámci dalšího dotazu.

Vlastníkem nemovité věci je tedy v daném případě obec, která může s věcí dle svého uvážení a v mezích zákona nakládat. Pro obec nad rámec uvedeného platí, že musí svůj majetek využívat účelně a hospodárně a v souladu se zájmy obce a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

Problematika obecních bytů a úpravy jejich přidělení, či jakéhokoliv dalšího nakládání s těmito byty, tedy náleží místní samosprávě, která upravuje nakládání s obecními byty v rámci obecně závazných vyhlášek. Tato úprava je následkem toho velmi roztříštěná a pravidla pro nakládání s obecními byty jsou pak obec od obce odlišné.

Odpověď č. 2

Jako příklad výše uvedeného, můžeme uvést např. úpravu pro Městskou část Praha 3, která má své obecní byty rozděleny do několika kategorií mj. i podle počtu osob, kdy v případě, že v bytě bude žít více než jedna osoba, tak jsou zde vyhrazeny byty s vyšší podlahovou plochou.

Pokud by tomu bylo ve Vašem případě obdobně, pak byste pravděpodobně musela větší byt opustit, a případně požádat o obecní byt, který je určený pro jednu osobu.

Odlišně oproti předchozímu příkladu tomu pak je v Plzni, kde jsou byty rozděleny pouze do kategorie do 90 m2 a nad 90 m2, a žádnou roli zde nehraje počet osob, které tyto byty mají obývat.

Jak je z těchto dvou příkladů patrné, není bez znalosti konkrétních podmínek, týkajících se pronájmů obecních bytů v místě Vašeho bydliště, možné poskytnout Vám konkrétní odpovědi.

Ve Vašem případě bych Vám doporučil prostudovat si podmínky týkající se pronájmů obecních bytů zveřejňovaných konkrétní obcí či městskou částí, v níž se daný byt nachází. V případě, že ani v těchto dokumentech nenaleznete odpověď, bych v této věci kontaktoval příslušný odbor místního obecního či městského úřadu, jehož zaměstnanci by Vám měli být schopni poskytnout odpověď co do místní právní úpravy obecních bytů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Obáváme se, že nás majitel chce bezdůvodně vystěhovat

Od dubna 2018 jsme v nájmu v bytě vlastněným fyzickou osobou se smlouvou na dobu určitou do dubna 2019. Byt nám byl předán do užívání v pomalu dezolátním stavu (špinavé a popraskané zdi, neuklizená podlaha, vytrhané lišty, plíseň, upadávající dvířka u kuchyňské linky a podobně). S majitelem jsem se dohodl, že si byt s přítelkyní (která v té době byla dva měsíce před termínem porodu) opravíme a on nám poté uhradí náklady a práci (což se doposud nestalo a on odmítá cokoliv hradit, i když to máme v e-mailu od něj z dřívější doby potvrzené). Tím bych rád nastínil úvodní situaci. Před několika týdny jsme zjistili, že v nájemní smlouvě chybí uvedené nájemné, proto jsem jej kontaktoval, zda by nám nemohl vystavit dodatek ke smlouvě, protože to je dle mého důležitý parametr. On si to vyložil tak, že chceme žádat o sociální dávky, prý jsme mu při podpisu smlouvy ústně slíbili, že tak v době nájmu činit nebudeme (to samozřejmě pravda není). Snažil jsem se mu vysvětlit, že o dávky nežádáme, avšak on si to nenechal vysvětlit a začal mi vyhrožovat, urážet mě a v zatím posledním e-mailu napsal, že požaduje ukončení smlouvy k poslednímu datu tohoto měsíce. Dle konzultací se známými a s realitním makléřem při prohlídce bytu je evidentní, že za byt nepřiznává daně, proto jeho naprosto nevysvětlitelná reakce. Bydlíme v bytě s přítelkyní a měsíčním miminkem, byt jsme si hezky a za vlastní náklady opravili, platíme včas. Pročetl jsem si občanský zákoník a vím, za jakých okolností nám může dát výpověď. Hlavním důvodem je neplacení. V tom je kámen úrazu, jelikož on si pro nájemné každý měsíc osobně jezdil (má to tak uvedené i ve smlouvě). Vyzýval jsem jej, aby si pro nájem do 15., kdy je lhůta pro zaplacen, přijel, ale on na mě zaútočil, že si nebudu diktovat podmínky, tudíž se dá předpokládat, že si pro peníze přijet nechce. Tím bude mít argument, že jsme nezaplatili, i když já zaplatit chci. Chtěl bych Vás tedy poprosit o radu, jak situaci řešit, aby neměl nárok na výpověď. Jak jsem již uvedl, máme malé miminko a nemůžeme se okamžitě stěhovat. Nemluvě o tom, že hledání bytu v dnešní době není snadný úkol (plno pronajímatelů například neumožní miminko). Mám strach, jak situace dopadne, protože mi vyhrožuje, že vystěhování do konce měsíce docílí jiným způsobem, pokud dobrovolně neodejdeme.

Odpověď – 1. část

Občanský zákoník je postaven na principu ochrany slabší strany, který se v případě nájmu bytu projevuje například tím, že pronajímatel může nájem vypovědět pouze z taxativně vymezených důvodů. Jak sám uvádíte, jedním z těchto důvodů je zvlášť závažné porušení nájemcových povinností spočívající v nezaplacení nájemného po dobu alespoň 3 měsíců.

Jestliže jste si s pronajímateli v nájemní smlouvě dohodli, že budete nájemné platit v hotovosti vždy při osobní schůzce, musí Vám pronajímatel při placení nájemného poskytovat součinnost a připravené nájemné si převzít. Pokud tak činit nebude, dostane se pronajímatel do prodlení. Jedním z důsledku prodlení na straně věřitele pak je vyloučení odpovědnosti nájemce za jeho prodlení.

S ohledem na uvedené tedy konstatuji, že nedojde-li k uhrazení nájemného z důvodu prodlení pronajímatele, nemůže pronajímatel Váš nájem vypovědět. Pronajímatele můžete opětovně vyzvat k tomu, aby Vám poskytl při placení nájemného součinnost a nájemné přijal a zároveň jej upozornit na důsledky jeho nečinnosti.

Neumožní-li Vám pronajímatel svým jednání nájemné řádně uhradit, můžete jej z opatrnosti složit do tzv. notářské úschovy nájemného u kteréhokoliv notáře. V takovém případě můžete byt dále užívat a pronajímatel Vám nemůže nájem z důvodu nehrazení nájemného vypovědět. O složení peněz do notářské úschovny jste pak povinen pronajímatele vyrozumět.

Odpověď – 2. část

Podstatným aspektem Vašeho dotazu je to, že Vaše nájemní smlouva nejspíš neobsahuje ujednání o výši nájemného. Obecně platí, že nájemce a pronajímatele jsou povinni ujednat si nájemné pevnou částkou.

Neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

Toto nájemné by po Vás případně mohl pronajímatel vymáhat. Z Vašeho dotazu vyplývá, že prozatím k tomuto kroku nedošlo. Byt jste se na výši nájemného nejspíše ústně dohodli, bylo by v případě soudního sporu nejspíše obtížné tuto skutečnost jakkoliv prokázat a soud případně přesvědčit o tom, že nájemné je nižší, než po Vás pronajímatel vymáhá.

Pokud by to bylo možné, doporučil bych Vám požádat pronajímatele o potvrzení výše nájemného písemně nebo elektronicky (emailem) tak, aby v případě soudního sporu bylo jasné, jakou částku po Vás požadoval a o jakém nájemném jste se skutečně dohodli, a to zejména z důvodu, aby bylo možné bránit se proti případné výpovědi z nájmu bytu.

Co se týče úprav bytu, domnívám se, že ve Vašem případě došlo k tomu, že Vám byl předán byt, který nebyl způsobilý k obývání. Odevzdání takového bytu nájemci občanský zákoník sice umožňuje, ale pouze za předpokladu, že jsou zároveň ujednána zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav. Jestliže jste si tedy dohodli, že nutné úpravy provedete vy, je pronajímatel povinen Vám náklady na ně vynaložené uhradit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdo hradí revizní prohlídku plynového kotle?

Je pravidelná roční revizní prohlídka plynového kotle součástí běžné údržby bytu, či do této kategorie nespadá. Jedná se o částku 1442 Kč podle mého názoru není to součást drobných oprav, běžné údržby (nař. vlády č. 308/2015 Sb.). Majitelka mě nutí, abych to platila já, a revizní technik mně dává fakturu na moje jméno. Bohužel, v nájemní smlouvě je věta, že nájemce uhradí revizní prohlídku plynového kotle, ale domnívám se, že kdyby to byla povinnost pronajímatele, že toto ujednání by mohlo být neplatné.

Vymezení práv a povinností nájemce a pronajímatele nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde je stanoveno, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Bližší specifikaci drobných oprav a běžné údržby nalezneme v nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Úprava v nařízení přímo nezmiňuje revize plynových zařízení a povaha této činnosti tak bude muset být posouzena s ohledem na definici běžné údržby. Za běžnou údržbu bytu se ve smyslu nařízení rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Plynový kotel nejspíše nelze podřadit pod byt, jeho zařízení nebo vybavení, a proto revizní prohlídku není možné považovat za běžnou údržbu.

Pokud jste si však v nájemní smlouvě ujednali jinak, pak mám za to, že je možné se na takové ustanovení odkazovat a úhradu po nájemci požadovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Ubytování cizince

Mám přítele, který nemá české státní občanství, nemůže prokázat znalost českého jazyka, nemá vedený český bankovní účet, zkrátka nic, co by ho s republikou spojovalo. Má pouze vízum a chtěl by si tu najít ubytování z důvodu naučení se českého jazyka. Proto by mne zajímalo, zda se s takovýmto člověkem dá uzavřít nájemní smlouva? V opačném případě, kdybych napsala smlouvu na své jméno, jaký způsobem bych se mohla krýt v případě například poničení spotřebiče apod., aby majitel nevymáhal škodu na mně, ale aby byla zmíněná 3 osoba. I v případě maximální důvěry bych byla také ráda kryta pro jakýkoli případ. 

Podle současné právní úpravy je možné uzavřít nájemní smlouvu i s cizincem. Je pouze na uvážení pronajímatele, zda s cizincem nájemní smlouvu uzavře, či nikoliv.

Dále je třeba vzít na vědomí povinnosti, které vznikají osobě pronajímatele a cizinci. Vymezení těchto povinností naleznete v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Především se jedná o oznamovací povinnost pronajímatele o ubytování cizince apod.

Nájemní smlouvu můžete samozřejmě uzavřít i Vy jako nájemce a uvést Vašeho přítele jako člena domácnosti nebo společně s přítelem uzavřít nájemní smlouvu s pronajímatelem jako společní nájemci.

Z opatrnosti Vám doporučuji, aby nájemní smlouvu s pronajímatelem uzavřel pouze Váš přítel, jelikož pokud budete jako nájemce vystupovat pouze Vy, odpovídáte za způsobenou škodu či vadu pronajímateli, ačkoliv by ji způsobil Váš přítel. V případě takové situace můžete po příteli následně požadovat náhradu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Babička chce po vnučce nájemné

Zletilá dcera má od narození trvalý pobyt v domě, který vlastnil napůl její otec a babička. Nyní je celý babičky, ale bydlí zde jen otec - jeho bydlení je věcným břemenem na nemovitosti. Nyní se dcera vrátila domů po nepovedeném vztahu, ke svému otci. Babička chce po ní nájemné. Ještě doplňuji, že otec dcery je invalidní a dcera se o něj stará. Má babička právo chtít po vnučce nájemné? Nemá žádnou nájemní smlouvu. Může být jako na návštěvě u otce?

Ve vašem dotazu uvádíte, že v současné době je vlastníkem domu babička. Té občanský zákoník umožňuje, aby se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládala. Jestliže se tedy babička rozhodne, že dům nebo jeho část bude jiná osoba užívat pouze na základě nájemní smlouvy, musí to další osoby respektovat. V opačném případě by totiž došlo k zásahu do vlastnického práva babičky, která by se jej mohla v konečném důsledku domáhat i soudní cestou.

Jak jsem naznačoval výše, vlastnické právo však není neomezené, když je vlastník ve výkonu vlastnického práva omezen právním řádem, především právy ostatních osob. Příkladem takového omezení je povinnost vlastníka strpět věcné břemeno (konkrétně užívací služebnost), jako je tomu v případě otce.

Užívací služebnost přitom poskytuje uživateli právo užívat cizí věc nejen pro jeho vlastní potřebu, ale i pro potřebu jeho domácnosti. Z toho tedy vyplývá, že pokud se zletilá dcera stará o nemocného otce a tvoří s ním jednu domácnost, má právo využívat dům bezplatně. Toto její právo je však odvozeno od užívací služebnosti otce a v případě, že toto zanikne, zanikne i právo dceři.    

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Majitel vypnul plyn a nevrátil mi přeplatek

Bydlím v nájemním domě. Majitel vypnul plyn v srpnu z důvodu, že měl nedoplatky od některých nájemníků. Teď by to už měl mít zaplaceno, ale plyn nepustil a na můj dotaz, kdy tak míní učinit, neodpovídá. Já osobně jsem měla přeplatek, který mi nedal a nedal mi ani vyúčtování. Musela jsem si koupit přímotopy, s kterými topím, ale nevytopím celý byt. Ještě podotýkám, že zálohy na plyn stále požaduje, tak jsou mu stále posílány. Co mám dělat, za chvíli bude prosinec a topit elektrikou se mi dost prodraží.

Dle občanského zákoníku platí, že pronajímatel je povinen udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání. Pokud vám odpojil plyn, byt není plně způsobilý k užívání a jedná se tedy o porušení pronajímatelovi povinnosti a zároveň by se to dalo považovat za trestný čin útisku dle trestního zákoníku. Za této situace by bylo možné zvážit, zda podat trestní oznámení. Ovšem doporučil bych Vám nejprve danou situaci osobně prodiskutovat s advokátem a obeznámit ho s veškerými detaily dané situace.

Co se týče přeplatků, ty je pronajímatel povinen vám vrátit. Nejprve vám poskytne do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období vyúčtování, z kterého bude patrné, kolik činí váš přeplatek. Následně se domluvíte, do kdy je vám pronajímatel povinen vrátit přeplatky, avšak měl by vám je vrátit nejpozději do čtyř měsíců od doručení vyúčtování.

Pokud vám však pronajímatel neposkytne včas vyúčtovaní, je možné požadovat po pronajímateli pokutu dle zákona č. 67/2013 Sb., která nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Na závěr uvádím, že jelikož nejsem znalý veškerých detailů vašeho problému, doporučil bych vám se pro komplexnější odpověď obrátit osobně na advokáta, který vám ji se znalostí všech podrobností zajisté poskytne.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

Spolubydlící se nechce vystěhovat

Přes rok bydlíme se spolubydlící v bytě, který je napsaný na mě. Já jsem si ale našla přítele a chtěli bychom v bytě bydlet o samotě. Spolubydlící se ale odmítla vystěhovat s tím, že když my chceme něco měnit, ať si najdeme něco jiného. Já se ale bytu nehodlám vzdát - já ho sehnala a já jsem ve smlouvě. Pokud byste pro mě měli nějaké řešení této situace, budu moc ráda.

Lze uvést, že pokud spolubydlící užívá byt bez právního důvodu, je možné přistoupit k podání žaloby na vyklizení či případně souběžně podat trestní oznámení. Pokud by zde právní důvod byl a podnájem stále trval, bude nejprve nutné jej vypovědět.

Po pravomocném skončení soudního řízení je možné podat návrh na zahájení exekuce, v rámci které soudní exekutor spolubydlící vystěhuje.

Souběžně lze rovněž podat trestní oznámení, když je možné, že jednání spolubydlící naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu neoprávněného zásahu k domu, bytu či nebytovému prostoru. Považuji však za vhodné upozornit, že toto řešení pravděpodobně nepovede k rychlému přímému výsledku – nelze předpokládat, že Policie ČR přijede po podání trestního oznámení spolubydlící vystěhovat. Na druhou stranu by se mohla hrozby odsouzení zaleknout a vystěhovat se dobrovolně.

Pro úplnost závěrem doplňuji, že vzhledem k vzájemným vztahům by samotnému podání žaloby či trestního oznámení měla předcházet písemná výzva k vyklizení, v níž spolubydlící upozorníte na následky, které mohou nastat v případě, že dobrovolně byt neopustí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Je možné dát výpověď ústní formou?

Nabízím podnájem v bytu, který si najímám. S jedním podnájemcem jsem se nedohodli v souvislosti s bydlením třetí osoby - jeho přítelkyně. Je tam v podstatě pořád, přičemž podnájem byl inzerován a podnajímán pouze pro jednu osobu. Ráda bych podnájem ukončila. Navíc jsme ho několikrát vyzvali, aby si nikoho dalšího do bytu nevodil, že nesouhlasíme s pobytem cizích osob v bytě, i když je to přítelkyně. Smlouva byla pouze ústně, žádná písemná neexistuje. Lze dát výpověď ústně? Mám nárok na nájemné za celou dobu výpovědní lhůty, i v případě, že se podnájemník odstěhuje v jejím průběhu, ale bez mého svolení? Ráda se s ním dohodnu o dřívějším odstěhování, požaduje ale v tom případě stěhování v půlce měsíce a vrácení části zaplaceného nájmu. S tím ale nesouhlasím, protože původní ústní dohoda zněla, že vystěhování je možné vždy ke konci měsíce.

Odpověď č. 1

úUvodem mi dovolte uvést, že jelikož nejsem seznámen s veškerými specifiky Vašeho smluvního vztahu, budu vycházet v mé odpovědi toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Právní úprava podnájemního vztahu je v občanském zákoníku obsažena jen okrajově, a tedy podnájemní vztah by se měl řídit především podle ujednání, která vznikla mezi smluvními stranami. Jelikož nedošlo mezi Vámi a podnájemcem k uzavření podnájemní smlouvy v písemné formě, bude těžké prokázat cokoliv, co jste mezi sebou ujednali.

Podpůrně se také u podnájemního vztahu v některých otázkách bude pravděpodobně postupovat obdobně jako u vztahu nájemního.

Pokud nedošlo mezi Vámi a podnájemcem ke sjednání podmínek týkajících se výpovědi a délky výpovědní doby, aplikuje se na tuto problematiku nejspíše úprava týkající se výpovědi a výpovědní doby u nájmu. V takovém případě byste jako „pronajímatel“ měla povinnost podat výpověď v písemné formě s tím, že délka výpovědní doby by měla činit tři měsíce a začala by běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co by výpověď došla podnájemci. Výpovědním důvodem, podle Vašeho dotazu, bude pravděpodobně hrubé porušení povinností podnájemce.

Jako další možnost se nabízí ukončit podnájemní vztah dohodou s podnájemcem, pokud na to přistoupí. V takovém případě by bylo možné vypořádat vztahy s podnájemcem například bez výpovědní doby. Z důvodu větší opatrnosti bych případnou dohodu uzavřel v písemné formě.

Odpověď č. 2

V případě, že podnájemní vztah bude ukončen výpovědí, máte právo požadovat nájemné ve sjednané výši po celou dobu výpovědní doby. Na druhou stranu máte také povinnost umožnit po celou výpovědní dobu podnájemci užívat vše, co bylo v ústní podnájemní smlouvě sjednáno.

Pokud by došlo k ukončení podnájemního vztahu dohodou mezi Vámi a podnájemcem, je jen na vašem společném uvážení, jak tento vztah skončí. Pokud byste se společně dohodli na skončení podnájemního vztahu v půlce měsíce a podnájemce už Vám uhradil podnájemné za celý měsíc, mohlo by se z Vaší strany jednat o bezdůvodné obohacení, a tedy by Vám vznikla povinnost vrátit podnájemné za polovinu měsíce podnájemci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Havarijní stav elektrických rozvodů

Dcera bydlí v nájemním bytě, kde je elektrika v havarijním stavu, měla tam elektrikáře na spravení světla, které nesvítilo. Elektrikář se vyjádřil, že rozvody jsou v havarijním stavu pravděpodobně z 50. let, revize tam se podle stavu nedělaly dlouhodobě. Řekl jí, že si má pozvat revizního technika, aby "měla papír" pro majitele. Majitel dlouhou dobu o stavu elektriky ví, ale vyjádřil se, že rozvody nové dělat nebude. Dcera kontaktovala revizního technika a ještě jednoho, oba se vyjádřili, že revizi musí nechat udělat majitel. Jak z toho ven? Vystěhovat se, ale v domě zůstanou další nájemníci se stejným problémem. Není někdo, kdo by mohl majiteli nařídit udělat nápravu? Sleva nájmu podle mě neřeší bezpečnost v bytech.

Dle občanského zákoníku platí, že pronajímatel má povinnost udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání.

Pokud i přesto, že jste pronajímatele upozornili na havarijní stav elektřiny a pronajímatel nezajistil opravu, máte možnost udělat opravu sami a následně pak žádat po pronajímateli úhradu nákladů. Taktéž máte nárok na slevu z nájmu, popřípadě by přicházela v úvahu i Vámi zmiňovaná výpověď, na kterou máte nárok i bez výpovědní doby, jestliže pronajímatel neučinil opravy, na které jste ho několikrát upomínala, ani v dodatečné lhůtě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitelka mi odmítá vrátit kauci

Po 4 letech jsem se odstěhovala z bytu v osobním vlastnictví. Byt jsem vymalovala a majitelka, si jej osobně převzala s dohodou o ukončení nájmu. Ta obsahovala dohodu, že mi ihned vyplatí polovinu kauce (5000 Kč) a další polovinu až s vyúčtováním služeb, plynu, elektřiny atd. Nyní ale tvrdí, že byl byt špatně vymalovaný, a musí jej škrábat a malovat znovu, a náklady si strhne ze zálohy, kterou mi má vrátit s vyúčtováním. Já jsem jí řekla, že jí nic platit nebudu, protože  byt byl vymalovaný, uklizený a ona si jej převzala. Má na to právo, když si byt převzala a podepsala vrácení? Navíc jsem zjistila, že mi lhala o výši vrácení peněz za plyn, než ve skutečnosti vrátit má, a s vyúčtovaním schválně zdržuje. Můžu se nějak bránit?

 

Dle občanského zákoníku platí, že si pronajímatel může při skončení nájmu započíst z jistoty jak dluhy nájemce, tak i případnou škodu způsobenou nájemcem na bytě.

Za situace, kdy při předání bytu došlo k podepsání předávacího protokolu jak nájemcem, tak pronajímatelem, a to bez výhrad na obou stranách, a nemáte žádné dluhy vůči pronajímateli, tak je pronajímatel povinen Vám vrátit celou jistotu.

Ustanovení říkající, že vám pronajímatel vrátí pouze polovinu jistoty při skončení nájmu a druhou polovinu až s vyúčtováním je zakázané ujednání, a proto se k němu nepřihlíží. Pronajímatel je povinen Vám vrátit celou výši jistoty při skončení nájmu.

JUDr Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Soudní vystěhování bývalé přítelkyně

Před třemi lety jsem se seznámil s dnes již bývalou přítelkyní. Narodila se nám dcerka. Problém je v tom, že bývalá přítelkyně bydlí i s dcerkou v bytě, který mám v nájmu již 20 let, a snaží se mě o byt připravit. Byt je státní, nájemní smlouvu mám uzavřenou caa 20 let (dekret), bývalá přítelkyně i dcerka mají v bytě hlášené trvalé bydliště. Po rozchodu proběhl soud, kde dle naší dohody byla malá svěřená do péče matky, nicméně společné bydlení nepřichází v úvahu, nelze se s ní na ničem domluvit, vše bojkotuje. Já i ona jsme si našli nové partnery. Chci se zeptat, zda pokud zažádám o soudní vystěhování bývalé přítelkyně z bytu, se nemůže stát, že soud rozhodne tak, že z bytu mám odejít já, protože ona má v péči dítě. Nabízel jsem jí, že jí pomohu sehnat nové bydlení, nechce. Měla si jít zažádat o městský byt na úřad, nechce. Nevím již, co mám dělat.

v dotazu hovoříte o přítelkyni. Dovozuji tedy, že mezi Vámi nedošlo k uzavření manželství. Kdybyste uzavřeli manželství a jeden z Vás měl ke dni uzavření manželství nájemní právo, vzniklo by uzavřením manželství k bytu oběma manželům společné nájemní právo. Ve Vašem případě tomu tak není.

Pokud se přítelkyně v domě nachází neoprávněně, pak je z právního hlediska nejlepším řešením podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Pokud by přítelkyně neopustila byt ani ve lhůtě, kterou jí soud stanoví, pak můžete podat návrh na vystěhování soudním vykonavatelem nebo exekutorem.

V úvahu přichází také podání trestního oznámení pro neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo neoprávněné užívání věci.

Podle zákona z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná majetková ani užívací práva k objektu ani vlastníku nemovitosti. Tedy skutečnost, že má přítelkyně veden ve Vašem bytě trvalý pobyt neznamená, že má právo v bytě bydlet nebo že nemůže být vystěhována. Podle trvalého pobytu se vyměřují poplatky, určuje se např. volební obvod, ale neznamená to, že by zakládal právo bydlení. To se odvozuje z nájemních smluv, rozhodnutí soudu atd.

Pokud se jedná o trvalý pobyt vaší dcery, podle zákona má trvalý pobyt nově narozené dítě tam, kde má trvalý pobyt matka dítěte, nedohodnou-li se rodiče jinak. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Majitelka nemovitosti vyměnila zámky a odstěhovala naše věci

Přes realitní kancelář jsme podepsali rezervační smlouvu, zaplatili 30 000 Kč s tím, že nájemní smlouvu dodá do 2 dnů. Po podpisu smlouvy rezervační jsme se dozvěděli, že makléřka je zároveň majitelkou chaty. Nicméně kontaminovaná voda ve studni, septik vytékající do přírody. Nájemní smlouva dodnes není a majitelka na nás zavolala policii, že tam jsme neoprávněně, ty dělali bububu, než jsem jim ukázala tu rezervační smlouvu, tak abychom se dohodli, zastrašovala nás. Teď jsme u kamaráda a majitelka vyměnila zámky a my tam máme věci za cca 200 000 Kč, odstěhovala naše věci neznámo kam. Řešili jsme to s policii, ale ta čeká, až majitelka dodá jakési důkazy proti nám. 

Na úvod uvádím, že vzhledem k neznalosti veškerých detailů, budu ve své odpovědi vycházet toliko z obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dle zákona musí být nájemní smlouva uzavřena v písemné formě. Nicméně to, že k tomu nedošlo, nezakládá pronajímateli právo namítat neplatnost smlouvy pro nedostatek formy, pokud již došlo k situaci, že jste chatu obývala, popřípadě jste zaplatila nájemné, které pravděpodobně tvoří Vámi zmiňovaných 30 000 Kč.

V případě, že by vámi zmiňovaných 30 000 Kč představovalo jistotu, pronajímatel je povinen vám ji vrátit při skončení nájmu, ovšem pouze za předpokladu, že máte zaplacené veškeré dluhy z nájmu. Pokud tedy máte nějaký dluh z nájmu, pronajímatel je oprávněn si tento dluh odečíst z jistoty před jejím vrácením.

V souvislosti s Vámi zmiňovanou skutečností, že vám pronajímatel přerušil přívod elektrického proudu v chatě, bych rád uvedl, že toto jednání je na pomezí trestného činu útisku dle trestního zákoníku a bylo by možné zvážit podání trestního oznámení po konzultaci s advokátem znalým veškerých detailů vaší situace.

Co se týče vašich věcí, které v chatě zůstaly, ty je pronajímatel povinen předat nájemci, za předpokladu, že si je nájemce převezme bez zbytečného odkladu. Pokud Vás pronajímatel vyzýval, abyste si věci převzali, a vy jste tak neučinili, je pronajímatel oprávněn vám oznámit, že věci prodá, a peníze pak poukáže na váš účet, popřípadě vám je předá jiným vhodným způsobem. Než ale dojde k prodeji, je pronajímatel povinen vám poskytnout přiměřenou lhůtu k převzetí.

Na závěr bych znovu rád uvedl, že neznám veškeré detaily vztahující se k dané problematice a pro komplexnější odpověď bych vám doporučil se osobně obrátit na advokáta, který vám ji se znalostí všech podrobností jistě poskytne.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Majitel prodává dům, kde bydlíme, aniž by nám to řekl

Máme pronajatý statek už 18 let. Vždy platíme nájem včas, žádné spory nemáme, ale včera jsme se dozvěděli, že majitel barák prodává, aniž by dal vědět, že je barák na prodej. Už je vyfocen na internetu na realitce, majitel nás vůbec nekontaktoval, že byt prodává, ani ústně, ani písemně. Chtěli jsme se optat, zda se s tím dá něco dělat. Máme tu děti a nedokážeme si představit, že by nás vystěhoval i bez našeho vědomí.

Úvodem mi dovolte uvést, že neznám veškerá specifika konkrétního případu (zejména přesné znění nájemní smlouvy), a ve své odpovědi proto vycházím toliko ze znění a výkladu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který danou problematiku upravuje.

Občanský zákoník obecně stanoví, že vlastník může se svým vlastnictvím (zde domem) libovolně nakládat, avšak pouze v mezích stanovených zákonem. V případě, že se vlastník věci, kterou pronajímá, rozhodne takovou věc prodat, zákon tento prodej z důvodu existence nájmu věci nijak neomezuje. Dokonce ani nestanoví povinnost vlastníka o plánovém prodeji nájemce věci informovat.

Jako nájemce se ovšem nemusíte bát, že by případně uskutečněný prodej znamenal konec nájmu. Na základě platné zákonné úpravy platí, že změnou vlastníka věci nájem nezaniká a práva a povinnosti z nájmu přejdou na nového vlastníka. Změna vlastníka pronajímané věci není ani důvodem pro výpověď nájmu. V případě pronájmu bytu nebo domu, v němž nájemce bydlí, toto platí bez výjimky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Čištění komína

Bydlím v nájemním bytě, který patří obecnímu úřadu obce. V  měsíci říjnu prováděla kominická firma čištění komínů. V našem bytě závady nenašli a zaplatila jsme poplatek za službu kominíkům. Za pár dní mi bytový technik hodil do schránky zápis od kominíků, kteří uvedli, že nemohli vybrat saze z komína v místnosti, kde ústí komín, protože se tam sušilo prádlo. Obrátila jsem se s dotazem na bytového technika s tím, že u nás v bytě závady zjištěny nebyly. Odpověděl mi, že to, že kominíci nemohli vybrat saze z komína, se mě určitě týká, jelikož užívám daný komín, tak mám povinnost každý rok si nechat provést prohlídku spalinové cesty. Je to povinnost nájemce bytu? V nájemní smlouvě nic takového není. V domě bydlí šest nájemníků, na každé straně tři. Vlastníkem domu je obecní úřad. Z mé strany byly podmínky splněny, umožnila jsem kominíkům přístup do bytu a nemohu za to, že jiná nájemnice si nechala sušit prádlo v místnosti, kde ústí komín.

