Může člen SVJ platit do fondu oprav jinou částku než ostatní?

Je možné, aby jeden člen SVJ platil do fondu oprav jinou částku než ostatní vlastníci? Jde o to, že bychom si chtěli pronajmout malou část chodby (společné prostory domu). Aby nemuseli všichni vlastníci SVJ kvůli této částce, kterou do fondu zaplatíme, podávat každý rok daňové přiznání, napadlo nás, že bychom všem adekvátně ponížili příspěvky do fondu oprav. Nebo je to v rozporu se zákonem? Případně je jiná cesta, jak bychom mohli platit za pronájem bez nutnosti, aby všichni podávali daňová přiznání?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí stanov Vašeho společenství vlastníků jednotek budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Za účelem přenechání výlučného užívání některé z částí společných prostor Vašeho společenství vlastníku jednotek není třeba uzavírat smlouvu o nájmu těchto prostor s ostatními spoluvlastníky. K výlučnému využívání části společných prostor jedním ze spoluvlastníků postačí změna prohlášení vlastníka, kde bude vymezen prostor výlučného užívání a prostor společných částí.

V tomto ohledu bude zapotřebí podepsat dohodu o změně prohlášení vlastníka všemi dotčenými vlastníky jednotek, v daném případě dle mého názoru tedy všemi vlastníky bytových jednotek. Pokud by byl okruh dotčených vlastníků užší, tj. těch, kteří podepisují dohodu o změně prohlášení, pak je dle OZ vyžadováno pro účinnost takové dohody, aby s ní v písemné formě souhlasili vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů, pokud je tak určeno v prohlášení.

Poté, co bude přijata změna prohlášení vlastníka, je nezbytné ji založit do sbírky listin dle ustanovení § 34 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

V návaznosti na výše uvedené bude třeba v rámci shromáždění spoluvlastníků přijmout změny stanov, které budou určovat způsob výpočtu příspěvku na správu domu a pozemku, a to nejen s ohledem na velikost podílu na společných prostor, ale i s ohledem na výlučné užívání těchto prostor.

Při úpravě stanov již vzniklého společenství vlastníků, pak bude o jejich změně hlasovat shromáždění. Pokud Vaše stanovy neobsahují odchylnou úpravu, použijí se na hlasování o změně stanov ustanovení občanského zákoníku. Dle této úpravy se obecně rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek, přičemž každý z vlastníků má počet hlasů, který odpovídá velikosti jejich vlastnických podílů na společných částech domu.

Konkrétní výši příspěvků každému vlastníku potom stanoví na základě klíče pro výpočet, který je obsažený ve stanovách, buď shromáždění vlastníků, výbor, nebo například správcovská společnost.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Pronájem bytu systémem Airbnb

Jsme sdružení vlastníků jednotek a já bych se rád zeptal, jestli existuje nějaká možnost, jak zabránit jednomu z vlastníků bytu, aby krátkodobě pronajímal byt přes Airbnb, popř. jiné platformy? Nechceme, aby byl z domu hotel, a nestojíme o všechny ostatní negativní jevy s tím spojené. Prosím o radu, jakým způsobem takovému podnikání zabránit, nebo jak ho alespoň znepříjemnit, aby se majitel rozhodl pro jiný způsob podnikání, který by nebyl na úkor ostatních vlastníků jednotek.

Úvodem mi dovolte uvést, že budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Nejprve bych zmínil, že vlastník dle § 1012 OZ má právo se svým vlastnictvím, resp. bytem, v mezích právního řádu libovolně nakládat. Zakazuje se mu však nadmíru přiměřenou poměrům závazně rušit práva jiných osob, či jinak jiné osoby obtěžovat nebo poškozovat. Z toho vyplývá, že vlastník bytu může ve svém bytě podnikat, ve Vašem případě byt krátkodobě pronajímat. V takovém případě je bytová jednotka určena k přechodnému ubytování a jejím účelem není bydlení ve smyslu § 2236 OZ.

Vlastník jednotky je v disponování se svým majetkem, resp. bytem, omezen pouze takovým způsobem, aby užívání bytové jednotky bylo v souladu s účelem, ke kterému byla zkolaudována.

Obtěžování je však nutné chápat objektivně. Ochrany proti rušení práv, resp. obtěžování, se lze dovolat jen tehdy, jde-li o obtěžování nadmíru přiměřenou poměrům. Každý je povinen snášet důsledky běžného užívání věci. Pokud tedy nedochází ze strany vlastníka bytu, příp. nájemců, kteří budou krátkodobě byt užívat k závažnému narušování práv ostatních vlastníků jednotek, je vše v pořádku.

Podle § 1176 OZ má vlastník bytu povinnost dodržovat pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, kterým umožnil přístup do bytu. Z uvedeného vyplývá, že vlastník je odpovědný za to, že jeho nájemci nebudou ostatní obyvatele domu rušit a budou dodržovat domovní řád. V případě vzniku škodu způsobené nájemci je k její úhradě povinen vlastník bytové jednotky.

Bude-li rušení nadmíru závažné, doporučuji Vám nejprve kontaktovat vlastníka bytu a domáhat se toho, aby se zdržel všeho a zamezil všemu, co způsobuje nadměrné rušení ostatních vlastníků jednotek. Není-li domluva s vlastníkem bytu úspěšná, můžete coby ostatní vlastníci jednotek pokračovat písemnými stížnostmi a může to vést až k podání žaloby. Pokud by se kupř. jednalo o rušení nočního klidu, doporučuji přivolání Policie ČR.

Pokud by situace vedla k podání žaloby, soud může vydat rozhodnutí, kterým vlastníkovi uloží povinnost, aby přestal s nadměrným rušením ostatních vlastníků jednotek. Nezmění-li se situace ani poté, lze postupovat podle § 1184 OZ, kdy na návrh osoby dotčených vlastníků jednotek v domě, může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu.

Běžnou praxí v SVJ bylo zavést do stanov vyšší poplatek pro vlastníky, kteří poskytují své jednotky ke krátkodobému nájmu. Nicméně k tomuto musí dát souhlas všichni vlastníci jednotek, což ve Vašem případě nejspíše nebude možné.

V závislosti na způsobu sjednání nájmu, resp. poskytování ubytovacích služeb ze strany vlastníka bytové jednotky, se zároveň může jednat o podnikání, ke kterému je třeba živnostenské oprávnění. Vlastník zároveň musí řádně plnit své související povinnosti, např. řádné podání daňového přiznání, registrace k DPH, EET, hlášení pobytu cizinců, vedení příslušné dokumentace. V této souvislosti je možné se obrátit na úřad, který v dané oblasti provádí kontrolní činnost, např. na finanční úřad, cizineckou policii, živnostenský úřad.

Závěrem lze konstatovat, že se v současné době jedná o velmi diskutovanou problematiku, kdy lze očekávat určitou budoucí regulaci tohoto odvětví ubytovacích služeb - ať již ze strany obcí, nebo zákonodárce, příp. v přístupu kontrolních orgánů. Prozatím však zůstávají tyto otázky v České republice neupraveny. V tomto ohledu Vám tedy mohu pouze doporučit sledovat aktuální vývoj v oblasti regulace tohoto typu poskytování ubytovacích služeb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

 

 

Poplatek SVJ za pronajímání bytu

 

Vlastním byt v bytovém domě v lokalitě Praha – Stodůlky. Tento byt dlouhodobě pronajímám. Obdržel jsem pozvánku na schůzi SVJ a jedním z bodů v návrhu programu je odhlasování poplatku ve prospěch SVJ od vlastníků bytových jednotek, kteří jednotky (které jsou v jejich vlastnictví) pronajímají. Přiznám se, že mě tento plánovaný bod schůze překvapil, a rád bych znal váš názor, jak se k celé věci postavit. Již jsem o tomto poplatku slyšel, avšak v souvislosti s bytem, který byl ve vlastnictví družstva a „majitel“ bytu měl pouze družstevní podíl. Tam to po většinovém odhlasování na členské schůzi lze částečně chápat, i když nechci spekulovat o motivech.

 

Úvodem je potřeba říct, že společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Správou domu a pozemku se pak rozumí vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Naopak Vy, jako vlastník jednotky, máte právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmíte však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv, ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Znamená to tedy, že jako vlastník můžete svou bytovou jednotku užívat, ale také jí můžete pronajímat k užívání třetím osobám.

Výkon Vašeho vlastnického práva k jednotce nemůže být, na rozdíl od výkonu užívacího práva ke společným částem, ze strany společenství vlastníků jednotek omezeno, ani zpoplatněno, vyjma případů, které zákon předpokládá.

Nicméně ze zákona nevyplývá, že společenství vlastníků jednotek má pravomoc stanovit vlastníku bytového jednotky poplatek za pronajímaní této jednotky třetí osobě (správa bytové jednotky je výlučně svěřena jejímu vlastníku), a tedy ani nelze na shromáždění (jak Vy nazýváte schůze SVJ) hlasovat o zavedení této povinnosti, jelikož by to bylo v rozporu nejen se zákonem, ale nejspíše i s Listinou základních práv a svobod.

Doporučuji Vám tedy upozornit výbor, popř. předsedu Vašeho společenství na protizákonnost předmětného bodu. Pokud by i přesto ostatní vlastníci bytových jednotek tento bod schválili, máte jako přehlasovaný vlastník jednotky právo navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Toto právo musíte uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy jste se jako vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak Vám zaniká.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

  

 

 

Délka funčního období orgánů SVJ

Jaká je délka funkčního období členů volených orgánů? V roce 2014 byli zvoleni členové výboru SVJ (dle stanov volební období  = 5 let), v roce 2016 byly schváleny nové stanovy, kde se odsouhlasilo volební období = 3 roky, v roce 2017 člen výboru přijal funkci ve výboru. Jaká je délka jeho volebního období ? Ve stanovách máme uvedeno: "Funkční období volených orgánů nebo členů volených orgánů je tříleté."

 

Obecně platí, že změna stanov nemá vliv na délku funkčního období členů, kteří jsou ke dni změny ve funkci.

Avšak vzhledem k tomu, že stanovy jsou smlouvou svého druhu, je na ně třeba nahlížet jako na právní jednání ve smyslu ust. § 545 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a proto si strany mohou ujednat vše, co zákon výslovně nezakazuje. V tomto případě je tedy přípustné, aby shromáždění, jakožto nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), přijalo stanovy, které by měly zpětnou účinnost. Takový názor je přijímán i v rozhodovací praxi soudů.

Pokud však stanovy žádné retroaktivní (zpětně působící) ustanovení neobsahují, platí, že členové zvolení v roce 2014 dle tehdy účinných stanov, jsou zvoleni na 5leté funkční období a člen výboru, který byl zvolen v roce 2017, má délku funkčního období 3 roky.

Pro úplnost uvedu, že účinnost stanov SVJ nastává dnem jejich přijetí usnášeníschopným shromážděním.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Je možné hradit montáž topného systému z fondu oprav?

Bydlím v malém bytovém domě o dvanácti ti bytech. Jsme společenstvo vlastníků bytových jednotek. Máme společnou kotelnu na tuhá paliva a chtěli bychom ji zrušit a přejít každý na svoje elektrické vytápění. Je možné tuto demontáž stávajícího topného systému a následnou montáž elektrického topení v jednotlivých bytech hradit z fondu oprav?

 

Úvodem mi dovolte uvést, že vzhledem k tomu, že neznám prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky vztahující se k Vaší budově, budu vycházet v níže uvedené odpovědi z platné právní úpravy, a to ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Dle ust. § 1160 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s ust. § 5 odst. 1 písm. g) nařízení vlády 366/2013 Sb. je (společná) domovní kotelna (na tuhá paliva) společnou část domu, neboť se jedná o (technické) zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání. Pokud by se jednalo o centrální vytápění, pak by se za společnou část domu považovala celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení (srov. ust. § 6 písm. e) nařízení vlády).

Stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn a úprav týkajících se technických zařízení domu představují činnost týkající se správy domu a pozemku. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je dle občanského zákoníku společenství vlastníků jednotek. V případě úpravy společných částí domu lze tedy využít zdroje z tzv. fondu oprav.

Jestliže nicméně Vašemu dotazu rozumím správně, v daném případě by se nemělo jednat o centrální vytápění, ale samostatné elektrické vytápění v jednotlivých bytech. V takovém případě by se za společnou část považovaly pouze rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem (srov. ust. § 6 písm. b) cit. nařízení vlády). Na úpravy společné části domu, tj. demontáž stávající kotelny a případné úpravy rozvodů elektrické energie až k bytovému jističi, by tedy bylo možno využít zdroje z tzv. fondu oprav. V případě montáže elektrického topení v bytech by se nicméně již nejednalo o společnou část domu a každý z vlastníků by měl dle mého názoru tyto náklady hradit samostatně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

 

Placení nájmu z bytu, kde nikdo nebydlí?

V únoru tohoto roku jsem odkoupila 1/2 bytu od exmanžela. Sdružení nájemníků chce, abych doplatila dluh a platila i nadále zálohy na elektřinu ve společných prostorách a pronájem popelnice. Byt je již 2 roky prázdný, nikdo tam nebydlí, dva roky je odpojena elektrika i plyn. Pouze tam já a dcera máme trvalé bydliště. Jsem povinna částku platit?

Obecně platí, že vlastník jednotky je dle ust. § 1181 občanského zákoníku povinen platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), které jsou mu poskytovány osobou odpovědnou za správu domu, a to nehledě na to, zda byt skutečně užívá nebo ne. Tyto zálohy mu musí být následně ze strany této osoby vyúčtovány. Osobou odpovědnou za správu domu může být společenství vlastníků jednotek, které je za tímto účelem výhradně zřizováno, nebo správce (nebylo-li společenství vlastníků jednotek zřízeno).

Zákon výslovně nestanoví, jaké služby (jejich druh a rozsah) je osoba odpovědná za správu domu povinna vlastníkům poskytovat. Zákon pouze obecně stanoví, co může službou být, konkrétní rozsah služeb (tj. jaké konkrétně služby budou poskytovány) je ponecháno na rozhodnutí spoluvlastníků domu, v němž se jednotky nachází.

Rozsah (druh) poskytovaných služeb bývá určen v prohlášení vlastníka nemovitosti či ve stanovách společenství vlastníků jednotek (je-li společenství zřízeno), pří. jej lze určit rozhodnutím shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyššího orgánu společenství vlastníků. Jestliže je některým z uvedených způsobů určeno, že je osoba odpovědná za správu domu povinna poskytovat vlastníkům mj. též osvětlení společných prostor v domě (elektřina společných částí) a odvoz komunálního odpadu („pronájem popelnic“), za poskytování těchto služeb je vlastník povinen hradit stanovené zálohy.

Ve svém dotazu uvádíte, že jste od svého bývalého muže odkoupila ½ bytu. V dotazu však neuvádíte, zda jste již před touto koupí druhou polovinu jednotky vlastnila. Tato skutečnost je přitom dle mého názoru skutečností rozhodnou pro zodpovězení Vašeho dotazu.

Jestliže jste byla spoluvlastníkem zbylé poloviny již dříve, dle zákona jste již dříve byla povinna hradit příslušné zálohy, a to z titulu spoluvlastnictví jednotky, a osoba odpovědná za správu domu je oprávněna domáhat se uhrazení zálohy po Vás i zpětně. Pro úplnost dodávám, že pokud již byly zálohy vyúčtovány, může se osoba odpovědná za správu domu domáhat doplacení nedoplatků (nikoliv záloh samotných). Vy se však zároveň můžete domáhat uhrazení poloviny tohoto dluhu po druhém spoluvlastníkovi.

Pokud jste spoluvlastníkem jednotky nově (a dříve jste ani část jednotky nevlastnila), pak na Vás v souvislosti s koupí ½ bytu povinnost uhradit dlužné zálohy nepřešla. V takovém případě osoba odpovědná za správu domu není oprávněna požadovat po Vás uhrazení dlužných záloh, ale musí požadovat proplacení záloh po bývalém vlastníkovi jednotky. Bývalému vlastníkovi pak následně budou zálohy i vyúčtovány.

Pokud jde o Vaši další povinnost hradit zálohy za poskytování služeb spojených s užíváním jednotky, od nabytí vlastnického práva jste jako (spolu)vlastník jednotky povinna hradit požadované zálohy na služby, které Vám budou následně (po skončení zúčtovacího období) vyúčtovány. Skutečnost, že v bytě nebydlíte, není v tomto ohledu rozhodující.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Může SVJ koupit pozemek?

Prosím o vyjádření (a potvrzení), že SVJ s přiděleným IČO může koupit pozemek do svého vlastnictví. Pozemek bude určen pro společné účely využití všemi vlastníky SVJ.

 

Úvodem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho společenství vlastníků budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který obsahuje též právní úpravu pro společenství vlastníků jednotek.

Společenství vlastníků jednotek je dle ustanovení § 1194 OZ „právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.“ Vedle jiného může společenství vlastníků rovněž nabývat majetek, což zákon výslovně stanoví v ustanovení § 1195 odst. 1 OZ, podle kterého „společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Jak tedy z uvedeného tohoto vyplývá, společenství vlastníků může majetek nabývat a následně s ním nakládat, ale může tak činit pouze pro účely správy domu a pozemku. O majetku musí společenství vlastníků vést účetnictví a musí respektovat zákonem stanovené daňové a jiné správně právní povinnosti právnických osob (registrační, podání daňového přiznání apod.).

Dle občanského zákoníku může společenství vlastníků nabývat nemovité věci pouze s předchozím souhlasem shromáždění vlastníků jakožto nejvyššího orgánu společenství.  Pokud jde o samotný proces koupě pozemku, je tedy dle zákonné úpravy nejprve nezbytné svolat zasedání shromáždění, na kterém shromáždění svým usnesením udělí souhlas s nabytím pozemku. Konkrétně se na zasedání shromáždění bude hlasovat o koupi pozemku (není nutné schvalovat přímo kupní smlouvu).

K přijetí rozhodnutí občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Avšak, není vyloučeno, aby byl ve stanovách určen odlišný počet potřebných hlasů pro přijetí rozhodnutí. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné a mohlo přijmout rozhodnutí, musí být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Letité spory o sklepní kóje

Jsme SVJ  o 22 bytových jednotkách - 18 původních z roku 1951 a 4 nástavbové z roku 1990. Původní bytové jednotky mají ke svým bytům sklepní kóje a těchto se domáhají i vlastníci nástavbových bytů. Vlastníci původních bytů samozřejmě nabídli prostor, kde by mohly být sklepní kóje vybudovány, ovšem vlastníkům nástavbových bytů tento prostor nestačil (přejí si kóje v poměrné velikosti ke svým bytům). Debata o sklepních kójích v našem domě je od roku 2010, proběhl i soud, který zamítl požadavek vlastníků nástavbových bytů, a debaty pokračovaly dále. Nakonec v roce 2016 došlo na shromáždění k hlasování o 2 sklepních prostorách, ve kterých by mohly být vybudovány sklepní kóje. Všichni přítomní vlastníci, unavení letitými debatami o sklepních kójích, pro 4 vlastníky nástavbových bytů nakonec odsouhlasili tento návrh: Souhlasím s návrhem na využívání m.č. X 01 a X 02, který byl sestaven na shromáždění... atd. Návrh bude sestaven písemně a dodatečně se stane přílohou zápisu. Tento návrh byl nějak uveden ústně přímo na shromáždění, ale jeho písemná podoba, která byla sestavena až v následujících dnech, obsahovala body, které na shromáždění uvedeny nebyly. Je potom toto hlasování platné? Může mít hlasovací návrh takto nekonkrétní podobu (nebyl dopředu sepsán)? Budování sklepních kójí začalo až v letošním roce a z jeho podoby byl zaskočen sám autor dodatečného návrhu. 

Odpověď - 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož mi nejsou známá veškerá specifika předmětné situace, budu ve své odpovědi vycházet z obecné právní úpravy o rozhodování shromáždění (jakožto nejvyššího orgánu společenství vlastníků jednotek), kterou nalezneme v občanském zákoníku.

Z celkového vyznění Vašeho dotazu vyplývá, že jednotliví vlastnící jednotek mají v úmyslu stavebně upravit společné prostory, jejichž příslušná část má být stavebně upravena na sklepní kóje. Úmyslem vlastníku tedy patrně je stavební úprava společné části.

Rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem, spadá dle občanského zákoníku do působnosti shromáždění. Nařízením vlády je předmětná hranice stanovena částkou 1.000 Kč v průměru na každou jednotku na jednotlivou opravu. Tento limit však neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného. Nestanoví-li stanovy společenství vlastníků něco jiného, náleží rozhodování o plánovaných stavebních úprava do působnosti shromáždění vlastníků.

Občanský zákoník obecně stanoví, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Zákon odlišnou většinu v případě hlasování na shromáždění nevyžaduje, postačuje tedy prostá většina přítomných hlasů vlastníků jednotek.

Jelikož se však předmětnou stavební úpravou zasahuje do společných části domu, domnívám se, že v tomto případě bude vyžadován souhlas všech vlastníků v domě, a to zejména s odkazem na ust. § 1169 odst. 2 občanského zákoníku, podle které se při změně prohlášení vlastníka vyžaduje dohoda všech dotčených vlastníků.

Při předmětné změně bude docházet k zásahu do společných částí domu (dotčeni budou tedy všichni vlastníci) a bude nutné provést změnu prohlášení vlastníka. Ve svém dotazu bohužel neuvádíte, zda předmětné usnesení přijali všichni vlastníci jednotek či nikoliv, a nemohu tedy určit, zda je uvedené usnesení z tohoto důvodu neplatné.

Odpověď - 2. část

Pokud jde o Váš dotaz stran konkrétnosti předmětného usnesení, předně uvádím, že občanský zákoník nestanoví náležitosti usnesení shromáždění vlastníků jednotek. Není však pochyb o tom, že usnesení shromáždění musí být formulováno jasně, srozumitelně a jednoznačně tak, aby z něj bylo možno dovodit, co je jeho obsahem.

Usnesení může být formulováno i s odkazem na jiný dokument, avšak např. ze zápisu ze shromáždění by mělo být nepochybné, o jaký dokument se jedná a rovněž zda přítomní vlastníci jednotek byly před hlasováním o příslušném návrhu s tímto dokumentem seznámeni. Vzhledem k tomu, že další takové podklady nemám k dispozici, nejsem bez dalšího schopen přijmout jasný závěr, zda je předmětné usnesení formulováno jasně, srozumitelně a jednoznačně.

Co se týče dalšího postupu ve věci, předně musím konstatovat, že i kdyby bylo usnesení neplatné (a to z jakéhokoliv důvodu), vlastník má právo dovolat se u soudu neplatnosti takového usnesení ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o takovém usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději do jednoho roku od přijetí usnesení; po uplynutí této lhůty jeho právo zaniká.

Vedle dovolání se neplatnosti usnesení se může přehlasovaný vlastník jednotky domáhat na soudu, aby o předmětné záležitosti rozhodl. V takovém případě není nutné, aby bylo rozhodnutí neplatné, ale aby zde byl důležitý důvod, aby soud rozhodl jinak, než bylo rozhodnuto na zasedání shromáždění. Takový návrh může podat pouze přehlasovaný vlastník jednotky ve lhůtě tří 3 měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, to vše za předpokladu, že je pro to důležitý důvod.

S ohledem na dobu, kdy bylo předmětné usnesení přijato, je zřejmé, že neplatnosti, ani změny rozhodnutí se v této chvíli již dovolávat nelze. Chcete-li tedy, aby se v dané věci postupovalo jinak, jedinou cestou je iniciovat nové zasedání shromáždění vlastníků, které by o věci rozhodlo jinak.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Co má přednost - prohlášení vlastníka, nebo nařízení vlády?

V prohlášení vlastníka je uvedeno, že balkon je příslušenstvím bytu a okna jsou jeho součástí (viz příloha). Svůj byt jsem koupil včetně všech jeho součástí a příslušenství a okna si na svůj náklad nechal vyměnit. V domě se to tak dělá. Mám za to, že podle prohlášení jsou okna i balkon v mém osobním vlastnictví a nespadají do společných částí. Nicméně NV č. 366/2013 Sb. v par. 5 jmenuje balkon (odst.1 f) i okna (odst. 1 d)  jako společné části domu. To by znamenalo, že o těchto částech může rozhodovat SVJ. Například může provést jejich opravu nebo výměnu bez mého souhlasu (na základě principů kolektivního rozhodování). Co má přednost? Prohlášení vlastníka, nebo NV? Ještě dodám, že prohlášení vlastníka vzniklo mnohem dříve, než vešel v platnost NOZ a předmětné NV coby jeho prováděcí předpis. Druhý dotaz: V bytě nad mým bytem bude zřejmě v dohledné době probíhat rozsáhlejší rekonstrukce. Svůj byt pronajímám. Rekonstrukce zcela jistě sníží hodnotu bydlení pro nájemce vlivem hluku. Můj nájemce je řidič autobusu a jezdí také v noci a ráno spí. Spánek během dne je však v době provádění takové rekonstrukce nemožný. V této souvisloti si kladu s ohledem na OZ několik otázek. Musí s rekonstrukcí souhlasit nájemce s ohledem na paragraf 2259 OZ? Může nájemce požádat o slevu z nájmu s ohledem na paragraf 2210 odst. 2 OZ? (Zde mám za to, že tento paragraf se aplikuje na opravy prováděné pronajímatelem, ale já rekonstrukci nedělám). Jako pronajímatel jsem povinen zajistit nerušené užívání předmětu nájmu. Rekonstrukci okolních bytů však nemohu ovlivnit. Majitelé mají právo stavebně upravovat svůj byt. Pokud by nájemce na slevu z nájmu měl nárok, mohu slevu nárokovat po majiteli bytu, v němž probíhá rekonstrukce? Občanský zákoník rekonstrukce v paneláku moc neřeší. Ustanovení jsou formulována spíš pro nájmy, kde všechny opravy má plně ve své kompetenci pronajímatel. Ve stanovách to nijak upraveno nemáme.

 

Úvodem je třeba si určit, podle kterého právního předpisu se prohlášení vlastníka bude posuzovat. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že prohlášení vlastníka vzniklo dříve, než nabyl účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., bude řešení Vašeho problému upraveno v právním předpise týkajícím se vlastnictví bytu účinným před nabytím účinnosti občanského zákoníku. Tímto předpisem je zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Tento zákon stanoví, že vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a společnými částmi domu.

Vzhledem k tomu, že v tomto zákoně je dále stanoveno, že společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny a další, jsme toho názoru, že pokud prohlášení vlastníka určí balkon jako příslušenství bytu, je tato část prohlášení vlastníka neplatná. Znamená to tedy, že balkon je v takovém případě společnou částí domu.

Obdobně by se dle mého názoru mělo postupovat i u vymezení oken. Ačkoliv okna nejsou výslovně uvedena v zákoně o vlastnictví bytu jako společná část domu, nelze je jednoznačně považovat za součást bytové jednotky, jelikož výčet společných částí v tomto zákoně je pouze demonstrativní. Rozhodující je totiž charakter věci, tj. zda se jedná o část domu určenou pro společné užívání.

Bohužel ani doktrína nezastává jednoznačný názor na určení okna buďto jako společné části domu nebo jako součásti bytové jednotky. Ačkoliv lze nalézt v judikatuře ojedinělé rozhodnutí soudu, které okna považuje podle prohlášení vlastníka za součást bytové jednotky, resp. umožňuje tuto otázku upravit v prohlášení vlastníka, nelze obecně vzato jednoznačně určit, že se tak okna vymezí vždy. V konečném důsledku by danou otázku musel v individuálním případě posoudit soud.

Podle nové právní úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., by se okna již za společnou část domu považovala bez dalšího bez možnosti odlišné úpravy v prohlášení vlastníka.

Odpověď - 2. část

Co se týká Vašeho druhého dotazu ohledně nadměrného hluku a s ním souvisejících problémů, uvádím následující.

Vy, jako pronajímatel bytové jednotky máte povinnost zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu. Má se tím namysli užívání nejen právního charakteru, ale i užívání faktické. Z toho vyplývá, že narušení užívacího práva nájemce může být způsobenou například nadměrným hlukem. V takovém případě by mohlo nájemci vzniknout např. právo na náhradu nemajetkové újmy či na slevu z nájemného.

Stěžejním pro posouzení, zda dochází i ve Vašem případě k narušení užívacího práva nájemce, je samotná intenzita a délka trvání hluku, jelikož ne každý hluk lze považovat za dostatečně narušující užívací právo.

Ačkoliv občanský zákoník přímo nestanoví konkrétní limity hluku, lze vycházet například z limitů hygienických. V takovém případě je za povolený považován hluk dosahující hranice 40 decibelů (v některých případech pouze 35 decibelů). Nicméně tato hranice je orientační, a tedy v některých případech může být hluk s menší intenzitou taktéž nepovolený. Jako vlastník bytové jednotky, popř. i samotný nájemce, se můžete obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici s žádostí o zajištění náměru hluku. Zjistí-li se u rušitele překročení povolených hygienických limitů, hygienická stanice může zakročit a postihnout rušitele sankcemi různého druhu nevyjímaje peněžitou pokutou.

Jak sám správně uvádíte, ustanovení občanského zákonu upravující stavební úpravy v bytové jednotce se Vás netýkají, neboť je neprovádíte Vy, ale vlastník sousední bytové jednotky. Z toho důvodu nelze ani uvažovat o udělení souhlasu nájemce Vaší bytové jednotky ke stavebním úpravám sousední bytové jednotky.

Na druhou stranu, vlastník sousední bytové jednotky má povinnost zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, prach i hluk vnikají na pozemek (na nemovitost) jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům. Za tuto míru lze např. uvažovat shora uvedené hygienické limity.

Nicméně pokud vlastník bytové jednotky provádí stavební úpravy oprávněně, a tedy má potřebné stavební povolení a splnil další podmínky stanovené zákonem, jsem toho názoru, že se určitá míra hluku z provádění přestavby předpokládá a měla by být akceptována.

Pouze v případě, kdy by intenzita a délka trvání hluku byla nepřiměřená, lze vyzvat vlastníka sousední jednotky, aby se dané činnosti buďto zdržel nebo jí nějakým způsobem omezil. V takovém případě lze i uvažovat o vzniku nájemcova nároku na slevu z nájemného či náhrady nemajetkové újmy, pokud by tím nájemci opravdu vznikla.

Vy, jako vlastník byste za určitých okolností mohl proti vlastníkovi sousední jednotky poté uplatňovat nárok na náhradu škody způsobené jeho stavební úpravou bytové jednotky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Provozovna kadeřnictví zřízena v SVJ bez vědomí ostatních vlastníků

V bytovém domě, kde jsme všichni vlastnící jednotek, si náš předseda SVJ zřídil provozovnu kadeřnictví, a to v nebytovém prostoru, který si zakoupil ještě před vznikem SVJ. (Ke stavebním úpravám nedošlo.). Porušil Stanovy SVJ, když nám tuto záležitost předem neoznámil? Byl k tomuto komerčnímu využití nebytového prostoru potřebný souhlas ostatních členů SVJ? Zákazníci  takto vstupují volně do našeho domu.

 

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalosti obsahu stanov Vašeho SVJ budu ve své odpovědi vycházet z právní úpravy týkající se společenství vlastníků jednotek, a tedy ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ze zákona vyplývá, že vlastník jednotky či nebytového prostoru má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj bytový i nebytový prostor jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Jinak řečeno je tedy pouze na vůli vlastníka, jakým způsobem bude využívat svůj nebytový prostor.

Z toho vyplývá, že předseda SVJ, jakožto vlastník nebytového prostoru je oprávněn si v tomto nebytovém prostoru zřídit provozovnu kadeřnictví, a to i bez předchozího souhlasu ostatních členů SVJ, jelikož se jedná o výkon jeho vlastnického práva.

K tomu ovšem předseda SVJ musí zajistit, aby zřízením kadeřnictví nedošlo ke ztížení výkonu vlastnického práva ostatním vlastníkům nebo aby nedošlo k poškození společných částí.

Jestli spatřujete jediný problém v tom, že po společných částech domu – chodbách chodí zákazníci předmětného kadeřnictví, jsem toho názoru, že tím nedochází ke ztížení výkonu vlastnických práv ostatních členů SVJ.

Nicméně jelikož neznám podrobnosti týkající se koupě nebytového prostoru předsedou SVJ ani obsah stanov Vašeho SVJ, které by mohly například požadovat předchozí souhlas ostatních členů SVJ ke zřízení provozovny kadeřnictví, nelze posoudit, zda shora uvedené mohl předseda SVJ provést.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Proč platit fond oprav, když SVJ nic neopravuje?

Bydlím v činžovním domě v bytě v osobním vlastnictví a poněkud nevycházím s předsedkyní našeho SVJ. Domnívám se, že dělá vše proto, aby mi bydlení v domě co nejvíce znepříjemnila. Například když jsem měla problém s dělníky, kteří nám v domě vyměňovali stoupačky, na mé stížnosti vůbec nereagovala, vše jsem musela řešit sama bez podpory objednavatelů výměny a nakonec jsem ještě musela zaplatit ze svého součásti, které mi dělníci v bytě poškodili. Dále to byly elektro skříně, které nechala nainstalovat bezprostředně do blízkosti ke dveřím mého bytu, na stěnu mého bytu nechala umístit schránky, které tam nikdy před tím nebyly. Naposledy, když se natírala vnější zeď pod okny bytů, samozřejmě u mého bytu se zeď nenatřela, přestože mám pod okny nasprejován rozsáhlý hieroglyf. Poplatky do fondu oprav za můj byt nejsou nemalé, činí měsíčně téměř 2000 Kč a platím je v plné výši a pravidelně. Ráda bych se vás zeptala, zda mám nějaké možnosti, jak se tomuto bránit a jestli musím poplatky platit, přestože pro mne SVJ žádné opravy nečiní.

 

V souvislosti s Vaším problémem s dělníky, kteří Vám vyměňovali v domě stoupačky, lze odkázat na ust. § 1183 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že v případě, kdy při provádění oprav, o nichž řádně rozhodlo SVJ, dojde k poškození jednotky, má SVJ povinnost nahradit vlastníkovi škodu. Veškeré škody v této souvislosti způsobené lze tedy vymáhat po SVJ.

Co se týká předsedkyně SVJ, ta představuje statutární orgán tohoto společenství, a tudíž musí při zastupování společenství jednat v souladu se zákonem, stanovami a případně usnesením shromáždění. V případě, že tak nejedná, dopouští se tím porušení péče řádného hospodáře a bude odpovídat za škodu, která by případně porušením této povinnosti vznikla.

Z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, proč nebyla natřena zeď pod Vašimi okny, tj. zda existoval věcný důvod pro tento postup nebo se jednalo pouze o svévolné rozhodnutí předsedkyně SVJ. Nicméně pokud bylo shromážděním SVJ rozhodnuto o natření vnější zdi (tj. pod okny všech bytů) a předsedkyně SVJ dala v rozporu s rozhodnutím SVJ pokyn, aby zeď pod Vašimi okny natřena nebyla, nejedná paní předsedkyně dle mého názoru s péči řádného hospodáře. V takovém případě, lze požadovat, aby bylo natření zdí provedeno v souladu s rozhodnutím SVJ a případně i po SVJ požadovat náhradu nákladů, které jste na natření zdi pod svými okny vynaložila. SVJ následně může náhradu škody požadovat po předsedkyni.

Jestliže paní předsedkyně nejedná s péčí řádného hospodáře soustavně, navrhuji pokusit se rovněž iniciovat její odvolání z funkce, které musí učinit shromáždění vlastníků. K mimořádnému svolání je potřeba návrh alespoň dvou vlastníků, kterým náleží více než jedna čtvrtina všech hlasů. Pokud by předsedkyně návrhu ke svolání mimořádného shromáždění nevyhověla, mohou tito vlastníci shromáždění k zasedání svolat sami. Je rovněž možné požádat předsedkyni o zařazení tohoto bodu na program řádného zasedání shromáždění, které se koná (nebo by se mělo konat) každý rok. Pro přijetí usnesení se poté vyžaduje usnášeníschopnost, která je dána, pokud jsou přítomni vlastníci s většinou hlasů, a usnesení je přijato, pokud pro ně hlasuje většina přítomných, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Sundané lešení z lodžie a postup SVJ

Při rekonstrukci domu nám bylo sundáno zasklení lodžie, které jsme si před 4 lety nainstalovali. Tehdejšímu BD stačilo jen oznámení, které máme k dispozici. Lodžie je součástí společných prostor s naším výhradním užíváním. Nynější SVJ se s námi odmítá bavit na téma nějaké kompenzace. Stávající zasklení nelze vrátit na původní místo, změnila se výška zábradlí. Máme právo na nějaké finanční odškodnění nebo uvedení do původního stavu?

 

O společné části domu a jejích stavebních úpravách rozhoduje buďto družstvo, nebo společenství vlastníků jednotek. Tento předpoklad se uplatní i v případě, pokud se jedná o společné části určené k výlučnému užívání. Abyste měli nárok na nějakou formu kompenzace, muselo by ze strany SVJ dojít při rekonstrukci domu k porušení nějaké povinnosti vůči Vám, v důsledku které by Vám vznikla škoda. Pokud však byla rekonstrukce provedena v souladu s rozhodnutím shromáždění, nejedná se z právního pohledu o škodu a nárok na finanční odškodnění Vám nevznikl.

Jiná by byla situace např. za předpokladu, že by otázku správy společných prostor určených k výlučnému užívání upravovaly odlišně stanovy, případně byla uzavřena nějaká dohoda o udržitelnosti Vaší předchozí investice a SVJ nyní jednalo v rozporu s ní apod.

Bez znalosti konkrétních skutkových okolností mohu ovšem vycházet pouze z obecné právní úpravy, ze které Vám dle mého názoru bez dalšího právo na odškodnění ani uvedení do původního stavu nesvědčí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Kdo platí úpravu společné antény při přechodu na DVB-T2?

V souvislosti s přechodem na pozemní vysílání v normě v DVB-T2 bude nutné upravit v našem bytovém domě společnou televizní anténu. Kdo v tomto případě je povinen tuto úpravu hradit? Nájemci nebo pronajímatel?

Úvodem mi dovolte uvést, že z Vašeho dotazu nejsem schopen zcela zhodnotit veškerá specifika tohoto případu. Především nejsem schopen posoudit, kdo přesně je v této situaci vlastníkem zmíněné antény a kdo je pronajímatelem a kdo nájemcem. Znalost těchto informací by bylo dobré v odpovědi na Váš dotaz zohlednit, neboť vlastníkem by mohli být jednak vlastníci bytových jednotek, nebo by anténa mohla být ve vlastnictví bytového družstva nebo přímo ve vlastnictví poskytovatele televizních služeb.

Ve své odpovědi budu vycházet z toho, že anténa je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě, a že Váš dotaz cílí na nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které ve svém ust. § 4 specifikuje drobné opravy, které je v souvislosti s ust. § 2257 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinen provést na své náklady nájemce.

Nařízení vlády pod drobné opravy ve svém ust. § 4 zahrnuje jednotlivé opravy a úpravy (např. opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku…) avšak úpravu nebo výměnu televizní antény z důvodu změny televizního vysílání zde neuvádí.

Na základě skutečností uvedených v předešlém odstavci tak docházím k závěru, že povinnost hradit úpravu antény bude na straně vlastníka této antény a nikoliv nájemce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kadeřnictví v domě bez vědomí ostatních spolubydlících

V našem bytovém domě, kde jsme všichni vlastníci bytových jednotek, si náš předseda SVJ zřídil provozovnu kadeřnictví, a to v nebytovém prostoru, který vlastní. K zavedení této provozovny došlo bez jakéhokoliv oznámení či souhlasů členů SVJ. Prostě tam najednou byla. Dokonce ani v zápisech zasedání výboru, není o něm žádná zmínka. V našich stanovách SVJ je uvedeno: "Vlastníci jednotek jsou povinní dbát na to, aby se po domě nepohybovaly cizí osoby, zejména jsou povinní neotevírat cizím osobám dveře a neumožňovat jim volný pohyb po domě." Také není jasné, zda jsou v této provozovně nainstalovány měřiče spotřeby vody, topení a elektřiny, když se jedná o nebytový prostor. Jak je možné si to ověřit? Prosím o sdělení, zda bylo  takové jednání ze strany výboru správné, jak postupovat v případě, že došlo k pochybení, neboť na mé dotazy jsem zatím sklidila pouze aroganci a vyhrůžky. 

 

Odpověď - 1. část

vodem mi dovolte uvést, že bez detailní znalosti stanov Vašeho SVJ budu ve své odpovědi vycházet zejména z platné právní úpravy, a to ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, jste vlastníkem bytové jednotky v rámci bytového domu rozděleného na jednotky ve smyslu ust. § 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kde za účelem zajišťování správy domu a pozemku bylo založeno společenství vlastníků (SVJ), jehož předseda je vlastníkem nebytového prostoru, kde si zřídil kadeřnictví.

Zákon stanoví, že vlastník jednotky či nebytového prostoru má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Je tedy možné říci, že je ponecháno na vůli vlastníka, jakým způsobem se rozhodne využívat svou jednotku, neb se jedná o výkon jeho vlastnického práva.

Výkon vlastnického práva je pak přímo ze zákona omezen v tom rozsahu, že vlastník jednotky nesmí ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Vlastník jednotky je nicméně zároveň spoluvlastníkem nemovité věci a jako takový se podílí na správě společné věci v míře odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu. Správa společné věci přísluší všem spoluvlastníkům společně, stejně jako její držba a užívání, přičemž každý je omezen stejným právem ostatních. Zejména pak ve vztahu k užívání společných částí může být vlastník jednotek omezen ve výkonu vlastnického práva v rámci přijatých stanov, které mohou jít i nad rámec zákona za předpokladu, že nebude ujednáno něco, co by bylo proti výslovnému zákonnému zákazu, dobrým mravům, veřejnému pořádku nebo práv týkajících se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Odpověď - 2. část

Pokud bychom výše uvedené aplikovali na Váš případ, tak je možné uvést následující.

Předseda SJV jakožto vlastník jednotky (nebytového prostoru) je oprávněn si v této jednotce zřídit provozovnu kadeřnictví, a to i bez předchozího souhlasu ostatních členů SVJ, neb se jedná o jeho výkon vlastnického práva. Jediné, co musí vlastník nebytového prostoru zajistit je to, aby zřízením provozovny nedošlo ke ztížení výkonu vlastnického práva ostatním vlastníkům nebo aby nedošlo k poškození společných částí. Pokud by mělo být jediným problémem to, že přes společný pozemek a společnou chodbu budou procházet zákazníci kadeřnictví, tak mám za to, že nedojde ke ztížení výkonu vlastnického práva ostatních vlastníků ani k poškození společných částí a počínání vlastníka nebytového prostoru je v souladu se zákonem.

Pro úplnost si pak dovolím krátce upozornit, že pokud si vlastník nebytového prostoru plánuje zřídit v jednotce kadeřnictví, tak je nutné postupovat v souladu s veřejnoprávními předpisy a v případě, že dochází ke změně účelu užívání jednotky, je nutné si na stavebním úřadě zajistit souhlas se změnou užívání jednotky.

Pokud pak jde o citované znění stanov, kde je uvedeno, že „vlastníci jednotek jsou povinní dbát na to, aby se po domě nepohybovaly cizí osoby, zejména, jsou povinní neotevírat cizím osobám dveře a neumožňovat jim volný pohyb po domě", tak k tomu uvádím následující.

V prvé je nutné zjistit význam a účel tohoto konkrétního ustanovení. Mám za to, že dané ustanovení stanov cílí na osoby, které by se zde nacházeli neoprávněně, resp. bez vědomí kohokoli z vlastníků jednotek a zabránilo se tedy případným krádežím, či např. přespávání osob bez domova na společných chodbách atd. Mám za to, že účelem daného ustanovení není zamezit vstup do domu zákazníkům kadeřnictví. Jedná se dle mého názoru o jediný komfortní výklad, neboť pokud bychom dovodili, že na základě tohoto článku stanov není možné umožnit vstup zákazníkům kadeřnictví, tak by se jednalo o ustanovení, které by bylo v rozporu se zákonem, neboť by nepřiměřeně zasahovalo do vlastnického práva vlastníka nebytového prostoru.

Mám tedy za to, že ani na základě výše uvedeného článku stanov není možné zamezit vlastníkovi nebytové jednotky, aby si zřídil v provozovně kadeřnictví, resp. zamezit příchodu zákazníků do kadeřnictví.

Odpověď - 3. část

Dále co se týká rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, je podstatné, zda je pro předmětný bytový dům stanovena zákonná povinnost instalace stanovených měřidel (jedná se o zák. č. 406/2000 Sb.) či nikoliv, a došlo k ujednání mezi poskytovatelem služeb se všemi nájemci v domě.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že pro tento bytový dům existuje povinnost jejich instalace. Pokud máte podezření, že si vlastník nebytové jednotky (kadeřnictví) nenainstaloval povinná měřidla, tak je možné dat podnět ke státní energetické inspekci, která splnění této povinnosti prověří.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Jaké dokumenty musí SVJ archivovat?

Jaké dokumenty a na jak dlouhoje  musí SVJ archivovat?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož ve svém dotazu nespecifikujete, které konkrétní dokumenty máte na mysli, přičemž v rámci činnosti SVJ je možné se setkat s různými dokumenty o různých účelech, ve své odpovědi nastíním pouze základní právní předpisy týkající se činnosti SVJ a v nich upravené archivační, popř. skartační lhůty.

Co se týká právních předpisů podstatných pro činnost SVJ a archivačních lhůt v nich obsažených, jedná se zejména o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zde je stanoveno, že účetní závěrka a výroční zprávy se uchovávají po dobu 10 let, účetní doklady, účetní knihy, inventurní soupisy apod. se uchovávají po dobu 5 let), či zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (zde je stanoveno, že doklady, záznamy a evidence pro stanovení daně, jež mí daňový subjekt  povinnost vést, musí být uchovány až do uplynutí lhůty pro stanovení daně).

Pokud se jedná o zápisy ze shromáždění, prezenční listiny, předávací protokoly a další, nelze jednoznačně stanovit konkrétní archivační, popř. skartační lhůtu. Její délka může být vymezena ve skartačním řádu SVJ nebo lze při jejím určení vycházet z účelu samotného uchování dokumentu. V soukromoprávních vztazích doporučuji při stanovení archivační, popř. skartační lhůty zohlednit institut promlčení, kdy je délka promlčecí lhůty stanovena obecně na 3 roky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jaký je termín pro SVJ k zapsání se do tzv. evidence skutečných majitelů?

Jaký je termín pro SVJ k zapsání se do tzv. evidence skutečných majitelů? Není to zbytečné? Veškeré tyto informace jsou v katastru.

Lhůta pro splnění povinnosti společenství vlastníků jednotek zapsat se do evidence skutečných majitelů je stanovena do 1.1. 2021.

Skutečným majitelem se obecně rozumí fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv či je příjemcem alespoň 25 % případných rozdělovaných prostředků nebo která je členem statutárního orgánu společenství, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze určit skutečného majitele postupem dle prvních dvou kritérií.

Ačkoliv jsou informace o Vašem společenství v katastru nemovitostí, tuto povinnost musí Vaše společenství přesto splnit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Pronájem garáže a vjezd cizího auta do dvora

Bydlíme s manželem v bytě, který je v SVJ a kde jsou 4 bytové jednotky, tj. 4 různí majitelé. Máme taky společný dvůr. Jeden byt vlastní zděnou garáž ve dvoře. Ve dvoře jsou ještě další 3 vymezená místa pro auta, tzn. jedno místo pro auto = 1 bytová jednotka. Tato místa náleží bytům, bylo to stanoveno nákresem i při koupi našeho bytu. Majitel bytu, který vlastní garáž, se rozhodl, že si svoji garáž pronajme. Zajímá nás, zda je majitel garáže povinen oznámit ostatním spoluvlastníkům nemovitosti, že bude svoji garáž pronajímat cizímu člověku, který bydlí jinde a garáž využívá pro odparkování svého soukromého auta. Taky nás zajímá, zda ostatní spoluvlastníci nemovitosti jsou povinni povolit cizímu nájemníkovi garáže vjezd do pronajaté garáže, který vede prostředkem dvora, který je společným prostorem spoluvlastníků nemovitosti? Jsme povinni mu tento vjezd umožnit? Když nás o tomto nájemníkovi garáže nikdo neinformoval, prostě nám sem ze dne na den začalo přes dvůr jezdit cizí auto? Nemluvím o tom, že dotyčný nájemník se neumí chovat, ale to nevyřešíme tady.

 

Odpověď

1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti obsahu stanov Vašeho SVJ a prohlášení vlastníka bytového domu budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se společenství vlastníků a nájmu, a tedy zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nejprve je nutné zjistit, jakou povahu v právním slova smyslu má ona zděná garáž. Zejména je nutné posoudit, zda se jedná o samostatnou věc, jejímž výlučným vlastníkem je vlastník jedné z bytových jednotek, nebo zda se jedná o společnou část, která byla pouze v rámci prohlášení vlastníka poskytnuta do výlučného užívání vlastníka konkrétní jednotky.

Teoreticky je možná i varianta, že ačkoliv se jedná o samostatný „objekt“, tak v minulosti za účinnosti zákona o vlastnictví bytů mohlo být prostřednictvím rozhodnutím vlastníka budovy spojeno více objektů v jedné budově, kdy pak by garáž mohla být rovněž společnou částí nebo samostatnou nebytovou jednotkou.

Pro zjištění skutečného stavu věci doporučuji nahlédnou jednak do katastru nemovitostí, prohlášení vlastníka, případně do kolaudačního rozhodnutí.

Bez znalosti, o kterou z výše uvedených možností se jedná, nelze na Váš dotaz náležitě odpovědět, neboť každá z výše uvedených variant má svá specifika a odpovědi se mohou lišit.

2 část

Pokud bychom se drželi doslovného znění Vašeho dotazu, tedy že jeden z vlastníků jednotek je výlučným vlastníkem garáže, tak se pravděpodobně jedná o variantu, že garáž je samostatnou věcí.

Za účinnosti starého občanského zákoníku byla stavba postavená na pozemku samostatnou věci, nikoli tedy součást pozemku. Pokud tedy dotyčný vlastník postavil/nechal postavit garáž ještě za účinnosti starého občanského zákoníku, a tedy před 1. 1. 2014, tak je možné, že je výlučným vlastníkem této garáže, kdy v takovém případě může dát předmětnou garáž do nájmu komukoliv chce i bez Vašeho souhlasu, jelikož se jedná o výkon jeho vlastnického práva.

Pokud pak jde o umožnění vjezdu do garáže, tak pokud tomu dobře rozumím, tak vjezd do garáže, která je ve výlučném vlastnictví jednoho z vlastníků jednotek, vede přes společný dvůr, který je ve spoluvlastnictví všech vlastníků bytových jednotek dle velikosti jejich podílů na společných částech. V tomto případě mám za to, že by vjezd třetí osoby do garáže měli odsouhlasit ostatní vlastníci, a to nadpoloviční většinou. (To neplatní, pokud by např. ve prospěch vlastníka garáže byla zřízena služebnost v podobě práva cesty a stezky.)  

3. část

Pokud by snad v minulosti došlo k tomu, že by garáž (ačkoliv se jedná o samostatný objet) byla vymezena jako nebytová jednotka v rámci domu, tak v takovém případě by vlastníkovi této nebytové jednotky (garáže) náležel i podíl na společných částech, tedy podíl na společném dvoře. Znamenalo by to tedy, že nájemce je oprávněn jezdit po dvoře v takovém rozsahu, v jakém je k tomu oprávněn vlastník garáže (nebytové jednotky). Souhlas ostatních vlastníků s vjezdem do garáže by tedy v takovém případě potřeba nebyl.

Pokud by se jednalo o variantu, že garáž je společnou částí a v rámci prohlášení vlastníka byla poskytnuta jednomu z vlastníků jednotek k výlučnému užívání, tak v takovém případě vlastník nemůže bez souhlasu SVJ dát tuto garáž do nájmu třetí osobě, a to i navzdory tomu, že mu byla poskytnuta k výlučnému užívání.

Vzhledem ke skutečnosti, že podrobnější rozebrání všech možných variant zdaleka přesahuje náplň této poradny, doporučuji Vám vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech relevantních skutečností poskytne konkrétnější odpověď a případně poskytne komplexní právní služby spojené s dalším postupem ve věci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kolik hlasů shromáždění rozhoduje o majetku SVJ?

Když má SVJ vedený v majetku domu bytovou jednotku, za jakých podmínek je možné takový byt prodat? Můžeme si sami na shromáždění určit prodejní cenu bytu, nebo vždy musí být nějaký odhad? Dále si nejsme jisti, jaké je hlasovací kvorum pro takové rozhodnutí. Někde na internetu jsem se dočetl, že rozhodování o majetku domu je nadpoloviční většinou. Stejně tak je i možné majetek nabýt. Je to pravda?

 

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalosti stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy zejména ze zák. č. 89/2012 SB., občanský zákoník.

Nejdříve je podstatné připomenout, že SVJ může nabývat majetek (movitý či nemovitý) a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Pokud tedy Vaše SVJ vlastní bytovou jednotku, předpokládám, že je to právě za účelem správy, kterou SVJ vykonává.

Rozhodování, resp. udělení předchozího souhlasu ke zcizení nebytové jednotky ve vlastnictví SVJ přísluší shromáždění. To je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy nevyžadují počet vyšší.

Znamená to tedy, že statutární orgán SVJ by měl navrhnout shromáždění, aby udělil souhlas ke zcizení nebytové jednotky včetně udělení souhlasu k navrhované prodejní ceně (která by měla odpovídat ceně tržní).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Vyvložkování komínů a náhrady těm, kterých se to netýká

Jsme SVJ se šesti byty a na základě revizní zprávy jsme se rozhodli nově vyvložkovat komíny, které jsou společnými částmi domů. Oprava bude hrazena ze společných záloh na opravy (fond oprav). Jeden byt už si tuto opravu v minulosti zajistil a uhradil sám a v druhém bytě se tato oprava provádět nebude - majitel spalinovou cestu nevyužívá, vše má na elektřinu. Náleží oběma náhrada, když zálohy na opravy pravidelně platí? A ještě jeden dotaz: v bytech máme nainstalovány podružné vodoměry, ve sklepě pak vodoměr vodáren. Musí se tyto podružné vodoměry také pravidelně měnit, pokud spotřeba vody měřená hlavním vodoměrem souhlasí se spotřebou na podružných vodoměrech?

 

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí stanov Vašeho SVJ a bližších informací k danému případu budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se této problematiky.

Pokud vyvložkování komínů, které jsou společnou částí, provádí SVJ z finančních prostředků vlastníků jednotek účtovaných jako dlouhodobé zálohy na opravu, a někteří vlastníci jednotek již tuto rekonstrukci provedli na vlastní náklady, vznikl jim přeplatek na zálohách vůči ostatním vlastníkům jednotek.

Doporučuji se s těmito vlastníky domluvit na způsobu vypořádání tohoto přeplatku, přičemž jako možný způsob se nabízí snížení odvodu dlouhodobé zálohy, popř. započtení přeplatku při dalších opravách hrazených z dlouhodobých záloh.

Co se týká Vašeho druhého dotazu, odpověď se nachází v zákoně o metrologii a ve vyhlášce 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Z těchto právních předpisů vyplývá, že stanovené měřidlo může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření, a tedy je zákonná povinnost Vašeho SVJ tyto vodoměry po uplynutí doby platnosti ověření vyměnit.

Závěrem uvádím, že vodoměry na studenou a teplou vodu používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům mají dobu platnosti stanovenou na 5 let.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Výměna oken, proplácení prací a rozvrat v domě

V našem SVJ nastala bohužel tato situace - jsme malé SVJ o 15 bytech, 8 bytů třípokojových, stejně velkých a sedm dvoupokojových, stejně velkých. Okna v bytě jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytu, to je nezpochybnitelné, přesto jsme se v listopadu 2017 ústně dohodli na shromáždění, že se okna v bytě vymění z dlouhodobé zálohy na opravy společných částí (lidově fond oprav), a jednomu vlastníkovi, který již okna vyměněná měl, se po provedení výměny a na základě konečné faktury, až bude známa částka, vrátí jeho odpovídající podíl, který nečerpal, protože okna již vyměněná měl. V březnu 2018 se okna vyměnila a na shromáždění v červnu 2018 požadoval vlastník na shromáždění vyplacení podílu, který nečerpal, a začala bouřlivá diskuze, která rozvrátila celý dům. Předseda začal tvrdit, že nemá nárok na kompenzaci, a pak se k němu přidali i někteří další vlastníci, že se výměna oken hradí ze společných peněz, na což postižený vlastník reagoval tím, že je to možné, ale pouze v případě, kdy okna nejsou součástí bytu. Nyní přišel od advokáta postiženého vlastníka dopis, že okna jsou v majetku jednotlivých vlastníků, kdy ze společných peněz byly hrazeny náklady jednotlivcům a v takovém případě je povinnost společenství vyplatit postiženému vlastníkovi částku, kterou si vyplatili ostatní členové na okna, která nejsou dle PV společnou částí, dle spoluvlastnických podílů (do fondu přispíváme dle spoluvlastnického podílu na společných částech domu), a to i za situace, kdy již postižený vlastník okna měl vyměněná za své finanční prostředky. Postižený vlastník nám sdělil, že pokud mu peníze nevrátíme, obrátí se na soud. Já jsem místopředseda a peníze bych mu klidně vyplatila, přijde mi i v rozporu s dobrými mravy, aby vlastník, který také přispíval, nic nedostal a peníze zůstaly SVJ, když se jedná o zálohu, ale předseda to odmítá a chce se soudit. Chtěla bych vás proto požádat, jak mám vysvětlit předsedovi, nejlépe na základě jakých paragrafů, že peníze máme postiženému vlastníkovi vyplatit, v případě, že je to opravdu naše povinnost, a pokud nemáme povinnost mu je vyplatit, tak opět na základě jakého paragrafu zákona. Jak si myslíte, že může dopadnout soud? Setkali jste se někdy s podobným případem? Já vím o domě, který byl v družstevním vlastnictví a několik vlastníků mělo již okna v bytech vyměněná a byla jim poskytnuta kompenzace, když se měnila ostatní okna, a zaplatili výměnu z fondu. Na všem se ale rozumně domluvili mezi sebou. Takže na závěr bych vše shrnula asi takto: máme jako SVJ povinnost vyplatit vlastníkovi jeho podíl z dlouhodobé zálohy na opravy společných částí (fondu oprav), který nečerpal, protože okna již měl vyměněná za své finanční prostředky, okna v bytě jsou dle prohlášení vlastníka budovy součástí bytu a rozhodně nejsou společnou částí.

 

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalostí obsahu stanov Vašeho SVJ, popř. smlouvy o výkonu funkce Vašeho předsedy, budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Předseda SVJ je statuárním orgánem společenství vlastníků a jako takový zastupuje společenství vlastníků navenek. Při tomto musí jednat v souladu se zákonem, stanovami a případně usnesením shromáždění. V případě, že jedná v rozporu s výše psaným, dopouští se tím porušení péče řádného hospodáře, s níž je jako člen orgánu společenství povinen jednat. Za konkrétní ustanovení zákona lze označit § 159 občanského zákoníku týkající se obsahu institutu péče řádného hospodáře.

Důsledkem takového porušení je pak skutečnost, že členové orgánů společenství odpovídají za náhradu škody, která jejich jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře vznikne.

Pokud tedy došlo k rozhodnutí usnesením shromáždění SVJ, že se konkrétnímu vlastníku vrátí část peněžních prostředků a předseda SVJ odmítá takové usnesení splnit, dochází z jeho strany nejspíše k porušení shora uvedené péče řádného hospodáře. Lze tedy uvažovat o tom, že náklady vzniklé v rámci soudního řízení v případě prohry SVJ by musel předseda uhradit, a to jako náhradu škody, která společenství vznikla.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nevstřícný vztah bytového družstva k SVJ v jednom domě

Jsme členem představenstva v nově vzniklém SVJ. V našem domě už máme převedeno 100 % bytů. Za dob BD byl v přízemí zřízen nebytový prostor, nyní je majitelem BD. Bohužel komunikace s BD je problematická a silně nevstřícná. Lze nějak donutit BD, aby převedlo vlastnictví na SVJ?

 

Hned na úvod si dovolím uvést, že několik informací ohledně právního postavení společenství vlastníků jednotek (dále též jen jako „společenství“). Společenství je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku, ve které jsou sdružení vlastníci všech jednotek v domě, k jehož správě je společenství založeno. Společenství je tak pouze správcem společných částí nemovitosti, nikoliv vlastníkem některé (natožpak všech) z jednotek v domě (jak tomu bývá v případě bytových družstev).

Občanský zákoník však nezakazuje, aby společenství (jakýkoliv) majetek nabývalo a dále s ním nakládat, avšak musí se tak dít pouze za účelem správy domu a pozemku. Za tímto účelem může nabývat i nebytové jednotky nacházející se v domě (např. aby sloužily jako kancelář společenství). Z tohoto pohledu tedy převodu vlastnického práva k předmětné nebytové jednotce nic nebrání.

Pokud však jde o to, zda lze na bytovém družstvu takový převod vlastnického práva vynutit, musím konstatovat, že tomu tak není. Bytové družstvo jako právnické osobě (stejně jako kterékoliv jiné fyzické i právnické osobě) svědčí právo vlastnit majetek. Jako vlastník této jednotky tak může družstvo s touto jednotkou v mezích zákona libovolně nakládat. Pokud nebude družstvo jednotku využívat v rozporu se zákonem, není důvod k tomu, aby ji bylo vlastnické právo k jednotce odejmuto či omezeno.

Pro úplnost (a nad rámec položeného dotazu) uvádím, že dle občanského zákoníku může soud na návrh společenství jako osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky nařídit prodej jednotky, jestliže vlastník této jednotky (tedy družstvo) povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. Z Vámi uvedeného však takové jednání družstva nevyplývá, a proto ani tento postup nepřipadá v úvahu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Co dělat, pokud zanikne SVJ

Jsem členem v SVJ menšího bytového domu, tj. 6 bytových jednotek. Zajímá mě, když zanikne SVJ, jestli se musí dle nějakého zákona přejít do bytového družstva a jestli je vůbec potřeba být v nějakém takovém sdružení.

 

Hned na úvod si dovolím uvést, že společenství vlastníků jednotek je toliko právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Společenství je tedy pouze osobou odpovědnou za správu společných částí domu a pozemku, které však není nositelem vlastnických práv k jednotlivým jednotkám či domu jako celku (na rozdíl od bytového družstva).

Co se týče samotného zániku společenství vlastníků jednotek, dle občanského zákoníku k němu může dojít dvojím způsobem, a to jednak v důsledku zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě nebo na základě rozhodnutí vlastníků jednotek.

Vlastnické právo k jednotkám může zaniknout buď faktickým zánikem všech jednotek jako takových (např. dojde ke zbourání domu), nebo tím, že přestanou jednotky právně existovat.  K právnímu zániku jednotek dochází na základě rozhodnutí (spolu)vlastníka o tom, že se bytové spoluvlastnictví mění na vlastnické k celé nemovitosti. V takovém případě pak z pohledu práva tedy nemovitost již nadále nebude rozdělena na jednotky, nýbrž bude tvořit jednolitý celek.

Pokud jde o zánik společenství vlastníků jednotek na základě rozhodnutí, tímto způsobem zle společenství zrušit pouze, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. Obě tyto podmínky vychází ze skutečnosti, že se povinnost zřídit a mít společenství vlastníků jednotek váže k domu alespoň s pěti jednotkami. Z tohoto důvodu zákon nebrání se zrušení společenství v případech, kdy bylo založeno dobrovolně, jakož i v případech, kdy počet jednotek v domě klesl na čtyři nebo méně.

Rozhodnutí vlastníků o zániku společenství vlastníků jednotek nemá žádný dopad na existenci bytového spoluvlastnictví a jednotlivé jednotky zůstávají i nadále zachovány. Vzhledem k tomu, že však dochází ke zrušení osoby odpovědné za správu domu a pozemku, zákon stanoví, že jsou vlastníci povinni přijmout pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni. Nemají však zakládat jakékoliv jiné sdružení či jinou právnickou osobu, která bude vykonávat působnost zaniknuvšího společenství vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Nový majitel nerespektuje zvyklosti SVJ

Jsme SVJ o deseti bytových jednotkách. Nedávno se v rámci pozůstalosti objevil nový vlastník. Bez splnění náležitostí stavebního zákona (statik, projekt, schválení vlastníky) se pustil do přestavby, zasahoval i do nosných obvodových zdí. Poslal jsem stížnost na stavební úřad, ale ten mlčí. Dále – před domem jsme si zřídili parkovací stání a tito noví obyvatelé (muž a žena, která nevlastní nic) odmítají respektovat zavedené zvyklosti. Každý z nás si své stání upravil sám za své; tedy parkují na stáních, která patří jiným vlastníkům. Parkují na těchto stáních nákladní vozidlo před okny suterénního bytu dalšího vlastníka. Otázka téměř nerudovská - co s tím?

 

Odpověď 1. část

Situace, kdy se jeden z vlastníků jednotky v bytovém domě rozhodne rekonstruovat svou jednotku, není ničím neobvyklým. Při provádění rekonstrukce je však pochopitelně nutné dodržovat platné právní předpisy, a to nejen předpisy veřejnoprávní (upravující práva a povinnosti subjektů ve vztahu ke státu a společnosti obecně), ale rovněž předpisy soukromoprávní (upravující práva a povinnosti vůči dalším osobám).

Pokud jde oblast veřejnoprávní, v prvé řadě musí vlastník provádějící rekonstrukci splnit podmínky stanovené mu stavebním zákon. Z pohledu stavebního zákona je rekonstrukce tzv. stavební úpravou, která je jedním z typů změny dokončené stavby. Pro zjednodušení platí, že pokud se ve stavebním zákoně hovoří o stavbě, rozumí se tím i změna dokončené stavby.

Podle ust. § 108 stavebního zákona platí, že nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, vyžaduje se u všech staveb (bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání) stavební povolení. U jednodušších staveb (konkrétně vymezených v ust. § 104 stavebního zákona) pak namísto stavebního povolení postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Pro stavby uvedené v ust. § 103 stavebního zákona se nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

Vzhledem k tomu, že v rámci předmětné rekonstrukce vlastník jednotky zasáhl do nosných konstrukcí stavby, jedná se o stavební úpravu, k jejímuž provedení je nutné stavební povolení vydané příslušným stavební úřad v rámci stavebního řízení. V případě, že byla předmětná stavební úprava realizována bez příslušného stavebního povolení (hovorově se jedná o tzv. černou stavbu), hrozí stavebníkovi nejen možnost nařízení odstranění stavby stavebním úřadem, ale rovněž možnost udělení pokuty za spáchání přestupku.

2. část

Stavební úřad může odstranění nepovolené stavby nařídit v rámci řízení o odstranění stavby, pokutu pak lze uložit v rámci řízení o přestupku. Obě uvedená řízení je příslušný stavební úřad povinen zahájit z úřední povinnosti kdykoliv se o tzv. černé stavbě dozví. Nejčastěji se tak děje na základě podnětu soukromých osoby, které mohou v rámci podnětu požádat, aby jej stavební úřad informoval, jak s podnětem naložil tedy (zejména zda řízení zahájil nebo jaké jiné kroky učinil).

Pokud stavební úřad řízení o odstranění stavby nezahájí, můžete podat na nadřízený orgán (zpravidla krajský úřad) podnět na přijetí opatření proti nečinnosti. Nadřízený orgán může nečinnému stavebnímu úřadu přikázat, aby zahájil řízení o odstranění stavby, sám toto řízení zahájit nebo přidělit věc jinému úřadu. Je-li nečinný i nadřízení orgán (případně podnětu nevyhoví, lze rovněž podat žalobu na ochranu proti nečinnosti k příslušnému správnímu soudu.

Pro úplnost rovněž upozorním, že nepovolenou stavu lze rovněž dodatečně povolit, a to na základě žádost o vydání dodatečného povolení stavebníkem nebo vlastníkem stavby. O dodatečné povolení lze přitom požádat i během řízení o odstranění stavby.

Pokud jde o rovinu občanskoprávní, hlavním východiskem pro níže uvedené je skutečnost, že vlastník jednotky v bytovém domě je nejen vlastníkem této jednotky, ale rovněž spoluvlastníkem bytového domu a pozemku, na které dům stojí. Musíme si tedy uvědomit, že vlastnictví bytu je z podstaty věci nutně omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem. Práva jednotlivých vlastníků jsou pak omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků jednotek.

Vlastníku jednotky tak sice svědčí právo svobodně spravovat, výlučně užívat a vnitřně stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, při výkonu tohoto práva však nesmí ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv, ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

3. část

Na tomto místě je nutné uvést, že vodorovné a svislé nosné konstrukce domu, jakož i obvodové stěny domu jsou společnými částmi domu ve smyslu ust. § 1160 občanského zákoníku ve spojení s ust. § 5 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které je prováděcím předpisy občanského zákoníku.

Pokud je o zásahy do společných částí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, z povahy spoluvlastnictví vyplývá požadavek, aby o zásahu rozhodla alespoň většina spoluvlastníků. Tento požadavek se do občanského zákoníku promítá v tom, že rozhodování o opravách či stavebních úpravách pak náleží do působnosti společenství vlastníků jednotek, které je odpovědné za správu domu a pozemku a jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek v domě.

Jestliže chce vlastník jednotky provést rekonstrukci jednotky, v rámci které dochází k zásahům do společných částí, musí s takovou změnou souhlasit příslušný orgán společenství. Tímto orgánem bude v návaznosti na ekonomickou náročnost rekonstrukce nejspíše shromáždění vlastníků, které dle ust. § 1208 písm. f) bod 7. občanského zákoníku rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí, převyšují-li náklady v jednotlivém případě 1.000,- Kč na jednotku; to neplatí, pokud stanovy společenství určí něco jiného. V tomto ohledu si Vás tedy dovoluji odkázat na stanovy.

Jestliže dojde k zásahu vlastníka jednotky do společných částí domu bez souhlasu patřičné většiny vlastníků jednotek, je takový zásah neoprávněný, a vlastník jednotky je povinen takový (neoprávněný) zásah odstranit. Pokud vlastník jednotky svůj neoprávněný zásah neodstraní na základě výzvy některého z dalších vlastníků (či společenství jednotek), lze se odstranění neoprávněného zásahu domáhat prostřednictvím tzv. negatorní žaloby u civilního soudu. Ze soudní praxe přitom vyplývá, že tuto žalobu může podat jak kterýkoliv ze spoluvlastníků, tak společenství vlastníků.

4. část

Co se týče parkovacích míst, v prvé řadě mi není jasné, jaký mají tyto parkovací místa (resp. pozemek, na kterém se nachází) charakter; zejména není zřejmé, zda je tento pozemek rozdělen na jednotlivá parkovací místa s tím, že jednotlivým vlastníkům náleží k těmto místu výhradní vlastnické či užívací právo. V takovém případě je každý z vlastníků pochopitelně oprávněn využívat toliko své parkovací místo, a pokud by mu v tom bylo bráněno, může se tohoto práva domáhat negatorní žalobou.

Pokud pozemek však není na jednotlivá místa právně rozdělen a vnitřní rozdělení vychází toliko z letité tradice, bude velmi těžké domoci se toho, aby vlastníci parkovali na konkrétním parkovacím místě, neboť každý ze spoluvlastníku je oprávněn užívat celý pozemek s tím, že toto jeho právo je omezeno pouze stejným právem dalších spoluvlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Problematika odepisování dluhů po zemřelém

Jak postupovat ve věci dluhu zemřelého vlastníka bytu.  Dluhy jsou za období od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2018, a to na zálohách na služby a na příspěvku na správu domu a pozemku. Vlastník bytu zemřel 6. 11. 2015 a dluhy nabyl nový vlastník v dědictví. Dluhy jsou nevymahatelné a SVJ se rozhodlo je odepsat. Toto si i odhlasovali na schůzi shromáždění SVJ. Náš dotaz se týká toho, jak má být správně proveden odpis dluhu účetně a zda to vůbec lze provést. Je možné, dle legislativy, odepsat dluh vůči fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku), tj. přijaté dlouhodobé zálohy (účet 955)?

Problematika odepisování dluhů v účetnictví SVJ bohužel zcela přesahuje oblast práva, ve které v rámci tohoto portálu poskytujeme právní poradenství. Z toho důvodu bych Vám doporučil obrátit se s Vašim dotazem na poradnu zabývající se účetnictvím a daňovou problematikou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Sklepní kóje a platby do fondu oprav

Bydlím v bytovém domě a máme své SVJ. Nedávno se k nám přestěhoval pán, který má se vším problém. Jde o to, ze my koupili byt v roce 2010 a k bytu náleží sklepní kóje, která byla nepoužitelná a nevyužívala se. Od povodně skoro nevyčištěná... Teď v roce 2018 jsme si ji firmou nechali opravit, byla obezděna z pěti stran, teď je celá, akorát z jedné strany chybí jeden šár skrz větrání. Takto si opravili 3 vlastníci na své náklady sklepní koji. Ve smlouvě, když jsme byt koupili, je uveden i sklep, ale je tam uvedeno, že se nezapočítává podlahová plocha, neplatí se do FU z kóje. Teď přišel pán, který byt koupil v roce 2018, že bychom také měli platit ze sklep, když ho máme zděný, nemáme tam ani světlo.... Jeho sklep je zděný a byl již v době jeho koupě bývalým majitelem, má tam elektřinu, je to bývalá kolárna, kterou si odkoupil i s bytem. Bývalý majitel si sklep od společenství odkoupil a zavázal se, že bude platit do FU stejně jako za bytovou jednotku. Takže o tu plochu se mu zvedly m2, my máme byt veden cca 94m2, on 107m2. Zajímá mne, jak je to teď s tím placením. Oprava našeho sklepu stála 35 tisíc, máme na to fakturu. Musíme platit? Daší varianta je, že on pak také platit nebude, ale dle mne je ta jeho situace jiná než naše. Děkuji za odpověď, docela nás to trápí. Jsme takto v tomto problému 3 rodiny z osmi.

 

Hned úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí prohlášení vlastníka a stanov Vašeho SVJ budu ve své odpovědi vycházet z platných právních předpisů, které tuto problematiku upravují.

Obecně platí, že nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

Jedná se o zvláštní případ určení jiného klíče ke stanovení výše příspěvku. Zákon jen příkladmo uvádí, že výše příspěvku se v tomto případě stanoví se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této společné části, ale také k povinnosti oprávněného vlastníka spravovat tuto část na vlastní náklad. Je tedy možné zvážit, zda vlastník takto vymezenou společnou část nebude spravovat sám plně na vlastní náklad, ale přesto se souhlasem osoby odpovědné za správu domu (protože se jedná o společnou část), nebo zda této osobě bude nějak finančně přispívat a jak, příp. zda bude zvolena kombinace obou režimů.

Nicméně k tomu, aby bylo možné posoudit správnost Vámi popsaného způsobu hrazení příspěvků, je potřeba nahlédnout do prohlášení vlastníka, popř. stanov, kde je uvedeno, jakého charakteru je předmětná kóje (společnou částí, nebytovou jednotkou nebo společnou částí ve výlučném užívání) a současně jakým způsobem se hradí příspěvky na správu. Pokud tomu tak není, doporučuji na shromáždění předmětný způsob zvolit a zavést jej v prohlášení vlastníka, popř. ve stanovách.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

SVJ a bytové družstvo v jednom domě a společné účetnictví

V prosinci 2016 bylo v našem domě založeno SVJ. V našem bytovém domě však nadále fungovalo i BD. V roce 2017 bylo 70 vlastníků bytových jednotek a 40 členů BD - nájemníků. Správu domu zajišťovala správcovská firma. Po celý rok 2017 vedení BD znemožňovalo výboru SVJ převzít do své kompetence správu domu a pozemku. BD nadále spravovalo tzv. fond oprav, přijímalo platby za služby a zálohy na opravy a údržbu domu a provádělo vyúčtování. Za všech 110 bytových jednotek. Nadále vedlo jedno účetnictví za všechny dohromady, jak členy BD, tak členy SVJ. Jsem členem výboru SVJ a nevíme si rady, jak to má správně být, zda jsme něco neporušili a co máme dělat.

 

Odpověď 1 část

Právní úprava SVJ a BD je obsažena v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích, a proto ve své odpovědi budu vycházet z těchto právních předpisů.

SVJ je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku a také jako jediný subjekt za zajištění této správy odpovídá. Znamená to tedy, že SVJ může buďto předmětnou správu přímo vykonávat samo nebo jí musí zajistit prostřednictvím jiného subjektu, např. pomocí správcovské firmy tak, jako je tomu u Vás.

Paralelní existence BD a SVJ v jednom bytovém domě není zákonem vyloučena a běžně k ní dochází. Po vzniku SVJ se BD stává jeho členem a vystupuje vůči němu jako ostatní vlastníci bytových jednotek. Nicméně v těchto případech je potřeba správně vymezit kompetence obou subjektů a s nimi spojená práva a povinnosti.

Vznikem SVJ došlo ze zákona k přenesení odpovědnosti za zajištění správy právě na toto SVJ, a to bez ohledu na to, zda má více členů, než BD. Znamená to tedy, že BD má povinnost předat výboru SVJ veškeré dokumenty s touto správou spojené. Výbor SVJ je statutárním orgánem, který má povinnost vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře. Je tedy i Vaší povinností domáhat se po BD vydání těchto dokumentů. Navrhuji vyzvat vedení BD, aby Vám potřebné dokumenty vydalo, popř. se domáhat jejich vydání soudní cestou.

2 část

Dále co se týká využívání správcovské společnosti, o tomto může rozhodovat pouze SVJ a také pouze SVJ je oprávněno uzavřít se správcovskou společností smlouvu. Pokud Vám tedy správcovská společnost nadále poskytuje své služby na základě již dříve uzavřené smlouvy mezi ní a BD, měla by být uzavřena nová smlouva s Vámi jako SVJ.

Také platí, že o záležitostech družstva rozhodují jen jeho členové a naopak, jak je již uvedeno výše, že na shromáždění vlastníků vystupuje bytové družstvo jako jeden z vlastníků s podílem odpovídajícím spoluvlastnickému podílu všech jím vlastněných jednotek na společných částech domu a pozemku.

Z toho také vyplývá povinnost pro oba subjekty vést svá účetnictví odděleně včetně účetních závěrek a daňových přiznání, oba subjekty samostatně musí vyúčtovat zálohy za služby svým členům (bytové družstvo je v tomto případě jak příjemcem, tak poskytovatelem služeb).

Co se týká Vámi zmíněného „fondu oprav“, dovoluji si uvést následující. Finanční prostředky nashromážděné od členů BD jsou jeho majetkem, a i když došlo ke vzniku SVJ, tyto finanční prostředky zůstávají stále ve vlastnictví BD.

Nicméně členové SVJ mají ze zákona povinnost přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jejich podílu na společných částech, a tedy tuto povinnost vůči SVJ má i BD. Takto získané finanční prostředky jsou naopak ve vlastnictví SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

SVJ v malém domě a nárok na sklepní kóji

Bydlím v domě o 4 bytových jednotkách a 1 nebytové jednotce, celkem tedy 5 jednotek. Musíme mít založené SVJ? Má majitel nebytové jednotky nárok na sklep či sklepní kóji?

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na fakt, že mi nejsou známy všechny skutečnosti týkající se Vašeho případu, a proto Vám mohu poskytnout pouze informace související v této věci s platnou právní úpravou.

K Vašemu prvnímu dotazu uvádím, že z ustanovení občanského zákoníku vyplývá pro vlastníky jednotek povinnost založit společenství vlastníků v případě, kde je alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Není pak rozhodující, zda se jedná o bytové či nebytové jednotky.

Ve Vašem případě bude tedy nutné nejprve zjistit vlastníky zbývajících jednotek. Pokud bude splněna výše uvedená podmínka, že alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, tak máte povinnost společenství vlastníků založit.

K Vašemu druhému dotazu uvádím, že nelze zcela jednoznačně určit, zda vlastník nebytové jednotky má nárok na sklep či sklepní kóji.

Nejdříve je potřeba říci, že zákon tento problém přímo explicitně neupravuje, a proto je potřeba vycházet buďto z prohlášení vlastníka, popř. kupní smlouvy k nebytové jednotce. Dále bude záležet na tom, zda je sklep či sklepní kóje vymezena jako společná část domu nebo jako samostatná jednotka, což lze zjistit ze zmíněného prohlášení vlastníka.

Z Vašeho dotazu pravděpodobně vyplývá, že sklep či sklepní kóje byla ve Vašem domě vymezena jako společná část domu. V tomto případě tedy naleznete odpověď na Váš dotaz v prohlášení vlastníka, jelikož by zde mělo být uvedeno, zda vlastník nebytové jednotky má nárok na užívání sklepa či sklepní kóje.

V případě, že by prostory sklepa či sklepních kójí byly vymezeny jako samostatné jednotky, bude záležet na ujednání v kupní smlouvě k nebytové jednotce.

Na základě shora uvedených informací tedy doporučuji prostudovat prohlášení vlastníka a tím zjistit požadované informace.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

SVJ a bezpodílové vlastnictví jedné místnosti v domě

Může SVJ mít v bezpodílovém vlastnictví v bytovém domě část prostoru (místnost), kterou developer původně chtěl prodat jako garáž někomu z majitelů bytů, ale ukázalo se, že tato místnost má být použita jako technická místnost?

Právní úprava společenství vlastníků jednotek je obsažena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto budu ve své odpovědi vycházet právě z tohoto předpisu.

Společenství vlastníků jednotek může nabýt majetek (věci, práva a majetkové hodnoty, včetně místnosti či jednotky), ale jen v souvislosti s výkonem správy. Správou se přitom rozumí vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Pokud má být místnost, kterou by mělo společenství vlastníků nabýt do vlastnictví, využita jako technická místnost, lze to dle mého názoru podřadit pod správu domu, a tedy společenství vlastníků může být výlučným vlastníkem dané místnosti.

Závěrem je potřeba upozornit, že o majetku musí společenství vlastníků vést účetnictví a musí respektovat zákonem stanovené daňové a jiné správně-právní povinnosti právnických osob.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vznik SVJ z BD a chyba v údajích

V jednom roce vzniklo SVJ z bytového družstva. Již v evidenci družstva byl u jednoho bytu špatně zapsán jeden údaj a nově vzniklé SVJ ho převzalo. Po několika letech se na to přišlo a SVJ hledá viníka. Dle § 1190 Občanského zákoníku je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Lze tento paragraf brát tak, že při vzniku SVJ si měl daný předseda SVJ zkontrolovat veškerou agendu, a pokud tomu tak neudělal, tak vina je na jeho straně, nebo lze zpětně vinit předchozí subjekt, ze kterého SVJ vzniklo? Případně jakým směrem by se šlo ubírat nebo na jaké paragrafy odkazovat při hledání nějakého rozuzlení.

Nejprve bych si Vás dovolil upozornit na to, že mi nejsou známy všechny skutečnosti týkající se Vašeho dotazu, zejména jste neuvedla ani typově, který z údajů není evidován správně. Mohu Vám proto poskytnout pouze obecné informace vyplývající z platné právní úpravy.

Domnívám se, že chybným údajem máte na mysli chybný údaj v prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, kterým byly vymezeny jednotlivé byty v rámci celého domu, a který byl přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Prohlášení musí obsahovat dle § 1666 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území, údaje o jednotce, určení a popis společných částí aj.

Standardně pak platí, že odpovědnost za případně chybně vedené údaje má ten, kdo návrh na zápis údajů podával. S ohledem na pouze obecný popis Vašeho problému však nelze říci, zda a kdo je v tomto případě skutečně odpovědný. Pokud se Vám jedná také o případnou náhradu škody, je nutné vzít v úvahu možnost, že tento nárok je v současnosti již promlčený, a to v případě, že by od zápisu chybného údaje uplynuly již více než 3 roky.

Zhojit vady prohlášení lze postupem podle § 1168 občanského zákoníku, a to společným prohlášením dotčených vlastníků jednotek. Pokud nedojde k dohodě všech těchto dotčených vlastníků bytů, pak je třeba se obrátit na soud, který následně o odstranění vady rozhodne. Soudní rozhodnutí pak bude obsahovat prohlášení o odstranění konkrétní vady tak, že ve výroku bude opravená část prohlášení

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak zdanit příjmy z pronájmu střechy k výstavbě antény?

Jsem předseda výboru SVJ a nevím si rady s touto otázkou, můžete mi prosím poradit? Jedná se o to, že naše SVJ se chystá uzavřít nájemní smlouvu s firmou, která má v plánu si od nás pronajmout část střechy, tedy společného prostoru domu k výstavbě antény pro mobilní signál, jedná se zhruba o 16m2. Za tento nájem nám bude náležet roční odměna. Odměnu bychom chtěli přesunout na účet SVJ a vložit do fondu oprav, abychom za tyto utržené peníze mohli dále rekonstruovat máš dům. Protože se jedná o vyšší částku a mohli bychom mít problém při zdanění u FÚ, obrátil jsem se přímo na FÚ. Tam mi bylo sděleno, že nemůžu tyto peníze přijmout na účet SVJ, ale musím je přerozdělit jednotlivým vlastníkům podle podílu, který vlastní. Tedy přerozdělit každému hotovost. V praxi by to znamenalo, že každý (v našem případě ze 48 vlastníků) musí podat jednotlivé daňové přiznání a peníze si může ponechat - protože se jedná o příjem společných prostor, tedy každý má právo na svůj podíl. Ale já bych rád (se souhlasem vlastníků) všechny peníze přesunul do FO a prováděl za ně pak veškeré opravy. Musí souhlasit 10 0% vlastníků, nebo tento záměr přesunout peníze do fondu oprav může odsouhlasit usnášeníschopná schůze SVJ? V tom případě se pak jedná o 100% příjem SVJ, a to dle mých informací nelze. U SVJ přece nelze vykazovat zisk. Nebo se pletu? Nebo u pronájmu společných prostor existuje výjimka a lze takto vytvořit zisk z nájemní smlouvy, která by byla uzavřena? Museli bychom tedy pak jako právnická osoba podat přiznání na FÚ a odvést ze zisku 19% daň. Náš správce, což je město, s tímto zkušenosti nemá a nikdy za SVJ nepodávalo přiznání jako právnické osoby. Na FÚ mi bylo řečeno, že pokud to tak uděláme a odvedeme onu 19% daň, pravděpodobně nikdo nebude pátrat po původu peněz. Doporučili mi spíše podle zákona rozdělit peníze vlastníkům, které mám poprosit, aby je vložili do FO samostatně, což je nesmysl. Takhle FO nikdy nezbohatne - protože si myslím, že by si každý peníze ponechal. Nedělám to pro obohacení vlastníku, ale pro to, aby ve fondu oprav bylo více peněz na případné opravy. Jak správně peníze z nájemní smlouvy společných částí domu převést do fondu oprav a řádně dle zákona zdanit?

Výchozí právní normou pro zodpovězení Vašeho dotazu je ust. § 16 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které je prováděcím předpisem občanského zákoník a které upravuje některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím.

Podle uvedené ustanovení platí, že příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy z nájemného z pronájmu společenských částí domu či jakéhokoliv jiné příjmy plynou z nakládání se společnými částmi (např. Vámi zamyšlené příjmy z práva umístit telekomunikační zařízení na domě), a to ani v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků (což je v praxi velmi časté).

Uvedené příjmy jsou příjmem vlastníků jednotek a rozděluje se mezi ně v poměru jejich spoluvlastnických podílů. To však neznamená, že vlastníci nemohou rozhodnout, že tyto příjmy ponechá společenství vlastníků např. jako „mimořádný“ příspěvky na správu domu a pozemku a nebudou. Rozhodování o výši příspěvků na správu domu a pozemku náleží do působnosti shromáždění jednotek, přičemž k přijetí rozhodnutí zákon vyžaduje souhlas většiny na zasedání přítomných vlastníků jednotek (stanovy však mohou stanovit vyšší počet hlasů).

Pokud jde o Vámi dotazované daňové hledisko, musím konstatovat, že dle ust. § 9 zákona o daních z příjmu je příjem z pronájmu společných části domu zdanitelným příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti. Povinnost takový příjem zdanit tedy tíží jednotlivé vlastníky, kteří jej musí zohlednit ve svých daňových přiznáních, a to bez ohledu na to, zda jim budou vyplaceny nebo se je rozhodnout ponechat společenství vlastníků.

Z rozhodovací praxe správních soudů pak vyplývá, že nájemné z pronájmu společných částí (či jiný obdobný příjem) je zdanitelným příjem k okamžiku, kdy je v souladu s nájemní smlouvou uhrazeno osobě oprávněna platbu nájmu přijmout (ve Vašem případě tedy v momentě připsání nájmu na bankovní účet společenství vlastníků).

S ohledem na to jsou tedy vlastníci povinni si poměrnou část nájemného zohlednit v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve které bylo nájemné uhrazeno příjemci (tedy např. společenství), a nikoliv za zdaňovací období, ve kterém jim bude poměrná část nájemného vyplacena.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

SVJ může požadovat zaplacení výdajů, které nejsou zahrnuty do rozpočtu?

SVJ může požadovat zaplacení výdajů, které nejsou zahrnuty do rozpočtu?

 

Odpověď 1. část

Úvodem bych si dovolil podotknout, že z Vámi uvedeného zcela jasně nevyplývá samotný obsah Vašeho dotazu. Dle mého názoru totiž není zřejmé, zda se dotazujete na právo společenství požadovat plnění od jednotlivý členů společenství, nebo na právo požadovat plnění od jiných subjektu. Z logiky věci patrně byl Váš dotaz zamýšlen v prve uvedeném smyslu a v tomto smyslu na Váš dotaz také odpovídám.

Zároveň vezměte prosím na vědomí, že mi nejsou známa veškerá specifika Vašeho případu, a tudíž ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy hospodaření společenství vlastníků obsažené v občanském zákoníku (a navazujících právních předpisů).

Podle ust. § 1195 občanského zákoníku je společenství vlastníků, které je právnickou osobu založenou toliko za účelem správy bytového domu, oprávněno nabývat majetek a s tímto majetkem dále nakládat, avšak pouze pro účely správy domu a pozemku. Povinnosti každého společenství vlastníků (resp. jeho statutárního orgánu, který společenství řídí a zároveň za něj jedná navenek) je nakládat s majetkem společenství s péčí řádného hospodáře.

Jedním z hlavních zdrojů majetku společenství jsou příspěvky na správu domu a pozemku, které jsou dle ust. § 1180 povinni hradit všichni vlastníci jednotek. Výši těchto příspěvků stanovuje shromáždění vlastníků jednotek, které je nejvyšším orgánem společenství. Pokud tak shromáždění neučiní, přispívají vlastníci ve výši odpovídající jejich podílu na společných částech domu a pozemku.

V této souvislosti je každé společenství vlastníků povinno sestavovat rozpočet společenství vlastníků na další kalendářní rok, který představuje plán hospodaření společenství na příslušné období. Rozpočet sestavuje statutární orgán dle pravidel určených stanovami a schvaluje jej shromážděním vlastníků jednotek, které rovněž schvaluje plnění rozpočtu v rámci schvalování zprávy o hospodaření

2. část

Jak jsem již naznačoval výše, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství určují výhradně stanovy společenství, když taková pravidla musí být součástí stanov společenství. Konkrétní podoba rozpočtu se tedy odvíjí od pravidel určených ve stanovách, avšak vždy by měl obsahovat seznam veškerých příjmů společenství a veškerých výdajů společenství s tím, že u všech položek rozpočtu musí být uvedena příslušná předpokládaná částka.

Jak tedy vyplývá ze shora uvedeného, rozpočet společenství je tedy pouze seznamem plánovaných příjmů a výdajů společenství, která vedle jiného slouží k tomu, aby měli vlastníci přehled o plánovaných příjmech a výdajích. Během určitého období mohou nastat situace, které způsobí neplánované výdaje či příjmy společenství (např. neplánovaná oprava vyvolaná škodní událostí, vyšší náklady na opravu oproti předpokladu). V případě, že k takové nepředpokládané situace dojde, je tedy společenství (resp. statutární orgán) oprávněno takový nepřepokládaný výdaj učinit. I v tomto případě však musí postupovat s péčí řádného hospodáře.

Neočekávaný výdaj musí statutární orgán zohlednit ve zprávě o hospodaření společenství, kterou schvaluje shromáždění vlastníků. Budou-li mít vlastníci za to, že při hospodaření s majetkem společenství nepostupoval statuární orgán s péčí řádného hospodáře a způsobil společenství a jednotlivým vlastníkům škodu, mohou zprávu o hospodaření společenství, odvolat členy orgánu a v končeném důsledku po nich požadovat náhradu škody. Z opatrnosti však uvádím, že z Vašeho dotazu nevyplývá, že by ke vzniku škody a odpovědnosti za ni mělo dojít.

Vzhledem k tomu, že společenství takový výdaj při sestavování rozpočtu neočekávalo, bude takový výdaj při hospodaření společenství scházet. V tomto ohledu pak tedy bude nutné získat další příjmy, a to zejména v podobě ve zvýšených příspěvcích na správu domu pro další rozpočtové období. Neočekávaný výdaj tak bude nutné zohlednit i v rozpočtu společenství na další zúčtovací období.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Správce garážových stání

Naše SVJ vzniklo 2002 v domě, který je jedním z 10 domů v rondelu se společným vnitroblokem a společnými garážovými stáními (průjezdními, přístupnými všem vlastníkům bytových jednotek všech 10 domů (v 1.-6. nadzemních podlažích) a oddělenými sklepy některých vlastníků pod domy. Pod každým z 10 domů leží půdorysně jedna garážová jednotka (s 11-22 vyznačenými garážovými stáními na podlaze bílou čárou). V prohlášení vlastníka našeho domu je uveden typ jednotky = "společné garáže". Nikde není uvedeno, že se jedná o "nebytovou jednotku". Všech 10 domů, resp. SVJ v rondelu, má uzavřenu dohodu s jedním správcem - firmou (jak domů samotných, tak za vnitroblok a společné garáže) na sdílení a rozúčtování nákladů v těchto garážích, protože ve 2 domech jsou umístěna vrata a ve 2 vzduchotechnika, takže tyto jsou energeticky náročnější. Správce spravuje již 15 let všechny domy, garážové jednotky, vnitroblok v rondelu, vede za všechny domy, společné prostory (vnitroblok, garáže) též účetnictví. Ostatní domy mají jako orgány ze stanov výbory sestavené z vlastníků. Naše SVJ (1 z 10 domů) má nově tzv. profesionálního předsedu - firmu. Tento předseda vyžaduje 1. institut společného zástupce garážové jednotky, kterého jsme si tedy určili z řad spoluvlastníků garážových stání, a který jednak, pokud je zmocněn nadpoloviční většinou spoluvlastníků k určitému hlasování, tak na shromáždění za tuto jednotku hlasuje, a který zároveň plní roli kontaktu za tyto spoluvlastníky na společného správce jak našeho domu, tak ostatních 9  vč. garážových jednotek pod 10 domy. Náš profesionální předseda kritizuje, že máme proti NOZ jednoho společného správce na všech 10 domů, 10 garážových jednotek pod 10 domy (10 SVJ) a nutí naši garážovou jednotku, abychom si ještě za naši garážovou jednotku zvolili tzv. správce společné věci, který by musel samostatně a výjimečně od ostatních vybírat zálohy, vést účetnictví, řešit investice apod. uvnitř jednotky samotné - podotýkám, že naše garážová jednotka domě má 14 garážových stání z celkových 166 pod ostatními sousedními 9 domy v rondelu. Je jeho názor oprávněný, že tedy každá garážová jednotka by měla mít ještě svého správce společné věci, takže bude v rondelu 10 správců společné věci s 10 samostatnými účetnictvími a nad nimi ještě jedna správcovská firma, se kterou mají všechna SVJ uzavřenu mandátní smlouvu a dohodu o sdílení/rozúčtovávání společných nákladů za garáže, vnitroblok? 

Předně mi dovolte uvést, že zákon pouze ukládá povinnost, aby spoluvlastníci jednotky zmocnili společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči SVJ. Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste jako členové SVJ určili společného zástupce „garážové jednotky“, který vykonává práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

Ve svém dotazu uvádíte, že jste si ze svých řád zvolili společného zástupce, který je zmocněn k výkonu Vašich hlasovacích a dalších práv vůči odpovědné osobě. Mám tedy za to, že jste tuto zákonnou povinnost splnili.

V daném případě je irelevantní, zdali osoba Vámi zvolená jako společný zástupce „garážové jednotky“ plní současně i jiné role, např. roli kontaktu za spoluvlastníky na společného správce.

Co se týká kritiky ze strany Vašeho předsedy ohledně společného správce, dovolím si k tomu uvést následující.

Při výběru osoby správce společné věci je žádoucí, aby byl přesně vymezen rozsah práv a povinností, které má vykonávat. Není-li tomu tak, je při vymezení správy třeba vycházet především z povahy věci.

U bytového domu se tak v případě správy jedná zejména o zajišťování údržby a oprav společných částí, lze sem zahrnout i vedení listin o výdajích a příjmech ze společné věci, řešení investic, provádění záznamů o příjmech a výdajích nebo také vedení účetnictví a podání vyúčtování.

Pokud činnost správce dokáže řádně plnit současná Vámi zvolená správcovská firma na základě uzavřené mandátní smlouvy, není potřeba mít správce dalšího, přičemž tato volba náleží a rozhodovat o tom mohou pouze spoluvlastníci „garážové jednotky“.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Pronájem garáže a poplatky s tím související

Bydlím ve vlastní bytové jednotce v bytovém domě ve správě SVJ. V tomto domě mám pronajatou i jednu ze tří garáží, které zůstaly jako nebytové prostory v majetkové správě OÚ MČ. Rozhodnutím MČ v roce 2013 bylo stanoveno, že příjemcem plateb nájemného za garáž bude MČ, příjemcem plateb za služby spojenými s nájmem garáže bude SVJ. Protože ze strany SVJ jako příjemce záloh na tyto služby vznikají určité nejasnosti o kompetencích a objevila se neochota ve věci vypořádání přeplatků, dovoluji si požádat o vysvětlení, kdo jiný než příjemce záloh by měl tyto přeplatky vypořádat, když už byly i vyúčtovány. Ustanovení § 2 zák.č. 67/2013 Sb. se totiž o příjemci služeb (tj. nájemníkovi nebytového prostoru) nezmiňuje, i když § 2 odst. b) §1 by určité řešení mohl naznačovat.

Ačkoliv neznám všechna specifika Vaší situace (zejména pak přesné znění Vaší nájemní smlouvy), budu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy, kterou nalezneme jednak občanském zákoníku, jednak v zákoně o službách (zákon č. 67/2013 Sb.).

Jestliže se pronajímatel (ve Vašem případě zřejmě příslušná městská část, která je vlastníkem prostorů) v nájemní smlouvě zaváže poskytovat nájemci v souvislosti s užíváním nebytových prostor konkrétní služby (např. dodávku elektřiny nebo dodávku tepla), je povinen tyto služby řádně a včas zajistit. Z pohledu zákona o službách je pak pronajímatel v postavení poskytovatele služeb.

Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním nebytových prostor, a to v předem ujednané nebo jinak stanovené výši. Jelikož výše záloh neodpovídá přesné výši poskytovatelem skutečně vynaložených nákladů na poskytování (zajištění) služeb, má dle zákona o službách poskytovatel služeb povinnost skutečnou výše nákladů na služby příjemci vyúčtovat.

Řádné vyúčtování musí poskytovatel provést a doručit příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Z vyúčtování vyplývající přeplatky či nedoplatky si poskytovatel s příjemcem musí vypořádat nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování.

Poskytovatel služeb nemusí tyto služby zajišťovat přímo a může se nechat zastoupit. V případě, že se pronajímatel nechá zastoupit a dá to nájemci na vědomí, nájemce může jednat s tímto zástupcem. Jestliže taková osoba poskytuje (v zastoupení poskytovatele) vyúčtování, je tato osoba rovněž tím, po kom jakožto nájemce můžete nárokovat finanční vyrovnání přeplatků. V každém případě Vám však zůstává právo požadovat toto vyrovnání přímo po poskytovatel služeb, kterým je v daném případě městská část.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Výměna elektroinstalace a jističů a jejich úhrada z prostředků na správu domu

Jsme SVJ vzniklé před 1. 1. 2014. Ve smlouvě o převodu družstevního bytu do vlastnictví (je to na základě Prohlášení vlastníka z roku 2003) je uvedeno: "Součástí jednotky je elektrická instalace od elektroměru včetně jističe (pojistkové skříňky), zásuvek a vypínačů". Nyní se bude provádět výměna elektroinstalace ve společných prostorách (jde o osvětlení chodeb a schodišť). Výbor navrhuje provést současně výměnu elektroinstalace od elektroměru včetně bytových jističů a uhradit tyto náklady z příspěvku na správu domu. Těm vlastníkům, kteří si již výměnu provedli, chce vynaložené náklady uhradit z příspěvku na správu domu. Na shromáždění si to výbor nechal odsouhlasit většinou přítomných vlastníků. Ale rozhodování je třeba rozdělit zvlášť na rozsah prací a zvlášť na úhradu (což nebylo). Elektroměry pro jednotlivé byty jsou na chodbě každého patra a od nich vede kabeláž k bytu. Tzn. že kabeláž od elektroměru k bytu vede chodbou, což je společná část, ale tato kabeláž je již ve vlastnictví jednotky. Jističe (pojistková skříňka) jsou již za dveřmi bytu, takže se jedná jednoznačně o vlastnictví jednotek. Protože kabeláž od elektroměru k bytu vede mimo byt - společnou částí domu, není účelné, aby si každý vlastník sám řešil výměnu, takže je zcela logické, že práce, které se budou provádět na společné chodbě, budou provedeny hromadně. Je nutno však rozlišit úhradu těchto prací. Domnívám se, že úhradu kabeláže i pojistné skřínky bytu není možno hradit z příspěvku na správu domu, protože co je ve vlastnictví jednotek, si musí vlastníci hradit ze svých prostředků. Je třeba rozlišovat, co je společnou částí domu a co je ve vlastnictví jednotky podle prohlášení vlastníka. Příspěvky na správu domů jsou ze zákona určeny jen k úhradě nákladů, které se týkají společných částí domu dle prohlášení vlastníka. A jelikož jsou příspěvky na správu domu vlastníky hrazeny zálohově, jsou to prostředky stále jednotlivých vlastníků, nikoliv společenství. Pro společenství jsou to cizí zdroje a úhrada těchto nákladů z nich by neměla být vůbec předkládána k rozhodování na shromáždění, protože by se jednalo o neoprávněné nakládání s finančními prostředky vlastníků jednotek a nerespektování vlastnických poměrů v domě. A druhý dotaz: pokud o úhradě nákladů na částí ve vlastnictví jednotky z příspěvku na správu domu mohou rozhodovat většinou hlasů vlastníci na shromáždění, musí nesouhlasící vlastník požádat soud o zrušení rozhodnutí?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti stanov Vašeho SVJ a prohlášení vlastníka budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku a nařízená vlády č. 366/2013 Sb.

Příspěvky na správu domu a pozemku jsou finanční prostředky, které slouží k provozu, opravě, stavební úpravě a jiné změně společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání, a dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady.

Nelze tedy tyto prostředky použít na opravu, stavební úpravu apod. těch části, které pod společné části domu nespadají.

Kdo a jakým způsobem je oprávněn rozhodovat o použití příspěvků na správu domu a pozemku by mělo být vymezeno ve stanovách Vašeho SVJ, přičemž je nutno odkázat také na výše zmiňované nařízení vlády, které stanoví že v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000,- Kč v průměru na každou jednotku.

Pokud by se jednalo o částku vyšší než 1000,- Kč, bude nejspíše rozhodování o těchto opravách a stavebních úpravách v působnosti shromáždění.

K Vašemu druhému dotazu lze uvést, že zákon umožnuje, aby přehlasovaný vlastník jednotky navrhl soudu, aby o záležitosti rozhodl, je-li pro to důležitý důvod. Dále může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Je nutné, aby přehlasovaný vlastník podal tento návrh nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak jeho právo zaniká.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zatékání do bytu a neochota tento problém řešit

Již 3 roky řeším neúspěšně se SVJ problém zatékání do bytu. Jsem majitelkou bytu a členkou SVJ. V roce 2011 byl náš dům zateplen. Od roku 2016 při dešti a větru dochází k zatékání do místnosti, v oblasti asi 10 cm pod oknem (nikoliv přímo oknem). Před zateplením se toto nedělo. Vše jsem hlásila jak předsedovi SVJ, tak i Správě nemovitostí města Jičína, která dělá společenství agendu. Bohužel přístup obou je velmi liknavý, pouze hledají výmluvy, odkazují mě na výrobce oken, pak na vadu parapetu, kterou neúspěšně 3x opravovali. Vše mě již stálo spoustu času, i ušlého zisku. Když jsem argumentovala, že zateplovací práce jsou snad v záruce, tvrdili, že to je "asi 2 roky", ani se nenamáhali pročíst smlouvu, kde byla pětiletá záruka na tyto práce, rovněž nebyli schopni v době záruky zajistit kontrolu zhotovitelem. Situace je neúnosná a dovolání nikde nemám. Poslední jejich stanovisko je, že po opravě parapetu již zatékat nemůže a že já jako majitel se musím o byt starat. Domnívám se, že venkovní omítka nespadá do mé péče. Prováděli zátopovou zkoušku, kdy jednou voda vytekla, jednou ne. Přítomni byli všichni, včetně zhotovitele oken i zateplovacích prací. Dnes mi řekl ředitel, že tomuto testu nevěří, a ať tuto zkoušku provádím sama po dobu 3 hodin a natočím z ní video. Jejich závěr je, že zkoušejí, co mohou, a je to vždy metoda pokus - omyl. Argumentovala jsem tím, proč nepozvou osobu kompetentní k posouzení situace, která přece nějakou příčinu, a tedy i řešení musí mít. Znalce z oboru nikdy o vyjádření nepožádali s tím, že každý má jiný názor, a že to platit nebudou, ať si ho zaplatím ze svých nákladů. Bylo mi sděleno, že nedostatek je v okně, že může být prasklý rám, a navíc je třeba okno seřizovat a vyměnit těsnění - toto vše přitom výrobce oken provedl a SVJ pouze hledá důvody, jak můj problém neřešit, resp. jak najít příčinu tam, kde není. Nechci zbytečně měnit okno, pokud nevím jistě, že to pomůže. Výrobce oken to popírá a chybu zde nevidí. Dále mi bylo řečeno, že je problém v umístěné wifi anténě - i zde mi firma, která anténu instalovala, sdělila, že takto se instaluje běžně a problém to není, navíc anténa je umístěna na opačné straně, kde nezatéká.

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit, že neznám bližší okolnosti týkající se Vašeho problému, a budu tedy ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Podle výše uvedeného nařízení jsou společnými částmi domu mimo jiné obvodové stěny prostorově ohraničující byt a rovněž okna, přičemž údržbu a opravy společných částí zajišťuje osoba odpovědná za správu domu, je tedy na Vašem SVJ, aby zajistilo nápravu, je-li zateplení provedeno vadně, resp. vyžaduje-li se oprava společných částí domu.

Doporučil bych Vám, abyste písemnou formou vyzvala SVJ k nápravě závady. V případě, že v rámci přiměřené lhůty, kterou SVJ stanovíte k nápravě, k této nedojde, proveďte tuto opravu prostřednictvím odborné firmy na vlastní náklad a následně uplatňujte účelně vynaložené náklady zpět po SVJ, v případě, že SVJ nebude s úhradou souhlasit, vymáhejte tyto povinnosti i soudní cestou.

Nicméně v rámci pravidel pro správu domu a s pravidly pro užívání společných prostor může být upraven specifický způsob hlášení, popř. i následného řešení nedostatků ve věci společných prostor. Proto bych Vám doporučil se seznámit se stanovami Vašeho SVJ a s případnými souvisejícími pravidly existujícími v rámci tohoto SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Po výstavbě plynové kotelny mi netopí polovina radiátorů

Jsem majitel bytu domu, který je v majetku SVJ. Dostal jsem se do sporu ohledně topení. Společenství se (se souhlasem všech majitelů bytů) rozhodlo vybudovat během léta místo dálkového vytápění domu lokální plynovou kotelnu. Při tom se pochopitelně musela vypustit voda ze všech radiátorů atd. Po uvedení plynové kotelny do provozu nastal problém v tom, že v mém bytě některé radiátory topí na polovic, jeden vůbec netopí a jen jeden na plný výkon. Při reklamaci na SVJ jsem dostal odpověď, že v mém bytě si to musím opravit sám. Jde zřejmě o odvzdušnění radiátorů. Problém je v tom, že radiátory nemají odvzdušňovací šrouby a odvzdušnění se musí asi provádět povolováním šroubení k radiátorům, což jsem odmítl. Je mi 76 let a kromě toho jsem 14 dní po operaci kyčelního kloubu. Jsem toho názoru, že když před rekonstrukcí bylo v mém bytě vše v pořádku, mělo by SVJ po rekonstrukci uvést topení do původního stavu.

úvodem mi dovolte uvést, že jelikož nejsem seznámen s úplným zněním stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a tedy ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ze zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Společenství vlastníků jednotek vystupuje vůči Vám jako poskytovatel služeb, přičemž jeho povinností je mimo jiné zajistit, aby Vám byla dodána dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě apod.

Dále jelikož se jednalo o rekonstrukci rozvodů tepla, které jsou považovány za společné části domu, a to včetně otopných těles umístěných v jednotlivých bytech, odpovídá za takovou rekonstrukci právě SVJ. Pokud Vám tedy vznikla předmětnou rekonstrukcí škoda, máte právo vůči SVJ právo na náhradu vzniklé škody.

Lze tedy shrnout, že ve Vašem případě má SVJ povinnost zajistit, aby radiátory byly opět zcela provozuschopné a pokud by Vám rekonstrukcí vznikla škoda, kterou byste byl schopný vyčíslit, můžete požadovat její náhradu po SVJ.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Jaká je šance domoci se nějakým způsobem povolení k výměně trubek?

Mám dotaz ohledně výměny společného topného stoupačkového vedení v koupelně. Přívod topení ze sklepního prostoru do koupelny vede novými měděnými trubkami 3/4. Dvacet centimetrů nad zemí se napojují na staré vedení, které tvoří trubka o průměru cca 60 mm. Chtěli bychom nový přívod topení nastavit do výše cca 1 metru z důvodu navýšení prostoru pro pračku, ale ze strany předsedy SVJ je vyjádřen zákaz úpravy stoupačky vedení. Je šance domoci se nějakým způsobem povolení k výměně trubek?

 

Odpověď 1. část:

Jestliže je bytový dům centrálně vytápěn, celá soustava rozvodů tepla, a to včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení, je považována za společnou část nemovité věci (dále jen „společné části“) s tím, že části soustavy rozvodů, které se nacházejí přímo v bytě, jsou ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků.

Vlastníci mohou tyto společné části svobodným způsobem užívat, svým užíváním však nesmí ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Vedle tohoto omezení jsou vlastnící zároveň povinni udržovat tyto společné části ve stavu, v jakém to jakém to vyžaduje nezávadný stav domu. Vyjma shora uvedené udržovací povinnosti vlastníků náleží veškerá další správa společných částí (tedy i rozhodování a provádění oprav či stavebních úprav společných částí) společenství vlastníků, a to i v případě, že jsou ve výlučném užívání některého ze spoluvlastníků.

Nestanoví-li stanovy společenství vlastníků něco jiného, rozhodování o opravách a stavebních úpravách, jejichž náklady nepřevyšují v jednotlivých případech částku 1.000,- Kč v průměru na každou jednotku, náleží do působnosti statutárního orgánu (zde předseda společenství vlastníků). Rozhodování o všech dalších opravách či stavebních úpravách společných čistí naleží do působnosti shromáždění.

2. část:

Z uvedeného tedy vyplývá, že provedení stavebních úprav rozvodů tepla je podmíněno souhlasem příslušného orgánu společenství vlastníků. Smyslem toho, proč je zákonem shora uvedený postup vyžadován, je prostý. Jednotlivé rozvody tepla (a další části soustavy) nacházející se v bytě jsou neoddělitelnou součástí celé soustavy rozvodů tepla, která zajišťuje vytápění celého bytového domu a slouží všem spoluvlastníkům bytového domu. V případě, že by vlastníci mohli provádět úpravy „svých“ rozvodů tepla nacházejících se přímo v bytě radiátorů bez vědomí dalších vlastníků, resp. osoby odpovědné za správu domu a pozemku, mohlo by jejich zásahem dojít k ohrožení funkčnosti celé soustavy rozvodů tepla.

Jelikož mi není známé úplné znění stanov společenství vlastníků, nedokáži s jistotou určit, do působnosti kterého z orgánů spadá rozhodování o provedení stavební úpravy rozvodů tepla ve Vašem bytě.

I v případě, že by tímto orgánem byl předseda společenství vlastníků a odmítal by Vám souhlas se stavební úpravou dát, může Vám souhlas poskytnout shromáždění jakožto nejvyšší orgán společenství vlastníků. Občanský zákoník totiž poskytuje shromáždění možnost vyhradit si právo rozhodovat o záležitosti, která nespadá do jeho působnosti. Shromáždění by se v takovém případě usneslo, že si vyhrazuje rozhodnout o Vámi plánované stavební úpravě, a poté by (dalším usnesením) mohlo se stavebními úpravami dát souhlas.

Jestliže Vám zákonem požadovaný souhlas nebude dán, stavební úpravu není možné provést. Provedl-li byste úpravu bez souhlasu příslušného orgánu společenství, neoprávněně byste zasahoval do vlastnických práv dalších spoluvlastníků bytového domu a jednal tedy v rozporu se zákonem. V případě, že by v důsledku takového jednání došlo ke vzniku škody, byl byste povinen nahradit poškozeným vzniklou škodu. Škoda by v takovém případě byla představována nefunkční soustava rozvodů tepla, resp. náklady spojenými s její opravou, případně náklady na náhradní vytápění apod.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Mám jako vlastník právo k dodání dokladů o stavu fondu oprav?

Již několik měsíců požaduji po výboru SVJ i po firmě, která má náš dům ve správě, přehled fondu oprav, tj. příjmy a výdaje za loňský a letošní rok. Bohužel bez úspěchu. Mám jako vlastník právo k dodání těchto dokladů? V domě se též objevily podivné pojistné události (dům je stále v záruce - novostavba), kdy pojišťovna nevyplatila plnění v plné výši. Rozdíl činil 163 tis. Kč, které byly zaplaceny z FO. Může výbor sám, bez schválení shromážděním, rozhodnout o vyplacení takové částky? Ve stanovách je, cituji: "o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací hodnota nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 100 000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10 000 Kč; o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 50 000 Kč; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech". Jednalo se opravu "zařízení na odvod tepla a kouře" vlivem přepětí (údajně). Dále prosím informaci ohledně odměňování výboru. Na shromáždění byla odhlasována odměna 200 000 tis. Kč na rok 2019 pro 3 členy výboru. Kromě toho, že se jedná o odměnu celkem vysokou, zajímá mě, jak se dělí mezi vlastníky. Podle členů domácnosti, výměry bytu nebo se částka vydělí počtem bytů, každému stejně?

Odpověď č. 1

Úvodem mi dovolte uvést, že bez celého znění stanov Vašeho SVJ budu ve své odpovědi vycházet toliko z Vámi poskytnutých informací a dále z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jako vlastník bytové jednotky máte právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Současně u této osoby můžete nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, účetních knih a dokladů.

Lze tedy shrnout, že máte právo do Vámi požadovaných dokumentů nahlížet a seznámit se s nimi, nicméně povinnost dodat Vám je v konkrétní lhůtě zákonem stanovena není. Doporučuji vyzvat výbor, popř. správcovskou společnost, aby Vám umožnili nahlédnout a seznámit se s předmětnými dokumenty, a to s odkazem na § 1179 občanského zákoníku.

Pokud by Vám ani tak nebylo umožněno se s předmětnými dokumenty seznámit, lze se domáhat svého práva soudní cestou.

Odpověď č. 2.

Co se týká rozhodnutí výboru o vyplacení částky ve výši 163.000,- Kč, pravděpodobně jednal výbor v souladu se zněním Vašich stanov, které jste citoval v dotazu. Nicméně bez znalosti celého znění Vašich stanov, prohlášení vlastníka a přesné povahy opravy nelze zcela jednoznačně odpovědět.

Jestliže se jednalo fakticky o opravu zařízení na odvod tepla a kouře, je nutné rozhodnout, zdali takovou opravu lze podřadit pod opravu společných částí domu. K tomu lze odkázat na nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které tuto problematiku upravuje a které za společné části považuje také centrální vytápění, celou soustavu rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, rozvodů radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení. Z toho vyplývá, že Vámi zmíněnou opravu lze považovat za opravu společných částí domu, výbor tedy byl pravděpodobně oprávněn rozhodnout o opravě bez souhlasu shromáždění.

K Vašemu poslednímu dotazu uvádím, že klíč k určení poměru financování odměn členů výboru jednotlivými členy SVJ nalezneme v občanském zákoníku, který stanoví, že tyto náklady se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Nicméně podle odborné literatury se jedná o dispozitivní ustanovení, a tedy zákonem navrhovaný poměr může být např. ve stanovách Vašeho SVJ určen odlišně a bude mít přednost před zákonným klíčem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Jednorázová úhrada nákladů na založení SVJ

Mám dotaz ohledně tohoto e-mailu od našeho výboru, zda je to takto touto formou možné bez svolání schůze vlastníků a jakéhokoliv propočtu či dokladu: "Hezký den, vážení členové SVJ - Úhrada daně z nabytí pozemků a nákladů na založení SVJ." Druhá zpráva je méně příjemná pro každého z nás: "Po převzetí účetnictví jsme zjistili, že náklady na založení SVJ (+ právní služby) a dále úhrada daně z nabytí našich pozemků činí v součtu 79 964 Kč. Na tuto částku nebyly vybírány zálohy. Aby výbor mohl plnit svoji úlohu řádného a dobrého hospodáře a naše SVJ se nedostalo v roce 2019 do velkých finančních potíží, bylo rozhodnuto o jednorázovém doplacení podílu na této částce všemi členy SVJ. Proporčně dle velikosti vlastnického podílu se dělí daň + odhadce = 47 136 Kč. Rovnoměrně na každou bytovou jednotku se dělí náklady na založení SVJ = 32 828 Kč. V příloze naleznete tabulku, ve které byla naší novou účetní firmou Rozvoj, rozpočítána úhrada ke každé bytové jednotce. Jednorázové doplacení nám bylo účetní firmou důrazně doporučeno. Žádáme vás tedy o uhrazení svého podílu na této částce jednorázovou platbou, a to nejpozději do 31. 12. 2018 na účet SVJ pod variabilním symbolem čísla vaší bytové jednotky."

Odpověď

Na úvod si dovoluji uvést, že bez znalosti konkrétních skutečností a konkrétního znění stanov Vašeho SVJ můžu ve své odpovědi vycházet pouze toliko ze zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, přičemž evidence konkrétních listin (Vaší přílohy) přesahuje rámec poskytovaných služeb v rámci této bezplatné internetové poradny, kdy veškeré relevantní skutečnosti musí být uvedeny v textu dotazu.

Pokud byste měl přesto zájem na tom, abychom Vámi přiložené dokumenty prozkoumali, můžete se obrátit na naší advokátní kancelář, kdy my samozřejmě pro Vás dokumenty za standardních podmínek posoudíme.

Co se týká rozhodnutí výboru o jednorázovém doplacení podílu všemi členy SVJ, dovoluji si uvést následující.

Rozhodování ve věci hospodaření společenství, tedy například ve věci doplácení finančních částek, vypořádání výsledku hospodaření nebo např. o celkové výši příspěvků na správu domu patří do působnosti shromáždění SVJ.

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek, přičemž každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech.

Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků. Stanovy společenství mohou stanovit přísnější pravidla rozhodování, přičemž v krajních případech může být nutný i souhlas všech vlastníků jednotek v závislosti na znění stanov.

V daném případě by měl Váš výbor svolat shromáždění k projednání dané záležitosti a předložit s tím související dokumentaci. Jelikož tak výbor neučinil, lze ho na tuto skutečnost upozornit a požádat o svolání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich.

Pokud by i přesto výbor odmítal svolat shromáždění, mohou ho svolat tito vlastníci sami, a to na náklady společenství vlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Je možné dívat se na zálohy na správu z různých úhlů pohledu a do zákona promítnout ten, který jde proti vlastníkům jednotek?