Úvodem bych chtěl poukázat na skutečnost, že ačkoliv je vlastníkem bytového domu obec, potažmo obecní úřad, řídí se právní vztahy související se správou bytového domu obecnou právní úpravou vycházející ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pro zodpovězení otázky, kdo je povinen zajišťovat a hradit prohlídku a čištění komínu, potažmo spalinových cest, je nutné určit, zda je komín součástí společných prostor nemovitosti či nikoliv. Občanský zákoník za společné části nemovitosti označuje ty části, které slouží podle své povahy vlastníkům jednotek společně. Společnou částí je vždy pozemek, některé stavební části domu a v neposlední řadě zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu.

Podrobný výčet společných částí domu pak poskytuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které občanský zákoník provádí. V něm nalezneme ustanovení, které říká, že „společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu (…) podle občanského zákoníku jsou zejména (…) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem.“

Shora uvedené nařízení zároveň vymezuje činnosti týkající se správy domu a pozemku. Za tyto činnosti nařízení považuje i provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu (tedy i komínu). Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků, a pokud nevznikne, tak správce domu. Jestliže má některý vlastník na společných částech podíl větší než poloviční, stává se ze zákona správcem domu. S ohledem na shora psané tedy uzavírám, že osobou, která je povinná zajišťovat pravidelné čištění komínu, je obec.

Tento závěr ostatně potvrzuje i znění zákona č. 67/2013 Sb., podle nějž se „provoz a čištění komínů“ považuje za službu spojenou s užíváním bytů. Tyto služby je povinen poskytovat vlastník nemovitosti. Pro úplnost však uvádím, že Vám jako příjemci služeb ze zákona vyplývá povinnost platit poskytovateli zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Hrozí zavření domu stavebním úřadem. Máme právo žádat náhradní ubytování?

Máme právo od majitele domu žádat náhradní bydlení, když barák zavře stavební úřad? Bydlí nás tady sedm a jedno dítě. Máme nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Popravdě už hledáme dlouho podnájem v Brně a nedaří se. Bojíme se, že když stavební úřad zavře dům, nebudeme mít kam jít. V práci jsme se taky ptali, ale bydlení nedávají. Jak postupovat dál?

Jestliže orgán veřejné moci rozhodne, že je nutno s budovou, níž se bytová jednotka nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, umožňuje občanský zákoník pronajímateli vypovědět nájem podle ust. § 2288 odst. 1, písm. c). V takovém případě je nájem vypovězen s tříměsíční výpovědní dobou, jejímž hlavním smyslem je poskytnout nájemci dostatečnou dobu na to, aby si mohl zajistit další bydlení.

V běhu této doby dále náleží pronajímateli i nájemci všechna práva a povinnosti, které jim z nájmu vyplývají. Dál tedy můžete byt užívat, zároveň jste povinen za užívání bytu platit pronajímateli nájemné. Nájem pak končí uplynutím této doby, přičemž doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi nájemci.

Na rozdíl od úpravy, která byla účinná do 31. 12. 2013, již podle v současnosti platného občanského zákoníku není pronajímatel povinen zajistit nájemci bytovou náhradu. V případě, že vám bude nájem vypovězen, není pronajímatel povinen hledat vám náhradní byt či ubytování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERSa

Výměna kotle v obecním bytě

Jak v souladu s příslušnými právními normami provést výměnu plynového kotle v nájemním bytě, jehož vlastníkem je obec. Při pravidelné roční kontrole mi technik sdělil, že z bezpečnostních a také z provozních důvodů nedoporučuje pro příští topnou sezonu současný kotel používat. Chtěl bych si nechat namontovat jiný kotel bez bojleru. Ten je ovšem dražší. Jsem ochotný rozdíl doplatit. Nevím, zda je to možné v souladu s příslušnou legislativou. Na obecním úřadě mi podali informaci, které moc nedůvěřuji.

Ze zákona plyne, že pronajímatel je povinen udržovat po dobu trvání nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání, což odpovídá stavu způsobilému k nastěhování. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Pokud zjistí nájemce v bytě vadu nebo poškození, které je třeba bez prodlení odstranit, má vůči pronajímateli informační povinnost sdělit mu tuto skutečnost. Jedná-li se o jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí to pronajímateli bez zbytečného odkladu. Pronajímatel je povinen odstranit vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě poté, co mu to nájemce oznámil. Pokud vadu nebo poškození pronajímatel v přiměřené lhůtě neodstraní, má nájemce právo vadu nebo poškození odstranit sám a žádat na pronajímateli náhradu odůvodněných nákladů, případně slevu z nájemného, pokud se nejedná o vadu, která není podstatná. K tomu, abyste měl právo na náhradu odůvodněných nákladů, je nutné předem splnit informační povinnost.

Co spadá pod termíny běžná údržba a drobné opravy definuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné úpravy související s užíváním bytu.

Podle tohoto nařízení se za drobnou opravu považují opravy vymezené v § 4 nařízení, v němž výměna kotle není uvedena. A dále opravy, které § 4 neupravuje, ale nepřesáhnou rozpočet 1000,- Kč na jednu opravu.

Výměna kotle je nákladná údržba, která nespadá dle tohoto nařízení do pojmu drobná oprava a běžná údržba, ke které byste jako nájemce byl povinen. Výměnu kotle by měl hradit pronajímatel. Co se týká konkrétního typu kotle, záleží na dohodě s pronajímatelem, který on bude ochoten uhradit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Přestěhování do náhradního bytu v důsledku rekonstrukce a placení nájemného

Mám pronajatý byt a majitel se v něm rozhodl provádět stavební úpravy. Kvůli úpravám jsem musel vyklidit byt a byl jsem přemístěn do náhradního bytu v témže domě o 1. patro výše. Doposud žiji v náhradním bytě. Ptám se, má v tomto konkrétním případě majitel právo vybírat nájemné a za služby? K podpisu nájemní smlouvy k náhradnímu bytu nikdy nedošlo a též ani nebyla sjednána výše nájemného, tak právo nájmu k náhradnímu bytu vůbec nevzniklo. Ptám se zda by nájem i náklady na stěhování měl platit pronajimatel? 

V případě vašeho pronajímatele se jednalo pravděpodobně o nezbytnou opravu bytu, která měla za následek, že v době jejího provádění nebylo možné v bytě vůbec bydlet. V takovém případě máte Vy jako nájemce právo volby, buď aby vám pronajímatel poskytl k užívání jiný byt, nebo můžete nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Volbu mezi oběma výše uvedenými možnostmi musíte zvolit v ujednané době, a pokud nebyla ujednána, tak bez zbytečného odkladu tak, aby se pronajímatel dle toho mohl zařídit.

Ve vašem případě jste dostal k užívání jiný byt, ale stále se jedná o plnění z dříve uzavřené nájemní smlouvy. Pokud jste se tedy s pronajímatelem nedohodl jinak, máte stejná práva a povinnosti jako ve vztahu k opravované pronajaté věci, tedy povinnost platit nájemné zůstává zachována. Pro úplnost dodávám, že není nutné uzavírat novou nájemní smlouvu.

Řešením ovšem je požádat pronajímatele o slevu z nájemného. Dočasným poskytnutím jiného bytu totiž není vyloučeno vaše právo vyplývající z občanského zákoníku na slevu z nájemného, a to v závislosti na tom, jak jsou dotčena Vaše práva z nájemní smlouvy, např. pronajímatel Vám poskytl byt menší, s horším vybavením, ve vyšším patře, kdy není v domě výtah apod.

JUDr. Jindřich Vítek Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Přeplatek za energie použit na vyrovnání pohledávky za vymalování v městském bytě. Je to tak možné?

Do 31. 10. 2016 jsem bydlela v nájemním bytě města. Nájemní smlouvu jsem řádně ukončila, řádně zaplatila poslední tři měsíce, kdy běžela výpovědní doba. Při předávání bytu mi bylo vytknuto, že byt není vymalovaný na bílo. Ve své hlouposti jsem podepsala souhlas s tím, že město byt vymaluje a já to zaplatím. Přišla mi faktura za vymalování bytu, kde mi město účtuje na cca 8000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsem peníze neměla, zažádala jsem si o splátkový kalendář, který mi byl schválen a který řádně hradím. V měsíci dubnu 2017 došlo vyúčtování služeb za období roku 2016, kdy jsem bydlela v nájemním bytě. Zde mi na službách vznikl přeplatek – přeplatek tvoří převážně přeplatek za teplo a vodu. V měsíci červenci 2017, kdy mělo dojít k vyplacení přeplatku, mi bylo dopisem oznámeno, že mi přeplatek nevyplatí a že bude použit na úhradu mé pohledávky za vymalování bytu dle § 1982 občanského zákoníku. Má město právo to takto udělat, když pohledávka a přeplatek je každý za něco jiného? 

V daném případě je bohužel nerozhodné, že se jedná o pohledávky vzniklé z různých důvodů.

Podstatné je, že se v obou případech jedná o pohledávky na peněžité plnění. Dalším předpokladem započtení pak je, aby obě pohledávky byly splatné, tedy, že je každá ze stran oprávněná požadovat zaplacení své vlastní pohledávky a zároveň je povinna zaplatit svůj vlastní dluh.

V případě splátkového kalendáře lze sice uvažovat, že některé ze splátek ještě splatné nejsou, nicméně zákon pro tento případ stanoví výjimku, podle které v případě, že došlo k odložení splatnosti na žádost dlužníka (tak jako je tomu ve splátkovém kalendáři), uvažuje se pro účely započtení původní datum splatnosti pohledávky.

V daném případě byly tedy bohužel všechny podmínky započtení splněny a pronajímatel tedy byl oprávněn dané pohledávky vzájemně započíst.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdo platí baterii, když částka přesáhla tisíc korun?

S majitelkou máme teď problém, kdo platí vodovodní baterii když částka přesáhla tisíc korun. Přesněji je částka 1 950 Kč za baterii. 

V daném případě předpokládám, že hovoříte o nájmu bytu. Pokud tomu tak je, platí následující.

Podle zákona platí, že drobné opravy bytu hradí nájemce. Drobné opravy jsou přitom vymezeny dvěma způsoby. Jednak se jedná o vymezení věcné, podle kterého opravu vodovodní baterie hradí nájemce. Jednak se jedná o vymezení podle výše nákladů, podle kterého se považují za drobné opravy všechny opravy a běžná údržba, pokud se v každém jednotlivém případě nejedná o částku převyšující 1.000,- Kč.

Dané opravy nesmí za žádných okolností překročit roční limit, který činí 100 Kč za každý metr čtvereční podlahové plochy bytu. Pokud by roční souhrn oprav překročil takto vypočtenou částku, bude opravy hradit pronajímatel, a to i tehdy, jednalo-li by se jinak o drobné opravy a údržbu.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že podle věcného vymezení hradí opravu nájemce, nepřekročí-li touto opravou jím daný rok vynaložené náklady na drobné opravy a běžnou údržbu uvedený roční limit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Dům se zatepluje, mám nárok na slevu na nájemném?

Mám pronajatý byt v paneláku již cca 4 roky, nyní se celý bytový dům zatepluje. Před dvěma lety jsem uvažoval, že se odstěhuji jinam, při rozhovoru s majitelkou jsme se mimo jiné bavili, že jsem kdysi zažil zateplování a bylo to šílení v té době v bytě bydlet. Byl jsem ujištěn, že se o zateplování vůbec neuvažuje, ale na to nemám důkaz. Nynější bydlení je v podstatě bydlení na staveništi, děsný hluk, který se nese panely po celém domě, prach, ztráta soukromí a nemožnost větrat (lešení), začínají pracovat v 6 ráno do 18 včetně sobot. Mám nárok na slevu, na jak velkou a jak ji formulovat, o jaký § se „opřít“?

Jelikož neznám přesné okolnosti případu a zejména znění nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z právních předpisů upravujících nájem bytu.

V každém případě mám pak za to, že pokud z důvodu hluku či nadměrné prašnosti stavby není možné byt řádně užívat, a tedy pronajímatel nedokáže byt udržovat ve stavu způsobilém k obvyklému bydlení, máte právo postupovat podle ustanovení zákona týkajících se poškození a vad bytu.

Podle těchto ustanovení zákona (zejména ustanovení § 2264 a násl. občanského zákoníku) máte skutečně právo požadovat po pronajímateli slevu z nájmu. Za tímto účelem byste měl pronajímatele o nedostatcích vyrozumět a požadovat nápravu, resp. s ohledem na skutečnost, že náprava v dané situaci není možná, též alternativně rovnou slevu z nájemného, a to až do doby, než bude byt opět způsobilý k obvyklému užívání bez jakýchkoliv omezení.

Lze uvažovat rovněž i tom, že byste jako nájemce mohl z důvodu dlouhodobější nezpůsobilosti bytu nájem vypovědět, a to dokonce bez výpovědní doby. Pokud by nicméně pronajímatel výpověď neakceptoval a bránil by se například soudně, lze očekávat, že následné spory týkající se toho, jak moc bylo užívání bytu omezeno a zda už se jednalo o takové omezení, které skutečně možnost výpovědi odůvodňovalo, by byly značně rozsáhlé a konec sporu značně nepředvídatelný.

Pokud byste se tedy chtěl vydat touto cestou, doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc nejlépe u advokáta, který s Vámi celý postup projde i s ohledem na znění nájemní smlouvy a na všechny podrobnosti případu, se kterými při sepisu této odpovědi nejsem seznámen.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Paušální platby, jak je uplatnit v nájemní smlouvě?

V jakých případech lze uplatnit § 9 z. 67/2013 o paušálních platbách? Chápu, že při nájmu kratším než 2 roky kdykoli? Prováděcí předpis již žádné paušální platby nezmiňuje a já se domnívala, že již dle NOZ možné ani nejsou (především tedy u tepla a vody).

Pojem paušální platby bychom v občanském zákoníku hledali marně. Občanský zákoník paušálním platby výslovně nezmiňuje, avšak ust. § 2247 odst. 3 obč. zák. otevírá cestu k jejich užití. Zmíněné ustanovení říká, že způsob rozúčtování cen a úhrad služeb stanoví jiný právní předpis. Tímto jiným právním předpisem je zákon č. 67/2013 Sb., jehož ustanovení § 9 definuje paušální platby.

Na základě písemné dohody si mohou strany ujednat, že sloučí částku nájemného a částku za služby do jedné samostatné paušální částky. Paušální platbu si lze také dohodnout pouze za poskytované služby, případně pouze za některé poskytované služby, tedy samostatně vedle nájemného.

Typickým znakem paušálních plateb a důvodem jejich sjednávání je, že ve všech výše uvedených případech se paušální platby za poskytované služby nevyúčtovávají.

Většinou se dohody o paušální platbě uzavírají u krátkodobých nájmů. Důvodem je, že ust. § 9 odst. 4 neumožňuje u nájmů na dobu delší než 24 měsíců (tedy i nájmu na dobu neurčitou) zahrnout do paušální částky i platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. Platby za tyto služby se v případě dlouhodobých nájmů musí vždy vyúčtovávat.

Na základě výše uvedeného mohu uzavřít, že v případě nájmu na dobu určitou trvajícím maximálně 24 měsíců lze sjednat paušální platbu vždy (a to ve všech výše zmíněných modifikacích), u nájmu na dobu určitou delším než 24 měsíců a nájmu na dobu neurčitou lze paušální platbu sjednat také, avšak nesmí v ní být zahrnuty některé služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Může mi obecní úřad bez důvodu neprodloužit nájemní smlouvu?

Jsem důchodkyně a bydlím v obecním bytě. V obecním bytě bydlím od roku 2009 a nájemní smlouvu mi prodlužuji vždy každý rok. To znamená, že mám již devětkrát prodlouženou nájemní smlouvu. Vždy platím včas a nikdy jsem nezavinila žádný problém v domě. V současné době jsem upozornila obecní úřad, ze jedna osoba v našem domě, která měla odstavené elektrické hodiny z důvodu neplacení, přesto svítí a používá elektricky proud, a proto bych chtěla od obecního úřadu vysvětleni, jak je to možné. Byli na mě arogantní, protože se jedná o dceru známého občana, který má všude známosti. Ta osoba je též závislá na omamných prostředcích. Proto jsem se chtěla zeptat: Může mi obecní úřad bez zákonného důvodu neprodloužit nájemní smlouvu v obecním bytě? (Nevlastním žádnou jinou nemovitost, řádně platím a nenarušují soužití). Jaká je zákonná možnost kontroly bytu osoby závislé na omamných látkách (z důvodů např. obavy ze skladování či výroby drog).

Odpověď – 1. část:

Úvodem bych rád upozornil, že jelikož nemám k dispozici žádné bližší informace o předmětném nájemním vztahu, zejména přesné znění nájemní smlouvy nebo podmínek města k nájmu bytů, vycházím ve své odpovědi toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu.

V praxi se poměrně často setkáváme s tím, že „nájem obecního bytu“ je širokou veřejností vnímán jako specifický druh nájmu, což je však poměrně zavádějící. Nájem obecního bytu, tedy bytu ve vlastnictví obce, je běžným nájemním vztahem, který se řídí občanským zákoníkem jako kterýkoliv jiný nájemní vztah.

Jelikož je z pohledu zákona obec pronajímatelem jako kterýkoliv jiný, má stejně jako kdokoliv jiný právo nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou po jejím skončení nájemci neprodloužit, a to i bez uvedení důvodu. Na prodloužení doby trvání nájmu totiž nemá nájemce právní nárok, nebylo-li v nájemní smlouvě sjednáno něco jiného. Pokud nájemci nevyhovuje každoroční nejistota, zda mu bude nájemní smlouva prodloužena či nikoliv, má samozřejmě i on právo nájem neprodlužovat a najít si jiné bydlení za lepších podmínek.

Na druhou stranu nelze obec vyjmout z požadavků kladených na správu věcí veřejných. Majetek obce tak musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, přičemž jedním z těchto úkolů je i přispívání k uspokojování bytových potřeb občanů.

Situace, kdy by nájemní smlouva nebyla bez uvedení důvodu prodloužena a byt zůstal prázdný, by pravděpodobně pro obec nebyl ekonomicky efektivní a bylo by to i v rozporu s jejím posláním, kterým je mimo jiné péče o své občany a jejich potřeby. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby na konci každého roku město hledalo nové nájemce prostřednictvím výběrového řízení či jinak. V takovém případě byste samozřejmě i vy mohla podat žádost o zařazení do seznamu zájemců.

Vzhledem k tomu, že žádný zákon explicitně neupravuje postup obce při pronájmu bytu, ani nestanoví jednotná pravidla pro výběr žadatelů, každá obec si stanovuje vlastní pravidla. Obecně pak platí, že kritéria pro výběr mezi uchazeči o obecní byt nesmí být vůči žádné osobě diskriminační.

Odpověď – 2. část:               

Ve věci kontroly bytu uvádím, že občanský zákoník v omezené míře umožňuje pronajímateli, aby kontroloval, jakým způsobem je pronajímaný byt užíván, např. zda je užíván v souladu se zákonem a smlouvou nebo zda v něm například nedochází k nelegální činnosti.

Pokud tedy máte důvodné podezření, že Vaše sousedka skladuje či vyrábí drogy, můžete se obrátit na obec jako vlastníka bytu. V oznámení byste měla uvést skutečnosti, z nichž vycházíte při svém podezření (např. zvýšený hluk nebo zápach linoucí se z bytu, zvýšený pohyb nedůvěryhodných osob v domě nebo větší znečištění společných prostor).

Podle zákona je pronajímatel oprávněn požádat o prohlídku bytu a nájemce by mu takovou prohlídku měl umožnit. Domnívám se, že s ohledem na skutečnost, že by obec měla vystupovat jako řádný hospodář, je v zájmu obce nebrat věc na lehkou váhu a o prohlídku bytu, který je v obecním vlastnictví, požádat.

V případě, že by prohlídku bytu Vaše sousedka odmítla, může se obec prohlídky domáhat u soudu. Ten pak může na návrh pronajímatele určit formu kontroly, její četnost i rozsah. Pro úplnost uvádím, že odmítnutí prohlídky může rovněž založit právo pronajímatele vypovědět nájem.

Vedle oznámení vlastníkovi sousedního bytu, tedy obci, můžete své podezření oznámit i Policii České republiky, která je povinna takové podezření prošetřit. Doporučuji takové podezření sepsat písemnou formou a vylíčit veškeré skutečnosti, ze kterých při svém podezření vycházíte. Oznámení však v žádném případě nesmí obsahovat nepravdivé či smyšlené informace.

Vedle písemného oznámení můžete své podezření oznámit i na kterékoliv služebně Policie ČR. V takovém případě byste měla trvat na tom, že vaše oznámení bude řádně zaprotokolováno, a Policie se bude podezřením z trestné činnosti dále zabývat. V případě, že by docházelo k aktivitám, ze kterých nelegální činnost sousedky dovozujete, můžete se také obrátit na linku 112 či 158.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Je možné přenechat městský nájemní byt synovi?

Ráda bych se zeptala, jak správně postupovat v případě, kdy se chci vystěhovat z nájemního (městského bytu), kde žiji ve společné domácnosti se synem (22 let), ale zároveň bych chtěla byt přenechat synovi, aby se osamostatnil. Nájem mám uzavřen na dobu neurčitou od roku 2010 a platím řádně. O byt pečuji a zvelebuji ho. Podat výpověď, nebo dohodu o ukončení nájmu, kde se domluvit s pronajímatelem o dalším využívání bytu synem?

Pokud by váš syn měl vstoupit do stávající smlouvy o nájmu, je jediným řešením v tomto případě dohodnout se s pronajímatelem.

Pokud byste zůstala stranou nájemní smlouvy vy, převažuje v současnosti výklad, ke kterému se rovněž přikláním, dle kterého bez souhlasu pronajímatele mohou osoby blízké byt užívat pouze za předpokladu, že má nájemce v bytě svou domácnost.

Domácností se zde přitom má na mysli prostor, kde má nájemce obydlí a uspokojuje tak svou bytovou potřebu, byť pouze občasně. Rozhodné tedy je, zda byste v bytě fakticky bydlela (rozhodné naopak není, zda na dané adrese například budete mít uvedený trvalý pobyt či nikoliv).

Není tedy možné byt zcela opustit a nechat zde bydlet svého syna.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že i pokud byste se fakticky v bytě nezdržovala a bydlel zde jen Váš syn, pro pronajímatele bude tato skutečnost jen obtížně prokazatelná. Pokud by k takovému závěru nicméně došel, mohl by být oprávněn nájemní smlouvu vypovědět.

Určitým řešením by bylo podnajmout byt synovi, který by pak byl tzv. podnájemcem. K tomu je však v daném případě nutný souhlas pronajímatele, který si tedy nejprve budete muset opatřit.

Závěrem doporučuji podívat se, co je o daném problému ujednáno v nájemní smlouvě. Je například možné, že v nájemní smlouvě pronajímatel již s podnájmem předem souhlasil a mohla byste tedy využít toto řešení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musím se vystěhovat z městského bytu kvůli dluhu sestřenice

Před třemi lety jsem se nastěhovala do městského bytu, který mi měla přenechat sestřenice. Mělo to být vše v pořádku. Ale bohužel o rok později jsem se dozvěděla, že se nemůžu zapsat do daného bytu kvůli dluhu dvou nájmů, tento dluh byl vyrovnán. Ale bohužel pozdě, už to bylo u soudu. Paní na byťáku nám řekla, že musíme počkat na rozhodnutí soudu, že s tím nic neudělá momentálně. Podotýkám, že celé tři roky je vše a včas placeno. Teď mé sestřenici přišel dopis, že do patnácti dnů máme vyklidit daný byt a předat ho městu. Můžete mi prosím poradit, zda se dá s touto situací něco dělat? 

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám, veškerá specifika daného případu, zejména znění nájemní smlouvy a příslušných pravidel města pro nájem městských bytů, budu se ve své odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou nájmu bytu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ze skutečností uvedených ve vašem dotazu vyplývá, že po celou danou dobu byla nájemkyní předmětného bytu patrně vaše sestřenice s tím, že vy jste bydlela v bytě toliko na základě neformální dohody mezi vámi a vaší sestřenicí. Z výše uvedeného tedy plyne, že jste s největší pravděpodobností předmětný byt neužívala na základě platného právního titulu (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva), a tudíž vám bohužel vůči městu jakožto pronajímateli nenáleží v podstatě žádná práva případně povinnosti související s nájmem bytu.

Z vašeho dotazu dále vyplývá, že proti vaší sestřenici, jakožto žalované, bylo minimálně z důvodu neplacení nájemného zahájené soudní řízení. Z vámi uvedených údajů by bylo též možné dovodit, že město podalo žalobu na vyklizení předmětného bytu. Vzhledem k tomu, že vaší sestřenici přišel dopis, aby byt do 15 dnů vyklidila, lze usuzovat, že rozhodnutím soudu, které jste zmiňovala ve vašem dotazu, byla vaší sestřenici mj. stanovena povinnost byt vyklidit. Bez bližší znalosti údajů o předmětném soudním řízení (případně soudních řízeních) však nejsem bohužel schopen daný případ blíže posoudit a poskytnout vám jednoznačnou radu, jak dále postupovat.

V každém případě ale uvádím, že pokud bylo vydáno soudní rozhodnutí, které ukládá vaší sestřenici, jakožto jediné oprávněné nájemkyni bytu, povinnost byt vyklidit a takové rozhodnutí je již pravomocné a vykonatelné, pak v podstatě nezbývá nic jiného, než se tímto rozhodnutím řídit a byt skutečně vyklidit. Navzdory tomu, že jste vy osobně nebyla účastníkem předmětného řízení, lze doporučit, abyste toto rozhodnutí též respektovala, a to i z důvodu, že jste patrně předmětný byt neužívala na základě platného právního titulu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Opotřebovaný nábytek a náhrada "škod"

Už 13 rokov bývam v prenajatom byte a zároveň používam niekoľko kusov nábytku prenajímateľa. Za užívanie nábytku platím paušálny poplatok zahrnutý do služieb. Časť váľandy, na ktorej celú dobu spím, na mieste najčastejšieho užívania a najdlhšieho zaťaženia stenčila a prepadla. V tomto mesiaci pružiny epedy vyskočili a na 3-4 miestach pretrhli poťah. Prenajímateľ chce, aby som „spôsobenú škodu” uhradil alebo kúpil novú váľandu. Musím s ním súhlasiť? Ako takúto vec posudzuje zákon a vyhláška? Domnievam sa, že ide o opotrebovanie nábytku, a nie o skutočné „poškodenie“, preto nárokovanie prenajímateľa nie je na mieste. V rovnakom byte v roku 2016 vypovedala službu elektricky sporák s trúbou, ktorá sa používala od roku 2004. Prenajímateľ ho odmieta vymeniť alebo opraviť odkazovaním na § 2257 ods. 1) a 2). Občianskeho zákonníka č. 89/2012 a nariadenia Vlády z 26. 10.2015, tým, že oprava pravdepodobne nepresahuje čiastku 3 301 Kč. Okrem písomnej odpovede na moju žiadosť nič neučinil. Elektrikár (ktorého som zavolal na svoje náklady), opravu sporáka vyčíslil na ca 3 200 Kč + DPH. Vzhľadom na dlhodobú nezamestnanosť na tento účel takúto sumu nemám k dispozícii. Bolo pri tom zistené jeho celkové opotrebenie a vadný izolačný stav, čo by mohla byť aj príčinou poruchy sporáku, a tým by sa zodpovednosť za vzniknutý stav mohla byť prenesená na prenajímateľa. Kto sa má podľa predpisov postarať o zaistenie funkčného sporáku? Pokiaľ v tomto ohľade má nejaké povinnosti aj nájomca, nehrá žiadnu rolu vek resp. dĺžka používania sporáku (opotrebovanie)? Mám nárok na výmenu sporáka prenajímateľom z dôvodu opotrebenia alebo amortizácie? Aký vplyv má vyradenie elektrického sporáka s trúbou na kategorizáciu bytu a na výšku nájomného, pokiaľ prenajímateľ nezabezpečí funkčný sporák a nájomca nemá peniaze na opravu.

Odpověď – část 1.

Předně si dovoluji uvést, že s ohledem na neznalost znění vaší nájemní smlouvy, jsem schopen na vaše dotazy odpovědět toliko obecně, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje problematiku nájmu bytu.

V souladu s vámi zmiňovaným § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že pronajímatel má povinnost po dobu nájmu udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání s tím, že nájemce má povinnost provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Výše uvedené lze vztáhnout i na vybavení bytu, které bylo nájemci přenecháno k užívání spolu s bytem (jednotlivé součásti takového vybavení bývají uvedeny v předávacím protokolu, který se vyhotovuje při převzetí bytu). Pojmy běžná údržba a drobné opravy jsou pak definovány v nařízení vlády ze dne 26. 10. 2015 č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Za drobné opravy se v souladu s výše uvedeným nařízením vlády považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Drobné opravy jsou v nařízení blíže vymezeny podle věcné stránky a podle výše nákladů. Nařízení mj. stanoví, že podle věcného vymezení se za drobné opravy považují opravy spotřebičů jako je kuchyňský sporák. Co se týče vymezení drobných oprav podle výše nákladů, pak platí, že za drobné opravy se považují i další opravy, které nejsou výslovně vymezeny věcně, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Zároveň nařízení stanoví roční limit nákladů za drobné opravy, který nesmí v součtu přesáhnout částku rovnající se 100 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu.

Odpověď – část 2.

Jak vyplývá z výše uvedeného, oprava kuchyňského sporáku, který je ve vlastnictví vašeho pronajímatele a byl vám přenechán spolu s bytem k užívání, spadá pod drobné opravy, za které je odpovědný nájemce (pokud samozřejmě nedojde v součtu s jinými opravami, které nájemce již během roku provedl k překročení výše uvedeného ročního limitu nákladů). Pokud je sporák již nezpůsobilý opravy (typicky z důvodu délky užívání, závažné poruchy apod.), a bylo by nutné jej vyměnit, pak lze usuzovat, že povinnost zakoupit nový sporák by náležela pronajímateli. Vadu spočívající v nefunkčním sporáku, máte přitom jako nájemce povinnost oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli.

Obdobná situace bude platit pro vámi uvedenou válendu. Pokud by došlo k její opravě a částka za opravu by nepřesáhla 1000 Kč, pak platí, že byste byl povinen tuto částku uhradit vy jakožto nájemce (opět s přihlédnutím k ročnímu limitu), pokud by bylo nutné válendu vyměnit, pak by na základě vašeho oznámení o takové vadě bytu, měla být ze strany pronajímatele zjednána náprava (zakoupena nová válenda).

Na výši nájemného jako takovou by vyřazení sporáku samo o sobě nemělo mít žádný vliv, avšak v případě, že pronajímatel nebude reagovat na vaše oznámení o potřebě výměny sporáku, nebo bude odmítat výměnu provést, máte za určitých okolností jakožto nájemce právo požadovat slevu z nájemného.

Závěrem uvádím, že lze doporučit, abyste se ve věci oprav a výměny vybavení bytu pokusil znovu s pronajímatelem dohodnout a zákonných práv se domáhal až v případě, kdy taková dohoda nebude možná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Prodej bytového domu a situace rodičů

Rodiče bydlí v bytovém domě (6 bytových jednotek) - bydlí tady v podnájmu, nájemní smlouva je na dobu neurčitou. Současný majitel je starší osoba, která se rozhodla dům prodat. Mé dotazy: Je současný majitel povinen bytové jednotky nabídnout ke koupi současným nájemníkům? Je současný majitel povinen prodat celý dům i s nájemníky? Je majitel domu povinen zajistit nájemníkům náhradní bydlení, pokud se rozhodne jim dát výpověď z nájmu?