Je možné dívat se na zálohy na správu z různých úhlů pohledu a do zákona promítnout ten, který jde proti vlastníkům jednotek? Jde o návrh novely OZ - § 1208, kde autoři navrhují zrušit právo vlastníků jednotek rozhodovat o vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu. Tento návrh jsem připomínkovala už v květnu v rámci veřejného připomínkování. Bez výsledku. Uvedla jsem jednoduchý příklad, kdy vlastníci skládají zálohy – šetří např. na vybudování parkoviště, ale později si to rozmyslí, akci „parkoviště“ zruší a peníze chtějí vrátit. Podle MMR to nelze, peníze musí zůstat navěky SVJ. V účetnictví SVJ se opravdu vyznám téměř dokonale. Jsem účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ od roku 2002. Vedu dva weby, napsala jsem knížku o SVJ, připomínkuji skoro všechny právní předpisy, které se SVJ týkají – dříve jako členka KAČR, nyní už za sebe. MMR jsem vysvětlovala, že přispíváním na správu formou záloh je vytvářeno cizí jmění SVJ (viz vykazování záloh v pasivech rozvahy), které představuje závazek SVK k vlastníkům jednotek zálohy vyúčtovat a potom podle rozhodnutí vlastníků buď finančně vypořádat, nebo převést do dalšího roku. MMR chce, aby se vždy převáděly do příštího roku. Je mi jasný důvod, proč někteří lobbisté prosazují výše uvedenou změnu, ale opravdu nemohu věřit, že je to v souladu s právem.  Argumentovala jsem i ustanovením § 2991 OZ o bezdůvodném obohacení, odpadne-li právní důvod. Dozvěděla jsem se, že zálohy z pohledu účetnictví jsou něco jiného než ze soukromoprávního pohledu, že záloha není ve smyslu soukromoprávním určena k vypořádání. Ráda bych věděla, kde je něco takového napsáno, protože nemohu uvěřit, že je to možné. Z odpovědi MMR jsem byla tak vykolejená, že jsem napsala na portál SVJ, jestli zná někdo právníky, kteří umí účetnictví. Doufám, že máte ve svém kolektivu někoho, kdo ví, co jsou zálohy z účetního pohledu, a bude mi umět vysvětlit i ten soukromoprávní pohled, který umožní zálohově složené prostředky, které zůstaly nevyčerpány, „zabavit“.

 

Úvodem bych rád uvedl, že právní posouzení plánované novely zákona výrazně přesahuje rámec této poradny, a proto svou odpověď formuluji pouze obecně.

Ze zákona mají vlastníci jednotek povinnost přispívat jistou finanční částku na správu domu a pozemku. Není-li stanoveno jinak odpovídá tato částka podílu na společných částech. Finanční příspěvky pak mají formu záloh. Nyní tedy vyvstává otázka, z jakého úhlu pohledu na zálohu nahlížet.

Z účetního pohledu se jedná o přijatou zálohu, která se na konci účetního období vyúčtuje se skutečnými náklady na správu domu a pozemku. Následně se vypořádají přeplatky/nedoplatky mezi vlastníkem a SVJ na předepsaných příspěvcích.

Z hlediska soukromého práva má záloha povahu částečného plnění. Pokud jde o Váš dotaz, zda dochází k bezdůvodnému obohacení v případě, že nevyčerpané finanční prostředky nebudou rozděleny zpět mezi vlastníky, tak komentář k tomu dále uvádí, že záloha se stává bezdůvodným obohacením, jakmile je zřejmé, že nedojde ke vzniku závazku, v souvislosti se kterým byla záloha složena.

Vzhledem ke skutečnosti, že nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do následujícího roku a budou použity k plnění těch závazků v souvislosti se kterými byla zálohy složeny, tedy k hrazení oprav a dalších nákladů spojených se správou domu a pozemku, nejedná se dle mého názoru o bezdůvodné obohacení, neboť mám za to, že právní důvod, pro který byly zálohy uhrazeny, neodpadl.

Nicméně jak jsem již avizoval v úvodu, jedná se o problematiku, kdy právní rozbor této problematiky by mohl být dobrým námětem pro odbornou práci, nicméně zcela přesahuje rámec této poradny.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Může jeden člověk vlastnit 2 byty - každý v jiném SVJ?

Může jeden člověk vlastnit 2 byty - každý v jiném SVJ?

V zákoně je stanoveno, že členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

Množství nemovitostí/bytů, které může vlastnit jedna osoba, není ze zákona nijak omezeno. Zákon ani nestanovuje žádné omezení, že by jednotlivé byty musely být situovány tak, aby vlastník těchto bytů byl členem pouze jednoho SVJ či družstva.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jedna osoba může vlastnit vícero bytů a být členem různých SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Je společenství vlastníků bytových jednotek v domě o čtyřech bytových jednotkách povinno požádat krajský soud o přidělení identifikačního čísla?

Je společenství vlastníků bytových jednotek v domě o čtyřech bytových jednotkách povinno požádat krajský soud o přidělení identifikačního čísla? Peněžní ústav odmítá založit běžný účet na fyzickou osobu. Jsem si vědoma návaznosti na případné dědické řízení v případě úmrtí fyzické osoby, považuji však celý proces za natolik složitý a finančně náročný, že členové SVJ – jde o osoby vysokého věku – nejsou schopny tyto požadavky nového občanského zákona bez vynaložení dalších finančních nákladů splnit.

Dle ustanovení občanského zákoníku zabývajícího se společenstvími vlastníků, jsou vlastníci jednotek povinni založit SVJ v nemovitosti, která je tvořena minimálně pěti bytovými jednotkami, z nichž alespoň tři jsou vlastněny odlišnými vlastníky.

Pokud tedy nemáte zájem žádat o přidělení identifikačního čísla atd., tak ve Vašem případě není potřeba společenství vlastníků vůbec zakládat. Naopak zákon uvádí, že je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pouze pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Problémy mezi byty a nebyty v SVJ

Jsme SVJ, v domě jsou byty a nebyty. Já jsem majitelka nebytu. Reklamovala jsem vyúčtování za rok 2017, protože byl neskutečně veliký nedoplatek na topení a zjistilo se, že se rozúčtování neprovádí dle vyhl. 269/2015, proto byla provedena oprava za rok 2017 a ještě i za rok 2016. 1) Je možné provést opravu i za rok 2016? Reklamovali jsme vyúčtování za 2017 také proto, že se provedla výměna vstupních dveří včetně nových schránek, ale schránky dostali pouze majitelé bytů,  nebyty schránky nedostaly. Vlastníci bytů si mají schránky hradit sami dle PV, ale schránky byly hrazeny z fondu oprav. 2) Je správně, že jsou schránky hrazeny z fondu oprav? Na faktuře EOP máme výkon 415 kW - stálý plat - rok 2017. Elektrárna nám stanovila výkon 175 kW (52 bytů a nebytů) v době, kdy byl zaveden dvou tarif - 2015. Měřáky byly zřejmě chybné a ukazovaly hodnoty kolem cca 400 kW. Když došlo k jejich výměně, jsou výkony kolem cca 190 kW za rok 2017. Bohužel výbor SVJ situaci neřešil, měřáky nebyly dány na přezkoušení (nyní, kde jim je konec), letos, když jsem podala reklamaci a požadovala jsem informace k výkonů, ukazuje se, že za výkon každý rok EOPu zaplatíme cca 200 000 Kč. Za tři topné sezony je to přes půl milionu korun. 4) Může výbor SVJ vzniklou situaci řešit a má právo domáhat se vydání plnění z bezdůvodného obohacení? Jsme 4 nebyty, které nevyužíváme vstupní dveře do schodiště, protože máme svoje vstupy přímo z ulice. V PV jsou společnou částí pouze kabely ve zdi a koncová zařízení si hradí vlastník, domácí telefon si uhradili, ale na druhé straně kabelu je celý systém, tedy včetně kamer, tlačítek i čtečky čipů, a to do dveří vůbec nepatří a může to být třeba na zdi, jako to bylo předtím. Vlastníkům bytů tedy přímo slouží schránky i telefony včetně celého digitálního systému. 4) Je správně, aby se podílely i nebyty na systému kamer, tlačítek, čtečky...? Částka to byla 450 000 Kč.

 

Odpověď č. 1

Rád bych si dovolil v úvodu podotknout, že bez znalosti všech nezbytných detailů budu ve své odpovědi moc vycházet pouze z obecné právní úpravy obsažené toliko v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb.

K Vaší první otázce týkající se reklamace vyúčtování se vztahuje právě ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., které jasně uvádí, že námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování je možné předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejdéle však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pokud Vám vyúčtování za rok 2016 bylo doručeno včas, tedy nejpozději koncem dubna roku 2017, není možné v tuto chvíli podávat námitky.

Pokud jde o Váš druhý dotaz ohledně hrazení poštovních schránek z fondu oprav, tak k tomu uvádím následující.

Ze zákona vyplývá, že vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku. Ze zákona rovněž vyplývá, že správou domu se rozumí i změny v užívání společných částí a současně na vše, co je třeba k řádné péči o dům, resp. jeho společné části (samozřejmě včetně oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí. Pokud bychom se tedy drželi čistě zákona, tak by nové schránky mohly být hrazeny z fondu oprav.

Nicméně pokud je v prohlášení vlastníka uvedeno, že vlastníci jednotek jsou povinni si hradit schránky ze svých zdrojů, tak má toto ujednání přednost před zákonnou úpravu a z fondu oprav by schránky být hrazeny neměly. V takovém případě bych o tomto informoval shromáždění vlastníků jednotek. 

Odpověď č. 2

Za předpokladu, že Vaše třetí otázka směřuje zejména na způsob, jak získat zpět bezdůvodné obohacení, bude postup následující. Dle zákona č. 458/2000 Sb., platí, že jestliže máte pochybnosti o správném fungování měřidel, musíte neprodleně kontaktovat provozovatele distribuční soustavy. Pokud takto neučiníte, navíc nevíte, kde teď měřidla jsou, těžko se bude prokazovat chybně naměřená hodnota. Taktéž pak dle zákona č. 67/2013 Sb., platí, že jestliže jste měli pochybnosti o výši vyúčtování za elektřinu, mohli jste podat námitky do 30 dnů od doručení vyúčtování. Pokud jste námitky nepodali, není možné se nyní domáhat vrácení finančních prostředků.

Konečně k Vaší poslední otázce, co se týče umístění kamer, tlačítek a čtečky čipů do dveří a jejich celková úhrada, tak bude záležet na rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek.

Závěrem bych Vám doporučil se obrátit na advokáta, který po detailním seznámení se s Vašimi problémy, bude schopen Vám poskytnout komplexní právní odpověď.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Zbourání schodiště, které vede do mého nebytového prostoru

Jsem vlastníkem nebytového prostoru v rámci velkého SVJ v Praze 10, Moskevská 1464/61. Ve své nebytové jednotce provozuji solární studio. Nebytová jednotka je v 1. patře na  terase 17 patrového domu. K jednotce vedou dvě přístupové cesty. Jedna od tramvaje a druhá z druhé strany domu, kterou používají spíše lidé přijíždějící autem. SVJ neudržuje dlouhodobě schodiště na straně domu, kterou používají lidé přijíždějící autem. Aby předešla žalobám z případného úrazu na schodišti, uzavřela ho s tím, že se opravuje. Schodiště se však neopravuje a SVJ chce nechat na červnové schůzi hlasovat o případném jeho zbourání nebo opravě. Nájemníkům domu to příliš nevadí, protože mohou použít vchod do domu ze stejné strany v úrovni chodníku. Mí zákazníci však nemohou chodit domem, nemají od něho čip a do domu se nedostanou. Zbourání schodiště by znamenalo pro mne značné omezení přístupu mých klientů, neboť se mnohým, čemuž se nedivím, nebude chtít kličkovat po sídlišti a obcházet dům druhou přístupovou cestou. Navíc se obávám i vytvoření slepé uličky, potenciálně nebezpečného prostoru, který by se mohl stát i zdrojem nepořádku, případně "veřejným" WC. To by značně poškodilo hodnotu nebytového prostoru. Můj dotaz zní: Má SVJ právo nechávat v tomto bodě hlasovat o zbourání schodiště? Vím, že to bude většině nájemníků jedno a nechají se přesvědčit, že než do údržby schodiště investovat, je lepší ho zbourat. Mně to však nevyhovuje z výše popsaných důvodů. Není přece možné, aby se většinou rozhodlo o poškození jedince, který je vlastníkem nebytového prostoru a má mít stejná práva jako vlastníci bytových jednotek, kterých je ovšem víc. Vzhledem k tomu, že se jedná o SVJ s mnoha bytovými i nebytovými jednotkami, peníze na opravu jsou. Dělají se kosmetické opravy interiérů, nicméně schodiště se neudržuje. Druhý dotaz je, zda situace, pokud je schodiště uzavřené, není havarijní stav, ve kterém se nemusí čekat na červnovou schůzi a nový plán oprav, a může se opravit jako havárie, tzn. ihned.

Z pohledu platné právní úpravy považujeme schody, vchody a vstupní dveře do domu za společné části bytového domu. Správa domu a pozemku, která zahrnuje vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek a pro zachování nebo zlepšení společných částí, náleží společenství vlastníků jednotek.

Rozhodování o opravách nebo stavebních úpravách společných částí spadá do působnosti shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Jestliže se shromáždění na své schůzi usnese, že je účelnější schodiště zbourat než zrekonstruovat, pak musíte (stejně jako každý jiný člen společenství) takové usnesení respektovat a řídit se jím.

Jedinou možností, jak se proti přijatému usnesení bránit, je soudní přezkum přijatého rozhodnutí. Občanský zákoník umožňuje přehlasovanému vlastníkovi navrhnout soudu, aby o přijatém usnesení rozhodl. Toto své právo musí vlastník jednotky uplatnit nejpozději do tří měsíců dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak jeho právo zaniká.

Zároveň však uvádím, že dle mého názoru úplné zbourání schodiště nelze považovat pouze za opravu nebo stavební úpravu. V případě, že je schodiště vymezené jako společná část domu v prohlášení vlastníka nemovité věci, pak jeho zbouráním fakticky dochází ke změně tohoto prohlášení. K té se vyžaduje písemná dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně prohlášení (tedy i Váš souhlas), která navíc musí být ještě schválena vlastníky s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení.

Co se týče Vašeho dotazu, zda lze situaci s uzavřeným schodištěm považovat za havarijní stav, musím bohužel konstatovat, že mi nejsou známá všechna specifika konkrétního případu a nemám k dispozici všechny podklady potřebné k tomu, abych mohl v této věci zaujmout kvalifikované stanovisko. Pro úplnost pouze uvádím, že rozhodování o opravách způsobených havárií na společných částech je v působnosti statutárního orgánu společenství.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vyvložkování komínů a neochota výboru SVJ ji provést

Obracím se na Vás s dotazem ohledně výměny komínových vložek. Bydlím v cihlovém domě, v bytě vytápěném plynovým kotlem. Bytů je v domě přes 80. V ostatních bytech v domě je zajištěno dálkové topení, avšak na ohřev vody jsou rovněž použity plynové spotřebiče, tzv.karmy. Zplodiny jsou vyvedeny do komínů. Každý rok probíhá revize a kontrola spalin. Při revizi komínů v roce 2017 revizní technik vypracoval zprávu, v jejímž závěru se píše, že spalinová cesta z hlediska bezpečnosti nevyhovuje. A doporučuje výměnu nevyhovujících zastaralých hliníkových vložek v komínech do června 2018. Jako majitelka bytu jsem po obdržení zprávy kontaktovala výbor vlastníků a žádala jsem informace, kdy a jak se bude situace řešit. Výbor zatím nic neřeší, pouze mi oznámil ústně, že situace je revizním technikem značně nadsazená a z jejich pohledu není tak vážná. Oznámili mi, že hodlají nechat prozkoumat komíny kamerovou technikou a pak se teprve rozhodnou, zda se k výměně vložek přistoupí. Od tohoto oznámení uběhlo několik měsíců, žádný průzkum komínů nebyl proveden. Ani nemohl být proveden, protože ke komínům chybí lávky, ze kterých by průzkum mohl být proveden. Výbor se z mého pohledu pouze snaží odsunout problém. Já chci situaci řešit, neboť mám obavy o bezpečí a zdraví své i obyvatel našeho domu. Ve vlastním čase jsem obešla asi polovinu bytů, vysvětlovala situaci a žádala vyjádření, zda souhlasí či nesouhlasí s výměnou komínových vložek. Valná většina oslovených se vyjádřila pro výměnu komínových vložek. Ani na toto výbor nereagoval. Pouze oznámil, že situace kolem komínových vložek bude na programu na další společné schůzi. Nevím, jak mám postupovat, jaké mám možnosti a také bych ráda věděla, zda výbor nejedná protiprávně. A pokud ano, jakým postihům můžeme být jako vlastníci bytů vystaveni. A jakým postihem může být potrestán výbor společenství vlastníků. Jak mám postupovat, abych  v mém bytě zajistila výměnu komínové vložky v souladu s revizní zprávou?

Komíny včetně vyvložkování jsou jakožto část podstatná pro zachování domu a jeho tvaru i vzhledu společnou částí domu ve smyslu ust. § 1160 občanského zákoníku. Občanský zákoník dále stanoví, že opravy či případné stavební úpravy společných částí zajišťuje společenství vlastníků jakožto správce domu a pozemku. Rozhodování o těchto opravách a stavebních úpravách náleží do působnosti buď shromáždění vlastníků, nebo výboru, a to v návaznosti na finanční náročnosti oprav a úprav.

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které je prováděcím předpisem občanského zákoníku, stanoví, že nepřevyšují-li náklady na opravu nebo stavební úpravu v jednotlivých případech částku 1.000,- Kč v průměru na každou jednotku, je rozhodování o nich v působnosti statutárního orgánu společenství. Pokud však stanovy společenství určí něco jiného (např. bude stanoven nižší nebo vyšší finanční limit), použije se úprava použitá ve stanovách.

Jestliže by vyvložkování komínu svou finanční náročností překročilo limit stanovený nařízením vlády či stanovami, nemůže výbor z vlastní iniciativy opravy provést, neboť by tím překročil svou zákonem danou působnost. Za situace, kdy by vyvložkování komínu představovalo opravu pod hranicí stanovenou nařízením vlády či stanovami, spadá takové rozhodování do působnosti výboru společenství, na druhou stranu nic nebrání tomu, aby je shromáždění přesto schválilo.

Odpověď – 2. část

Jelikož by členové výboru měli při výkonu své funkce vystupovat s péči řádného hospodáře, měli by například předcházet vzniku škody na společných částech domu. V konkrétním případě by tedy neměl výbor brát zprávu technika na lehkou váhu a bez odkladně zajistit nápravu. Za situace, kdy by nebylo samotné rozhodování o vyvložkování komínů v jeho působnosti, měli by alespoň svolat schůzi shromáždění, které by o výměně vyvložkování komínu rozhodlo. Pokud však zůstanou členové výboru v této záležitosti nečinní, nejednají s péčí řádného hospodáře. Došlo-li by v souvislosti s touto nečinností ke vzniku škody, soud by uložil členům výboru tuto škodu nahradit.

Pro situaci, kdy výbor odmítá situaci řešit, poskytuje občanský zákoník vlastníkům jednotky možnost iniciovat schůzi shromáždění. Výbor je povinen svolat schůzi shromáždění z podnětu vlastníků vždy, pokud to navrhnou vlastníci, kterým náleží alespoň jedna čtvrtina všech hlasů, a tuto čtvrtinu hlasů musí držet alespoň dva vlastníci. Neučiní-li tak výbor, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. Na samotné schůzi pak může shromáždění přijmout usnesení o výměně komínových vložek, přičemž takové usnesení je pak výbor povinen provést, jinak by jeho členové nejednali v zájmu společenství vlastníků

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Znečišťování balkonů v důsledku krmení holubů

Jsem majitelkou bytu v SVJ, byt se nachází ve 4. patře šestipatrového činžovního domu. Obyvatelky bytu v 5. patře, přímo nad námi, trvale (denně) znečišťují náš balkon a okna odhazováním pečiva - krmí holuby. Naše prostory jsou proto nepřetržitě znečišťovány jejich starými potravinami, holubím trusem, peřím, dochází i ke znečišťování fasády. Vedení SVJ se tímto problémem odmítá zabývat. Zápisy z členských schůzí, kde se tento problém probíral (situace vadí většině členů tohoto SVJ s výjimkou dotyčných znečišťovatelů), nám nejsou k dispozici (předtím po celá léta BD a následného SVJ byly zápisy vždy distribuovány všem členům). Mohu vás požádat o radu, jak v této věci postupovat a zda je vedení SVJ povinno danou situací se zabývat, případně jak by mělo postupovat?

Bytové spoluvlastnictví, jak už sám název vypovídá, je zvláštní formou spoluvlastnictví spočívající ve spoluvlastnictví bytového domu a pozemku, na němž dům stojí, založené vlastnictvím jednotek. Tato jednotka vedle bytu, resp. nebytového prostoru zahrnuje také spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku.

Vlastník jednotky má mj. právo svůj byt svobodně spravovat a výlučně užívat jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Společnými částmi domu jsou mj. také obvodové stěny domu, okna včetně okenic nebo balkony (poslední jmenované pak jakožto společné části ve výlučném užívání).

Zároveň pak má vlastník jednotky povinnost udržovat nezávadný stav a dobrý vzhled domu, což platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

Z toho co v dotazu uvádíte, není úplně jasné, zda uživatelky bytu nad Vámi znečišťují pouze Vaši jednotku nebo také společné části. V každém případě však porušují zákonem stanovené povinnosti a zasahujído práv dalších vlastníků jednotky. Zásahu do těchto práv lze zabránit tzv. zápůrčí žalobou, na základě níž by soud uložil obyvatelkám domu zdržet se jednání, kterým neoprávněně zasahují do vlastnického práva k jednotce.

V případě, že by předmětné jednání zasahovalo pouze do Vašich práv, k podání žaloby jste legitimována pouze vy, za situace, že by se dotýkalo i společných částí domu, je legitimováno také samo společenství, jakožto osoba odpovědná za správu domu.

Odpověď - 2. část

Jestliže statutární orgán společenství zůstává v této věci nečinný, k řešení situace jej může vyzvat shromáždění svým usnesením, neboť statutární orgán musí jednat v souladu se zákonem, stanovami a usneseními nejvyššího orgánu společenství. V případě, že členové statutárního orgánu jednají v rozporu s některými z uvedených, musí nahradit případnou škodu a v krajním případě může dojít až k jejich odvolání.

Schůzi shromáždění svolává statutární orgán společenství tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Zároveň pak platí, že shromáždění musí statutární orgán svolat i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

Co se týče zápisu ze schůze shromáždění, jeho vyhotovení musí zajistit statutární orgán společenství, a to do třiceti dnů od jejího ukončení. Každý člen společenství má právo nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle společenství.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Výměna oken z peněz společné zálohy

Jsme malé SVJ o 7 bytech. Společenství nechalo ze společných peněz na dlouhodobé záloze vyměnit okna v bytech vlastníků, které nejsou společnou částí. Já jsem už okna vyměněná měl z vlastních peněz, takže jsem peníze z dlouhodobé zálohy nečerpal. Když jsem se ptal předsedu, jak se to bude řešit řekl, že neví. Teď mám oproti jiným členům na dlouhodobé záloze přeplatek asi třicet tisíc. Má společenství vlastníků povinnost se se mnou vypořádat - vyplatit mi peníze, snížit odvod do dlouhodobé zálohy? Nemůžou se moje peníze nějak ztratit a po čase mi budou tvrdit, že žádný přeplatek nemám - jednalo by se o trestný čin? Od výměny už uplynulo půl roku. 

Jelikož neznám přesně znění stanov vašeho SVJ, ve své odpovědi budu vycházet toliko ze zákonné úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že okna v bytech vlastníků opravdu nejsou společnou částí domů a vlastník bytové jednotky provedl jejich výměnu, jedná se o prostředky vynakládané na majetek vlastníka, přičemž vlastník nemá nárok na refundaci takových nákladů.

Pokud rekonstrukci oken provádí SVJ a pokud tyto opravy financuje např. z dlouhodobých záloh na opravu, do které vlastníci bytových jednotek platí, jedná se de facto o vyplacení těchto záloh složených vlastníky zpět vlastníkům. Takový postup je při splnění všech podmínek uvedených v interních předpisech SVJ možný, avšak je nutné počítat s tím, že vlastníci, kteří prostředky z dlouhodobých záloh na opravy svých jednotek nečerpali a opravy provedli na vlastní náklady, budou mít proti ostatním vlastníkům přeplatek. Tento přeplatek by měl být zohledněn při vyúčtování nebo při dalších opravách.

Nejdříve bych doporučil prozkoumat znění stanov Vašeho SVJ, jestli tuto situaci nějakým způsobem neřeší. Dále bych se pokusil zjistit přesnou výši Vašeho přeplatku, a to na základě prostudování účetních knih a dokladů, k čemuž jako vlastník máte právo a poté domluvit se s předsedou na řešení, a to například na snížení odvodu dlouhodobé zálohy, popř. započtení přeplatku při dalších opravách hrazených z dlouhodobých záloh.

Pokud by došlo například ke ztrátě Vašich finančních prostředků, lze uvažovat o trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku apod., ovšem vždy bude záležet na konkrétnostech daného případu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vzdálenost pergoly od vchodu do bytu

Naše spol.se skládá z 5 bytových jednotek. Společná zahrada je velký problém. Jsou prosím stanovy na danou vzdálenost výstavby pergoly (jiné pevné plochy k sezení) od vchodu do bytu? Můj vchod do bytu je totiž přímo ze zahrady, což je úžasné pohodlí, ale bohužel ne v SVJ. Jiné vchody jsou řešeny se vstupem do společných prostor (haly nebo spíše chodby a následně byty). Tento jediný je přímo ze zahrady. Myslím, že existují jakési klidové zóny, nebo ne? Dále mi jde o užívání elektriky a vody k soukromé potřebě, to přece nelze zdarma. Jeden hlas proti čtyřem ale těžko něco zmůže.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož nejsem seznámen se všemi specifiky Vašeho případu, ani s přijatými stanovami SVJ, které mohou upravit některé skutečnosti odlišně, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Rozhodování o stavebních úpravách týkajících se společných částí domu patří do působnosti shromáždění SVJ, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Toto shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují počet vyšší.

Pokud došlo na shromáždění k hlasování o výstavbě pergoly, a Vy, jako vlastník jste byla přehlasována, máte právo navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl, je-li pro to důležitý důvod. Na podání návrhu máte 3 měsíce ode dne, kdy jste se jako vlastník o takovém rozhodnutí shromáždění SVJ dozvěděla, resp. dozvědět mohla. V případě uplynutí 3 měsíční lhůty Vám právo na podání návrhu bohužel zaniká.

V případě, že o výstavbě pergoly shromáždění vlastníků vůbec nehlasovalo nebo došlo k hlasování, aniž byste k němu byla jako vlastník přizvána, máte právo dovolat se u shromáždění vlastníků neplatnosti takového rozhodnutí, popř. poté navrhnout soudu, aby o neplatnosti rozhodl.

Nicméně pokud se ptáte, zda zákon stanoví konkrétní vzdálenost od vchodových dveří, která by musela být dodržena při výstavbě pergoly, tak zákon ani jiný právní předpis tuto vzdálenost nestanovuje.

Bohužel u Vašeho druhého dotazu si nejsem zcela jist, na co přesně se ptáte. Z toho důvodu si Vás dovoluji odkázat na obecnou úpravu rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která se řídí vyhláškou č. 269/2015 Sb., popř. můžete Váš dotaz blíže specifikovat a poslat znovu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Je nutné ustanovit jediného zástupce za všechny vlastníky garážových stání?

Naše SVJ vzniklo v roce 2002 v tehdy nově postaveném domě se 33 byty. Pod domem je společný prostor garáží, jehož podíl na domě činí podle katastru nemovitostí 17,63 %. Jednotlivá stání jsou na podlaze vyznačena čarami a je jich celkem 14. Průjezdné podlaží garáží slouží obdobně pro celý uzavřený blok deseti bytových domů. Dosud se při hlasování počítala váha skutečných vlastnických podílů na domě (byt, sklep, garáž). Prosím je nezbytně nutno podle NOZ ustanovit jediného zástupce za všechny vlastníky garážových stání v našem domě? Co dělat, když někteří vlastníci odmítají plnou moc tomuto zástupci dát? Jakou váhu má hlas tohoto zástupce na shromáždění – jen součet těch, kteří mu plnou moc skutečně dali, nebo výše uvedených 17,63 % za celou plochu garáží? Tato váha totiž může činit přibližně tolik, co 6 „průměrných“ bytů v domě, a tak váha a osobní názory privilegovaného zástupce můžou velice významně ovlivnit výsledky shromáždění. Navíc v prostoru garáží jsou nainstalovány veškeré rozvody odpadů a technologií, takže prostor garáží vlastně využívají všichni vlastníci bytů v domě.

1. část

Nejprve bych rád zdůraznil, že je potřeba si ujasnit, zda je garážový prostor v prohlášení vlastníka označen jako nebytová jednotka nebo jako společná část domu.

Ze znění Vašeho dotazu usuzuji, že by se mohlo jednat o nebytovou jednotku, a proto dále má odpověď cílí na situaci, kdy je garážové stání v prohlášení vlastníka vymezeno jako nebytová jednotka. Pokud byste nicméně následně zjistil, že prohlášení vlastníka vymezuje garážový prostor jako společnou část domu, tak dotaz upřesněte a zašlete jej upravený znovu, neboť v takovém případě by se odpověď podstatně lišila.

Nadále tedy vycházím z toho, že garážový prostor je v prohlášení vlastníka označen jako nebytová jednotka, která je v podílovém spoluvlastnictví několik osob.

Zákon v takovém případě skutečně stanoví povinnost spoluvlastníkům jednotky (v tomto případě garáže) určit společného zástupce k výkonu jejich práv vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy SVJ. Zvolený společný zástupce pak v rámci svého zmocnění zastupuje všechny spoluvlastníky dané nebytové jednotky.

Pokud se tedy ptáte, jakou váhu má hlas společného zástupce, tak z výše uvedeného vyplývá, že společný zástupce hlasuje nejen za spoluvlastníky, kteří mu udělili plnou moc, ale za všechny spoluvlastníky dané věci, tedy disponuje tolika hlasy, kolik jich celkem připadá na nebytovou jednotku.

To koresponduje i s dalším zákonným ustanovením, které určuje, že vzhledem k věci jako celku se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

2. část

Pokud jde o problém s udělením či neudělením plné moci, tak k tomu je možno říci, že o zmocnění společného zástupce budou přiměřeně platit ustanovení o správci společné věci, a tedy o volbě a odvolání společného zástupce rozhodují spoluvlastníci nebytové jednotky prostou (nadpoloviční) většinou hlasů všech spoluvlastníků.

Obdobně budou spoluvlastníci nebytové jednotky hlasovat o záležitostech běžné správy týkající se této jednotky.

Dále je podstatné, že z důvodu právní jistoty ostatních spoluvlastníků nebytové jednotky, nemohou přehlasovaní spoluvlastníci zpochybnit jednání společného zástupce vůči osobě odpovědné za správu domu.

Pokud jde o samotné udělení plné moci, tak není nutné, aby měl společný zástupce plnou moc od každého ze spoluvlastníků na zvláštní listině. Naopak se jeví jako vhodné, aby měl společný zástupce plnou moc udělenou všemi spoluvlastníky na jedné listině. Z plné moci by mělo vyplývat, za jaké vlastníky společný zástupce jedná.

Přehlasovaní vlastníci jsou povinni se výsledkem hlasování řídit, a pokud by odmítli podepsat plnou moc, máme za to, že by mělo stačit, když bude plná moc podepsána nadpoloviční většinou spoluvlastníků. Navíc pro prokázání zmocnění může společný zástupce předložit spolu s plnou mocí např. i zápis z hlasování při volbě společného zástupce, ze kterého bude zřejmé, kteří vlastníci hlasovali pro zvolení, a kteří nikoli a zda bylo splněno zákonem požadované kvórum pro jeho platné zvolení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Pronajímání střechy operátorovi a způsob vyplácení takto získaných finančních prostředků

Naše SVJ pronajímá střechu mobilnímu operátorovi. Jednou ročně jsou tyto prostředky vypláceny členům SVJ ve výši odpovídající podílu vlastníka. Jak je třeba postupovat v případě, že se v průběhu roku změnili vlastníci (prodej- nákup). Podle mého názoru by měla být částka alikvotně rozdělena mezi oba vlastníky. Doslechla jsem se, že výplata náleží tomu, kdo byl vlastníkem ke dni 31.12. příslušného roku, ze kterého je částka z pronájmu.

Dle ustanovení v občanském zákoníku vztahujícím se ke společenství vlastníků jednotek je střecha společnou částí domu, tudíž o ní rozhodují všichni vlastníci bytových jednotek v daném SVJ. Vlastníci bytových jednotek rozhodují o společných částech daného SVJ prostřednictvím shromáždění, kde každý vlastník má tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných částech.

Na shromáždění se také hlasuje o tom, co se provede s výnosy za pronájem společných částí. K tomu, aby byl přijat nějaký výsledek, je nezbytné, aby souhlasila většina přítomných vlastníků jednotek, ledaže by Vaše stanovy vyžadovaly vyšší počet.

Nájemné se stává příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímatelem (v daném případě SVJ) bez ohledu na skutečnost, že spoluvlastník ještě nemůže fakticky se svým podílem na nájemném disponovat (jelikož je např. zatím na účtu SVJ). Dojde-li tedy ke změně vlastníka jednotky v průběhu roku, mělo by být nájemné rozděleno mezi oba vlastníky (původního a nového) v poměru podle toho, jaká část nájemného byla dle nájemní smlouvy zaplacena v okamžiku prodeje a jaká část až po prodeji.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Chci v bytě udělat rekuperační jednotku. Potřebuji souhlas SVJ?

Jsem majitel bytu, SVJ má celkem 39 bytů. Do bytu si chci instalovat pokojovou rekuperační jednotku. Celá jednotka bude umístěna uvnitř bytu, jde o malou jednotku montovanou na zeď a z ní jsou přes zeď vyvedeny 2 trubky o průměru 130 mm, které se na fasádě zakrývají kovovou mřížkou. Rozměry mřížky přečnívající jen 6 cm nad fasádu. Hluk jednotky je max. 29 dB, ale tento hluk je uvnitř bytu, kde bude umístěna jednotka rekuperace. K montáži jednotky a umístění mřížky je nutný souhlas shromáždění SVJ (majitelů ostatních bytů)? Souhlas je nutný získat na shromáždění, a nebo ho lze získat pomocí obchůzky sousedů a jejich podpisem na konkrétní listinu týkající se dané věci?

Dle ustanovení občanského zákoníku platí, že vlastník bytu může svůj byt spravovat dle libovůle, jakož i stavebně ho upravovat, avšak nesmí měnit nebo poškozovat společné části domu. Z Vašeho dotazu ovšem vyplývá, že umístění rekuperační jednotky ovlivní i vnější vzhled domu a zároveň tak dojde k zásahům do společných částí domu.

Obecně platí, že o změně společných částí domu rozhoduje shromáždění. Dle zákona je shromáždění způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí bude nezbytný souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků bytových jednotek, ledaže by Vaše stanovy vyžadovaly vyšší počet, ovšem z Vašeho dotazu vyplývá, že Vaše stanovy v těchto případech postupují dle zákona, tudíž jsou Vaše výpočty ohledně shodně hlasujících vlastníků správné.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Nájemce brání rozvoji domu

Jsem předsedou SVJ a vlastníkem jednoho bytu v domě s 5 bytovými jednotkami. Byt vlastním 6 let, další tři majitelé zakoupili byty později. V domě existuje SVJ od roku 2014 se stanovami již podle nových pravidel. V posledním z bytů žije cca 30 let nájemník. Současný pronajímatel, respektive vlastník tohoto bytu, je majitelem cca 10 let, ovšem nemá s nájemníkem uzavřenu nájemní smlouvu. Údajně se mu pokusil třikrát předložit různé návrhy nájemní smlouvy, ale nájemník je vždy odmítl podepsat. Tudíž prý platí jeho původní smlouva. Nájem platí řádně. Jelikož dům a zahrada jsou v neutěšeném až havarijním stavu, shromáždění SVJ plánuje a částečně již realizuje opravy, úpravy a vylepšování. Ovšem zmiňovaný nájemník k současným majitelům přistupuje z pozice "služebně nejstaršího" obyvatele a svým jednáním v realizaci změn často brání. Na zahradě skladuje bez předchozího souhlasu dlouhodobě větší množství předmětů, které překáží plánovaným stavbám a které nechce odklidit anebo se domáhá určení jiného prostoru pro jejich uložení (např. nepojízdné vozidlo). Dále využívá jednu kůlnu svou a druhou po dohodě s bývalým sousedem, ostatní kůlny byly již dříve pro nevyhovující stav zbourány. On své dvě odmítá vyklidit. Nadto se hlásí k vlastnictví a postupně odváží části původního zařízení okolo domu (lavičky, sušáky na prádlo, plotové díl) s vyjádřením, že je sám kdysi na zahradě instaloval a má na ně nárok. Jak lze zabránit pravděpodobnému odcizování předmětů a jak jej donutit k dodržování stanov a nebránění rozvoji domu, když nehodlá komunikovat anebo se chová arogantně ke svému pronajímateli i SVJ?

Odpověď – 1. část

Skutečnost, že nájemce užívá byt bez podepsané písemné nájemní smlouvy se současným vlastníkem jednotky (a tedy pronajímatelem), nutně neznamená, že nájemce užívá byt bez právního titulu. Podle právní úpravy účinné v roce 2008 (stejně jako té současné) totiž platilo, že došlo-li ke změně vlastníka bytové jednotky, nájem zůstal zachován a práva a povinnosti z nájmu přešla na nového vlastníka.

Na nabyvatele však přešla pouze práva a povinnosti vycházející zákona, naopak práva a povinnosti ujednané v nájemní smlouvě nad rámec zákona na nového vlastníka nepřešla, leda že o nich nový vlastník věděl. V tomto ohledu je tedy skutečně možné, že je stále platná původní nájemní smlouva a nájemce užívá byt oprávněně. To však pochopitelně znamená, že nájemce musí dodržovat své povinnosti, které mu z nájemního vztahu vyplývají.

V prvé řadě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví, že nájemce musí užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou a zákonem. Nájemce je podle ust. § 2256 odst. 2 občanského zákoníku povinen dodržovat po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě. V praxi bývají tato pravidla vtělena do např. do domovního řádu schváleného společenstvím vlastníků. V takovém případě se musí nájemce těmito pravidly řídit, jinak dochází z jeho strany k porušení povinnosti vyplývající z nájmu (k následkům viz níže).

Dále je nájemce povinen dodržovat pokyny pronajímatele týkající zachování náležitého pořádku. Prostřednictvím těchto pokynů může např. pronajímatel nájemce informovat o usneseních společenství vlastníků týkajících se správy domu, kterými se pochopitelně musí nájemce také řídit. Oprávnění pronajímatele udělovat pokyny vychází především ze skutečnosti, že na jedné straně má pronajímatel povinnost vůči nájemci udržovat po celou dobu nájmu v domě náležitý pořádek, na druhé straně má pak pronajímatel povinnost vůči další spoluvlastníků zajistit, že se nájemce řídí pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí.

Odpověď – 2. část

Co se týče nájemcových povinností při úpravách a rekonstrukcích bytu či bytového domu, podle ust. § 2259 občanského zákoníku platí, že nájemce je za určitých podmínek povinen strpět úpravu, přestavbu či jinou změnu bytu nebo domu, a jeho souhlas k nim není vyžadován. Mezi tyto podmínky patří to, že prováděná úprava nesníží hodnotu jeho bydlení a že ji lze provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Běžné nepohodlí při přestavbě musí nájemce tolerovat. Další situací, při níž je nájemce povinen strpět úpravy a rekonstrukce bytu či bytového domu, je realizace úpravy z důvody přímo hrozící zvlášť závažné újmy. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že je bytový dům v havarijním stavu, domnívám se, že by se mohlo jednat právě o tento případ.

Porušení některé ze shora uvedených povinností má několik důsledku. V prvé řadě vzniká pronajímateli právo na náhradu škody vzniklé v důsledku takového porušení. Zároveň však lze takové jednání v návaznosti na jeho intenzitě posoudit jako hrubé, resp. zvlášť závažné porušení povinností a v takovém případě vzniká pronajímateli právo nájem bez dalšího vypovědět.

Co se týče dalšího postupu, v prvé řadě by měl pronajímatel nepřizpůsobivého nájemce písemně vyzvat k nápravě svého chování. Taková výzva by měla zejména obsahovat upozornění na jeho závadné chování, dále pak doporučuji, aby byl ve výzvě informován o tom, že mu může být z tohoto důvodu vypovězen nájem. Jestliže ani po této výzvě nedojde k nápravě v chování nájemce, nezbude pronajímateli než nájem vypovědět pro shora uvedené důvody.

Pro úplnost uvádím, že je nejen právem pronajímatele, ale zároveň i jeho povinností (viz výše), řešit nepřizpůsobivé chování svého nájemce.

Odpověď – 3. část

K problematice odcizování předmětů, které tvoří původní vybavení bytového domu, uvádím, že je v prvé řadě nutné určit, kdo je skutečným vlastníkem těchto věcí. To by mohlo být patrné např. z prohlášení vlastníka nemovité věci, kterým došlo k rozdělení nemovitosti na bytový dům s jednotkami.

Pokud by se jednalo součást společných částí domu a pozemku a tedy o majetek ve spoluvlastnictví všech vlastníků, odnášení těchto věcí je pochopitelně v rozporu s platnými právními předpisy.

Z pohledu soukromého práva dochází k bezdůvodnému obohacení na straně problémového nájemce. Jelikož se nájemce na úkor ostatních spoluvlastníku bez právního důvodu obohatil, je povinen vydat vše, oč se obohatil, a to včetně všech plodů a užitků.

Vedle soukromoprávní roviny může mít Vaše situaci i přesah do trestního práva. Na tomto místě však uvádím, že prostředků trestního práva by mělo užito jen v případě, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní.

Jednání nájemce, které uvádíte, naplňuje znaky přečinu krádeže, když si úmyslně přisvojil cizí věc se záměrem trvalého vyloučit z disponování s ním jejího vlastníka. Aby se jednalo o přečin krádeže, musela by škoda, kterou by svým závadným jednáním nájemce způsobil, dosahovat částky nejméně 5.000,- Kč.

Z toho, co ve svém dotazu uvádíte se domnívám, že si nájemce plně neuvědomuje, čeho se svým jednáním dopouští. S ohledem na to, bych Vám doporučil, abyste jakožto předseda společenství vlastníků nájemce nejprve vyzval k tomu, aby zanechal svého chování a upozornil jej na důsledky, které mohou nastat v případě, že tak neučiní, a dále jej vyzval k vydání bezdůvodného obohacení.

Jestliže neubude na tyto výzvy nájemce reagovat, další možný řešením je žaloba na vydání bezdůvodného obohacení a zároveň podání trestního oznámení.

S ohledem na složitost případu Vám závěrem doporučuji, abyste v případě dalšího postupu vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech informací navrhne další postup ve věci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Zbourání schodiště k nebytové jednotce

Jsem vlastníkem nebytového prostoru v rámci velkého SVJ, ve kterém provozuji solární studio. Nebytová jednotka je v 1. patře na terase 17patrového domu. K jednotce vedou dvě přístupové cesty. Jedna od tramvaje a druhá z druhé strany domu, kterou používají spíše lidé přijíždějící autem. SVJ neudržuje dlouhodobě schodiště na straně domu, kterou používají lidé přijíždějící autem. Aby předešlo žalobám kvůli případnému úrazu na schodišti, uzavřelo ho s tím, že se opravuje. Schodiště se však neopravuje a SVJ chce nechat na schůzi hlasovat o jeho případném zbourání, nebo opravě. Nájemníkům domu to příliš nevadí, protože mohou použít vchod do domu ze stejné strany v úrovni chodníku. Mí zákazníci však nemohou chodit domem, nemají od něho čip a do domu se nedostanou. Zbourání schodiště by pro mě znamenalo značné omezení přístupu mých klientů, neboť se mnohým nebude chtít kličkovat po sídlišti a obcházet dům druhou přístupovou cestou. Navíc se obávám i vytvoření slepé uličky, potenciálně nebezpečného prostoru, který by se mohl stát i zdrojem nepořádku, případně „veřejným“ WC. To by značně poškodilo hodnotu nebytového prostoru. Můj dotaz zní: Má SVJ právo nechávat hlasovat o zbourání schodiště? Druhý dotaz je, zda situace, pokud je schodiště uzavřené, není havarijní stav, ve kterém se nemusí čekat na červnovou schůzi a nový plán oprav a může se opravit jako havárie, tzn. ihned.

Z pohledu platné právní úpravy považujeme schody, vchody a vstupní dveře do domu za společné části bytového domu. Správa domu a pozemku, která zahrnuje vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek a pro zachování nebo zlepšení společných částí, náleží společenství vlastníků jednotek.

Rozhodování o opravách nebo stavebních úpravách společných částí spadá do působnosti shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Jestliže se shromáždění na své schůzi usnese, že je účelnější schodiště zbourat než zrekonstruovat, pak musíte (stejně jako každý jiný člen společenství) takové usnesení respektovat a řídit se jím.

Jedinou možností, jak se proti přijatému usnesení bránit, je soudní přezkum přijatého rozhodnutí. Občanský zákoník umožňuje přehlasovanému vlastníkovi navrhnout soudu, aby o přijatém usnesení rozhodl. Toto své právo musí vlastník jednotky uplatnit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak jeho právo zaniká.

Zároveň však uvádím, že dle mého názoru úplné zbourání schodiště nelze považovat pouze za opravu nebo stavební úpravu. V případě, že je schodiště vymezené jako společná část domu v prohlášení vlastníka nemovité věci, pak jeho zbouráním fakticky dochází ke změně tohoto prohlášení. K té se vyžaduje písemná dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně prohlášení (tedy i Váš souhlas), která navíc musí být ještě schválena vlastníky s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení.

Co se týče Vašeho dotazu, zda lze situaci s uzavřeným schodištěm považovat za havarijní stav, musím bohužel konstatovat, že mi nejsou známá všechna specifika konkrétního případu a nemám k dispozici všechny podklady potřebné k tomu, abych mohl v této věci zaujmout kvalifikované stanovisko. Pro úplnost pouze uvádím, že rozhodování o opravách způsobených havárií na společných částech je v působnosti statutárního orgánu společenství.

 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Znečišťování balkonu krmením holubů

Jsem majitelkou bytu v SVJ, byt se nachází ve 4. patře šestipatrového činžovního domu. Obyvatelky bytu v 5. patře, přímo nad námi, trvale (denně) znečišťují náš balkon a okna odhazováním pečiva - krmí holuby. Naše prostory jsou proto nepřetržitě znečišťovány jejich starými potravinami, holubím trusem, peřím, dochází i ke znečišťování fasády. Vedení SVJ se tímto problémem odmítá zabývat. Zápisy z členských schůzí, kde se tento problém probíral (situace vadí většině členů tohoto SVJ s výjimkou dotyčných znečišťovatelů), nám nejsou k dispozici (předtím po celá léta BD a následného SVJ byly zápisy vždy distribuovány všem členům). Mohu vás, prosím, požádat o radu, jak v této věci postupovat a zda je vedení SVJ povinno danou situací se zabývat, případně jak by mělo postupovat?

Bytové spoluvlastnictví, jak už sám název vypovídá, je zvláštní formou spoluvlastnictví spočívající ve spoluvlastnictví bytového domu a pozemku, na němž dům stojí, založené vlastnictvím jednotek. Tato jednotka vedle bytu, resp. nebytového prostoru zahrnuje také spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku.

Vlastník jednotky má mj. právo svůj byt svobodně spravovat a výlučně užívat jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Společnými částmi domu jsou mj. také obvodové stěny domu, okna včetně okenic nebo balkony (poslední jmenované pak jakožto společné části ve výlučném užívání).

Zároveň pak má vlastník jednotky povinnost udržovat nezávadný stav a dobrý vzhled domu, což platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

Z toho, co v dotazu uvádíte, není úplně jasné, zda uživatelky bytu nad Vámi znečišťují pouze Vaši jednotku, nebo také společné části. V každém případě však porušují zákonem stanovené povinnosti a zasahují do práv dalších vlastníků jednotky. Zásahu do těchto práv lze zabránit tzv. zápůrčí žalobou, na základě níž by soud uložil obyvatelkám domu zdržet se jednání, kterým neoprávněně zasahují do vlastnického práva k jednotce.

V případě, že by předmětné jednání zasahovalo pouze do Vašich práv, k podání žaloby jste legitimována pouze Vy, za situace, že by se dotýkalo i společných částí domu, je legitimováno také samo společenství, jakožto osoba odpovědná za správu domu.

Jestliže statutární orgán společenství zůstává v této věci nečinný, k řešení situace jej může vyzvat shromáždění svým usnesením, neboť statutární orgán musí jednat v souladu se zákonem, stanovami a usneseními nejvyššího orgánu společenství. V případě, že členové statutárního orgánu jednají v rozporu s některými z uvedených, musí nahradit případnou škodu a v krajním případě může dojít až k jejich odvolání.

Schůzi shromáždění svolává statutární orgán společenství tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Zároveň pak platí, že shromáždění musí statutární orgán svolat i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

Co se týče zápisu ze schůze shromáždění, jeho vyhotovení musí zajistit statutární orgán společenství, a to do třiceti dnů od jejího ukončení. Každý člen společenství má právo nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle společenství.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vznik SVJ v domě se čtyřmi bytovými jednotkami.

Je možné v bytovém domě se 4 bytovými jednotkami založit společenství vlastníků? Četl jsem, že pro založení společenství vlastníků musí být v domě minimálně 5 bytových jednotek. Co je tedy možné udělat pro založení nějaké domovní samosprávy, aby třeba bylo možné založit fond oprav apod.?

Podle občanského zákoníku je povinnost založit SVJ v domě, kde vzniklo alespoň pět jednotek, z nichž jsou alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků.

Je-li v domě méně než pět jednotek, SVJ může být založeno také, ovšem pouze za podmínky, že s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nesouhlasím s činností SVJ, jak se mohu domoci svých práv?

Řádná schůze členů SVJ, kdy nebylo dodrženo několik zásad: na pozvánce nebyl uveden program, na schůzi bylo uvedeno výborem SVJ, co plánuje v příštím roce realizovat, výbor oznámil nepravdivé nebo žádné informace o cenách. Na většinu otázek výbor odpovídal, nevím, nebo podal chybné informace. Podle mne bylo záměrem jen zvýšit vklady do fondu oprav. Neproběhlo hlasování o žádném z bodů. Byla podána chybná informace o vyúčtování společných energií. Člověk, který není sběhlý, nezná, neumí reagovat hned na schůzi. Začal jsem řešit následující dny. U účetní jsem dostal výpisy faktur energií. Jednomu vchodu jsou energie účtovány, druhý je využívá. Prošel jsem prostory určené k nutné nákladné opravě (podle výboru) - jsou potřeba jen drobné úpravy, chtěl jsem zápis z poslední schůze a začal s předsedkyní řešit. Asi to nebyl nejlepší nápad. Sdělila mi, mlčení je souhlas, na zápis nemám nárok, podepsal jsem prezenční listinu, tím pádem se vším souhlasím, nemám právo požadovat k nahlédnutí jakýkoliv doklad bez jejího souhlasu (dáno stanovami), a ten mi samozřejmě nedá, atd. Požádal jsem o svolání mimořádné schůze - bez nároku. Nespokojených je více, bohužel dáme dohromady cca 20 % hlasů, ostatní vlastní bývalé družstvo, výbor SVJ, případně vzdáleně bydlící majitelé . Je šance domoci se nějakým způsobem nápravy a svých práv?

Všeobecně, co se týče shromáždění, platí, že pokud není na pozvánce uveden program, může to zpětně zakládat neplatnost usnesení, které bylo na shromáždění přijato. 

Pokud nejsou k pozvánce na shromáždění připojeny podklady, které se týkají pořadu zasedání, musí svolavatel umožnit každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Ne vždy je možné tyto podklady poskytnout hned při svolávání, jde například o situaci, kdy se shromáždění svolává elektronicky. Je také možné, že stanovy Vám konkrétně stanoví lhůtu, do kdy mají být podklady poskytnuty jednotlivým vlastníkům bytových jednotek. Pokud stanovy nic neurčují, pak obecně dle zákona platí, že tyto podklady máte dostat společně s pozvánkou. V případě, kdy není tento postup dodržen, může to mít za následek neplatné svolání shromáždění a následně i neplatná všechna rozhodnutí, která byla na daném shromáždění učiněna.

Pokud by shromáždění bylo svoláno v souladu se stanovami, byly vám dány včas veškeré podklady a následně by se na shromáždění hlasovalo o důležitých otázkách, kterými je například tvoření dlouhodobé zálohy, tedy příspěvky od jednotlivých vlastníků bytových jednotek, či hlasování o stavebních úpravách v domě, pak členové SVJ hlasují jedině na základě těch podkladů, které jim svolavatel poskytl. Pokud se tedy domníváte, že tyto podklady nejsou pravdivé, máte možnost podat návrh k soudu na přezkoumání a rozhodnutí o dané situaci.

Co se týče žádosti o svolání mimořádné schůze shromáždění, pak bohužel dle zákona platí, že aby mohlo být shromáždění svoláno, je nezbytný podnět vlastníků jednotek, kteří vlastní alespoň 25 % všech hlasů.

Avšak pokud je zde důležitý důvod, můžete jakožto přehlasovaný vlastník, dát návrh k soudu, aby o záležitosti rozhodl. Nicméně tento návrh lze podat jen do tří měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděl o rozhodnutí.

Odpověď č. 2

K vaší další otázce, ohledně zápisu z poslední schůze se vztahuje ustanovení o spolcích, které říká, že statutární orgán je povinen zajistit vyhotovení zápisu ze schůze, a to do 30 dnů od dne, kdy skončila. V případě, že to statutární orgán není schopný zařídit, vyhotoví zápis ten, kdo schůzi předsedal, popřípadě ten, koho tím schůze pověřila.

Ze zápisu následně musí být patrné, kdo shromáždění svolal, jak a kdy se shromáždění konalo, jaká usnesení byla na shromáždění přijata a kdy byl zápis ze shromáždění vyhotoven.

K nahlížení do zápisu má právo každý vlastník bytové jednotky za podmínek, které určí stanovy. Pokud stanovy nijak nahlížení do zápisu neupravují, platí, že se do zápisů dá nahlížet u statutárního orgánu, tedy výboru.

Na závěr si dovolím uvést, že to, že podepíšete prezenční listinu, slouží pouze k prokázání, že schůze byla usnášeníschopná, nikoli, že se vším souhlasíte.

JUDr Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Podezření z korupce

Jako členové SVJ jsme obdrželi od jiného člena přiložený text návrhu smlouvy a žádost o naše vyjádření. Prosím o váš názor na navrhovanou smlouvu, kterou za sebe odmítám, protože její předmět – obchodování s výkonem individuálních práv souvisejících s účastí ve správním řízení – je dle mého neodborného názoru v rozporu s dobrými mravy. Může jako smluvní strana být uvedena právnická osoba – SVJ a vzápětí dále v textu, zejména v souvislosti s povinnostmi a plněním, zmiňováni už jen členové SVJ – fyzické osoby? Má vůbec SVJ nárok zavazovat ve smlouvě s jinou právnickou osobou své členy k poslušnosti v postupu v územním a stavebním řízení týkajícím se sousedící nemovitosti, přičemž účel SVJ je úzce vymezen na správu domu a pozemku? Účastníky těchto řízení jsme přece z titulu vlastnictví nemovitosti, nikoli z titulu členství v SVJ. Nevystavil by se statutář SVJ podpisem této smlouvy podezření z korupce?

Na úvod si dovoluji uvést, že bez znalosti konkrétního znění smlouvy můžu ve své odpovědi vycházet pouze toliko ze zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, přičemž revize konkrétních listin přesahuje rámec poskytovaných služeb v rámci této bezplatné internetové poradny.

Obecně však platí, že pokud je SVJ uvedeno jako smluvní strana, pak je také SVJ jako právnická osoba zavázáno z uzavřené smlouvy.

Co se týče vašich dalších dotazů, k těm vám bohužel bez znalosti veškerých detailů nemůžu poskytnout další odpověď. Proto bych vám závěrem doporučil osobně se obrátit na advokáta, který vám v této věci, znalý všech detailů dané problematiky, bude schopen poskytnout komplexnější právní odpověď.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Povinnost zajistit vstup na střechu a ke komínům

Jsem majitelkou bytu v OV, ze kterého je možno zajistit vstup na střechu a ke komínům. Žádná jiná přístupová cesta na střechu není, dalším řešením by bylo pak jen použití plošiny či žebříku. Nyní je v návrhu změna stanov našeho SVJ, kde se žádá o to, abych měla povinnost umožnit bez zbytečných odkladů přístup na střechu. Toto jsem vždy umožňovala, např. při kontrole komínů, při čistění spalinových cest. Jednalo se ale vždy o kontrolu v podvečerních hodinách a časově na max. půl hodiny. Jak řešit situaci, kdy jiný majitel požaduje zajištění vstupu do mého bytu z důvodu opravy svého kotle, toto si naplánoval na běžný pracovní den a časově se jedná o opravu na několik hodin? Abych toto mohla umožnit, byla bych nucena si vzít dovolenou. Navrhla jsem termín o víkendu, toto ale neakceptuje. Jakou mám možnost situaci vyřešit? Jsem opravu povinna umožnit vstup do svého bytu v termín, který mi jiný majitel nařídí? Je vůbec možná změna stanov, kde bude toto nařízeno?

 

Jelikož neznám přesné znění stanov vašeho SVJ, v mé odpovědi budu vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Na základě výše zmíněného nařízení patří střecha do společných částí domu, a tedy vy, jako vlastník jednotky, jste povinna zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě či jiné změně společných částí domu. Mezi tyto povinnosti se řadí například i umožnění přístupu na střechu skrze vaší bytovou jednotku, ovšem za splnění dvou zákonných podmínek.

První podmínkou je skutečnost, že o opravě, údržbě, úpravě či jiné změně společných částí domu muselo být řádně rozhodnuto v rámci společenství, případně spoluvlastníky.

Druhá podmínka se týká včasně učiněné výzvy. Jako vlastník bytové jednotky jste povinna umožnit do ní přístup v případě, kdy vám byla doručena výzva osobou odpovědnou za správu domu. Ačkoliv není v zákoně vymezena forma této výzvy, je nutné, aby v ní bylo uvedeno, k čemu je vlastník jednotky vyzýván a v jaké lhůtě má umožnit přístup. Navíc by výzva měla být podána v určitém časovém předstihu, aby vlastník jednotky mohl na výzvu reagovat.

Pokud by došlo k implementaci této povinnosti do stanov ve znění, které vyplývá z vašeho dotazu, máte jako přehlasovaný vlastník jednotky právo navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Prohlášení vlastníka nemovitosti

Je nutné pro schválení textu prohlášení vlastníka nemovitosti, jehož součástí jsou i stanovy budoucího SVJ, na shromáždění BD získat 100 % hlasů členů BD, nebo stačí 2/3 většina členů družstva? Dle stanov BD by měla stačit 2/3 většina, ale nevím, jestli to platí i v případě, že jsou součástí textu i stanovy budoucího SVJ. 

Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám činí vlastník nemovitosti, tedy družstvo, za které jednají příslušní členové představenstva a ti také podepíší prohlášení vlastníka.