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, zejména pak znění nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu.

K vašemu prvnímu dotazu uvádím následující. Povinnost nabídnout bytové jednotky ke koupi nájemcům obecně závisí zejména na skutečnosti, zda bytový dům, ve kterém vaši rodiče bydlí, je z právního hlediska rozdělen na bytové jednotky, nebo nikoliv, tedy jestli je v katastru nemovitostí bytový dům zapsán jako jedna nemovitost, nebo jsou v katastru zapsány jednotlivé bytové jednotky, na které byl dům rozdělen.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, totiž stanoví, že nájemce má předkupní právo k bytové jednotce při jejím prvním převodu, pokud tato jednotka vznikla rozdělením práva k domu na vlastnické právo k jednotkám. V praxi by tedy platilo, že pokud by se majitelka bytového domu, který dosud není rozdělen na jednotky, rozhodla bytový dům na jednotky rozdělit a následně tyto jednotky jednotlivě prodat, musela by je ke koupi nejdříve nabídnout Vašim rodičům jakožto nájemcům. Pakliže ale bytový dům na jednotky rozdělen není a nebude, může se majitelka rozhodnout prodat bytový dům jako celek jakékoliv osobě a předkupní právo se aplikovat nebude.

K vašemu druhému a třetímu dotazu si dovoluji uvést, že pokud by došlo ke změně vlastníka domu, pak dle zákona platí, že na nového vlastníka by přešla všechna práva a povinnosti vyplývající z uzavřených nájemních smluv. Změna vlastníka domu tedy není sama o sobě důvodem, pro který by měl nájem skončit.

Nájem na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět jen z vymezených důvodů (např. za situace, kdy by nový pronajímatel některé z bytů chtěl sám užívat, resp. je potřeboval pro některého ze svých příbuzných), a to standardně s tříměsíční výpovědní dobou. Co se týče povinnosti pronajímatele zajistit náhradní bydlení v případě výpovědi nájmu, pak uvádím, že zákon pronajímateli žádnou takovou povinnost neukládá.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Oznámení o nadměrném hluku v důsledku rekonstrukčních prací

Bydlíme v pronajatém státním bytě. Sousedé o patro výš se odstěhovali a majitel začal dělat úpravy potřebné pro další užívání bytu. Dle hluku předpokládám, že jde o elektřinu. Ale nikdo nedal oznámení o nadměrném hluku. Manžel přijel z práce po noční a nemohl spát, protože v takovém hluku se spát nedá. Večer měl jít znovu na noční, tudíž se musel v práci omluvit, že nepřijde. Když manžel volal majiteli, že je v bytě nadměrný hluk a nemůže se vyspat, aby mohl večer do práce (pracuje jako dělník, seřizovač nůžek), odpověděli mu: byty jsou naše, můžeme si dělat, co chceme. Opravdu státní majitel nemusí takovou věc nechat odhlasovat, aby se i nájemníci mohli dle toho přizpůsobit? Kdyby nám dali vědět předem, mohl se manžel vyspat někde jinde. 

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškeré detaily předmětného případu, zejména znění nájemních smluv, které máte v rámci vašeho bytového domu uzavřené, případně znění veškerých pravidel/řádů týkajících se nájmu bytů ve Vašem domě a souvisejících otázek, budu se ve svojí odpovědi řídit toliko obecnou úpravou nájmu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Co se týče rekonstrukce bytu, dle zákona platí, že nájemce je oprávněn provádět úpravy, přestavbu nebo jiné změny bytu jen se souhlasem pronajímatele. Výjimku z tohoto pravidla může tvořit situace, kdy jde o úpravy bytu, v rámci kterých jsou odstraňovány vady/poškození, které je třeba odstranit neprodleně. Pokud by nájemce prováděl rekonstrukci bytu bez souhlasu pronajímatele, přestože je dle zákona/nájemní smlouvy souhlas vyžadován, mohlo by být takové jednání nájemce považováno za hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu a pronajímatel je dle zákona oprávněn nájem za takové situace vypovědět v tříměsíční výpovědní době.

K negativním dopadům rekonstrukce bytu pro ostatní nájemce v bytovém domě uvádím následující. Obecně platí, že pronajímatel má povinnost vám zajistit nerušené užívání bytu po dobu trvání nájmu. Pokud by tedy negativní dopady rekonstrukce sousedního bytu dosahovaly určité intenzity (zohlední se délka provádění úprav bytu, intenzita hluku, případně šíření prachu apod.), mohly byste se za určitých okolností domáhat toho, aby se nájemci zdrželi jednání, které ruší Vaše užívání bytu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím pronajímatele.

Závěrem uvádím, že v rámci zachování dobrých sousedských vztahů, běžně platí, že majitel/nájemce bytu, který se chystá k rozsáhlejší rekonstrukci svého bytu, tuto skutečnost oznámí předem ostatním majitelům/nájemcům bytů v domě. Otázky týkající se provádění rekonstrukcí bytů a souvisejících povinností bývají též často upraveny v domovních řádech, stanovách SVJ, bytových družstev apod.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Problémy s pronajímatelem

Mám necelé 4 měsíce pronajatý byt v rodinném domě, kde jsou 2 samostatné byty. V jednom bydlím já s malou dcerkou a v druhém majitel. Nájemní smlouvu mám na 5 let a nájemné platím každý měsíc včas. Nájem mám sice hodně levný - přes známé, kteří znají majitele, a ten zprvu tvrdil, že na nájmu nechce vydělávat, že bude rád, když byt nebude dál prázdný a nebude celý dům vytápět zbytečně. Součástí nájmu jsou i platby za vodu, elektřinu a topení, vše je uvedeno ve smlouvě, jaká částka je za co. Jen nevím, jak se pak bude řešit vyúčtování, protože můj byt nemá samostatné měřáky, ty jsou jen na celý dům, na celkovou spotřebu. Majiteli vadí, že chci mít v bytě teplo, i to, že svítím, kde a jak potřebuji, podle něj moc. Měly jsme domluveno, že po roce porovnáme, o kolik se zvýšila spotřeba energií, a podle toho případně zvýšíme mé platby za ně. Uplynuly ale pouhé 3 měsíce a majitel už dělá zle, že mi zvedne nájem dřív i bez vyúčtování, protože ho mám moc levný. Může to udělat? A kdy nejdříve a o kolik? Můžu se nějak bránit? A je možné, aby mi dal výpověď z nájmu, když se budu proti zvýšení nájmu i jeho dalšímu jednání bránit? Když jsem namítala, že máme dohodnuté podmínky i nájemní smlouvu, řekl, že jestli se mi to nelíbí, mám jít bydlet jinam! Může si to dovolit? Jsem sama s dcerou, stěhovala jsem se nedávno, mám tu poblíž práci, dcera zde má jít v září do školy, a proto je pro mne nepřípustné, abych vše zase měnila. Dále mi dělá majitel problémy kvůli topení. V posledních týdnech nadává, že stále ještě topím a schválně vypíná kotel. Já ale potřebuji topit, a když mám v bytě jen 18-19 stupňů přes den (v ložnici a dětském pokoji ještě míň), tak je to opravdu málo! Soused ale tvrdí, že už není potřeba topit, a že pokud chci topit víc, že mi zvedne nájem. Mám topení nastavené termostatem v obýváku, který je nastavený na denní teplotu 21 stupňů, a to na 1 hodinu ráno a pak střídavě na 4 hodiny od odpoledne do večera. Zbylých 19 hodin denně, včetně noci, je nastaveno na 18 stupňů. Určitě tedy netopím moc a je to spíše spodní hranice doporučovaných teplot na vytápění. Soused má nade mnou tepleji (minimálně o 2 stupně), takže už by topit nepotřeboval, ale já s dcerou ještě topit musíme. Co mám dělat, když mi dělá problémy a topení nám vypíná? K tomu ale ještě nechává často i večer otevřené dveře z kotelny na zahradu a pouští tak do domu zimu, takže je o to více nutné topit. Máme potom kvůli němu doma zimu, ale topit se musí víc často právě kvůli němu, že ty dveře nechává otevřené! Co mám dělat a jak se mám bránit? Také někdy dělá i v noci velký hluk, když má návštěvy a s nimi popíjí až do časných ranních hodin, nedodržuje noční klid, a když jsem ho žádala, aby to nedělal, že nemůžeme s dcerou spát, řekl, že je to jeho dům, a pokud mi to vadí, mám spát v obýváku, abych to tolik neslyšela. Dceru to ale budí i v obýváku nebo v dětském pokoji. Já nic špatného nedělám, nájem platím včas, v bytě i v domě udržuji pořádek, nekouřím, nedělám v bytě mejdany ani opilecké sešlosti. Byt jsem si sama uklidila, připravila k bydlení, vymalovala na vlastní náklady. A přesto teď mám takové problémy. Hrozí mi, že se budu muset zase brzy stěhovat, nebo jsem chráněna zákony a mohu se proti jeho jednání ohradit a bránit?

Odpověď – část 1

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám znění vaší nájemní smlouvy, budu se ve své odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou nájmu bytu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

K vašemu dotazu ohledně oprávnění pronajímatele zvýšit vám nájemné, uvádím následující. Pokud nemáte v nájemní smlouvě ujednanou možnost a způsob zvýšení nájemného, pak platí, že pronajímatel je oprávněn nájemci toliko písemně navrhnout zvýšení nájemného, a to až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Zároveň musí platit, že navrhované zvýšení spolu se zvýšením, ke kterému již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %. Takový návrh pronajímatele musí být písemný, musí být prokazatelně doručený nájemci a nesmí být učiněn dříve než po uplynutí dvanácti měsíců od posledního zvýšení.

Nájemce přitom není povinen návrh pronajímatele na zvýšení nájemného přijmout. V takovém případě se ale pronajímatel může za splnění určitých podmínek domáhat u soudu určení výše nájemného.

Vzhledem ke skutečnosti, že váš nájem trvá zatím cca 4 měsíce, pronajímatel by Vám v tuto chvíli zvýšení nájmu neměl ani navrhnout. Pokud by takový návrh učinil, byl by nicotný, tedy by se k němu vůbec nepřihlíželo. Pronajímatel vám může, ve smyslu výše uvedeného, navrhnout zvýšení nájemného nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců trvání nájmu.

Co se týče možné výpovědi nájmu, pak uvádím, že pokud plníte řádně veškeré své povinnosti jakožto nájemce, nemusíte mít v zásadě obavy z výpovědi nájmu. Ze zákona je pronajímatel oprávněn nájem na dobu určitou vypovědět pouze ve vymezených případech, mezi které patří nejčastěji skutečnost, že nájemce hrubě nebo zvlášť závažným způsobem porušuje povinnosti vyplývající z nájmu. Váš nesouhlas se zvýšením nájemného, popřípadě další výhrady vůči jednání pronajímatele, mu tedy nezakládají právo vám nájem vypovědět. Pokud by vám pronajímatel přesto dal výpověď, máte jakožto nájemce právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná.

Odpověď – část 2

K vámi zmiňovanému problému s vytápěním bytu uvádím následující. Váš pronajímatel je jakožto vlastník budovy povinen dodržovat pravidla pro její vytápění. Tato pravidla jsou obsažena ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Vyhláška mj. stanovuje, jaká teplota by měla být ve vytápěném bytě v průběhu otopného období (od 1. 9. do 31. 5. následujícího roku). Podle vyhlášky mají být byty vytápěny tak, aby v době od 6 hod. do 22 hod. průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly výpočtových teplot stanovených projektem budovy. Dále vyhláška stanoví minimální teploty pro jednotlivé místnosti v bytě, na které je vlastník povinen svůj byt vytápět. Tato teplota je stanovena v průměru na 20 °C, resp. 24 °C v koupelně.

Pokud se váš pronajímatel těmito pravidly neřídí, je možné jeho jednání kvalifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč, k projednání přestupku je příslušná Státní energetická inspekce.

Konečně k rušení nočního klidu ze strany pronajímatele uvádím následující. Pronajímatel je ze zákona povinen se jakožto vlastník budovy zdržet veškerých jednání, která by nad míru přiměřenou poměrům závažně rušila práva jiných osob, zároveň je povinen vám jakožto nájemci zajistit nerušené užívání bytu. S přihlédnutím k intenzitě a pravidelnosti by rušení nočního klidu ze strany pronajímatele mohlo být posouzeno jako jednání, které zasahuje do vašeho práva na nerušené užívání bytu, a mohla byste se tudíž domáhat ochrany u soudu.

Závěrem uvádím, že lze doporučit, abyste se pokusila vaše spory s pronajímatelem vyřešit nejprve vzájemnou komunikací a dohodou a k uplatnění zákonných prostředků, jak se bránit, přistoupila až v případě, kdy taková dohoda možná nebude. Pokud máte v úmyslu v bytě dlouhodobě bydlet, je vždy lepší, když budou zachovány dobré vztahy mezi Vámi a pronajímatelem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Opravy v domě, kde bydlí rodiče, a hledání jiného bydlení

Moji rodiče bydlí v bytě, který je v domě soukromých majitelů. Mají smlouvu na dobu neurčitou. Majitelé domu za nimi dnes přišli s tím, že se v patře, kde bydlí, budou dělat podlahy a že potřebují, aby se do konce června vystěhovali. Mají právo to v tomto případě žádat? A nemusí poskytnout náhradní byt? Rodiče jsou v důchodovém věku, zatím nemají kam jít a sehnat za tak krátkou dobu byt jistě nebude jednoduché.

Předně uvádím, že jelikož neznám znění nájemní smlouvy, kterou mají uzavřenou vaši rodiče s majiteli domu, budu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že pronajímatel je oprávněn činit změny (opravy) bytu pouze se souhlasem nájemce. Výjimku z tohoto principu tvoří např. případ, kdy změna domu nebo bytu nesníží hodnotu bydlení a lze ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Při posuzování, zda úprava bytu představuje pro nájemce větší nepohodlí, je nutné vycházet zejména ze skutečnosti, zda je či není nutné předmětný byt vyklidit.

Z Vámi popisované situace vyplývá, že daný případ nebude patrně možné pod takovou výjimku podřadit a pronajímatel je tedy povinen vyžádat si souhlas Vašich rodičů se změnou bytu. Vaši rodiče přitom nejsou povinni tento souhlas poskytnout.

I kdyby si pronajímatel souhlas Vašich rodičů se změnou a s vyklizením bytu vyžádal a ti mu jej udělili, je povinen Vaše rodiče informovat o potřebě vyklizení bytu nejméně tři měsíce předem. V případě krátkodobého vyklizení (do jednoho týdne) je pak pronajímatel povinen vyzvat nájemce k vyklizení alespoň deset dní předem.

Pronajímatel je zároveň povinen se zavázat k náhradě účelných nákladů s vyklizením spojených a rovněž je povinen poskytnout vašim rodičům na tyto náklady zálohu. K účelně vynaloženým nákladům se pak řadí např. stěhovací náklady nebo nájemné v náhradním bytě, které si nájemce po dobu provádění úprav zajistí. Pronajímatel ale není ze zákona povinen sám vyhledat pro nájemce náhradní bydlení.

Závěrem doporučuji, aby vaši rodiče upozornili pronajímatele na skutečnost, že není oprávněn provádět takové změny bytu bez jejich souhlasu a případně požadovali, aby jim byla stanovena zákonná lhůta k vyklizení bytu a poskytnuta náhrada nákladů spojených s vyklizením. Pokud nebude možné se s pronajímatelem dohodnout na postupu v této věci, mohou se Vaši rodiče svých práv domáhat soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Sleva na nájemném kvůli opravě kanalizace

Chtěl bych se vás zeptat, zda mám právo žádat slevu z nájmu za to, že se v bytě kvůli opravě kanalizace nemůžu umývat, nijak používat umyvadlo, dřez, sprchový kout a ani pračku. Doba trvání oprav je min. týden a důvodem je prasklé staré potrubí kanalizace.

Úvodem dovolte, abych zmínil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených ve Vaší nájemní smlouvě, mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně, a to ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dle občanského zákoníku platí, že nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li zvlášť závažná újma. Za účelem provedení opravy může pronajímatel nájemce vyzvat, aby po dobu trvání opravy opustil předmět nájmu. V návaznosti na to, že nájemci není umožněno byt užívat, je pronajímatel povinen zaplatil nájemci náhradu nákladů, vynaložených v souvislosti s vyklizením bytu (např. náklady na náhradní bydlení).

S ohledem na to, že Vás pronajímatel pravděpodobně nevyzval, abyste předmět nájmu po dobu opravy opustil, čímž Vám nevznikají náklady související s náhradním bydlením, a opravy v bytě na úkor vlastního pohodlí trpíte, mám za to, že nárok na slevu z nájemného Vám v této souvislosti mohl vzniknout. K tomu odkazuji na obecnou úpravu nájmu, konkrétně na ustanovení § 2210 odst. 2 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že pokud trvá oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou nebo ztěžuje-li oprava užívání věci nad míru obvyklou, což oprava kanalizace, která vyřadí z provozu přívod vody, bez pochyby je, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu.

Lze shrnout, že slevu z nájemného pravděpodobně po pronajímateli požadovat můžete, když předmět nájmu nebyl, pravděpodobně ne Vaším zaviněním, po dobu provádění opravy způsobilý k užívání.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Pád z balkonu a sleva na nájemném

Jsme v nájmu dva dospělí a dítě. Stala se taková věc: manžel spadl z balkonu, který nemá zábradlí, a majitelé slibovali, že ho udělají. Sice měl v krvi trochu alkoholu, ale myslím, že to nehraje roli, kdyby se někomu zatočila hlava, i normálně by taky spadl. Bylo to šest metrů. Má prasklou plíci a naražené vnitřní orgány a žebra, takže musí být na nemocenské nejméně dva měsíce, a tak jsem požadovala slevu z nájmu. A ona mi hned napsala, že se máme vystěhovat do deseti dnů a že slevu nedá a že nemáme podklady, že jsme platili nájem, protože jsme ji ho dávali v hotovosti. Věřila jsem ji. Je tu víc nedostatků, netopilo nám plynové topení, pořád vypínalo, v zimě zatékalo do koupelny, o všem věděla, ale nic nedělala, takže moje otázka zní: Může nás vystěhovat do deseti dnů a můžu na ní podat trestní oznámení kvůli tomu pádu? Ve smlouvě nic o zákazu vstupu na balkon napsáno není, můžu po ní žádat nějaké peníze? Za způsobený úraz?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že mi nepřísluší předjímat nebo nahrazovat případné rozhodnutí soudu, který by ve věci rozhodl po důkladném zhodnocení všech relevantních skutečností a předložených důkazů. Z toho důvodu mohu ve své odpovědi vycházet pouze z obecné právní úpravy nájmu bytu.

V prvé řadě si dovoluji upozornit, že pronajímatel je oprávněn dát Vám výpověď z nájmu bytu pouze z výpovědních důvodů uvedených v zákoně, která musí být v písemné formě a obsahovat povinné náležitosti, včetně poučení nájemce o právu vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Výpovědním důvodem může být například pokud nájemce hrubě porušuje svou povinnost vyplývající z nájmu nebo pokud nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za alespoň tři měsíce. Pokud by Vám pronajímatel dal výpověď z důvodu neplacení plateb, a Vy jste je přitom hradili, nemělo by se jednat o platnou výpověď a v takovém případě máte právo podat do dvou měsíců od jejího dojití návrh na soud, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná.

Obecně jste jakožto nájemce povinna se vystěhovat nejpozději v den, kdy nájem končí. Pokud je tedy Vámi zmiňovaná výpověď platná a byla Vám doručena, nájem končí uplynutím výpovědní doby. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník umožňuje vypovědět nájem v tříměsíční výpovědní době nebo bez výpovědní doby, bude záležet z jakého konkrétního důvodu byla výpověď dána. Pokud například pronajímatel výpověď odůvodnil z důvodu nezaplacení plateb po dobu delší než tří měsíců, v takovém případě by byla uvedená výpověď daná bez výpovědní doby a nájem by tak končil jejím dojitím.

Ač zákon v takovém případě nestanovuje žádnou lhůtu k vystěhování, domnívám se, že by měla být poskytnuta ze strany pronajímatele lhůta přiměřená dle okolností, zejména pak s ohledem na skutečnost, že vyklizení bytu bývá mnohdy časově náročné.

Odpověď – 2. část

Co se týče části Vašeho dotazu k případným krokům v důsledku pádu z balkónu, v prvé řadě považuji za nezbytné uvést, že pro jakékoliv takové posouzení nemáme dostatek podkladů ani relevantních informací, zejména zda jste měla právo přístupu na uvedený balkon, případně v jakém stavu byl balkon převzat a zda jste byli upozorněni na případná rizika s tím spojená.

Pokud v rámci užívání bytu byl zahrnut též balkon ve stavu vhodném k užívání, pronajímatel je v takovém případě povinen zajistit řádný výkon nájemních práv v souladu se smlouvou a udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Pokud by tuto povinnost porušil a v důsledku toho vznikla škoda v podobě újmy na zdraví, je obecně dle ust. § 2958 občanského zákoníku škůdce povinen odčinit újmu poškozenému peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, včetně případného ztížení společenského uplatnění či nákladů spojených s péčí o zdraví.

V obecné rovině platí, že vám nic nebrání využít práva podat trestní oznámení jakožto podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného činu, pokud máte za to, že podezřelý skutečně spáchal konkrétní trestný čin. V tomto případě by se mohlo jednat například o ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 148 trestního zákoníku. Doporučuji Vám však postupovat opatrně. Pokud by se z Vaší strany jednalo o lživé obvinění, mohla byste se sama vystavit podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění dle § 345 trestního zákoníku.

Pokud byl poškozený pod vlivem alkoholu, který má vliv též na jeho motorické schopnosti, je otázka mnohem složitější a v takovém případě je na místě věc důkladně zvážit, případně konzultovat s předstihem s orgány činnými v trestním řízení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mám zákaz vstupovat do budovy, kde bydlím. Co mám dělat?

Roky sa zdržujem v ČR, som ubytovaný v obytnej budove istej firmy. Dlhy na nájmu nemám, ani som nemal. Občas ale upozorňujem majiteľa na problémy v súvislosti s bývaním. Nájom som vždy hradil v hotovosti v pokladni firmy (ako i ostaní nájomníci). Minule, keď som sa stavil kvôli zaplateniu mesačného nájomného, nepustili ma do budovy. Pracovníčka vysvetlila, je to nariadenie majiteľa, príkaz dostala mailom. Takýto zákaz mám len ja. Podľa mňa sa jedná a nezákonné opatrenie. Je to diskriminatívne, a (okrem iného) hľadať iný, drahší sposob úhrady nájomného (do čoho ma vnucujú) sa mi nepozdáva. Tým by vec nebola vyriešená. Moje dotazy: Akou právnou cestou môžem majiteľa prinútiť k zmene jeho postoja. Čo riskujem, ked nebudem platiť nájom do právoplatného ukončenia prípadnej žaloby. Akým spôsobom by som mohol zabezpečiť dôkazy na vzniknutú situáciu. (Pani mi ten mail odmietla preposlať.)

Dovolte, abych úvodem zmínil, že bez konkrétní znalosti nájemní smlouvy, eventuálně provozního řádu budovy, mohu na Váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu obecné právní úpravy, a to zejména s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Co se týče způsobu placení nájemného, toto by mělo být ujednáno v nájemní smlouvě. Jestliže podle nájemní smlouvy máte nájemné platit v sídle společnosti v hotovosti, ale je vám v tomto bráněno, jedná se v případě, že nájem z tohoto důvodu nezaplatíte o tzv. prodlení na straně věřitele, které vám nemůže být dáváno k tíži. Jestliže z nájemní smlouvy nevyplývá, jak máte nájemné platit, doporučoval bych vám z  opatrnosti zvolit jinou metodu placení – vložení prostředků na bankovní účet, bezhotovostní převod či platbu poštovní poukázkou.

Jestliže se dostanete do prodlení s hrazením nájemného za dobu alespoň tří měsíců, nikoli z důvodů na straně pronajímatel, jedná se o zvlášť závažné porušení povinnosti z nájemní smlouvy a je to důvod pro výpověď nájmu ze strany pronajímatele bez výpovědní doby. Nedohodnete-li se s pronajímatelem na nájemném a formě jeho placení, můžete nájemné uložit do soudní úschovy a vyrozumět o tom pronajímatele. V tom případě nejsou naplněny důvody pro výpověď z nájmu. V rámci šetření vašich nákladů však před soudní úschovou doporučuji zvolit jiný způsob placení nájemného.

Jestliže s vámi nechce pracovnice společnosti o této věci diskutovat, můžete se s dotazem obrátit přímo na pronajímatele – jednatele společnosti. Jeho reakce může posloužit jako důkaz pro případný soudní spor o dlužné nájemné. Důkazem může být rovněž svědecká výpověď dané pracovnice.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Pronájem ateliéru k bydlení

Koupila jsem nedávno ateliér v Praze. Zatím zde bydlím, ale ráda bych ho využila ke krátkodobým pronájmům. Slyšela jsem, že je to protizákonné. Že nemohu pronajímat ateliér k bydlení. Je to opravdu tak, nebo se něco změnilo?

S odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou zejména v občanském zákoníku jako souvisejícím předpisu soukromého práva a dále ve stavebním zákoně jako souvisejícím předpisu práva veřejného mohu k vašemu dotazu uvést obecně následující.

Ačkoli občanský zákoník připouští, aby se strany dohodly na pronájmu jiného než obytného prostoru za účelem bydlení a z této smlouvy byly zavázány stejně jako v případě, že je pronajímán obytný prostor, není pronajímatel – vlastník prostoru, zproštěn odpovědnosti plynoucí z předpisu veřejného práva - ze stavebního zákona, při porušení povinnosti užívat stavbu v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem. Pro úplnost dodávám, že dle stavebního zákona platí, že se fyzická osoba dopouští přestupku, užívá-li stavbu nebo její část v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem.

Výše citované ustanovení občanského zákoníku s největší pravděpodobností míří na ochranu práv nájemce jako slabší smluvní strany, kdy nájemce není za to, že si pronajme ateliér za účelem bydlení, nikterak sankcionován. Jedním z důvodů může být skutečnost, že nájemci nemusí být známo, k jakému účelu má byt sloužit a že jej ve skutečnosti užívá v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Sankce za porušení stavebního zákona při pronajmutí nemovitosti k jinému účelu, než k jakému byla zkolaudována, tak jdou výlučně k tíži pronajímatele.

Lze uzavřít, že pronajmutí ateliéru za účelem bydlení je přestupkem dle stavebního zákona a za toto jednání vám může být uložena sankce. Je však možné požadovat u stavebního úřadu změnu způsobu užití stavby a ateliér případě po provedení určitých změn zkolaudovat znovu jako prostor určený k bydlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Hradí nájemce pravidelnou údržbu kotle v pronajímaném bytě?

Jsem majitelem bytu, který dále pronajímám. Byt je s vlastním vytápěním plynovým kotlem umístěným v bytě. Dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., jsem pochopil, že pravidelnou roční údržbu kotle (čištění, servis, nebo jak to lépe nazvat) by měl provádět (zajišťovat) a i hradit nájemce. Je to takhle správně? Někde na internetu jsem totiž viděl debatu, kde tvrdili opak. 

Dříve než se pokusím zodpovědět váš dotaz, dovolte, abych upozornil, že mi bohužel není známa nájemní smlouva, kterou máte s nájemcem uzavřenou, pročež mohu reagovat pouze s odkazem na zákonnou právní úpravu obsaženou zejména ve Vámi uvedeném nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a běžné opravy související s užíváním bytu.

Nařízení v ustanovení § 4 písm. h) stanoví, že se podle věcného vymezení za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení, a výměna drobných částí.

Domnívám se, že revize plynového kotle do výše uvedeného věcného vymezení nespadá, když se nejedná o opravu, ale o prevenci vzniku škod. Navíc právní předpisy nestanoví vlastníkům či uživatelům bytů povinnost provádět revizi kotlů v jednotkách pravidelně každý rok. Vlastníci i uživatelé bytu mají povinnost počínat si tak, aby nehrozila, či dokonce nevznikala škoda na majetku. V rámci této obezřetnosti by měli provádět pravidelné revize minimálně v rozsahu dle individuálních doporučení výrobců plynových kotlů.

Nemáte-li povinnost provádět pravidelné revize na náklady nájemce stanovenou v nájemní smlouvě, mám za to, že se nelze jejího splnění po nájemci domáhat, když tato povinnost nespadá ani do běžné údržby bytu dle ustanovení § 2.

Co se týče opravy kotle dle výše uvedeného, pak pro úplnost dodávám, že povinnost hradit opravu ze svého je u nájemce omezená, neboť o drobnou opravu se nejedná, přesáhne-li součet nákladů částku rovnající se 100 Kč/m2.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Pronajatý byt v katastrofálním stavu. Co mám dělat?

Podepsala jsem nájemní smlouvu a nastěhovala jsem se do bytu. Byt nevypadá moc vábně, ale doufala jsem, že s tím něco udělám. V smlouvě je, že při ukončení nájmu má byt být uklizený. Tady byla špína, jako kdyby tu 10 let nikdo nežil. V koupelně byly dlaždice porostlé plísní do 1.4 m, kryt vany vyrezlý, záchod teče na podlahu. Když jsem to majiteli napsala, vlastně mě napadl, že jsem to zničila já. Oznámila jsem, že hledám jiné bydlení, že v tohle není vhodné k žití. Jsem alergička a astmatička. On mi ještě napsal, že to, že s tím, že hledám něco jiného, nic neudělá, ale ať mu neničím další věci. To se mně tedy dost dotklo. Pronajímají byt, který je vhodný tak na skladování brambor. Já jim tu uklidila a oni mi napíšou, ať jim tu nic neničím. Je evidentní, že do tohoto bytu léta nikdo neinvestoval ani korunu. Žádám o radu. Jaké mám možnosti?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, zejména konkrétní znění vaší nájemní smlouvy, v níž mohou být práva a povinnosti upraveny do určité míry odlišně, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu.

Předně považuji za nezbytné uvést, že pronajímatel byl povinen v souladu s ust. § 2242 občanského zákoníku zpřístupnit vám byt ve stavu způsobilém k nastěhování a obývání, což znamená, že byt je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý. Pokud tuto svoji povinnost při zahájení nájmu nesplnil, měla jste v souladu s ust. § 2244 občanského zákoníku právo odmítnout se nastěhovat. Pokud jste se i přes tuto skutečnost nastěhovala, měla jste dle stejného ustanovení právo požadovat na pronajímateli splnění smlouvy bez zbytečného odkladu. Nepožadovala-li jste však v této lhůtě po pronajímateli splnění smlouvy, vaše výše uvedené právo by mělo zaniknout.

V průběhu nájmu je poté pronajímatel v souladu s ust. § 2257 občanského zákoníku povinen udržovat byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce je povinen dle tohoto ustanovení provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy.