Zákon zároveň připouští, aby si družstvo upravilo samo, jak se bude schvalovat prohlášení vlastníka a nové stanovy. Pokud tedy máte ve stanovách družstva uvedeno, že k schválení prohlášení vlastníka je nezbytné, aby souhlasila 2/3 většina členů družstva, pak se vychází z toho, co máte uvedeno ve stanovách.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Problémy nově vzniklého SVJ

Mám hned několik dotazů ohledně nedávno vzniklého nového SVJ, které zastřešuje bytový dům s cca 100 byty (3 vchody tvořící jedno společenství). Správu domu a bytu nám zajišťuje externí firma. V poslední době se objevilo několik problémů, které výbor ve spolupráci s tímto správcem řeší dle mého názoru nestandardně a rád bych znal váš názor, jak postupovat při jednání. 1) Úklid společných prostor. Standardně máme smluvenou firmu na týdenní úklid, která plní své povinnosti. Bohužel máme v jednom vchodu nepořádné a nevychované spoluobyvatele (nevíme kdo), kteří po sobě a svých psech zanechávají nepořádek ve společných prostorách, v okolí vchodu a společné garáži. Z tohoto důvodu výbor tento týden rozhodl o zvýšení četnosti úklidu na dvakrát týdně, což je spojeno s vícenáklady (6000 Kč/měsíc). Tyto náklady mají být rozúčtovány všem obyvatelům tohoto vchodu. S tímto rozhodnutím nesouhlasíme, jelikož si myslíme, že tyto vícenáklady by měl nést pouze viník. Navíc nevíme, zda výbor takové rozhodnutí může učinit bez souhlasu shromáždění (dle stanov výbor sjednává dohody o provedení prací a dodávce služby, pokud objem finančních plnění je nižší než 50 000 Kč bez DPH). Jaký postup byste doporučili v této záležitosti? Myslíte si, že tento mimořádný úklid spadá do kategorie popsané ve stanovách a může tedy výbor rozhodnout samostatně? 2) Kamerový systém. Tento bod také souvisí s bodem č. 1. V jakých případech lze využít kamerového záznamu? Lze pomocí záznamu určit viníka bodu č. 1, nebo musí být toto jednání řešeno s policií, která si případně může záznam vyžádat? Kamery jsou umístěny ve společných prostorách a garáži. Lze také umístit kamery i ven ke vchodu a použít záznam z těchto kamer k výše uvedenému? 3) Svoz odpadu. Mnoho bytů je stále ve vlastnictví developera a investorů (k pronájmu). Z tohoto důvodu je zde přihlášeno malé množství osob k trvalému pobytu (dle vyjádření správce domu). Město tudíž neposkytlo dostatečné množství popelnic, a proto si SVJ platí dodatečné popelnice (kapacita popelnic poskytnutá městem byla nedostatečná). Výbor rozhodl, že náklady za tyto dodatečné popelnice rozúčtuje opět všem, tedy i řádně přihlášeným osobám, které již svoz odpadu zaplatili městu. Jedná se o rozpor s dobrými mravy, nebo jaký byste doporučili postup v této záležitosti? 4) Úklid nepořádku kolem popelnic. Popelnice se nachází v uzamykatelné kóji a bohužel další nepořádní obyvatelé odkládají mimo popelnice nadměrný a tříděný odpad. Výbor opět bez shromáždění rozhodl o zajištění mimořádného úklidu (opakovaně) a náklady hodlá znovu rozúčtovat všem. Lze využít kamerového záznamu v blízkosti popelnic i v tomto případě? Lze osobám zde nenahlášeným ke svozu odpadu odebrat klíče od této kóje?

 

Odpověď – 1. část

V prvé řadě uvádím, že při použití kamerových systému ve společných prostorách bytového domu může dojít k zásahu do osobnostních práv jednotlivých členů společenství. Bez jejich souhlasu totiž lze kamerové systémy použít pouze s využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ze zákona pak vyplývá, že kamery nesmí nadměrně zasahovat do soukromí jednotlivých vlastníků. Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou. Vlastníci jednotek pak musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován (např. tabule "tento prostor je monitorován kamerovým systémem").

K použití kamerových systémů společenstvím vlastníků se vyjadřoval i Úřad pro ochranu osobní údajů. Ten dovodil, že pokud dojde k umístění kamer na prostory domu, kterými daný jedinec musí nezbytně procházet, aby mohl vstoupit do vlastního obydlí nebo ho opustit, pořizování záznamů prostřednictvím takto umístěných kamer vysokou měrou zasahuje do osobního a soukromého života obyvatel domu, „přičemž tento zásah by byl neúměrný dosaženému účinku, nelze na něj aplikovat ustanovení výjimky uvedené v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.“

Odpověď – 2. část

Co se týče nakládání s komunálním odpadem, uvádím, že povinnosti s tímto spojené stanoví zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech“). Z něj obci mimo jiné vyplývá povinnost stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a dále zajistí místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.

Zároveň může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Plátcem takového poplatku je pak vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, a jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků, je plátcem toto společenství. Ve vztahu k jednotlivým vlastníkům jednotek je pak společenství poskytovatelem služeb spojených s užíváním bytu. Vlastníci jednotek jsou povinni platit zálohy na plnění spojená s užíváním bytu.

O způsobu, jakým bude společenství rozúčtovávat výši nákladů služby na jednotlivé vlastníky, rozhoduje shromáždění společenství vlastníků. Pro případ, že shromáždění o způsobu rozúčtování nerozhodne, zákon č. 67/2013 Sb. podpůrně stanoví, že se náklady na odvoz komunálního odpadu rozúčtují na osoby. V žádném případě ale o rozúčtování nákladů spojených se svozem odpadu nemůže rozhodovat výbor. Kdyby tak výbor učinil, dopustil by se tím porušení zákona, neboť by jednal ve věci spadající do působnosti shromáždění.

Odpověď – 3. část

Výbor je statuárním orgánem společenství vlastníků a jako takový zastupuje společenství vlastníků navenek. Při tomto musí jednat v souladu se zákonem, stanovami a případně usnesením shromáždění. V případě, že jedná v rozporu s výše psaným, dopouští se tím jeho členové porušení péče řádného hospodáře, s níž jsou jako členové orgánu společenství jednat. Důsledkem toho pak je, že členové odpovídají za náhradu škody, která jejich jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře vznikne.

Jestliže stanovy společenství jednotek stanoví, že výbor může bez souhlasu shromáždění uzavřít dohody o provedení prací a dodávce služby, pokud objem finančních plnění je nižší než 50 000 Kč bez DPH, pak uzavřením smlouvy o mimořádném úklidu, kdy objem finančního plnění převyšuje 50 000 Kč, jedná výbor v rozporu se zněním stanov.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

a

 

 

Výměna kotle a souhlas SVJ

Ráda bych se zeptala na možnost řešení výměny atmosférických kombi kotlů v bytovém domě společenství vlastníků, které jsou napojeny do společného sdruženého komínu. Podle nařízení komise EU č. 813/2013 existuje pro tyto případy výjimka, kdy lze uskutečnit výměnu za stávající typ kotle, a není nutný kondenzační. Servisní technik nám ale tvrdí, že jiný než kondenzační kotel připojit nesmí. Navíc prý od 26. 9. 2018 budou platit zpřísněné podmínky pro emise kotle na méně než 56mg/kWh NOx, kdy takový kotel nekondenzační není možné koupit. Vlastník může připojit kondenzační kotel do společného komínu pouze podle posouzení odborné osoby za konkrétních podmínek, které vyžadují stavební úpravy na komínu (společných prostorech), a současně i na ostatních původně instalovaných zařízeních ve vlastnictví jednotlivých vlastníků - společně připojené nekondenzační i kondenzační kotle ve společném komínu vyžadují instalaci zpětných klapek proti vniknutí vlhkosti do atm. kotlů, pokud vůbec je možná společná instalace v rámci komínu, také při společném zapojení hrozí rychlé znehodnocení původních kotlů vlivem vlhkosti kondenzátu v komínu. Dále je nutné zajištění dostatečného přívodu vzduchu pro spalování pro všechny kotle v komínu, odkanalizování komínu, řešení připojení samotného kotle do kanalizace – zřejmě nutná nová stoupačka, dále je možný požadavek  neutralizace kondenzátu při vypouštění do kanalizace –, tedy instalace neutralizační jednotky. V domě je 16 bytových jednotek, ve společném komínu vždy po osmi. 1. Může vlastník, který je z důvodu nefunkčnosti původního kotle nucen řešit výměnu za nový, požadovat po společenství zpracování odborného posouzení a uskutečnění potřebných stavebních úprav společných prostor, když neexistuje jiná možnost zajištění výroby tepla a teplé vody v jeho bytě než instalace kondenzačního kotle ( z důvodu zajištění bezproblémového užívání jeho bytové jednotky)? 2. Kdo hradí náklady s tím spojené – je možné po ostatních členech společenství vyžadovat zaplacení této investice, např. z dlouhodobé zálohy na opravy domu? Jedná se o modernizaci společných prostor? 3. Navrhovaným řešením situace je podle odborníků instalace společného plynového kotle (nebo kaskády kotlů) a společné rozvody topení. Tato investice by byla nižší než předpokládaná investice na úpravu komínu a výměnu jednotlivých kotlů v bytových jednotkách. Jak lze na shromáždění schválit změnu vytápění z jednotlivých zdrojů v bytových jednotkách na společný zdroj, musí souhlasit všichni vlastníci, nebo jen kvórum podle stanov pro modernizaci společných prostor? Je nutná změna prohlášení vlastníka? Rozvody topné soustavy včetně radiátorů v bytových jednotkách jsou v současné době ve vlastnictví vlastníků jednotek, lze to takto ponechat a ve společném vlastnictví nechat jen nově vybudované rozvody (stoupačky)?

První část:

Úvodem mi dovolte, abych zmínil, že bez znalostí konkrétního znění prohlášení vlastníka Vašeho bytového domu či stanov SVJ, mohu na Váš dotaz odpovědět toliko v rovině obecné, především ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Předně je nutné určit, zda by v případě výměny starého kotle za nový, došlo k zásahu do společných částí domů či nikoliv. Ačkoliv jsou rozvody topné soustavy včetně radiátorů v bytových jednotkách ve vlastnictví vlastníků jednotek, instalace navrhovaných nových kotlů by jednoznačně do společných částí zasahovala.

Rozhodování o stavebních úpravách a opravách společných částí domů je v působnosti shromáždění, přičemž platí, že ke schválení rozhodnutí týkající se stavebních úprav či oprav stačí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže Vaše stanovy určí jinak. Jelikož je za správu domu a pozemku odpovědné právě společenství vlastníků, lze po něm požadovat i zpracování odborného posouzení.

Pokud by náklady na stavební úpravy společných částí nepřevyšovaly v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku (případně jinou částku stanovenou stanovami), postačí rozhodnutí statutárního orgánu Vašeho SVJ, nejčastěji výboru. Ať už by bylo rozhodování v působnosti celého shromáždění nebo jen statutárního orgánu, měla by být v rámci takového rozhodování současně řešena otázka financování těchto stavebních úprav, přičemž lze mít za to, že se jedná o modernizaci společných prostor, a tedy lze financovat takové úpravy např. z dlouhodobé zálohy na opravy domu.

Druhá část:

V případě, že by došlo k realizaci druhého řešení, a tedy k instalaci společného plynového kotle a společných rozvodů tepla, budou podmínky nutné ke schválení takové stavební úpravy odlišné než v předchozím případě.

Jelikož jsou rozvody topné soustavy včetně radiátorů ve vlastnictví vlastníků jednotek, zavedením společného plynového kotle a společných rozvodů topení by došlo k zásahu nejen do společných prostor, ale i do vlastnictví jednotlivých vlastníků. V takovém případě bude potřeba k realizaci této stavební úpravy souhlas všech vlastníků jednotek, do jejichž vlastnictví bude zasaženo. Na shromáždění by měla být opět řešena, mj. otázka financování.

Jelikož by došlo stavební úpravou ke změně společných částí (např. vybudování soustavy rozvodů tepla), bude potřeba i změna prohlášení vlastníka.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát,, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Přeplatek za služby a nutnost jeho vrácení

Dne 26. 10. 2017 mi sdělil předseda společenství vlastníků, že mně a mé sousedce účetní špatně vypočetla roční vyúčtování za služby a spotřeby za byt, a chtějí, abychom každá vrátila necelých pět tisíc korun zpět do fondu. Vyúčtování bylo za rok 2016 a na účet nám přišel přeplatek na konci května 2017. Chtějí po nás úhradu do konce letošního roku. Jsem samoživitelka a není v mých silách tuto částku tak rychle vrátit. Zajímalo by nás, zda mají také nějakou omezenou dobu ze strany účtovatele, po kterou mohou žádat peníze zpět.

Tím, že vám společenství vlastníků zaslalo přeplatek v částce, která převyšovala skutečnou výši přeplatku, došlo na vaší straně k bezdůvodnému obohacení na úkor společenství vlastníků. Podle občanského zákoníku se bezdůvodně obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, k čemuž došlo i ve vašem případě.

Jestliže jste se na úkor společenství bezdůvodně obohatila, pak vám ze zákona plyne povinnost vrátit ochuzenému to, oč jste se obohatila, tedy peníze, které Vám byly zaslány nad rámec skutečného vyúčtování. Na právo na vydání bezdůvodného obohacení se vztahuje právní úprava promlčení, podle které lze toto právo uplatnit nejpozději za deset let od okamžiku, kdy k obohacení došlo. Z Vašeho dotazu pak vyplývá, že společenství své právo již uplatnilo, a vy jste tudíž povinna bez dalšího společenství vlastníků peníze vrátit.

Nad rámec vašeho dotazu pak uvádíme, že je-li pro vás jako samoživitelku problém s vydáním celého bezdůvodného obohacení najednou, máte možnost uzavřít se společenstvím vlastníků například dohodu o uznání dluhu a splátkovém dluhu. V takové dohodě uznáte svůj dluh vůči společenství vzniklý bezdůvodným obohacení a zavážete se jej splácet v dohodnutých splátkách. Pro úplnost pak uvádím, že uzná-li dlužník dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu dojde.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Koupě parkoviště

Měla bych dotaz ohledně koupě části pozemku - parkoviště pro SVJ. V domě probíhá insolvence většinového vlastníka parkoviště u domu a půjde do dražby. SVJ má zájem koupit tyto prostory, ale není úplná shoda. Jakým způsobem se dá vyřešit? SVJ chce zakoupit parkoviště jako celek.

Na úvod si dovolím uvést, že je důležité vést v patrnosti, že SVJ může majetek nabývat a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

K tomu, aby mohlo SVJ koupit parkoviště je nezbytné svolat shromáždění, které udělí předchozí souhlas s nabytím parkoviště. Konkrétně se na shromáždění bude hlasovat o koupi parkoviště a poté se vydá rozhodnutí, které buď schválí koupi parkoviště, anebo ji zamítne.

Aby bylo shromáždění schopné se usnášet a přijmout rozhodnutí, musí být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, přičemž k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Avšak, není vyloučeno, aby byl ve stanovách určen odlišný počet potřebných hlasů pro přijetí rozhodnutí. Proto bych Vám doporučil se nejdříve podívat do stanov, zda neupravují tuto problematiku odlišně od zákona.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Poplatek za psa ve stanovách SVJ

Dovoluji se na vás obrátit s  prosbou  o konzultaci ke stanovám SVJ, které jsem jako člen SVJ obdržela k připomínkování, a to do termínu 15. 11. 2017. Jsem majitelka psa a řádně platím poplatky městské části Praha 4. Ve stanovách SVJ je požadován poplatek 40 Kč měsíčně za psa. Dle zákona č. 67/2013 Sb., §2 písm. g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb je: 1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo 2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Domnívám se, že poplatky za psy ze zákona určuje městský úřad a poplatek za psa není SVJ oprávněno požadovat. SVJ se navíc v pravidlech pro správu domu pro užívání společných částí II. Práva a povinnosti, odst. 15. - Chov a držení zvířat v bytech odvolává na předpis magistrátu hl. m. Prahy. Má SVJ právo, vzhledem k předložené textaci nových stanov viz příloha, požadovat poplatek za psa? Jak mám postupovat, pokud s poplatkem za psa nesouhlasím? Dále, 6 měsíců v roce žijeme s manželem (pochopitelně i se psem) mimo Prahu, a i přes to platíme s manželem služby za 2 osoby po dobu naší nepřítomnosti v domě. Za jaké období jsem povinna platit služby po dobu naší nepřítomnosti, a to včetně potenciálních poplatků za psa? Co je zapotřebí, abychom platili služby jen za měsíce, kdy se vyskytujeme v domě? Stanovy SVJ část třetí - orgány společenství čl. VII, odst. (3). Na jak dlouhé po sobě jdoucí čtyřleté období mohou být ty samé osoby zvoleny jako členové představenstva a lze případně časově vymezit (např. 2 x)?

Odpověď první část:

Na úvod si dovoluji uvést, že bez znalosti konkrétního znění stanov můžu ve své odpovědi vycházet pouze toliko ze zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, přičemž revize konkrétních listin přesahuje rámec poskytovaných služeb v rámci této bezplatné internetové poradny.

Co se týče vaší první otázky, je nejprve důležité blíže specifikovat, jaké povahy je platba za psa, která se platí městskému úřadu a jaké povahy je platba za psa, která se platí společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). V prvním případě se jedná o veřejnoprávní poplatek, za který nenáleží žádné protiplnění. Zatímco platby za psa v SVJ jsou soukromoprávního charakteru, což znamená, že by měly být určitým ekvivalentem k protiplnění. Například je možné, že za vybrané poplatky se bude platit uklízecí firma, atp. Pokud se tedy o poplatcích za psa hlasovalo na shromáždění a došlo k přijetí rozhodnutí, kdy pro poplatky za psa hlasovala příslušná většina vlastníků jednotek, pak jste povinna je hradit.

K Vaší druhé otázce se vztahuje ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., které říká, že osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb je vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Pokud se tedy v bytě zdržujete po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období (pravděpodobně odpovídá kalendářnímu roku), pak je dle mého názoru správně, že platíte poplatky za dvě osoby a není možné hradit poplatky za 2 osoby pouze po dobu 6 měsíců.

Schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky spadá do pravomoci shromáždění SVJ. Pokud s rozhodnutím shromáždění o výši záloh nesouhlasíte, je možné do tří měsíců od doby, kdy jste se o rozhodnutí o změně výše záloh dozvěděla, nebo měla dozvědět, požádat soud, aby o dané věci rozhodl.

Odpověď druhá část

K Vaší poslední otázce vztahující se k orgánům SVJ se použijí subsidiárně ustanovení zákona, která se vztahují k orgánům spolku, a z kterých vyplývá, že funkční období volených členů je pět let. Ovšem toto ustanovení dále říká, že si stanovy mohou určit jinou délku funkčního období, ať už kratší nebo delší. Taktéž je dána smluvní volnost při znovuzvolení.

Doporučil bych vám proto se řádně podívat do stanov, které by měly funkční období a znovuzvolení členů orgánů blíže specifikovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Oprava sklepních kójí

Koupili jsme bytovou jednotku (ve 2. patře bez výtahu) v malém bytovém domě, kde jsou celkem 4 BJ. Nyní řešíme založení SVJ, protože dosud nebylo založeno. V domě není žádná kočárkárna a problém máme se sklepem, kde máme dle prohlášení vlastníka přiřazenou kóji k naší jednotce (doloženo i schématem). Celé sklepní prostory včetně jednotlivých kójí jsou v havarijním stavu a prakticky je nejde užívat tak, abychom si tam mohli uložit např. kočárek nebo i potraviny atd. Bude nutné řešit postavení nových konstrukcí kójí, vybudování nové elektroinstalace a zapravení omítek. Bohužel ve fondu oprav nejsou nyní žádně větší prostředky. Můj dotaz je, pokud ostatní vlastníci jednotek nesouhlasí s rekonstrukcí těchto prostor, lze je nějak zákonně přinutit, aby na to přistoupili? Dokonce jsme nabídli, že si za vlastní peníze zrekonstruujeme kóji, abychom ji mohli užívat, ale i na toto nepřistoupili ostatní vlastníci s tím, že se to musí řešit celé komplexně v budoucnu, až se našetří.

Vzhledem k situaci, kdy ještě nemáte založené společenství vlastníků jednotek, bude se na Váš problém vztahovat ustanovení týkající se společenství vlastníků jen přiměřeně. Nicméně i tak se domnívám, že by se o rekonstrukci sklepních kójí mělo rozhodovat na shromáždění, které svolal správce, přičemž v této záležitosti je nezbytné, aby souhlasili vlastníci s většinou hlasů.

Pokud ale není možné se jakkoliv dohodnout, máte dle zákona, jakožto přehlasovaný vlastník, možnost navrhnout soudu, aby o dané situaci rozhodl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Pokuta za pronájem bytu ke krátkodobému účelu - je ji možné dát do stanov SVJ?

Připravujeme nové stanovy SVJ. Není mě jasný jeden bod: Vlastník jednotky není oprávněn poskytovat svoji jednotku ke krátkodobému pronájmu (např. Airbnb) bez předchozího písemného souhlasu výboru. Pro účely tohoto ustanovení se krátkodobým pronájmem rozumí pronájem kratší než rok. Při porušení se stanovuje smluvní pokuta 500 000 Kč. Je možné toto ve stanovách mít uvedeno?

Společenství vlastníků jednotek nemůže omezit dispozici vlastníka jednotky s jeho majetkem. Nelze ani po vlastníku jednotky požadovat, aby získal předchozí písemný souhlas výboru. Taková ujednání ve stanovách vašeho SVJ jsou neplatná.

Vlastník jednotky je v dispozici se svou jednotkou omezen pouze takovým způsobem, aby užívání bytové jednotky bylo v souladu s účelem, ke kterému byla jednotka zkolaudována. Obecně dále platí, že vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Ovšem vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob. Pokud tedy nedochází při krátkodobém pronájmu k narušování práv ostatních vlastníků jednotek, je vše v pořádku.

Otázka smluvní pokuty stanovené ve stanovách je poněkud sporná. Jelikož od účinnosti nového občanského zákoníku neuplynula dostatečně dlouhá doba k získání právní opory v judikatuře soudů, je výklad problematiky smluvních pokut zavedených ve stanovách nejednotný.

Podle našeho názoru ve stanovách lze sjednat smluvní pokutu, ovšem za splnění několika podmínek. Za prvé je potřeba, aby o zakotvení smluvní pokuty ve stanovách hlasovali všichni členové SVJ a především, aby všichni členové takovou smluvní pokutu schválili.

Druhá podmínka se týká výše smluvní pokuty a její následné vymáhání. Lze si představit, že smluvní pokuta ve výši například 500 Kč, jejíž funkce bude spíše pořádková, bude považována za přiměřenou, a tedy platně sjednanou. Ovšem ve Vašem případě, kdy ve stanovách máte sjednanou pokutu ve výši 500 000 Kč, lze téměř s jistotou tvrdit, že tato pokuta je značně nepřiměřená, a tedy nevymahatelná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Připojení vody a odpadů k nebytovému prostoru

Může SVJ (nebo dokonce jen správce), ať už ve svých stanovách, nebo na základě hlasování při shromáždění, bránit vlastníkům nebytového prostoru k připojení rozvodů vody a odpadů?

Rozvody vody a odpadů patří, ve smyslu nařízení vlády č. 366/2013 Sb., mezi společné části domu. Rozhodování o opravách či stavebních úpravách týkajících se společných částí domu obecně spadá do působnosti shromáždění, ovšem existují zde výjimky.

Občanský zákoník, který mj. upravuje další oblasti, které spadají do působnosti shromáždění, stanoví, že pokud náklady na opravu či stavební úpravu společných částí nepřevýší v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku (podle výše zmíněného nařízení vlády), nespadá takové rozhodnutí do působnosti shromáždění, ale do působnosti statutárního orgánu, tedy výboru. Je potřeba brát na vědomí, že stanovy mohou v tomto případě určit i jiné podmínky, které by měly před zákonem přednost. Bude tedy záležet, jak vysoké budou náklady na připojení rozvodů a co vyplývá ze znění stanov.  

Pokud náklady převýší stanovený limit, bude o takové úpravě či opravě povinno rozhodnout shromáždění. K tomu, aby bylo shromáždění způsobilé se usnášet, je potřeba, aby byli přítomni vlastníci, kteří mají většinu všech hlasů, přičemž každý vlastník má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. K přijetí rozhodnutí pak postačí nadpoloviční většina přítomných vlastníků jednotek, nestanoví-li stanovy jinak.

V případě, že svolané shromáždění vysloví nesouhlas s vaší stavební úpravou, máte jako přehlasovaný vlastník právo navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Ovšem toto právo máte pouze po dobu tří měsíců ode dne, kdy jste se o rozhodnutí shromáždění dozvěděl nebo dozvědět mohl.

Závěrem je potřeba také připomenout, že v případě, kdy máte v úmyslu změnit účel užívání vašeho nebytového prostoru, je potřeba taktéž povolení shromáždění, přičemž se použijí stejné podmínky na usnášeníschopnost a rozhodování jako jsou uvedené výše.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zřízení balkonů proti přání vlastníka bytu

Chtěla bych se zeptat, zda mám nějakou šanci postavit se proti zřízení nového balkonu u svého bytu, který je po kompletní rekonstrukci, a u stěny, kde by měl vzniknout nový balkon, mám vestavěnou nábytkovou stěnu + nové topení, omítky. Byt je v bytovém domě SVJ, kde jsou stávající balkony, a SVJ chce zřídit nové i u zbývajících bytů, kde v současnosti balkony nejsou (tz. můj byt). Celkové zřízení nových balkonů včetně posunu topení a nových balkónových dveří a oken by mělo jít ze společných prostředků SVJ. Nyní dle praxe jsme si v bytech vyměňovali okna každý sám. Nevím, zda toto je odvislé od prohlášení vlastníka (zda jsou balkony součásti domu či bytu) nebo dle nového zákona je jedno, co je v prohlášení vlastníka uvedeno.

Úprava společných částí domu včetně vymezení, co do společné části spadá a co naopak ne, je obsažena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále je tato problematika upravená podrobněji v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Podle zmíněného nařízení vlády tvoří společné části domu balkony, lodžie, terasy, atria a jejich dveře, a to i v případě, že jsou přístupné pouze z jednoho bytu. Stavební úpravy, na základě kterých dojde k zásahu do společných částí domu, by mělo schválit shromáždění vlastníků jednotek.

Obecně platí, že shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů. Aby došlo k přijetí rozhodnutí, je potřeba nadpolovičního souhlasu přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon nestanoví něco jiného. Pokud však má v důsledku stavební úpravy dojít ke změnám ve výměrách ať už společných částí nebo některé jednotky, a tím pádem ke změně prohlášení vlastníka, platí, že je nutné dosáhnout dohody všech dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřené v písemné formě. Tudíž je potřeba i vašeho souhlasu.

Pokud SVJ rozhodlo o výstavbě balkonů bez vašeho svolení, můžete se obrátit na soud a požadovat, aby rozhodl o neplatnosti takového rozhodnutí. Soud může také dočasně zakázat, aby SVJ jednalo podle napadeného rozhodnutí. Pokud by Vám byla neoprávněnou výstavbou balkónu způsobena majetková újma, lze po společenství vlastníků vyžadovat náhradu vzniklé škody.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdo platí výměnu kohoutu na vstupu rozvodu topné vody do bytu?

Kdo platí výměnu kohoutu na vstupu rozvodu topné vody do bytu? Kohout je ve skříňce v bytě. Tou procházejí 2 roury, přívod a zpátečka. Z přívodní roury je napojen rozvod topné vody do bytu právě přes tento měněný kohout - červený motýlek. Dům má 70 bytů v soukromém vlastnictví a má SVJ. Nikomu není ale toto jasné. 

Na úvod si dovoluji uvést, že ve své odpovědi budu vycházet toliko ze zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Dle ustanovení tohoto zákona se kohout na vstupu rozvodu vody pro byt bude považovat za společnou část domu, tudíž se bude hradit z fondu oprav.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Neochota pomoci nám změnit nebytový prostor na bytový


Koupili jsme nebytový prostor v suterénu. Chceme prostor zrekonstruovat na byt. Kvůli vlhkosti jej musíme odkopat zvenku, bez finančního příspěvku SVJ. I když bychom na to nejspíš měli právo. Předseda tvrdí, že podle stanov opravu můžou provést, pokud je prostor kolem domu v havarijním stavu. V jakém stavu jsme to koupili, je prý naše starost. Část kolem domu byla hydroizolována, ale špatně, zatéká dovnitř, ale i tak to podle předsedy nebylo havarijní. Nemáme čas řešit otázku, jestli si to necháme proplatit, protože SVJ nesouhlasí. A také proto, že by to mohlo ovlivnit jejich souhlas a podpis ke změně užívání a stavebnímu povolení. Dost stačilo, že předseda nejdřív chtěl vidět projekt a statický posudek. Teď vše máme, ale zase visí souhlasy všech. Zvláště jedné osoby, která vlastní byt vedle našeho realizovaného bytu a která jej pronajímá. Nechce podepsat, protože si to nepřáli její nájemníci. Koupí bytu si podle kupní smlouvy přenechala i lodžii, která by měla náležet všem. A nechce se jí vzdát ve prospěch našeho bytu. Tvrdí, že jsou lodžie v jejím vlastinctví.. Má teď ve vlastnictví dvě. Podle nás je nesouhlas nájemníků jen záminka toho, že by museli lodžii vrátit, nebo že část bytu, který teď je sklepem pro ostatní nájemníky, s oknem do té lodžie, a který budeme měnit se sousedy, by zasahoval do jejich vymezeného „vlastnického“ prostoru (myšleno lodžie). Osobně bych na lodžii netrvala, mohli by poskytnout ale kompenzaci, třeba za dřevník, který postavil na společném pozemku bývalý vlastník, ale který nevyužívají. Tak to trvá už rok a my nevíme, jestli se dočkáme kýženého výsledku. Nemůžeme nic dělat, ani stavební úpravy. A my už teď víme, že nám banka za 2 měsíce zúročí smlouvu ze 2 % na 12 %, protože jsme nesplnili požadavek do roka přinést změnu užívání na byt. Můžete nám prosím poradit? Kam se obrátit a jaké páky máme k dispozici, o kterých nevíme? 

Vzhledem k tomu, že neznám znění vašich stanov, budu vycházet z obecné úpravy občanského zákoníku a stavebního zákona. Změna nebytového prostoru na bytový vyžaduje písemný souhlas nebo povolení stavebního úřadu o změně užívání. Pokud byste jako bytové chtěli využívat prostory, které nevyžadují konstrukční změny, postačí Vám pouze oznámení o změně užívání, které podává vlastník bytu také stavebnímu úřadu. Stavební úřad vydá souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení, a to při naplnění zákonných podmínek.

Podle zákona patří do působnosti shromáždění, jakožto nejvyššího orgánu SVJ, rozhodování o změně účelu užívání domu nebo bytu. Toto je tedy nutné stavebnímu úřadu doložit. Pokud doloženo nebude, pak stavební úřad projedná oznámené změny ve správním řízení, protože nelze vyloučit, že by se změna užívání nedotkla práv třetích osob, tedy ostatních vlastníků jednotek v domě.

Pokud se jedná o změnu, která mění prohlášení vlastníka budovy, pak je třeba dohodu dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřít v písemné formě a následně ji nechat schválit většinou určenou v prohlášení.

Máte dále možnost dát podnět předsedovi, aby svolal shromáždění SVJ. Podnět musí podat vlastníci jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva.

Z důležitého důvodu může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Návrh musí vlastník podat nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí vlastník dozvěděl, jinak toto právo zaniká.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Předseda SVJ odmítá předložit vyúčtování a ze společných peněz si dal vyměnit dveře. Co s tím?

S manželem jsme si koupili minulý rok byt a stali se členy SVJ. V našem SVJ je 8 bytů, 6 třípokojových, 2 dvoupokojové. Dvoupokojové byty vlastní starší důchodci, 2 třípokojové majitelé pronajímají a na shromáždění nechodí. V našich stanovách je uvedeno, že vyúčtování záloh na služby je společenství povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období a dále s každým členem vyúčtovat dlouhodobou zálohu v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a rekonstrukce společných částí, a to do 4 měsíců po skončení roku. I když doba pro vyúčtování dávno uplynula, žádné vyúčtování jsme neobdrželi, ani vyúčtování služeb, ani dlouhodobé zálohy, a když jsme se předsedy ústně i písemně ptali, jak je to možné, vždy odpověděl, že jsme se jako dům do záloh vlezli, a tak není potřeba nic vyúčtovávat, což se nám samozřejmě nelíbí, tak jsem se obrátila i s požadavkem na vyúčtování na správcovskou firmu, kde mi bylo řečeno, že jsou domluveni s předsedou, že se vyúčtovávají zálohy na služby i na opravy na celý dům a stanovy je nezajímají. Dále si předseda a další dva členové výboru nechali vyměnit při výměně společných dveří i své vlastní vstupní dveře do bytu, i když se dle stanov nejedná o společnou část z peněz z dlouhodobé zálohy, a když jsme se na shromáždění dožadovali vysvětlení, bylo nám řečeno, že nikdo jiný vyměnit nechtěl, ale nás se nikdo neptal. Cena vstupních dveří do bytu je na stránkách firmy, která výměnu prováděla, uvedena 26 999 Kč, takže našemu SVJ vznikla škoda zhruba 81 tisíc. Ve stanovách je výslovně uvedeno, že vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou součástí bytu, a SVJ není oprávněno se starat o to, co není společnou částí, to je ve v pravomoci jednotlivých vlastníků. Na shromáždění chodí jen 5 vlastníků, z toho 2 jsou členové výboru, kteří jdou předsedovi na ruku, a důchodce, který se vůbec neorientuje, a my, kteří jsme označováni za potížisty. Minulý majitel prodal byt asi z tohoto důvodu, protože nám říkal, že má s předsedou problémy, ale přesně jsme nevěděli, o co jde. Situaci chceme samozřejmě řešit, protože jednání předsedy se nám nelíbí, a proto bych chtěla poprosit o rady, jak nejlépe postupovat. Podat na předsedu a výbor trestní oznámení, že zneužili/zpronevěřili společné peníze k financování soukromých potřeb, protože po dobrém ani rozmluvou s předsedou nic nezmůžeme? Obrátit se na soud a požadovat vyúčtování soudně? Správcovské firmy jsem se i ptala, za co jim tedy platíme, když nám vyúčtování nepředkládají, a bylo mi řečeno, že to je obsahem smlouvy mezi SVJ a správcem, kterou mi však nechtěli ukázat, což lze doložit i e-maily, i když máme ve stanovách uvedeno, že člen SVJ má nárok na všechny dokumenty.

Neznám přesné znění vašich stanov, proto vycházím z občanského zákoníku a zákona o službách. Vlastník jednotky v domě má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby má vlastník také právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy i do účetních knih a dokladů. Proto máte právo nahlédnout do smlouvy uzavřené mezi předsedou a správcem.

Vlastník má současně právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do 4 měsíců od skončení účetního období. Máte právo, aby ve vyúčtování byla uvedena skutečná výše nákladů na služby, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Následné finanční vyrovnání musí být provedeno nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování. Máte dále právo podat písemnou žádost a SVJ/správce je povinen nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období doložit náklady na jednotlivé služby a vy máte právo si z nich pořizovat kopie. Proti obsahu a způsobu vyúčtování máte právo podat do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, případně od doložení podkladů ohledně vyúčtování, námitky k rukám SVJ/správcovské firmy. Námitky musejí být vyřízeny do 30 dnů od jejich doručení.

Vypořádání výsledku hospodaření i celková výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků je v působnosti shromáždění SVJ, jakožto nejvyššího orgánu SVJ.

Jako řešení připadá v úvahu požadovat pokutu po SVJ z titulu nesplnění povinnosti stanovené zákonem o službách umožnit nahlédnout do pokladů k vyúčtování nebo za nedoručení vyúčtování. V úvahu také připadá možnost zvážit podání trestního oznámení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jsou stanoveny lhůty ukončení funkce člena výboru SVJ po jeho rezignaci ?

Jsou stanoveny lhůty ukončení funkce člena výboru SVJ po jeho rezignaci (např. po změně zápisu v OR, lhůta, do kdy je povinnost odeslat změnu v OR)?

Vzhledem k tomu, že neznám znění Vašich stanov, bude má odpověď vycházet toliko ze zákonné úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Funkce člena voleného orgánu zaniká obecně uplynutím dvou měsíců od doručení takového odstoupení právnické osobě, zde SVJ. Jedná se ovšem o dispozitivní úpravu a lhůta může být sjednána odlišně, typicky ve stanovách.

SVJ má povinnost bez zbytečného odkladu po zániku funkce podat návrh na výmaz tohoto člena orgánu z příslušného veřejného rejstříku. Délku lhůty bez zbytečného odkladu zákon nespecifikuje. Její délka závisí vždy na konkrétních okolnostech daného případu. Zde bychom doporučovali podat návrh na výmaz v řadu dnů. Pokud návrh na výmaz nepodá SVJ do 15 dnů, má odstupující člen právo podat návrh sám.

Pro úplnost dodávám, že odstoupení z funkce je doručeno, kdy se dostane do dispoziční sféry SVJ, resp. kdy mělo SVJ objektivní možnost seznámit se s obsahem dokumentu, který odstoupení obsahoval.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Náklady SVJ po transformaci bytového družstva do SVJ

Jako bytové družstvo jsme plánovali výměnu oken (dřevěná za plastová) v celém domě v nějakém delším časovém horizontu. Protože však technický stav původních dřevěných oken byl rozdílný v jednotlivých bytech, dohodlo se na členské schůzi, že bude možné výměnu provést i dříve individuálně s tím, že náklady na výměnu, které vynaloží jednotliví nájemníci (družstevníci), jim budou vyplaceny až v době, kdy dojde k výběru dodavatele a realizaci výměny oken v celém domě, resp. ve zbývající části. Byli jsme malé bytové družstvo, zápis o této dohodě není k dispozici. Někteří nájemníci (družstevníci) tedy výměnu oken provedli dle této dohody. Následně došlo k "transformaci" našeho bytového družstva na SVJ, včetně převedení "naspořených" prostředků ve fondu oprav. Členy SVJ jsou původní družstevníci. Bytové družstvo vstoupilo do likvidace. Nově vzniklé SVJ po čase vybralo dodavatele a realizovalo výměnu oken podle původně zamýšleného záměru, fakturu dodavateli uhradilo. Nastal tedy okamžik, kdy by měly být uhrazeny pohledávky těch členů SVJ (bývalých družstevníků), kteří realizovali a uhradili výměnu oken dříve, ještě za fungování bytového družstva. Nikdo z členů SVJ proti tomu nic nenamítá, jedná se o v minulosti již dohodnutý postup. Dotazy tedy zní: Může SVJ tyto náklady členům SVJ z fondu oprav SVJ vyplatit (přesněji asi z vybraných záloh na dlouhodobé opravy - ty byly z družstva na SVJ převedeny)? Musí se k tomu vyjádřit i shromáždění SVJ?

Předně je nutné vyjasnit, co jsou to vlastně prostředky ve fondu oprav.

Obvykle se totiž jedná o shromážděné zálohy na náklady spojené se správou a opravami společných částí domu. Pokud tedy dojde k provedení oprav, podléhají prostředky ve fondu oprav „zúčtování“, kdy každý vlastník by měl náklady na opravu nést v poměru, který odpovídá jeho podílu na společných částech domu, není-li stanoveno jinak.

Pokud některý vlastník provede opravu sám a společenství vlastníků jednotek mu „proplácí“ účelně vynaložené a nejlépe předem schválené náklady postupuje se obdobným způsobem.

Abych nicméně mohl detailně zhodnotit, jaká je právní povaha fondu oprav konkrétně ve Vašem společenství, musel bych znát podrobněji okolnosti, za kterých se do fondu oprav prostředky z bytového družstva dostaly.

Nebylo-li nicméně ujednáno nic jiného, mám za to, že by prostředky vynaložené jednotlivými vlastníky (tehdy členy družstva) měly tito dotčení vlastníci uplatnit spíše jako pohledávku za bytovým družstvem v likvidaci bytového družstva, když to bylo právě bytové družstvo, kdo bylo vlastníkem domu při provádění původních oprav a kdo přislíbil úhradu vynaložených nákladů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak postupovat v případě, kdy mi SVJ nechce proplatit náklady na výměnu radiátoru?

Jak mám postupovat v případě, kdy mi SVJ nechce proplatit náklady na výměnu radiátoru, i když se jedná o společný prostor podle §1160 OZ. Jedná se o společný prostor, pokud není uvedeno ve stanovách jinak. (Pokud zničím, uřežu rozvody, voda z topných těles vyteče a nájemníci nade mnou budou bez tepla.)

V daném případě je nejprve nezbytné posoudit, zda je radiátor společnou částí domu či nikoliv. Odpověď na danou otázku lze nalézt v prohlášení vlastníka. Dále v této odpovědi budu předpokládat, že radiátor společnou částí domu je. Pro správné zodpovězení dotazu je dále potřebné určit, zda došlo k udělení souhlasu s opravou radiátoru či nikoliv.

Vlastník jednotky totiž potřebuje k jakémukoliv zásahu či k rekonstrukci společných částí domu, souhlas společenství vlastníků. V případě oprav, o kterých jinak rozhoduje výbor (je nutné nahlédnout do stanov, či případně posoudit, zda náklady na opravu dosahují zákonných limitů), postačí souhlas výboru. Jinak je nutný souhlas shromáždění.

Podle zákona není souhlas nutný pouze v případě, kdy zásah vede k odvrácení zkázy věci a k její záchraně, tedy zejména tehdy, je-li stav radiátoru havarijní a společenství vlastníků jednotek ani na výzvu nezajistilo nápravu tohoto stavu.

Předpokládám, že v daném případě se o shora popsanou výjimku (odvrácení bezprostředně hrozících následků havarijního stavu věci) nejednalo.

V souvislosti s tím uvádím, že pokud jste jako vlastník souhlas k rekonstrukci neměl, a přesto jste ji provedl, dopustil jste se tím porušení povinností vlastníka. Takové porušení vede k tomu, že se společenství může domáhat náhrady případné škody a vy jako vlastník nemáte právo na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí. Podle zákona máte v takovém případě toliko právo na vydání toho, čím se výměnou radiátoru ostatní spoluvlastníci společných částí obohatili, přičemž takové obohacení bude minimální.

Právě opačná by situace byla, kdybyste potřebný souhlas k rekonstrukci měl. V takovém případě totiž máte právo požadovat uhrazení všech účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci. V případě, že Vám společenství není ochotno za rekonstrukci účelně vynaložené náklady uhradit, můžete se jejich uhrazení domáhat soudní cestou. Obdobné by pak platilo, pokud byste opravu provedl vzhledem k havarijnímu stavu věci, který ohrožoval i Váš majetek, jak bylo naznačeno výše.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Platby za byt v SVJ, přestože v něm nebydlím

Chtěl bych se zeptat, co mohu dělat v případě, když mám byt v soukromém vlastnictví a nebydlím v něm, přesto však platím zálohy 80 000 Kč vč. penále, je to zákonné? Jelikož přeplatím o více jak 70 % reálnou spotřebu. S předsedou SVJ se nedá jednat, zálohy snížit nechce. Paní na bytesu mi sdělila, že to mám řešit s panem předsedou... Jaký je na to popřípadě porušení zákona paragraf? Může si pan předseda rozúčtovat platbu do fondu oprav do celého vyúčtování i přesto, že jsem výslovně uvedla, že má být platba do FO?

Každý vlastník má povinnost jednak přispívat na správu domu a pozemku včetně jeho úprav a oprav, a to obvykle formou příspěvků do fondu oprav, a jednak povinnost platit zálohy na plnění spojená s užíváním bytu. Obě tyto povinnosti má vlastník i tehdy, pokud v bytě sám trvale nebydlí.

Co se týká výše záloh, SVJ zálohy stanoví obvykle před začátkem zúčtovacího období, přičemž jejich výše je následně pro vlastníka bytu závazná. Po skončení zúčtovacího období vyhotoví SVJ (do čtyř měsíců) vyúčtování skutečných nákladů a složených záloh za služby a posléze Vám vrátí případné přeplatky.

Pokud Vám způsob rozúčtování služeb nevyhovuje, máte možnost se na SVJ obrátit a pokusit se domluvit jinou výši záloh. V případě, kdy se Vám nepodaří se domluvit na výši záloh, je možné navrhnout toto téma k projednání na shromáždění. Pokud by Vám nevyhovělo ani shromáždění, můžete se následně jako přehlasovaný vlastník obrátit na soud.

Co se týká příspěvků do fondu oprav, platí, že obvykle vlastníci přispívají na opravy ve výši jejich podílu na společných částech. Totéž platí o příspěvku do fondu oprav, přičemž celkovou roční výši příspěvku do fondu oprav pro všechny vlastníky stanoví obvykle shromáždění.

Platby do fondu oprav jakož i jiné platby spojené s opravami společných částí domu nemají s vyúčtováním služeb nic společného a v samotném vyúčtování by se tedy ani neměly objevit. Na druhou stranu vyúčtování jen z tohoto důvodu nemusí být nutně nesprávné.

Pokud máte nicméně o správnosti vyúčtování pochybnosti doporučuji v každém případě vznést proti němu námitky a následně se se všemi podklady obrátit na advokáta nebo jinou právně vzdělanou osobu, která správnost vyúčtování kvalifikovaně a se znalostí všech podrobností posoudí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může řadový člen SVJ požádat o mimořádné svolání schůze výboru SVJ bez udání důvodu?

Chtěl bych se zeptat, zda-li může řadový člen SVJ požádat o mimořádné svolání schůze výboru SVJ bez udání důvodu?

Zákon neobsahuje úpravu podmínek svolávání výboru SVJ jakožto statutárního orgánu. Podmínky pro svolávání výboru SVJ mohou být stanoveny ve stanovách SVJ, ale stanovy je upravovat nemusejí.

Pokud byste tedy chtěl požádat výbor o to, aby se sešel, můžete to samozřejmě udělat, ale výbor nemá v žádném právním předpisu zakotvenou povinnost Vám vyhovět. Sejít se může, ale nemusí.

Ve Vašem případě by ovšem bylo možné dát podnět výboru ke svolávání shromáždění SVJ.

Tento podnět jsou oprávněni dát vlastníci jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich. Pokud výbor tomuto podnětu nevyhoví, mohou tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků svolat sami.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Oprava špatné izolace fasády a problémy s hlasováním per rollam

Jsem členem SVJ a vlastním být ve zvýšeném přízemí. Součástí bytu je předzahrádka, která je soukromým vlastnictvím. Před cca osmi lety byla v rámci reklamace provedena oprava dlažby na předzahrádce a oprava fasády. Nutno podotknout, že velmi neodborně. Dlažba se propadla, což není hlavní problém. Izolace na fasádě se začala odchlipovat a ve fasádě vznikly několik cm široké díry. Pro nás to znamená nedostatečnou izolaci bytové jednotky, praskání vody ve venkovním kohoutu, myši atd. V tuto chvíli již není možné reklamaci uplatnit a dle zákona na společný majetek SVJ nesmíme sahat. Výbor prý dlouho poptával firmu, která by byla ochotná opravu provést. Když se našla, dal výbor pokyn k hlasování korespondenčně. Lekce přes 50 % nájemníků souhlasilo, tedy návrh neprošel. Já se se situací odmítám smířit, vyzvala jsem výbor k svolání schůze členů SVJ a k řádnému vysvětlení situace ostatním vlastníkům. A k přizvání soudního znalce k posouzení stavu fasády a dopadu na dům a soukromý majetek. Osobně si myslím, že ostatní členové nabyli dojmu, že se bude rekonstruovat předzahrádka za peníze společenství, což samozřejmě není pravda. Jaké mám možnosti? Je SVJ povinno nějak řešit stav fasády bez 3/4 souhlasu vlastníků? 

Obecně platí, že za správu společných částí domu, tedy i za jejich údržbu, je odpovědné společenství vlastníků jednotek. Pokud se obvodové zdivo tedy nachází v havarijním stavu (praskání vody ve venkovním kohoutu, výskyt myší) je potřeba, aby vlastník vyzval výbor, který opravu buď sám zajistí, je-li to v jeho pravomoci, nebo svolá shromáždění, aby o opravě rozhodlo.

Pokud by výbor nutné opravy neprovedl a vlastníku z tohoto důvodu vznikla škoda, může se její náhrady domáhat po společenství vlastníků jednotek. Pokud by pak o opravě rozhodovalo shromáždění, opravu neschválilo, a vlastníku v návaznosti na její neprovedení vznikla škoda, může rovněž požadovat náhradu škody po společenství vlastníků jednotek.

Bude-li vlastník na shromáždění vlastníků přehlasován, může do tří měsíců navrhnout, aby o předmětné opravě rozhodl soud.

Konečně v krajním případě, pokud by vlastníku v důsledku havarijního stavu hrozila újma (na majetku či zdraví, nebo újma jiná), může vlastník opravy v nezbytném rozsahu provést i sám a uhrazení účelně vynaložených nákladů požadovat po společenství vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Musí být domovník majitelem bytu v daném domě?

V našem domě máme domovnici, se kterou nejsme spokojeni. Chtěli bychom jí odvolat a nahradit. Ovšem paní, která by to byla ochotná dělat, není majitelkou bytu (byt je psaný na manžela) v našem domě. Chci se tedy zeptat, musí být domovník majitelem bytu v daném domě? 

Předně bych rád uvedl, že z dotazu není zřejmé, o jakou funkci by se mělo jednat, když funkce „domovníka“ v zákoně bohužel upravena není. Dále není zcela zřejmé, zda se jedná o bytový dům, kde jsou jednotlivé bytové jednotky v osobním vlastnictví svých vlastníků a kde vzniklo společenství vlastníků jednotek, nebo zda se jedná o situaci odlišnou.

Abych mohl na položený dotaz odpovědět, budu vycházet z toho, že odpověď na druhou otázku je kladná a tedy, že se jedná o bytový dům, kde jsou jednotlivé byty v osobním vlastnictví. V takovém případě je osobou, která je odpovědná za správu domu a pozemku společenství vlastníků jednotek či správce v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

Správcem je ze zákona vlastník mající většinový podíl na společných částech domu. Není-li zde takový vlastník, lze nicméně zvolit správcem kohokoliv, tedy i osobu, která není vlastníkem bytové jednotky v domě.

V případě, že v domě již vzniklo společenství vlastníků jednotek, je za správu odpovědné právě společenství. Svou činnost pak vykonává zejména prostřednictvím statutárního orgánu, tedy výboru nebo předsedy společenství. Členem statutárního orgánu může být rovněž kdokoliv, tedy i osoba, která není vlastníkem bytové jednotky.

Konečně společenství vlastníků jednotek (shromáždění) může určit osobu, která má zajišťovat některé konkrétní činnosti správy domu. Tato osoba má k výrazu „domovník“ asi nejblíže, nicméně náplň její činnosti se bude v různých případech lišit, podle toho, jaké úkoly jí společenství vlastníků jednotek svěří. Tato osoba svou činnost vykonává zpravidla na základě smlouvy, nejčastěji na základě dohody o provedení práce. Je tedy zcela v pořádku, pokud touto osobou není vlastník bytové jednotky v domě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zatéká mi do bytu od sousedů a nikdo to nechce řešit

Stropem do bytu v OV mi zatéká voda z WC. Jsem prostřední byt. Sousedi nade mnou mají v bytě kolem WC sucho. Voda někdy stéká po stěnách, někdy přímo kape. Poprvé jsem na problém upozorňovala telefonicky - bez výsledku. Podruhé písemně, na problém se přišel podívat předseda SVJ se svým kamarádem opravářem. Ten mi jen řekl, zavolejte, až bude zase kapat ze stropu, jedině tak lze určit, odkud voda prosakuje. Když jsem volala, opravář telefon nezvedal, zavolal až druhý s tím, že je na chatě. Měl se zastavit hned po svém návratu. Asi se ještě nevrátil, protože do teď se nezastavil ani nezavolal. Bez mála to budou dva měsíce a WC místnost pomalu vypadá jako staveniště. Můžu provést zjištění příčiny a případnou opravu sama na své náklady, i když zatéká/kape ze společného nosného stropu? Potřebuji k opravě na své náklady souhlas SVJ nebo ještě jiné souhlasy? Můžu pak požadovat uhrazení nákladů na opravu po viníkovi? (soused, SVJ ). Nebo mám na nějaký úřad (stavební, hygienický) nahlásit, že mi stropem, který je ve společném vlastnictví SVJ, prosakuje voda a nikdo se k opravě nemá?

V daném případě je osobou, která je odpovědná za správu domu a pozemku včetně zajišťování jeho dobrého stavu společenství vlastníků jednotek. S ohledem na skutečnost, že skrze společné části domu do bytu vniká voda, má společenství povinnost zajistit nápravu tohoto stavu.

V první fázi, kdy je nutné zjistit příčinu problému a zamezit vzniku dalších škod, bude jednat předseda společenství. Pokud by následně bylo nutné provést rozsáhlejší rekonstrukce, které by byly nákladnější než částka, o které podle zákona a stanov může předseda rozhodovat sám, bude nutné vyžádat si k opravě souhlas shromáždění.

Pokud by shromáždění s opravou nesouhlasilo, máte možnost navrhnout soudu, aby o dané záležitosti rozhodl. Toto právo je určeno pouze vlastníkům jednotky a je-li pro takový návrh důležitý důvod. Vzhledem k vaší situaci se o důležitý důvod bez pochyby jedná.

Pokud by i po oznámení škody nedošlo ze strany společenství vlastníků jednotek k nápravě a vám do bytu i nadále vnikala voda, máte možnost požadovat po společenství vlastníků jednotek náhradu vzniklé škody.

Pokud je společenství v dané věci nečinné, můžete k ochraně svého majetku zajistit opravu příčiny zatékání sama. V takovém případě můžete po společenství požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Půdní vestavba a postoj SVJ a otázka využití prostředků z fondu oprav

Od jednoho z vlastníků jednotky bytového domu jsem odkoupil půdní prostor, vedený v prohlášení vlastníka jako samostatná jednotka, za účelem výstavby půdního bytu. Výstavba půdní vestavby již byla na základě vydaného stavebního povolení zahájena, je nyní ve fázi hrubé stavby, v katastru nemovitostí je vedena jako rozestavěná bytová jednotka. 1. Společenství vlastníků na svém jednání rozhodlo o mé povinnosti platit plnou částku příspěvku do fondu oprav, přestože byt evidentně neužívám. V kupní smlouvě na půdní prostor prodávající souhlasila s formulací, že příspěvek do FO začne kupující platit až dnem vydání kolaudačního souhlasu pro půdní vestavbu. Je požadavek společenství na hrazení příspěvku ještě před dokončením vestavby a zahájením užívání bytu oprávněný? 2. Krovová konstrukce domu a zastřešení jsou společnými částmi domu. Některé části krovu jsou poškozené, aktuálně se jedná se zhotovitelem o provedení sanace krovu z prostředků společenství. Protože však tyto práce na společných částech domu nejsou provedeny, nemohu „byt“ (rozestavěnou bytovou jednotku) plnohodnotně užívat a nemohu ani naplno pokračovat ve stavebních pracích na půdní vestavbě. Náleží mi nějaká kompenzace ze strany společenství, např. ve formě neplacení příspěvku do FO do doby, než bude společná část domu opravena? 3. Společenství se rozhodlo pro využití úvěrových zdrojů pro provedení větších oprav domu a  i zateplení domu. Nebudeme však využívat žádné podpory typu Zelená úsporám. Zateplení obálky budovy je též součástí společných částí budovy a domnívám se proto, že i realizace tepelných izolací krovové konstrukce v podkrovním bytu má charakter prací na obálce budovy a mělo by být hrazeno z prostředků společenství. Je tento názor správný?

Odpověď – část 1:

Předem bych rád uvedl, že v této své odpovědi vycházím jen z poskytnutých informací a ze zákona, přičemž v konkrétních případech by se odpověď mohla v některých aspektech lišit, a to v návaznosti na znění Vašich stanov či na jiné okolnosti případu.

Podle zákona platí, že vlastník jednotky je povinen přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech domu a pozemku. Tento příspěvek na správu domu a pozemku nesouvisí přímo s užíváním bytové jednotky, ale souvisí s jejím vlastnictvím, přičemž tuto částku je tedy vlastník jednotky povinen platit v každém případě, i kdyby byt například dlouhodobě neužíval.

Příspěvkem na správu domu a pozemku rozumíme rovněž platby, které jako vlastník poskytujete na opravy a úpravy domu a rovněž příspěvky do fondu oprav, které jsou obvykle společenstvím vlastníků jednotek shromažďovány za stejným účelem.

Dále je nutné podotknout, že povinnost přispívat na správu má vždy zásadně vlastník bytové jednotky. Pokud jste si tedy v kupní smlouvě, kterou jste bytovou jednotku nabyla, s bývalým vlastníkem ujednala, že do určitého data bude příspěvky na správu ve formě příspěvků do fondu oprav platit bývalý vlastník, nebude takové ujednání za obvyklých okolností pro společenství vlastníků jednotek nijak závazné.

Společenství vlastníků jednotek tedy bude i nadále příspěvky do fondu oprav požadovat přímo po Vás a nebude se zabývat ujednáními kupní smlouvy, která jsou závazná jen pro Vás a bývalého vlastníka bytové jednotky. Vy budete mít rovněž vůči společenství vlastníků jednotek povinnost příspěvek do fondu oprav platit.

Na druhou stranu pro bývalého vlastníka ujednání kupní smlouvy závazná jsou a tento je tedy povinen svým povinnostem z kupní smlouvy v tomto směru dostát. Pokud by přitom příspěvek do fondu oprav neplatil a platila jste ho Vy, k čemuž pravděpodobně dojde, jak bylo naznačeno výše, můžete se proplacení zaplacené částky domáhat po bývalém vlastníku žalobou u soudu.

Odpověď – část 2:

V odpovědi na tento dotaz bych rád upozornil, že u veškerých částí domu, je při určení, zda se jedná o společnou část či nikoliv, vždy nutno zvážit rovněž, co je o společných částech uvedeno v prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky. Není tedy možno bez dalšího vycházet pouze ze znění zákona. Dále je nutné posoudit, kdy bylo prohlášení vyhotoveno a tedy, jaká právní úprava byla při jeho vyhotovení účinná, což může mít vliv na platnost či výklad některých jeho ustanovení.

V odpovědi budu vycházet z toho, že se skutečně o společné části jedná. V takovém případě má společenství vlastníků jednotek povinnost zajišťovat správu těchto společných částí domu.

Správou společných částí domu se přitom dle zákona rozumí vše, co nenáleží vlastníků bytové jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné k řádné péči o dům a zachování či zlepšení společných částí domu.

Pokud by ze strany společenství vlastníků jednotek tato činnosti nebyla v minulosti vykonávána řádně a v důsledku této skutečnosti došlo nyní k poškození krovu, což omezuje Vaše možnosti užívání bytové jednotky, můžete se teoreticky po společenství vlastníků jednotek domáhat náhrady škody vzniklé porušením jeho zákonné povinnosti.

V případném soudním řízení nicméně budete muset prokázat, že špatný stav krovu je skutečně způsoben zanedbáním řádné správy ze strany společenství vlastníků jednotek, a nejedná se tedy naproti tomu například jen o obvyklé stárnutí budovy. Zároveň budete muset prokázat, že Vám danou situací vznikla skutečná škoda, tedy například, že se přestavba bytové jednotky z daného důvodu protáhla a jste prozatím nucen bydlet jinde a například platit nájemné.

V případě, že by daný stav nebyl způsoben zanedbáním údržby domu, ale jednalo se jen o přirozené stárnutí, přičemž společenství vlastníků jednotek k opravě přistoupilo zavčasu, nemůžete se výše uvedeným způsobem náhrady škody domáhat.

Odpověď – část 3:

Pokud se úprava či oprava týká obálky domu, která je v souladu se zákonem a prohlášením vlastníka součástí společných částí domu, provádí opravy a úpravy společenství vlastníků jednotek v rámci správy společných částí domu a pozemku.

S ohledem na skutečnost, že se tedy jedná o správu domu, platí rovněž závěry uvedené v odpovědi na předchozí Vámi položené otázky. Tedy platí, že vlastníci přispívají na správu v poměru jejich podílů na společných částech, není-li například ve stanovách stanoveno jinak.

Je nerozhodné, zda vlastníci tyto prostředky poskytnou předem prostřednictvím příspěvků do fondu oprav, nebo zda je poskytnou až v okamžiku, kdy k opravě dojde jednorázovou platbou. Není ani vyloučeno, aby společenství zafinancovalo opravy úvěrem, který budou vlastníci v poměru svých podílů splácet až následně.

O větších opravách dle zákona rozhoduje shromáždění vlastníků, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků, přičemž každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech. Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastníci mající většinu všech hlasů.

Je nicméně obvyklé, že stanovy společenství stanoví přísnější pravidla rozhodování, přičemž v krajních případech může být nutný i souhlas všech vlastníků jednotek v závislosti na znění stanov.

Rovněž s uzavřením úvěrové smlouvy musí shromáždění vyslovit předchozí souhlas, a to včetně schválení podmínek úvěru.

Pokud jste pak v rámci zasedání shromáždění hlasoval proti uvedeným opravám či schválení úvěru, máte možnost navrhnout do tří měsíců ode dne rozhodnutí, aby o věci rozhodnul soud. Případně máte rovněž možnost domáhat se za podmínek stanovených zákonem vyslovení neplatnosti daného rozhodnutí.

Takové kroky nicméně doporučuji před jejich provedením konzultovat s advokátem či jinou právně vzdělanou osobou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Změna dispozice nebytového prostoru a souhlas SVJ

Koupila jsem byt v domě se 12 byty, v přízemí, a část bytu vyčnívá mimo hlavní obvodové zdivo, takový přístavek. Ráda bych změnila dispozici a v přístavku udělala vstup do bytu, popřípadě uvažuji i o rozdělení bytu na 2 jednotky. Jak prosím postupovat? Stačí požádat písemně společenství vlastníků o souhlas ?

Pokud se stavební úpravy budou dotýkat společných částí domu, což je v daném případě nevyhnutelné, resp. pokud dojde jejich následkem k rozdělení jednotek, bude s nimi muset souhlasit shromáždění vlastníků jednotek.

Dle zákona postačí, aby s úpravou souhlasili vlastníci jednotek, kteří mají většinu z hlasů přítomných na zasedání shromáždění, přičemž počet hlasů každého vlastníka odpovídá jeho podílu na společných částech. K tomu, aby shromáždění bylo usnášeníschopné je pak nezbytná účast vlastníků, kteří mají většinu všech hlasů.

Je nicméně nutné pamatovat na to, že do velké míry záleží i na tom, co je uvedeno ohledně podobných stavebních úprav ve stanovách vašeho společenství. V obdobných případech je totiž nezřídka vyžadován souhlas všech vlastníků jednotek nebo alespoň souhlas určité kvalifikované většiny vlastníků.

Pokud by pak na základě stavebních úprav došlo ke změně podlahové plochy bytů, jejímž důsledkem by byla změna podílů na společných částech u všech vlastníků, což by se mohlo snadno stát, bude nutné, aby se stavební úpravou souhlasili všichni vlastníci jednotek.

V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami pak bude s největší pravděpodobností nezbytné rovněž upravit stávající prohlášení vlastníka.

Obecně lze říci, že počet vlastníků, kteří musí souhlasit se změnou prohlášení je obdobný jako v případě výše uvedeného hlasování na shromáždění, přičemž i zde je nutné zohlednit, co je uvedeno o jeho změnách v samotném prohlášení. Pokud by se však změna dotýkala všech vlastníků například změnou podílů všech vlastníků na společných částech, budou se i na změně prohlášení muset shodnout všichni vlastníci jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Musí se jedna majitelka bytu v SVJ podřídit ostatním majitelům?

Jedná se o společenství vlastníků s 16 bytovými jednotkami. Čtyři bytové jednotky mají svoje vlastní vytápění, protože jsou umístěny pod střechou. Takto se rozhodlo cca před 15 lety. V současné době se potřebuje v domě provést výměnu dvou kotlů, které vytápějí jak společné prostory, tak i zbývajících 12 bytových jednotek. Na schůzi SVJ byla oprava schválena a zároveň byla schválena i částka, kterou jednotlivé bytové jednotky mají zaplatit, protože ve fondu oprav se nenachází dostatek finančních prostředků. Rozpis plateb byl spočítán podle výpisu z katastru nemovitostí, tedy podle výše podílu. Tímto výpočtem byla stanovena i částka pro čtyři bytové jednotky, které mají sice vlastní vytápění i ohřev vody, ale musejí se podílet na vytápění společných prostor. Na schůzi společenství všichni majitelé bytových jednotek s předpisem plateb souhlasili. Účast byla 100%. Po ukončení schůze však jedna majitelka (její byt má vlastní vytápění) vyjádřila svůj nesouhlas s navrhovanou částkou, kterou má zaplatit, a po týdnu doručila nový výpočet plateb, který byl oproti původnímu výpočtu markantně nižší. Musí se majitelka bytu, která nesouhlasila s částkou, podřídit většině majitelů bytových jednotek, kteří souhlasili s navrhovanou částkou? Tedy majitelé 15 bytových jednotek souhlasili, pouze jedna majitelka ne. 

Nejprve musím upozornit, že ve své odpovědi vycházím pouze ze znění zákona, ale nejméně stejně důležité je v daném případě i to, jak máte danou problematiku upravenou ve stanovách společenství vlastníků jednotek případně v jiných interních předpisech společenství.

Obecně platí, že na správě domu se podílejí vlastníci jednotek v poměrech dle výše svých podílů na společných částech domu a pozemku, to tedy platí i o hrazení případných oprav či úprav domu bez ohledu na to, zda je daná oprava ku prospěchu některému vlastníku více a některému méně.

Společenství může pro určité případy určit výši příspěvků i odlišným způsobem, a to buď ve svých stanovách nebo případně i jednorázovým rozhodnutím shromáždění.

V daném případě jste výši příspěvku na opravě určili podle poměru podílů na společných částech, což odpovídá zákonu, a navíc jste daný postup nechali potvrdit i shromážděním vlastníků jednotek, na kterém s postupem souhlasili všichni vlastníci.

Na základě informací uvedených v dotazu tedy mám za to, že postup společenství je zcela v pořádku a vlastníci budou muset přispět částkou ve výši schválené shromážděním.

Pro úplnost dodávám, že pokud daná majitelka s rozhodnutím nesouhlasila, měla svůj nesouhlas vyjádřit již na shromáždění vlastníků. Pokud by tak učinila, měla by právo, jakožto přehlasovaný vlastník, požadovat, aby o věci rozhodl soud, byť není pravděpodobné, že by s takovým návrhem byla úspěšná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Co dělat s vlastníkem bytu, který odmítá zpřístupnit společné stoupačky?

Máme v našem SVJ problém s vlastníkem bytu, který i přes druhou písemnou výzvu nezpřístupnil společné stupačky. Dle prohlášení vlastníka je potrubí plynu po plynoměr ve společném vlastnictví a vlastník jednotky má povinnost revizi umožnit a byt zpřístupnit. Jaké můžeme podniknout další kroky?

Úprava povinností vlastníka jednotky se nachází mimo stanov společenství vlastníků jednotek v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Vlastník jednotky je povinen zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě a dalším činnostem spojeným se změnou domu nebo pozemku. V určitých případech je vlastník jednotky povinen umožnit přístup do svého bytu, který mu výlučně patří, třetím osobám, ovšem za podmínek stanovených zákonem.

Jedna z podmínek je výzva osoby odpovědné za správu domu. Ačkoliv zákonem není stanovena forma této výzvy, je nutné, aby v ní bylo ujednáno, k čemu je vlastník jednotky vyzýván a v jaké lhůtě má umožnit přístup. Pokud obě výzvy, které byly zaslány vlastníku jednotky, splňovaly výše zmíněné náležitosti, tak vlastník jednotky jednal protizákonně.

První krok, který Společenství může učinit, je vyřešit porušování povinností vlastníka jednotky mimosoudní cestou, nejlépe ústní rozpravou s vlastníkem jednotky a informovat ho o možných následcích jeho protiprávního jednání (viz níže).

Další krok, který může Společenství učinit, je domáhat se splnění výše zmíněné povinnosti po vlastníku jednotky soudní cestou, prostřednictvím podání žaloby. Žaloba by měla obsahovat konkrétní účel zpřístupnění bytu vlastníka, např. revize plynového potrubí. Dále je potřeba zmínit, že vlastník jednotky, který jedná takto protiprávně, odpovídá Společenství za škodu vzniklou tímto jednáním. Typicky se jedná o marné náklady na výjezd revizních techniků, kteří měli revizi provést, či škodu na společných částech domu způsobenou vadou plynového potrubí.

Pokud ani v případě, že bude vlastníku jednotky uložena povinnost soudním rozhodnutím a toto rozhodnutí bude již vykonatelné, nedojde ke změně chování povinného (vlastníka jednotky) a nadále nebude plnit své povinnosti, má oprávněný právo domáhat se exekuce vydaného vykonatelného rozsudku. V krajních případech lze na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky, domáhat se u soudu, aby nařídil prodej jednotky provinivšího se vlastníka. Zde bude záležet na uvážení soudu, zda se podle okolností případu rozhodne nařídit prodej jednotky či nikoliv.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zasílání plateb z účtu SVJ na soukromé účty majitelů nebytových prostor

Sedm spoluvlastníku budovy si ji rozdělilo na konkrétní nebytové jednotky o stejné velikosti s tím, že některé nebytové jednotky vlastní i tři vlastníci, a následně založili SVJ. Do SVJ vložili pouze společné prostory budovy. Vlastníci jednotek chtějí, aby SVJ uzavřelo nájemní smlouvy (vč. záloh za služby) na jejich vlastněné nebytové jednotky, které budou pronajímat třetím osobám. Nájem (vč. záloh za služby) za tyto jednotky chtějí zasílat na účet SVJ a následně chtějí, aby SVJ jim zaslala částky vybrané za nájem na jejich soukromé účty. Je to to vůbec možné, když ve stanovách máme napsáno, že SVJ je nepodnikavý subjekt a na účet SVJ se budou zasílat pouze částky na provoz budovy, a to pouze zasílané vlastníky SVJ?

Předně bych rád uvedl, že položený dotaz je bohužel poněkud nejasně formulovaný. Budu tedy vycházet z toho, že v domě došlo prohlášením vlastníka k rozdělení vlastnického práva k domu na vlastnické právo k jednotlivým jeho bytovým jednotkám a nebytovým prostorám (dále společně jen jako „jednotky“), přičemž některé z nich jsou ve spoluvlastnictví několika osob.

V takovém případě jsou jednotky samostatnými nemovitými věcmi a jejich vlastník, nikoliv společenství vlastníků nebo jakýkoliv jiný subjekt, s nimi může volně disponovat, a tedy je i přenechat do užívání třetí osobě v rámci nájemního vztahu. Je tedy jedině na vlastníku, za jakých podmínek a zda vůbec svou jednotku pronajme.

Pokud jsou jednotlivé jednotky ve spoluvlastnictví několika vlastníků, výše uvedené závěry se uplatní taktéž s tím rozdílem, že pronajímatelem jsou všichni spoluvlastníci, a nikoliv jen jediný vlastník.

Společenství vlastníků je pak subjektem, který zajišťuje správu domu a pozemku, přičemž správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je vhodné a účelné pro řádnou péči o dům a pozemek. Společenství tedy v žádném případě nemůže vykonávat žádné dílčí složky vlastnického práva týkající se jednotlivých jednotek, a tedy ani uzavírat za vlastníky nájemní či jiné smlouvy či přijímat za vlastníky plnění z takových smluv.

Lze si představit, že dotčení vlastníci by společenství vlastníků zmocnili k tomu, aby je při uzavírání nájemní smlouvy a vybírání nájemného zastupovalo. Mám nicméně za to, že i takový postup by byl v rozporu s účelem společenství vlastníků, kterým je toliko správa domu a pozemku a pod který zajišťování pronájmu pro třetí osoby zcela jistě nespadá.

Pro úplnost dodávám, že právní úprava platná do dne 31. 12. 2013 explicitně umožňovala uzavírat smlouvy o nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků, nicméně ani tato situace by na daný případ nedopadala, když předmětné jednotky jsou ve spoluvlastnictví vždy jen několika vlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Volba nového výboru a právní náležitosti

Jsem předsedou 3 členného výboru společenství vlastníků. V dohledné době nám končí mandát a nechceme dál pokračovat, tzn. bude následovat volba nového výboru. A toho se týkají mé 2 dotazy: Mandát nám končí v září, shromáždění míváme v březnu. Můj první dotaz tedy zní - lze v březnu zvolit nový výbor s tím, že do září by se zapracoval, fungoval by "paralelně" se starým výborem s tím, že samozřejmě odpovědnost a pravomoci zůstanou do září na starém výboru? No a od září by pracovali jako nový výbor. Navíc bychom nemuseli svolávat nové shromáždění. Není to v rozporu s nějakou právní normou? Můj druhý dotaz je doufám spíše teoretický, ale velmi rád bych znal odpověď. Co se stane, když shromáždění nezvolí nový výbor? Mandát starému výboru skončí a co pak následuje? Máte nějaké zkušenosti z jiných SV? Je jmenovaný tzv. správce? Kým bude jmenován a kolik to třeba bude majitele bytů  stát? Co na to říkají právní normy? Jak postupovat?

Předně uvádím, že mimo zákona je samozřejmě nutné zohlednit rovněž znění stanov, se kterými nejsem seznámen. Budu-li vycházet nicméně jen ze zákona, odpovědi na vaše dotazy jsou následující.

Pokud má výbor mít tři členy, není možné, abyste po určité, byť přechodné, období měli ve výbor členů šest. Můžete nicméně nové členy výboru jmenovat s tím, že účinnost jmenování bude odložena do okamžiku, kdy skončí funkční období dosavadním členům výboru. Takový postup je relativně běžný a nelze proti němu v zásadě ničeho namítat.

Do doby, než jmenování nových členů výboru nabyde účinků, budou funkci vykonávat dosavadní členové výboru. Je pak na nich (nemáte-li ve stanovách tento postup rozveden podrobněji), zda při výkonu své funkce nové členy zaškolí či nikoliv, nicméně to lze považovat za vhodné. Je však nutné trvat na tom, že rozhodovat a za SVJ právně jednat může až do skončení funkčního období pouze člen dosavadního výboru, a nikoliv zaučující se člen.

Co se týká vaší druhé otázky, v případě nejmenování nových členů výboru, může každý, kdo na tom má právní zájem, tedy s největší pravděpodobností každý vlastník, podat návrh k soudu, aby chybějící členy výboru jmenoval na dočasnou dobu soud. Soud rovněž může, a to i bez návrhu, jmenovat společenství vlastníků opatrovníka obvykle z řad vlastníků jednotek, který za společenství bude dočasně jednat.

Postavení opatrovníka se poté bude řídit režimem zákonného zastoupení a opatrovnictví dle občanského zákoníku, přičemž soud opatrovníku uloží, aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení činnosti výboru.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Držák na kola ve společných prostorách a protipožární předpisy

Budu porušovat protipožární předpisy, když bych si chtěl přidělat/namontovat držák na kola na zeď za své garážové stání do společné garáže (nebo druhá varianta do společných prostor, "kojí"). Když by mi to schválila nadpoloviční většina vlastníků (zásah do společných prostor), bude poté ještě nějaký problém s montáží? Nikde by držák nezasahoval do únikových cest. Přečetl jsem již několik diskuzí a zatím se nikde takovýto "problém neřešil. 

a úvod uvádím, že ve své odpovědi budu vycházet toliko ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Dle ustanovení zákona nesmí držák na kola překážet v příjezdové, únikové a nouzové cestě, ani nástupním plochám pro požární techniku, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ani ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Pokud tedy žádnému z výše uvedených požadavků překážet nebude, domnívám se, že je možné o montáži držáku na kola hlasovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Právní úpravy v prohlášení vlastníka

Máme prohlášení vlastníka staré 10 let, kde je uvedeno, že lodžie jsou součástí bytové jednotky (vstup pouze z bytu). V NOZ je však uvedeno, že vše je společné vlastnictví a lodžie je ve výlučném užíváni vlastníka bytu. Dále prý právní stav se s NOZ nemění. Podle tohoto si opravy lodžie nadále platí vlastník bytové jednotky. Lze nějak uplatnit pravidlo NOZ §1180, že příspěvek do fondu oprav se určí se zřetelem na výlučné užívání, když se jedná o vlastnictví? Vlastník jednotky včetně lodžie opotřebovává lodžii a oprava v budoucnosti se buď nerealizuje pro odmítnutí vlastníkem ji financovat, nebo spadne tato povinnost na nového vlastníka, který bude byt vlastnit až v době opravy. Pravidelné měsíční příspěvky na opravu by toto vyřešily a závazek opravy by přešel na SVJ při spravedlivém průběžném financování opravy. Bylo by to pro všechny spravedlivé. V prohlášení vlastníka máme uvedeny podlahové plochy bytu dle tehdejší metodiky. V nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je uvedena jiná metodika. Máme změnit prohlášení v tomto směru? Máme mít dvojí podlahové plochy bytové jednotky – jednu v prohlášení a druhou pro rozdělení nákladů na provozní a technické služby?

Odpověď – část 1:

Předně prosím vezměte na vědomí, že v odpovědi na tento dotaz vycházím primárně ze zákonné úpravy prohlášení vlastníka jednotek rovněž s přihlédnutím ke sděleným informacím. Komplexní závěry v dané věci by nicméně bylo možné učinit až po podrobném seznámení s prohlášením vlastníka ve Vašem domě, jakož i s dalšími relevantními dokumenty.

V první řadě je v odpovědi na váš dotaz nezbytné určit, jakou právní úpravou se prohlášení vlastníka bude řídit.

Podle stávajícího občanského zákoníku účinného ode dne 1. ledna 2014 platí, že vznik věcných práv, k němuž došlo před účinností stávající právní úpravy, se bude řídit dřívější právní úpravou. Dále podle stávající právní úpravy dále platí, že pokud byla alespoň jedna bytová jednotka v domě s byty převedena ještě za účinnosti dřívější právní úpravy, bude se právní povaha všech jednotek v domě řídit i nadále dřívější právní úpravou.

Dřívější právní úpravou, která se na bytové jednotky použije je potom zejména zákon o vlastnictví bytů. Ke změně právní povahy jednotek tak, aby se řídila již novou právní úpravou by patrně mohlo dojít jen změnou prohlášení vlastníka a jeho přizpůsobení nové právní úpravě, k čemuž by byl nutný souhlas všech vlastníků jednotek.

Zákon o vlastnictví bytů se bohužel termínu lodžie výslovně nevěnoval a neurčoval ani, zda se ze zákona bude jednat o společnou část či nikoliv. Za této situace soudy ve své rozhodovací praxi dovodily, že nebylo-li v prohlášení vlastníka uvedeno ničeho, jedná se o společnou část budovy (domu). Na druhou stranu, pokud bylo v prohlášení vlastníka uvedeno, že lodžie je součástí bytové jednotky, tak jako ve Vašem případě, jedná se dle rozhodovací praxe soudů o součást bytové jednotky.

Jak již bylo uvedeno výše na tomto závěru pak nemůže ničeho zvrátit ani stávající znění občanského zákoníku účinné ode dne 1. 1. 2014.

 

Odpověď – část 2:

Co se týká Vašich obav, mám nicméně za to, že nejsou zcela namístě. I když je totiž lodžie součástí bytové jednotky, je nutné mít na paměti, že se stále jedná v zásadě o část vnějšího pláště domu či alespoň část domu viditelnou navenek, kterou je vlastník bytové jednotky povinen udržovat v takovém stavu, v jakém to vyžaduje dobrý vzhled domu. Nadto je vlastník jednotky obecně povinen pečovat o svou bytovou jednotku tak, aby netrpěl nezávadný stav domu.

O péči o lodžii, která je součástí bytové jednotky, tedy z praktického hlediska platí v zásadě obdobná pravidla, jako kdyby se jednalo o společnou část domu, která je určena k výlučnému užívání jednoho z vlastníků a kterou spravuje tento vlastník sám a na vlastní náklad.

Pokud pak vlastník tuto svou povinnost neplní, může její plnění společenství vlastníků jednotek samozřejmě rovněž vymáhat.

Co se týká příspěvků na správu, jejich výše se určí podle zákona v závislosti na velikosti podílu na společných částech u každého vlastníka. Podíl na společných částech je určen podle poměru podlahové plochy příslušné jednotky ke všem podlahovým plochám jednotek v domě.

Tím se dostávám k odpovědi na poslední Vámi položený dotaz, tedy zda termín podlahová plocha vykládat podle dřívější právní úpravy nebo podle právní úpravy nové. V tomto směru se opět uplatní mé výše uvedené závěry a rozhodující tedy bude dřívější právní úprava zákona o vlastnictví bytů, podle které prohlášení vlastníka vzniklo.

Podle zákona o vlastnictví bytů a jeho ustáleného výkladu se pak plocha lodžie, která je součástí jednotky, do podlahové plochy nezahrnuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Co dělat s nežádoucím hmyzem

Jak mám postupovat, pokud se v domě objeví nežádoucí hmyz? Jsem předseda SVJ a bylo oznámeno, že z komory, kterou vlastní jedna členka společenství, vylétá do společných prostor SVJ nežádoucí hmyz. I přes mé upozornění trvá na tom, že to není z její komory. Rád bych se od vás dověděl, jak postupovat dál. 

Je pravdou, že povinnost zajistit nápravu má společenství vlastníků, a to jak podle právních předpisů týkajících se bytového práva, podle kterých společenství vlastníků zajišťuje správu domu, tak i například podle právních předpisů týkajících se ochrany veřejného zdraví.

Společenství vlastníků tedy může zajistit deratizaci postižených míst v domě a za tímto účelem požádat o umožnění přístupu do bytu či nebytového prostoru, ze kterého se hmyz šíří, a tento na náklady vlastníka deratizovat.

Pokud by takový postup nebyl možný, je na místě podat tzv. negatorní žalobu, kterou se bude společenství vlastníků domáhat toho, aby vlastník de facto svou „nepořádností“ neobtěžoval ostatní vlastníky a byt, resp. nebytový prostor, uklidil a deratizoval.

K tomu, aby žaloba byla úspěšná, je nejprve nutné prokázat, že hmyz se skutečně šíří z komory daného vlastníka a dále prokázat, že výskyt hmyzu není přiměřený poměrům v domě, resp. v domech obdobného stavu, stáří, lokality apod. V případě, že žaloba bude úspěšná, můžete následně vymáhat splnění povinnosti exekučně. Pokud vlastník jednotky bude i nadále povinnost jemu uloženou v soudním rozsudku ignorovat a nezajistí deratizaci, může se společenství vlastníků v krajním případě u soudu domáhat prodeje jeho bytové jednotky.

Domnívám se, že je také možné domáhat se za účelem provedení deratizace vstupu do komory, když společenství vlastníků má obecně právo na přístup do bytu za účelem údržby domu, pokud o tom byl dotčený vlastník předem vyrozuměn. Pokud vlastník vstup do bytu (komory) neumožní, lze se jej domáhat soudně obdobným postupem, jako v případě negatorní žaloby popsané výše.

V obou případech lze pak po vlastníku požadovat rovněž náhradu škod, které společenství vlastníků vznikly (ne)činností vlastníka, tedy například nákladů na marný výjezd deratizátora apod.

Alternativně je možné obrátit se rovněž na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, tedy na příslušnou krajskou hygienickou stanici, s podnětem k řešení dané situace.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nefungující předseda SVJ, co s tím?

Chtěla bych se vás zeptat na zkušenosti a možnosti řešení nefugujícího předsedy SVJ jakožto správce domu. V SVJ jsou zatím jen asi 4 bytové jednotky, zbytek stále v družstevním vlastnictví pod správou stejné osoby. Družstevníci budou v dohledné době přecházet do SVJ a BD zanikne. Já jsem byt koupila nedávno, ale mám problémy se správcem domu. Odmítá být kontaktován e-mailem nebo telefonicky (na e-maily nereaguje, telefon ho "ruší v práci nebo od rodiny", na SMS neodpovídá). Vyžaduje lístečky s požadavkem do schránky. Situace je ale dost podobná, ne-li úplně stejná - nereaguje, nebo cca po 14 dnech s ne velkým úspěchem. Několikrát jsem urgovala požadavky, které souvisí s užíváním bytu - aktivovat zvonek u vchodových dveří, dát tam jmenovku, získat rozpis služeb placených v rámci poplatků za užívání bytu a společných prostor, získat klíče od kočárkárny apod. Už je to přes 4 měsíce a bez úspěchu. Mám obavy, že tyto konstrukce správce dělá proto, aby se mohl zjevně nechtěné funkce zbavit. Já jsem dost zoufalá. Představa, že bych s ním potřebovala řešit ještě něco závažnějšího, mě moc velkou nadějí nenaplňuje. V SVJ mají další výkonné funkce pouze jeho matka (v důchodu) a bývalý majitel mého bytu.

Předně uvádím, že činnosti, které uvádíte, běžně vykonává spíše „správce“ pověřený výborem (resp. předsedou společenství) společenství vlastníků, než samotný výbor. Pokud nicméně výbor žádnou takovou osobu nesjednal, měl by správu domu za společenství vlastníků samozřejmě zajišťovat sám prostřednictvím svých členů.

Pokud tak nečiní, navrhuji pokusit se iniciovat odvolání jeho členů, které musí učinit shromáždění vlastníků. K mimořádnému svolání je potřeba návrh alespoň dvou vlastníků, kterým náleží více něž jedna čtvrtina všech hlasů. Pokud by výbor návrhu nevyhověl, mohou tito vlastníci shromáždění k zasedání svolat sami. Je rovněž možné požádat výbor o zařazení tohoto bodu na program řádného zasedání shromáždění, které se koná (nebo by se mělo konat) každý rok. Přirozeně bude následně nutné jmenovat nové členy výboru, kteří budou své povinnosti plnit řádně.

Pokud by vám jednáním výboru vznikla škoda, můžete požadovat její náhradu po společenství vlastníků. Společenství vlastníků bude následně požadovat (prostřednictvím nově zvoleného výboru) náhradu škody zase po členech výboru.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Specializovaná firma na správu domu - za jakých podmínek

Jsme nově založené SVJ a nyní správu domu (technickou i účetní) za nás spravuje správcovská firma. Jelikož máme jen 20 bytových jednotek, uvažujeme ponechat správcovské firmě jen účetnictví. Co se týká technické správy, tu bychom si chtěli zajišťovat sami. Jen nevíme, jestli není k této činnosti potřeba určité oprávnění atd. Jedná se jen o hlídání revizí a případné zajištění specializované firmy pro provedení těchto revizí a dále o běžné drobné opravy v bytovém domě. Dále bych se chtěla zeptat na úklid domu, který nyní také zajišťuje správcovská firma. Také zde bychom chtěli oslovit někoho na přímo, je možné zaměstnání DPČ či DPP.

Předně si dovoluji uvést, že vzhledem k neznalosti veškerých specifik daného případu, zejména znění stanov vašeho společenství vlastníků jednotek, budu na váš dotaz odpovídat toliko obecně, a to zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V souladu s občanským zákoníkem platí, že společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, která je zakládána za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování výše uvedeného účelu je přitom společenství vlastníků způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

V praxi bývá běžné, že společenství vlastníků uzavírá smlouvy se specializovanými správcovskými společnostmi, které ve větší či menší míře správu domu fakticky zajišťují. V každém případě platí, že nic nebrání tomu, aby společenství vlastníků správu domu ve Vámi uvedeném rozsahu zajišťovalo samo.

Společenství vlastníků tedy je oprávněno vykonávat činnosti jako je hlídání revizí, běžných oprav v domě s tím, že k provedení samotných revizí si sjedná specialistu oprávněného provádět revize, stejně tak k provedení běžných oprav si v případě potřeby sjedná příslušné odborníky. K zajištění úklidu domu uvádím, že opět nic nebrání tomu, aby společenství vlastníků napřímo oslovilo osobu, která bude úklid provádět, a uzavřelo s ní dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Bankovní poplatky a jejich účtování do nákladů SVJ

Správu a vedení účetnictví pro naše SVJ zajišťuje na základě smlouvy bytové družstvo. Přijaté úroky z běžného účtu SVJ účtuje do výnosů a bankovní poplatky za vedení běžného účtu do nákladů, rozdíl je ztráta SVJ. Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., § 17 jsou náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek podobnými náklady vlastní správní činnostmi a dle § 1180 občanského zákoníku 89/2012 Sb. by se měli rozvrhnout na každou jednotku stejně. Dosavadní praxe je taková, že vykázaná ztráta je hrazena z dlouhodobé zálohy na správu domu (fondu oprav), není tak dodržen princip rozvržení bankovních poplatků na každou jednotku stejně. Do dlouhodobé zálohy na správu domu se přispívá podle podílů na společných částech domu. Dotazy: Je účtování bankovních poplatků do nákladů SVJ a vykazování v hospodářském výsledku správné, nebo by o nich mělo být účtováno proti krátkodobé záloze na správu domu a rozúčtovány by byly na každou jednotku stejně? Pokud je účtování bankovních poplatků přes hospodářský výsledek SVJ správné, může shromáždění rozhodnout tak, že část hospodářského výsledku ve výši výnosových úroků budou zúčtovány do dlouhodobé zálohy na správu (fondu oprav) a část odpovídající bankovním poplatkům bude rozvržena na každou jednotku stejně a uhradí ji vlastníci jednotek? Není to zbytečně komplikované.

Předně si dovoluji uvést, že vzhledem k tomu, že mi nejsou známa veškerá specifika daného případu, zejména znění stanov Vašeho SVJ, případně smlouvy o zajišťování správy a vedení účetnictví, jsem na Váš dotaz schopen odpovědět toliko obecně, a to v souladu s vámi uvedeným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Dle vámi uvedeného § 17 písm. a) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., skutečně platí, že náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů SVJ jsou podobnými náklady vlastní správní činnosti, které by se dle § 1180 občanského zákoníku měly rozvrhnout na každou jednotku stejně. Naopak úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ jsou dle výše uvedeného nařízení vlády příjmem SVJ.

Co se týče účtování bankovních poplatků, pak obecně platí, že by tyto měly být v souladu s výše uvedeným rozúčtovány mezi jednotlivé vlastníky bytových jednotek v rámci zúčtování pohledávek a závazků z krátkodobých záloh na běžnou správu (typicky na konci roku). Dále platí, že bankovní poplatky by neměly být např. poníženy o kladné úroky z běžného účtu. Zároveň by v každém případě nemělo docházet k situaci, kdy SVJ bude ve ztrátě z důvodu rozdílu mezi úroky z běžného účtu a bankovními poplatky. Z výše uvedeného též plyne, že princip, kdy je vykázaná ztráta hrazena z dlouhodobých záloh na správu domu, obecně nelze považovat za správný.

K případnému zisku tvořenému úroky z běžného účtu a k nakládání s ním uvádím, že dle převládajícího odborného názoru platí, že takový zisk je možný na základě rozhodnutí shromáždění převést do dlouhodobých záloh na správu domu.

Závěrem si dovoluji uvést, že pokud byste měla zájem získat podrobnější informace k Vašemu dotazu, případně obecné informace k účetnictví SVJ, doporučuji, abyste se obrátila na účetní, který/á se věnuje problematice vedení účetnictví SVJ, neboť výše uvedené otázky spadají spíše do problematiky účetní, než právní.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Předokenní mříže a "zohyzdění" panelového domu

Bydlím v panelovém domě ve zvýšeném přízemí. V mé nepřítomnosti jsem byla vykradena a přišla jsem o opravdu hodně věcí. Drahých. Proto jsem si u výboru SVJ požádala o svolení k instalaci předokenních mříží. Bohužel dostala jsem odpověď, že by hyzdily dům. Když jsem se na totéž zeptala na členské schůzi SVJ, dostala jsem stejnou odpověď, a navíc to v zápisu nebylo uvedeno jako výsledek dotazu. Prostě můj problém byl projednáván až jako poslední bod, různé, a to lidi už většinou odcházeli. Nic jsem nezmohla. Na našem sídlišti má mříže v přízemních oknech skoro každý panelák, nehledě na to, že jen na naší straně ulice byly v poslední době vykradeny další tři byty. Oni už své zabezpečení mají. Podle stanov našeho  SVJ se však nesmí nic, co není stoprocentně odsouhlaseno. Schůze všech (členské) se u nás nyní konají jednou ročně, v zimě. Takže budu muset znova čekat do listopadu, a dokonce mi bylo řečeno, že to na program už nedají, protože to už jednou projednali. Myslíte, že mohu ještě něco udělat?

ovolte mi uvést, že v daném případě je zcela zásadní, co o dané problematice říkají stanovy Vašeho společenství vlastníků. Jelikož s jejich zněním nejsem seznámen, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy bytového spoluvlastnictví zejména podle občanského zákoníku.

Podle stávající právní úpravy rozhoduje o opravách nebo úpravách společných částí buď shromáždění, anebo statutární orgán společenství (typicky výbor). Statutární orgán rozhoduje o opravách a úpravách, nepřevyšují-li náklady v průměru 1000 Kč na každou bytovou jednotku. Shromáždění pak rozhoduje o opravách a úpravách v ostatních případech.

V této souvislosti je nutné upozornit, že stanovy tuto otázku typicky podrobně řeší a obvykle ji upravují jiným způsobem. Často se lze setkat s tím, že výše uvedený finanční limit je stanovený jiným způsobem. Obvyklé je rovněž vyhradit rozhodnutí o jakýchkoliv významnějších vnějších změnách domu shromáždění. V některých společenstvích pak dokonce musí s obdobnými změnami souhlasit všichni vlastníci jednotek, což může být i případ Vašeho společenství.

V takovém případě by bylo možné postupovat jedině tak, že se buď pokusíte přesvědčit ostatní vlastníky, aby s úpravou vyslovili souhlas, nebo tak, že se pokusíte prosadit změnu stanov společenství, tak aby napříště nebyl potřeba souhlas všech vlastníků jednotek.

Pokud shromáždění bude hlasovat ve Váš neprospěch, máte do tří měsíců možnost navrhnout příslušnému soudu, aby o záležitosti rozhodl. Upozorňuji však, že soud se do vnitřních záležitostí společenství bude vměšovat jen v opravdu výjimečných případech, kterým zamřížování oken dle mého názoru za obvyklých okolností není.

Pokud by výbor zasedání shromáždění odmítal svolat nebo odmítal zařadit na jeho pořad Váš bod programu máte možnost, společně s vlastníky, kteří by měli při zasedání shromáždění alespoň čtvrtinu hlasů, statutární orgán o svolání zasedání oficiálně požádat a neučiní-li tak svolat zasedání s příslušným programem sami.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Rozúčtování u nebytových prostor

Naše SVJ se skládá z bytových i nebytových jednotek. Rozúčtování tepla se poslední dva roky řídí podle měřičů tepla v jednotkách. Zároveň si SVJ nechalo zpracovat materiál, který určuje srážkové koeficienty tepelných ztrát u bytových jednotek (dle jejich polohy v rámci budovy atd.). Nebytové jednotky v přízemí domu (provozovny) však v tomto materiálu zahrnuty nejsou a účtovací firmou jim bez měření byl arbitrárně přiřazen koeficient 1,00. Zajímalo by mě, zda se v tomto případě nejedná o diskriminaci a zda nebytové prostory nemají stejně jako byty mít nárok na kalkulaci koeficientů na základě exaktních metod. 

Odpověď – 1. část

Předně uvádím, že s ohledem na to, že neznám veškerá specifika daného případu, se ve své odpovědi budu řídit zákonnou úpravou vyúčtování a rozúčtování tepla obsaženou v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Co se týče samotného rozúčtování nákladů na vytápění a na společnou přípravu teplé vody pro dům, dovoluji si předně uvést, že způsob rozúčtování se může zásadně lišit s ohledem na to, zda pro Váš dům platí povinnost instalace měřidel dle zákona o metrologii, nebo nikoliv. Pokud tato povinnost stanovena není, rozúčtování by se mělo v případě SVJ primárně řídit ujednáním všech vlastníků bytových i nebytových jednotek v domě. Toto ujednání může obsahovat i způsob stanovení koeficientů pro bytové i nebytové prostory. Pakliže však nedojde k takovému ujednání, nebo se na Váš dům vztahuje povinnost instalace měřidel, řídí se rozúčtování zejména výše uvedenou vyhláškou č. 269/2015 Sb.

Ke stanovení koeficientů dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. uvádím následující. Příloha č. 1, část A. k této vyhlášce obsahuje způsob stanovení koeficientů pro určení započitatelné podlahové plochy. Stanovení započitatelné podlahové plochy za využití koeficientů je přitom klíčové pro rozúčtování tepla. Platí, že každá místnost, nehledě na to, zda se nachází v bytovém nebo nebytovém prostoru, má odlišný koeficient zejména v návaznosti na to, zda je v ní umístěno otopné těleso, nebo nikoliv. Koeficient v místnostech bez otopného tělesa pak dále závisí na umístění této nepřímo vytápěné místnosti v rámci objektu.

Odpověď – 2. část

Dále vyhláška č. 269/2015 Sb. operuje s pojmem podlahová plocha nebytových prostorů, který hraje význam při rozúčtování nákladů na teplou vodu pro nebytové prostory. Způsob určení koeficientů pro stanovení podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody je přitom uveden v příloze č. 1, části B. vyhlášky. V souladu s vyhláškou se takové koeficienty stanovují odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití teplé vody.

Závěrem shrnuji, že koeficienty pro nebytové prostory mohou podléhat ujednání všech vlastníků jednotek v domě, tedy mohou být na základě dohody stanoveny jinak než pro bytové prostory, pokud tomu tak není, mělo by se jejich určení řídit výše uvedenými principy obsaženými ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., konkrétně v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pro podrobnější informace ke způsobu rozúčtování včetně určení koeficientů si dovoluji, kromě samotného zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky č. 269/2015 Sb., odkázat též na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015 Sb.

V případě jakýchkoliv pochybností o stanovení způsobu rozúčtování tepla lze též doporučit, abyste se obrátil na SVJ jakožto poskytovatele služeb a požádal o objasnění postupu a jeho souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Můžeme v SVJ provádět deratizaci svépomocí?

Máme v domě založené SVJ o 12 bytových jednotkách. Zajímá nás, zda si můžeme provádět deratizaci svépomocí. V domě máme uklizeno a žádný problém s hlodavci jsme ještě neřešili. Náš správce tvrdí, že deratizaci musí provádět odborná firma. V zákoně č. 258/2000 Sb., paragraf 57 se uvádí - povinnost zajišťovat ochrannou DDD službu, a paragraf 58 speciální ochrannou DDD službu. Jaký je rozdíl mezi ochrannou a speciální DDD službou? 

Předně uvádím, že postup při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci se v obecné rovině skutečně řídí vámi zmiňovaným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Jak vyplývá z vámi uvedeného § 57 zákona č. 258/2000 Sb., dezinfekci, dezinsekci a deratizaci („DDD“) je možné dělit na běžnou ochrannou DDD a speciální ochrannou DDD, přičemž hlavní rozdíl mezi oběma druhy spočívá ve skutečnosti, že zatímco běžnou ochrannou DDD provádí podle potřeby  každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů, speciální ochrannou DDD může provádět pouze fyzická osoba splňující požadavky dle § 58 zákona (dovršila 18 let věku, absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem, má platné osvědčení o odborné způsobilosti). Dalším rozdílem mezi běžnou ochrannou DDD a speciální ochrannou DDD je pak to, že běžná ochranná DDD má sloužit k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu  škůdců, speciální ochranná DDD pak slouží k likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škůdců.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud jde ve vašem domě o běžnou ochrannou DDD, tedy v podstatě preventivní DDD, jste s největší pravděpodobností oprávněni tuto provést i svépomocí. Pokud by se mělo jednat o speciální ochrannou DDD, tedy již o likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škůdců, byla by v rámci Vašeho bytového domu oprávněna DDD provést pouze fyzická osoba splňující shora uvedené zákonné požadavky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Investování finančních prostředku SVJ do nákupu dluhopisů

Společenství vlastníků má v současné době své finančních prostředky v bance jednak na běžném účtu a větší část na tzv. spořícím účtu. Finanční prostředky má společenství spravovat s péčí řádného hospodáře. Banka má na běžném účtu pro rok 2017 úrok 0 % a na spořicím účtu pro rok 2017 úrok 0,03 % a ještě se to zdaní. Protože na účtu leží v SVJ i moje peníze, tak moje elementární zodpovědnost a malá znalost ekonomie mne vede k tomu, abych uvažoval, zda spořící účet s úrokem limitujícím k 0,03 % je to nejvhodnější. Jelikož se domnívám, že nikoliv, předložil jsem jako místopředseda výboru SVJ z důvodu, že SVJ neplánuje v období tří let žádnou větší investici, návrh přesunout část finančních prostředků ze spořícího účtu do jiných investic, např. do spořících státních dluhopisů, nebo firemních dluhopisů. Z mého pohledu je to normální reakce na vzniklou současnou situaci při inflaci pohybující se okolo 2 %. Vše samozřejmě až po projednání a schválení na schůzi shromáždění společenství. Můj dotaz směřuje ke skutečnosti, zda SVJ může investovat finanční prostředky do nákupu dluhopisů.

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika daného případu, zejména znění stanov vašeho společenství vlastníků jednotek, budu se ve svojí odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou společenství vlastníků obsaženou zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obecně platí, že společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou s účelovou existencí, která má zákonem jasně vymezený předmět činnosti, a to zajišťování správy domu a pozemku. Domnívám se tedy, že investování finančních prostředků společenství (které jsou potažmo většinou určené na správu/opravy domu) např. do nákupu dluhopisů není v souladu s účelem a předmětem činnosti společenství a není vhodné, aby společenství k takovému kroku přistupovalo.

Jak sám uvádíte, výbor, jakožto statutární orgán společenství, je povinen jednat v souladu s péčí řádného hospodáře. Navzdory tomu, že by si shromáždění společenství odhlasovalo investování finančních prostředků do nákupu dluhopisů, by v případě jakéhokoliv problému (finanční ztráty při investování), nesl odpovědnost výbor jakožto statutární orgán a členové společenství by se mohli v krajním případě po členech výboru domáhat náhrady škody spojené s finančními ztrátami při investování.

Závěrem shrnuji, že byť zákonná úprava nestanovuje výslovný zákaz k investování finančních prostředků společenství vlastníků jednotek např. do nákupu dluhopisů, nelze takové počínání doporučit, a to zejména s přihlédnutím k účelu, pro který je společenství vlastníků jednotek zakládáno. Ke zvážení dávám možnost převést prostředky na lépe úročený účet.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Úpravy v domě bez oficiální schůze SVJ

Je možné po minischůzi výboru zasahovat bez jakékoliv oficiální schůze nájemníků do jakékoliv úpravy ve společných prostorách domu? Členové výboru se sešli, odsouhlasili si sami navrácení izolace v suterénu (suterén je sklepní společný prostor na kočárky), kde byla schůzí a všemi nájemníky před několika lety povolena sundat z důvodu zatékání do suterénu a plísní v bytě, který je nad suterénem. Situace byla nyní řešena jen výborem, tudíž jen členy výboru, který bez obeznámení navrátili poškozenou izolaci, která tam ležela 4,5 let, tudíž izolaci stejně dali nazpět neodborně, aniž by nám to jakoukoliv formou dali vědět, tudíž ji můj manžel opět strhnul, protože nevěděl, že oni si to domluvili, myslel, že to je nějaká recese. Teď nás vydírají, ať uhradíme izolaci a vrátíme zpět na vlastní náklady, nebo že nám zvednou koeficient v topení jako v prvním podlaží. Byla jsem na teplárenské společnosti a tam mi řekli, že nemají nárok nám zvedat koeficient, jelikož suterén nemá topná tělesa, pouze to jsou trubky přívodu k topení.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, včetně konkrétního znění stanov společenství vlastníků jednotek, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy působnosti výboru a správy společných částí domu.

Z vašeho dotazu zejména vyplývá, že předmětem sporu mezi vámi a výborem je zejména otázka úpravy společných částí domu, tedy ve vašem případě sklepní kóje. Dle ust. § 1189 občanského zákoníku obecně platí, že správu těchto částí zajišťuje společenství vlastník jednotek. Vlastník bytové jednotky by tedy bez předchozího souhlasu nebo pokynu společenství, do úprav zasahovat neměl.

Na druhé straně je otázkou, zda k takové rekonstrukci nebo stavební úpravě může přistoupit výbor bez předchozího souhlasu či rozhodnutí shromáždění vlastníků nebo zda si je nezbytné, aby o této záležitosti rozhodlo shromáždění, kterého se účastní členové společenství. Tyto podmínky stanovuje přímo občanský zákoník v ust. § 1208 a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. v ust. § 13. Dle těchto závazných právních předpisů platí, že o opravě nebo stavební úpravě společné části rozhoduje shromáždění, pokud převyšuje náklady, které v souhrnu při rozpočítání na každou bytovou jednotku činí částku ve výši 1000 Kč. V případě, že se jedná o opravy způsobené havárií, nebo pokud je upravená ve stanovách jiná částka, výše uvedená pravidla se neuplatní.

Pokud jste však bez dalšího poničili majetek, který náležel společenství (tedy izolaci), bude nejspíše nezbytné tento majetek společenství nahradit. V rámci jednání o konkrétní výši částky je poté samozřejmě možné uvést blíže okolnosti, za kterých výbor provedl jako řádný hospodář kroky k tomu, aby se izolace nezničila a aby ji nikdo nepovažoval například za odpad.

Co se týče pohrůžky zvýšení koeficientů, v tomto ohledu lze souhlasit s odpovědí teplárny, neboť takové navýšení by bylo případně možné považovat za rozporné se zákonem o službách a obecným zákazem diskriminace.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Rozvrhování nákladů na vlastní správní činnost

Mám dotaz ohledně našeho SVJ, respektive na rozvrhování nákladů na vlastní správní činnost dle § 1180 odst. 2 zákona 89/2012Sb., kde se říká, že náklady na vlastní správní činnost se rozvrhnou na každou jednotku stejně. V našem bytovém domě mají někteří vlastníci garáž, která je v katastru nemovitostí evidována jako jednotka vymezená zákonem o vlastnictví bytů se způsobem využití garáž. Bude se i na tyto jednotky rozvrhovat správní činnost, tzn., že někteří vlastníci budou mít jednu jednotku byt a druhou jednotku garáž?

Co se týče nákladů na vlastní správní činnost, jak správně uvádíte, dle ustanovení § 1180 odst. 2 občanského zákoníku platí, že tyto náklady se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Povinnost hradit tyto příspěvky je dle uvedeného ustanovení vázána výhradně na vlastnictví jednotky. Pokud má tedy některý vlastník ve svém vlastnictví více jednotek, v intencích výše uvedeného by měl hradit tolik poplatků, kolik jednotek vlastní.

Je však otázkou, zda se bude za tuto „jednotku“ považovat pouze jednotka, která zahrnuje byt jako prostor sloužící výhradně k uspokojování bytových potřeb, nebo zda je možné brát takovou jednotku jako jakýkoliv vymezený prostor, včetně garáže či jiných nebytových prostor.

Definice jednotky je obsažena v ust. § 1159 občanského zákoníku, dle které platí, že zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Obdobnou definici ve vztahu k jiným prostorám, než bytu, obsahoval též dříve účinný zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle kterého se za jednotku považoval byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu.

S ohledem na to mám za to, že za jednotkou ve smyslu ust. § 1180 občanského zákoníku je možné považovat též jednotku – garáž a tudíž je poplatek za vlastní správní činnost nezbytné platit za každou takovou jednotku.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Oprava přízemního prostoru na vlastní náklady a dohoda s SVJ

Nedávno jsem zakoupila nebytovou jednotku v přízemí bytového domu, která je vedená jako ateliér. Prostor je vlhký, v současném stavu nepoužitelný. Při rekonstrukci bude třeba opravit zatékající společný komín a střechu přístavby do dvora, která je součástí jednotky. Navíc bude potřeba udělat drenáž u vnější zdi ze dvora, aby nepřitékala nová voda. Ve fondu oprav není momentálně žádná rezerva - my ale potřebujeme s rekonstrukcí začít co nejdřív, abychom mohli jednotku využívat. Bez těchto úprav ji využívat nemůžeme a zároveň ji nemůžeme ani zrekonstruovat, protože špatný stav společných prostor (vnější zeď přístavku, zatékání do naší jednotky) by zapříčinil brzké poničení. Rádi bychom společenství vlastníků jednotek navrhli, že vše opravíme na vlastní náklady s tím, že potom nějakou dobu nebudeme přispívat do fondu oprav. Je SVJ povinné se s námi nějak domluvit, případně popsané nedostatky odstranit? Existuje nějaká časová lhůta, do kdy musí SVJ konat či alespoň reagovat? Předsedkyně SVJ je spíše nevstřícná a nechce se dohodnout, rekonstrukci společenství plánuje až za pět let, ale do té doby bychom jednotku nemohli využívat.

Odpověď č. 1

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám znění stanov vašeho SVJ, které danou problematiku většinou podrobně upravují, budu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy společenství vlastníků jednotek obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Opravy společných částí domu (mezi které patří i komín, vnější zeď apod.) je možné podřadit pod správu domu a pozemku, za kterou je odpovědné právě společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků je také zodpovědné za udržování společných částí domu v řádném stavu. V případě, že by tedy byl dům v havarijním stavu (což nelze vzhledem k zatékajícímu komínu vyloučit), je společenství vlastníků jednotek dokonce povinno přistoupit k opravám domu. Pokud by společenství odmítalo provést opravy domu v havarijním stavu, mohla byste případně přistoupit k provedení oprav sama a následně po společenství požadovat náhradu vynaložených nákladů.

Pokud se zaměřím na obecnou právní úpravu oprav a stavebních úprav společných částí domu, pak platí, že o nich rozhoduje shromáždění, pokud náklady za takové opravy převýší 1000 Kč v průměru na každou jednotku (dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Pokud by náklady za opravy byly nižší, je rozhodování o nich, dle zákona, v působnosti předsedkyně společenství vlastníků jednotek jakožto statutárního orgánu, nic ovšem nebrání tomu, aby i takové opravy byly schváleny shromážděním.

Co se týče lhůty, v rámci které by mělo společenství vlastníků jednotek, resp. jeho předsedkyně případně reagovat na váš návrh oprav, pak zákon bohužel žádnou takovou lhůtu nestanovuje.

Odpověď č. 2

S přihlédnutím k výši nákladů, které bude nutné za rekonstrukci domu vynaložit, lze tedy doporučit, abyste svůj návrh na provedení oprav společných částí domu přednesla na příštím zasedání shromáždění. Pokud byste nechtěla čekat na příští pravidelně svolávané shromáždění, můžete se pokusit domluvit s ostatními vlastníky jednotek a společně dát předsedkyni společenství podnět ke svolání shromáždění. Pro doplnění uvádím, že předsedkyně společenství je povinna svolat shromáždění k zasedání v případě, že to navrhnou vlastníci, kterým náleží alespoň jedna čtvrtina všech hlasů.

Shromáždění pak provedení takových oprav může a nemusí schválit. Pokud nejsou v tzv. fondu oprav dostatečné prostředky, nabízí se několik možných řešení. Jedním z nich by byla vámi uvedená písemná dohoda se společenstvím vlastníků jednotek odsouhlasená ostatními členy společenství, která by obsahovala ujednání, že opravy domu provedete sama, na vlastní náklady a v důsledku toho nebudete hradit příspěvky do tzv. fondu oprav tak dlouho, dokud nedojde k finanční kompenzaci Vámi vynaložených prostředků na opravy domu. Veškeré podmínky a práva a povinnosti stran v případné dohodě by bylo třeba poměrně detailně rozpracovat, abyste byla co možná nejvíce chráněna, a bylo tedy vhodné, abyste se ve věci vypracování znění dohody, případně i vyjednávání se společenstvím vlastníků, obrátila na odbornou pomoc právníka.

Dalším z možných z řešení by též bylo, aby vlastníci jednotek schválili uzavření smlouvy o úvěru, ze kterého by mohlo společenství rekonstrukci financovat. Pokud by s tím ostatní vlastníci jednotek souhlasili, mohla byste případně též Vy sama poskytnout společenství vlastníků zápůjčku k financování oprav.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Platba za vypnutý radiátor v nebytovém prostoru

Jedna členka SVJ má pronajatý nebytový prostor jako sklad v domě, smlouva po úpravě přešla z bývalého bytového družstva. De facto jde o společný prostor domu, který je pronajatý této člence. Prostor je osazen radiátorem, který je vybaven měřidlem. Nicméně dle tvrzení nájemkyně se ústně kdysi dohodla s BD a firmou, zajišťující odečet, že radiátor nezapíná, tudíž jí bylo doposud teplo účtováno pouze za společnou část, další složka nikoli a odečty tepla z měřidla vůbec nebyly prováděny. Dokud nepřešel pronájem pod SVJ, které změnilo firmu zajišťující odečty a vyúčtování tepla. Nyní řešíme, zda je možné akceptovat bývalou dohodu, tj. platbu pouze za společnou složku anebo účtovat za individuální složku minimální hodnotu průměru (80 %?). A samozřejmě již měřidlo odečítat. Je postup, při němž bychom účtovali pouze společnou složku a měřidlem si pouze ověřili, že radiátor není zapnutý, legální?

Úvodem dovolte, abych upozornil, že bez konkrétní znalosti poměrů v domě, zejména prohlášení vlastníka, původních stanov družstva a současných stanov SVJ mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně, zejména ve smyslu vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Obecně platí, že pro nebytovou jednotku či nájemní smlouvou vymezený nebytový prostor, který není prohlášením vlastníka vymezen jako samostatná jednotka, ale je relativně samostatnou částí domu, tj. zúčtovací jednotkou, by v případě rozúčtování nákladů na vytápění měla platit stejná pravidla jako pro jednotky bytové.

Celkové náklady na teplo v domě je nutné rozdělit na dvě složky – složku základní (30-50 %, rozdělí se podle podlahové plochy jednotek) a složku spotřební (zbývající část podle skutečných náměrů). Vyhláška č. 269/2015 Sb. pamatuje i na případy, kdy jeden z vlastníků jednotky netopí vůbec, tzn., že na náměrech má nulu. Bez zvláštní úpravy by tak hradil jen základní složku. Podle vyhlášky je však povinen zaplatit 80 % průměrné spotřeby. Tzn.: Jsou-li průměrné náklady na spotřebu na jednotku 15 000 Kč ročně, vlastník, který vůbec nezapíná topení, musí zaplatit celkem 12 000 Kč. Důvodem je snaha zabránit tomu, aby někteří vlastníci nezneužívali toho, že je jejich jednotka např. přes stěnu vytápěna sousedy.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že dohodu mezi nájemcem nebytového prostoru a družstvem nelze za současné právní úpravy dále respektovat. Je jednoznačně stanoveno, jakým způsobem se mají vlastníci (nájemci), na nákladech na teplo podílet. Jiná dohoda je v rozporu s právní úpravou. Předpokládám-li, že měřidlo je umístěno v odděleném prostoru, mělo by být pravidelně odečítáno a při stanovení výše nákladů na teplo by měla být zohledněna právní úprava, která na situace, kdy vlastník, resp. nájemce, zúčtovací jednotky vůbec nezapíná radiátory, výslovně pamatuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Změna vyhlášky o nainstalování měřidel tepla?

Bydlíme v SVJ a máme dálkové vytápění. Koncem roku 2014 nám byly na radiátory nainstalovány měřáky tepla, protože to prý vyžadovala vyhláška. Nyní však stále rozpočítáváme teplo 100% dle podlahové plochy a měřáky vůbec nevyužíváme. Předseda SVJ argumentuje, že vyhláška byla nakonec změněna a měřáky se využívat nemusejí. O změně vyhlášky jsem něco četl, ale pochopil jsem to spíše tak, že se měřáky nemusejí instalovat tam, kde by náklady na jejich instalaci byly vyšší než následné úspory. Naše situace je však taková, že měřáky máme, jen je nevyužíváme. Chtěl bych se tedy zeptat, zda je jednání SVJ v souladu se zákony a vyhláškou.

Vzhledem k tomu, že mi nejsou známy konkrétní okolnosti případu, mohu na váš dotaz odpovědět toliko s odkazem na znění předmětné vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Mám za to, že vyhláška se situací, kdy byla nainstalována měřidla v souladu se zákonem o metrologii a tato měřidla nejsou využívána, výslovně nepočítá. Naopak stanoví, že celkové náklady na vytápění je nutné rozdělit na složku základní – 30–50 % z celkové spotřeby, která je mezi vlastníky jednotek rozpočítána podle podlahové plochy jednotek, a složku spotřební – zbývající část, která je mezi vlastníky jednotek rozpočítána podle skutečné spotřeby. Poměr mezi složkami stanoví poskytovatel služeb (SVJ).

Vyhláška pro úplnost výslovně uvádí, že poskytovatel služeb může složku spotřební rozdělit mezi příjemce služeb stejně jako složku základní (podle podlahové plochy bytu) v případě, kdy u příjemců služeb nejsou instalována měřidla podle zákona o metrologii. Ve Vašem případě však měřidla instalována jsou a není důvod, proč je nevyužívat.

Smyslem vyhlášky je spravedlivější rozdělení nákladů na teplo s ohledem na to, že někteří vlastníci jednotek teplem plýtvají na úkor vlastníků, kteří se naopak snaží teplem šetřit. Vyhláška zohledňuje i polohu jednotek v domě, neboť např. jednotky nacházející se mezi dvěma krajními jednotkami mohou topit méně než tyto krajní jednotky, které tvoří více než jedna venkovní stěna.

Vyúčtování nákladů na teplo postupem dle předmětné vyhlášky je pro poskytovatele služeb složitější, a proto se mu pravděpodobně brání, nicméně je spravedlivější, a pokud již měřidla v jednotkách instalována jsou, měla by být využívána.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Předkupní právo k bytu v SVJ?

V domě jsou všichni vlastníci bytů, pouze jedna paní si byt nezakoupila a v době odkoupení se na tento byt složili družstevníci. Byt byl v současné době paní nabídnut k odkoupení. Nemá o něj zájem. Společenství vlastníků se rozhodlo k odprodeji bytu s nájemnicí. Mají ostatní vlastníci bytu předkupní právo z titulu dřívějšího podílu na koupi bytu, nebo je možné odprodat byt komukoliv, kdo podá nejvyšší nabídku?

Vzhledem k neznalosti některých podstatných okolností vámi popisované situace si dovoluji uvést, že předně je nutné vymezit, kdo je fakticky vlastníkem předmětného bytu.

Dle vámi uvedených údajů dovozuji, že ve věci vlastnictví bytu připadají v úvahu dvě varianty. Buď v rámci vašeho bytového domu stále funguje bytové družstvo, které je vlastníkem předmětného bytu, anebo nikoliv a daný byt je ve spoluvlastnictví určitého počtu osob – bývalých členů bytového družstva, nyní členů společenství vlastníků jednotek.

Pokud by bylo vlastníkem bytu bytové družstvo, pak dle zákona platí, že má právo rozhodnout o způsobu prodeje bytu a ostatním vlastníkům bytů v domě nenáleží předkupní právo.

Pro případ, že je předmětný byt skutečně ve spoluvlastnictví několika osob, které jsou aktuálně členové společenství vlastníků, uvádím následující skutečnosti. Dle v současné době platné a účinné právní úpravy spoluvlastnictví obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že v případě, kdy se spoluvlastníci rozhodnou prodat svůj spoluvlastnický podíl na věci, nenáleží ostatním spoluvlastníkům předkupní právo. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případ, kdy bylo spoluvlastnictví založeno způsobem, který neumožnil spoluvlastníkovi od počátku ovlivnit svá práva a povinnosti (např. spoluvlastnictví založené závětí). Tato výjimka se však, dle Vámi uvedených skutečností, Vaší situace netýká, a dle nynější právní úpravy tak spoluvlastníci předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům na bytě nemají.

Jiná situace nastane po 1. 1. 2018. Nově bude totiž předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu náležet v případě jeho převodu všem spoluvlastníkům nemovitosti nezávisle na tom, jakým způsobem spoluvlastnictví vzniklo, tedy i ve vašem případě, ledaže by spoluvlastník svůj podíl převáděl na osobu blízkou (např. sourozence nebo manžela).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Předseda SVJ ignoruje schválený zákaz kouření

Jsem majitelkou bytu v domě SVJ. V nových platných stanovách se schválil zákaz kouření ve společných prostorách, jedná se hlavně o chodbu a schodiště. Tento zákaz je ve stanovách přímo uveden. Ale předseda SVJ tento zákaz zcela ignoruje a porušuje s tím, že on hlasoval proti, tak si bude kouřit dál a nikdo mu to nezakáže. Lze se nějakým způsobem domoci toho, aby i on respektoval toto nařízení?

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám kompletní znění stanov vašeho SVJ, mohu na Váš dotaz odpovědět toliko obecně, zejména ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dle zákonné úpravy platí, že každý vlastník jednotky je povinen řídit se pravidly pro užívání společných částí domu, pokud byl s takovými pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát (což je zajištěno samotným zveřejněním aktuálního znění stanov ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek).

K pravidlům pro užívání společných částí domu lze přitom zařadit i zákaz kouření ve společných prostorách. Předseda vašeho SVJ je tedy povinen tato pravidla respektovat bez ohledu na to, že hlasoval proti stanovení zákazu kouření ve stanovách.

Vymahatelnost pravidel typu zákazu kouření uvedených ve stanovách je však bohužel problematická. Za nedodržování těchto pravidel někdy bývají ze strany společenství vlastníků jednotek stanoveny ve stanovách sankce ve formě smluvních pokut. Oprávněnost jejich zakotvení ve stanovách je ale sporná, přičemž směrodatné stanovisko soudů ohledně této otázky prozatím neexistuje.

Nad rámec výše uvedeného má předseda vašeho SVJ jakožto vlastník jednotky přímo ze zákona povinnost zdržet se zásahů do práv ostatních vlastníků nad míru přiměřenou poměrům, jakož i povinnost zdržet se takových jednání, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat či jim škodit. V takovém případě by bylo na místě věc řešit tzv. zápůrčí žalobou, přičemž k podání žaloby je oprávněno jak společenství vlastníků jednotek, tak jednotliví vlastníci. Tuto variantu však lze doporučit až jako prostředek poslední instance, když takový postup je zdlouhavý a výsledek nejistý.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Jak zaúčtovat výdaje spojené se vznikem SVJ, ale placené z peněz BD?