Pokud byste v průběhu nájmu v bytě zjistila vadu nebo poškození, je tyto vady tedy obecně povinen odstranit pronajímatel. Na druhé straně jste však povinna tyto vady pronajímateli vždy oznámit, a to buď ihned poté, co jste se o nich dozvěděla (u poškození a vad, které je třeba bez prodlení odstranit) nebo bez zbytečného odkladu poté (u poškození a vad, které brání obvyklému bydlení). Pokud vady nebyly oznámeny, pronajímatel k jejich odstranění ze zákona povinen není.

Odpověď – 2. část

Pokud jste výše uvedené vady včas pronajímateli oznámila a pronajímatel i přes Vaše oznámení vady neodstranil, jste oprávněna poškození nebo vadu odstranit sama a žádat po pronajímateli náhradu odůvodněných nákladů nebo slevu z nájemného. Neodstranil-li by pronajímatel vady i přes dodatečnou lhůtu, kterou byste mu k tomu dala, jste oprávněna vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Pokud byste však vady včas neoznámila, právo na náhradu nákladů Vám zaniká stejně jako právo na případné uplatnění slevy z nájmu.

V případě skončení nájmu jste poté povinna dle ust. § 2293 občanského zákoníku odevzdat byt pouze ve stavu, v jakém jste ho převzala, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Pro odstranění pochybností, v jakém stavu byl byt nájemci předán, bývá zpravidla sepisován předávací protokol nebo jiný podklad, v němž je stav bytu dostatečně důkladně a přesně zaznamenán.

Pokud by po vás tedy pronajímatel žádal, abyste byt uvedla do lepšího stavu, než v jakém byl předán, tato skutečnost by měla mít oporu v nájemní či jiné smlouvě. V opačném případě by jakékoliv snahy pronajímatele o předání bytu v lepším stavu neměly být oprávněné a vámi uvedené domáhání se byste nemusela řešit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Postup obecního zastupitelstva v otázce zvyšování nájmů

Mám dotaz k postupu obecního zastupitelstva (OZ) ohledně skokového navýšení nájmů. K upřesnění dodávám, že v obci proběhla deregulace, v roce 2015 zvýšení o 20 % dle nového občanského zákonu (NOZ) a v roce 2016 opět zvýšení o 20 %. Na naše upozornění, že NOZ §2249 toto neumožňuje, se OZ odvolalo na zákon o obcích a zvýšení proběhlo usnesením OZ. Můj dotaz zní, může OZ takto postupovat, tj. volit zákon dle potřeby a jednostranně vstupovat do nájemních smluv? Má výše nájemného obvyklého v místě větší váhu než NOZ, který se začne uplatňovat až po dosažení výše obvyklého nájemného? Může podle zákona o obcích zasáhnout dozor MV dle § 124 při porušení (volbě) zákona?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet pouze z obecné právní úpravy zvyšování nájemného.

Jak jste uvedl ve svém dotazu, obec při nájmu bytu vystupuje v pozici pronajímatele. Ač má obec dle zákona o obcích veřejnoprávní povahu (je tzv. veřejnoprávní korporací), v nájemním vztahu vystupuje jako právnická osoba a je ve stejném postavení, jako jiný pronajímatel. S ohledem na to je vázána všemi dotčenými ustanovením občanského zákoníku, které se vztahují na nájem bytu.

V prvé řadě je tedy nezbytné posoudit, zda se na Váš vztah uplatní zmiňovaný limit zvýšení nájemného dle § 2249 občanského zákoníku. V tomto ustanovení se uvádí, že zvýšení nájemného lze provést až do výše srovnatelného nájemného obvyklého, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Zvýšené nájemné lze platit pouze za situace, že nájemce se zvýšením souhlasil nebo v případě absence souhlasu o tom rozhodl soud. V ostatních případech by se mělo jednat o neoprávněné zvýšení nájemného.

Výše uvedené limity zvyšování nájemného se však vztahují na ty nájemní vztahy, v nichž si nájemce a pronajímatel neujednají jinak, případně pokud si zvyšování ve smlouvě přímo nevyloučí. Pokud by Vaše nájemní smlouva s obcí obsahovala ujednání o tom, že nájemné je obec oprávněna zvýšit každý rok nebo je oprávněna učinit tak usnesením zastupitelstva, mělo by mít toto smluvní ujednání přednost.

Obecně platí, že obce jsou při výkonu samostatné i přenesené působnosti vázány zákonem a mohou jednat pouze v jeho mezích a na jeho základě. Pokud by obec vydala vyhlášku či usnesení, na základě které by stanovala výši nájemného, tímto postupem by nejspíše došlo k překročení zákonného zmocnění, resp. svěřené působnosti.

V případě takového nezákonného postupu obce, je zcela na místě dát podnět Ministerstvu vnitra ke zjednání nápravy ve smyslu § 123 a § 124 zákona o obcích.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Je potřeba nová nájemní smlouva, když jsme zvětšili užívací plochu bytu?

Jsme nájemci státního bytu, který jsme si opravili na vlastní náklady. Nájemní smlouvu máme na dobu neurčitou a podepsánu dohodu o úpravě nájemného. V minulém roce jsme si ke stávajícímu bytu sloučili jeden pokoj z vedlejšího volného bytu, a tím si zvýšili podlahovou plochu. To vše po schválení úřadu městské části. Bytový odbor po nás chce, abychom podepsali novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, avšak za vyšší nájemné. Tvrdí nám, že původní nájemní smlouva vč. dohody o úpravě nájemného není platná a že byt užíváme vlastně neoprávněně. Za byt platíme nájemné dle dohody o úpravě nájemného. Chtějí, abychom ukončili dohodou starou smlouvu a podepsali novou smlouvu pro nás za nevýhodných podmínek ohledně vyššího nájemného. Mají na toto nárok, nebo by měli pouze udělat dodatek ke staré smlouvě, kde se mění podlahová plocha bytu?

Dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že vzhledem k tomu, že mi nejsou známy bližší okolnosti věci, neznám konkrétní ustanovení nájemní smlouvy, dohody o úpravě nájemného, schválení rozšíření bytu o pokoj z vedlejšího bytu apod., mohu na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině s odkazem na obecnou právní úpravu.

Lze konstatovat, že nesoulad mezi uzavřenou nájemní smlouvou a skutečným stavem v otázce výměry pronajatého bytu není důvodem pro vyslovení neplatnosti celé nájemní smlouvy. Pokud by byla skutečně neplatná, není nutné ji dohodou ukončovat a rovnou je možné uzavřít novou nájemní smlouvu. Tvrzení její neplatnosti je pravděpodobně jen nástrojem pro sjednání nových podmínek nájmu.

Pokud se však ode dne uzavření nájemní smlouvy zvětšila vámi užívaná plocha bytu – o pokoj z vedlejšího bytu, pak je pochopitelné, že vlastník těchto bytů usiluje o zvýšení nájemného, které je většinou v případě, kdy se jedná o státní či obecní byty, stanoveno v závislosti na podlahové ploše bytů. Jestliže po rozšíření pronajatého bytu platíte stále stejně vysoký nájem, může teoreticky za určitých okolností docházet k vašemu bezdůvodnému obohacení na úkor pronajímatele.

Uzavřenou nájemní smlouvu lze nahradit novou nájemní smlouvou, nebo ji jen nahradit dodatkem ke smlouvě stávající. Každopádně se domnívám, že není možné nadále platit jen nájemné sjednané v původní nájemní smlouvě, ledaže by to takto bylo dohodnuto před provedením stavebních úprav a propojení bytů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nezateplené sklepy pod mým bytem - mohu platit menší nájemné?

Jsem majitelkou přízemního bytu v cihlovém bytovém domě a pod mým bytem jsou nezateplené sklepy, je možnost platit méně v nájmu?

Pokud jsem správně pochopil vaši situaci, tak jste vlastníkem bytu v domě s několika byty a platíte poplatky spojené s užíváním tohoto bytu, tj. zálohy na vodu, plyn, elektronickou energii, služby, eventuálně příspěvky do fondu oprav. Jestliže jsou pod vaším bytem nezateplené sklepy, pravděpodobně vám jde do bytu od podlahy zima a musíte topit více, než např. sousedé nad vámi.

Způsob rozúčtování nákladů na teplo na vytápění stanoví vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která s odlišnostmi v nákladech na vytápění vzhledem k umístění bytu počítá. Obecně platí, že se náklady na vytápění rozdělí na dvě části, složku základní a složku spotřební. Základní složka tvoří 30-50 % z celkových nákladů a rozdělí se mezi všechny vlastníky jednotek (bytů) vzhledem k podlahové ploše jednotek. Zbývající část je složkou spotřební, kterou hradí vlastníci jednotek v poměru dle skutečně naměřené spotřeby. Přílohy vyhlášky pak stanoví, jakým způsobem bude spotřeba modifikována, a to i vzhledem k poloze bytu v domě. Jedná se o značně sofistikovaný vzorec, který použije ten, kdo provádí rozúčtování tepla. V závislosti na umístění bytu jsou stanoveny koeficienty, které náklady na teplo modifikují.

I v případě, kdy bych Váš dotaz nepochopil správně, a byt byste užívala na základě nájemní smlouvy, podle které platíte pronajímateli nájem a služby, je způsob rozúčtování tepla stejný. Nájem jako takový (bez služeb) záleží na dohodě stran, právo na snížení nájemného z důvodu, že máte v bytě zimu, vám ve vztahu k pronajímateli automaticky nevzniká. Nicméně dohodě nic nebrání.

Nad rámec doplňuji, že dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. má být teplota vytápěných vedlejších místností (chodby, předsíně aj.) v otopné sezóně alespoň 15°C.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Musím platit škodu v domě, kterou způsobil nájemník mého bytu?

Jsem majitelkou bytu, který pronajímám. Podnájemník při stěhování do bytu způsobil na zdech v patře mírné škrábance a byl na to upozorněn domovnicí. Správce po mně chce zaplatit škodu. Jak mám postupovat?

Dovolte, abych úvodem zmínil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených jak ve stanovách Vašeho SVJ nebo družstva, tak v nájemní smlouvě, kterou máte uzavřenou s nájemcem, mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně s odkazem na obecnou úpravu odpovědnosti za škodu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Dle této obecné úpravy platí, že ten, kdo způsobil škodu, má povinnost ji odčinit, a to především tzv. uvedením v předešlý stav, tj. škrábance zahladit, vymalovat apod., pokud to není možné, nebo pokud se s poškozeným domluví, může škůdce vzniklou škodu nahradit v penězích. Jestliže paní domovnice viděla nájemce, jak škrábance způsobil, mělo by SVJ (družstvo) požadovat jejich odstranění, nebo náhradu vzniklé škody – náklady vynaložené na opravu malby/omítky, právě po nájemci. Ve stanovách můžete mít uvedeno, že v případě, kdy nájemce nesplní povinnost k odstranění nebo náhradě škody, je k tomuto povinen vlastník bytu, ve kterém nájemce bydlí. Tuto variantu bohužel bez prostudování stanov nemůžeme zhodnotit. Jestliže škodu odstraníte vy, nebo za nájemce zaplatíte náhradu škody, můžete pak vynaložené prostředky za určitých okolností po nájemci požadovat. Nebude-li vám chtít nájemce zaplatit, je možné se nároku domáhat soudně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Výměna kotle v obecním bytě

Bydlím cca 15 let v nájemním bytě obce Jenčice, na  který jsem složil finanční hotovost 450 000 Kč. Plynotechnikem po prohlídce mého kotle mi bylo sděleno, že je nutné kotel vyměnit. Od sousedů vím, že mnohým nájemníkům již kotel byl vyměněn, ale museli se z velké části finančně na této výměně podílet. Příspěvek nájemníka činil kolem 10-15 tis. Kč. Nevím to přesně, je to u nás veliké tajemství stejně jako další výdaje OZ. Také do dnešního dne nebyly odstraněny z větší části zjištěné nedostatky stavebního charakteru. Kdo vlastně má, nebo může provádět kontrolu činnosti z hlediska právního? Jsem členem kontrolního výboru OZ, ten však naposledy zasedal v červnu 2016. Tato situace v naší obci s asi 330 obyvateli se přímo odráží na účasti na veřejných zasedáních, kdy je účast 3-4 občané.

Dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že vzhledem k tomu, že neznám ujednání obsažená v nájemní smlouvě, kterou jste jako nájemce s obcí jako pronajímatelem uzavřel, mohu se k vašemu dotazu vyjádřit pouze s odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, a nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Z platné právní úpravy vyplývá, že pronajímatel je povinen udržovat byt po dobu nájmu ve stavu způsobilém užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Co vše spadá pod běžnou údržbu a drobné opravy stanoví nařízení vlády. Nemáte-li v nájemní smlouvě sjednanou např. maximální výši ceny opravy, kterou je nájemce povinen zaplatit a nad kterou již opravy hradí pronajímatel, máme za to, že celková výměna plynového kotle do drobných oprav nespadá. Jako nájemce byste mohl být povinen pouze k výměně drobné součásti kotle či k jeho opravě.

Jako nájemce máte povinnost vadu, kterou je nutné odstranit, oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistíte. Pronajímatel by měl na vaše oznámení reagovat a vadu odstranit. Doporučuji proto, abyste pronajímateli písemně sdělil, že je výměna kotle nutná a požadujete, aby tak pronajímatel učinil. Nad rámec doplňuji, že splnění povinnosti se lze teoreticky domáhat soudně.

Neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, můžete vadu odstranit sám a žádat náhradu odůvodněných nákladů. Jinými slovy platí, jestliže je výměna kotle nezbytně nutná a hrozí poškození bytu či to, že byt nebude možné řádně užívat, tj. jedná se o podstatnou vadu, můžete kotel vyměnit sám. Zaplatíte-li výměnu ze svých prostředků, můžete po pronajímateli požadovat náhradu nákladů nebo slevu na nájemném.

Neodstranění vady pronajímatelem v přiměřené lhůtě může být rovněž důvodem pro výpověď nájmu nájemcem bez výpovědní doby. Samozřejmě nic nebrání jiné dohodě mezi Vámi a pronajímatelem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Využívání půdních kójí

Můj syn si s přítelkyní pronajal byt ve staré zástavbě, kde je půda a kóje na půdě. Má nárok na užívání půdy. Co má dělat, když pronajímatel uzamkl ty kóje s tím, že je bude využívat jeho známý, který bude mít byt v celém jednom patře, a syn s přítelkyní a sousedkou mohou být rádi, že jim nechá kousek místa, kde mohou sušit na 4 šňůrách prádlo. Nebo si mohou sušit prádlo v mokrém sklepě. Je někde uvedeno, že se pronajímatel dopouští protiprávního jednání, když jim brání v užívání půdy? Podle mého názoru s nimi takto jedná, že jsou ještě mladí a nechají si všechno od něho líbit. Co mají dělat?

Dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že vzhledem k tomu, že nemám k dispozici uzavřenou nájemní smlouvu a neznám úpravu poměrů v domě, mohu se k vašemu dotazu vyjádřit v obecné rovině s odkazem na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Úvodem považuji za důležité upozornit, že je nutné vymezit, co konkrétně půdní kóje představují. Zda se jedná o prostory náležející k určitým bytům (součást jednotky), či jde o samostatný nebytový prostor, nebo zda vznikly pouhým „přehrazením“ půdy.

Nájemní smlouva by měla jednoznačně specifikovat, co je předmětem nájmu. Předmětem nájmu pak může v případě vašeho syna být např. i) byt a půdní prostor jako celek, ii) byt a půdní prostor bez půdní kóje, iii) byt, půdní prostor + půdní kóje, iv) byt a půdní kóje bez půdního prostoru. Od předmětu nájmu se obvykle odvíjí i výše nájemného.

Pronajímatel má povinnost umožnit nájemci nerušený výkon nájemního práva, tj. užívání předmětu nájmu. Jestliže bylo v nájemní smlouvě ujednáno, že předmětem nájmu jsou i půdní kóje a váš syn – nájemce, za půdní kóje platí nájemné, pak ho pronajímatel nesmí v přístupu omezovat.

Pokud však nájemní smlouva stanoví, že nájemce je oprávněn užívat půdní prostor, záleží na výše uvedeném, a sice zda jsou půdní kóje součástí tohoto půdního prostoru, tj. nenáleží k bytům (součást jednotky) nebo nejsou samostatným nebytovým prostorem. Pokud by byly součástí půdního prostoru a pokud by byl sjednán jeho nájem, pak rovněž ani v tomto případě nemůže pronajímatel nájemce ve výkonu jeho práva omezovat. Nejsou-li půdní kóje součástí půdního prostoru a předmětem nájmu je vedle bytu půdní prostor, pak nájemce právo užívat kóje nemá.

Jestliže je zpřístupnění půdního prostoru a půdních kójí projevem dobré vůle pronajímatele, nájemce právo na jejich užívání nemá. Rozhodne-li se pronajímatel půdní kóje znepřístupnit, nelze mu v tomto bránit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mám v obecním bytě jen trvalý pobyt, ale nebydlím v něm. Platila bych eventuální dluhy, který by vznikly?

Mám dotaz ohledně obecního bytu. Jedná se o to, že moje matka bydlí v obecním bytě již přes 20 let. Mě udělala spolumajitelem bytu, abych po její smrti mohla byt dále užívat a nepřišla o něj. Mám obavy, kdyby se něco stalo, kdyby se například neplatil nájem a vznikal by dluh, jestli to za mnou půjde, i když v tom bytě nebydlím, ale mám tam trvalý pobyt.

Dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že vzhledem k tomu, že mi není blíže znám právní titul, na jehož základě vaše matka byt užívá (pravděpodobně nájemní smlouva), a nejsem seznámen s dalšími rozhodnými skutečnostmi, než těmi popsanými ve Vašem dotazu, mohu na Váš dotaz odpovědět toliko pouze s odkazem na obecnou právní úpravu, zejména úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

S ohledem na to, že uvádíte, že vaše matka bydlí v obecním bytě a má povinnost platit nájem, předpokládám, že s obcí jako pronajímatelem uzavřela nájemní smlouvu. Ve vašem případě je důležité rozlišit, zda v bytě máte trvalé bydliště, avšak nejste nájemcem bytu, tzn., že jste s obcí neuzavřela nájemní smlouvu, nebo naopak situaci, kdy jste vedle vaší matky dalším nájemcem bytu a nájemní smlouvu jste uzavřela.

V prvním případě by dluhy na nájemném vznikaly výhradně Vaší matce, ve druhém případě by záleželo na smluvním ujednání, avšak pravděpodobně byste byla zavázána hradit nájemné společně a nerozdílně s vaší matkou. Pokud by tedy matka nájemné neuhradila, mohl by se pronajímatel obrátit na Vás a požadovat úhradu dluhu po vaší osobě.

Nad rámec doplňuji, že v případě smrti vaší maminky se v dědickém řízení řeší i dluhy zůstavitele a k jejich úhradě můžete být za určitých podmínek povinna jako dědička.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Zákazy návštěv

Bydlím v bytě s 2 spolubydlícími. Každý máme svůj pokoj. Máme společnou nájemní smlouvu s majitelem. Spolubydlící mi zakazují návštěvy přátel, prý je to narušení jejich soukromí, přičemž se jedná o návštěvy 2 x týdne a většinou jsme v mém pokoji a neděláme hluk. Ve smlouvě nic o návštěvách zmíněné není. Mají na to právo?

Úvodem dovolte, abych zmínil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených ve Vaší nájemní smlouvě mohu na váš dotaz odpovědět pouze s odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Vycházím ze skutečnosti, že jste s pronajímatelem uzavřeli nájemní smlouvu tak, že jste v ní všichni spolubydlící uvedeni na straně nájemce, tzn., že jste tzv. společní nájemci.

Obecně platí, že společní nájemci mají k předmětu nájmu a z nájemní smlouvy stejná práva a povinnosti. Při rozhodování v závažných věcech týkajících se společného nájmu má každý nájemce jeden hlas. Je tedy otázkou, do jaké míry frekvence návštěv spadá do kategorie záležitostí, ve kterých Vás mohou ostatní spolubydlící „přehlasovat“ a požadovat, abyste v tomto směru výkon svého nájemního práva omezila.

Domnívám se, že záleží na konkrétních okolnostech návštěv, tzn. nejen, jak často návštěvy probíhají, ale co je jejich předmětem, zda u Vás známí často přespávají, zda užívají vodu, spotřebiče v bytě, jsou hluční apod. Není rozhodné, zda trávíte čas především ve Vašem pokoji, nebo ve sdílených místnostech. Návštěvníci sdílené prostory pravděpodobně využívají, např. toaletu, a pohyb v bytě může ostatní nájemce rušit ve výkonu jejich nájemního práva. Stejně tak námitka vašich spolubydlících o zásahu do jejich soukromí může být oprávněná.

Spolubydlení a společný nájem jsou otázkou vzájemných kompromisů. Jestliže četnost návštěv a jejich průběh obecně přesahuje únosnou mez, domnívám se, že po vás spolubydlící skutečně mohou požadovat, abyste je omezila. Samozřejmě primárně je vše na dohodě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

   

 

 

Rekonstrukce bytového jádra a sleva na nájemném

Podnájemníci si chtějí v mém bytě zrekonstruovat bytové jádro. Já jsem souhlasil. S podmínkou, že jim ale rekonstrukci nezaplatím, ale dám slevu na nájemném měsíčně (max. 2000 Kč) až do výše ceny materiálu potřebného na rekonstrukci. Veškeré další náklady na sebe bere podnájemník. (Zatím ústní dohoda podložená komunikací přes chat na FB). Co se stane, když se budou chtít po roce odstěhovat (sleva bude třeba na 5 let) a budou po mě chtít vyplatit zbytek "slevy"? Mají na to nárok, nebo jim mohu odpovědět, že jim nic nedám?

Dovolte, abych uvedl, že bez bližší znalosti nájemní smlouvy uzavřené mezi vámi a nájemci mohu na váš dotaz odpovědět toliko s odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 2201 a násl. občanského zákoníku.

Z vámi popsané situace vyplývá, že nájemníci mají v plánu investovat nemalé prostředky na zhodnocení věci ve vašem vlastnictví – bytu, který užívají na základě nájemní smlouvy. Rekonstrukce bytového jádra je změnou předmětu nájmu, jež rozhodně nepatří k těm levným, méně rozsáhlým a snadno odstranitelným změnám. Ačkoli je nápad na provedení rekonstrukce nájemníků, kteří v bytě bydlí, stále se bude jednat o investici do Vašeho majetku. Poté, co jejich nájem skončí, bude stav takový, že nájemníci vynaložili své prostředky do věci, která není jejich, a hodnota vašeho majetku se oproti tomu zvýší. Byt navíc budete moci pronajímat za vyšší nájemné apod.

Z obecné právní úpravy proto vyplývá, že při skončení nájmu mají nájemníci právo na vyrovnání podle míry zhodnocení bytu. Nad rámec doplňuji, že toto platí pouze za předpokladu, že změnu předmětu nájmu provedou s vaším souhlasem. Jestliže investice nebude v té době „odbydlena“ ve formě sníženého nájemného, budou mít nájemníci nárok na vyplacení zbývající částky odpovídající míře zhodnocení předmětu nájmu.

Doplňuji, že zhodnocení nepředstavuje veškeré náklady vynaložené na stavební úpravy (změnu předmětu nájmu), ale to, o kolik se zvýší hodnotu bytu v důsledku provedené rekonstrukce. Směrodatná je hodnota bytu v době skončení nájmu. Míru zhodnocení může stanovit znalec.

Závěrem uvádím, že před zahájením rekonstrukce bytového jádra doporučuji uzavřít s nájemníky písemnou smlouvu, která upraví veškerá související práva a povinnosti, včetně práva ze zhodnocení předmětu nájmu. Smlouvu doporučuji připravit právníkem.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Předseda bytového družstva nechce pustit topení

Jsem nájemnici v bytě, kde majitel je členem BD. BD souhlasilo s nájemní smlouvou. Nyní, kdy už nastala zima, nechce předseda BD pustit topení, jemu je teplo. Prý musí víc členů říct, že chtějí zatopit. Bydlím tu již 3 roky a každý rok je to stejné - bohužel. Přitom máme měřáky na radiátorech. Ani s ním nepohlo, když jsem mu sdělila svoje závažné onemocnění (rakovina oka). To ani nemluvím o tom, že tady nejsou schopni dotáhnout do konce výstavbu výtahu. Měl už být podle slibů BD v roce 2015.

Uvádíte-li ve vašem dotazu, že „majitel bytu“ je členem bytového družstva, nejedná se pravděpodobně o majitele bytu, ale pouze o nájemce. V obdobných případech je totiž obvykle majitelem celého domu včetně bytů bytové družstvo, které jednotlivé byty pronajímá svým členům.

Vy jste tedy s největší pravděpodobností pouze tzv. podnájemcem, který má do určité míry omezená práva a povinnosti oproti nájemci zejména co se týká jeho ochrany. Upozorňuji, že soudní praxe není v přístupu k podnájemci prozatím zcela ujednocená, závěry uvedené v této odpovědi se tedy mohou postupem času lehce měnit, jak se soudní praxe ve věcech podnájmů bude průběžně vyvíjet.

Rozhodné bude nicméně vždy zejména to, co bylo ujednáno v podnájemní smlouvě. Dále platí, že je-li teplota v bytě nedostatečná, je nutné komunikovat primárně s nájemcem, který je Vaším smluvním partnerem a který je odpovědný za teplotu v podnajímaném bytě (byť vytápění zajišťuje fakticky bytové družstvo).

Termoregulace bytu je upravena především zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a dále prováděcími právními předpisy, kterým je mj. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Zejména v této vyhlášce jsou pak stanoveny i limity, pod které nesmí teplota v obývaných místnostech klesnout.

Pokud by tedy teplota v bytě klesla pod výše zmíněné limity, vytkněte vaše připomínky k teplotě bez odkladu písemně nájemci.

Za předpokladu, že by komunikace s nájemcem a jeho prostřednictvím s bytovým družstvem k ničemu nevedla, máte dle zákona možnost požadovat nápravu, případně slevu z nájemného, či můžete podnájem vypovědět, anebo se dokonce domáhat zvýšení teploty soudní cestou, což zřejmě není příliš praktické. Konečně se rovněž můžete obrátit na příslušnou hygienickou stanici, která se záležitostí bude zabývat a případně pro bytové družstvo vyvodí patřičné důsledky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Naše společnost bude opravovat zchátralou nemovitost. Jak se máme postarat o o její současné nájemce?

Společnost, kterou zastupuji, získala nedávno v restituci zpět nemovitost, ve které byly v minulosti vytvořeny dvě bytové jednotky, obývané i v současnosti dvěma rodinami. Objekt (bývalý zámeček) nebyl nikdy rekonstruován a je celkově ve velmi špatném stavu. Hygienické podmínky jsou nevyhovující (obec nedisponuje kanalizací ani vodovodem). Do obce nebyl přiveden plyn. Elektrická instalace v domě byla udržována jen formou nejnutnějších oprav a ani sami nájemníci neměli a nemají zájem tento stav zlepšovat, např. drobnou svépomocí. Podle předběžných posudků by dům při kontrole příslušných orgánů nevyhověl ani hygienickým, ani bezpečnostním podmínkám. Společnost plánuje celkovou rekonstrukci objektu, která ale bude vyžadovat, aby byl objekt prázdný, bez nájemníků. Vzhledem k určité sociální zaostalosti stávajících nájemníků není jejich návrat do objektu ze strany společnosti podporován. To vše ale v mezích platného legislativního rámce pro tuto problematiku. Proto se na vás obracím s dotazem: a) Může být rozhodnutí hygieny nebo stavebního úřadu o havarijním stavu nemovitosti důvodem k výpovědi z nájmu bytu? b) Pokud ne, má vlastník nemovitosti povinnost umožnit po rekonstrukci stávajícím nájemníkům návrat do jejich bytů? c) Má vlastník nemovitosti v případě b) nájemníkům zajistit po dobu rekonstrukce náhradní bydlení, a v jakém standardu? d) Má vlastník právo po rekonstrukci objektu provést odpovídající úpravu nájemného původním nájemníkům?

S ohledem na skutečnost, že nemám k dispozici podrobné informace o smlouvách či jiných užívacích titulech, na základě kterých rodiny byty užívají, pokusím se na váš dotaz odpovědět v obecné rovině s přihlédnutím k aktuální úpravě nájmu bytu dle občanského zákoníku.

Předně uvádím, že nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů – pro hrubé porušení povinnosti nájemce (neplacení nájemného apod.), pro odsouzení nájemce za některé úmyslné trestné činy, pro nutnost naložit s bytem ve veřejném zájmu jiným způsobem a dále je-li tu jiný obdobně závažný důvod. Co se týká veřejného zájmu u třetího výpovědní důvodu, tento musí konstatovat pravomocným rozhodnutím orgány veřejné moci. Zpravidla se jedná o některá rozhodnutí stavebních úřadů – například rozhodnutí o odstranění stavby, rovněž zákaz dalšího užívání domu k bydlení z důvodu havarijního stavu apod. Záleží nicméně na konkrétním obsahu toho kterého rozhodnutí.

Upozorňuji, že výpověď z nájmu musí mít písemnou formu, musí obsahovat výpovědní důvod a poučení o právu vznést proti ní námitky a domáhat se přezkoumání její oprávněnosti soudem. V opačném případě je výpověď neplatná. Výpovědní doba je tříměsíční a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Nájemce se může proti podané výpovědi bránit žalobou, a to do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď byla doručena. I v případě, že soud posoudí výpověď jako oprávněnou, není možné nájemce bez dalšího svépomocí vystěhovat. Vyklizení nájemce se musí pronajímatel domáhat tzv. žalobou na vyklizení. Až na základě výsledku soudního řízení o vyklizení nemovitosti je možné případně oslovit soudního exekutora a provést nucené vyklizení nemovitosti.

Část 2:

Pokud by z jakéhokoliv důvodu nemohlo dojít k vypovězení nájmu a přistoupil jste tak rovnou k přestavbě nemovitosti, uvádím následující:

Nájemce je za obvyklých okolností povinen přestavbu strpět, jen nesníží-li se hodnota bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro něj. Výjimkou je pak situace, kdy by hrozila zvlášť závažná újma – lze mít za to, že o tuto výjimku by se mohlo jednat i v daném případě. V tomto případě by tedy mělo být možné provést přestavbu i bez souhlasu nájemce.

Pronajímatel je v souvislosti s nutností vyklizení nájemce nicméně zavázán poskytnout nájemci přiměřenou náhradu na náklady spojené s vyklizením bytu. Tyto náklady představují jednak náklady spojené s vystěhováním a jednak náklady spojené s placením dražšího nájemného (rozdíl oproti stávajícímu nájemnému) za náhradní ubytování, které si nájemce na dobu přestavby zajistí, nelze-li v lokalitě sehnat srovnatelné ubytování za stejnou či nižší cenu.

Po skončení přestavby musí pronajímatel umožnit nájemci návrat do bytu s tím, že nájemné lze zvýšit postupně až na úroveň nájemného obvyklého v obdobných případech v daném místě. Pokud nicméně nájemce nebude se zvýšením nájemného souhlasit, je nutné o zvýšení požádat soud.