Jak zaúčtovat výdaje spojené se vznikem SVJ, ale placené z peněz BD? SVJ nemělo žádné své prostředky. Je možno řešit to nějakou půjčkou, nebo uzavřením příkazní, popřípadě mandátní smlouvy?

Předně uvádím, že SVJ je jakožto účetní jednotka ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinno vést účetnictví ode dne svého vzniku. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, přitom SVJ vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Pokud byly výdaje spojené se vznikem SVJ (výdaje za právní služby spojené se založením a vznikem SVJ, soudní poplatky apod.) hrazeny z peněz náležejících bytovému družstvu, nejsnazším řešením by bylo, aby bytové družstvo předmětné výdaje přefakturovalo SVJ v okamžiku, kdy si již vede své vlastní účetnictví. Řešení dané situace zápůjčkou by patrně bylo též možné. Uzavření příkazní smlouvy naopak za vhodné řešení nepovažuji.

Pro bližší objasnění jednotlivých účetních aspektů SVJ vám doporučuji kontaktovat účetní se zaměřením právě na účetní jednotky typu SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Vybudování výtahů v domě

Na poslední schůzi samosprávy se většina majitelů SVJ dohodla na možnosti vybudování dvou výtahů. Je pro tuto akci nutný souhlas všech členů SVJ, ve smyslu čl. 12, bod 7 našich stanov, kde se mj. říká, že v případě modernizace a úprav, kdy se nemění vnitřní uspořádání domu, velikost členských podílů, je vyžadován souhlas tří čtvrtin členů samosprávy? Dům je deskový panelák ze 70. let se dvěma vchody, 24 bytových jednotek a je tříposchoďový. Výtahové šachty v domě existují, jen by se muselo posunout zábradlí o několik cm do schodiště, dále by byla vyhloubena jáma cca 50 cm. Střecha by zůstala nedotčena, strojovna výtahu by byla v nevyužívaném prostoru pod suterénní sekcí schodiště. Názory dosud dotazovaných na tuto záležitost se různí.

Předně uvádím, že k zodpovězení vašeho dotazu je zejména nutné věnovat se výkladu pojmu „modernizace a úpravy, kdy se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost členských podílů“ uvedeném ve stanovách vašeho SVJ. Jedná se o pojem, který používal dnes již neúčinný zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Dle § 11 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů platilo, že k modernizaci, při které nedochází ke změně vnitřního uspořádání domu a zároveň se nemění velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Tento postup schvalování modernizace představuje výjimku z režimu jednomyslného souhlasu všech vlastníků jednotek u některých změn společných částí domu.

Z převládajících odborných názorů a judikatury vyplývá, že režimu tříčtvrtinového souhlasu podléhají stavební úpravy, pro které se v praxi používají výrazy jako přestavba, vestavba, modernizace apod. a které zároveň nemění dispozici uvnitř domu, nezasahují do nosných konstrukcí, nemění způsob užívání stavby, ani půdorysné a výškové ohraničení bytového domu. Co se týče konkrétního příkladu schvalování vybudování výtahu, pak soudy v minulosti např. dovodily, že nebude postačovat režim tříčtvrtinového souhlasu s rekonstrukcí, pokud stavba výtahu zasahuje do nosných konstrukcí a střechy, půdorysně rozšiřuje budovu a mění celkový vzhled domu. Naopak případ, kdy je provedena modernizace spočívající ve vestavbě výtahu do existující schodišťové šachty, bude podléhat toliko režimu tříčtvrtinového souhlasu.

Vzhledem k výše uvedenému, mám tedy za to, že vámi popisovanou modernizaci bude s největší pravděpodobností možné kvalifikovat jako modernizaci, která nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů a bude spadat do režimu čl. 12 bodu 7 stanov vašeho SVJ, tedy bude nutné tuto modernizaci schválit tříčtvrtinovou většinou všech vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Je obvyklé, aby členem SVJ bylo bytové družstvo?

Je možné či obvyklé, aby BD bylo členem společenství vlastníků? A pokud ano, za jakých podmínek? Důvod dotazu: Část členů BD, cca polovina ze 150 bytových jednotek, zaplatila své podíly a ostatní je splácí. Od představenstva BD nyní členové BD dostali návrh stanov společenství vlastníků. Členy společenství vlastníků mají být současní členové BD, kteří své podíly už zaplatili, a také BD, které dále budou tvořit členové BD, kteří ještě své podíly nedoplatili. V pozvánce na členskou schůzi na je uvedeno: "Upozorňujeme, že nové stanovy společenství se týkají všech členů BD, protože jedním z členů společenství bude BD jako kolektivní člen." O vymezení vztahu kolektivního člena, tj. BD, jako právnickou osobou a právnickou osobou společenstvím vlastníků představenstvo BD neinformuje. Návrh stanov členové BD dostali k vyjádření do určitého termínu. Stanovy jsou nepřehledné, chaotické, ani zdaleka jejich struktura neodpovídá alespoň 371/2004 Sb. nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, které by bylo upraveno podle 89/2012 Sb. Citace ze zákona jsou doplňovány, některé neuváděny, jiné přežvýkány. BD či jeho není ve Stanovách vlastníků ani slovo. K připomínkování toho je tedy hodně. O BD či jeho není ve stanovách vlastníků ani slovo. Z praxe představenstva BD je běžné, že si samo osobuje právo přijetí či nepřijetí připomínek. O připomínkách se už zpravidla nehlasuje. Představenstvo běžně při příležitosti nutnosti provedení důležitých rozhodnutí BD připraví široký program členské schůze tak, aby nebyl čas na jakékoliv projednání či diskuzi. Témata odlišná od připraveného programu členské schůze jsou zakázána. Představenstvo vás, když se mu to nelíbí, nepustí ke slovu. Co dělat?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet pouze ze zákonné úpravy členství ve společenství vlastníků jednotek a bytových družstvech.

Situace, kdy je bytové družstvo členem společenství vlastníků jednotek, je skutečně relativně běžnou záležitostí, a lze se s ní setkat v celé řadě bytových domů. Členství ve společenství vlastníků je nerozlučně spojeno s vlastnictvím bytové jednotky. Vzhledem k tomu, že právo být vlastníkem bytové jednotky má též právnická osoba (tedy bytové družstvo), je zcela v souladu se zákonem, aby tato právnická osoba byla též členem společenství vlastníků jednotek.

Ke členství bytového družstva ve společenství mnohdy dochází z důvodu, že celý bytový dům byl dříve ve vlastnictví bytového družstva, které bytové jednotky po uplynutí určité doby (například vázáno na splacení úvěru banky) začalo převádět na své členy (tzv. privatizovat).

S ohledem na to, že podmínky družstva pro převod vlastnictví jednotky na člena nemusí v určitý okamžik splňovat všichni členové bytového družstva, v praxi se stává, že dojde k převodu pouze některých bytových jednotek a zbylá část zůstane stále ve vlastnictví bytového družstva, které vyčkává do okamžiku, než privatizační podmínky splní zbylá část členů.

Členství bytového družstva ve společenství vlastníků jednotek se zásadně neliší od členství jiných členů. Bytové družstvo je tak oprávněno hlasovat na shromáždění, požadovat vyúčtování služeb, vyjadřovat se k bodům programu shromáždění, nahlížet do podkladů apod. Specifikem v takovém případě však je, že o některých věcech musí bytové družstvo hlasovat v rámci své členské základny s předstihem uvnitř své členské základny a toto rozhodnutí poté přenést dále do společenství vlastníků jednotek. Pokud vlastní bytové družstvo více bytových jednotek, bude mít také jeho hlas na shromáždění vyšší váhu.

Odpověď – 2. část

Z vašeho dotazu předpokládám, že jste stále členkou bytového družstva, které je členem společenství vlastníků jednotek a v rámci interního jednání členské schůze družstva se máte vyjádřit ke znění stanov SVJ.

Pokud máte konkrétní připomínky k textu stanov, případně máte jakoukoliv jinou věc, kterou chcete s bytovým družstvem řešit, nikdo Vám nemůže bránit se k těmto záležitostem na členské schůzi vyjádřit, případně hlasovat proti návrhu. Společně s dalšími členy, s nimiž máte 1/5 všech hlasů, jste nadto oprávněni navrhnout Váš vlastní bod programu členské schůze, která se jím musí zabývat.

K vašim konkrétním připomínkám ke znění stanov mohu uvést pouze toliko, že stanovy obvykle neobsahují seznam stávajících členů. Tato skutečnost by v praxi činila problém při každé změně vlastnictví bytové jednotky, neboť v takovém případě by bylo nezbytné též měnit stanovy.

Pokud máte za to, že uvedené stanovy by měly být neplatné, doporučuji tuto věc předem konzultovat s představenstvem vašeho bytového družstva, případně s konkrétním zněním návrhu stanov oslovit odborníka v bytovém právu, aby provedl jejich revizi.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musíme si zvolit společného zástupce pro jednání s osobou zodpovědnou za správu domu?

Jsme manželé a máme bytovou jednotku ve společném vlastnictví manželů. Musíme si dle NOZ při jednání s osobou odpovědnou za správu domu (společenství vlastníků jednotek) také zvolit společného zástupce? A co v případě, když si žádného společného zástupce nezvolíme?

Povinnost zvolit si společného zástupce vyplývá z ustanovení § 1185 odst. 2 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že jakožto manželé jste povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat Vaše práva vůči osobě odpovědné za správu domu, obdobně jako mají tuto povinnost spoluvlastníci.

Zákon sice písemnou formu takového zmocnění nevyžaduje, avšak mohu ji pouze doporučit, zejména pak pro účely případného hlasování a zápisu do listiny přítomných na shromáždění.

V otázce následků nezvolení je především riziko, že vaše jednání vůči společenství by mohlo být považováno za jednání, která nevyvolává právní následky. Tato skutečnost se může projevit právě při výše uvedeném hlasování na shromáždění, což by v případě nízké hlasovací většiny mohlo vést až k neplatnosti přijatých usnesení. Doporučuji vám tedy takové zmocnění provést. Jedná se o jednoduchý úkon, který nezabere skoro žádný čas a ušetří Vám případné následné potíže.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Vestavba nových výtahů

Jsme SVJ se dvěma vchody. Dle našich stanov je pro modernizaci společných částí domu potřebný souhlas 3/4 většiny hlasů přítomných vlastníků. Má-li se rozhodnutí dotknout práv a povinností všech vlastníků nebo pravidel pro příspěvky na správu domu a pozemku, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek učiněný v písemné formě. V roce 2016 shromáždění schválilo kvalifikovanou většinou vestavbu dvou nových výtahů do prostoru schodiště. Dále dalo souhlas s financováním výstavby úvěrem, příspěvky na splácení úvěru byly schváleny dle podílů na společných částech domu a pozemku. Dům má 5 podlaží, dva byty jsou v přízemí. Majitelé přízemních bytů hlasovali proti výstavbě a navrženému způsobu financování. Jejich námitky spočívali v tom, že výtah nepotřebují, proto se nebudou podílet na jeho financování. Uváděli, že nepodepíší změnu prohlášení, která je podle jejich názoru potřebná (výtahy nejsou uvedeny v prohlášení jako společná část budovy). Výbor ve snaze řešit situaci dohodou zorganizoval hlasování per rollam v souladu se stanovami, kde navrhl změnu usnesení z roku 2016, která spočívala v tom, že na vestavbu výtahů nebudou finančně přispívat majitelé přízemních bytů. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 60 % všech vlastníků, změna usnesení nebyla dle názoru výboru schválena (pro stanovení příspěvků na správu domu jinak než podle majetkových podílů je nutný písemný souhlas všech). Výsledek hlasování byl vlastníkům oznámen 4. 1. 2017. Výtahy budou umístěny ve schodišťovém prostoru, nezmění se majetkové podíly. Aby strojovna jednoho výtahu nesousedila s přízemním bytem a nebylo nutné překládat přípojku studené vody pro dům, nabídl vlastník sklepní kóje sousedící se schodištěm za stejně velký společných prostor v domě. Dne 9. 2. 2017 předali vlastníci přízemních bytů výboru dopis advokáta, kterého zmocnili k zastupování s tímto obsahem: 1. Nechtějí bránit výstavbě výtahů, brání se pouze tomu, aby se finančně podíleli na realizaci stavby výtahu a na případných dalších provozních nákladech tohoto zařízení, které nebudou užívat a ani jeho užívání nepožadují, neboť se domnívají, že je v rozporu s dobrými mravy požadovat na nich financování tohoto zařízení, z něhož budou mít prospěch pouze někteří vlastníci bytů. 2. Upozornil SVJ na některé související právní předpisy a řeší případné spory v této věci: a) Stavba výtahu je pořízením nové věci, která není uvedena ani v kolaudačním rozhodnutí, ani v prohlášení vlastníka, a ani v kupních smlouvách o prodeji bytových jednotek. Podle rozsudku Nejvyššího soudu 22Cdo 1470/2002 ze dne 30. 6. 2003 "nelze nutit podílového spoluvlastníka, aby souhlasil s vytvořením další věci, která by měla být v jejich spoluvlastnictví". Takový postup by byl protiústavní. b)  Výtah není v domě zatím postaven, není společnou částí domu a prohlášení vlastníka budovy výtah nijak neupravuje. V případě výstavby výtahu by se měla tedy přijmout změna prohlášení vlastníka budovy, která bude určovat nové určení společných prostor v domě a rovněž společného zařízení, výtahu. Zde se dá určit, že výtah je společné zařízení domu, které je společné jen pro některé vlastníky jednotek a rovněž se dá určit, že na výstavbě výtahu se budou podílet finančně jen vlastnící některých jednotek v domě (§ 1169 zák. č. 89/2012 Sb.). 3. Dne 14. 12. 2016 byla zástupci SVJ podepsána veřejnoprávní smlouva o vestavbě výtahů, která nahrazuje stavební povolení. O uzavření této smlouvy výbor SVJ neinformoval členy SVJ, neumožnil jim seznámit se s jejím obsahem, čímž porušil právo vlastníka jednotky nahlížet do uzavřených smluv. V závěru dopisu advokát uvádí: "Jedná se o složitou problematiku a já tímto jménem svých klientů žádám SVJ, aby zvážilo možnost přijmout na dalším shromáždění usnesení o tom, že přízemní byty mých klientů se nebudou na stavbě výtahu, na jeho provozu a údržbě finančně podílet buď vůbec nebo pouze v omezené míře a aby ocenilo snahu mých klientů řešit dále tuto problematiku smírnou cestou nikoliv cestou soudní." Dotazy:
1. Je z důvodů vestavby výtahů nutná změna prohlášení, kterou musí podepsat všichni vlastníci i za předpokladu, že nedojde ke změně podílů na společných částech domu. 2. Stačí pro vestavbu výtahu a stanovení příspěvků na správu domu v souvislosti s vestavbou výtahů souhlas kvalifikované většiny vlastníků i v případě, že výtah v domě dosud nebyl. 3. Co je nutné pro případnou směnu sklepní kóje za jiný sklepní prostor, stačí dohoda s dotčeným vlastníkem a souhlas většiny vlastníků dle stanov. Sklepní kóje jsou v katastru nemovitostí zapsány jako součást bytových jednotek a vyznačeny na plánku, který je přílohou prohlášení. 4. Lze výtah považovat za samostatnou věc (dle našeho názoru je výtah pevně spojen s budovou a samostatně není schopen plnit svoji funkci, jedná se spíše o modernizaci společných částí domu), která může být ve vlastnictví pouze některých vlastníků. 5. Jak se dívat na stanovisko advokáta uvedené v bodě 2, písmeno b. - nové určení společných prostor v domě. Jednalo by se o společný prostor v domě užívaný některými vlastníky při kterém by nedošlo ke změně majetkových podílů na společných částech domu a pozemku a změna prohlášení by spočívala ve změně textu, nebo by bylo nutné měnit majetkové podíly a prostor pro výtah by byl v majetku jen některých vlastníků?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména pak konkrétní znění stanov vašeho společenství vlastníků jednotek a případného prohlášení vlastníka, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy zakotvené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Předně si dovolím poznamenat, že výtah je považován za společnou část domu (blíže v ust. § 5 odst. 1 písm. h) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím). Pokud by tedy mělo dojít k jeho výstavbě v bytovém domě, jak správně uvádíte, mělo by tím dojít též ke změně prohlášení vlastníka, pokud Vaše stávající prohlášení již stavbu výtahu nezohledňovalo.

Prohlášení vlastníka obecně dle ust. § 1166 obsahuje vedle dalších podstatných údajů též určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky. Dojde-li ke změně skutečností zapsaných v prohlášení vlastníka, mělo by též dojít k jeho změně.

Dle ust. § 1169 odst. 2 občanského zákoníku poté platí, že ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek, přičemž dohoda nabývá účinnosti, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Právní teorií ani praxí není prozatím zcela jednoznačně vyřešena otázka, kteří vlastníci se považují při úpravě společných částí za dotčené. Z opatrnosti bych proto doporučoval přiklonit se k výkladu, že při úpravě společných částí jsou dotčeni všichni vlastníci jednotek, neboť společné části slouží jim všem (obdobný názor je zastáván též například v publikaci Novotný, Marek. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony).

Odpověď – 2. část

Co se týče hrazení výše příspěvků, uplatní se obecně právní úprava hlasování na shromáždění zakotvená v ust. § 1206 občanského zákoníku, dle kterého platí, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud Vaše stanovy nevyžadují hlasů více. Otázka výše příspěvků, jejich splatnost a případná podmínka v podobě zahájení prací by poté měla být řešena v konkrétním návrhu usnesení, které následně shromáždění přijme.

Pokud by mělo dojít ke směně sklepní kóje, je v prvé řadě nezbytné pro účely převodu, aby tato kóje existovala jako samostatná věc, která je způsobilá k převodu. Z Vašeho dotazu bohužel tato skutečnost jednoznačně nevyplývá. Co se týče samotného právního jednání, bude skutečně záležet, zda je ji možno považovat za součást všech bytových jednotek nebo za společnou část domu. Pokud by se jednalo o součást jednotek, k jejímu převodu by byli oprávněni pouze její spoluvlastníci bez jakéhokoliv přičinění společenství vlastníků jednotek.

Pokud by se jednalo o společnou část domu, právní jednání v podobě uzavření směnné či jiné smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru, je svěřeno do působnosti statutárního orgánu – tedy výboru. Dle ust. § 1208 písm. g) bod 1. však v takovém případě vyžaduje též předchozí souhlas shromáždění, přičemž pro přijetí rozhodnutí platí většina zakotvená ve Vašich stanovách nebo zákonná, která odpovídá většině hlasů přítomných vlastníků jednotek.

Pokud by měla být sklepní kóje nabyta jako společná část domu, dovoluji si nadto upozornit, že by tato skutečnost zapříčinila změnu prohlášení vlastníka.

Odpověď – 3. část

Co se týče právní povahy výtahu a jeho případného prodeje jako samostatné věci, dovoluji si předně upozornit na výše uvedenou právní úpravu zakotvenou v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., dle které se výtah považuje vždy za společnou část domu. Obdobně jako je tomu též v případě střechy, kotelen, komínů apod. dle mého názoru jejich převod není možný, neboť jejich věcná povaha spočívá právě v tom, že slouží všem vlastníkům jednotek (i když ji fakticky nepoužívají).

Konečně co se týče části Vašeho dotazu ohledně dopisu právní zástupce některých vlastníků, předně si dovoluji uvést, že mi nepřísluší revidovat názory jakéhokoliv právního zástupce, zejména pak s ohledem na nedostatek jakýchkoliv podkladů a možnosti jejich studia. V případě výstavby společné části domu, při níž zůstává zachována výměra jednotlivých bytů, by podíl na společných částech domu neměl být ovlivněn.

Dle ust. § 1161 občanského zákoníku ohledně podílu na společných částech platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Z tohoto obecného pravidla dotčené ustanovení umožňuje se odchýlit, a to tak, že je v kompetenci vlastníků podíly na společných částech určit se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné.

Pokud by tedy stavbou výměra bytů dotčena nebyla, mám za to, že podíly na společných částech domu by měly být v obecné rovině zachovány.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Komu patří balkon u bytu v SVJ

Rodiče mají byt v panelové zástavbě. Byt je v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 s balkonem (ne lodžie). Chtěla bych se zeptat, zda dle zákona patří balkon k vlastnictví bytu, nebo je brán jako prostor na fasádě a patří do vlastnictví společenství vlastníků? Na balkon je přistup pouze z bytu rodičů.

Co je nebo není společnou částí domu, stanovuje obecně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zejména v ustanovení § 1160. Dle tohoto ustanovení platí, že společnými částmi domu jsou ty části, které mají podle své povahy sloužit vlastníkům jednotek společně.

Dle tohoto ustanovení dále platí, že společnými částmi, i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, jsou vždy:

a)    pozemek, na němž stavba stojí,

b)    části domu, které mají vlastníkům bytu sloužit společně (typicky vstup do domu, schodiště, výtah včetně šachty apod.),

c)    tzv. stavební části podstatné pro zachování povahy, tvaru, vzhledu domu nebo jeho hlavních konstrukcí.

Výše uvedené ustanovení rozvádí podrobněji nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v němž je blíže specifikováno, které části domu jsou společné. Odpověď na vás dotaz přináší § 5 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení, podle kterého jsou společnými částmi i balkony, lodžie, terasy, atria a jejich dveře, a to i v případě, že jsou přístupné pouze z jednoho bytu.

S ohledem na vše výše uvedené tak lze mít za to, že balkon by nejspíše neměl být ve vlastnictví vašich rodičů, ale mělo by se jednat o společnou část domu, která je v jejich výlučném užívání.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Může majitel bytu v panelovém domě o své vůli odstranit radiátor ze svého bytu?

Může si majitel bytu nechat odstranit radiátor ze svého bytu v desetipodlažním panelovém domě, i když je radiátor společnou částí domu, ale je ve výlučném užívání vlastníka jednotky? A může o tom rozhodnout vlastník bytu, anebo se musí vyjadřovat členská základna celého společenství k této věci? Níže cituji zákon 366/2013, odst. 6, písm. e): Společnými částmi domu jsou dále: ...jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě,radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části... Sám se domnívám, že by to bylo reálné za předpokladu, že záležitost posoudí odborná firma zabývající se topením (např. ta, která spravuje topný systém v našem domě, aby odstranění radiátoru nijak negativně neovlivnilo celou otopnou soustavu). 

Jak správně uvádíte, právní povaha společných částí domu je s účinností ode dne 1. 1. 2014 zakotvena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, jakožto prováděcím právním předpise k občanskému zákoníku.

Výše uvedená právní úprava počítá s existencí společných částí domu v zásadě ve dvou možných režimech, a to buď (1.) jako společné části v obecné rovině, které slouží k užívání všem vlastníkům bytových jednotek bez dalšího nebo (2.) v režimu společných částí domu, které slouží k výlučnému užívání pouze některému z vlastníků jednotek.

V obou případech však platí, že správu vykonává obecně společenství vlastníků jednotek, a to na základě ust. § 1189 občanského zákoníku, kde je výslovně uvedeno, že správa se vztahuje též na společné části, které slouží k výlučnému užívání některého vlastníka jednotky. To znamená, že o věcech úpravy a případné změny či odstranění společné části by mělo v obecné rovině rozhodovat společenství vlastníků jednotek.

O úpravě či odstranění společné části domu poté rozhoduje příslušný orgán, kterým může být buď shromáždění nebo statutární orgán, tedy výbor či předseda společenství. Konkrétně shromáždění rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku, nejedná-li se o opravy způsobené havárií nebo pokud stanovy neuvádí jinou rozhodnou částku. Pokud budou tedy náklady nižší, postačí Vám k zahájení prací rozhodnutí výboru nebo předsedy společenství.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Špatně spočítaná plocha bytu a povinnost SVJ přepočítat výši plateb

Od roku 1997 jsem vlastníkem bytu v osobním vlastnictví a členem SVJ, na základě smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce podle par. 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. V této smlouvě je uvedeno, že výměra podlahové plochy s příslušenstvím je 71,1 m2. V souvislosti s výměnou podlah v bytě jsem nyní zjistila, že na výpočtovém listě, který mi občas zašle správce budovy (a který mu podepsaný vracím) a na každoročním vyúčtování služeb je uvedena celková plocha bytu 76,5 m2, započitatelná 73,72 m2 a otápěná 61,05 m2. Při zaměřování nové podlahy jsme však zjistili, že podlahová plocha bytu je 70,30 m2 a vytápěná plocha je 58,37 m2. Prosím o radu, zda je reálné žádat správce budovy o přepočítání nákladů na teplo za všechny roky zpětně. 

Vzhledem ke skutečnosti, že neznám znění veškerých potřebných podkladů, zejména stanov vašeho SVJ a případné znění prohlášení vlastníka, ve své odpovědi vycházím toliko ze zákonné úpravy dané problematiky.

Vyúčtování služeb se obecně řídí zákonem č. 67/2013 Sb., o službách a vyhláškou č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Vyhláška v souvislosti s vyúčtováním nákladů na vytápění rozlišuje dva rozměry bytu, a to podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu. Podlahovou plochou se rozumí celková plocha bytu kromě teras, balkónů, lodžií a vedlejších prostorů umístěných mimo byt (§ 2 písm. d) vyhlášky) a započitatelnou podlahovou plochou podlahová plocha vynásobená koeficienty zohledňujícími způsob využití daných místností a umístění jednotlivých místností v rámci celého bytového domu (§ 2 písm. e) vyhlášky + příloha č. 1 část A).

Předně bude nutné ujasnit si, z jakých údajů vychází správce budovy při uvádění podlahové plochy bytu ve Vámi zmiňovaném výpočtovém listě. Údaj o celkové ploše bytu je povinnou součástí prohlášení vlastníka budovy (§ 4 zákona č. 72/1994 Sb.), hodnotu podlahové plochy uvedenou v prohlášení lze tedy považovat za relevantní a rozhodnou i pro účely vyúčtování nákladů na vytápění. Hodnota podlahové plochy uvedená ve Výpočtovém listě by měla souhlasit s hodnotou uvedenou v prohlášení.

Co se týče nároku na přepočítání, obávám se, že s takovouto povinností na straně společenství zákon přímo nepočítá. Naopak v tomto ohledu se zpravidla stanovuje třiceti denní lhůta pro podání námitek od okamžiku doručení vyúčtování, na jejímž základě společenství zpravidla vyúčtování přepočítává. Pokud by však bylo možné dospět k závěru, že se společenství vlastníku vůči Vám bezdůvodně obohatilo, mám za to, že byste se mohla případně žádat vydání tohoto bezdůvodného obohacení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jaký musí být počet souhlasů vlastníků, aby se realizoval balkon v mém bytě?

Prosím o informaci ohledně počtu potřebných souhlasů jednotlivých vlastníků (5) v bytovém domě k realizaci nového balkonu u mé bytové jednotky, která jako jediná balkon nevlastní. 

Úvodem dovolte, abych upozornil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených ve stanovách vašeho společenství vlastníků jednotek a v prohlášení vlastníka mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně, a to ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V prvé řadě považuji za důležité uvést, že vzhledem k tomu, že vybudováním balkonu dojde k podstatné změně vnějšího vzhledu domu a zároveň dojde k zásahům do společných částí domu (min. svislé obvodové zdi a fasáda), jedná se o stavební úpravu, kterou by mělo schválit shromáždění vlastníků jednotek. Na tomto shromáždění by měla být vyřešena rovněž otázka financování stavební úpravy a změna prohlášení vlastníka, neboť vybudováním nového balkonu dojde ke změně výměr společných částí domu, pokud jsou balkony společnou částí domu, eventuálně ke změně výměry vaší jednotky, jestliže balkon nebude tvořit společnou část domu, a tím pádem ke změně vlastnických podílů jednotlivých vlastníků na společných částech domu.

Obecně platí, že shromáždění vlastníků jednotek je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Pokud však má v důsledku stavební úpravy dojít ke změnám ve výměrách ať už společných částí nebo některé jednotky, a tím pádem ke změně prohlášení vlastníka, platí, že je nutné dosáhnout dohody všech dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřené v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody. Zjednodušeně řečeno, změní-li se podíly všem vlastníkům, je nutné získat k vybudování balkonu souhlas všech.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Dům je pro cizí naprosto nepřístupný. Ano pro lékařskou pomoc ne. Co dělat?

Bydlím v bytě, který je soukromým vlastnictvím a je spravován jako SVJ. Jsem nyní blokována doma se zlomenou nohou, bydlím sama a narážím na vážný problém: Dům je zvenčí zamčen a je možné ho otevřít na bezpečností čip. Pokud ke mně přijde návštěva, lékař nebo dorazí nějaká služba (nákup, pošta), jsem nucena sjet dolů a dobelhat se o berlích ke dvojím vchodovým dveřím a návštěvě otevřít. Pokud bych toho nebyla schopná, buď musí dotyčný dole čekat, až jiný nájemník půjde dovnitř a milostivě ho pustí, nebo se prostě ke mně nedostane. A to ani kdyby to byla třeba rychlá zdravotnická pomoc. Náš výbor SVJ tvrdí, že si to tak většina nájemníků odhlasovala kvůli bezpečnosti a že jim to vyhovuje. Ale tento stav mi vůbec nepřipadá bezpečný, když nemůžu ze svého bytu dovnitř nikoho pustit, ani lékaře ne. Neexistuje na to nějaký zákon, podle kterého musí být dům přístupný?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména pak konkrétní znění stanov, případně jiná rozhodnutí, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy společenství vlastníků jednotek.

Rozhodnutí o tom, jaká osoba má přístup do domu, je možné považovat za jeden z průmětů výkonu vlastnického práva. O této věci tak obecně rozhoduje vlastník nebo spoluvlastníci věci, případně osoba, která je k užívání věci jinak oprávněna (například nájemce).

Poněkud odlišná situace však panuje u bytových domů, v nichž je zřízeno společenství vlastníků jednotek. Na společenství vlastníků jednotek je převeden výkon některých práv a povinností v rámci správy domu a pozemku a zejména společných částí domu. Konkrétně dle ust. § 1189 občanského zákoníku správa domu zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, včetně udržování nebo zlepšení zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu, včetně činnosti spojené s provozováním společných částí a výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.

Pokud tedy ve vašem domě došlo k platnému přijetí pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, jste v souladu s ust. § 1176 občanského zákoníku povinna se těmito řídit. S ohledem na to bych vám doporučil obrátit se s podnětem na společenství vlastníků jednotek a uvedenou situaci vyřešit například zřízením elektrického otevírání dveří přímo z každého bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Neoprávněné připojení společných bytových prostor a promlčení lhůty

Bydlím v domě, který byl od roku 1995 majetkem bytového družstva, několik nájemníků se však nestalo členy družstva. Po úmrtí jednoho z těchto nájemníků v roce 1999 koupil jeho byt = jednu místnost (WC bylo společné na chodbě, jednalo se o byt 4. kategorie) od družstva jeden člen družstva. Připojil si tuto místnost ke svému bytu, navíc zabral však i WC a část chodby. Posunul si vchodové dveře  tohoto nového většího bytu. Tuto změnu provedl cca 2 roky před převedením svého bytu do osobního vlastnictví - v té době jsme založili SVJ. Do SVJ přešli postupně všichni členové bytového družstva a v roce 2006 bylo družstvo zrušeno. Na katastru nemovitostí má majitel výše popsaného bytu zaznamenáno vlastnictví tohoto "zvětšeného" bytu. Existuje promlčecí lhůta na takto neoprávněné připojení chodby a WC (tj. části společných prostor SVJ) k jednomu bytu? Je pro dokumenty bytového družstva stanovena doba archivace (i po jeho zrušení)? Jaká doba to je?

Vzhledem k tomu, že se váš dotaz dotýká složité právní problematiky a bohužel nedisponuji dostatečnými podklady pro jeho úplné zodpovězení, zejména podklady k privatizaci bytů, mohu se v této věci vyjádřit pouze obecně, a to ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Občanský zákoník stanoví, že se promlčují všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického, což znamená, že jestliže došlo k neoprávněnému záboru společných prostor v domě, lze nyní i s časovým odstupem teoreticky uvažovat nad možností domáhat se určení vlastnického práva k těmto prostorám. Dodávám, že ten, kdo by se určení domáhal, musí na určení prokázat právní zájem.

Za problematické považuji to, že prostory v rozhodné době patřily družstvu, které zaniklo. Je tak otázkou, jestli se může někdo domáhat tohoto určení namísto družstva. Domnívám se, že současní vlastníci jednotek v domě oprávnění domáhat se určení, že zabrané původně společné části jsou v jejich spoluvlastnictví, nemají, neboť nejsou právními nástupci družstva.

Navíc pro vymezení jednotek a společných částí domu je rozhodné prohlášení vlastníka, které bylo pravděpodobně vyhotoveno před privatizací jednotek. Jestliže je jednotka souseda v katastru nemovitostí evidována tak, že zahrnuje původní společné části, pravděpodobně je takto vymezena i v prohlášení vlastníka. Vymezení jednotek v domě záleželo na družstvu jako jeho vlastníkovi a prostory původně sloužící společnému užívání se mohly stát součástí dané jednotky. Je tedy pravděpodobné, že části původně sloužící společnému užívání nyní patří k jednotce zcela oprávněně.

K druhé části vašeho dotazu uvádím, že bytová družstva nepodléhají zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nicméně mají povinnost uchovávat účetní dokumenty podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu 5–10 let podle typu dokumentu, bez ohledu na to, zda již družstvo zaniklo. Jestliže bylo družstvo zrušeno s likvidací, přešla povinnost uschovat dokumenty na likvidátora.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Co dělat, když chce menšina bytů instalovat elektrokotel?

Když je společenství vlastníků v bytovce o 6 bytech a 1 až 2 byty se rozhodnou, že nechtějí topit tuhými palivy a chtějí si dát elektrokotel, musí to ostatní odsouhlasit či nikoli? Případně jak by se dalo postupovat?

Úvodem prosím dovolte, abych zmínil, že bez znalosti konkrétního znění prohlášení vlastníka Vašeho bytového domu, konkrétních poměrů v domě a bližší specifikace věci mohu na Váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině, především ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Předně je nutné vymezit, zda změnou způsobu topení v některých jednotkách dojde k zásahu do společných částí domu, nebo nikoli. Rozvody tepla včetně kotle či jiného topného tělesa totiž často tvoří společnou část domu, přičemž o správu společných částí domu se stará právě za tím účelem založené SVJ. Ke změnám společných částí domu lze přistoupit jen se souhlasem ostatních vlastníků, a to např. včetně umístění elektrokotle do kotelny, která je společnou částí domu.

Předpokládám, že elektrokotel by byl napojen na stávající rozvody a radiátory v bytě, pročež mám za to, že by měla být jeho instalace schválena ostatními vlastníky, neboť de facto dojde k zásahu do společné části domu. Pokud by však byl elektrokotel napojen na nové rozvody, např. nově vybudované podlahové topení, které není společnou částí domu, eventuálně pokud rozvody nejsou dle prohlášení vlastníka společnou částí domu, a navíc by byl umístěn v jednotce vlastníka, nikoli ve společné části domu, pravděpodobně by souhlas ostatních vlastníků potřeba nebyl.

Pro úplnost dodávám, že by změnou topného tělesa nebyla dotčena povinnost vlastníků hradit poměrně náklady na vytápění společných částí domu (bez ohledu na to, že společné prostory jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak postupovat proti dlužníkovi

Dozvěděli jsme se nyní, ne od výboru, že jeden z vlastníků jednotky dluží na nájemném za více jak rok částku cca okolo 200 tisíc korun. Jako SVJ jsme měli postupovat dle mého tak, že jsme měli vůči dlužníkovi podat trestní oznámení, což náš výbor ještě doposud neudělal, a tak se jedná i o pochybení výboru a mají ostatní členové SVJ právo případně vymáhat částku po výboru za nečinnost či jak to v podobných případech funguje? Ve stanovách máme tyto body: výbor: h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků… i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství. 8. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zároveň je výbor či člen vlastníků oprávněn zveřejňovat tyto skutečnosti či konkrétní jména dlužníků? Například na schůzi či na nástěnce?

Úvodem dovolte, abych zmínil, že se k vašemu dotazu mohu bez konkrétní znalosti předpisů záloh, vyúčtování služeb, způsobu stanovení výše příspěvku na správu domu a pozemku a dalších účetních podkladů vyjádřit toliko obecně, především ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Bohužel z vašeho dotazu není úplně zřejmé, o jaké dlužné platby se má v případě daného vlastníka jednat. Předpokládám však, že označení dlužných plateb jako „nájemné“ je nepřesným vyjádřením a jedná se o náklady za služby a energie spojené s užíváním jednotky, eventuálně příspěvky do tzv. fondu oprav. Tyto dlužné platby je oprávněno vymáhat SVJ. Nájemné náleží vlastníkovi jednotky, který svou jednotku (byt) pronajímá. Jestliže mu nájemce dluží na nájemném, je na konkrétním vlastníkovi, aby tuto situaci s nájemcem řešil. Dále se proto budu vyjadřovat k dlužným nákladům na služby, energie a příspěvkům do fondu oprav.

Předně je nutné upřesnit, že dluhy na uvedených platbách je nutné řešit občanskoprávní cestou, tj. případně žalobou na zaplacení dlužné částky. Nejedná se o trestný čin, který by bylo možné řešit trestním oznámením.

Vhodným postupem ve věci je zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu k zaplacení dlužné částky včetně úroků z prodlení, a pokud dlužník svůj dluh ani přes výzvu neuhradí, je možné podat žalobu soudu. Pohledávky se promlčují za tři roky od data splatnosti, tudíž je možné domáhat se dlužné částky v tomto časovém horizontu. Na členy výboru se s nárokem na náhradu škody pro porušení povinnosti – nevymáhání dlužné částky, lze obrátit až tehdy, nezahájí-li vymáhání dlužné částky včas a pohledávka se proto promlčí. Samozřejmě je možné požadovat po výboru, aby splatnou pohledávku vymáhal co nejdříve.

Vymáhání pohledávky doporučuji přenechat advokátovi, který sepíše jak předžalobní výzvu, tak samotnou žalobu a může SVJ zastupovat před soudem. Pro úspěch před soudem je nutné sepsat žalobu správně a podložit tvrzené nároky patřičnými důkazy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Předseda SVJ - starobní důchodce, jaké jsou závazky vyplývající z tohoto právního stavu?

Chci se dotázat, jestli předseda SVJ, starobní důchodce, může být současně zaměstnancem sdružení. Pokud ano, za jakých podmínek? Jednotliví členové sdružení vlastníků jsou tedy vůči svému předsedovi jako zaměstnavatelé? Jaké jsou potom závazky jak předsedy, tak členů, co se týká platby daní a pojištění, vyplývající z tohoto pracovně právního vztahu?

dovolte, abych úvodem zmínil, že bez detailní znalosti stanov Vašeho SVJ mohu na Váš dotaz odpovědět pouze obecně, a to především ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona o daních z příjmů, o veřejném zdravotním pojištění a o nemocenském a důchodovém pojištění. Vzhledem k tomu, že bohužel neuvádíte, co konkrétně by mělo být náplní práce předsedy pro SVJ, pokusím se na Váš dotaz odpovědět v širším slova smyslu, a to i s ohledem na výkon funkce předsedy SVJ.

Předseda SVJ je členem statutárního orgánu této právnické osoby. Funkci může vykonávat bezplatně, nebo také, což je stále častější, za úplatu. Pokud je výkon funkce úplatný, může být odměna stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, může ji samostatně schválit shromáždění vlastníků jednotek, teoreticky může být obsažena i ve stanovách. Na výkon funkce člena orgánu nelze zpravidla uzavřít pracovní smlouvu ani jinou formu dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Na úpravu poměrů mezi členem orgánu a právnickou osobou se tak nepoužije úprava obsažená v zákoníku práce. Předseda SVJ odpovídá shromáždění vlastníků z titulu své funkce, nikoli jako zaměstnanec. Odměna za výkon funkce vždy podléhá zdanění a odvodům na zdravotní pojištění. Odvodům na sociální pojištění by neměla podléhat odměna vyšší než 2500 Kč. Otázku daní a pojištění však v tomto případě doporučuji konzultovat s účetní.

Předseda SVJ může být, stejně jako kdokoli další, i zaměstnancem SVJ, a to tehdy, bude-li pro SVJ vykonávat nějakou práci mimo rámec výkonu své funkce. Pokud bude předseda SVJ pro SVJ sekat trávník na pozemku ve vlastnictví SVJ, může s SVJ uzavřít např. dohodu o provedení práce. V tomto případě se užije zákoník práce a SVJ se de facto stane jeho zaměstnavatelem. Pro zdanění a platby pojistného platí zákonný režim stejně jako u jakýchkoli jiných pracovněprávních vztahů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Prodej bytu a povinnost nového majitele splácet úvěr SVJ

Měl bych dotaz týkající se prodeje bytu a platby úvěru SVJ. Byl jsem vlastníkem bytu ve společenství vlastníků bytových jednotek. Byt jsem prodal pomocí kupní smlouvy, kde bylo uvedeno prohlášení, že na převáděné jednotce neváznou žádné dluhy, pohledávky, zástavní práva atd., věcná břemena či jiné právní vady. Kupující byl před podpisem kupní smlouvy ujištěn, ve smyslu ust. § 1186 odst. 2 zákona č. 89/2012, že se správou budovy a pozemku nejsou spojeny žádné dluhy, které by přešly následně na kupujícího. Nyní po mě kupující požaduje vrácení poměrné částky za úvěr, které si vzalo SVJ na rekonstrukci domu a který se postupně všemi vlastníky splácí bance.  O existenci úvěru věděl před koupí bytu, ale tehdy se o něj ani o jeho výši nezajímal. Až nyní, když asi zjistil, že je mu v měsíčním vyúčtování strhávána i platba na splácení úvěru SVJ. Kdo má nyní povinnost úvěr splácet či splatit? Prodávající nebo kupující?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám přesná specifika vámi uvedené situace, zejména pak konkrétní znění kupní smlouvy, mohu ve své odpovědi vycházet pouze z obecné právní úpravy odpovědnosti z kupní smlouvy.

V prvé řadě si dovoluji uvést, že povinnost hradit dohodnuté platby a zálohy pro společenství vlastníků jednotek je povinen pouze jeho člen v rámci výkonu svých členských povinností. Převodce může pouze ručit za dluhy, které sám způsobil za trvání jeho členství a tyto navíc přešly na nabyvatele bytové jednotky.

Jak vyplývá z vaší dílčí citace kupní smlouvy, z vaší strany došlo ke garanci, že k okamžiku uzavření kupní smlouvy s bytovou jednotkou není spojena žádná právní vada, neváznou na ní dluhy, pohledávky, zástavní práva a věcná břemena. Pokud jste veškeré platby společenství vlastníků jednotek hradil řádně a včas, dluhy, resp. pohledávky vůči společenství vám nemohly vzniknout. Obdobně pokud na bytové jednotce nevázla věcná břemena ani zástavní práva, vaše garance nemohla být při podpisu smlouvy porušena.

Co se týče garance za právní vady, dle ust. § 1920 občanského zákoníku se za právní vadu považuje, pokud k předmětu plnění uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. Typicky se jedná o situaci, kdy například převádí věc nevlastník. Platby členů společenství vlastníků jednotek, v jejichž důsledku navíc dochází ke zhodnocení majetku nabyvatele (tedy v poměru podílu na společných částech domu), by však dle mého názoru takovou vadou, na níž byl navíc kupující upozorněn, nemělo být.

Pokud by po Vás však nabyvatel začal vymáhat škodu či se domáhat jiných práv v souvislosti s údajným porušením garancí, doporučuji z opatrnosti tuto věc konzultovat s advokátem či jiným odborníkem v této problematice, který by měl mít k dispozici veškeré relevantní podklady a informace, včetně uzavřené kupní smlouvy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Povinnosti správce objektu

Ráda bych se zeptala, jaké povinnosti plynou z funkce správce objektu. Jsme SVJ a předsedkyně je zároveň správcem objektu. Mělo by to trochu suplovat bývalé domovníky? Dnes je prostě taková svoboda, že si každý myslí, že si může dělat, co chce. Jsme vlastnictví, a proto nejsme rodinný domek, a tudíž by měli být k sobě vlastníci maximálně ohleduplní. Pokud není žádný správce ani domovník, je to velice těžké. Proto by mě zajímalo, co plyne za povinnost z funkce správce objektu.

Stávající právní úprava spoluvlastnických či jiných vztahů odvozených od vlastnictví (například bytové spoluvlastnictví) zakotvená zejména v občanském zákoníku pojem „správce objektu“ přímo nezná a neoperuje s ním. Bude tak záležet na konkrétních okolnostech, zda se jedná o správce před založením společenství vlastníků jednotek dle ust. § 1190 občanského zákoníku nebo správce ve smyslu smluvního partnera společenství vlastníků jednotek.

Nelze se ztotožnit s tím, že by jakýkoliv z uvedených správců byl neomezený a mohl si tak dělat, „co chce.“

Z textu Vašeho dotazu předpokládám, že ve Vašem bytovém domě již společenství vlastníků jednotek bylo zřízeno. Pokud tomu tak skutečně bylo, povinnost vykonávat správu domu a pozemku dopadá zásadně na něj, jakožto právnickou osobu, která k tomuto účelu byla založena. Konkrétní výkon této činnosti poté zařizují orgány společenství, tedy výbor nebo předseda a o podstatných náležitostech bytového domu poté v souladu se zákonem a stanovami rozhoduje shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek.

Jak jsem uvedl výše, společenství vlastníků si může pro účely řádné správy zajistit osobu, která bude zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku. O výběru této osoby, schválení smlouvy s ní, ujednání o ceně a rozsahu její činnosti rozhoduje shromáždění SVJ, jakožto nejvyšší orgán společenství.

Obsah spolupráce by poté měl být určený na základě uzavřené smlouvy. Bude však záležet, o jaký typ smlouvy se bude jednat a jaká konkrétní práva a povinnosti bude smlouva obsahovat. V praxi bývá obvyklé, že je tato smlouva uzavřena jako smlouva o dílo, příkazní smlouva nebo tzv. nepojmenovaná smlouva s přesahem do více smluvních typů.

Pokud by správce porušil výše uvedené povinnosti, společenství vlastníků jednotek by mělo být oprávněno žádat sankce plynoucí přímo ze smlouvy, požadovat případnou náhradu škody nebo smlouvu dohodnutým způsobem ukončit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Zvětšení bytu o část půdy - jak postupovat?

Jsem jedním z pěti vlastníků bytové jednotky v bytovém domě. Nad mým bytem je půda, o kterou bych ráda zvětšila svůj byt. Vím, že musí být sepsána smlouva o výstavbě s patřičnými náležitostmi, a ta pak zavedena na KÚ. Ale chci se prosím zeptat na konkrétní postup. Nejprve si sama svou vlastní formou sjednám souhlas ostatních vlastníků a můžu rovnou v tomto souhlasu napsat, že přenechání určité části půdy (zatím přesně nevymezené, jen odhadnuté části půdy) je domluveno bezúplatně? Nebo prvním krokem je pořízení nějaké projektové dokumentace, kde bude přesně stanoven rozměr – to je také důležitý bod smlouvy o výstavbě, že? A pak se teprve vydám na stavební odbor a budu žádat o povolení? Další můj dotaz je, zda může být toto přenechání půdy bezúplatné a jsou v tom nějaká rizika? Dále jsem si vědoma, že se pak změní poměry parcely pod domem a výše platby do společného fondu. Další dotaz je, jak dlouhá je platnost těchto všech dokumentů – souhlasu všech vlastníků, projektové dokumentace a smlouvy o výstavbě – protože můj záměr je zatím předběžný, ale chtěla bych mít vše vyřízené dopředu, než se začne realizovat (což může být v řádu i několika let). Poslední dotaz je, co vše by měla obsahovat smlouva o smlouvě budoucí o výstavbě – může být sepsána volnou formou o záměrech + souhlasy všech vlastníků a musí být součástí projektová dokumentace? Tato smlouva se ještě nevkládá na katastr, že? A zda její platnost je opět časově neomezená.

V prvé řadě dovolte, abych uvedl, že otázka smlouvy o výstavbě a veškerých souvisejících právních jednání je velice komplexní a poměrně složitá. V každém případě vám doporučuji jak postup, tak náležitosti smlouvy náležitosti konzultovat s právníkem a rovněž její sepis přenechat odborníkovi, neboť výstavba je spojená se značnými investicemi a míra rizika je poměrně vysoká. Při realizaci mohou vyvstat nejrůznější problémy a ochránit Vás může především dobře sepsaná smlouva. K vašim dotazům se tedy mohu vyjádřit pouze obecně.

Upozorňuji, že je nutné rozlišit, zda je půda vymezená jako samostatná nebytová jednotka nebo zda se jedná o společnou část domu. V prvním případě by byla situace jednodušší. Nebytovou jednotku byste mohla nabýt od spoluvlastníků převodem a pro její propojení s vaším bytem by nebylo nutné uzavírat smlouvu o výstavbě. Bylo by však nutné změnit prohlášení vlastníka a provedenou změnu zapsat do katastru nemovitostí.

Dále budu vycházet z předpokladu, že je půda společnou částí domu a pro realizaci projektu je tak nutné uzavřít smlouvu o výstavbě.

Prvním krokem z vaší strany by mělo být zjištění, zda všichni vlastníci s výstavbou souhlasí. Souhlas nemusí být písemný, avšak pro větší jistotu je vhodné získat jej právě písemnou formou, a to buď individuálně od každého vlastníka, nebo formou zápisu ze shromáždění vlastníků, které provedení výstavby odsouhlasí. Není-li dohodnuto jinak, je souhlas udělen na dobu neurčitou, avšak může být kdykoli odvolán. Pokud Vám odvoláním souhlasu vznikne škoda, je teoreticky možné domáhat se za určitých okolností náhrady škody.

Víte-li, že ostatní vlastníci nemají s výstavbou problém, můžete se pustit do další realizace. Před tím, než uzavřete smlouvu o smlouvě budoucí, je nutné vědět alespoň to, jakou část společných prostor byste měla výstavbou nabýt, tj. výměru společné části. Ostatní vlastníky pravděpodobně bude zajímat konkrétní projekt, který by měl rovněž být přílohou žádosti o vydání stavebního povolení.

Odpověď část 2:

K otázce úplatnosti převodu, samotné smlouvě o výstavbě a platnosti jednotlivých dokumentů uvádím následující.

Převod podílů na společné části z ostatních spoluvlastníků na vás může být i bezúplatný, v tom případě by se jednalo o darování. Upozorňuji však na povinnost odvést darovací daň. Při úplatném převodu pak převod s největší pravděpodobností podléhá dani z nabytí nemovitosti. Daňovou stránku věci však doporučuji diskutovat s účetní či daňovým poradcem.

Náležitosti smlouvy o výstavbě obecně stanoví § 1170 občanského zákoníku. Často se přímo ve smlouvě uvádí, na jakou dobu je sjednávána, tj. dokdy má být výstavba dokončena. Vlastníci většinou nechtějí, aby toto bylo ujednáno na neomezenou dobu, aby se nestalo, že někdo začne s výstavbou, ale dokončí ji např. až po 10 letech. Doporučuji, aby součástí smlouvy byla i plná moc pro jednání se stavebním úřadem, katastrálním úřadem apod.

Od již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí či přímo smlouvy o výstavbě lze odstoupit či ji vypovědět jen za podmínek ve smlouvě ujednaných, eventuálně jen v souladu se zákonem. Otázka doby platnosti této smlouvy tak záleží na dohodě smluvních stran. Doba platnosti projektové dokumentace by neměla být nijak omezená. Omezená je však platnost stavebního povolení, která je 2 roky. Není-li v této době se stavbou započato, platnost stavebního povolení zaniká. V odůvodněných případech je možné platnost stavebního povolení prodloužit.

Smlouvu musí ověřeně podepsat všichni vlastníci. V důsledku výstavby je následně nutné změnit i prohlášení vlastníka, neboť, jak správně uvádíte, změní se podíly vlastníků na společných částech domu a pozemku. Katastru nemovitostí se dokládá jak smlouva o výstavbě, tak nové prohlášení vlastníka.

Odpověď část 3:

Před uzavřením samotné smlouvy o výstavbě dle výše uvedeného je možné uzavřít vámi zmíněnou smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se smluvní strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu (samotná smlouva o výstavbě), jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem. Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Platnost smlouvy je tedy omezena ujednáním ve smlouvě, nebo dobou jednoho roku.

Předpokládám, že ostatní vlastníci budou mít zájem o co nejkonkrétnější specifikaci této budoucí smlouvy, avšak dle zákona postačuje, je-li obsah ujednán alespoň obecným způsobem. Je pak otázkou případného řízení o nahrazení projevu vůle, které může být na váš návrh zahájeno, pokud někdo nebude ochoten po vyzvání smlouvu o výstavbě uzavřít, zda smlouva o smlouvě budoucí splňuje veškeré předpoklady pro uzavření budoucí smlouvy a zda tato budoucí smlouva nepřesahuje rámec dohodnutého.

Čím konkrétnější smlouva o smlouvě budoucí bude, tím samozřejmě lépe. Projektová dokumentace její součástí být nemusí, ale opět platí větší míra právní jistoty, pokud ji součástí učiníte. Katastru nemovitostí se smlouva o smlouvě budoucí nepředkládá.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Úklid společných prostor

Na schůzi společenství byl odsouhlasen úklid společných prostor. Bude uklízet sousedka, která bude dostávat měsíčně 2000 Kč a my tuto částku budeme platit každý byt zvlášť v SIPU. Celkem v bytové jednotce je 12 bytů. Nebylo na schůzi odsouhlaseno, jak se bude částka rozpočítávat, naše předsedkyně, která se o toto stará, to rozpočítala na osobu. Celkem v dvanácti bytových jednotkách je celkem 25 lidí. V naší domácnosti jsou 4 lidé (2 dospělí, 1 dítě 8 let a novorozenec), vychází to na osobu 80 Kč za úklid. Pro naši domácnost činí částka 320 Kč. Jelikož mi přijde nefér, aby někdo, kdo bydlí sám, platil měsíčně 80 Kč (za rok 960 Kč) a naše domácnost měsíčně 320 Kč (za rok 3640 Kč). Proto vás prosím o radu, jak se v tomto problému bránit nebo pokračovat v nesouhlasu.

Dovolte, abych v prvé řadě zmínil, že bez znalosti konkrétního usnesení, kterým byl schválen úklid společných prostor, stanov vašeho společenství vlastníků jednotek a souvisejících podkladů mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně, a to především s odkazem na zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a podpůrně s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Z dikce vašeho dotazu vyplývá, že na shromáždění vlastníků jednotek byla schválena výše odměny pro paní uklízečku za úklid společných prostor, ale nebylo rozhodnuto o tom, jak budou tyto náklady rozděleny mezi jednotlivé vlastníky. Pokud způsob rozdělení neurčují ani stanovy Vašeho SVJ, je nutné postupovat dle příslušných ustanovení zákona.

Z ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. vyplývá, že nedojde-li k ujednání nebo rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na služby takto: provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Lze uzavřít, že paní předsedkyně postupovala správně, pokud náklady na úklid společných prostor rozúčtovala na osobu. Bohužel, pro vás je tento způsob nevýhodný. Nesouhlasíte-li, můžete se domáhat toho, aby bylo přijato rozhodnutí, kdy se náklady na úklid rozdělí např. rovnoměrně mezi vlastníky jednotek, nikoli podle počtu osob v jednotkách žijících. Váš návrh může, ale nemusí být přijat. Nebude-li přijat, můžete se jako přehlasovaný člen SVJ domáhat toho, aby ve věci rozhodl soud.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Problém proplácení revize komínů

Od roku 2009, kdy nejsem předseda výboru ani člen výboru, se proplácí revize, prohlídky a čištění komínů z FO, byť nejsou uvedeny v prohlášení vlastníka, že spalinové cesty jsou společné, natož komíny. Jsem od tohoto roku předseda společenství a přišel jsem na tento nešvar s cca 12 tisíci Kč. Zpětně mohu vymáhat tento dluh až do roku 2009? Někde jsem četl, že mohu 10 let zpětně, ve výjimečných případech podle závažnosti do patnácti let zpětně, ale bohužel jsem si nepoznamenal  číslo zákona.

Odpověď – 1. část

S ohledem na skutečnost, že ve vašem dotazu zmiňujete „výbor“, ve své odpovědi budu vycházet z právní úpravy společenství vlastníků jednotek a správy domu a pozemku v bytovém domě.

V prvé řadě považuji za nezbytné uvést, že komíny jsou obecně považovány za společnou část domu. Tato skutečnost plyne ze stávající právní úpravy zakotvené v ust. § 5 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, dle kterého platí, že společnými částmi domu jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, jsou komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče.

Obdobně byla tato skutečnost řešena v předchozí právní úpravě účinné do 1. 1. 2014, neboť dle ust. § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, se za společné části domu považovaly taktéž komíny. Povaha komínu jako společné části domu by tedy měla být zachována nehledě na absenci určení v prohlášení vlastníka.

Správu domu je obecně povinno zajišťovat společenství vlastníků jednotek, včetně hrazení závazků, které v této souvislosti vzniknou. Tomu odpovídá též úprava poskytování služeb dle zákona č. 67/2013 Sb., na základě kterého se za službu dle ust. § 3 odst. 1 považuje též „provoz a čištění komínů.“ Povinností společenství vlastníků jednotek je tyto služby hradit.

Odpověď – 2. část

Na druhé straně je povinností příjemců služeb (vlastníků jednotek) hradit společenství vlastníků jednotek náklady na služby paušálními platbami nebo prostřednictvím záloh, které je společenství vlastníků povinno dle podmínek zákona řádně vyúčtovat.

Co se týče čerpání prostředků z fondu oprav, v tomto ohledu bude záležet zejména na konkrétním znění Vašich stanov a případném rozhodnutí shromáždění. Fond oprav je pojem, který stávající ani předchozí právní úprava explicitně neznala a nestanovovala žádné podmínky vzniku a způsob čerpání. Bude tak vždy záležet na konkrétních okolnostech a vymezeném účelu, k jakému se takový fond zřizoval.

Je tudíž možné, že členům společenství vlastníků žádný dluh vůči společenství nevznikl. Konkrétní právní závěry Vám však doporučuji konzultovat s vybraným advokátem, který by měl mít pro kvalifikované zhodnocení k dispozici veškeré relevantní podklady, které se k věci vztahují.

Co se týče otázky lhůty k vymáhání případných práv, předpokládám, že Váš dotaz směřuje na problematiku promlčení. Obecná promlčecí doba dle ust. § 101 již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, činila tři roky. Pokud v uvedené lhůtě právo nebylo vykonáno a namítne-li to soudu dlužník, soud nemůže promlčené právo přiznat.

Této koncepci odpovídá též stávající právní úprava zakotvená v ust. § 609 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jak vyplývá též z Vašeho dotazu, účinný občanský zákoník zná též delší promlčecí lhůty. Promlčecí lhůta v délce deseti let dopadá například na právo zapsané do veřejného seznamu nebo na právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Co se týče promlčecí lhůty v délce patnácti let, dle ust. § 636 občanského zákoníku platí, že právo na náhradu škody nebo jiné újmy, byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, se promlčí nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. Jedná se však o nejdelší možnou promlčecí lhůtu (tzv. objektivní lhůta), přičemž stále platí obecná promlčecí lhůta v délce tři roky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Velikost bytů a váha hlasovacího rozhodnutí

Chtěl bych se zeptat na hlasování v bytovém domě mezi vlastníky. Jedná se mi o vyhodnocení ankety hlasování, která byla vyhodnocena podle m2 a ne podle majitelů (vlastníků) bytů. V praxi to znamená, že kdo má větší byt na m2, tak podle výsledků hlasování má i větší hlasovací rozhodnutí (připadá mi to diskriminační). Příklad hlasování: NE 40 majitelů s 50 m2 a ANO 30 majitelů se 70 m2. Výsledek - vyhrává ANO, protože mají větší m2.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho členství ve společenství vlastníků jednotek, zejména pak konkrétní znění stanov, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek.

V prvé řadě si dovoluji upozornit, na skutečnost, že může být rozdílné, zda došlo k hlasování jakožto členů společenství vlastníků jednotek na shromáždění nebo zda došlo k hlasování (anketě) mimo společenství vlastníků.

V rámci společenství vlastníků jednotek je obecnou zásadou, že každý ze členů má počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Podíl na společných částech domu každého vlastníka (člena) se obecně stanoví poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Váha hlasů se tak v důsledku toho odvíjí od rozlohy bytu, přičemž se jedná o jednu ze základních zásad bytového spoluvlastnictví.

Co se týče potřebné většiny hlasů, pokud nestanoví stanovy vašeho společenství vlastníků nic jiného, dle ust. § 1206 odst. 2 občanského zákoníku platí, že shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se poté vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

Pokud by se však jednalo o jakékoliv jiné hlasování mimo shromáždění, jeho podmínky, včetně výše hlasů by se měla odvíjet od případné dohody, která bude samotnému hlasování předcházet.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Smluvní vztah mezi dvěma SVJ o využití společné koupelny

Jakou smlouvou máme upravit vztah mezi dvěma SVJ, které využívají společně plynovou kotelnu, která je umístěna v jednom z domů. Kotelna je uvedena v prohlášení vlastníka pouze u jednoho z domů (společné prostory), druhý dům v prohlášení vlastníka kotelnu uvedenou nemá. Domy jsou stavebně propojeny (průchozí sklepní prostory). 

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud je kotelna umístěna v budově druhého bytového domu a zároveň je společnou částí domu ve smyslu ust. § 5 písm. g) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., oprávnění disponovat s ní by mělo mít příslušné společenství vlastníků jednotek.

Předpokládám, že vaším záměrem je užívat kotelnu a zároveň z ní odebírat teplo do bytového domu, který kotelnu nemá k dispozici. S ohledem na to by pro tyto účely mohl být vhodný smluvní typ například pacht dle ustanovení § 2332 a násl. občanského zákoníku. Na základě tohoto smluvního typu se propachtovatel (vlastník věci) zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se za to zavazuje platit tzv. pachtovné. Tento smluvní typ by mohl být vhodný především s ohledem na to, že na rozdíl od nájmu věci má pachtýř právo nejen věc užívat, ale zároveň je oprávněn k požíván, tedy brát z věci plody a užitky. Dle ust. § 491 občanského zákoníku se za plody považuje to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, což by v případě plynové kotelny teplo mělo splňovat.

Výhodou tohoto smluvního vztahu by mělo být, že pachtýř je v souladu s ust. § 2336 občanského zákoníku povinen pečovat o propachtovanou věc a zároveň se prostřednictvím pachtovného podílet na nákladech souvisejících s jeho údržbou. Při stanovení základních pravidel pachtu bych vám doporučil zejména zohlednit skutečnost, že věc bude užívána oběma bytovými domy a vzhledem k tomu koncipovat též distribuci práv a povinností ze smlouvy, včetně případných plateb za spotřebovaný plyn.

Odpověď – 2. část

Další možností je poté vztah koncipovat jako smlouvu o dodávkách tepla (tepelné energie). V takovém případě by vlastník kotelny zajišťoval dodávky tepla do druhého bytového domu a druhá strana by mu za tyto dodávky dohodnutým způsobem hradila platby. Na druhé straně by však odpovědnost za dodávky ležela výhradně na vlastníkovi plynové kotelny. V takovém případě by se na poskytovatele tepelné energie navíc vztahovala příslušná ustanovení energetického zákona. Dle ust. § 3 odst. 4 písm. b) energetického zákona na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka nevyžaduje licence, nicméně smlouva by nejspíše měla v souladu s ust. § 76 energetického zákona mít povahu smlouvy o dodávce tepelné energie dle uvedeného zákona a dodavatel tepelné energie by byl povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem.

Nic vám však nebrání neuzavírat žádný konkrétní smluvní typ a dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku uzavřít tzv. nepojmenovanou smlouvu, v níž si stanovíte vlastní pravidla a způsob využívání kotelny a případné podílení se na její správě či údržbě.

Vzhledem ke komplexitě vámi zmiňovaného vztahu a s ohledem na to, že by se z povahy věci mělo jednat nejspíše o dlouhodobý vztah, vám pro posouzení vhodnosti smluvního typu a případnému sepisu konkrétní smlouvy doporučuji uvedenou věc důkladně konzultovat s odborníkem v této problematice a konkrétní znění smlouvy sepsat v součinnosti s Vámi vybraným advokátem. Zejména doporučuji v průběhu jednání o podobě smlouvy zohlednit veškerá rizika, která v rámci právního vztahu mohou nastat, včetně důkladného vypořádání se se způsoby skončení vztahu (výpověď závazku nebo odstoupení od smlouvy) a platbami, které by s tím byly spojené.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

SVJ a ohrazení pozemku ve vnitrobloku

Společenství vlastníků má záměr ohraničit pozemek, který patří k domu (zahrada), od ostatních sousedících pozemků ve vnitrobloku. Lze tento úkon provést bez povolení či ohlášení a za jakých podmínek a jakým způsobem lze takto pozemek ohraničit (bez ohlášení)?

Způsob a podmínky, za kterých lze stavět plot, obecně stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Uvedený zákon stanovuje konkrétně podmínky o umístění stavby, stanovení jejího druhu a účelu (územní řízení) a podmínky pro provedení stavby (stavební řízení). V případě, že by zde uvedený postup nebyl splněn, mohl by stavební úřad dojít k závěru, že se jedná o stavbu bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a v důsledku by mohlo dojít až k zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.

Co se týče vašeho dotazu, tedy zda je pro stavbu plotu nezbytné stavební povolení či ohlášení, ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 14. stavebního zákona uvádí, že stavba „oplocení“ stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje.

V rámci územního řízení, které stavebnímu předchází, však může být situace odlišná. Podle ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona by k takové stavbě mělo být třeba pořídit územní souhlas, které stavební úřad vydá na žádost. K tomu si dovoluji odkázat na ust. § 96 odst. 3 dle kterého má žádost o vydání územního souhlasu kromě obecných náležitostí obsahovat mimo jiné též souhlasy vlastníků sousedních pozemků a případná souhlasná závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li požadována.

Z opatrnosti vám však doporučuji před jakýmikoliv kroky směřujícími ke stavbě oplocení kontaktovat váš příslušný stavební úřad s dotazem na jím vyžadované podmínky směrem ke stavbě plotu a předejít tak případným nejednoznačnostem a povinnosti dodatečně žádost doplňovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jakým způsobem se vzdát funkce předsedy SVJ, když už nebydlím v domě?

Dcera prodala byt v osobním vlastnictví v bytovém domě, který má společenství vlastníků, jehož je předsedou a zároveň jako jediná může disponovat s penězi na účtu domu. Účetnictví mají na starosti technické služby města. Jakým způsobem se může vyvázat z této funkce, když v domě již nebydlí, ale nikdo z domu o tuto funkci nejeví zájem.

Dovolte, abych předem upozornil, že bez znalosti stanov SVJ mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu obecné právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Platí, že nikdo nemůže být nucen setrvávat ve výkonu funkce proti své vůli. Stejně jako je nutné, aby zvolený člen orgánu SVJ s ustanovením do funkce souhlasil, je požadován jeho souhlas s výkonem funkce po celé funkční období. To, že dcera v domě již nebydlí a není proto členem SVJ, neznamená, že nemůže vykonávat volenou funkci v tomto SVJ (ledaže by stanovy stanovily opak). Rozhodně však není povinna tuto funkci vykonávat nadále.

Z funkce proto může vaše dcera odstoupit, a to jednostranným prohlášením adresovaným SVJ. Je pak na úpravě obsažené ve stanovách, jakým způsobem SVJ zvolí nového předsedu. Právo disponovat s bankovními účty může převést např. na místopředsedu SVJ či jiného člena statutárního orgánu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Odstranění radiátoru v jednom z bytů v SVJ

Majitelka jednoho bytu v našem panelovém domě zvažuje úplné odstranění jednoho radiátoru z jedné místnosti v bytě 3+1. Jsme společenství, všech 49 bytů si obyvatelé odkoupili do osobního vlastnictví. Může si majitel bytu odstranit ze svého bytu radiátor? Hledal jsem odpovědi, ale uspokojivou jsem nenalezl. Někde se píše, že je to možné, ovšem musí s tím souhlasit ostatní majitelé, což se mi dvakrát nezdá. Pak se uvádí, že ano, ale nesmí být nijak narušena topná soustava, tomu bych rozuměl, kdo ale rozhodne, že nebude topná soustava narušena? Nějaká odborná firma? Na radiátorech máme poměrová měřidla. Samozřejmě by muselo být toto měřidlo odstraněno firmou, která měření spravuje. Můžete mi prosím v této otázce poradit?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména konkrétní znění Vašich stanov, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy nakládání se společnými částmi domu.

Radiátory jsou v obecné právní rovině vždy společnou částí domu. Tato skutečnost vyplývala jednak z právní úpravy před 1. 1. 2014 (ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) a platí též po 1. 1. 2014 (ustanovení § 6 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím). Část rozvodů, které jsou umístěné v bytě a radiátory jsou však ve výlučném užívání vlastníka jednotky. I pro tuto část nicméně platí, že má stále povahu společné části domu.

O společných částech domu, jejich odstranění, stavební úpravě a dalším nakládání obecně rozhoduje společenství vlastníků jednotek v rámci správy domu a pozemku. O tom, který orgán společenství o této skutečnosti rozhoduje a způsobu hlasování, tedy zejména jaké kvorum je potřebné pro usnášeníschopnost a jaké kvorum bude potřebné pro přijetí usnesení, budou pravděpodobně obsahovat ustanovení vaše stanovy.

V případě, že by takové ujednání chybělo, vztahovala by se na vaše hlasování zákonná úprava obsažená v ust. § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., dle kterého je v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků (tedy zpravidla výboru) rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Souběh funkcí a dohoda o provedení práce

Dne 11. února 2015 představenstvo Stavebního bytového družstva svým usnesením 32/15 zrušilo k 1. 5. 2015 funkci č. 9.2. – náměstek provozního oddělení. Dne 18. března 2015 ale představenstvo usnesením 37/15 doplnilo své usnesení 32/15 bod 1 o odst. g) ve znění: „schvaluje k 1. 5. 2015 uzavření dohody o provedení práce  s náměstkem provozního oddělení do 31. 12. 2015“. Domnívám se, že na základě takto uzavřené dohody o provedení práce zůstal místopředseda představenstva zaměstnancem SBD (tj. též náměstek provozního oddělení), a tak u něho k 1. 5. 2016 vznikl souběh funkcí. Pro úplnost uvádím, že k 1. 6. 2015 členové představenstva neměli shromážděním delegátů - v případě SBD shromážděním delegátů, které plní působnost členské schůze, schválené smlouvy o výkonu funkce, nikoliv na základě skutečnosti, že by shromáždění bylo neusnášeníschopné, ale z důvodu lajdáckého přístupu představenstva, které za období od 1. 7. 2014 nebylo schopné shromáždění předložit návrh smluv ke schválení, a přesto si nechalo vyplácet odměny za svou činnost. Pomíjím problematiku „souběhu funkce“ v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15 ze dne 22. 9. 2016 k souběhu funkcí, kde problematika výše uvedeného souběhu funkce je odlehčena od problematiky kolize náplní uvedených činností, když člen statutárního orgánu a současně zaměstnanec neprovádí činnosti, které by se vzájemně překrývaly. Moje prosba, žádost o právní názor směřuje k následující skutečnosti: 1. Zda ve výše uvedeném platí, z výslovného ust. § 61 odst. 3 ZOK, který stanovuje v odstavci 1, že jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, že pracovní smlouva (zakládající pracovněprávní vztah) musí být schválena nejvyšším orgánem družstva, tj. shromážděním delegátů. 2. Zda ustanovení odstavce 1 se použije obdobně na určení mzdy zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti. Upřesňují, že dle zjištěné informace se jedná o dohodu o provedení práce dle § 75 zákoníku práce, ve které byla ujednána doba plnění od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015, v rozsahu 25 hod./týdně, smluvní odměna 350 Kč/hod., pak celková smluvní hrubá odměny za celkovou odpracovanou dobu 875 hodin činila 306 000 Kč (celkem 35 týdnu * 25 hod./týden * 350 Kč/hod. = cca 306 000 Kč). 3. Zda v tomto případě se nejedná o bezdůvodné obohacení ze strany člena orgánů. 4.     Zda nejde ze strany členů představenstva o porušení povinnosti při správě cizího majetku, resp. porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, resp., zda se nejedná o porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

Úvodem dovolte, abych zmínil, že bez znalosti konkrétních poměrů v družstvu a znění jednotlivých usnesení mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně s odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K vašemu prvnímu dotazu uvádím, že dohoda o provedení práce uzavřená mezi družstvem a členem jeho statutárního orgánu jako celek nemusí být s největší pravděpodobností schvalována nejvyšším orgánem družstva. DPP by však neměla nahrazovat smlouvu o výkonu funkce, neboť pokud není odměna člena statutárního orgánu sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný. Toto pravidlo nelze obcházet uzavíráním pracovních smluv či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jak rovněž dovodila soudní praxe. Pokud by se náplň práce dle DPP překrývala se smlouvou o výkonu funkce či pokud by směřovala na činnost spojenou s obchodním vedením družstva, pak je DPP neplatná a plnění na základě DPP je bezdůvodným obohacením člena statutárního orgánu.

Schvalovanou náležitostí DPP je však sjednaná odměna za provedenou práci. Odměnu schvaluje orgán příslušný ke schválení smlouvy o výkonu funkce, tím je dle ZOK nejvyšší orgán společnosti. Důvodem je ochrana před vyplácením prostředků obchodních korporací členům statutárního orgánu bez bližších důvodů. Nad rámec doplňuji, že dohodu o provedení práce lze uzavřít max. na 300 hod. za rok.

Pokud vyplácená odměna z DPP nebyla řádně schválena, může se za určitých okolností jednat o bezdůvodné obohacení. Především o BO půjde tehdy, překrývá-li se náplň práce dle DPP s náplní funkce člena statutárního orgánu. Pokud byla práce odlišná od výkonu funkce skutečně odvedena, o bezdůvodné obohacení se spíše nejedná.

Jestliže statutární orgán družstva vyplácí odměnu, ačkoli její výše nebyla řádně schválena, může se jednat o porušení povinnosti při správě cizího majetku. Pokud odměna přesahuje obvyklou odměnu, lze uvažovat i o porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jaká má být teplota na společném schodišti v bytovém domě?

Jaká má být teplota na společném schodišti v bytovém domě společenství vlastníků? Bydlíme v bytovce o 5 bytových jednotkách. Schodiště máme nevytápěné, jen u sklepů vedou trubky od kotle. Máme souseda, který neustále otvírá i v mrazech okna na chodbě a nechává je celý den i přes noc otevřená. Na chodbě je zima a vniká i do bytu, když člověk otevře při odchodu dveře. Našla jsem jen teplotu 10 ˚C na vytápěném schodišti. Nevím, zda se tím máme řidit i my.

Výši teploty v prostorách bytového domu stanovuje obecně vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který stanovuje mimo jiné některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií a požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie. Dle ust. § 7 odst. 4 zákona platí, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými uvedenou vyhláškou.

Samotná vyhláška v ust. § 2 odst. 6 stanovuje, že v průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy. Dle přílohy č. 1 této vyhlášky poté platí, že výpočtová vnitřní teplota v otopném období pro vytápěné schodiště v trvale užívaných obytných budovách by měla činit 10˚ C.

Co se týče Vámi zmiňovaného souseda, který vpouští do domu a bytů mráz, doporučuji Vám se s ním pokud možno domluvit. Nebude-li domluva možná, bylo by na místě zvážit podání žaloby na ochranu vlastnického práva (tzv. sousedská žaloba) ve smyslu ust. § 1012 a následující občanského zákoníku ve spojení s ust. § 1175 občanského zákoníku.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Bývalý předseda SVJ odmítá vydat dokumenty. Jak máme postupovat?

Dne 30. 4. 2014 uplynula funkční doba výboru našeho SVJ. Tehdejší předseda neudělal žádné kroky ke zorganizování nových voleb. Podepisoval nadále za SVJ veškeré dokumenty a na žádosti členů SVJ nereagoval. Proto byl dne 20. října 2016 na shromáždění vlastníků zvolen nový výbor. Bývalý předseda se tohoto shromáždění osobně nezúčastnil a na výzvu k předání dokumentů nereagoval. Tato situace (odmítání předání dokumentů SVJ) je pro nový výbor SVJ nadále neúnosná. Nejde například ověřit finanční náklady na provedenou rekonstrukci domu. Obstrukce ze strany bývalého předsedy vzbuzují domněnku, že není vše v pořádku. Proto musí nový výbor SVJ udělat radikální krok. Může to být v tomto případě například trestní oznámení na neoprávněné zadržování dokumentů SVJ nebo špatné hospodaření se svěřenými prostředky?

Odpověď – 1. část

Jak vyplývá z vašeho dotazu, ve vašem společenství vlastníků jednotek nebyl po určitou dobu zvolený výbor, a formálně vzato tedy nebyl ustanovený statutární orgán. Tato skutečnost může být pro faktické fungování společenství vlastníků velmi problematická, neboť po Vámi uvedenou dobu nebyl žádný způsobilý orgán, který by mohl za Vaše společenství jednat a v případě, že by tak činil, na uvedené jednání by bylo možné pohlížet jako na tzv. zdánlivé právní jednání ve smyslu ust. § 551 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Z vašeho dotazu dále vyplývá, že dokumenty patří společenství vlastníků jednotek a nikoliv členovi výboru. Pokud je tedy prokazatelné, že dokumenty má stále u sebe a zároveň tyto dokumenty prokazatelně patří společenství vlastníků jednotek, je možné se domáhat jejich vrácení u soudu tzv. žalobou na vydání věci na základě ust. § 1040 občanského zákoníku.

Co se týče samotné povahy funkce člena výboru a jeho vztahu k právnické osobě, za kterou jedná, občanský zákoník komplexní úpravu povahy této funkce neobsahuje a stanovuje pouze několik dílčích práv a povinností ve vztahu ke způsobilosti osoby být členem takového orgánu a obecná pravidla při výkonu funkce. Jednou z podstatných povinností je zejména povinnost jednat s péčí řádného hospodáře dle ust. § 159 občanského zákoníku, na základě které byl bývalý člen výboru povinen jednat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Dle mého právního názoru byl bývalý člen výboru povinen jednat takto po celou dobu svého výkonu funkce, tedy i poslední den svého funkčního období, kdy by měl být připraven předat veškerou dokumentaci novému členu výboru.

Dovoluji si vás však upozornit, že výše uvedená odpovědnost by mohla s ohledem na konkrétní okolnosti dopadat též na ostatní členy výboru, kteří funkci v rozhodném období přijali.

Odpověď – 2. část

Co se týče trestněprávní odpovědnosti, trestní zákoník obsahuje zejména trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 t.z. Dle odstavce prvního poté platí, že kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Dovoluji si však upozornit, že aby byla naplněna výše uvedená skutková podstata trestného činu, musí mimo jiné dojít jednáním bývalého člena ke způsobení škody nikoliv malé, což představuje škodu dosahující částky nejméně 25.000,- Kč.

S ohledem na vše výše uvedené bych Vám proto doporučil vyzvat bývalého člena k vrácení podkladů tzv. kvalifikovanou předžalobní výzvou ve smyslu ust. § 142a občanského soudního řádu. V případě, že by Vám ani v takovém případě nebyly podklady vydány, doporučuji se obrátit s výše uvedenou žalobou na příslušný soud.

Vedle toho, pokud bývalý člen výboru prokazatelně porušil svoji povinnost péče řádného hospodáře a zároveň tím společenství vlastníků vznikla škoda, můžete zároveň s vydáním též žádat, aby tuto škodu nahradil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Od kdy platit zálohy služeb SVJ, když v domě ještě existuje BD

Dne 14. října 2016 jsme se de iure (právní účinky vkladu do katastru nemovitostí) stali vlastníky 4 bytových jednotek v domě, kde dalších 5 bytů + 2 nebytové jednotky drží bytové družstvo, jehož jsme zůstali členy. Domníváme se, že už od listopadu 2016 jsme jako členové SVJ neměli platit zálohy na služby na bankovní účet BD, ale na samostatný bankovní účet SVJ. Předsedkyně BD, která je rovněž předsedkyní SVJ, však založila účet SVJ až od ledna 2017 a tvrdí, že naše příspěvky za rok 2016 patří BD. Je možné, abychom dodatečně převedli své zálohy za listopad a prosinec na bankovní účet SVJ, a pokud ano, jak máme postupovat?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika a povahu vašich členských vztahů, zejména konkrétní znění stanov bytového družstva a společenství vlastníků jednotek, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy rozúčtování nákladů na služby a členských práv a povinností ve zmiňovaných právnických osobách.

Pokud se stanete vlastníkem bytové jednotky, povinnost hradit zálohy na služby Vám zpravidla vzniká v okamžiku, kdy nabydete vlastnické právo k bytové jednotce. Je třeba s Vámi souhlasit, že jestliže jste se stali vlastníky bytové jednotky, změnila se pro Vás též osoba poskytovatele služeb. Poskytovatelem služeb ve vztahu k vlastníkům bytových jednotek je v souladu s ust. § 2 písm. a) bod 2. zákona č. 67/2013 Sb., právě společenství vlastníků jednotek.

Na druhé straně je Vaší povinností hradit zálohy na účet a způsobem, který si s poskytovatelem služeb v mezích zákona sjednáte. Označí-li tedy společenství vlastníků jednotek určitý účet, na který máte zálohy hradit, splníte svoji povinnost hrazením práv na tento účet. Může se jednat i o účet, který společenství používá společně s jinou osobou. Tímto postupem by však ze strany společenství nemělo být ohroženo plnění povinnosti vést řádnou evidenci o provedených platbách a náležitě vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh. Společenství vlastníků jednotek by se tedy v důsledku nemohlo domáhat úhrady plateb, když tuto povinnost řádně plníte dle údajů, které Vám k tomu poskytlo.

Nad rámec toho si dovoluji upozornit, že vznikem společenství vlastníků jednotek se v bytovém domě změnil poskytovatel služeb nejen pro Vás, ale též ve vztahu k bytovému družstvu, které by jako vlastník více bytových jednotek mělo být nově v pozici příjemce služeb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Co je všechno potřeba doložit do obchodního rejstříku v případě změn

Jsme  malé SVJ se sedmi bytovými jednotkami. Nyní jsme zjistili, že je nutno změnit stanovy SVJ. SVJ bylo založeno v roce 2005. Pověřený vlastník /nyní předseda společenství vlastníků je pořád stejný, tudíž jsme žádné změny neprováděli (neproběhlo oficiální znovuzvolení). Jak tyto změny nejlépe napravit, lze obě provést současně – znovu zvolit předsedu a změnit stanovy na jednom shromáždění. Návrhy na zápis do rejstříku si budeme provádět sami, jelikož pro tak malé společenství jsou právní úkony drahé. Prosím, co  třeba do obchodního rejstříku doložit za listiny k provedení změn?

Na jednání shromáždění je možné hlasovat a jednat o všech bodech programu, které byly řádně navrženy a v souladu se stanovami projednány. S ohledem na skutečnost, že bývá mnohdy komplikované adekvátní počet členů svolat, projednání více bodů na jednom shromáždění lze jen doporučit, včetně spojení hlasování o přijetí nových stanov s volbou předsedy společenství vlastníků.

Co se týče zápisu zvoleného předsedy společenství vlastníků do veřejného rejstříku, náležitosti a podmínky zápisu stanovuje zejména zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V prvé řadě je nezbytné připravit návrh na změnu zapsaných údajů. Tento návrh může být podán pouze na formuláři, který je možné vyplnit online na stránkách Ministerstva spravedlnosti, dostupný zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

K návrhu je poté nezbytné přiložit povinné přílohy. Vedle zápisu ze shromáždění, včetně listiny přítomných a případných plných mocí, je nezbytné dále přiložit souhlas zvoleného předsedy dle § 12 zákona č. 304/2013 Sb. a čestné prohlášení o tom, že je způsobilý pro výkon volené funkce statutárního orgánu, tj. že je osobou plně svéprávnou, bezúhonnou, nebyl mu osvědčen úpadek a v posledních třech letech proti němu nebylo vedeno insolvenční řízení.

Řádně vyplněný návrh se poté podává u příslušného rejstříkového soudu. Na závěr si dovoluji upozornit na skutečnost, že zápis do veřejného rejstříku podléhá soudnímu poplatku, přičemž při změně údajů činí soudní poplatek 2.000,- Kč dle Položky č. 11 přílohy č. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Seznam majitelů bytových jednotek na vývěsní tabuli

Má představenstvo SVJ právo zveřejnit na vývěsní tabuli seznam majitelů bytových jednotek v objektu včetně čísla bytu a jeho umístění? 

S ohledem na to, že ve vašem dotazu hovoříte o SVJ, dovozuji, že dům, ve kterém se nachází byt ve Vašem vlastnictví, byl prohlášením vlastníka rozdělen na jednotky a tyto jednotky pak byly samostatně zapsány do evidence katastru nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že evidence katastru nemovitostí je tzv. veřejným seznamem a každý (jakákoli třetí osoba) má právo do této evidence nahlížet, domnívám se, že uveřejnění seznamu vlastníků jednotek na vývěsní tabuli není nezákonné, když právě v této evidenci lze vlastníky jednotek dohledat, a to i elektronicky prostřednictvím webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Kromě jména vlastníka je veřejně dostupným údajem také jeho bydliště.

Problematické z hlediska ochrany osobních údajů by mohlo být uveřejnění např. data narození vlastníků, telefonního čísla či e-mailové adresy vlastníků. Toto však z Vašeho dotazu nevyplývá, pročež mám za to, že k porušení práva na ochranu osobních údajů spíše nedošlo.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Co je to "společný zástupce"?

Jsem spoluvlastníkem bytové jednotky a ráda bych znala výklad pojmu "společný zástupce" a odpovědi na spoustu otázek, které mne v souvislosti s jeho "používáním" napadají. NOZ v § 1185 uvádí, že "spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu." Co přesně to v praxi znamená? Znamená to, že si musí spoluvlastníci někoho z nich zvolit? Neomezuje to výkon jejich vlastnického práva? A co když spoluvlastníci nemají na některé problematiky související se správou domu jednotný názor? I v tomto případě si volí společného zástupce? Kdo je "osoba odpovědná" za správu domu, je to SVJ, nebo je to firma, která na základě mandátní smlouvy správu domu fakticky vykonává? Můžou se (v případě, že se zástupce musí zvolit) shromáždění společenství účastnit i ostatní vlastníci jednotky? Spousta věcí k řešení přece často vyvstane až přímo na shromáždění a nelze se na ně dopředu domluvit. 

K vašemu dotazu stran výkladu pojmu „společný zástupce“ mohu uvést toliko, že se jedná o osobu, kterou si spoluvlastníci zvolí, aby je zastupovala při jednání s osobou odpovědnou za správu domu. Společným zástupcem nemusí být jeden ze spoluvlastníků, může se jednat i o jakoukoli třetí osobu. Zmocnění nemusí být písemné, avšak vzhledem k vyšší míře právní jistoty na straně SVJ písemné zmocnění doporučuji. Z praktického hlediska to znamená, že spoluvlastníci se na něčem dohodnou a společný zmocněnec pak prezentuje jejich vůli navenek.

Osobou odpovědnou za správu domu je SVJ, zřizované právě za tímto účelem. Pokud SVJ nevzniklo, je osobou odpovědnou za správu domu správce. SVJ (správce) může správu domu přenechat správcovské společnosti, avšak stále zůstává odpovědnou osobou.

Pro každé jednotlivé jednání vůči osobě, která je odpovědná za správu domu, se mohou spoluvlastníci dohodnout na jiném společném zástupci, který za ně bude s SVJ jednat. Vždy tak, jak si přeje většina ostatních spoluvlastníků. Jejich vlastnické právo to nijak neomezuje.

Pro společného zástupce platí obdobně právní úprava obsažená v ustanovení § 1134 až 1138 občanského zákoníku o správci společné věci. O volbě a odvolání správce (společného zástupce) rozhodují spoluvlastníci stejně jako o záležitostech běžné správy, tj. prostou většinou hlasů. Společný zástupce jedná jako „příkazník“, tzn. na pokyn zmocnitelů (spoluvlastníků).

Účasti všech spoluvlastníků na shromáždění vlastníků jednotek nic nebrání. Hlasovací právo však za všechny spoluvlastníky vykonává právě společný zástupce. Nemají-li spoluvlastníci na některé věci související se správou domu stejný názor, jedná navenek společný zástupce tak, jak požaduje prostá většina spoluvlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Hrozí nezvolení kontrolní komose

Ve stanovách máme bod o kontrolní komisi, dosud fungovala. Nyní nás čekají nové volby a hrozí, že kontrolní komise nebude zvolena, protože se do ní nepřihlásí žádný kandidát. Pokud se opravdu stane, že budeme bez kontrolní komise (a není šance zvolit ani revizora), je nutné měnit stanovy, a to tak, že článek týkající se kontrolní komise se ze stanov vyjme, a stanovy tedy nebudou obsahovat bod o kontrolní komisi z důvodu, že není?

Kontrolní komise je v případě společenství vlastníků jednotek volený orgán, jehož zřízení záleží na úpravě obsažené ve stanovách SVJ. Zákon existenci kontrolní komise nevyžaduje. Dovolte proto, abych uvedl, že bez znalosti stanov Vašeho SVJ bohužel nemohu jednoznačně konstatovat, jaký je ve Vašem konkrétním případě postup za situace, kdy členové kontrolní komise nejsou zvoleni. K tomuto se mohu vyjádřit pouze obecně.

Stejně jako stanovy vašeho SVJ upravují zřízení kontrolní komise, měly by upravovat také způsob volby jejích členů. Obecně platí, že členy voleného orgánu volí shromáždění vlastníků jednotek. Člen voleného orgánu by měl se svým zvolením souhlasit. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, ponechává úpravu postupu při nezvolení členů volených orgánů na stanovách SVJ.

Pokud stanovy neurčí jinak, platí, že funkční období členů volených orgánů je pětileté. Stejně tak, pokud není ve stanovách určeno jinak, mohou členové voleného orgánu, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Stává se, že se členy voleného orgánu nepodaří zvolit napoprvé. Při opakovaných neúspěších je pak na shromáždění vlastníků jednotek, zda na existenci kontrolní komise trvá. Pokud by se opakovaně nepodařilo členy komise zvolit (z nejrůznějších důvodů), pravděpodobně není mezi vlastníky vůle, aby tento orgán nadále fungoval. V tom případě připadá do úvahy možnost změny stanov, při které bude kontrolní komise ze stanov vypuštěna. Neobsazení orgánu však automaticky neznamená, že je nutné se tomuto přizpůsobit a změnit stanovy. Je možné, že zájem vlastníků o členství v kontrolní komisi se postupem času změní a její obsazení už nebude představovat takový problém.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jaký je rozdíl mezi Sdružením vlastníků a SVJ?

Obracím se na vás s žádostí o informace, týkající se rozdílů mezi Sdružením vlastníků domu a Společenstvím vlastníků jednotek. Bydlím v domě, ve kterém "vládne" Sdružení vlastníků domu zapsané ve spolkovém rejstříku u krajského soudu. Jaké má toto sdružení postavení?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy správy domu a pozemku a postavení subjektů na ní se podílejících.

Z vašeho dotazu bohužel nevyplývá, v čem spatřujete vládnutí spolku ve vašem bytovém domě. Předpokládám, že tímto myslíte správu domu a pozemku, tj.  vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správu domu a pozemku jsou v bytovém domě oprávněny vykonávat pouze subjekty, které splňují zákonem stanovené a předvídané podmínky. Konkrétně pak dle ust. § 1190 občanského zákoníku správu domu a pozemku vykonává buď společenství vlastníků jednotek, a nevzniklo-li ve vašem bytovém domě, vykonává správu domu a pozemku tzv. správce.

V prvé řadě je nezbytné posoudit, zda jsou vlastníci bytových jednotek povinni založit společenství vlastníků jednotek, což jsou vlastníci povinni učinit v bytovém domě, v němž je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Pokud však k řádnému založení došlo, správu domu a pozemku vykonává právě společenství vlastníků prostřednictvím zvoleného výboru či předsedy a shromáždění v souladu se stanovami a zákonem.

Pokud ve vašem bytovém domě společenství nevzniklo, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění. Vedle toho však může vystupovat správce, což je osoba, která může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku. Osobou správce je ze zákona vlastník, který má na společných částech podíl větší než poloviční. Pouze pokud by zde taková osoba nebyla, je možné zvolit jako správce jinou osobu, což by mohl být též vámi zmiňovaný spolek.

Odpověď – 2. část

Pokud jste vládnutí spolku spatřovala v tom, že dochází k organizované domluvě členů vašeho společenství vlastníků jednotek prostřednictvím spolku a následnému koordinovanému hlasování na shromáždění, jedná se o poněkud odlišnou situaci. Postavení spolku by v takovém případě mohlo spočívat buď v tom, že je mu ze strany některých členů udělena plná moc pro hlasování na shromáždění anebo slouží výhradně pro koordinaci názorů a formování určité zájmové skupiny ve Vašem společenství vlastníků.

Občanský zákoník výslovně nestanovuje žádná přímá omezení ohledně způsobu hlasování. S ohledem na skutečnost, že prostřednictvím hlasování na shromáždění se formuje vůle společenství vlastníků, bylo by možné jakékoliv zásahy do výkonu hlasovacích práv nahlížet jako zásah do výkonu členských práv, případně výkonu vlastnického práva v rozsahu působnosti společenství vlastníků a shromáždění.

Mám však za to, že koordinace hlasování by nemusela být v obecné rovině postižitelná. Podstatou shromáždění, jakožto nejvyššího orgánu společenství vlastníků, je formování vůle zákonem stanovenou většinou hlasů. S ohledem na to je nezbytné, aby došlo ke shodě většiny, což v sobě může zahrnovat mimo jiné též předchozí domluvu.

Menšinovému vlastníkovi občanský zákoník poskytuje proti vůli většiny obranný prostředek. Pro případ, že byste tak byla přehlasovaná a je pro to důležitý důvod, můžete dle ust. § 1209 občanského zákoníku do tří měsíců ode dne, kdy jste se o rozhodnutí dozvěděla nebo dozvědět mohla, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl, anebo můžete též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jeden pozemek a dvě SVJ

Naše SVJ sousedí s dalším SVJ a mezi těmito dvěma budovami je pozemek (cesta), která umožňuje přístup k zadní části pozemku, kde bychom chtěli vybudovat parkovací místa. Tento pozemek (cestu) nám nabídlo město ke koupi, naše SVJ má 4 bytové jednotky a sousední 6. Souvisí s tím však několik problémů. Sousední dům si myslí, že by svých 6/10 mohlo koupit jako společenství a ne jako samostatné fyzické osoby. Je to možné? Chtějí to z toho důvodu, že mají v domě  problematického vlastníka, který "nemá" zájem o koupi. Tím, že by to nabylo SVJ do svého vlastnictví, tak ho při rozhodování o koupi  můžou přehlasovat. Na pozemku stojí provizorní garáž, jednoho z vlastníků většího bytového domu, my se stavbou nesouhlasíme, musí ji po naší žádosti odstranit, i když my bychom vlastnili menší část pozemku, tj. 4/10?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy společenství vlastníků jednotek a nabývání vlastnictví.

Co se týče vaší první otázky ohledně nabytí vlastnictví k nemovité věci, tak dle ustanovení § 1195 zákona č. 89/2012 Sb., může společenství vlastníků jednotek nabývat majetek, a to včetně nemovitých věcí. Majetek však společenství vlastníků může nabýt pouze za účelem správy domu a pozemku. Pokud by tedy Vaše společenství vlastníků jednotek pozemek užívalo výlučně ke správě domu a pozemku, mělo by být nabytí vlastnického práva k pozemku v souladu se zákonem. Tento právní názor je podpořený též rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 11 Cmo 212/2005, v němž je uvedeno, že nabytí vlastnického práva k pozemku navazujícímu na pozemek zastavěný domem spadá pod pojem správy domu. Pokud by poté nebyla ohrožena řádná správa domu a pozemku, bylo by též možné, aby uvedený pozemek nabyla do podílového spoluvlastnictví dvě společenství vlastníků jednotek.

Co se týče vaší otázky ohledně odstranění stavby, bude rozhodné, zda je garáž na pozemku postavena na základě souhlasu vlastníka pozemku či jiného práva, například nájmu, práva odpovídajícímu věcnému břemenu apod. Pokud by garáž na předmětném pozemku stála bez právního titulu, mohl by se vlastník domáhat, aby došlo k jejímu odstranění. Na okraj si vás však dovoluji upozornit, že se může jednat o relativně komplikovanou právní věc, při níž je nezbytné zohlednit veškeré tituly pro užívání věci, včetně případné otázky vydržení.

K vašemu dotazu ohledně práva spoluvlastníka ke společné věci, tak obecně platí, že o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů a o významné záležitosti rozhodují dvoutřetinovou většinou hlasů. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud. V případě, že se potřebné většiny dosáhne, má přehlasovaný spoluvlastník možnost navrhnout, aby o záležitosti rozhodl soud.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

SVJ a bytové družstvo v jednom domě a s tím související právní problémy

Měla bych dva dotazy, neboť řešíme nyní dvě věci, se kterými si nevíme rady. 1) Jsme činžovní bytový dům o 11 bytových jednotkách. Deset jednotek je již převedeno do osobního vlastnictví, 1 problematická bytová jednotka je stále ve vlastnictví bytového družstva. V domě máme tedy dva právní subjekty - SVJ a BD. V SVJ máme jednoho vlastníka navíc, který není členem BD, všichni ostatní v domě jsou zároveň členy BD i SVJ. Ve fondu oprav SVJ máme málo peněz, v BD nám visí peníze z prodeje jedné uvolněné bytové jednotky. Vlastníci nechtějí platit vysoké platby do fondu oprav SVJ s tím, že dům máme opravený. Problém je, že v SVJ se za 8 let existence nenakumulovaly žádné peníze a postupně bude třeba nějaké opravy provést a našetřit na budoucí údržbu/opravy domu. Máme tedy nyní dvě možnosti - navýšit fond oprav SVJ nebo převést volné peníze z BD do SVJ. Můj dotaz zní: Je možné volné peníze z BD převést do SVJ? Nemůže to někdo napadnout s tím, že to je zvýhodnění jednoho z vlastníků, který jako jediný není členem BD? Nebo je možné volné peníze z BD proinvestovat do oprav domu, i když BD je již vlastníkem pouze jedné bytové jednotky? 2) Protože provoz BD je pro nás prodělečným, zvažujeme jeho likvidaci tak, že všichni členové mimo nájemců problematické bytové jednotky vystoupí z družstva a dají podnět k rejstříkovému soudu s tím, že počet členů družstva klesl pod 3, ať vyhlásí likvidaci družstva. Jak se poté v takovém případě postupuje, pokud původní vedení družstva nechce vykonávat funkci likvidátora, a jak se postupuje, když v družstvu zůstane majetek - ta jedna bytová jednotka a k ní se vztahující další členský vklad a nájemní smlouva? 

Dovolte, abych uvedl, že bez znalosti stanov bytového družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek či okolností vzniku SVJ a převodu jednotek z BD mohu při odpovědi na Vaše dotazy vycházet pouze z Vámi uvedených skutečností a z obecné právní úpravy, a to ze zákona č. 89/2012 Sb. (OZ) a 90/2012 Sb. (ZOK).

V prvé řadě považuji za důležité zdůraznit, že bytové družstvo a SVJ jsou dva na sobě nezávislé a samostatné subjekty. Bytové družstvo (BD) hospodaří se svým majetkem samostatně a jako takové může být členem SVJ. SVJ je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

BD není povinno prostředky, se kterými hospodaří (které jsou jeho majetkem), kamkoli převést. Záleží pouze na BD, jak s nimi naloží. Jakým způsobem družstvo v těchto věcech rozhoduje, určí stanovy, popř. zákon. Právo BD nakládat se svým majetkem do jisté míry omezuje ustanovení § 750 ZOK. To stanoví, že zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

Je tedy otázkou, co lze považovat za uspokojování bytových potřeb členů družstva a co už nikoli. Pravděpodobně lze pod tento pojem zahrnout opravy domu, ve kterém se nachází družstevní byty. Teoreticky lze uvažovat i o převedení peněz do tzv. „fondu oprav“ SVJ, když tento fond je účelově vázán a prostředky z něj lze užít jen k opravám a úpravám domu, ve kterém se nachází družstevní byty. Nicméně platí, že se jedná o jiný subjekt, kterému BD de facto věnuje své prostředky, což se nemusí líbit členovi družstva, který není zároveň členem SVJ.

Upozorňuji tedy, že každý člen družstva může před soudem napadnout platnost usnesení členské schůze družstva pro jeho rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Posouzení toho, zda lze se ziskem BD naložit dle přijatého usnesení, by záleželo na příslušném soudu. Pokud by se ukázalo, že je usnesení neplatné, muselo by SVJ prostředky BD vrátit.

Odpověď část 2:

K vašemu druhému dotazu uvádím, že v případě, kdy členové družstva z družstva vystoupí, bude jim náležet tzv. „vypořádací podíl“. Ze zákona vyplývá, že vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu, není-li ve stanovách určeno jinak.

Bude-li soudem nařízena likvidace BD, je postup následující. Veškerý majetek družstva se zpeněží a dojde k vypořádání závazků BD. To, co zbude po úhradě závazků družstva, představuje tzv. likvidační zůstatek, který je určen k rozdělení mezi členy družstva. Nejdříve každému členovi připadne částka odpovídající výši jeho splněného členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se pak mezi členy BD rozdělí rovným dílem. Zůstane-li v družstvu jen jeden člen, pak mu v podstatě připadne celý likvidační zůstatek.

Nařídí-li soud likvidaci BD, jmenuje BD likvidátora. Likvidátorem může jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu BD, nebyl-li podán jiný návrh. Takto jmenovaný likvidátor nemůže ze své funkce odstoupit, může pouze navrhnout soudu, aby jej funkce zprostil, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

Vzhledem k tomu, že z Vámi uvedeného vyplývá, že družstvo v současné době disponuje movitým i nemovitým majetkem, nepovažuji vystoupení členů z BD za vhodný krok. Máte-li zájem na zrušení a zániku BD, je možné, aby se na likvidaci usnesla členská schůze. V tom případě by ostatní členové nepřišli o podíl na likvidačním zůstatku. Při vstupu do likvidace by měl být BD povolán likvidátor. Jestliže povolán nebude, postupuje se dle výše uvedeného.

Teoreticky by navíc mohlo být možné dohodnout se tak, že se likvidační zůstatek převede do tzv. „fondu oprav“ SVJ. Jestliže by člen družstva, který není členem SVJ, s tímto nesouhlasil, byl by mu jeho podíl na likvidačním zůstatku vyplacen.

Záležitost doporučuji pro její komplikovanost dále konzultovat s právníkem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS                                                                                                      

Nové stanovy SVJ a nevyřešené otázky s tím spojené

Jsme SVJ se šesti byty. V současné době připravujeme ke schválení nové stanovy. Můžeme mít výbor zastoupený členem z každé bytové jednotky? Tedy šestičlenný? To znamená, že bychom byli všichni ve výboru? Jak ale potom se shromážděním? Jeden z našich členů na daném trvá. Jak se budeme volit? A v případě nějaké změny ve výboru (tedy změny člena) je nutné toto vždy uskutečnit přes notáře? Budou další platby při změnách v rejstříku? 

Dovolte, abych k vašemu dotazu v prvé řadě uvedl, že tvorba stanov je poměrně složitým procesem a jejich přípravu není vhodné podceňovat. Ukáže-li se, že některá ustanovení potřebám společenství nevyhovují, bude nutné stanovy upravovat, což je spojeno s dalšími náklady. Doporučuji proto, abyste vyhotovení stanov přenechali právníkovi, který může stanovy přizpůsobit vašim potřebám hned od počátku a upozorní Vás na případné nedostatky.

Obecně platí, že výbor je voleným kolektivním orgánem a počet jeho členů závisí na úpravě ve stanovách, tzn., že i šestičlenný výbor je možný. Upozorňuji však na to, že členství ve výboru se nepojí s členstvím v SVJ. Jako člen výboru proto může být navržen a zvolen i kdokoli mimo SVJ (nikoli jen vlastník jednotky). Navíc se vyžaduje souhlas zvoleného člena. Nebude-li výbor obsazen, může o jeho „doplnění“ za určitých okolností rozhodnout soud. Je rovněž nutné promyslet, kdo a jakým způsobem bude oprávněn SVJ zastupovat navenek, a jak se bude postupovat při rovnosti hlasů při rozhodování výboru.

K první části vašeho dotazu tak uzavírám, že návrh považuji spíše za nepraktický. Z počátku můžete být ve výboru všichni vlastníci jednotek, avšak rozhodne-li se někdo z funkce odstoupit, nelze mu v tomto bránit a nebude nikdo „z vlastních řád“, kdo by mohl zaujmout jeho místo. Členem výboru by se mohla stát osoba „zvenčí“. To však platí i v případě, kdy bude výbor jen tříčlenný, nenajde-li se někdo, kdo bude se zvolením do funkce souhlasit.

Počet členů výboru nemá na existenci shromáždění žádný vliv. Jedná se o dva samostatné orgány. Shromáždění tvoří všichni vlastníci, výbor volení členové. Způsob volby záleží na úpravě ve stanovách.

Pro změnu členů ve výboru není nutné, aby byl shromáždění vlastníků přítomen notář, nestanoví-li stanovy jinak. Zákon nevyžaduje, aby byla volba osvědčena notářským zápisem. Při změnách v rejstříku je však vždy nutné počítat se správními poplatky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Zpráva o hospodaření společenství vlastníků - jak správně postupovat podle zákona?

Řídíme se §1179 NOZ, nebo je povinen statutární orgán vystavit výsledky za loňský rok o hospodaření SVJ jednotlivě vlastníkům, anebo to  prezentovat na shromáždění SVJ?

Dovolte, abych uvedl, že bez znalosti konkrétní úpravy poměrů ve vašem domě a znalosti stanov SVJ můžeme na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině, zejména s odkazem na zákonnou úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Pokud ve vašem domě vzniklo společenství vlastníků jednotek, pak dle obecné právní úpravy platí, že do působnosti shromáždění vlastníků patří mimo jiné i schválení vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu. Totéž vyplývá z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., dle kterého shromáždění vlastníků jednotek schvaluje jak rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách, tak jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek.

Z uvedeného lze dovodit, že výsledek hospodaření a zprávu o hospodaření společenství vlastníků by měla osoba odpovědná za správu domu předkládat shromáždění vlastníků každoročně ke schválení.

Ustanovení § 1179 občanského zákoníku pak právo vlastníka jednotky mít přehled o tom, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje, posiluje. Máme za to, že vlastník jednotky má právo požádat odpovědnou osobu o umožnění nahlédnutí do účetních knih, smluv a dokladů kdykoli nad rámec každoročního schvalování výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření. Pravidla pro uplatnění práva mohou blíže upravovat stanovy společenství, jinak se užijí obecná pravidla pro soukromý styk.

Lze uzavřít, že schválení výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků shromážděním vlastníků není možné nahradit pouhým poukazem na ustanovení § 1179 s tím, že kterýkoli vlastník může nahlédnout do dokumentů souvisejících s hospodařením SVJ. Právo nahlédnout do podkladů by mělo být nad rámec uvedeného.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Odkup společných prostor a vklad peněz do fondu oprav

Bydlím v bytovém domě o osmi bytových jednotkách v osobním vlastnictví. Máme založeno SVJ. Jeden z majitelů bytů (před časem se stal předsedou SVJ) žádá o odkup společných nebytových prostor, které náleží k bytům, a jednotliví vlastníci bytů vlastní svůj podíl (každý dle výměry plochy bytů). Mohla bych se vás zeptat, zda je možné, aby soused vložil kupní cenu do fondu oprav společenství vlastníků? Většina vlastníků to tak chce, já však tvrdím, že příslušný vypočítaný podíl náleží jednotlivým vlastníkům a ten si pak může rozhodnout, jak s penězi naloží. Navíc by do fondu oprav měli vkládat své finanční prostředky všichni členové SVJ včetně souseda, který má záměr tento prostor koupit. On to však učinit nechce.

Vzhledem k tomu, že neznám konkrétní úpravu obsaženou ve stanovách SVJ a nemám k dispozici prohlášení vlastníka nemovitosti, mohu na Vaši otázku odpovědět v obecné rovině.

V prvé řadě je nutné rozlišit, zda mají být předmětem převodu společné části v domě ve smyslu § 2 písm. g) zrušeného zákona o vlastnictví bytů a též dle účinného § 1160 občanského zákoníku ve spojení s § 5 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., nebo nebytový prostor, který je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě, např. půdní prostor.

V prvním případě je věc trochu komplikovanější, neboť prodejem části společných prostor v domě dojde ke změně velikosti podílů jednotlivých vlastníků na společných částech domu a tomuto je nutné přizpůsobit prohlášení vlastníka nemovitosti. Zároveň dle ustanovení § 1214 občanského zákoníku musí dát k převodu souhlas všichni vlastníci jednotek v domě.

Ve druhém případě je situace jednodušší, neboť prodejem nebytového prostoru ve spoluvlastnictví nedojde ke změně velikosti podílů na společných částech domu všech jednotlivých vlastníků, a prohlášení vlastníka nemovitosti proto není nutné měnit. V tomto případě každý ze spoluvlastníků bude jednat se zájemcem o koupi individuálně vždy ohledně každého konkrétního podílu na nebytovém prostoru.

V obou případech však platí, že část kupní ceny náleží výhradně příslušným vlastníkům jednotek, a to poměrně dle velikosti jejich podílů buď na společných částech domu, nebo na nebytovém prostoru ve spoluvlastnictví. S poměrnou částí kupní ceny by měl mít každý vlastník možnost nakládat dle svého uvážení. Jestliže nesouhlasíte s tím, aby byla kupní cena vložena do tzv. „fondu oprav“, ostatní vlastníci Vás nemohou přehlasovat.

Závěrem doplňujeme, že určitá část společných prostor může sloužit výhradně jednomu z vlastníků, je-li toto stanoveno v prohlášení vlastníka nemovitosti. Pokud chce soused užívat část společných prostor výlučně, může být změna prohlášení vlastníka v tomto smyslu jednodušším řešením než prodej společné části.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musím mít pro stavbu zimní zahrady souhlas ostatních členů SVJ?

Jak je to se stavbami a úpravami (nevyžadující stavební povolení) u bytového domu? Jakožto členové SVJ máme právo si na vlastním pozemku, patřícím k bytovým jednotkám, umístit mobilní domek (bez základů), popřípadě jak je to se zastřešením terasy - vytvoření zimní zahrady? Je nutné na toto mít povolení ze strany ostatních členů SVJ ?

Bez bližší znalosti stanov vašeho společenství vlastníků jednotek a znění prohlášení vlastníka nemovitosti mohu na Váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině ve smyslu obecné právní úpravy obsažené jak v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, tak v dříve platném zákoně o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a souvisejících právních předpisech.

Nejdříve k vašemu dotazu na umístění mobilního domku. Zde je nutné rozlišit, zda se jedná o pozemek, který je pouze ve vašem vlastnictví, či máte na mysli pozemek, ke kterému mají s největší pravděpodobností vlastnické právo všichni vlastníci jednotek v domě. Podíly jednotlivých vlastníků bývají stanoveny poměrně vzhledem k velikosti jednotky v jejich vlastnictví. V prvním případě můžete s pozemkem nakládat, jak uznáte za vhodné, umístění mobilního domku nemůže nikdo bránit. Ve druhém, častějším a v této situaci více pravděpodobném, případě je nutné k umístění mobilního domku získat souhlas ostatních spoluvlastníků pozemku.

V otázce zimní zahrady je situace obdobná. Terasa může být na základě prohlášení vlastníka nemovitosti součástí jednotky ve vašem vlastnictví a v tom případě být ve vašem výlučném vlastnictví, nebo se může jednat o společný prostor ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, ke kterému můžete mít právo výlučného užívání, což je opět častější případ. Máme však za to, že v obou případech je nutné získat k jejímu zastřešení souhlas ostatních vlastníků.

I pokud by terasa jako taková, tj. plocha terasy, byla ve vašem výlučném vlastnictví, části domu, se kterými je spojena, např. obvodové zdi, ke kterým terasa přiléhá, jsou společnou částí ve spoluvlastnictví. Obecně pak platí, že vlastník jednotky nesmí svévolně změnit společné části domu. Nad rámec doplňujeme, že starší právní úprava výslovně stanovovala, že úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

SVJ požaduje za pronájem mého bytu v OV poplatek. Má na to právo?

Mám byt v OV, který chci poprvé pronajmout. SVJ na mě požaduje za smlouvu pronajatého bytu na rok 5000 Kč, při zkráceném ukončení smlouvy a uzavření nové v témže roce opět 5000 Kč a při prodloužení stávající smlouvy o další rok též 5000 Kč. Poplatky budou použity prý údajně na fond oprav, který je přece zahrnut v nájemném. Nevím vůbec, jak na výši poplatků SVJ přišlo a podle jakých parametru výši stanovilo a zda vůbec mají u bytu v OV právo jej vyžadovat. Jednání se mi zdá diskriminační. U bytu v OV bych chápala třeba dohodou nějaký čistě dobrovolný příspěvek...

Pro zodpovězení vašeho dotazu si v prvé řadě dovolujeme vymezit společenství vlastníků jednotek jako právnickou osobu založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Jednotky v domě, jehož správu SVJ vykonává, jsou ve vlastnictví jednotlivých členů SVJ, nikoli tohoto SVJ. SVJ s jednotkami v domě nikterak nenakládá. Nemůže s nimi disponovat a ani profitovat z toho, že jsou jednotky v domě pronajímány.

Nájemní vztah vzniká mezi vlastníkem jednotky – vámi, a nájemcem. SVJ do tohoto vztahu nikterak nevstupuje. Jako vlastník jednotky jste oprávněn s touto jednotkou nakládat podle svého uvážení. Můžete ji užívat, prodat, darovat, nechat „ladem“ a samozřejmě mimo jiné také pronajímat. SVJ nemůže v tomto směru do vašeho vlastnického práva zasahovat. Nemůže ovlivnit, zda v bytě žijete vy sama, nebo nájemce.

Z těchto důvodů nemůže SVJ požadovat ani poplatek za to, že svůj byt pronajímáte. Jako člen SVJ jste povinna hradit zálohy na služby spojené s užíváním bytu, popřípadě příspěvek do tzv. fondu oprav. S nájemcem je možné podmínky, za jakých bude na tyto platby nad rámec sjednaného nájemného přispívat, sjednat v nájemní smlouvě. Výše příspěvku do fondu oprav je stanovena podle předem daného „klíče“. Po vlastnících, kteří byty pronajímají, nelze požadovat, aby z toho důvodu, že byt ve svém vlastnictví pronajímají, přispívali do fondu oprav většími částkami. Požadavek SVJ není nikterak opodstatněný.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

  

Jakou měrou se mám podílet na zateplení bytového domu, když vlastním půdní bytovou jednotku?

Jakou měrou se mám podílet na zateplení bytového domu, když vlastním půdní bytovou jednotku? Dané zateplení fasád, které se má v brzké době realizovat, mi nevyřeší moji problematiku. Potřeboval bych zlepšit zateplení střešní části než jen stěnu domu, která končí v úrovni podlahy mé bytové jednotky. Jsem členem sdružení vlastníku a údajně se musím podílet na financování daného zateplení. Vznesl jsem požadavek na zlepšení zateplení střechy domu a bylo mi řečeno, že dané zateplení spadá pouze do mé režie.

V odpovědi na položený dotaz předpokládám, že „sdružením vlastníků“ (byť se dříve obdobná sdružení vyskytovala) máte pravděpodobně na mysli společenství vlastníků jednotek, a z tohoto pohledu k položenému dotazu rovněž přistupuji.

Níže v mé odpovědi vycházím zejména z obecné zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví, upozorňuji však, že ke komplexnímu zhodnocení případu by bylo nutné seznámit se rovněž se stanovami společenství vlastníků jednotek a dalšími vnitřními předpisy.

Obecně platí, že není-li ve stanovách či jinde stanoveno jinak, podílí se na opravách společných částí všichni spoluvlastníci, a to ve výši odpovídající jejich podílům na společných částech.

Obranou proti diskriminačním postupům ostatních vlastníků, kdy jsou zateplovány pouze některé částí domu (bez důvodu – úmyslně), je mj. možnost napadnout příslušná usnesení shromáždění vlastníků u soudu a buď se domáhat přímo jejich neplatnosti, nebo se domáhat, aby o nich soud sám rozhodl. Lhůty k podání příslušné žaloby jsou obvykle tříměsíční a počínají běžet okamžikem, kdy se vlastník dozvěděl o nepříznivém usnesení.

Dále upozorňuji, že společenství vlastníků jednotek má ze zákona povinnost udržovat v domě určitou teplotu a celkově komplexně spravovat celý dům, nikoliv jen některé jeho části. Pokud tedy veškeré byty zatepleny jsou, jen Váš nikoliv a pokud by navíc teplota ve Vašem bytě nebyla dostatečná, máte možnost domáhat se u společenství vlastníků jednotek nápravy (pravděpodobně v podobě zateplení bytu) či byt na své náklady zateplit a pak požadovat úhradu vynaložených nákladů po společenství vlastníků jednotek.

Pokud byste se nicméně rozhodl k obdobným právním krokům, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc, jelikož se většinou nejedná o jednoduché právní spory a případná ztráta sporu pro Vás může být relativně nákladná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Můžeme i bez souhlasu vlastníků bytů zaměstnat osobu na úklid?

Nám dotaz týkající se dohody o provedení práce. Můžeme takovouto dohodu podepsat? Můžeme toto udělat i bez souhlasu všech vlastníků bytů, a lze takto zaměstnat osobu na úklid? Děkuji za vaši odpověd  za SVD Máchova Stráž pod Ralskem.

Nejprve jen pro úplnost uvádím, že ve své odpovědi vycházím z předpokladu, že váš dotaz se týká společenství vlastníků jednotek.

Daná problematika bohužel není zcela vyjasněna a konečnou odpověď na položený dotaz přinese pravděpodobně až soudní rozhodovací praxe.

Mám nicméně za to, že shromáždění vlastníků jednotek, jakožto nejvyšší orgán společenství, schvaluje pouze smlouvu s osobou tzv. exekutivního správce, který zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku komplexně (například se jedná o specializované správcovské společnosti, které zajišťují správu domu jako celek včetně úklidu, vyúčtování tzv. služeb a dalších).

Uzavírání smluv týkající se zajišťování jednotlivých dílčích činností, jako je například i úklid, je dle mého názoru dle situace buď v kompetenci výše uvedeného exekutivního správce, bylo-li to ujednáno, nebo jinak v kompetenci statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek.

Pokud byste nicméně z jakéhokoliv důvodu „pro jistotu“ chtěli nechat o uzavření smlouvy rozhodnout shromáždění, platí obecná ustanovení o schvalování usnesení; tedy, že přítomni musí být vlastníci, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu hlasů a souhlasit musí alespoň vlastníci mající nadpoloviční většinu z přítomných hlasů.

Stanovy pak přirozeně mohou ve Vašem případě stanovit jiné kvalifikované většiny. S jejich zněním však bohužel nejsem seznámen.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Byt nad starou kotelnou, odkud jde zima a zápach. SVJ nechce hledat řešení. Co mám dělat?

Bydlím v nadzemním bytě nad starou nepoužívanou kotelnou v panelovém třípodlažním domě s dvěma vchody. Jsem vlastník bytu a člen SVJ. Tři roky si stěžuji na výboru SVJ, že nám jde z té kotelny zima a zápach z vedení kanalizace. Samozřejmě se to odráží v otopné sezoně na částce za otop. Před 4 lety proběhlo na baráku částečné zateplení, štíty zůstaly původní a sklepy ani jiné spodní místnosti ani chodby se nezateplovaly. Při měření teploty sklepů a kotelny je rozdíl v zimě místy i 5 až 6 stupňů, což nášlapem v bytě pociťuji. Ve sklepech je ovšem vedení TUV apod. z nové kotelny do druhého vchodu, proto je zde tepleji. Kotelna má bohužel i dvojnásobnou výšku stropu a o tepelné rozvody pomálu. Pořád nebyly peníze a ..., jsem jediný, kdo zde bydlí, a má takový problém. Po domluvě jsem konečně dokázal, že se jednalo o mém problému, bohužel mé řešení dodatečného zateplení pěnovou izolací bylo zamítnuto, že si nikdo před tím nestěžoval (bývalý majitel) a není to třeba, sklepy také nejsou zateplené... Bylo mi zamítnuto veškeré řešení izolace stropu. Nevím, jak v takovém případě postupovat dál a na koho se obrátit, jelikož normální domluvou to zjevně nepůjde. Jsem totiž jediný, kdo pořád otravuje. Teď máme 2,5letou holčičku a hraje si a leze na studené podlaze. Topíme, ale v bytě je prostě od nohou pořád zima. 