Problematika výpovědi z nájmu v případě, že nájemce nechce byt opustit, je relativně komplikovaná, jak je patrné i ze shora uvedených odpovědí. Nájemce má mnoho možností obrany a soudní řízení k jejich projednání se obvykle mohou táhnout relativně dlouhou dobu. Doporučujeme tedy pokusit se v první řadě s nájemci dohodnout na ukončení nájmu dohodou, a až v případě, že by to nebylo možné, přistoupit k dalším krokům. Jakýkoliv postup ve věci přitom doporučujeme konzultovat průběžně s advokátem, jelikož k pronajímateli (na rozdíl od nájemce) je zákon často relativně přísný a nekompromisní.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Rozešli jsme se s partnerkou, ale ona nechce opustit dům, který jsem si pronajal já pro sebe a své dvě děti

Před pěti lety jsem si po rozvodu pronajal domek pro sebe a své dvě děti ve střídavé péči. Po 2 letech se k nám přistěhovala přítelkyně se svými třemi dětmi. V současné době jsme se jako partneři rozešli, ale bývalá přítelkyně nechce dům opustit. Smlouvu mám jen na sebe, ona v ní nefiguruje a ani se přímo na platbě nájmu nijak nepodílí. Částečně to kompenzuje nákupy potravin, i když v neodpovídající míře. Na mou opakovanou žádost, aby si sehnala jiné bydlení, nereaguje. Prý si tu zvykla, má tu práci a děti školu. Soužití všech však přináší mnoho problémů a je fakticky nevyhovující. Jaké mám možnosti k řešení?

Jestliže vaše bývalá přítelkyně není stranou nájemní smlouvy a neuzavřeli jste spolu podnájemní smlouvu, vystupuje v tomto vztahu spolu se svými dětmi jako člen domácnosti. Jakožto nájemce, který užívá byt z titulu nájemní smlouvy, jste aktivně legitimován k vystěhování členů vaší domácnosti. Doporučoval bych dotyčnou, případně i její plnoleté děti, písemně vyzvat, aby předmětný dům v přiměřené lhůtě vyklidily. Pokud tak neučiní, domáhal bych se vyklizení soudní cestou na základě žaloby na vyklizení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Rozešli jsme se s přítelkyní, má právo mě vystěhovat z jejího bytu, kde ona už nebydlí a já platím nájemné?

Rád bych se vás zeptal na právní aspekty ohledně vystěhování z pronajímaného bytu. Od srpna roku 2014 jsme s bývalou přítelkyní žili v bytě, který vlastní ona (zakoupili ji ho rodiče). Ona pracovala ve stejném městě, já od té doby dojíždím cca 50 km do zaměstnání. Na začátku roku 2016 jsme začali rekonstruovat nový byt (opět ji ho zakoupili rodiče) ve městě, kde bychom v podstatě oba pracovali. Během rekonstrukce jsme se rozešli. Rekonstrukci jsme samozřejmě měli platit oba dva dohromady, nakonec k tomu nedošlo a dokončila ji již sama. S přítelkyní jsme byli spolu necelých 8 let. Já tedy zůstal v původním bytě, z kterého dodnes dojíždím do zaměstnání. Zároveň jsem situaci ihned vyřešil tak, že jsem si díky hypotéce zakoupil byt v místě mého zaměstnání, který se toho času staví a k dokončení by měl být cca na jaře 2017 (květen). Ústně a pomocí elektronické komunikace jsme se tedy s bývalou přítelkyní dohodli, že ji budu platit nájemné 7000 Kč měsíčně do doby, než se budu moci přestěhovat do mého nového bytu. Nyní se bohužel po jistých slovních rozepřích stalo to, že mě žádá, abych se vystěhoval do konce září. Můj dotaz tedy zní - má na toto právo? Nebo mám já právo v tomto bytě zůstat tak, jak jsme se dohodli? Popřípadě jakou výpovědní ("vystěhovací") lhůtu musím ze zákona dodržet? Písemnou formu výpovědi mně zatím nepředala. Má ona eventuálně právo na mé násilné vystěhování?

Ačkoliv obecně platí, že smlouva o nájmu by měla mít písemnou formu, pronajímatel nemůže pro nedostatek formy namítat neplatnost smlouvy o nájmu a de facto je tedy přípustná i konkludentní či ústní dohoda o nájmu, prokážete-li, že k ní skutečně došlo. V případě, že existuje elektronická komunikace mezi vámi a bývalou přítelkyní a případně i doklady o placení nájemného, by nemělo být prokázání dohody o nájmu příliš problematické.

Pokud nebude jasné, na jakou dobu byl nájem sjednán, bude se mít za to, že byl sjednán na dobu neurčitou. I v ostatním se bude nájemní vztah řídit zejména zákonnými ustanoveními o nájmu bytu (nebude-li patrná jiná konkludentní dohoda stran).

Podle zákona platí, že nájem sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět ze strany nájemce kdykoliv, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Ze strany pronajímatele lze pak nájem vypovědět v každém případě jen ze zákonných důvodů jako je například zásadní porušování povinností nájemce, zejména neplacením nájemného, a podobně.

Výpověď navíc musí mít písemnou formu a musí obsahovat výpovědní důvod a poučení o právu vznést proti ní námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V opačném případě je neplatná.

Návrh na přezkoumání platnosti výpovědi je nutné podat k soudu do dvou měsíců ode dne doručení písemné výpovědi. V opačném případě bude výpověď považována za platnou.

Až do doby než soud rozhodne o platnosti či neplatnosti výpovědi byt nemusíte opouštět. I pokud by snad výpověď byla platná, bývalá partnerka vás nemůže bez dalšího vystěhovat svépomocí. Nejprve by musela podat tzv. žalobu na vyklizení k soudu a počkat až vám soud případně uloží povinnost byt opustit. Teprve pokud byste poté byt dobrovolně neopustil, by se mohla obrátit na soudního exekutora, aby vystěhování provedl.

Možností obrany máte tedy relativně hodně a až do doby, než o nich bude rozhodnuto soudem, se vystěhovat nemusíte (ale samozřejmě musíte za dobu obývání bytu platit nájemné a náklady na plnění spojená s užíváním bytu).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Připsání spolubydlící osoby na evidenční list

Mám dotaz ohledně osoby spolubydlící, tedy připsání na evidenční list. Platí nějaká omezení - například velikost bytu - např. 1+1, kde může být hlášen jen určitý počet osob, například jen dvě? Jak postupovat, je nutno posílat na bytový odbor městské části žádost, či je to jen administrativní záležitost?

Jako nájemce máte ze zákona právo ve své domácnosti přijímat kohokoliv. Přijmete-li do své domácnosti nového člena, máte povinnost oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli. Pokud tak do dvou měsíců neučiníte, má se za to, že jste závažně porušila svou povinnost.

Pronajímatel má právo požadovat, aby ve vaší domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Váš konkrétní případ bez znalostí všech skutečností nedokážu posoudit, ale dá se předpokládat, že s největší pravděpodobností tyto podmínky budou splněny i u bytu 1+1.

Doporučoval bych vám tak zaslat pronajímateli oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Celý dům dostal výpověď. Můžeme odejít a přestat platit nájem o měsíc dřív, než je termín výpovědi?

Celý dům obdržel oznámení o skončení nájmu v němž se uvádí: Z důvodů provádění totální rekonstrukce celého domu, tj. provádění takových staveních úprav v domě, kdy po jejich provedení nebude předmět nájmu v domě fakticky nadále existovat, vám tímto jako vlastník domu oznamuji, že v souladu s ustanovením § 2226 odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, váš nájemní vztah založený smlouvou skončí ke dni 31. říjen 2016. Velice zdvořile vás proto žádáme, vykliďte předmět nájmu nejpozději do... Moje otázka zní: Jelikož jsme si již sehnali náhradní bydlení, je možné opustit byt (a přestat platit nájem) již o měsíc dříve? (Vzhledem k formulaci nejpozději předpokládám, že by to mělo být možné.)

ve Vašem dotazu neuvádíte, kdo je pronajímatelem jednotlivých bytů. V níže uvedené odpovědi předpokládáme, že pronajímatelem je fyzická či právnická osoba soukromého práva (nikoliv například město).

Obecně pak platí, že se pronajímatel může do obdobné přestavby pustit jen se souhlasem nájemce, případně tak, aby nájemci nevzniklo větší nepohodlí. I v případě souhlasu nájemce nicméně pronajímatel nese náklady spojené s vystěhováním a užíváním náhradního ubytování po dobu přestavby.

Z důvodu přestavby obecně není možné nájem zcela vypovědět a proti takto podané výpovědi se tak lze bránit u soudu, a to žalobou podanou do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi.

Výjimkou by byla situace, kdy by přestavba probíhala z důvodu veřejného zájmu, tedy zejména na příkaz veřejné moci (stavebního úřadu apod.), pak by výpověď pravděpodobně byla oprávněná.

Pokud tak nebylo učiněno a žaloba k soudu podána nebyla, platí podaná výpověď a nájem tak zanikne uplynutím posledního dne výpovědní doby, tedy dnem 31. 10. 2016. Byt můžete opustit i dříve, ale pokud se nedohodnete s pronajímatelem jinak, je nutné platit nájem až do uplynutí celé výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitel je v insolvenci. Co to pro nás nájemníky znamená?

Nastěhovali jsme se do bytu a zjistili, že majitel je v insolovenci. Co to znamená pro nás nájemníky? Každý známý mi říká, že majitel nesmí pronajímat a nájemník by správně neměl platit nájem.

Náleží-li předmětný byt do majetkové podstaty, tzn. je určen k uspokojování dlužníkových (pronajímatelových) věřitelů, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s ní a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Za užívání bytu sjednané nájemné samozřejmě hradit musíte, ale pro pronajímatele to znamená, že insolvenční správce může mít dispoziční právo k takto uhrazenému nájemnému.

Jestliže je v rámci insolvenčního řízení rozhodnuto o prohlášení konkursu, insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce.

Pokud byste případnou výpovědí nájemní smlouvy sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník pronajímatelem, byli nepřiměřeně dotčeni ve svých oprávněných zájmech nebo byste tím utrpěli či mohli utrpět značnou škodu, můžete jako nájemci do 15 dnů od doručení výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi.

Pokud nastane taková situace, můžete se po dlužníkovi domáhat náhrady škody, která vám tímto vznikne, ale s ohledem na jeho platební neschopnost, může být obtížné tuto částku vymoci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Z nájmu je podnájem, vznikla mi škoda. Mohu žádat kompenzaci po realitní kanceláři?

Zaplatila jsem rezervační poplatek, sepsala smlouvu, zaplatila nájem i kauci a po čtrnácti dnech jsem si chtěla nahlásit trvalý pobyt. Zjistila jsem, že mám špatnou smlouvu, že nejsem nájemník, ale podnájemník, protože vlastníkem je BD. Tím pádem smlouva je neplatná. Chtěla jsem žádat o příspěvek na bydlení, ale díky tomu nemohu. Realitní makléř i majitel mi tvrdili, že to není problém, že na příspěvky budu mít nárok, ale o tom, že je to družstevní byt, ani zmínka. Můžu požadovat po realitce vrácení poplatků z důvodu neplatné nájemní smlouvy?

Po realitní kanceláři samozřejmě můžete požadovat vrácení poplatku. Pokud vám je dobrovolně nevydá, můžete se obrátit na soud s žalobou na náhradu škody, která vám počínáním realitní kanceláře a nájemce bytu vznikla. Na základě informací, které jste uvedla v dotazu, vám ale nedokážu říci, zda byste se svým nárokem u soudu uspěla. V této věci bych vám doporučil obrátit se na odborníka a celou věc s ním osobně probrat. Zásadní informací, kterou bohužel neznám, je postavení realitní kanceláře a povinnosti z toho pro ní vyplývající.

Obecně lze ale říci, že pokud realitní kancelář, která z titulu své činnosti musí být schopna rozlišit nájem a podnájem, nabízí pronájem bytu, který je ve skutečnosti pouze podnájmem, má jako případný zprostředkovatel odpovídat za škodu, která Vám tímto jednáním vznikla.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Majitel chodí v mé nepřítomnosti na balkon, který náleží k mému bytu

Jaké možnosti jsou v případě pokoje s balkonem? Jsme v bytě, kde vlastním jediná pokoj s balkonem. Majitel mi poslední dobou dělá to, že když tam nejsem, pošle sms nebo vzkaz přes internet, zprávu, že byl na balkoně. Já si tohle bohužel nepřeji, ale vím, že mu to zakázat nemůžu, a tím, že mu to zakazovat budu, akorát už to oznamovat nebude. Jak postupovat v takovém případě? Přece se nejedná o společný prostor, nebo, jak si stanovit podmínky, které dopsat do smlouvy? Přece je rozdíl, když se jedná o průchozí pokoj, v cenu z nájmu. Když jsem sepisovala smlouvu a vybírala pokoj, tak jsme se jen bavili, že si tam bude občas věšet prádlo, ale řekla jsem mu, že si nepřeji, když v pokoji nejsem.

Na úvod mi dovolte říci, že mi není známo znění nájemní smlouvy. Pokud smlouva upravuje problematiku balkonu, berte odpověď na váš dotaz s rezervou.

Pronajímatel má dle § 2205 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost Vám jako nájemci zajistit nerušené užívání věci po dobu nájmu. Tím, že vstupuje do Vašeho pokoje za účelem návštěvy balkónu, tuto svoji povinnost porušuje.

Jako nájemce máte dle zákona právo tuto skutečnost (vadu) pronajímateli oznámit, který je povinen ji odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud nedojde k jejímu odstranění a vada způsobuje, že pokoj můžete užívat jen s obtížemi, máte jako nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného.

Je-li tato vada takového charakteru, že vám užívání pokoje ztěžuje zásadním způsobem, můžete ukončit nájem bez výpovědní doby.

Na základě výše uvedeného bych doporučoval majiteli říci, že vám jeho jednání porušující Vaše právo nerušeného užívání pokoje vadí. Pokud by majitel i přes vytknutí vady na balkón nadále chodil a to i bez Vašeho vědomí, vznesl bych požadavek na slevu z nájemného. Nejsnazší variantou je ale uzamčení pokoje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak zjistit, zda nájemník platí zálohy za elektrickou energii?

Jak jako majitel bytu zjistím, zda nájemník hradí zálohy za elektrickou energii? Pronajímáme byt a nejsme si jisti, zda nájemník řádně hradí zálohy za elektrickou energii. Máme samozřejmě zájem na tom, aby nedošlo k odpojeni elektroměru, vznesli jsme tedy dotaz na dodavatele elektrické energie, zda je vše v pořádku. Bohužel dodavatel nám odpověděl, ze nám jako třetí osobě informace nesdělí. My se nicméně domníváme, že na smlouvě participujeme - pro její uzavření je vždy vyžadován náš souhlas jako majitelů bytu. Máme tedy nárok tuto informaci od dodavatele energie získat? A jak správně argumentovat? 

Pokud jste si s nájemcem sjednali, že si dodávku elektrické energie zajistí sám prostřednictvím smlouvy s příslušným dodavatelem služeb, je za plnění těchto závazků a hrazení záloh odpovědný on.

Na druhou stranu, jak i sama uvádíte, je nevýhodou, že v tomto závazku nevystupujete jako jedna ze smluvních stran, tudíž dodavatel služeb postupuje správně, když vám odmítá sdělit informace o smluvním vztahu, jehož nejste účastníkem.

V případě, že by nájemce neplnil své závazky vůči dodavateli služeb, může dojít k odpojení elektroměru. Pokud k takovéto situaci dojde, vzniknou vám pravděpodobně náklady spojené s opětovným připojením. Tyto náklady můžete následně po nájemci vymáhat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Je rozdíl mezi pronájmem bytu a pronájmem pokoje?

Chci pronajmout pokoj v bytě kamarádovi z ciziny. Podle kterého zákona se pronájem pokoje řídí? Nájemní smlouvu o pronájmu pokoje sestavuji na základě zákona o nájmu bytu § 2235? Nebo zákona o nájmu věci § 2201? Je pronájem bytu a pronájem pokoje rozdíl?

Předpokládáme-li, že se nemovitost nachází v České republice, uplatní se v dané situaci zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník explicitně nerozlišuje nájem jednotlivého pokoje v bytě a nájem celého bytu.

Za předpokladu, že nájem má sloužit k zajištění bytové potřeby nájemce a není sjednán jen ke krátkodobé rekreaci nebo k jinému krátkodobému účelu, se tedy v obou případech (celý byt i jednotlivý pokoj) použijí vámi zmíněné ustanovení o nájmu bytu dle § 2235 a následujících občanského zákoníku.

V nájemní smlouvě je pak nutné kromě bytu specifikovat rovněž i pokoj, který je předmětem nájmu, tak aby bylo zřejmé, o jakou místnost se jedná. Doporučujeme rovněž podrobně upravit jaké (společné) místnosti a jaké vybavení bytu může nájemce užívat, tak aby později nedošlo k nedorozuměním.

Pro úplnost upozorňuji, že o nájem se bude jednat jen v případě, že jste vlastníkem bytu. Pokud jste snad jen nájemcem, bude se jednat o podnájem, na který se úprava nájmu bytu dle výše uvedených ustanovení občanského zákoníku použije jen podpůrně s tím, že rozhodné je jen a pouze to, co si strany ujednají v podnájemní smlouvě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdo platí dezinsekci v pronajatém bytě?

Kdo platí dezinsekci (štěnice, švábi) v bytě, který má nájemník pronajatý?

Úvodem si dovoluji uvést, že dezinsekce bytu se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle ustanovení § 57 uvedeného zákona je to vlastník nemovitosti, kdo je povinen dle potřeby zajistit dezinsekci bytu za účelem likvidace přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Ze zákona tudíž vyplývá, že povinnost zajistit a tedy i uhradit dezinsekci bytu, má vlastník nemovitosti (například město) nebo společenství vlastníků jednotek.

Jiná situace by mohla patrně nastat v případě, pokud by výskyt štěnic/švábů byl prokazatelně zaviněn nájemcem bytu. V daném případě byste pak mohli požadovat, aby náklady dezinsekce bytu nesl nájemce. Prokázat, že za výskyt parazitů je přímo odpovědný nájemce, by však pravděpodobně bylo velmi komplikované.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Chtěli bychom si v bytě barevně vymalovat, ale majitelka trvá na bílé.

Máme se stěhovat do bytu 1. 6. 2016, majitelka si však nepřeje, abychom si byt vymalovali k obrazu svému, trvá na tom, ze 1 rok musí v byte zůstat bílé steny ve všech pokojích. Má na to nárok? Měla jsem za to, ze pokud jsem složila vratnou kauci 16 000 Kč a budu platit řádně nájemné, mám nějaké právo si byt vymalovat, a tak si zútulnit naše nové bydlení.

Odpověď na žáš dotaz se nachází v ust. § 2220 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého má nájemce skutečně právo provést změnu bytu pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.

V případě, že byste provedli změnu bytu bez souhlasu pronajímatele, máte povinnost uvést byt do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Pokud na žádost pronajímatele neuvedete byt do původního stavu, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Na závěr bych ještě doplnil, že malování, jehož hlavním účelem není změna vzhledu, lze zařadit zejména při delším užívání bytu do běžné údržby upravené v ust. § 2207 odst. 1 o.z. V tomto případě se ale jedná o povinnost nájemce provádět běžnou údržbu věci, tzn. vymalovat zašlé stěny stejnou barvou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jaké náležitosti má mít byt od městské části Prahy?

Co je má být obsahem vybavení nájemního bytu od městské části Praha? Je dostačující pouze skříňka s dřezem namísto celé kuchyňské linky? Má být požadována revizní zprava na plynový kotel (karma), který je v bytě umístěn? Je akceptovatelné, pokud mají některá balkonová křídla namísto skleněné výplně instalovanou provizorní výplň z překližky? Maji být požadovány návody k obsluze (plynový sporák, kotel a pod.)?

Odpověď – část 1:

Co se týká konkrétního vybavení bytu, právní předpisy bohužel v současném znění přesně nevymezují, jaké vybavení nájemní byt musí obsahovat. Podle zákona musí být byt toliko způsobilým k nastěhování a obývání.

Byt je přitom způsobilý k nastěhování a obývání, buď pokud odpovídá ujednáním v nájemní smlouvě, nebo neobsahuje-li nájemní smlouva příslušná ujednání, pak pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý.

Specifikuje-li tedy nájemní smlouva podrobně stav bytu a je-li stav bytu v souladu s touto specifikací (například je-li ve smlouvě výslovně uvedeno, že kuchyňskou linku neobsahuje, ale naopak obsahuje jen skříňku s dřezem), mám za to, že je vše po právu.

Pokud však nebyla způsobilost bytu ve smlouvě specifikována, budeme muset způsobilost k užívání dovozovat z obecné rozhodovací praxe soudů, přičemž v minulosti soudy obvykle dovozovaly, že nezbytným vybavením bytu jsou například sporák (či vařič), topení, rozvody elektřiny apod. Od 1. 1. 2014 nicméně došlo k zásadní rekodifikaci celého soukromého práva a je tak otázkou, zda soudy budou daný výklad zastávat v případných sporech i nadále.

Co se týká plynového kotle, je-li odběratelem plynu pronajímatel, což předpokládáme, je rovněž pronajímatel odpovědný za jeho bezpečný a bezvadný stav. Na druhou stranu, nebylo-li sjednáno něco jiného, zajišťuje pravidelné kontroly nájemce a nese i náklady s tím spojené, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o součást běžné údržby bytu. Jak je tedy patrné, je v tomto ohledu vhodné postupovat ve vzájemné součinnosti, jelikož zajištění pravidelných kontrol je v zájmu obou stran.

Co se týká návodů, zákon nestanoví povinnost je přímo nájemci předložit. Na druhou stranu pokud je nájemce prokazatelně neobdržel a některý z předmětných spotřebičů se poškodil nebo jeho poškozením či vadným užíváním vznikla škoda na vybavení bytu, může se nájemce touto skutečností bránit. Je tedy zejména v zájmu pronajímatele, aby návody předložil a nájemce seznámil s užíváním bytu.

Dotaz – část 2:

Má být byt čistý a vymalovaný po předchozím nájemci?

Odpověď – část 2:

V rámci zodpovězení tohoto dotazu je nutné rozlišit dvě roviny. Jednou je předání bytu při ukončení nájmu. Zde zásadně platí, že nájemce je povinen byt předat ve stavu, v jakém jej převzal nehledě na běžné opotřebení bytu vzniklé v souvislosti s jeho běžným užíváním. Nájemce má přitom rovněž povinnost provádět a hradit běžnou údržbu pronajatého bytu včetně průběžné výmalby.

Pokud tedy není v nájemní smlouvě stanoveno něco jiného, měl by nájemce byt odevzdat tak, aby byl nátěr přinejmenším ve stejném stavu, jako při převzetí bytu. Pokud by opotřebení nátěru i s přihlédnutím k povinnosti běžné údržby bylo větší než běžné (tedy mj. i pokud bydlel nájemce v bytě mnoho let a choval se sice šetrně, ale nikdy byt nevymaloval), je povinen při opuštění bytu výmalbu bytu zajistit.

Zdůrazňuji však, že se v tomto ohledu jedná toliko o vztah mezi bývalým nájemcem a pronajímatelem, který se Vás nikterak netýká, ať už bývalý nájemce svým povinnostem dostál či nikoliv.

Vůči Vám má pronajímatel, nebylo-li v nájemní smlouvě sjednáno něco jiného (viz část první této odpovědi) toliko povinnost předat byt ve stavu způsobilém k bydlení, tedy čistý a ve stavu obvykle považovaném za dobrý. Je-li tedy stav nátěru relativně dobrý, a v nájemní smlouvě není výslovně uvedeno, že byt je čerstvě vymalován, lze mít za to, že se ze strany pronajímatele nejedná o porušení jeho povinností.

Doporučujeme nicméně stav nátěru zaznamenat alespoň v předávacím protokolu, abyste se vyhnul případným sporům při zpětném předání bytu, kdy pronajímatel může tvrdit, že byt byl při předání čerstvě vymalován.

Dotaz – část 3:

Má být požadováno uvedení bytu do původního velikostního stavu – počtu místností, dle nájemní smlouvy, oproti stavu, kdy předchozí nájemce si místnosti  dále rozdělil a správce objektu uvádí v evidenčním listu tuto změnu, takže nesouhlasí počty pokojů a výměr oproti nájemní smlouvě s městkou částí?

Je mozne pozadovat slevu z najemneho od mestske casti nebo uvedeni do stavu podle prislusne normy, zakona a pod.?

Odpověď – část 3:

V každém případě je nutné trvat na tom, aby stav bytu odpovídal nájemní smlouvě nebo aby byl jeho stav alespoň řádně zaznamenán v předávacím protokolu při předání bytu. V opačném případě se mj. vystavujete riziku, že po Vás bude při odstěhování pronajímatel žádat uvedení bytu do původního stavu dle nájemní smlouvy a předávacího protokolu, a budete muset obtížně prokazovat, že byt byl již na začátku předán v odlišném stavu a předávací protokol či nájemní smlouva tak neodpovídá skutečnosti.

Pokud byt z jakéhokoliv důvodu neodpovídá nájemní smlouvě, přičemž se jedná o vady, které měl již při převzetí, může nájemce buď odmítnout byt převzít (až do odstranění všech vad), anebo požadovat jeho uvedení do řádného stavu, přičemž po dobu, kdy vada trvá, má zároveň právo na slevu z nájemného.

Je však nutné mít na paměti, že toto právo nemá v případě zjevných vad nájemce, který se s bytem prokazatelně seznámil či měl možnost seznámit (byl vyzván k prohlídce bytu) již před uzavřením nájemní smlouvy.

Rovněž důrazně upozorňuji, že právo na žádání odstranění vad a právo na slevu z nájemného je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí bytu a zjištění vad (nejvýše v řádu dnů), jinak toto právo nájemce zaniká.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Platí nájem nájemce, nebo mohou ti, kteří jsou vedeni jako členové domácnosti?

Mám dotaz ohledně  platby nájmu. Když  v bytě bydlíme dva (jeden je dopsán jako člen domácnosti), a ten druhý, na koho je napsána smlouva, nebude platit z nějakého  důvodu nájem, kdo je povinen dluh na nájmu doplatit?

Bohužel neznám přesné znění vaší nájemní smlouvy, ale pokud člen domácnosti není stranou smlouvy, měla by situace být v každém případě relativně jasná. Nájemné totiž platí pronajímateli vždy nájemce, kterému tato povinnost vyplývá z nájemní smlouvy. Právě po nájemci, nikoliv po členech jeho domácnosti, bude pronajímatel zaplacení nájemného a případných nákladů na plnění spojená s užíváním bytu (služby) požadovat.

Užívací právo k bytu se u člena domácnosti odvozuje od práva nájemce a člen domácnosti tedy není v přímém právním vztahu s pronajímatelem. To na druhou stranu rovněž znamená, že důsledky případného neplacení nájemného (např. výpověď z nájmu) by se týkaly jak nájemce, tak člena jeho domácnosti, neboť by museli byt opustit oba dva.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Syn porušil noční klid a já ho mám vystěhovat ze svého bytu, který vlastní město

Mám nájemní smlouvu od města (resp. byla na mne převedena práva nájemní smlouvy po bývalém nájemci + práva z budoucí smlouvy kupní). O převod práv požádal město bývalý nájemce, kterému jsem jako odstupné zaplatila velkou částku (na rekonstrukci bytu dostalo před lety město dotaci, takže převod do osobního vlastnictví nebyl zrovna možný, ze smlouvy vyplývá, že to bude v roce 2019). V den podpisu o převodu práv jsem zástupce města informovala, že v bytě bude bydlet syn, prý to není problém - není to pronájem. Syn začal v bytě bydlet, uspořádal přes moje varování několik bujarých večírků a na město přišla stížnost. Jakmile se o tom syn dozvěděl, přestal se chovat hlučně a nyní vše dodržuje. Přesto mne jako nájemce město vyzývá, abych syna vystěhovala, a uvádí porušování nájemní smlouvy, protože prý byt pronajímám. To však nedělám. O užívání bytu synem byl zástupce města informován ústně, písemný doklad nemám.  Jak se mohu bránit? 

Úvodem zmiňuji, že jelikož neznám veškerá specifika předmětné nájemní smlouvy, ani podmínky k pronajímání bytů, které si obvykle město upravuje, budu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Jakožto nájemce máte ze zákona právo přijímat do své domácnosti kohokoliv, a to i bez souhlasu pronajímatele. Zvýšení počtu osob žijících v bytě jste však jako nájemce povinna oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Tuto svoji povinnost jste dle vámi uvedených údajů splnila, když jste město informovala, že v bytě bude bydlet váš syn. Samotný fakt, že v bytě jakožto člen domácnosti bydlí váš syn, tedy patrně nelze považovat za porušení nájemní smlouvy z vaší strany.

Co se týče rušení nočního klidu ze strany vašeho syna, pak uvádím, že takové chování je možné považovat za hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu, za které může pronajímatel nájemci dát výpověď s tříměsíční výpovědní dobou, případně za zvlášť závažné porušení povinnosti, přičemž v takovém případě může dát pronajímatel nájemci výpověď dokonce bez výpovědní doby. Zákon přesně nestanoví hranici, kdy je možné takové jednání považovat za porušení povinnosti nebo za porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem. Vždy záleží na konkrétních okolnostech souvisejících s intenzitou a četností rušení nočního klidu.

Z toho důvodu bych vám doporučil obrátit se na město s formální omluvou, v níž uvedete, že s vámi žije v bytě syn jako člen vaší domácnosti, kterému jste důkladně domluvila, a případné porušování nočního klidu se již opakovat nebude.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Platby za narozené dítě

Za jak dlouho po narození dítěte musejí jeho rodiče v nájemním bytě platit za něj zálohy na služby? 

Příjemce služeb, tedy v daném případě nájemce, má povinnost písemně oznámit změny počtu osob rozhodných pro zúčtování bez zbytečného odkladu s tím, že pokud je v prodlení se splněním této své povinnosti po dobu delší dvou měsíců ode dne změny počtu osob žijících v bytě, jedná se z jeho strany o závažné porušení povinností nájemce.

O změnu počtu osob se přitom jedná hned po narození dítěte – zákon totiž žádnou dolní věkovou hranici v tomto ohledu nestanoví. Pokud tedy není v nájemní smlouvě stanoveno odlišně, měl by být přírůstek nahlášen bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců, po jeho narození.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Musel majitel bytu v minulosti poskytnout náhradní bydlení, pokud chtěl byt uvolnit pro dceru?

Byla ze zákona povinnost majitele nájemního domu poskytnout náhradní bydlení v případě, že chce, aby nájemníci uvolnili byt pro jeho dceru? Pokud nebyla povinnost najít náhradní bydlení, bylo zde např. finanční vyrovnání podle nějakých pravidel apod.? Jedná se mi o situaci před 9-10 lety. 

Až do 31. 12. 2013 byl nájem bytu upravený zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Podle stavu k 1. 1. 2007 mohl pronajímatel vypovědět nájem z důvodu potřeby bytu pro svou dceru jen s přivolením soudu. Pronajímatel dále musel uhradit stěhovací náklady nájemce a rovněž zajistit náhradní bydlení, přičemž problematiku bytových náhrad uvedený zákon upravoval zejména ve svém ustanovení § 712.

Bohužel nevím, za jakým účelem je dotaz položen, nevyjadřuji se tedy k případné problematice promlčení takového nároku či jiným souvisejícím záležitostem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak postupovat v případě rekonstrukce domu, kterou bych provedla, i když dům není v mém vlastnictví?

Mám dotaz ohledně rekonstrukce domu, který není v mém vlastnictví. Mám jej v pronájmu. S rekonstrukcí majitel souhlasil, ale upřímně řečeno, nerada bych se dočkala toho, že dům zrekonstruuji, a pak mě z něho majitel vystrnadí. Jak se bránit? Je někde nějaký vzor smlouvy, kdy mi v případě mého odchodu z podnájmu majitel musí uhradit veškeré náklady na opravy?

Jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, budu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu, respektive domu.

Dle platné právní úpravy máte jakožto nájemce právo provést změnu věci (např. rekonstrukci domu) jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Pokud máte uzavřenou písemnou nájemní smlouvu, je vhodné, aby i souhlas pronajímatele s rekonstrukcí byl udělen v písemné formě.

Změny na věci pak provádí nájemce na svůj náklad. Pokud takovou změnou věci dojde k jejímu zhodnocení, což lze ve vašem případě předpokládat, a zároveň máte souhlas pronajímatele s provedením této změny, je pronajímatel povinen se s vámi při případném skončení nájmu vyrovnat podle míry zhodnocení věci.

Zde upozorňuji, že míra zhodnocení věci v sobě nezahrnuje náklady na její změnu, ale pouze rozdíl mezi původní hodnotou věci (před změnou) a hodnotou věci při skončení nájmu. Vyčíslená míra zhodnocení bude tedy typicky nižší, než jsou náklady na provedení zhodnocení, když v sobě nebude zahrnovat například mzdu dělníků, náklady na dopravu materiálu apod. Některé rekonstrukce mohou dokonce byt podle objektivních měřítek i znehodnotit – v takovém případě pak samozřejmě nájemce nárok na vyrovnání nemá.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jaké má povinnosti pronajímatel vůči nájemníkovi?

Jaké má povinnosti pronajímatel vůči nájemníkovi? Před cca 2 lety jsme si pronajali s přítelkyní RD. Jednou nám domácí oznámil, že se budou v celém domě měnit okna za plastová, což nás dost omezovalo jako rodinu se dvěma dětmi, a na nájmu nebyla žádná sleva. Po čase proběhla další rekonstrukce, a to střechy, kdy jsme byli opět omezeni. Další rekonstrukce proběhla na balkoně, a tudíž se nedal pořádně užívat a doteď není hotov. Než jsme se nastěhovali, provedli jsme např. se svolením domácího výměnu slabého jističe za silnější – platili jsme my, stejně jako přetažení odpadu a elektřiny do větší místnosti vodu. Nájem jsme platili vždy dříve než v určený termín, na to si pronajímatel zvykl rychle, a pak nás urgoval a po změně zaměstnání a po tvrdém vyjednávání jsme se dohodli na 30. dni každého měsíce. Bohužel se 2 x, 3 x stalo díky zaměstnavateli, že jsem místo nájmu, který činní 14 000 Kč, zaplatil 10 000 Kč, pak 12 000 Kč s tím, že dalšího měsíce 10. dne jsem vše dorovnal. Teď nastala situace, kdy jsem nedostal žádnou výplatu, poprosil jsem domácího, zda počká cca na 10. den dalšího měsíce, kdy vše dorovnám, a ať nájem uhradí z kauce 15 000 Kč, která byla složena při pronajmutí RD. Jelikož 10. byla neděle a z mé další práce chodí peníze složenkou, třináctého ještě nedorazily. Domácí mi volal, jak to vypadá, a ať to do konce týdne dorovnám, že ho tlačí čas a z kauce nelze peníze vzít! Čekal jsem, že když jsme po jeho rekonstrukcích, kdy jsme mu vyšli dosti vstříc, a sleva na nájemné žádná, že když je první problém, vyjde nám také vstříc, ale asi velký omyl. Měl nám tedy domácí po jeho rekonstrukcích poskytnou slevu na nájemném, protože nás omezoval?

Odpověď část 1:

Obecně platí, že nájemce je povinen strpět úpravy domu jen za předpokladu, že jsou naplněny dvě kumulativní podmínky: nedojde ke snížení hodnoty bydlení a lze je provést bez většího nepohodlí pro nájemce. V ostatních případech musí nájemce poskytnout s opravami souhlas.

O snížení hodnoty by se jednalo, pokud by se po ukončení oprav v domě objektivně bydlelo hůř než před jejich provedením, přičemž v daném případě lze mít za to, že tato podmínka nebyla splněna. Tato podmínka se totiž týká rovněž příslušenství domu, tedy pokud byl dům pronajatý včetně zahrady a následkem rekonstrukce se zahrada stala neobyvatelnou, nelze mít daný předpoklad za naplněný.

Co se týká nutnosti provést změny bez většího nepohodlí pro nájemce, obecně se má za to, že pokud nebylo nutné během rekonstrukce dům opustit, nebylo bez dalšího intenzity většího nepohodlí nájemce dosaženo. V konkrétním případě s přihlédnutím ke všem okolnostem je samozřejmě možné, že by soud došel k závěru, že se o větší nepohodlí jednalo i přesto, že dům byl během rekonstrukce obyvatelný, ale z dodaných informací nelze k takovémuto jednoznačnému závěru dospět.

Pokud tedy dojdeme k závěru, že nejméně první z uvedených podmínek nebyla dodržena, a pronajímatel tak nebyl oprávněn k rekonstrukcím přistoupit bez souhlasu nájemce a nájemci v důsledku tohoto chování pronajímatele vznikla újma, je nájemce oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a rovněž žádat nahrazení jemu vzniklé újmy, případně je také oprávněn požadovat pro vady nájmu přiměřenou slevu z nájemného, jak je vysvětleno v druhé části dotazu.

Výjimkou ze shora uvedeného by pak byla situace, kdy rekonstrukce byla zcela nezbytná k zachování věci (například, pokud do domu zatékalo skrz balkon). I v takovém případě však musí pronajímatel rekonstrukci provést v přiměřené době a jen s obvyklou mírou nepohodlí pro nájemce, přičemž pokud by tomu tak nebylo, nájemce je také oprávněn uplatňovat práva z vad nájmu, jak je uvedeno v části druhé tohoto dotazu.

Odpověď část 2:

Jak bylo uvedeno v části první této odpovědi, nájemce může v určitých případech uplatňovat práva z vad nájmu, které mohou spočívat v neoprávněné rekonstrukci předmětu nájmu bez souhlasu nájemce (pročež je nájemce omezen v užívání předmětu nájmu) nebo alespoň v nepřiměřeně dlouhém trvání rekonstrukce, byl-li souhlas nájemcem dán nebo nebylo-li souhlasu třeba.

Slevu z nájmu může nájemce požadovat jen v souvislosti s vadami, které oznámil (jakoukoliv formou, ale prokazatelně) pronajímateli a které nebyly ze strany pronajímatele v přiměřené době odstraněny.

U nenahlášených vad nájmu právo na slevu nevzniká. Výše slevy se obvykle určí tak, že nájemce neplatí nájemné nebo jeho poměrnou část za dny, kdy byt nebyl způsobilý k užívání. Nebude-li přitom náprava sjednána ani ve druhé přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté ze strany nájemce, má nájemce právo nájem opět vypovědět bez výpovědní doby, avšak jen za předpokladu, že se jedná o vadu závažnou a o delší prodlení při jejím odstraňování.

Pokud jste vady dříve neoznámil, doporučujeme tak učinit alespoň nyní ohledně vad a problémů, které přetrvávají a požadovat slevu z nájemného alespoň pro tyto přetrvávající vady nájmu.

Závěrem si vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v případě, že nezaplatíte nájemné a náklady na služby za dobu alespoň dvou měsíců, dopouštíte se tím porušení své povinnosti, což může vést k výpovědi ze strany pronajímatele (při delším prodlení s placením nájemného pak dokonce k výpovědi bez výpovědní doby).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Zcezený majetek nájemce

Pronajímám vícepokojový byt několika lidem a dva z nich mi oznámili, že se jim ztratily dvoje kolečkové brusle v hodnotě asi 5000 Kč. Ostatní nájemníci o ničem neví, případně se nechtějí ke krádeži přiznat. Brusle byly uloženy ve společných prostorách na chodbě. Nájemci, jimž se brusle ztratili, mě jako majitele obviňují z toho, že nesu zodpovědnost za jejich majetek ve společných prostorách. Tvrdí mi, že dřívější nájemci si mohli klíč od bytu zkopírovat a ukrást jejich věci (o čemž pochybuji, hlavní klíč od vstupních dveří je bezpečnostní). Ručí tedy majitel za osobní věcí nájemce? Domnívám se, že ne. Navíc ani nemohu vědět, jestli se jim brusle neztratily někde jinde a oni jen chtějí, abych jim ztrátu uhradila. 

Bohužel mi není známo znění vaší nájemní smlouvy, ve své odpovědi tudíž vycházím pouze ze zákonné úpravy nájmu. Z dotazu zcela přesně nevyplývá rozložení právních vztahů v bytě, nicméně mám za to, že se na danou situaci (tedy pronájem jednotlivých částí bytu) uplatní právě obecná úprava nájmu a nikoliv speciální úprava nájmu bytu a domu.

Pronajímatel je v každém případě povinen zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu, přičemž bude-li nájemce v užívání rušen nebo jinak dotčen jednáním třetí strany, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil. Mimo práva žádat slevu z nájemného je v krajním případě nájemce oprávněn rovněž přistoupit k vypovězení nájmu bez výpovědní doby, intenzita zásahů do jeho práv by však musela pro takový případ být relativně vysoká.

Záležet rovněž bude na přesném vymezení předmětu nájmu v nájemní smlouvě, tedy například, zda má nájemce v nájmu čistě jen daný pokoj či i další vymezené části bytu (například jednu koupelnu apod.). Pronajímatel je potom povinen v pronajaté věci zajistit nájemci nerušený výkon nájmu, přičemž pokud by byl narušen například vstupem cizích osob, které mají náhradní klíč, došlo by pravděpodobně k porušení této povinnosti pronajímatele. Mimo výše uvedených následků (právo žádat slevu z nájmu či jej vypovědět) má nájemce rovněž v takovém případě požadovat náhradu škody, který by mu porušením povinností pronajímatele vznikla.

Na druhou stranu upozorňujeme, že se nemůže jednat o zcela hypotetické porušení povinností pronajímatele. Pokud tedy nájemce tvrdí, avšak ničím nepodloženě, že se mu ztratily kolečkové brusle či že do bytu vstupují cizí osoby, musel by svá tvrzení nejprve odpovídajícím způsobem doložit. Pokud doložení svých tvrzení není schopen, v případě případného sporu by byl s největší pravděpodobností neúspěšný.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemník nezaplatil včas a není k dosažení. Co mohu dělat?

Mám v bytě nájemníka, který až do teď řádně platil nájem trvalým příkazem. Tento měsíc však peníze nepřišly. Pokouším se ho telefonicky kontaktovat, ale nereaguje. Trvalé bydliště má na Slovensku, v ČR ale žije už několik let. Bydlím hned ve vedlejším bytě a přijde mi, že v pronajatém bytě nikdo už několik dní není. Jak mám dále postupovat? Smím se do bytu podívat? Ve smlouvě mám uvedeno, že smím po vzájemné dohodě do bytu vstoupit. Vzájemná dohoda však není možná, když mi nebere telefon.

Úvodem zmiňuji, že v případě neplacení nájemného platí, že jde o porušení povinnosti nájemce, a pokud nájemce nezaplatí nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců (nemusí jít o tři měsíce po sobě jdoucí), pak mu může pronajímatel dát výpověď bez výpovědní doby. Při neplacení nájemného po dobu alespoň dvou měsíců je pak, dle převládajícího odborného názoru, pronajímatel oprávněn dát nájemci výpověď z důvodu hrubého porušení povinnosti, a to s tříměsíční výpovědní dobou.

Co se týče nepřítomnosti nájemce v bytě, zákon stanoví, že ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, musí tuto skutečnost včas oznámit pronajímateli. Současně má povinnost označit osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; pokud nájemce nemá takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.                     

Z výše uvedeného však vyplývá, že není možné do bytu vstoupit svévolně, aniž by k tomu byl dán legitimní důvod, kterým několikadenní nepřítomnost nájemce zřejmě nebude. Nenahlášení nepřítomnosti samo o sobě také není důvodem k dání výpovědi. Oboje by připadalo v úvahu jen tehdy, vznikla-li by pronajímateli nebo třetí osobě z tohoto důvodu vážná újma či by její vznik bezprostředně hrozil. 

Závěrem doporučuji, abyste zkusil znovu kontaktovat nájemce, případně sousedy a zjistit, jaká je skutečná situace, neboť prozatím, dle našeho názoru, patrně nelze z jednoho nezaplaceného nájemného a z dojmu, že nájemce v bytě několik dní není, vyvozovat žádné důsledky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musím pronajímaný dům ze zákona vybavit sporákem?

Pronajímám dům a chci se zeptat, zda ho musím ze zákona vybavit sporákem. 

Dle zákona je dům způsobilý k nastěhování a obývání, odpovídá-li ujednáním ve smlouvě a není-li nic ujednáno, je dům způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý. Přednost tak mají ujednání nájemní smlouvy, která přesně upravují, kdy je dům způsobilý k nastěhování a obývání (tedy např. i bez sporáku).

Pokud nebyla způsobilost domu ve smlouvě podrobně popsána, je nutné její definici dovozovat z obecné rozhodovací praxe soudů, přičemž za účinnosti starého občanského zákoníku (do 31. 12. 2013) soudy dovozovaly, že nezbytným vybavením bytu (či domu) je i sporák, případně alespoň vařič. Tato skutečnost byla dokonce až do roku 1993 zakotvena i v některých prováděcích právních předpisech. Nová právní úprava (od 1. 1. 2014) však obecně preferuje smluvní volnost a dohodu stran a je tak otázkou, zda budou soudy vykládat daná ustanovení zákona stejně přísně. Soudní praxe totiž v této otázce bohužel prozatím není vyjasněná.

V každém případě lze tedy doporučit, aby ve smlouvě bylo výslovně uvedeno, že sporák není součástí pronajatého domu, pak by se pronajímatel neměl potýkat s žádnými potížemi.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Opouštím městský byt. Jakou barvou ho mám vymalovat?

Jsem nájemníkem městského bytu a nyní jsem zakoupil byt nový. Písemně jsem nahlásil, že bych ke konci měsíce dubna chtěl vypovědět nájemní smlouvu. Paní na MÚ poznamenala cosi o výmalbě bytu. Přiznám se, že jsem s něčím takovým počítal. Ale můj problém je, že nejsem ochoten byt uvádět do bílé výmalby z toho důvodu, že když jsem se v roce 2013 do bytu nastěhoval, byly výmalby v barvách po bývalé paní nájemnici. Tudíž jsem byl nucen na vlastní náklady stěny vymalovat do bíle barvy, abych mohl dále pak stěny malovat pro svou potřebu. Teoreticky mi jde teď o to, zda bych se já mohl bránit tím, že v žádné podepsané smlouvě není uvedeno, že jsem se nastěhoval do vybíleného bytu, a také pokud není uvedeno ve smlouvě, že v případě výpovědi musím byt vymalovat do bílé barvy. Ještě poznamenám, že byt trpí nadměrnou vlhkostí a tvoří se v něm plísně.  

V obecné rovině platí, že nájemce je povinen byt předat ve stavu, v jakém jej převzal nehledě na běžné opotřebení bytu vzniklé v souvislosti s jeho běžným užíváním.

Opotřebení nátěru

Pokud by opotřebení nátěru za dobu bydlení v bytě bylo větší než běžné (zaviněním nájemce, nikoliv nadměrnou vlhkostí), byl by tedy nájemce povinen v rámci běžné údržby byt nově vymalovat tak, aby byl byt provozuschopný obdobně jako při jeho předání.

Pokud jsou naopak nátěry do jisté míry opotřebené, ale ne natolik, aby vyžadovaly přemalování, lze mít za to, že povinnost nájemce předat byt v původním stavu je splněna i bez nového vymalování.

Barva nátěru

Na základě zásady, že byt je nutno předat ve stavu, v jakém jej nájemce převzal, platí, že nájemce musí předat byt vždy s původní barvou nátěru, ať už je jí bílá, či jiná barva.

Základem pro určení stavu nátěru v okamžiku předání bytu nájemci (včetně jeho barvy) je v každém případě smlouva o nájmu a předávací protokol. V těchto dokumentech se nicméně obvykle o barvě výmalby či jejím stavu nic konkrétního neuvádí. Vycházet lze tedy rovněž z vlastní fotodokumentace či například z inzerátů, na základě kterých byl byt pronajat.

Trumf v rukou má bohužel obvykle pronajímatel, jakožto držitel „kauce“. Pokud by pronajímatel kauci odmítal vydat či ji započítal oproti vlastním nákladům na výmalbu bytu, musel by se nájemce domáhat vrácení kauce v soudním řízení s tím, že předmětem dokazování by byl stav nátěru při jeho předání nájemci a zpětném převzetí pronajímatelem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Který paragraf OZ říká, že nájemce nemá právo na náhradní bydlení?

Prosím o sdělení čísla paragrafu, podle kterého v novém občanském zákoníku "nemá nájemce právo na náhradní bydlení".

Pokud bych měl uvést konkrétní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, muselo by se jednat o ustanovení § 3080 bod 1., dle kterého se zrušuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tedy právní předpis, který obecně právo nájemce na náhradní bydlení zakotvoval.

Podle aktuálně platného a účinného občanského zákoníku pak obecně až na mimořádné výjimky nájemci právo na náhradní bydlení nevzniká.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jaký je rozdíl mezi "bytovým domem" a "nájemním bytovým domem",

Jaká je přesná definice pojmu „nájemní bytový dům“? Jaký je rozdíl mezi „bytovým domem“ a „nájemním bytovým domem“?

Daný dotaz by bohužel bylo možné zcela přesně zodpovědět až v okamžiku, kdy bych znal veškeré okolnosti případu, jelikož použití dané terminologie se může v konkrétních případech lišit.

Bytovým domem se však obecně rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům (které stanoví mj. vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby) na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a počet samostatných bytů je 4 a více, počet podlaží přitom není určující.

Co se týká pojmu nájemní bytový dům, tento obecně definován zákonem není a je tedy na soudech či jiných orgánech veřejné moci, aby tento pojem vyložily ve vztahu ke konkrétnímu aplikovanému předpisu a ve vztahu ke každé konkrétní situaci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Mohou synové zůstat v obecním bytě, pokud se my rodiče odstěhujeme?

Bydlíme s manželkou a dvěma zletilými syny, 18 a 24 let (mladší studuje, starší pracuje), v obecním bytě. Nyní jsme se rozhodli, že si koupíme menší domeček dále od města. Je možné, aby synové zůstali v bytě bydlet? Musí se to řešit na úřadě? Je rozdíl v tom, pokud by si jeden z manželů nechal v bytě stále trvalý pobyt?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám bližší informace týkající se právního titulu, na základě kterého je předmětný byt užíván, není na vaši otázku možné jednoznačně odpovědět. V níže uvedené odpovědi budu tedy předpokládat, že byt užíváte na základě nájemní smlouvy.

Pokud by se synové měli stát novou stranou nájemní smlouvy, jediným možným řešením je v tento okamžik dohoda s pronajímatelem.

Pokud byste naopak měl zůstat stranou nájemní smlouvy vy, převažuje výklad, ke kterému se rovněž přikláním, dle kterého bez souhlasu pronajímatele mohou osoby blízké byt užívat pouze za předpokladu, že má nájemce v bytě svou domácnost, přičemž domácností se v tomto kontextu rozumí prostor, kde má nájemce obydlí a uspokojuje tak svou bytovou potřebu, byť pouze občasně.

Podstatné je v daném případě fakticita bydlení; rozhodné naopak není, zda má nájemce na adrese bytu zřízený trvalý pobyt. Na druhou stranu trvalý pobyt může být indikátorem, že nájemce v bytě své, byť občasné, obydlí stále má.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že i pokud byste se fakticky v bytě nezdržoval a bydleli zde jen synové, pro pronajímatele bude jen obtížně prokazatelné, že v bytě již fakticky nebydlíte. Pokud by k takovému závěru nicméně došel, byl by pravděpodobně oprávněn nájemní smlouvu vypovědět.

Závěrem uvádím, že výše uvedené záležitosti můžete mít v nájemní smlouvě sjednané odchylně od zákona a při hledání řešení situace bude tedy rovněž nutné vzít v úvahu znění nájemní smlouvy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kdo hradí revizní prohlídku kotle? Majitel, tedy město, nebo nájemce?

Městys Komárov má ve vlastnictví obecní byty a nyní stojím před otázkou, zda je pravidelná roční revizní prohlídka plynového kotle stále součástí běžné údržby bytu, či do této kategorie nespadá. Jedná se o částku 1242 Kč, což by mělo být irelevantní, dle mého názoru je to součást drobných oprav, potažmo již zmíněné běžné údržby. Nejsem si jistý, zda na tuto situaci mohu aplikovat nařízení vlády č. 308/2015 Sb. a přenechat tedy povinnost uhradit náklady nájemci, či nikoliv. 

Problematika pravidelných revizních kontrol plynových zařízení je upravena především ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Dle právní úpravy je tak obecně vlastník, který je povinen udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro dodávku plynu ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu. Pravidelné prohlídky plynového kotle tudíž musí zajišťovat obec jakožto vlastník domu – pronajímatel, neboť to náleží k její povinnosti udržovat plynové zařízení ve způsobilém stavu. Tato úprava se nevztahuje na zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů.

Co se týče vyúčtování této částky jako běžné údržby nebo drobné opravy, platí, že se v současné době řídí uvedeným nařízením vlády č. 308/2015 Sb., které je účinné od 1. 1. 2016. Úprava v nařízení přímo nezmiňuje revize plynových zařízení a povaha této činnosti tak bude muset být posouzena s ohledem na definici běžné údržby. Za běžnou údržbu bytu se ve smyslu nařízení rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Plynový kotel nejspíše nelze podřadit pod byt, jeho zařízení nebo vybavení. Pokud jste si v nájemní smlouvě neujednali jinak (tedy že plynový kotel je převeden do osobního užívání nájemci), tak s ohledem na znění nařízení nebude možné považovat revizní prohlídku za běžnou údržbu přičitatelnou k úhradě nájemci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Majitelka nám vstupuje do bytu, když nejsme přítomni a aniž by nám to oznámila

Jsme mladá rodina a bydlíme v pronajatém domě. Majitelku znám z dřívějších let a vždy jsme spolu vycházely. Nyní však se naše vztahy zhoršily, protože jsme měli finanční problémy a nájem jsme uhradili až několik dní po domluveném datu. Zjistila jsem však, že majitelka si do domu chodí, jak se jí zachce. Jednou mi oznámila, že jde dovnitř, i když my doma nebyli, a jindy jsem to zjistila díky mokrým a bahnitým stopám po chodbě. Má právo jako majitelka vstoupit bez mého souhlasu do pronajatého domu? A též mi začala vyhrožovat, že nám vymění zámky, když nebudeme doma, a věci že si pak můžeme odvézt, až bude mít čas tam přijet. Má právo vyměnit zámky?

Dle platné právní úpravy má pronajímatel právo na prohlídku domu, jakož i přístup k němu za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby s tím, že vstup do domu musí oznámit nájemci předem, souhlas nájemce vyžadován není. Přiměřenost doby, během které je nájemci oznámen vstup pronajímatele do domu, pak závisí na intenzitě zásahu do práva nájemce byt užívat a na potřebě se na prohlídku či zpřístupnění připravit. V případě hrozící škody nebo nebezpečí z prodlení je pronajímatel oprávněn vstoupit do domu i bez předchozího oznámení. Právo pronajímatele na prohlídku domu a přístup k němu však nesmí být zneužíváno šikanózním způsobem.

Dle vámi uvedených informací majitelka bezdůvodně vstoupila opakovaně do domu buď s oznámením učiněným bezprostředně před jejím vstupem do domu, nebo dokonce bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Tím došlo z její strany k porušení základní povinnosti pronajímatele, a to povinnosti umožnit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu. Pokud by se takové jednání opakovalo, bylo by patrně možné ho považovat za zvlášť závažné porušení povinnosti pronajímatelem způsobující nájemci značnou újmu, a mohlo by tudíž být důvodem pro dání výpovědi nájemcem bez výpovědní doby. Rovněž byste se mohla domáhat náhrady nemajetkové újmy v občanskoprávním řízení či ohlásit takové jednání majitelky na Policii ČR, neboť tímto chování majitelka může velmi pravděpodobně páchat trestný čin porušování domovní svobody ve smyslu § 178 trestního zákoníku.

Pokud by majitelka domu bez vašeho vědomí a bez předchozí konzultace s vámi vyměnila zámky a zabránila vám tím přístupu do domu, pak by došlo z její strany ke znemožnění užívání věci po dobu nájmu, čili opět k porušení základní povinnosti pronajímatele. I za této situace by bylo možné nájem z vaší strany vypovědět bez výpovědní doby, případně se domáhat náhrady újmy cestou občanskoprávního řízení nebo se domáhat součinnosti u Policie ČR.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Musím k daňovému přiznání přidat i přehled vybraného nájmu?

Pronajímám bytovou jednotku v rodinném domě, z čehož mi samozřejmě plyne povinnost přiznat daň z příjmu FO. Zajímalo by mě, zda je nutné přikládat k formuláři o dani z příjmu i přehled o výši vybraného nájmu za uplynulý rok (rozepsat jednotlivě každý měsíc), případně při jakém dosažení částky toto přikládat (zda na přehledu uvést i osobní údaje nájemníka apod.), zda se do příjmu započítává i složená kauce nájemníkem, či zda tuto přiznávat do daní nemusím. 

Jak jste již sama uvedla, při pronajímání bytové jednotky vám plyne povinnost přiznat daň z příjmu fyzické osoby. Tato povinnost se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Veškeré formuláře včetně příloh a pokynů k vyplnění lze najít na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Ve vašem případě musíte kromě základního formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplnit rovněž přílohu č. 2, která se dotýká právě daně z příjmů z nájmu. V této příloze uvedete celkový příjem z nájmu za uplynulý rok, není nutné příjmy jakkoliv dokládat, v případě pochybností by vás k doložení příslušný finanční úřad vyzval. Rovněž je třeba uvést celkové výdaje. Pokud váš příjem z nájemného nepřevyšuje částku 600 000 Kč, pak lze, a zároveň je pro vás výhodnější, uplatnit výdaje procentem z příjmů (jde o 30 % z příjmů). Základem daně z příjmu z nájmu je pak rozdíl mezi příjmy a výdaji z nájmu. Údaje o nájemci není nutné nikam zapisovat.  

Vratná kauce slouží k zajištění plnění povinností nájemce a do příjmů pro účely daňového přiznání zahrnuta nebude. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 musíte podat na příslušném finančním úřadě nejpozději do 1. 4. 2016, v případě, že by vám daňové přiznání zpracovával daňový poradce, je termín posunut až na 1. 7. 2016.  

Závěrem vám doporučuji, abyste se v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správného postupu při vyplňování a podání daňového přiznání neváhala obrátit na příslušný finanční úřad nebo na daňového poradce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Družstvo po nás vymáhá dluh, který způsobil předchozí nájemník. Je to oprávněné?

Jsme v nájmu služebního bytu, v domě bylo založeno bytové družstvo za účelem privatizace a následného odkupu bytových jednotek od původního majitele. Bytové družstvo existuje 3 roky, my jsme se nastěhovali v říjnu letošního roku. Vyplnili jsme přihlášku do bytového družstva, zaplatili jsme členský poplatek a družstvo nám odpovědělo, že se nemůžeme se stát členy, dokud neuhradíme dluh ve fondu oprav, který vznikl za předchozího nájemníka, který jej neplatil. Podle mého názoru musí družstvo tuto pohledávku vymáhat na předchozím nájemníkovi, nebo mají nějaký právní nárok vyžadovat úhradu tohoto dluhu po nás a podmiňovat naše přijetí do družstva převzetím tohoto dluhu? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného vztahu především ve vztahu ke stanovám družstva, mohu v odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy bytového družstva s ohledem na vámi zmíněné okolnosti.

Předně mi dovolte uvést, že z vaší otázky není patrné, jakým způsobem jste nabyla členský podíl v bytovém družstvu, což je důležitá okolnost pro posouzení vašeho dotazu.

Pokud jste členský podíl nabyla od bývalého člena družstva, pak dle obecné právní úpravy zakotvené v zákoně o obchodních korporacích dochází převodem podílu zároveň k převodu všech práv a povinností s nájmem bytu spojených. Zákon explicitně říká, že tím přechází též dluhy bývalého nájemce. V případě, že jste tedy dluhem zatížený členský podíl nabyla od předchozího člena, jste obecně povinna tento dluh uhradit. Zákon říká, že převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Touto podmínkou dle mého názoru může být například uhrazení dluhů, které jsou s členským podílem spojeny. V tomto ohledu si vás tedy především dovoluji odkázat na znění stanov, které budou pro posouzení vzniku členství klíčové.

Pokud máte nabýt nový členský podíl, neměl by tento podíl být zatížen dluhem či jinými právními vadami jakéhokoliv předchozího nájemce předmětného bytu. Podmínky vzniku členství v družstvu jsou upraveny v zákoně (podání přihlášky a splnění vkladové povinnosti) a stanovách, které mohou stanovit další okolnosti rozhodné pro takový vznik. Zakotvují-li stanovy například povinnost uhradit paušální částku do fondu oprav pro všechny zájemce, jedná se dle mého názoru o přípustnou podmínku vzniku členství. Družstvo však nemůže spojovat vznik nového členství s úhradou dluhů bývalých členů, neboť takovýto dluh vznikl v souvislosti se zcela jiným nájmem bytu, než který uzavíráte v souvislosti s členstvím vy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Musíme v pronajatém bytě hradit i poplatky související s chodem SVJ?

Bydlíme v pronajatém bytě. Platíme měsíčně nájemné, zálohy na plyn, vodu, elektřinu a úhradu rozhlasových a televizních poplatků. Majitel bytu po nás ve smlouvě požaduje i poplatky spojené se společenstvím vlastníků (úklid nebytových prostor a jejich osvětlení, fond oprav, poplatky SBD a odměna výboru SVJ). Jsme povinni hradit i tuto položku, když nejsme vlastníky bytu?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Podle občanského zákoníku po vás pronajímatel může požadovat pouze dvě platby spojené s nájmem bytu, kterými jsou nájemné a zálohy nebo náklady na služby, které pronajímatel zajišťuje. Za platby v souvislosti se službami lze považovat například platby na plyn, vodu, elektřinu a úhradu rozhlasových a televizních poplatků.

Poplatky, které plynou ze závazku pronajímatele vůči společenství vlastníků (tj. vámi zmiňovaný úklid nebytových prostor, fond oprav, poplatky SBD a odměna výboru SVJ), mezi výše uvedené služby nepatří. Občanský zákoník výslovně stanovuje, že pronajímatel taková plnění po nájemci požadovat nesmí (dle ustanovení § 2251 odst. 2 občanského zákoníku).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Mé vchodové dveře leží sousedce v žaludku

Nechala jsem si vyměnit vchodové dveře u bytové jednotky v paneláku. Dveře se dříve otvíraly dovnitř, nyní se otvírají ven. Na stavebním úřadu mi sdělili, že je to výměna a že k tomu povolení nepotřebuji a že je to jedno, kam se dveře otvírají, jestli to nevadí hasičům. Hasiči mi dali přímo písemné vyjádření, že na otvírání dveří nesejde, hlavně jestli jsou bezpečností a protipožární, naopak, že takto chráním sebe i sousedy. V případě požáru se dveře vypáčí a je jedno, kam se otvírají. Bohužel jedné paní z paneláku moje dveře nedají spát. A to bydlí v 9. patře a já ve 3. patře. Tak jsem se chtěla zeptat, zda neexistuje nějaký paragraf, kterým bych ji trochu usměrnila. Ve smyslu, že tedy nechám dveře firmou obrátit, ale náklady za provedenou práci budou účtovány jí, když jí moje dveře tak vadí.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika případu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví dle občanského zákoníku.

Z dotazu vyplývá, že se jedná o bytovou jednotku v osobním vlastnictví, a tedy že v domě pravděpodobně funguje společenství vlastníků jednotek. Pokud je tomu tak, bude klíčové, zda jsou jednotlivé dveře vymezené jako společné části domu či zda jsou v osobním vlastnictví vlastníků jednotek.

Pokud by se jednalo o druhý případ, lze uzavřít, že při dodržení mj. v dotazu zmiňovaných předpisů může vlastník dveře měnit dle svého uvážení. Jediným požadavkem je zachování dobrého vzhledu a nezávadného stavu domu. Tedy například, pokud jsou všechny dveře do jednotlivých jednotek určité barvy, neměly by předmětné dveře být barvy odlišné.

Pokud by dveře naopak byly společnou částí domu, byl k jejich výměně pravděpodobně nutný předchozí souhlas společenství vlastníků jednotek učiněný prostřednictvím jeho orgánů. V krajním případě by společenství mohlo žádat dokonce uvedení do původního stavu či náhradu škody vzniklé nepovolenou výměnou dveří. Je však otázkou, zda vůbec daným jednáním mohla společenství určitá škoda vzniknout, když spíše naopak mohlo dojít k jeho obohacení.

Dalším odlišným případem by pak byla situace, kdy společenství vlastníků jednotek bylo nečinné, přestože byl stav dveří havarijní. V takovém případě by výměna byla na místě, a bylo by navíc možné žádat úhradu nákladů s ní spojených.

Závěrem uvádím, že v každém případě je partnerem vlastníka jednotky přímo společenství vlastníků jednotek, nikoliv jiný vlastník jednotky, do jehož práv daná změna nikterak nezasahuje, a tedy na jeho připomínky není nutné brát v tomto případě ohled. Konkrétněji by situaci bylo možné zhodnotit zejména po nahlédnutí do stanov společenství a do prohlášení vlastníka.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

V pronajatém bytě chybí sporák. Mám nárok na slevu nájemného?

Jsem v pronájmu v bytě ve Zlíně a realitní makléř s majitelem mi slíbili, že mi koupí sporák, jelikož tam žádný nebyl. Tento slib je jen ústní (není uveden ve smlouvě), ale bylo mi řečeno, že bude do měsíce. Realitnímu makléři stále volávám a stále mi říká, zítra už to bude atd. Už je to 2 a půl měsíce od nastěhování a stále nic. Je možnost požadovat snížení nájmu nebo něco podobného? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházíme v následující odpovědi zejména ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Dle zákona je byt způsobilý k nastěhování a obývání, odpovídá-li ujednáním ve smlouvě a není-li nic ujednáno, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý.

Přednost tak mají ujednání nájemní smlouvy, která specifikují, kdy je byt způsobilý k nastěhování a obývání. Pokud nebyla způsobilost bytu ve smlouvě definována, je nutné její definici dovozovat z obecné rozhodovací praxe soudů. Do 31. 12. 2013 za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., tedy starého občanského zákoníku, který obsahoval obdobnou právní úpravu, soudy dovozovaly, že nezbytným vybavením bytu je i sporák, případně alespoň vařič. Tato skutečnost byla dokonce až do roku 1993 zakotvena i v příslušných prováděcích právních předpisech.

Nová právní úprava od 1. 1. 2014 nicméně preferuje dohodu stran a je tak otázkou, zda budou soudy vykládat daná ustanovení zákona stejně i dnes, a to zejména v okamžiku, kdy sporák není výslovně ve smlouvě uveden. Soudní praxe v této otázce prozatím není jednotná, a tak nezbývá než vyčkat jejího vyjasnění.

Pokud bychom skutečně předpokládali, že se o vadu jedná, a že tedy pronajímatel měl povinnost sporák či alespoň vařič zajistit, je nájemce povinen tuto „vadu“ pronajímateli oznámit ihned při seznámení se s bytem. V takovém případě pak má nájemce až do odstranění vady, respektive až do splnění povinnosti poskytnout byt k obývání v řádném stavu, nárok na přiměřenou slevu nájemného. Je nicméně podstatné, aby nájemce byl připraven pro případ sporu prokázat, že tyto své připomínky vyjádřil již při seznámení se s bytem a že tedy s chybějícím sporákem neudělil, byť konkludentně, souhlas.

Pro úplnost uvádím, že přiměřenou slevou se rozumí rozdíl v obvyklém nájemném za byt vadný (tedy bez sporáku) a obdobný byt bezvadný (se sporákem).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdo zaplatí opravu rozbitých oken v nájemním bytě

Bydlíme v nájemním bytě se smlouvou na dobu určitou. Máme eurookna, ale nějaký vandal nám rozbil venkovní výplň. Bydlíme u cesty v přízemí. Vše je na policii nahlášeno a sepsáno. Chtěla bych se zeptat, kdo tu opravu zaplatí, zda my, nebo obec.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Obecně lze říci, že pokud se nejedná o běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, zajišťuje odstranění vad či poškození pronajímatel.

Nájemce má toliko povinnost zjištěnou vadu oznámit pronajímateli. Pokud se jedná o vady, jež je nutno odstranit neprodleně, má nájemce povinnost ohlásit je pronajímateli ihned, a pokud se jedná o vady, jež není třeba odstranit neprodleně, má nájemce povinnost ohlásit je pronajímateli bez zbytečného odkladu (tedy rovněž relativně rychle).

Nájemce přitom musí učinit podle svých možností obvyklé úkony vedoucí k tomu, aby se škoda dále nešířila, tedy například zalepit okno páskou, aby nezatékalo dovnitř a podobně.

Pronajímatel následně v přiměřené době poškození odstraní a nahradí nájemci případné náklady spojené s tím, že nájemce zamezil dalšímu šíření poškození. Neodstraní-li pronajímatel vadu v přiměřené lhůtě, může ji na jeho náklady odstranit sám nájemce, popřípadě rovněž žádat slevu z nájemného do doby, než bude vada odstraněna (leda by vada nebyla podstatná, což je u rozbitého okna diskutabilní).

Pokud je tedy ve vašem případě pronajímatelem obec, odstraní vadu skutečně obec. Pokud je pronajímatelem kdokoliv jiný, odstraní vadu tento pronajímatel. Pokud by k odstranění nedošlo v přiměřené lhůtě, můžete poškození odstranit sama a požadovat náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na opravu okna.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Majitel požaduje peníze za vybavení po předchozím nájemci

Našla jsem si kvůli nové práci byt. Majitelé chtěli tříměsíční kauci, kterou jsem složila. Chtějí ale zaplatit i kuchyňskou linku a skřínku pod umyvadlem, což je dalších 13 000 Kč, kterou v bytě nechala předešlá nájemnice. Majitelé byt řekli, že mohu 13 000 splácet zvýšením nájmu, poté chtěli celou částku s tím,že si předchozí nájemnice odveze linku, poličky a skřínku pod umyvadlem. Své vybavení bytu mám a nechci vybavení bytu, které tam nechala nájemnice přede mnou. Majitelka bytu trvá na tom, že musím zaplatit dalších 13 000 a že mi dá klíče až potom, i když už jsem zaplatila zákonem dané 3 kauce. Jak se mám zachovat?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Občanský zákoník ve svém ustanovení § 2251 odst. 2 výslovně stanoví, jaká plnění může pronajímatel po nájemci požadovat. Jedná se o nájemné, zálohy za poskytované služby a dále rovněž o tzv. jistotu (kauci). Žádná další plnění pronajímatel po nájemci požadovat nemůže. Pokud jsou v nájemní smlouvě uvedena jakákoliv další plnění ze strany nájemce, k takovému ujednání se nepřihlíží. Jistota přitom dle ustanovení § 2254 odst. 1 nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného.

Pokud tedy byla uhrazena jistota a veškeré další sjednané platby, tedy nájemné a zálohy na poskytované služby v ujednané výši, musí pronajímateli byt zpřístupnit, tzn. předat klíče, učinit ho způsobilý k užívání a nijak v jeho užívání nájemci nebránit, a to ke dni uvedenému v nájemní smlouvě. Pokud datum předání nebylo v nájemní smlouvě sjednáno, musí byt odevzdat prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nájemní smlouva nabyla účinnosti.

Pokud tuto svou povinnost pronajímatel nesplní, máte právo její splnění vyžadovat; dále po dobu, kdy není byt přístupný, máte právo neplatit nájemné; a rovněž máte právo požadovat případnou náhradu škody vám vzniklé jednáním pronajímatele, jež je v rozporu se zákonem. Máte rovněž právo nájemní smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby dle ustanovení § 2232 občanského zákoníku. V takovém případě samozřejmě máte rovněž právo na vrácení zaplacené jistoty (kauce).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Fond oprav jako součást nájmu

Bydlím v nájmu sama s malým synem, beru příspěvek na bydlení od dubna letošního roku. Platím nájem 7000 + 4000 za poplatky, celkem tedy 11 tisíc. Ve smlouvě je uvedeno, že součástí poplatků je platba do fondu oprav a bytové jednotky, celkem 800 Kč. Tuto částku mi nezapočítávají do příspěvku na bydlení. V časopisu D test ze srpna letošního roku je uvedeno, že nový občanský zákoník vyloženě zakazuje, aby tato částka byla součástí nájmu. Mají tedy pronajímatelé právo po mě tuto částku požadovat? Případně pokud by ji chtěli zahrnout do nájmu, můžu trvat na tom, aby ji zahrnuli do nájmu a ne do poplatků? (Pak by mi tato částka byla uznaná pro výpočet příspěvku na bydlení). Navrhla jsem jim to, a odmítají to. V poradně D testu mi sdělili, že můžu zpětně tuto částku po nich vymáhat, jelikož vlastně tím, že ji zahrnuli do částky za poplatky, porušili zákon. Je to tak? Můžu se nějak domoci toho, aby částku připsali k nájmu?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Dle ustanovení § 2251 odst. 2 občanského zákoníku skutečně pronajímatel nemůže požadovat po nájemci žádné jiné platby nežli nájemné a zálohy na služby, tedy ani příspěvek do fondu oprav. K ujednání nájemní smlouvy, které by povinnost přispívat do fondu oprav nájemci ukládalo, se tak nebude v souladu s ustanovením § 2235 odst. 1 občanského zákoníku přihlížet a nájemce takové příspěvky platit nemusí. Částky, které od vás pronajímatel doposud přijal jako příspěvky do fondu oprav, byly s největší pravděpodobností přijaty bez právního důvodu a jedná se z jeho strany o bezdůvodné obohacení na váš úkor. Vydání tohoto bezdůvodného obohacení se můžete u příslušného soudu domáhat žalobou.

Případné zvýšení nájemného o částku, jež odpovídá svou výší příspěvku do fondu oprav, si s pronajímatelem můžete ujednat dohodou. Takové ujednání nicméně podléhá souhlasu obou stran nájemní smlouvy a jako nájemce se ho tak nemůžete domáhat, pokud pronajímatel se zvýšením nesouhlasí. Nevidíme však žádného důvodu, proč by pronajímatel odmítal zvýšení nájemného.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Násilné vniknutí majitele do bytu

Jsme mladá rodina s ročním miminkem a dalším na cestě. Jelikož nemáme moc prostředků na zaplacení advokáta, prosíme o radu. Do nájemního bytu jsme se odstěhovali teprve před rokem (nájem na dobu určitou 1 rok). Protože ale máme neustále nějaké problémy s majitelkou bytu (zejména s komunikaci a plnění jejích povinností dle smlouvy), rozhodli jsme se dále v pronájmu nepokračovat a najít si jiné bydlení. Majitelka nechává celou dobu pronájmu vyřizovat všechny náležitosti ohledně bydlení svého otce, kterého ale nepověřila patřičnou plnou mocí. I k podpisu smlouvy se dostavil nakonec i přes ubezpečení, že tam majitelka bytu (jeho dcera) bude, pouze on sám s podepsanou smlouvou. Neměl pro nás ani příjmový doklad za složenou kauci. Řekl, že stačí, když nám o jejím přijetí dopíše potvrzení na místě do připravené smlouvy a podepíše on. Již jsme měli poslední dva dny do lhůty odstěhovat se z předchozího bytu, a tak nám nic jiného nezbývalo, než to takto přijmout. Vymínili jsme si ale, že doklad o příjmu kauce budeme chtít od jeho dcery dodatečně. I přes naše písemné upomínky o dodání tohoto dokladu jsme za celý rok nic neobdrželi a majitelka v této věci nekomunikovala. Protože nemáme tento doklad a máme vzhledem i k dalším okolnostem a problémům s majitelkou bytu podezření, že pod nějakou záminkou si kauci ponechá a nebo nám ji nevrátí v plné výši, jsme se rozhodli nezaplatit poslední nájemné s tím, že bude doplaceno z jednoměsíční kauce. Protože ve výši kauce není částka za jednoměsíční zálohy za energie, tak jsme majitelce za poslední měsíc poslali pouze platbu za tyto zálohy. O našem rozhodnutí a důvodech jsme informovali majitelku bytu a podmínili zaplacení nájemného dodáním tohoto dokladu. Pro tento krok jsme se rozhodli zejména z obavy, že kdyby nám při předání bytu majitelka nevydala kauci, tak bychom se dostali do finančních problémů (musíme zaplatit kauci za další byt). Majitelka na to ale reagovala pouze zasláním předčasné výpovědi z nájmu do 14ti dnů za hrubé porušení smlouvy nezaplacením nájemného. Čtrnáct dnů už uběhlo a do konce ukončení nájmu a našeho řádného odstěhování nyní zbývá měsíc (nájemní smlouva končí k poslednímu dni v září) a majitelka nám nyní vyhrožuje, že pokud nezaplatíme, tak že má právo nám zabavit v bytě movité věci a také že nám nějak znemožní užívání bytu, protože podle ní složená jednoměsíční kauce ve výši holého nájemného není jištění pro nezaplacení nájmu, ale pouze pro škody způsobené v bytě. Jen chci podotknout, že jsme celý rok nájemné platili vždy včas a o byt se řádně starali a také jsme jim umožnili za ten rok několik prohlídek bytu, kdy otec majitelky bytu (stále bez plné moci), byt kontroloval, jestli je v pořádku. Také jsme v dopise ubezpečili majitelku bytu, že jí po řádném předání bytu nevznikne žádná škoda. Byt je v pořádku, nic jsme neponičili (dáváme jim možnost si to kdykoli zkontrolovat) a poslední nezaplacené nájemné se doplatí z kauce, kterou majitelka s jejím otcem drží. Máme strach, co nás ještě může čekat. I vzhledem k tomu, že máme roční holčičku a další miminko je na cestě. Už nyní to je na naši psychiku, a zejména pak mé těhotné ženy příliš. Rádi bychom se zeptali, jestli její výhrůžky jsou oprávněné a jestli nám opravdu může vniknout do bytu bez naší přítomnosti a zabavit nám zde nějaké věci a nebo i třeba v naší přítomnosti, kdy si někoho s sebou přivede a násilím nám něco z bytu odnesou?

Odpověď č. 1:

Úvodem mi dovolte uvést, že neznáme veškerá specifika vašeho právního vztahu a vycházíme toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Je otázkou, zda by nezaplacení jednoho nájemného bylo považováno za hrubé porušení smlouvy, zvlášť pokud jste dosud platili nájemné řádně. I kdyby byla tedy Vaše výpověď posouzena jako platná, nejedná se o zvlášť závažné porušení smlouvy (tím by bylo dle zákona např. nezaplacení nájemného alespoň tří měsíců za sebou) a nelze tedy vypovědět nájem bez výpovědní doby. Výpovědní doba činí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tři měsíce a od tohoto ustanovení se nelze odchýlit, i kdybyste měli ve smlouvě ujednánu kratší výpovědní dobu.

Co se týče zadržovacího práva, občanský zákoník skutečně poskytuje možnost pronajímatele zadržet věci nájemce oproti splatnému dluhu. Nájemce má však na druhé straně právo na ochranu osobní a domovní svobody, do kterých nemůže být výkonem zadržovacího práva nepřiměřeně zasaženo, výkon zadržovacího práva tedy neopravňuje věřitele k svémocnému vniknutí do pronajatého bytu. Pronajímatel tedy má právo zadržet Vaše věci, ale již nemá právo za tímto účelem vniknout do pronajímaného bytu (teoreticky by tak mohl zadržet Vaše věci, které by měl u sebe). Pronajímatel tak v žádném případě nemůže po dobu trvání nájmu vstoupit do bytu bez vašeho vědomí a dokonce z něj odnášet Vaše věci, v takovém případě se můžete obrátit na policii (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 7 Tdo 115/2012). Pronajímatel je oprávněn vstoupit do pronajímaného bytu pouze ve stanovených případech, např. v souvislosti s předem ohlášenou prohlídkou bytu nebo v případě havárie. 

Také nevíme, co myslela tím, že nám znemožní užívání bytu. Může třeba nechat odpojit elektriku? A jak se proti tomu bránit? Máme za takových okolností třeba právo vyměnit si v bytě vložku a v případě že se bude majitelka domáhat vstupu do bytu zavolat policii?

Odpověď č. 2:

Pronajímatel v žádném případě nemá právo vám bezdůvodně jakýmkoli způsobem znemožnit užívání bytu nebo přestat poskytovat plnění související s nájmem bytu, která byla mezi Vámi ujednána (např. odpojit elektřinu). Pokud by k takovému jednání došlo, můžete se opět obrátit na policii, neboť by takové jednání naplnilo skutkovou podstatu trestného činu dle § 208 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Vy na druhé straně nemáte právo svévolně vyměnit vložku zámku. Jednalo by se o změnu bytu, ke které by byl nutný souhlas pronajímatele. Patrně máte rovněž v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemce nesmí provádět stavební nebo jiné větší změny. Pokud byste chtěli skutečně zámek vyměnit, museli byste o této skutečnosti pronajímatele informovat – v opačném případě by se mohlo jednat o hrubé porušení smlouvy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Může mi majitel bytu zakázat návštěvy přátel?

Máme pronajatý byt v penzionu, je tu více bytů. V jednom z nich bydlí i paní S. a má pronajatou i hospodu pod námi. Není majitelkou. Nejdříve přišla s tím, ze dvůr užívat nemůžeme, pouze když jí dáme 50 Kč denně. Ptala jsem se majitelů a ti mi řekli, že dvůr užívat můžeme zadarmo. Pani S. tvrdí, že si nemůžeme pozvat návštěvu, majitele řekli, ze můžeme pouze rodinné příslušníky. Tak bych se  chtěla zeptat, jestli opravdu nemůžeme mít žádné návštěvy, například kamarádku? Není to omezovaní osobní svobody? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejprve je nutné uvést, že do smluvního vztahu, jehož předmětem je pronájem bytu, vstupujete s pronajímatelem (vlastníkem) bytu. Mezi vámi a jiným nájemcem, byť by se jednalo o nájemce, který si od pronajímatele pronajímá prostory velkého rozsahu nebo větší množství bytů, nevzniká žádný právní vztah. Z uvedeného vyplývá, že ani jakákoliv nařízení ze strany tohoto jiného nájemce vztahující se k předmětu vašeho nájmu, nejste povinna jakkoliv respektovat.

Nadto si dovolujeme uvést, že zákaz návštěv nelze v rámci nájemního vztahu nájemci uložit ani ze strany pronajímatele bytu, přičemž pokud by nájemní smlouva takové ujednání obsahovala, nebude se k němu dle ustanovení § 2239 občanského zákoníku s největší pravděpodobností přihlížet, jelikož se jedná o ujednání, jenž je vzhledem k okolnostem nájemního vztahu zcela zjevně nepřiměřené.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Nájem části družstevního bytu

Zajímalo by mě, jak je to ve skutečnosti s podnájmem u družstevních bytů v případě, že se jedná o podnájem pouze části bytu s tím, že nájemce daný byt trvale obývá. Je zde potřeba souhlasu pronajímatele s podnájmem - jako je tomu v případě, že nájemce byt neužívá a celý jej poskytne do podnájmu, nebo nikoliv?

Nájem družstevního bytu se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud není stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu mimo zákon o obchodních korporacích rovněž ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která upravují nájem bytu a nebytového prostoru.

Občanský zákoník stanoví, že nájemce může dát část bytu třetí osobě do podnájmu, pokud v bytě sám bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Pokud tedy jakožto nájemce v bytě dále bydlíte, není nutné vyžadovat souhlas družstva. Nezapomeňte ale oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob, které žijí v bytě (a to nejpozději do dvou měsíců). Je nutné si ovšem dát pozor také na to, co je uvedeno ve stanovách družstva, které mohou rovněž možnost podnájmu vyloučit. Pokud by stanovy podnájem vylučovaly, nebylo by možné uzavřít podnájemní smlouvu bez souhlasu družstva, i pokud byste část bytu jako nájemce stále obývala. I v takové situaci byste se však mohla pokusit požádat družstvo o souhlas.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Internet zahrnut v nájmu, ale od signálu jsem "odstřihnut". Jak mám postupovat?

Bydlíme v pronájmu, majitel má svůj dům a vedle něj přistavené malé domky. V jednom z nich bydlíme od března tohoto roku s přítelkyní a malým dítětem. Od doby, co zde bydlíme, máme zakalenou a zapáchající vodu, výmluva majitele je „jíl ve vodě ze studny a prý závadná není. Já si rozbor nechat nedělal, ale nicméně zatím žádné zdravotní potíže nemáme. Věc, kvůli které píši, je bezdůvodné odpojení internetového připojení. Majitel mi řekl, ze internet nejede kvůli změně operátora a možná už nepůjde nikdy. Zjistil jsem, že to není pravda, protože sousedům internet na stejnou přípojku funguje, z toho soudím, že nás odstřihnul. Nájem platíme řádně, dokonce i 2 nájmy dopředu a ještě dříve než v den splatnosti. Internet potřebuji ke své práci. Mám si prý zařídit svůj vlastní, i když ho mam zahrnutý v ceně nájmu. Jaká mám práva? Platím za služby, které nevyužívám.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Je-li internetové připojení jednou ze služeb sjednanou a poskytovanou pronajímatelem jako součást nájmu, má pronajímatel povinnost danou službu skutečně poskytovat. Neděje-li se tak a pronajímatel nezajistí v přiměřené lhůtě nápravu, máte možnost požadovat pokutu ve výši 100 Kč za každý den, po který je pronajímatel s poskytováním služby v prodlení, a to dle ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb. V takovém případě však doporučujeme opatřit si dostatečné důkazy, pro případ, že by pronajímatel později závadný stav popřel, a to například přímo od poskytovatele internetového připojení.

Má-li předmět nájmu uvedené vady, máte rovněž možnost postupovat dle ustanovení o nájmu bytu, jež se zabývají vadami nájmu. Nájemce má v takovém případě dle ustanovení § 2265 odst. 1 občanského zákoníku oznamovací povinnost – té jste dostál, když jste o vadě informoval pronajímatele. Jeho povinností je dle uvedeného ustanovení odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu byla oznámena.

Pokud tuto svou povinnost pronajímatel nesplnil a vada bytu je podstatná, můžete vadu odstranit jako nájemce sám (sjednat si nové internetové připojení) a požadovat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě můžete žádat slevu z nájemného. Pokud nedojde k odstranění vady ani v další dodatečné lhůtě, můžete nájem bez výpovědní doby vypovědět. Jelikož se jedná o porušení povinnosti uložené pronajímateli zákonem, můžete rovněž požadovat náhradu případné škody, která vám zaviněným jednáním pronajímatele vznikla.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemní bydlení v městském bytě, smlouva jen na dobu určitou. Jedná se o šikanu?

Bydlíme v obci Roudnice nad Labem v bytě, který patří městu. Město s námi uzavírá vždy smlouvu na dobu určitou na 1 rok, s tím, že "když nebudou problémy, smlouva se vždy o další rok prodlouží". Žádné problémy zřejmě nebyly, protože v městském bytě bydlíme již přes 10 let. Byty spravuje městem vlastněná spol. s r.o., jejíž nový ředitel doporučuje radě města prodloužit, či neprodloužit smlouvu na další rok. A zde se začíná objevovat potencionální riziko. Kromě toho, že mi připadají takovéto podmínky nedůstojné, obtěžuje nás to i prakticky. Městské byty se většinou pronajímají bez vybavení. Chybí například kuchyňská linka a sporák. Za takových podmínek je potom obtížné investovat do hodnotnějšího vybavení bytu nebo urgovat správu bytů o odstranění závad. Sami bez rozhodnutí městské rady nic dělat nesmíme, to se bere jako porušení nájemní smlouvy a opět by to mohlo být důvodem k neprodloužení nájemní smlouvy. Kdysi jsme náš problém přednesli ombudsmance Šabatové. Ta nám sdělila, že jednání města je téměř šikanozní, ale právně v pořádku. Já například pracuji 2 roky v Německu a od kolegů vím, že tam by bylo takové jednání nepřípustné. Lze se současnou situací něco dělat, anebo se musíme smířit s tím, že každý červen budeme v napětí očekávat rozhodnutí rady města, zda nám dovolí dále bydlet či ne?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Obávám se, že vámi popsaná situace je v souladu se zákonem, kdy strany si mohou práva a povinnosti z nájemního vztahu ujednat v mezích zákona dle svého uvážení. Strany si tak mohou sjednat nájem na dobu určitou i opakovaně, občanský zákoník žádná omezení v tomto směru neuvádí.

Ačkoli je tedy byt, který máte v pronájmu, ve vlastnictví města, jedná se o standardní nájemní vztah. Město zde vystupuje jako pronajímatel v režimu soukromého práva, použije se tedy zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je tedy zcela na vás a dané obci, jaké podmínky si sjednáte.

I přes výše uvedené nelze obec jakožto veřejnoprávní korporaci zcela vyjmout z požadavků kladených na správu věcí veřejných. Obec má při nakládání se svým majetkem zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného práva. Platí, že hospodaření s majetkem obce musí být transparentní a efektivní, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zejm. § 38 tohoto zákona, ve kterém se stanoví, že svůj majetek musí obec „využívat účelně a hospodárně v souladu se svými zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.“ Zejména vzhledem k extrémně nízké motivaci krátkodobých podnájemníků investovat do oprav nebo zařízení bytu a neobsazenost bytů z důvodu příliš vysokého nájemného může tato situace narážet na výše uvedené zákonné ustanovení. Pokud má občan za to, že obec v aktuálním kalendářním roce nakládala se svým majetkem v rozporu se zákonem, může podat podnět příslušnému krajskému úřadu, aby postup obce prověřil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Doba trvání nájemní smlouvy

Našel jsem kupce na svůj dům, který ale žádal, abychom se vystěhovali do 14 dnů. V té době jsme neměli žádný byt vyhlédnutý. Začala honička prohlídek a shánění bytu. Od 15. 4. 2015 jsem podnájemník, který uzavřel podnájemní smlouvu daného bytu na dobu určitou: minimální doba trvání podnájmu byla dohodnuta na jeden kalendářní rok. Takže pokud se smlouva neprodlouží, skončí 30. 4. 2016. Co nás nejvíce straší, je špatná výpovědní lhůta, která činí 6 měsíců. Nedopatřením jsme ve vyhroceném a uspěchaném dnu kývli na makléřova slova, když jsem se na výpovědní lhůtě domlouval. Měli jsme v plánu být v podnájmu delší dobu, jenže po úvaze jsme se po 4 měsících rozhodli, že si koupíme vlastní byt. Také se nám nelíbí, že majitelka do dnešního dne nezvedla zálohy na vodu, elektřinu a podobně a nemáme žádný přehled, kolik a za co platíme. Nastavený byt má na 2 osoby se vším za 10 000 Kč měsíčně, při podpisu jsme se dohodli, že nájem zvedneme o 1000 Kč měsíčně, nicméně zálohy na energie ještě nezvedla, přitom doplatky za služby hradíme my. Na družstvu také ještě nenahlásila, že bydlí 4 osoby v jejím bytě. Nyní bychom se potřebovali odstěhovat v říjnu! Je možné dát výpověď nebo musím dodržet minimálně 1 rok smlouvy?

Tento dotaz obsahuje dotazy tři, odpovědi na ně jsou uvedeny samostatně.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu, pro podrobnější posouzení by bylo zejména nutné přezkoumat uvedenou podnájemní smlouvu. Nejprve je nutné určit, jakými zákonnými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem, přičemž upozorňuji, že výklad právní úpravy podnájmu je v současné době poněkud nejistý a čeká na své sjednocení soudní rozhodovací praxí, která může dojít k odlišným závěrům, než jsou ty níže uvedené.

Pokud není ve smlouvě určeno jinak, řídí se obsah podnájemního vztahu subsidiárně úpravou, která je obsahu podnájmu nejbližší. V daném případě se jedná o nájem bytu dle ustanovení § 2235 a násl. občanského zákoníku.

Na vaši podnájemní smlouvu je dle uvedené zákonné úpravy s největší pravděpodobností nutno pohlížet jako na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s tím, že doba jejího trvání nesmí být kratší než jeden rok, čemuž je nutné přizpůsobit i případnou výpověď smlouvy. Je otázkou, zda ustanovení o minimální době trvání smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nezkracuje práva podnájemce, pak by se k takovému ujednání totiž dle ustanovení § 2235 odst. 1 občanského zákoníku nepřihlíželo. Dle našeho názoru tomu tak však není, jelikož uvedené ujednání dopadá stejnou měrou na obě strany smluvního vztahu a může být dle okolností dokonce považováno za ustanovení pro podnájemce velice příznivé.

K vašemu dotazu tak bohužel musíme uvést, že při nejmenším jeden rok trvání smlouvy je nutné dodržet. Výjimkou by byla například zásadní změna okolností, ze kterých strany při sjednávání smlouvy vycházely, či případy porušení povinností podnajímatele; pak by případně bylo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku možné ukončit nájem v tříměsíční výpovědní době či dokonce okamžitou výpovědí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mohu dát výpověď tříměsíční nebo musím dodržet šestiměsíční?

Našel jsem kupce na svůj dům, který ale žádal, abychom se vystěhovali do 14 dnů. V té době jsme neměli žádný byt vyhlédnutý. Začala honička prohlídek a shánění bytu. Od 15. 4. 2015 jsem podnájemník, který uzavřel podnájemní smlouvu daného bytu na dobu určitou: minimální doba trvání podnájmu byla dohodnuta na jeden kalendářní rok. Takže pokud se smlouva neprodlouží, skončí 30. 4. 2016. Co nás nejvíce straší, je špatná výpovědní lhůta, která činí 6 měsíců. Nedopatřením jsme ve vyhroceném a uspěchaném dnu kývli na makléřova slova, když jsem se na výpovědní lhůtě domlouval. Měli jsme v plánu být v podnájmu delší dobu, jenže po úvaze jsme se po 4 měsících rozhodli, že si koupíme vlastní byt. Také se nám nelíbí, že majitelka do dnešního dne nezvedla zálohy na vodu, elektřinu a podobně a nemáme žádný přehled, kolik a za co platíme. Nastavený byt má na 2 osoby se vším za 10 000 měsíčně, při podpisu jsme se dohodli, že nájem zvedneme o 1000 měsíčně, nicméně zálohy na energie ještě nezvedla, přitom doplatky za služby hradíme my. Na družstvu také ještě nenahlásila, že bydlí 4 osoby v jejím bytě. Nyní bychom se potřebovali odstěhovat v říjnu! Je možné dát výpověď nebo musím dodržet minimálně 1 rok smlouvy? Existuje nějaká možnost s tím, že pokud jeden z nás nesouhlasí se 6 měsíční výpovědní lhůtou, která je nad limit zákona, automaticky platí pravidlo, co zákon píše, a to je minimálně 3 měsíční výpovědní lhůta (pokud bych to majitelka k soudu)? Šestiměsíční výpovědní lhůta je pro čtyřčlennou rodinu likvidační, pokud platíme 11 000 Kč měsíčně podnájem, a od 1. 9. budu ještě platit 6500 Kč za vlastní byt. Existuje nějaká možnost zaplatit jen tříměsíční výpovědní lhůtu? Třeba najít nového podnájemníka apod.?

Tento dotaz obsahuje dotazy tři, odpovědi na ně jsou uvedeny samostatně.

Co se týká výpovědi smlouvy na dobu neurčitou ze strany podnájemce, pro délku trvání výpovědní doby se použije ustanovení § 2231 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví, že výpovědní doba činí v případě smlouvy na dobu neurčitou tři měsíce. Výpověď dle tohoto ustanovení navíc nemusí být odůvodněná. Od tohoto ustanovení se však strany mohou odchýlit a sjednat výpovědní dobu i delší či případně možnost výpovědi podmínit určitými výpovědními důvody. Je nutno mít na paměti, že by měla být zachována určitá míra rovnosti práv a povinností obou stran a podnajímatel by neměl zneužít svého silnějšího postavení při sjednávání podnájemní smlouvy. Pokud je však výpovědní doba sjednána jako šestiměsíční, a to navíc pro obě strany smluvního vztahu, máme za to, že takové ujednání zákonu neodporuje.

Co se týká možnosti dát výpověď s tří měsíční výpovědní dobu v případě, že najdete nového podnájemce, pak takovou možnost zákon přímo nenabízí. Tím však není dotčena vaše možnost takové podmínky si s podnajímatelem dohodnout.

Případná povinnost nahlásit počet osob v podnájmu, je povinností podnajímatele ve vztahu k družstvu. Jejím případným porušením tedy nemůžete odůvodňovat výpověď podnájemního vztahu mezi vámi a podnajímatelem. Nicméně tuto skutečnost lze využít ve Váš prospěch v rámci případného jednání s podnajímatelem, kdy ho samozřejmě můžete upozornit na to, že jste připraveni o porušení jeho povinností družstvo informovat. Podrobněji by však bylo možné sankce, které podnajímateli hrozí, posoudit až po nahlédnutí do stanov družstva a do nájemní smlouvy uzavřené mezi družstvem a podnajímatelem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nevýhodně uzavřená smlouva - co může vyřešit případný soud

Našel jsem kupce na svůj dům, který ale žádal, abychom se vystěhovali do 14 dnů. V té době jsme neměli žádný byt vyhlédnutý. Začala honička prohlídek a shánění bytu. Od 15. 4. 2015 jsem podnájemník, který uzavřel podnájemní smlouvu daného bytu na dobu určitou: minimální doba trvání podnájmu byla dohodnuta na jeden kalendářní rok. Takže pokud se smlouva neprodlouží, skončí 30. 4. 2016. Co nás nejvíce straší, je špatná výpovědní lhůta, která činí 6 měsíců. Nedopatřením jsme ve vyhroceném a uspěchaném dnu kývli na makléřova slova, když jsem se na výpovědní lhůtě domlouval. Měli jsme v plánu být v podnájmu delší dobu, jenže po úvaze jsme se po 4 měsících rozhodli, že si koupíme vlastní byt. Také se nám nelíbí, že majitelka do dnešního dne nezvedla zálohy na vodu, elektřinu a podobně a nemáme žádný přehled, kolik a za co platíme. Nastavený byt má na 2 osoby se vším za 10 000 měsíčně, při podpisu jsme se dohodli, že nájem zvedneme o 1000 měsíčně, nicméně zálohy na energie ještě nezvedla, přitom doplatky za služby hradíme my. Na družstvu také ještě nenahlásila, že bydlí 4 osoby v jejím bytě. Nyní bychom se potřebovali odstěhovat v říjnu! Je možné dát výpověď nebo musím dodržet minimálně 1 rok smlouvy? Můžeme použít okamžitou výpověď za podvod ohledně těch záloh a využít nenahlášení osob do nájmu (pokud nás majitelka dá k soudu)?

Tento dotaz obsahuje dotazy tři, odpovědi na ně jsou uvedeny samostatně.

Bohužel z vašeho dotazu není patrné, jakým způsobem máte ve smlouvě upraveno placení záloh za služby a rovněž placení nájemného. Dle našeho názoru však nejasnosti ohledně výše měsíčního nájemného nezakládají důvod k okamžitému vypovězení podnájemní smlouvy z vaší strany.

Pro úplnost uvádíme, že platbu nájemného je možné upravit v podnájemní smlouvě (výslovně) tak, že bude placena paušální částka za poskytované služby a nájemné, která bude zahrnovat obě tyto položky. Do této paušální částky však v každém případě nelze u podnájmu na dobu neurčitou zahrnout dodávky tepla, teplé a studené vody a odvod odpadních vod. Tyto položky musí být v každém případě vyúčtované zvlášť podle jejich skutečné spotřeby.

Pokud není výše záloh stanovena v podnájemní smlouvě, má podnajímatel právo určit jejich výši dle pravidel uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 67/2013 Sb. Rovněž pokud nebyla určena výše nájemného nebo byla určena neurčitě, vzniká podnajímateli právo na nájemné v tzv. tržní výši, tedy ve výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Vycházet lze při výpočtu z nařízení vlády č. 453/2013 Sb. Pokud se strany na výši nájemného samy nedohodnou, určí jeho výši soud.

K posouzení, zda je v předmětné smlouvě nájemné určeno dostatečně určitě, či zda se jedná o některou z výše uvedených situací, kdy není výše nájemného či záloh za služby jasně stanovena, bohužel nelze dospět bez nahlédnutí do předmětné smluvní dokumentace.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

Potřebuji byt pro sebe - důvod výpovědi nájmu?

Při pronájmu bytů na dobu určitou lze dát výpověď ze strany pronajímatele – majitele bytů před termínem daným smlouvou z důvodu, že byt potřebuje sám pro sebe?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Podle ustanovení § 2288 odst. 1 občanského zákoníku může pronajímatel nájem na dobu určitou i na dobu neurčitou vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů – tj. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu; je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na osobě, která v domě bydlí, či majetku, který se v domě nachází; má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu; či je-li zde jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Pouze nájem na dobu neurčitou lze pak navíc vypovědět i z důvodu, že pronajímatel chce byt užívat pro svou vlastní potřebu.

Je otázkou, jak budou soudní orgány v budoucnu ve své rozhodovací praxi vykládat výpovědní důvod „je-li zde jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu“. S ohledem na ochranu nájemce, jakožto slabší strany, by však tento výpovědní důvod měl být vykládán restriktivně a nelze mít za to, že by pod něj bylo možné zahrnout rovněž výpověď z důvodu, že pronajímatel chce byt užívat pro svou vlastní potřebu. Ke stejnému závěru lze dojít rovněž s přihlédnutím k systematice ustanovení § 2288 občanského zákoníku. Nájem na dobu určitou tak nelze z vámi uvedeného důvodu vypovědět.

Nad rámec uvedeného uvádím, že tuto zákonnou úpravu nelze v neprospěch nájemce modifikovat ani ujednáním v nájemní smlouvě. Pokud by takové ujednání nájemní smlouva obsahovala, dle ustanovení § 2235 odst. 1 by se k němu nepřihlíželo.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Kdo hradí výměnu vodoměrů

Jsem nájemcem obecního bytu. Zajímalo by mě, kdo hradí výměnu vodoměrů v bytě - vlastník, nebo nájemce?

Dle ustanovení §2257 občanského zákona „nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu“. Jelikož dosud není žádný předpis, který by specifikoval drobné opravy, bude záležet na znění nájemní smlouvy. Je zastáván názor, že pokud starší nájemní smlouvy odkazují v drobných opravách na Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které zrušil nový občanský zákoník, lze toto použít i v současné době. V tomto NV dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) se za drobné opravy hrazené nájemcem považují pouze „opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody“, avšak výměny vodoměrů ne.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Složení kauce

Bydlím v pronajatém bytě s manželem od roku 1977 a před 9 lety dům koupil současný majitel. Po 38 letech nám nakázal zaplatit kauci, a to tak, že nám nedá přeplatek a my doplatíme do výše jednoho nájmu. Vzhledem k tomu, že se stále zpožďuje s vyplacení přeplatku, například letos na konci ledna nám vyplatil přeplatek za rok 2013. Má na to nárok, když s tím nesouhlasíme? A pokud bude neodbytný, máme nárok na úročení této "půjčené" částky? A jak to vše sepsat?

Ustanovení § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o kauci (správně „ jistota“) vychází z myšlenky, že pronajímateli lze dát peněžitou jistotu (kauci) dosahující nanejvýš šestinásobku měsíčního nájemného, která pronajímateli zajišťuje plnění nájemcových povinností z nájmu. Tím vzniká nájemci vůči pronajímateli pohledávka na vrácení kauce, která dospěje při skončení nájmu. Protože nájemce dává složením jistoty pronajímateli k využití své peníze, aniž za to dostává protiplnění, má právo na úrok z jistoty. Výši úroku je dobré si v dohodě o kauci rovnou sjednat. K samotným penězům - jejich vyplacením zaniká nájemcovo vlastnické právo, protože jde o druhově určené věci. Vznikne-li za trvání nájmu nájemci dluh vůči pronajímateli související s nájmem (dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností apod.), je na nájemci, aby dluh vyrovnal, popřípadě se s pronajímatelem dohodl, že se o dlužnou částku jistota sníží a do jaké doby ji případně doplní na původní úroveň.

K tomu, aby pronajímatel mohl po nájemci vyžadovat poskytnutí kauce, je zapotřebí výslovné dohody. Bez dohody není pronajímatel oprávněn kauci po nájemci požadovat. Ujednání o kauci je zpravidla součástí nájemní smlouvy. Není však vyloučeno, aby se strany dohodly na jejím poskytnutí i v průběhu nájmu. Zákon nepředepisuje pro takovou dohodu písemnou formu, je to však z důvodu právní jistoty obou stran nanejvýš vhodné.

Pokud se na kauci dohodnete, můžete se i dohodnout, jakým způsobem ji uhradíte. V tuto chvíli považuji započtení přeplatku na službách na kauci za nesprávné. Povinností pronajímatele je, přeplatek vrátit, pokud se nedohodnete jinak, např. že se zúčtuje v dalším období za poskytování služeb. Kauci jste si zatím nedohodli, takže přeplatek na službách není proti čemu započítat.

Samozřejmě v rámci „dobrých vztahů“ s pronajímatelem doporučuji, abyste se o kauci dohodli (písemně), protože požaduje pouze jednonásobek nájemného, což je slušné. Dále si však hlídejte vyúčtování služeb za další zúčtovací období.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

"Poplatek" za psa a osobu v bytě

V jakém případě po mně může majitel bytu chtít poplatek za osobu v bytě a za psa? Majitel v březnu 2015 písemně upozornil na placení poplatku za zvýšené náklady za úklid společných prostor ve výši 100 Kč / měsíc. Tento požadavek byl však telefonicky projednán s majitelem bytu a po oboustranné dohodě zrušen a písemně potvrzena výjimka pro mou osobu. Nyní chce majitel poplatek za psa, ačkoliv bylo dohodnuto jinak. Poplatek za druhou osobu (návštěva) v bytě, která se mnou byt neužívá na každodenní bázi (2x-3x týdně), je oprávněný? Byt užívám sama, je psán pouze na mou osobu. 

K „poplatku za psa“ v bytě uvádím následující. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli (§ 2258  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). K druhé části dotazu – návštěva v bytě – uvádím. V dotaze uvádíte, že se další osoba v bytě zdržuje dvakrát až třikrát týdně. Tato osoba tedy nebydlí v bytě stále, zřejmě s vámi nesdílí společnou domácnost celý týden, ale přece jen ji dle mého názoru s vámi sdílí. I tato „ pravidelná návštěva“ chodí po schodech nebo používá výtah, svítí ve společných prostorách, splachuje, myje si ruce, atd. Je to stejné, jako když má rodina děti, které přes týden bydlí např. na studentských kolejích a na sobotu a neděli přijedou domů. Tyto děti tvoří s rodiči domácnost, jsou členy domácnosti a rodiče za ně hradí služby. Domnívám se proto, že by bylo vhodné (je to jen můj návrh a názor), abyste se s pronajímatelem alespoň dohodla na nějakém kompromisu a začala služby hradit i za další osobu v bytě třeba v poloviční částce, než platíte vy za jednu osobu, tedy že byste hradila služby za 1,5 osoby, a splnila tak svoji oznamovací povinnost o další osobě ve vaší domácnosti podle § 2272 občanského zákoníku.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Úhrada za výměnu vodoměrů

Bydlím v městském bytě a pronajímatel se po 7 letech (poprvé, jedná se o novostavbu) rozhodl pro výměnu vodoměrů a měřičů tepla a chce po nás úhradu za tuto výměnu 2700 Kč. Má na to právo? Přišlo nám již vyúčtování a tato částka nám byla stržena.

Dle ustanovení §2257 občanského zákona „nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu“. Jelikož dosud není žádný předpis, který by specifikoval drobné opravy, bude záležet na znění nájemní smlouvy. Je zastáván názor, že pokud starší nájemní smlouvy odkazují v drobných opravách na Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které zrušil nový občanský zákoník, lze toto použít i v současné době. V tomto NV dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) se za drobné opravy hrazené nájemcem považují pouze  „opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody“, avšak výměny vodoměrů ne.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

 

 

Nájemce a spolubydlící ve více bytech

Jsem v nájmu v obecním bytě a plánujeme s přítelkyní společné bydlení. Mohu být nájemce v obecním bytě a zároveň být zapsán jako spolubydlící jinde? Vím, že ve starém občanském zákoníku toto nebylo možné. Pokud měl nájemce dva čí více bytů, mohl přijít a nájemní byt. Jak je toto řešeno v novém občanském zákoníku?

Výpovědní důvod o užívání dvou a více bytů, který upravoval občanský zákoník do 31. 12. 2013 již nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) s účinností od 1. 1. 2014 neobsahuje. Z tohoto důvodu tedy již nelze dát nájemci výpověď z nájmu bytu.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Spoluužívání bytu a podnájem

Ráda bych se dotázala na pojmy ‚spoluužívání bytu‘ a ‚podnájem‘? Když se mnou bydlí dcera a případně jiný rodinný příslušník, jde o spoluužívání. Když se mnou bydlí přítelkyně, která není rodina, já bych jí ráda nabídla spoluužívání. Nemám zájem o formu podnájmu.

Jedná-li se o byt ve vlastnictví, uzavíráte s osobou, která v bytě bydlí nájemní smlouvu a ta může být i ústní.

V případě, že se jedná o byt družstevní a vy jste členem družstva s právem nájmu ke dvěma bytům, v bytě trvale bydlíte, můžete byt nebo část bytu dát do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. V případě, že v bytě trvale nebydlíte, potřebujete k podnájmu bytu či části bytu písemný souhlas pronajímatele. Nahlédněte také do vašich stanov, jak máte tuto problematiku upravenu.

 Bude-li v bytě bydlet vaše dcera (osoba blízká), tak zřejmě s dcerou nebudete uzavírat podnájemní smlouvu, ale měla byste družstvu oznámit, že tam bydlí vaše dcera, jelikož fakticky se o podnájemní vztah jedná. Hlavně byste se v družstvu měly dohodnout, že poplatek za podnájem budete vybírat pouze u cizích osob, ne u rodinných příslušníků.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Vyklizení bytu po skončení nájmu

Je možné do smlouvy o nájmu bytu uvést ustanovení podobné tomuto - "V případě, že nájemce nevyklidí byt při skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn do bytu vstoupit a vyklidit a uskladnit věci nájemce na jeho náklady a nebezpečí". Pokud ano, znamená to, že pokud budu vystupovat na straně pronajímatele a nájemce po ukončení nájmu (uplynutím doby u smlouvy na dobu určitou či uplynutím výpovědní doby) byt nevyklidí, nemusím jako pronajímatel podávat žalobu na vyklizení bytu a následně případný návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu, ale mohu do bytu vstoupit, věci nájemce vyklidit a byt dál užívat (pronajmout někomu jinému, užívat pro sebe).
Obdobné ustanovení se v nájemních smlouvách začíná objevovat a pokud by opravdu bylo možné a znamenalo, že pronajímatel nemusí vyklizení bytu řešit soudně, bylo by to  výrazné zjednodušení procesu vyklizení bytu po skončení nájmu.

Zřejmě se v praxi takovéto ustanovení v nájemních smlouvách objevuje. Zatím neznáme názor soudu, jak by, v případě soudního sporu např. na náhradu škody na zničených věcech, na takovéto ustanovení nahlížel. V takovémto ujednání ve smlouvě však spatřuji i další nebezpečí, jako je například poručení domovní svobody či obcházení zákona.

Domnívám se, že pokud nájemce byt zjevně opustí, byt neužívá, byt nevyklidí bez zbytku, nemá v bytě jeho osobní věci, odevzdá klíče od bytu, řeší tuto záležitost ust. § 2296 ve spojení s § 2292 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Dalším ustanovením je pak § 2291odst. 1 NOZ, kdy v případě výpovědi bez výpovědní doby dané nájemci je nájemce byt pronajímateli odevzdat, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Byt je odevzdán, je-li protokolárně předán a obdrží-li pronajímatel klíče od bytu a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání (např. byly odevzdány i klíče od vchodových dveří do domu). Byt není odevzdán v případě, že v něm nájemce stále bydlí. Pokračujícím užíváním bytu je i jeho nevyklizení (§ 2225 odst. 1 NOZ). Zanechá-li nájemce v bytě některé věci, avšak byt je jinak vyklizen, je nutné považovat povinnost odevzdat byt za splněnou; zde se postupuje podle § 2296.

Pokud nájemce byt neodevzdal a stále v něm bydlí, musí se pronajímatel domáhat vyklizení bytu soudní cestou. Pokud by za této situace pronajímatel svémocně do bytu vstoupil (např. odvrtal zámek), dopouští se trestného činu porušování domovní svobody. I v případě, že soud rozhodne o vyklizení bytu, nesmí pronajímatel do bytu vstoupit, dokud neuplyne pariční lhůta (tj. lhůta daná soudem k dobrovolnému vyklizení bytu po právní moci rozsudku); vniknutí do bytu během pariční lhůty posoudil Nejvyšší soud rovněž jako trestný čin porušování domovní svobody.

Po dobu, po kterou nájemce byt neoprávněně užíval, má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného (§ 2295 NOZ).

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Doplatek na bydlení

Co je potřeba doložit při žádosti o doplatek na bydlení? Je pravda, že nově je potřeba od 1. 1. 2015 dokládat výpis z účtu?

Doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouze, upravenou zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Úřad práce, který tuto dávku vyplácí, má právo a povinnost při posuzování vzniku nároku na tuto dávku, aby prověřil mimo jiné i výši vašich příjmů a výdajů. Máte-li účet, může být výpis z tohoto účtu považován za doložení vašich příjmů a výdajů. Nemáte-li účet, musíte výši vašich příjmů a výdajů doložit jiným věrohodným způsobem.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Odvod daně z příjmu za pronájem nemovitosti

Je možné si někde zkontrolovat, jestli pronajímatel odvádí daň z příjmu? Konkrétně mám na mysli to, jestli přiznává příjem, který má z pronájmu jednotlivých pokojů v celém domě.

Zkontrolovat platby zdanění z nájmu či pronájmu vámi najaté nemovitosti může jen příslušný finanční úřad. Veřejnosti tyto informace nejsou dostupné. Finančnímu úřadu můžete poslat pouze podnět k přezkoumání v případě vašich pochybností.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Zpřístupnění bytu zájemcům o koupi

Jsme nájemci bytu u soukromého pronajímatele, který se rozhodl tento byt prodat přes realitní kancelář. Zaměstnankyně kanceláře nám volala, abychom náš byt zpřístupnili k prohlídce případným zájemcům o koupi. Pronajímatel nám tvrdí, že má na tento postup ze zákona právo a že jsem povinni byt zpřístupnit. Samozřejmě že by se nám nelíbilo, aby si byt, ve kterém máme osobní věci, nábytek, elektroniku a podobně, prohlíželi cizí lidé, také se bojíme, aby si byt pouze někdo z domnělých zájemců pouze netipoval a pak ho nevykradl. Musíme byt k prohlídce zpřístupnit? Jaký zákon tuto věc upravuje?

Nájemce bytu je podle obecných ustanovení o nájmu § 2233 občanského zákoníku povinen umožnit zájemci o jeho pronajmutí (nikoliv o jeho koupi) prohlídku bytu v přítomnosti pronajímatele nebo jeho zástupce, avšak pouze tři měsíce před skončením nájmu, není-li v nájemní smlouvě sjednáno něco jiného. V případě, který popisujete, tedy nejste povinni byt zpřístupnit.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Výše kauce

Jak vysokou kauci můžu chtít po nájemci bytu? Býval to trojnásobek nájemného, slyšel jsem, že nový občanský zákoník toto nějak změnil.

Kauce, respektive jistota, nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Pokud by byla sjednána jistota vyšší, jednalo by se o ujednání zkracující nájemcova práva, ke kterému by se nepřihlíželo.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Dlouhodobě jsme si pronajali byt po rekonstrukci v panelovém domě od soukromého vlastníka bytu. Ten nám odmítl dát k dispozici sklep a poštovní schránku s tím, že oboje osobně užívá. V bytě nemá trvalé bydliště. Může to tak být? Jde hlavně o poštovní schránku. Pronajímatel nám zároveň zakázal vrtání do zdi, obrazy podle něj věšet nesmíme. Má na to právo?

Právní úpravu o povinnosti pronajímatele bytu umožnit nájemci užívání poštovní schránky a sklepu, zrovna tak povinnost pronajímatele, aby umožnil nájemci vrtání do zdi takto konkrétně v žádném právním předpise nenaleznete. Nájem bytu obecně upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění v §§ 2235 až 2301.

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat byt k zajištění jeho bytových potřeb, jeho popřípadě členů jeho domácnosti a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. K ujednáním, která by zkracovala nájemcova práva, se nepřihlíží. Zrovna tak se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Pojem bytová potřeba je velmi obsáhlý a je logické, že obsahuje i takovéto běžné záležitosti, jako je pověšení obrázku či možnost přijímat poštu. Postup pronajímatele je v rozporu se všemi zásadami, které proklamuje shora citovaný nový občanský zákoník. Bohužel, není-li tu vůle smluvních stran, tedy dohoda není možná, musel by o této věcí rozhodnout k návrhu jedné ze stran soud. V tomto případě je ale zbytečné uvedené řešit soudní cestou. Doporučuji, abyste si našli jiný byt a jiného pronajímatele. Nemám sice k dispozici nájemní smlouvu, ale měli byste jednat okamžitě a sdělit pronajímateli, že se do bytu nenastěhujete a odstupujete od smlouvy nebo musíte smlouvu ukončit jiným řádným způsobem (dohoda, výpověď). 

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Kontrola vybavení bytu majitelem

Pronajímatel mi volal, že chce o víkendu ve večerních hodinách zkontrolovat, jestli byt užíváme řádně, prý si s sebou vezme technika, který byt zkontroluje. Taky si chce pořídit nějaké fotografie bytu, protože uvažuje, že ho v brzké budoucnosti prodá. Má na to právo? Veškeré vybavení bytu jsme si pořizovali na vlastní náklady?

Podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě jste povinen umožnit pronajímateli 
kontrolu bytu za účelem zjištění, zda je byt užíván řádným způsobem. Průběh kontroly však nesmí odporovat dobrým mravům a nesmí zasahovat do vašich práv nájemce či osobnostních práv. S provedením kontroly bytu o víkendu, nebo v čase, který vám nevyhovuje, nemusíte souhlasit. Stejně tak pronajímatel nemá právo pořizovat si fotografie bytu či jeho vybavení, tím spíše, pokud je vybavení ve vašem vlastnictví. Pronajímateli tak můžete odmítnout umožnit vstup do bytu. Doporučuji Vám dohodnout se s pronajímatelem předem na termínu i způsobu provedení kontroly a stanovit si jasná pravidla, jakým způsobem bude kontrola provedena.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Nájemní smlouva na dobu neurčitou

Mám uzavřenou nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou. V nájemní smlouvě nemáme žádné ustanovení o tom, že by se po uplynutí sjednané doby nájmu nájemní smlouva  prodlužovala. Mám ze zákona nárok na její prodloužení, nebo se na tom vždy musím dohodnout s pronajímatelem, například formou dodatku k nájemní smlouvě.

Uvedenou věc upravuje občanský zákoník v ustanovení § 2285 a to tak, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše, ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva k vyklizení bytu vyžaduje písemnou formu.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Narození dítěte

Narodilo se nám minulý měsíc dítě, jsme povinni to oznámit pronajímateli?

Ano, narození dítěte jste povinni pronajímateli oznámit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se počet osob ve vaší domácnosti změnil. Oznámení vám doporučuji zaslat pronajímateli formou doporučeného dopisu na jeho adresu.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Podnikání v nájemním bytě

Nájemníci v mém bytě mi oznámili, že chtějí byt využívat i k podnikání – v jeho část i zřizují kancelář daňové účetní. Moc se mi to nelíbí, mohu jim to zakázat, nebo s nimi ukončit nájemní smlouvu?

Podle ustanovení § 2255 nového občanského zákoníku může nájemce v bytě pracovat nebo podnikat, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům. Doporučujeme vám v tomto směru nájemce kontaktovat, v čem konkrétně bude spočívat jeho „podnikatelská činnost“, zejména zda do této „kanceláře“ budou docházet ve větším počtu lidé - klienti, zda bude mít zaměstnance apod. V těchto případech by jistě podnikání působilo zvýšené zatížení pro dům, zejména z hlediska poskytování služeb spojených s užíváním bytu.

 

 

Návštěvy v nájemním bytě

Jsem nájemcem bytu u soukromého majitele. Zhruba tak jednou za čtrnáct dní mě chodí navštěvovat kamarád ze školy, kterého pronajímatel nemá rád, neboť shodou okolností se spolu v minulosti soudili o náhradu nějaké škody. Pronajímatel mi zakázal, aby mě tento kamarád navštěvoval a hrozí mi výpovědí, když ho tam prý ještě uvidí. Má na to nárok?

Pronajímatel vám nic takového zakázat nemůže, a už vůbec vám z tohoto důvodu nemůže dát výpověď z nájmu bytu. Pronajímatel nemůže zasahovat do toho, jaké návštěvy nájemce v bytě přijímá. V ustanovení § 2272 občanského zákoníku je výslovně uvedeno, že nájemce má právo ve své domácnosti přijímat kohokoli.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Převod nájmu na potomka

Žijeme s manželem a naší 21letou dcerou v nájemním bytě, nájemní smlouvu máme na dobu neurčitou. Koupili jsme si s manželem byt, do kterého se chceme přestěhovat a rádi bychom, aby nás současný nájemní byt užívala dál naše dcera, která s námi samozřejmě po celou dobu bydlí. Je to možné?

Nájem bytu s účinností od 1. 11. 2011 opuštěním společné domácnosti nájemcem již nemůže přejít na členy domácnosti nájemce. Vaše dcera tedy nárok na přechod nájmu bytu přímo ze zákona nemá. Pokud by chtěla užívat by jako nájemce, musela by uzavřít novou nájemní smlouvu s pronajímatelem poté, co by vaše nájemní smlouva byla ukončena.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Nábytek ve společných prostorách

Na chodbu před bytem jsme si dali skříň, která se nám do sklepa nevejde. Domácí nám přikázal, že ji musíme dát pryč. Má na to právo?

Pronajímatel je oprávněn po vás odstranění skříně požadovat. Různé stolky, skříně, botníky a další věci, které mají často nájemci snahu do společných prostor umisťovat sem nepatří. Tyto předměty jednak brání řádnému úklidu společných prostor a při stěhování, ale navíc by mohly být překážkou při nutnému zajištění průchodu záchranné službě nebo při úniku v případě vzniku požáru. 

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Nájem služebního bytu při ukončení zaměstnání

Mám dotaz ohledně skončení nájmu u služebního bytu, pokud je nájemní smlouva na služební byt uzavřena na dobu určitou, může nájem skončit ukončením pracovního poměru se zaměstnancem? Tzn. zaměstnanec - nájemce přestane pro zaměstnavatele - pronajímatele pracovat. Nebo nájem bude trvat po dobu, na kterou byl nájem uzavřen?

Bude záležet na konkrétním ujednání v nájemní smlouvě. Podle ustanovení § 2298 nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci v souvislosti s níž byl nájem sjednán, aniž k tomu měl vážný důvod. Přestane-li nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, skončí nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci. Nájem služebního bytu může být jako nájem “standardního” bytu ukončen také dohodou nebo výpovědí. Doporučuji vám tedy objednat se např. do Sdružení nájemníků ČR, kde by právník mohl do nájemní smlouvy nahlédnout a doporučit vám nejlepší postup ve věci.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Převod nájmu obecního bytu

Bydlím v nájemním obecním bytě se smlouvou na dobu neurčitou sama, ale částečně se mnou žije vnuk, na něhož bych byt časem ráda převedla. Jak to zařídit, aby mu zůstal natrvalo? Mohu na něj bydlení převést hned nebo stačí, když se mnou bude trvale žít a byt mu připadne po mé smrti?

Nájemní smlouvu na svého vnuka převést nemůžete. K přechodu nájemní smlouvy s účinností od 1. 11. 2013 může dojít pouze v důsledku úmrtí nájemce, přičemž nájemní smlouva přechází na osoby, které splnily zákonné podmínky (tj. nemají vlastní byt a sdílely společnou domácnost s nájemcem). Nájemní smlouva přechází na tyto osoby s určitými výjimkami max. na dobu 2 let. Právní úprava je v novém občanském zákoníku dána ustanovením § 2279 a násl.