Úvodem dovolte, abych upozornil, že bez znalosti aktuálního znění stanov vašeho společenství vlastníků jednotek, prohlášení vlastníka vašeho domu, popřípadě konkrétních usnesení, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy (zejména občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů).

Obecně platí, že vámi uvedený strop, jakož i kotelna, by měly být společnou částí domu. Rozhodování o opravách/úpravách společných částí domu obecně spadá do působnosti shromáždění vlastníků jednotek, pokud náklady na tuto opravu/úpravu převyšují částku 1000 Kč na jednu jednotku v domě (dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Stanovy Vašeho společenství mohou jak částku, tak rozhodující orgán stanovit odlišně.

Pokud by tedy se tedy jednalo o otázku, jejíž rozhodování spadá do působnosti výboru, jakožto statutárního orgánu společenství, jsou možnosti obrany následující.

Jednak je možné požádat o zařazení jednání o zateplení na pořad zasedání shromáždění vlastníků. Výbor by měl takové žádosti vyhovět, kdyby tak neučinil vystavuje se riziku, že pokud by vznikla Vám a v návaznosti i celému společenství škoda, výbor (jeho členové) by byl za uhrazení této škody osobně odpovědný.

Pokud by tak výbor přesto neučinil, můžete se pokusit oslovit ostatní vlastníky a předat výboru společný podnět alespoň čtvrtiny všech vlastníků v domě ke svolání zasedání shromáždění. Pokud by ani na tento podnět výbor shromáždění k řešení požadované záležitosti nesvolal, můžete jej svolat sami.

Proti případnému negativnímu rozhodnutí shromáždění se následně můžete bránit u soudu. Obdobné platí, pokud by shromáždění o Vaší záležitosti vůbec nerozhodlo. Upozorňujeme, že lhůty k podání odpovídající žaloby jsou v obdobných případech vždy relativně krátké (obvykle tři měsíce od okamžiku, kdy jste se dozvěděl o rozhodnutí) a musí být rovněž naplněny určité formální náležitosti. Doporučujeme tedy v této věci vyhledat odpovídající právní pomoc.

Odpověď – část 2:

Další možností, jak s celou záležitostí vypořádat, je pokusit se apelovat na zvýšení teploty v kotelně.

Co se týká teploty v kotelně, upozorňuji na úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., která určuje, že v otopném období (tj. od 1. září do 31. května) má ve vytápěných vedlejších místnostech (předsíně, chodby, aj.) teplota činit 15 °C. Zajistit takové vytápění je povinno společenství vlastníků. Můžete se tedy u statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek domáhat toho, aby byla teplota udržována ve výše uvedené výši odpovídající zvláštnímu právnímu předpisu.

Pokud by nebylo Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici, která se záležitostí bude zabývat. Případné sankce uložené společenství vlastníků by měli pro porušení svých povinností opět v konečném důsledku uhradit členové výboru.

Pokud jste v důsledku horší izolace nucen hradit vyšší náklady, za vytápění bytu, je možné se rovněž domáhat náhrady vzniklé škody, která byla způsobena zanedbáním povinnosti řádné správy domu. Škodu primárně uplatníte za společenstvím vlastníků jednotek, v konečném důsledku by za ni mohl být ale odpovědný rovněž výbor.

Závěrem doporučuji zvážit další možnosti mimosoudního řešení věci, např. úhradu izolace stropu kotelny z vlastních zdrojů, či otevření kotelny, aby mohla být temperována stejně jako sousední sklepy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Jaká jména členů výboru máme uvést v opravě účetní uzávěrky?

Jsme společenství vlastníků domu o 48 jednotkách. A máme prošvihnutý termín, do kdy se měla vložit účetní uzávěrka za rok 2014 na OR. Bohužel jsme na to naší paní správcovou, která zároveň vede účetnictví, museli upozornit my jako nově zvolený výbor, který funguje od nového roku 2016. A k tomu se vztahuje i naše otázka. Paní správcová-účetní nám "již" vyplnila účetní uzávěrku za rok 2014 se jmény nového výboru i přesto, že v roce 2014 fungoval ještě předchozí výbor. Rádi bychom se dozvěděli, zda je jedno, jaká jména na účetní uzávěrce za rok 2014 figurují, když my jako nově zvolený výbor fungujeme až od roku 2016?

Jestliže jste zjistili, že některé vaše účetní záznamy jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, jste povinni dle ust. § 35 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, provést bez zbytečného odkladu jejich opravu. Ta musí být provedena takovým způsobem, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.

Mám tedy za to, že je-li prováděna oprava v roce 2016, je za provedení opravy již odpovědný nový výbor.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Naše stanovy platí od roku 1996. Musíme je celé předělávat a schvalovat za přítomnosti notáře?

Při zakládání SVJ v roce 1996 jsme si za přítomnosti notáře schválili stanovy na zákl. zákona č.72/1994 Sb. V názvu máme společenství vlastníků i adresu. Musíme přesto stanovy celé předělat a znovu za přítomnosti notáře schválit?

Podle přechodných ustanovení nového občanského zákoníku platí, že stanovy je nutné přizpůsobit nejpozději do 1. 1. 2017 nové právní úpravě. Obdobné platí o názvu, který bylo nutné přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dne 1. 1. 2016.

Zda vaše stávající stanovy vyhovují úpravě nového občanského zákoníku nelze bez jejich znalosti předjímat, je ale nanejvýše pravděpodobné, že určité dílčí změny budou nutné.

Co se týká formy zápisu o změně stanov, bude se postupovat podle Vašich stávajících stanov a forma notářského zápisu tedy nemusí být nezbytně nutná (záleží, co máte uvedeno ve stávajících stanovách).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jakou státní organizaci lze požádat o kontrolu správnosti hospodaření společenství vlastníků jednotek?

Jakou státní organizaci lze požádat o kontrolu správnosti hospodaření společenství vlastníků jednotek? Angažuji se v SVJ, kde si většina jeho členů neuvědomuje, že jejich majetek je spravován na samosprávném principu. Výsledkem je stav, kdy předseda výboru koná nehospodárně a v některých ohledech zcela jistě i protiprávně. Jako příklad mohu uvést neschvalování účetních závěrek, neschvalování rozpočtů, neexistenci účetní směrnice atd.

Ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude dle ust. § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. bude jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud máte podezření, že předseda vykonává svou činnost v rozporu se zákonem, můžete se obrátit na soud. Jestliže máte za to, že jednání předsedy svým charakterem naplňuje znaky trestného činu, můžete na něj podat i trestní oznámení.

Dle ust. § 1179 občanského zákoníku máte jako vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby pak můžete nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Na základě písemné žádosti pak můžete dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. požadovat, aby vám poskytovatel služeb nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování v souladu s tímto zákonem a umožnil Vám pořídit si kopie jednotlivých dokladů. Tímto způsobem můžete zákonnost hospodaření zkontrolovat osobně nebo je předat ke kontrole specializované osobě.    

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Odkoupení kočárkárny

Jsme společenství vlastníků, můj byt ve zvýšeném přízemí sousedí s kočárkárnou, respektive s jejím stropem a zdí. Chtěl bych tuto kočárkárnu odkoupit nebo pronajmout na neurčito, abych si rozšířil svůj byt o tento nevyužitý vzduchový prostor. Funkce kočárkárny by zůstala, tj. že pod novou podlahou by dál mohly parkovat kočárky a jiné dětské povozy.

Celý proces je potřeba realizovat na základě smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem bude Váš závazek rozšířit bytovou jednotku o společné prostory. Stranami této smlouvy jsou všichni vlastnici jednotek v domě, tzn. že všichni jednotliví vlastníci musí s vaším záměrem souhlasit.

Obsahem smlouvy je zejména vymezení současného a budoucího stavu jednotek a společných částí, termín výstavby, protiplnění apod. Tato smlouva je také podkladem pro řízení před stavebním úřadem, který s ohledem na charakter stavebních úprav může vyžadovat ohlášení stavebního záměru nebo stavební povolení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitelka bytu využívá byt jako hotel, ale nechce platit za služby za počet osob, které se v jejím bytě střídají

Majitelka bytu a celý náš dům má SVJ. Majitelka byt pronajímá. Od SVJ byl vznesen na majitelku požadavek, že má platit do fondu oprav částku za počet osob, které během měsíce byt užívají, užívají výtah a ostatní společné prostory, uklizí se.... Tedy tak, jako činí ostatní vlastníci bytů. Majitelka se proti danému požadavku vymezila a sdělila, že nesouhlasí se zvýšením jenom z důvodu, že pronajímá. V bytě se během měsíce střídá různý počet uživatelů. Majitelka byt užívá jako ubytovnu-hotel. Můžete mi prosím sdělit, zda má SVJ právní cesty, aby k danému zvýšení majitelku přinutil?

Vlastník bytu je sice za normálních okolností povinen sdělit společenství vlastníků jednotek, kolik osob v bytě bydlí, přičemž z nahlášeného počtu osob se později vychází při vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytu (služeb), tato povinnost se však netýká krátkodobých pronájmů, resp. ubytování. Zákon tedy neumožňuje v daném případě požadovat hrazení větší části nákladů na služby jen z důvodu, že jednotka slouží jako ubytovna.

Co se týká příspěvků na správu domu, jejich výše je zcela nezávislá na počtu osob obývajících jednotku. Odvíjí se totiž od velikosti podílu toho kterého vlastníka na společných částech domu. Od tohoto zákonného ustanovení se sice ve stanovách společenství můžete odchýlit, ale pouze za předpokladu, že se změnou stanov budou souhlasit všichni vlastníci.

Situaci můžete teoreticky řešit jako tzv. sousedský spor a domáhat se u soudu negatorní (zápůrčí) žalobou toho, aby se zmíněný vlastník zdržel rušení vlastnických práv ostatních vlastníků, ke kterému dochází v souvislosti s provozem ubytovacího zařízení. Každému vlastníku jednotky se totiž zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob.

Intenzita rušení se posuzuje jednak s ohledem na druhové poměry (srovnání s poměry v obdobných domech) a jednak s ohledem na místní poměry (poměry v konkrétním domě a místě). Kupříkladu pokud by se jednalo o luxusní rezidenci, bude provoz ubytovny pro vlastníky rušivý více, než pokud by se jednalo o neudržovaný dům ve „vykřičené čtvrti“ a podobně.

Konečně upozorňuji, že byt musí být užíván v souladu s účelem, ke kterému byl zkolaudován. Zmíněný vlastník musí rovněž držet potřebná živnostenská oprávnění a musí zajistit dodržování veškerých hygienických, požárních a dalších předpisů spojených s provozováním ubytovacího zařízení. Pokud máte za to, že některé z výše uvedených podmínek nejsou naplněny, můžete se na zmíněného vlastníka pokusit „zatlačit“ touto cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Přemístění ventilu ústředního topení

Jsem členkou SVJ, kde právě začala probíhat revitalizace domu včetně zateplení garáží, sklepů, vstupních hal a dalších technických prostor domu. Jsem vlastníkem garáže, která je oddělena od vstupní haly domu stěnou. I když je garáž v osobním vlastnictví, je zapsána samostatně v katastru nemovitostí a není zatížena žádným věcným břemenem, ve smlouvě o převodu nemovitosti (garáže) není ani zmínka o umístění výpustního ventilu UT, musela jsem garáž vyklidit, zpřístupnit a nechat zateplit její strop, který se tím snížil o cca 15 cm. V garáži je umístěn vypouštěcí ventil ústředního topení z bytů nad garáží (můj byt tam není). Žádala jsem výbor SVJ, aby došlo při těchto stavebních úpravách garáže i vstupní haly k přemístění tohoto ventilu o pár centimetrů za stěnu garáže do vstupní haly, do uzamykatelné skříňky, aby měli k ventilu kdykoliv přístup i ostatní členové SVJ, kteří vlastní byty nad garáží. Dle vyjádření topenáře je přemístění ventilu ÚT možné. Výbor SVJ moji žádost zamítl s tím, že by o přemístění ventilu museli hlasovat členové SVJ (máme ve stanovách hlasování i korespondenční formou přes email). Předseda SVJ mi emailem zaslal bez jakéhokoliv komentáře zkopírovaný článek stanov o tom, že jsem povinna na vyzvání zpřístupnit vstup do jednotky. Často odjíždím mimo domov na delší dobu, a tak nevím, jak lze toto řešit. Proto jsem navrhovala v rámci stavebních úprav toto vyřešit, aby nedocházelo k omezování práv mých i ostatních dotčených členů SVJ. Prosím o informaci, zda výbor SVJ postupuje správně a zda nemám právo ze své garáže nechat přesunout skrz zeď ventil do vstupní haly, aby byl přístupný pro příslušné uživatele SVJ.

Jestliže se jedná o jednotku umístěnou v domě, ve kterém je založeno SVJ, máte dle ust. § 1183 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost umožnit do ní přístup, pokud jste k tomu byla předem vyzvána osobou odpovědnou za správu domu a je-li to třeba za účelem údržby, opravy, úpravy, přestavby či jiné změně domu, o nichž bylo řádně rozhodnuto.

Jestliže se vám podaří přesvědčit ostatní vlastníky jednotek tak, abyste dohromady měli více než čtvrtinu všech hlasů, statutární orgán má z vašeho podnětu povinnost svolat shromáždění. Pokud tak neučiní, můžete svolat shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

Pokud by došlo na situaci, že shromáždění váš návrh zamítne a máte pro to důležitý důvod, můžete navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Tento návrh ale musíte podat do tří měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděla o rozhodnutí shromáždění.

Co se týče zateplení garáže, mám pochybnost, zda SVJ postupovalo v souladu se zákonem. Zdi a strop jsou sice s největší pravděpodobností společnou částí domu, ale vzhledem k tomu, že máte garáž v osobním vlastnictví a zateplení bylo provedeno na úkor vašeho prostoru, domnívám se, že jste byla poškozena na svých právech.

Pokud máte za to, že zateplením došlo k zásahu do vašeho vlastnického práva, můžete se tzv. zápůrčí žalobou domáhat nápravy. Pro případ, že byste se rozhodla celou věc řešit soudní cestou, nicméně doporučuji prvotně vyhledat právní pomoc advokáta, který ještě před podáním žaloby posoudí všechny nezbytné podklady a to, zda je váš nárok důvodný či nikoliv.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Můžeme požadovat proplacení faktur za desinsekci po majiteli bytu, v němž byl odhalen původ zamoření?

Jsme bytový dům a máme založeno společenství vlastníků. V našem bytovém domě se vyskytly štěnice v několika bytech (v jednom ze šesti vchodů). Povolali jsme odbornou firmu, která provedla monitoring a navrhla postup likvidace - zahrnuje monitoring v bytech a na chodbách v celém vchodě, likvidaci v postižených bytech, preventivní postřik v ostatních bytech ve vchodě, na chodbách atd. Zároveň označila pravděpodobný zdroj - byt jednoho ze spoluvlastníků (zde se podle rozsahu rozšíření štěnice vyskytovaly minimálně 10 měsíců, v ostatních bytech s ním sousedících to byly max. 2 měsíce). Musí zde být zlikvidován (odborně) i nábytek. S ohledem na vysoké riziko dalšího šíření jsme se ke vzniklé situaci jako výbor SVJ postavili obdobně jako k havárii a objednali dezinfekci jménem SVJ na naše náklady. Mám dotaz ohledně následného vymáhání - jako spravedlivé se nám jeví požadovat jejich úhradu od původce zamoření, vzhledem k výši cca 70 tis. Kč předpokládáme splátkový kalendář. Je náš postup správný? Může se viník z placení vyvléknout? Jaké by byly naše vyhlídky v případě např. soudního vymáhání? Nebo bychom měli požadovat úhradu od jednotlivých vlastníků bytů, ve kterých byla dezinfekce provedena (u některých se však bude jednat pouze o preventivní zásah a částka se pohybuje kolem 2,5 tis. Kč)? To nám připadá nespravedlivé, i když samozřejmě se jedná o zásahy v bytech, které mají ve vlastnictví. A dále mám dotaz, jestliže někdo z vlastníků dezinfekci odmítne, zda máme nějakou možnost si vstup do bytu vynutit a dezinfekci provést.

Vzhledem k tomu, že neznám všechny skutečnosti týkající se vašeho problému, nedokáži říct, zda byste měli ve věci úspěch v případě nařízeného soudního jednání. Obecně lze ale konstatovat, že bude-li dostatečně prokázáno, že za výskyt a následné šíření štěnic může konkrétní vlastník bytové jednotky, soud mu uloží povinnost nést náklady s tímto spojené.

Pokud některý z vlastníků dezinsekci odmítne, můžete se na základě ust. § 61 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici, která na základě vašeho podnětu může nařídit vlastníkovi provedení speciální ochranné dezinsekce, jestliže hrozí šíření štěnic.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak postupovat, když chceme část společných prostor dočasně výhradně pronajmout?

V našem nově založeném SVJ chceme umožnit využití některých společných prostor dočasně výhradně některým spoluvlastníkům. Je možné řešit tuto záležitost standardní nájemní smlouvou mezi  SVJ a příslušným spoluvlastníkem, nebo je nutný jiný typ dohody? Kdo  musí tento typ dohody odsouhlasit a podepsat, aby byl platný? Chtěli  bychom řešit úhradu za toto užívání pouze dodatečným příspěvkem do fondu oprav a paušální úhradou za služby. Je to možné?

Obecně platí, že společné části nemovité věci slouží všem vlastníkům společně, přičemž žádný z užívajících vlastníků nesmí v užívání společné části zamezovat ostatním vlastníkům. Pokud někteří vlastníci nemají ke společné části přístup, musí být odpovídajícím způsobem kompenzováni, jelikož ostatní spoluvlastníci se na jejich úkor obohacují. Výše kompenzace odpovídá de facto podílu na tržním nájemném daného prostoru.

K přenechání části společné věci do užívání jedinému spoluvlastníku může dojít jednak rozhodnutím spoluvlastníků vlastnících většinu podílů na společných prostorech a jednak dohodou všech spoluvlastníků o užívání společné věci.

K rozhodnutí o přenechání věci do užívání některému vlastníku (nejvýše na dobu kratší deseti let) je nutný souhlas spoluvlastníků držících nadpoloviční (případně dvoutřetinovou v určitých případech, zejména pokud by docházelo ke změně účelu užívání věci) většinu spoluvlastnických podílů na věci.

V takovém případě nicméně náleží ze zákona spoluvlastníkům vyloučeným z užívání věci náhrada dle prvního odstavce této odpovědi. Spoluvlastníci, kteří s daným rozhodnutím nesouhlasí, se pak v určitých případech mohou obracet na soud s žádostí o změnu či zrušení daného rozhodnutí.

Druhou možností je sjednání dohody o užívání společné věci, kde lze komplexněji a v zásadě svobodně upravit způsob užívání věci a také náhrady pro spoluvlastníky, jež budou z jejího užívání vyloučeni. Je k ní však třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

Závěrem uvádím, že veškerá rozhodnutí a dohody pak samozřejmě musí být v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Změna podílového vlastnictví na SVJ

V roce 2006 sepsali všichni spoluvlastníci našeho domu dohodu o zrušení vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově se vznikem vlastnictví bytových jednotek, která byla v tomtéž roce zapsána i do katastru nemovitostí. V roce 2012 pak k ní vznikl dodatek v podobě změny prohlášení jednoho z vlastníků, opět s vkladem do katastru ve stejném roce. Do dnešního dne se nám ale bohužel nepodařilo uskutečnit ustanovující schůzi, schválit stanovy, zvolit členy statutárního orgánu a řádně začít spravovat náš dům. Daný stav již v mnohém omezuje práva vlastníků jednotek a i ohrožuje samotný náš majetek. V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na několik věcí. 1) Chápu správně, že naše SVJ jako právnická osoba vznikla ex lege podle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů při rozdělení domu na bytové jednotky, byť není znám její přesný název a ze zákona pro vnitřní úpravu právních poměrů začaly platit vzorové stanovy dle nařízení vlády? 2) Jaké jsou podmínky pro ustanovující schůzi, schválení nových stanov a volbu zástupců statutárního orgánu pro naše SVJ? Někde jsem se dočetl, že schválení stanov (pro ustanovující schůzi) je v našem případě v podstatě proces změny již existujících stanov (vzorových), který nepodléhá ani notářskému zápisu (nicméně se doporučuje)  a že na ustanovující schůzi není potřeba účast všech vlastníků jednotek, nýbrž pouze 3/4. Mohli byste mně prosím objasnit, jak je to správně?

Vaše domněnka je správná. Až do účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy až do 31. 12. 2013 vznikala společenství vlastníků jednotek ze zákona (ex lege), a to podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Pokud společenství vlastníků jednotek nepřijalo stanovy, řídilo se dle zákona o vlastnictví bytů vzorovými stanovami, které vydala vláda nařízením č. 371/2004 Sb. Těmito stanovami se bude společenství vlastníků jednotek řídit i po účinnosti nového občanského zákoníku, tedy od 1. 1. 2014. Stanovy se totiž stávají součástí vnitřních právních poměrů vašeho společenství vlastníků jednotek.

Ustanovení vzorových stanov, která budou odporovat donucujícím (kogentním či neměnitelným) ustanovením nového občanského zákoníku, přitom pozbydou účinnosti dnem 1. 1. 2014. Společenství vlastníků jednotek je dále povinno do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku své stanovy tomuto zákonu přizpůsobit.

Co se týká změny stanov, aktuálně by již měla být soudní praxe ujednocená v závěru, že neplyne-li ze samotných stanov něco jiného, pro změnu stanov u společenství vlastníků jednotek vzniklých před 1. 1. 2014 není nutná forma notářského zápisu. Změna pak musí proběhnout, neplyne-li ze stanov něco jiného, za účasti nadpoloviční většiny hlasů vlastníků a ke schválení změny stanov bude třeba tříčtvrtinová většina z přítomných hlasů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Člen SVJ odpojen od společné kotelny. Jak má platit za topení?

Jako předsedu SVJ by mne zajímalo, jak postupovat s členem SVJ, který je odpojen od společné kotelny. Kdysi vytápěl elektřinou, ale nyní již je byt prázdný, elektřina odpojena. Určitě je nespravedlivé, aby platil jen za m2 bytu a nikoliv za topení. Prosím o radu, jak postupovat.

Vaši situaci řeší vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (269/2015 Sb.) ve svém ustanovení § 5 odst. 2.

V obdobných případech dle uvedeného ustanovení platí, že poskytovatel služby rozúčtuje jen základní složku nákladů na vytápění, a to podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce.

Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 až 50 % nákladů a je určena před započetím zúčtovacího období poskytovatelem služeb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Štěnice v bytě. Kdo platí deratitaci?

V mém bytě se objevily štěnice a rozšířily se do zhruba osmi bytů. Domovnice pozvala deratizační firmu a náklady chce uhradit po mně. Má na to právo, když za to vlastně nemůžu? Jsme společenství vlastníků.

Dezinsekce bytu je upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na základě ustanovení § 57 uvedeného zákona má pak společenství vlastníků bytových jednotek povinnost zajistit likvidaci původců nákaz, epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Ze zákona tedy vyplývá, že povinnost zajistit, a tedy i uhradit náklady s tímto spojené, má SVJ.

Pokud je ale prokazatelné, že výskyt štěnic zavinil některý z vlastníků, je situace opačná, a SVJ může požadovat, aby nesl náklady za dezinsekce pouze on sám. Ovšem nutno dodat, že prokázání skutečnosti, kdy za výskyt štěnic může konkrétní vlastník bytu, bude pravděpodobně velmi obtížné a komplikované.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nebytové prostory v domě s SVJ nejsou součástí podílu na domě. Komu náleží příjmy z pronájmu?

Koupil jsem byt v domě se SVJ, ve kterém jsou nebytové prostory, které jsou pronajaty jako obchody. Teď jsem zjistil, že tyto nebytové prostory nejsou součástí podílu na domě a zůstali majetkem bytového družstva Nový domov. Z jakého důvodu nebyl podíl převeden? Komu jdou příjmy z pronájmu? Neměl mi být převeden podíl i v družstvu spolu s koupí bytu?

Váš dotaz mohu zodpovědět pouze v obecné rovině z důvodu, že mi nejsou známy veškeré rozhodné skutečnosti.

Předpokládám, že tento stav, kdy nebytové prostory jsou stále ve vlastnictví družstva, je zapříčiněn tím, že ve vašem bytovém domě vedle sebe působí SVJ a bytové družstvo. Tato situace nastává nejčastěji, když několik členů družstva odkoupí družstevní byt do osobního vlastnictví a na základě toho jim vznikne povinnost založit SVJ. Vzhledem k tomu, že ostatní nájemci takto učinit nemuseli, v domě funguje kromě SVJ nadále i družstvo.

Jestliže je tedy vlastníkem těchto prostor družstvo, tak příjmy plynoucí z nájmu prostor zákonitě patří jemu. Pokud nebytové prostory nejsou součástí podílu na společných částech domu, mám za to, že se bude jednat o samostatně vymezené jednotky, které nejsou společnou částí domu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Co dělat, když jeden z pěti majitelů bytu nechce v domě založit SVJ?

Chtěl bych se zeptat, jak je možné řešit situaci, když bydlíme v domě, kde je 5 bytů a 5 majitelů s tím, že dosud není založeno SVJ - respektive nejsou přijaty stanovy, není zvolený předseda atd. Tedy ani nemáme fond oprav, nejsou vyřešeny revize a podobně... Problém je v tom, že jeden z majitelů SVJ založit nechce (s tím, že s tím je moc práce, odpovědnost, dává si předem podmínky - například dopředu vyfrézování komínů, oprava střechy atd., atd.) Ostatní 4 to založit chceme, právě proto, ať se může začít šetřit na opravy, případně do budoucna ať si může SVJ vzít úvěr na větší opravy. Nicméně onen soused je zablokovaný a říkal, že se nic zakládat nebude. Mám za to, že při založení musí být se stanovami 100% souhlas a on ho prostě nedá. Další dotaz je, jestli je možno nemovitost prodat, i když SVJ založeno není? Zapíše změnu vlastníka katastr?

Podle zákona máte povinnost založit SVJ v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. V případě, že není toto pravidlo splněno, nehrozí vlastníkům žádná přímá sankce. Pokud ovšem nedojde k založení SVJ tak jako ve vašem případě, dojde ze strany katastru nemovitostí ke zmíněné blokaci převodů.

Pokud se s dotyčným majitelem nedohodnete na znění stanov, k jejichž přijetí je nutný souhlas všech vlastníků a tedy nedojde k založení SVJ, můžete se jako spoluvlastník dle § 1129 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obrátit s návrhem na soud, který v této věci rozhodne.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nebydlím ve svém bytě, správcová chce, abych uklízela společné prostory. Může mě nějak postihnout?

Jsem majitelka bytu vzdáleného od mého bydliště asi 30 km, ale nebydlím tam. Byt je prázdný více jak tři měsíce. Správcová mě uhání, abych uklízela společné prostory. Mohou mě nějakým způsobem postihovat? 

Z vašeho dotazu předpokládám, že se jedná o bytový dům, který je spravován SVJ. Na úvod mi tak pouze dovolte říci, že neznám znění Vašich stanov, které by tuto otázku mohly alespoň okrajově upravovat.

Úklid společných prostor má na starost SVJ, které je povinno jej zajistit na náklad majitelů bytových jednotek. Pokud je ve vašem domě pravidlem, že společné prostory uklízejí jednotliví vlastníci bytových jednotek, a vy tak nečiníte z důvodů uvedených, měla byste si zajistit třetí osobu, která tak bude činit za vás v době vaší nepřítomnosti. Jestliže takto neučiníte, SVJ může na Váš náklad zajistit onu třetí osobu, která úklid provede za Vás. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Po výměně trubek mi prosakuje sprchový kout

Rozhodnutím výboru SVJ mi byly v garsonce litinové trubky odpadu vyměněny za umělohmotné. Garsonka je v přízemí. Nyní když se sprchuji ve sprchovém koutě, do sklepa pod garsonkou kolem vyústění trubek zatéká. Sprchový kout je vykachličkován. Firma, která výměnu trubek prováděla, tvrdí (i na podkladě svého šetření - styl pusťte vodu do umyvadla, pusťte vodu přímo do odpadu nebo jen tak do sprchového koutu), že průsak je dán netěsností sprchového koutu. Výbor SVJ nyní po mně chce, abych si zajistil na své náklady výměnu kachliček ve sprchovém koutu. Ale před výměnou trubek k žádnému průsaku nedocházelo. Evidentně k prosakování vody došlo až v souvislosti s výměnou trubek. Vzhledem ke stáří domu (výstavba počátkem 60. let 20.století, cihla) nelze samozřejmě vyloučit, že práce spojené s výměnou trubek (a nařízené výborem SVJ - o havarijní situaci se nejednalo) mohly vést k poškození izolace sprchového koutu. Protože však k tomu došlo až v souvislosti s činnostmi, které byly nařízené výborem SVJ, domnívám se, že výbor SVJ by měl financovat i opravu podlážky sprchového koutu včetně vyměňovaných kachliček (jen těch spodních), a ne to chtít po mně. Dotaz zní: Kdo opravu prosakování vody (práci i materiál - nové kachličky) má hradit - výbor SVJ, nebo já?

Úvodem si vás dovoluji upozornit, že mi nejsou známa veškerá specifika vašeho vztahu, především pak rozhodnutí společenství vlastníků, a ve své odpovědi tudíž mohu vycházet pouze ze zákonné úpravy působnosti společenství vlastníků jednotek a obecné odpovědnosti za škodu.

V prvé řadě je třeba posoudit, zda podlážka sprchového koutu je ve vašem výlučném vlastnictví, nebo společnou částí domu, která náleží všem vlastníkům jednotek. Pokud by podlážka byla společnou částí domu, povinnost její řádné údržby by v takovém případě dopadala vždy na společenství vlastníků. Pokud by podlážka byla ve vašem výlučném vlastnictví, zajišťuje si opravu sám vlastník. Zda se jedná o společnou část domu, zjistíte z prohlášení vlastníka. Podlážka sprchového koutu bývá v prohlášeních vlastníka obvykle zahrnuta pod pojmem „vrchní nášlapná vrstva“, která je ve výlučném vlastnictví vlastníka bytové jednotky, tedy vás. Vedle toho rozlišujeme ještě „vodorovné konstrukce“, která je společnou částí domu.

Obdobně je třeba z prohlášení vlastníka vyhodnotit povahu vlastnictví litinových trubek. Pokud jsou společnou částí, společenství vlastníků má v takovém případě povinnost řádné správy těchto společných částí. Pokud tuto svoji povinnost poruší (například tím, že nesjedná nápravu vadných prací na těchto trubkách) a vám na základě toho vznikne škoda, mělo by za tuto škodu odpovídat právě společenství vlastníků. Tuto škodu by si společenství mělo následně uplatnit u zhotovitele prací, který odpovídá svému objednateli za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle podmínek uvedených ve smlouvě. Pokud jsou však trubky ve vašem výlučném vlastnictví, jedná se o poněkud komplikovanější situaci, neboť společenství by v takovém případě rozhodovalo o pracích na věcech, o nichž není oprávněno rozhodovat a taková věc by nejspíše nespadala do jeho působnosti.

Co se týče odpovědnosti společenství vlastníků jednotek, pouze na okraj si vás dovolím upozornit, že výbor v takovém případě není přímo odpovědný a škodu je povinno zaplatit společenství vlastníků jako celek, tedy vlastníci jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Změna účelu užívání a 100% souhlas SVJ

Prosím o informaci týkající se změny užívání části nebytové jednotky umístěné v domě v rámci společenství vlastníků, ve kterém je celkem 5 bytových jednotek a 5  nebytových. U jedné nebytové jednotky byla podána vlastníkem jednotky žádost na stavební úřad s požadavkem změny účelu užívání z prodejní činnosti na kosmetický salon v rozsahu jedné třetiny stávající nebytové jednotky určené pro prodejní činnost. Vlastník jednotky doložil stavebnímu úřadu kladný souhlas od 9 vlastníků SVJ, jeden vlastník souhlas neposkytl. Stavební úřad opakovaně požaduje 100% souhlas od všech vlastníků v domě. Dále uvádím výpis z našich nově upravených stanov dle nového OZ : "Do výlučné působnosti shromáždění patří  f) rozhodování o změně účelu užívání domu nebo bytu." Dále pak odst. 11 - přijetí usnesení - "b) dvoutřetinová většina hlasů všech členů společenství je potřebná k přijetí usnesení v záležitostech uvedených v čl. 10 odst. 9 ii) změna účelu užívání domu nebo bytu". Tyto stanovy jsou platné pro naše společenství, ale stavební úřad trvá na 100% souhlasu všech 10 vlastníků v domě. Je tento postup stavebního úřadu správný?

Předně upozorňuji, že na daný právní problém bohužel v současné době existuje několik náhledů, přičemž soudní rozhodovací praxe není prozatím při jeho řešení jednotná.

S největší pravděpodobností však lze mít za to, že podle stávající úpravy (tedy podle občanského zákoníku 89/2012 Sb.) je od 1. 1. 2014 nezbytné toliko zajistit rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek, které musí být přijato alespoň dvěma třetinami všech hlasů (dle vašich stanov).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Maximální teplotu 22 stupňů v místnosti

Topení v našem bytovém domě je regulováno správcem SVJ, který omezuje příjem tepla z teplárny na maximální teplotu 22 stupňů v místnosti (kterou deklaruje při výměně oken a kterou sám proměřuje soukromým ocejchovaným teploměrem). V případě stížností, že je v bytech chladno, radí použít elektrické přímotopy. Teplota 22 stupňů není z dlouhodobého hlediska pocitově příjemná, a v koupelně dokonce nedostačující. Jak lze tuto věc řešit s ohledem na seniory, malé děti a osoby se sníženou pohyblivostí?

Hranice, pod kterou teplota v konkrétním případě nesmí klesnout je stanovena vyhláškou č. 194/2007 Sb., a liší se podle jednotlivých místností, jejich prostorového umístění v domě a dalších parametrů. Stejná vyhláška rovněž stanoví délku topné sezóny a další podrobnosti ohledně topení a teploty v bytech.

Nejsou-li tedy ve vašem společenství vlastníků jednotek pravidla nastavena odlišně, a to tak že by udržovaná teplota měla být vyšší, má společenství vlastníků jednotek toliko povinnost udržovat teplotu nad hranicemi stanovenými výše uvedenou vyhláškou.

Pokud by tak společenství nečinilo, doporučujeme je vyzvat k nápravě stavu a případně se svých práv domáhat žalobou u příslušného soudu z důvodu neplnění povinností společenství jakožto poskytovatele dané služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Schůze SVJ nesvolaná už čtyři roky. Co dělat?

Naše předsedkyně výboru (nebo jak se té funkci říká), nesvolala schůzi již přes čtyři roky. Má sice trvalý pobyt v našem "baráku", ale od rodiny se odstěhovala a bydlí na jiné adrese. Na adrese trvalého pobytu se vyskytuje minimálně. Další dva členové o chod domu nemají zájem, nestarají se. Jediné, co provádí, každoroční odečet vody. Jsou nějaké páky, jak je donutit, aby svolali povinnou každoroční schůzi? A v případě, že tak neučiní, k jakému orgánu se máme odvolat? Dále syn naší paní předsedkyně okupuje společný nebytový prostor-kumbál, který využívá k soukromým účelům, a má na něm zámek. Když jsem ho uvědomila, že by měl být prostor  přístupný všem vlastníkům v našem vchodě, vysmál se mi. Můžete mně prosím poradit, jak řešit danou neúnosnou situaci?

Odpověď č. 1:

V rámci této odpovědi předpokládám, že „sdružením“ máte na mysli společenství vlastníků jednotek, pokud by tomu bylo jinak, níže uvedené závěry se neuplatní nebo se uplatní jen omezeně. Důležité bude rovněž znění stanov, kde mohou být některé poměry upraveny odlišně.

Povinnost svolat alespoň jednou ročně shromáždění vlastníků leží skutečně na statutárním orgánu společenství, kterým je dle kontextu vašeho dotazu výbor. Zákon ovšem pamatuje i na situaci, kdy je výbor v tomto směru nečinný. V takovém případě mohou dát vlastníci, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů (nejméně však dva vlastníci) výboru podnět ke svolání shromáždění, a neučiní-li to výbor, pak mohou shromáždění na náklady společenství svolat sami.

Předpokladem svolání shromáždění je pozvánka, k níž budou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání. Vhodným bodem programu se ve vašem případě jeví být odvolání stávajících členů statutárního orgánu a volba členů nových.

Z textu vašeho dotazu vyplývá, že členové statutárního orgánu nevykonávají funkci s péčí řádného hospodáře, zejména pak s nezbytnou loajalitou a pečlivostí. Pokud by Vám jejich jednáním vznikla škoda, můžete požadovat její náhradu. Společenství vlastníků může (a mělo by) následně požadovat (prostřednictvím nově zvoleného statutárního orgánu) náhradu škody přímo po bývalých členech výboru. Pakliže například členové statutárního orgánu pobírali za vykonávání funkce odměnu, připadalo by v úvahu i její vrácení.

Odpověď č. 2:

Co se týká druhého položeného dotazu, obecně platí, že společné části nemovité věci slouží všem vlastníkům jednotek společně, přičemž jejich užívání jedním z vlastníků nesmí zamezit jejich užívání ostatními vlastníky.

Realizace těchto práv může být specifikována ve stanovách společenství, vždy však při zachování výše uvedeného principu. Pokud některý vlastník ke společným částem nemá přístup, musí být odpovídajícím způsobem kompenzován.

Lze tedy uvažovat o tom, že se vlastníci dohodnou, že část společných částí budou užívat výhradně někteří z nich a zároveň budou ostatní vlastníky odpovídajícím způsobem kompenzovat finančně. Lze se rovněž dohodnout, že místnost bude přenechána třetí osobě za tržní nájemné. Konečně je možné se dohodnout tak, že místnost budou moci užívat všichni vlastníci, ať už naráz nebo postupně, a určit pravidla tohoto užívání.

Uvedené neplatí o některých provozních místnostech, například kotelna, které by dle zvláštních právních předpisů neměly být obecně přístupné.

Jednání syna předsedkyně je tak v rozporu se zákonem, což společenství vlastníků opravňuje k zahájení příslušných právních kroků proti němu, tedy zejména k podání žaloby na vyklizení místnosti. S ohledem na skutečnost, že se syn svým jednáním obohatil na úkor ostatních vlastníků, mohou po něm tito rovněž požadovat vydání bezdůvodného obohacení či náhradu škody.

Co se týká nastíněných kompenzací a právních nároků, situace je relativně komplikovaná a může se lehce lišit s přihlédnutím ke konkrétní situaci v domě, doporučujeme tedy jejich uplatnění konzultovat s advokátem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

SVJ ve čtyřdomí

Roku 2008 vzniklo naše SVJ po privatizaci bytových jednotek. Ovšem protože máme v suterénu CO kryt, který přesahuje do čtyř domů, museli jsem privatizovat jako čtyřdomí. Tedy i SVJ funguje pro čtyři domy vedle sebe.Samozřejmě to působí nejrůznější potíže, zejména v hospodaření (každý dům je jinak velký). Na internetu jsem našla, že NOZ doporučuje SVJ pouze pro jeden dům, a pokud je to nutné/žádoucí, může vzniknout smlouva o vzájemné spolupráci či podpoře, kdy jedno SVJ bude pomáhat druhému, ale fungovat a hospodařit budou jinak samostatně. Můj dotaz zní, zda je možné něco takového zrealizovat - tedy, zrušit/nechat zaniknout jedno velké SVJ pro čtyřdomí a nechat vzniknout/založit nová čtyři samostatná SVJ pro každý dům zvlášť.

Předně je nutné zdůraznit, že nový občanský zákoník (89/2012 Sb.) účinný od 1. 1. 2014 stávající úpravu dané problematiky relativně zásadně pozměnil a nelze tak s určitostí garantovat, jak budou soudy a další orgány právní úpravu vykládat.

Obecně platí, že společenství vlastníků jednotek vzniká zásadně ve vztahu k jedinému domu, nikdy však k zajišťování správy více domů. Podle dosavadní teorie a soudní rozhodovací praxe bylo toliko připuštěno, aby společenství vlastníků vzniklo rovněž pro samostatnou sekci domu, pokud byla samostatně označena číslem popisným a byla uspořádána tak, že mohla samostatně plnit veškeré funkce domu.

Co se rozumí domem (tedy zda stav dle kolaudačního souhlasu/katastru nemovitostí/občanského zákoníku či něco docela jiného) bylo nicméně posuzováno vždy individuálně s ohledem na okolnosti konkrétního případu.

Jsme tedy toho názoru, že ve vašem případě můžeme za dům považovat celý objekt, a tak pro něj mohlo společenství vlastníků jednotek platně vzniknout. Pokud by tomu bylo jinak, je otázkou, zda společenství vlastníků jednotek vůbec platně vzniklo v té podobě, kterou předpokládáte.

Pokud byste nyní chtěli přistoupit k rozdělení společenství vlastníků jednotek, bylo by pravděpodobně nutné „zrušit“ rozdělení domu na jednotky a následně opětovně rozdělit jednotlivé domy na jednotky v rámci nových prohlášení vlastníka.

Výše uvedený postup však vnímejte toliko jako podnět – řešení dané otázky a případný návrh vhodného řešení by vyžadoval jednak seznámení se s poměry v domě a s veškerou relevantní dokumentací a jednak extenzivní jednání a přípravu, přičemž rozsah těchto činností dalece přesahuje možnosti této internetové poradny. Pokud o daném řešení uvažujete, bude nezbytné vyhledat odbornou právní pomoc a teprve pak hledat a implementovat vhodná řešení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nepříjemná domovnice

U nás v panelovém domě máme celkem nepříjemnou domovnici. Od té doby, co vešla do funkce, začala nastolovat “pořádky“ a omezuje ukládání věcí do sklepů. Samozřejmě u dřevěných kójí se nic nezměnilo, ale společné místnosti nechce moc zpřístupnit. V době, kdy vešla do funkce, nakázala všem nájemníkům vystěhování všech věcí ze společných prostor, a kdo to nestihl, jednoduše věci vyhodila (například náš ventilátor, který v zimě není třeba a dal se tedy do sklepa). Nyní, když chce člověk něco do sklepa uložit, musí u této domovnice orodovat a prosit ji, ale povolí uložení třeba jen na 2 týdny. Nedávno jsem se s ní pohádal, a když jsem se zeptal, proč brání ukládání věcí, odpověděla mi, že tam byl bordel – to nikdy nebyla pravda. Lidi si tam prostě ukládali sezónní věci (ventilátory, pneumatiky, lyže, lyžáky, starší nábytek, apod.) a nikomu to nevadilo. Nedal se tomu říkat nepořádek, ale bylo tam hodně věcí – každý si našel svůj koutek a tam si věci uskladňoval, nebylo to tam naházené jen tak na hromadu. Nyní musím kupříkladu pneumatiky vozit do sklepa k prarodičům do města vzdáleného 30 km. Jednoduše si do sklepů každý uložil, co chtěl a kdy chtěl. Nyní je tomu zamezováno domovnicí. Rád bych se vás tedy zeptal, jestli tohle není nějaké omezování práva na určitou část společných prostor (dům je 6-ti patrový, celkem 17 bytů – tedy každý nájemník by teoreticky měl mít právo na určitý prostor) a jestli je možné ji nějak napadnout např. právníky a pohrozit jí. Byt mám v osobním vlastnictví a většina ostatních sousedů také.

Úvodem si dovoluji uvést, že v případě, kdy v domě funguje společenství vlastníků jednotek, což dle vámi uvedených údajů předpokládám, je za správu domu (tedy i za určení pravidel pro užívání společných prostor v domě) odpovědné právě společenství vlastníků jednotek a nikdo jiný. Pravidla pro správu domu a užívání společných částí domu by pak měly být uvedena ve stanovách společenství či případně v jiných interních předpisech; pokud jste s nimi byl seznámen či jste je měl a mohl znát, musíte se jimi řídit.

Pokud pravidla sjednána nebyla, může užívat společné části každý vlastník s tím, že musí umožnit (nesmí ztěžovat) jejich užívání rovněž vlastníkům ostatním.

Jestliže vám orgány společenství vlastníků jednotek neumožňují užívání společných prostor v souladu s ujednaným způsobem užívání, můžete se po nich domáhat nápravy a případně rovněž náhrady škody, přičemž za tuto škodu bude pravděpodobně pro porušení povinností při výkonu funkce odpovědný statutární orgán společenství vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Povinnosti výboru SVJ a ochrana osobních údajů

Prosím o odpovědi na otázky týkající se povinností výboru SVJ a dále ochrany osobních údajů vlastníka BJ. 1. Povinností vlastníka je nahlásit počet osob bydlících v BJ. Pokud ale nenahlásí správný počet osob, má výbor právo mu bez jeho (majitele BJ) souhlasu odpovídající počet osob do rozúčtování dopsat? Pokud by měl výbor toto právo, jak reagovat v případě, že majitel bude tvrdit že daná osoba je v bytě pouze na návštěvě 2. Dlužníci se zveřejnit nesmí, ale může majitel BJ nahlédnout do seznamu dlužníků? Ten je k dispozici ve správcovské kanceláři, která vede účetnictví danému SVJ.

Tato povinnost vlastníka je upravena v ust. § 1177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě kterého má vlastník jednotky povinnost oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Pravomoc výboru, o které píšete, ze zákona nevyplývá a dá se tedy říci, že takto ze své vlastní iniciativy činit nemůže.

Jiný způsob řešení Vámi uvedené situace ale nabízí zákon č. 67/2013 Sb. Dle ust. § 12 má vlastník jednotky povinnost oznámit SVJ písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb, kterými se v případě vlastníka jednotky myslí osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. V případě, že vlastník tuto povinnost nesplní, je povinen dle ust. § 13 odst. 1 zaplatit SVJ pokutu, která v případě, že není ujednána, činí dle odst. 2 částku 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud vlastník pokutu dobrovolně neuhradí, je potřeba, aby její oprávněnost posoudil soud.

Co se týče vašeho druhého dotazu, tak tyto informace jsou dle vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Pokud budou ale zpřístupněny oprávněným osobám (vlastníkům jednotek), jedná se o postup, který je v souladu s tímto zákonem.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Instalace klimatizace na fasádu panelového domu

Bydlím v bytě panelového domu v posledním patře bez balkonu a chtěl bych umístit pod okno na fasádu klimatizační jednotku. V létě je v bytě nesnesitelné vedro a celý den svítí slunce do oken. Byt mám ve svém vlastnictví. Zažádal jsem o instalaci na fasádu pod oknem výbor společenství pro dům. Ta mi byla předběžně schválena s nějakými podmínkami. Mezi ně patří i vyjádření a podpis sousedů. Chtěl bych se zeptat, kolik sousedů musí být podepsáno, abych si mohl do vlastního bytu pod okno v posledním patře nainstalovat klimatizaci? Bohužel balkon nemám, jak vedlejší sousedé, kteří si klimatizaci nainstalovali na balkony, aniž nějakou žádost podali. Prý balkon je součást bytu, takže nemusí. A když mi to sousedé nepodepíší, je přesto nějaká možnost tuto klimatizaci nainstalovat?

Předně velice důrazně upozorňuji, že odpověď je nutné hledat nejprve ve stanovách společenství vlastníků jednotek, případně v prohlášení vlastníka o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. Obsah těchto dokumentů mi bohužel není znám, a tedy z něj ani nemohu v této odpovědi vycházet.

Zákonná úprava účinná od 1. 1. 2014 je v tomto ohledu bohužel rovněž relativně nejistá a výklad prozatím neustálený. Dle mého názoru je nicméně k umístnění klimatizace na vnější plášť domu nutný souhlas shromáždění, a to nadpoloviční většiny přítomných hlasů, přičemž každý vlastník má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. (Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů.)

Jak jsem již nicméně uvedl výše, v konkrétním případě mohou stanovy obsahovat odlišnou úpravu a je tedy nutné dodržet v nich stanovený postup. V každém případě bez souhlasu ostatních vlastníků (ve formě dle stanov) bohužel nejste oprávněn klimatizaci na vnější plášť domu umístit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Od jaké částky jsme povinni uveřejňovat veřejné výběrové řízení na opravu výtahu??

Jsme SVJ a rádi bychom zrenovovali výtahy v našem domě. Od jaké částky jsme povinni uveřejňovat veřejné výběrové řízení?

Úvodem mi dovolte uvést, že český právní řád bohužel pojem „veřejné výběrové řízení“ nezná. Pojmy blízké tomuto vyjádření jsou například „zadávání veřejných zakázek“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, anebo „veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku“ dle občanského zákoníku. Každý z těchto právních institutů dopadá typologicky na odlišné situace a stanovuje zcela odlišná práva a povinnosti jejich stranám. Z Vašeho dotazu bohužel také neplyne, jaké informace a ve vztahu ke komu byste měli být povinni sdělovat. Tedy zda tím myslíte členy společenství vlastníků, veřejnost či orgán veřejné moci.

Předpokládám, že jste obvyklé společenství vlastníků, jehož účelem je zajišťování správy domu a pozemku a jehož členové jsou vlastníci bytu. Z hlediska zákona o veřejných zakázkách však veřejný zadavatel nejste. Tato úprava dopadá především na veřejnoprávní subjekty a nakládání s veřejnými finančními prostředky. Nad rámec výše uvedeného lze doplnit, že pro stavební práce do hodnoty 6 000 000 Kč se jedná o tzv. veřejné zakázky malého rozsahu, přičemž zadavatel není v takovém případě povinen zadávat podle tohoto zákona.

Oproti tomu „veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku“ je ryze soukromoprávní institut, v němž zjednodušeně řečeno hledáte smluvního partnera pro určitý druh smlouvy. Pokud byste chtěli postupovat tímto způsobem, je Vaší povinností vyhlásit podmínky soutěže veřejně. Povinnost oznamovat informace pak dopadá v zásadě na osoby, které se k vám přihlásí.

V rámci řádné správy společenství vlastníků zpravidla doporučujeme, aby si výbor obstaral nezávazné nabídky několika potenciálních dodavatelů (tedy ve vašem případě stavebních společností) a tyto nabídky předložil na shromáždění vlastníků k diskuzi, které v této věci rozhodne nebo vyjádří své stanovisko. Bude samozřejmě vždy záležet na konkrétním znění stanov.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Podílejí se finančně vlastníci nebytových prostor situovaných v přízemí domu na chod výtahu v domě, když ho nepoužívají?

Prostřednictvím firmy, která našemu SVJ zpracovává účetnictví, jsem obdržela vaši odpověď na otázku týkající se poplatku za úklid prováděný ve společných částech domu: Úklid nebytového prostoru, jak má být účtován? (viz předchozí dotaz). Jsem spolumajitelkou uvedeného nebytového prostoru (prodejny) a z principu mi přijde nelogické, abychom se finančně podíleli na něčem, co neužíváme. Vchod do prodejny je zajištěn výlučně z ulice, do chodby domu nikdo nevstupuje. V souvislosti s vaší odpovědí se nabízí otázka: Podílejí se finančně vlastníci nebytových prostor situovaných v přízemí domu na chod výtahu v domě, když ho nepoužívají? Jsou povinni přispívat na elektrickou energii?

Jak už jsem předesílal v předchozí odpovědi, bohužel mi nejsou známy všechny rozhodné skutečnosti a specifika dotazu, zejména znění stanov a popřípadě prohlášení vlastníka. Moje odpověď tak mohla vycházet pouze ze zákonné úpravy bytového vlastnictví a nejinak tomu bude nyní.

Problematiku rozúčtování nákladů na úklid společných prostor řeší zákon č. 67/2013 Sb. Úklid společných prostor se účtuje podle osob rozhodných pro vyúčtování. Zákon bohužel nepočítá s případy společných prostor nevyužívaných všemi vlastníky, tudíž zde platí výše uvedená obecná úprava. Od výše uvedené úpravy se však můžete odchýlit, kdy si věc můžete odhlasovat na shromáždění vlastníků. Dovoluji si vás v tomto ohledu upozornit na skutečnost, že změnu rozúčtování lze provést vždy až po uplynutí zúčtovacího období (tedy jednoho roku).

Problematika rozúčtování provozu výtahu je řešena obdobně, jako výše uvedený úklid společných prostor. Opět se jedná o službu, která se rozúčtuje podle osob, přičemž obdobně jako výše se lze od této úpravy odchýlit. Nad rámec toho lze rozhodnutím všech vlastníků stanovit, že výtah slouží výhradně některým vlastníkům, kteří jediní jsou povinni hradit náklady tím vzniklé.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Úklid nebytového prostoru, jak má být účtován?

Nebytový prostor v domě s byty má svůj vlastní vchod z venku. SVJ je názoru, že se má vlastník tohoto nebytového prostoru také podílet na úhradě nákladů za úklid společných prostor v rámci služeb. Vlastníci nemají ohledně rozúčtování služeb nic ujednáno. Domnívám se, že v tomto případě není vchod do domu a chodba společným prostorem, a tudíž by jim úklid neměl být účtován. Chtěla bych, aby bylo vyúčtování služeb provedeno správně, a proto vás prosím o vaše stanovisko.

Abych vám mohl poskytnout zcela úplnou odpověď, bylo by v daném případě vhodné zohlednit rovněž specifické okolnosti ve vašem domě, tedy zejména přihlédnout ke stanovám společenství vlastníků jednotek či k prohlášení vlastníka. Ve své odpovědi tedy vycházím pouze z vašeho dotazu a ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví, přičemž chodby dle zákona zpravidla společným prostorem jsou.

Jako vlastník bohužel máte povinnost hradit plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru, přičemž jedním z takových plnění je dle zákona (pokud není stanoveno jinak) úklid společných prostor. Vlastníci se na hrazení této služby podílejí dle zákona (opět pokud není stanoveno jinak) podle počtu osob rozhodných pro vyúčtování.

Dle mého názoru by pak v případě nebytového prostoru byl rozhodnou osobou pouze vlastník, tedy počet rozhodných osob by činil „1“. Upozorňuji však, že daný výklad není prozatím ustálený, a je tak možné, že soudy ve své rozhodovací praxi dojdou v budoucnu k odlišným závěrům.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

SVJ, zateplování a zpřístupňování soukromých prostor

Jsem členkou SVJ, které schválilo letos v dubnu zateplení našeho domu (pouze o několik málo hlasů návrh prošel). Já sama byla proti zateplení obyčejným polystyrenem 12 cm, neboť toto nepokládám v dnešní době za dobré. Práce již byla zahájena a nyní jsem dostala od výboru SVJ e-mail s oznámením, že se do oken budou instalovat plastové lišty s polystyrenem, neboť okna, která byla před více než 20 lety vyměněna za plastová, zcela vyplňují okenní otvor, takže polystyren šíře 12 cm nelze na boky oken nalepit. Plastová lišta, která bude zasahovat do okna, zmenší jeho šíři a sníží světelný tok do bytu. Dále nám bylo oznámeno, že se polystyrenem šíře 12 cm budou zateplovat i lodžie, takže se plocha lodžie zmenší o více než metr čtvereční. Kromě dalšího snížení světelného toku do bytu se nám podstatně sníží i plocha lodžie, což nebude odpovídat rozměrům uvedeným v katastru nemovitostí a zároveň se sníží cena bytu o zateplenou plochu. Co mne však nejvíce překvapilo, je fakt, že musíme zpřístupnit své garáže a sklepy, které jsou soukromým vlastnictvím. I zde se bude zateplovat polystyrenem šíře 12 cm. O zateplení interiérů se původně při projednávání projektové dokumentace vůbec nemluvilo, a navíc bude probíhat v době letních prázdnin, kdy je mnoho lidí mimo Prahu. Pokud garáže na několik dnů nezpřístupníme v přesně stanovenou dobu, je nám vyhrožováno ze strany výboru SVJ, že nám bude dána k úhradě částka, kterou je možno získat z programu Nová zelená úsporám, neboť prý na zateplení garáží a sklepů závisí její získání. Mnoho vlastníků nemá prostory na uskladnění věcí z garáží a sklepů a ani nejsou vlastními silami schopni věci vystěhovat. Prosím o informaci, zda má SVJ právo zateplovat i interiéry, pokud vlastníci interiéry obyčejným polystyrenem šíře 12 cm zateplit nechtějí (ve stanovách SVJ je pouze poznámka, že vlastníci jednotek musí jednotku zpřístupnit jen v nezbytně nutných případech) a zda program Nová zelená úsporám se váže i na zateplení interiérů. Se stejným názorem se ztotožňuje i několik dalších vlastníků včetně těch, kteří zateplení schválili.

Odpověď – část 1:

Úvodem zdůrazňuji, že při řešení daného problému je nejprve nezbytné zjistit, zda jsou lodžie ve vašem domě vymezeny jako součásti jednotlivých jednotek (resp. jejich příslušenství), nebo naopak jako části domu společné všem vlastníkům, které jsou některým vlastníkům toliko svěřené k výlučnému užívání. Rozhodující pro toto určení je mimo jiné vymezení v tzv. prohlášení vlastníka. Bez znalosti prohlášení vlastníka není možné na tuto otázku plně odpovědět, nicméně alespoň co se týká svislých stěn lodžie tvořících součást vnějšího pláště domu, mám za to, že se bude v každém případě jednat o společnou část domu.

Za předpokladu, že ani ostatní části lodžie nejsou v prohlášení vlastníka explicitně vymezeny jako součásti jednotky, lze mít v souladu s konstantní rozhodovací praxí obecných soudů za to, že se bude jednat rovněž o části domu společné všem vlastníkům, které jsou některým vlastníkům poskytnuty k výlučnému užívání.

Obdobná situace pak platí ohledně sklepa, který může být vymezený jako součást jednotky, jako společná část domu určená k výlučnému užívání některého vlastníka či jako spoluvlastnický podíl vlastníka na samostatně vymezené jednotce. Pokud se naopak jedná o garáž, zde je oproti sklepu vyloučeno, aby tvořila součást bytové jednotky, jelikož se nejedná o prostor sloužící k bydlení.

Ve všech případech je tedy nejprve nutné zjistit, jaký je právní režim příslušných částí domu. V zásadě je možné konstatovat, že pokud se bude v konkrétním případě jednat o součást jednotky, společenství vlastníků jednotek není oprávněno rozhodovat o vnitřních úpravách daných místností. Pokud by se o součást jednotky naopak nejednalo, nelze v zásadě proti postupu společenství ničeho namítat.

Odpověď - část 2:

Platí, že vlastník se musí zdržet všeho, co brání schváleným opravám, úpravám a přestavbám či jiným změnám domu. Součástí této povinnosti je umožnit přístup do jednotky, a to pokud se mají úpravy provádět na společné části, která je přístupná jenom z bytové jednotky (typicky lodžie). Pokud by snad při vstupu došlo k poškození vašeho majetku, společenství vlastníků jednotek je samozřejmě povinno k úhradě vzniklé škody.

Přístup je vlastník povinen zajistit po předchozí výzvě, přičemž tato výzva by měla být vlastníku doručena v dostatečném předstihu. Mám za to, že pokud byla výzva již učiněna a k zateplení má dojít až v období letních prázdnin, jedná se o výzvu učiněnou v dostatečném předstihu a nelze namítat, že vlastníku nebylo poskytnuta dostatečně dlouhá doba k zajištění všeho nezbytného.

Pokud máte za to, že uvedenou rekonstrukcí společné části domu (vnějšího pláště) došlo k zásahu do vašeho vlastnického práva (např. tím, že do bytu nyní vniká méně světla), můžete se tzv. negatorní žalobou při splnění zákonných podmínek domáhat nápravy. Považuji však za vhodné upozornit, že rušení vlastnického práva by muselo dosahovat míry, která není přiměřená místním ani druhovým (v obdobných místech obvyklým) poměrům, přičemž mám za to, že dané rušení potřebné intenzity nedosahuje. Společně s žalobou je možné podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým se až do konečného rozhodnutí ve věci zamezí dalšímu rušení práva.

Pro případ, že se rozhodnete řešit věc soudní cestou, nicméně doporučuji vyhledat právní pomoc advokáta, který ještě před podáním žaloby posoudí na základě všech nezbytných podkladů, zda je váš nárok důvodný či nikoliv.

Konečně zdůrazňuji, že v dané odpovědi nejsou zohledněny stanovy společenství vlastníků, prohlášení vlastníka a jiné dokumenty, které mohou zákonnou úpravu doplňovat či měnit a ke kterým je nutné rovněž přihlédnout. Rovněž upozorňuji, že jsem ve své odpovědi vycházel ze skutečnosti, že jednotky byly v domě vymezeny před 1. 1. 2014.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Mají sousedé právo znát totožnost lidí, jimž jsou pronajímány byty v domě?

Jsme Sdružení majitelů bytů, ve kterém je asi 18 bytových jednotek. Majitelé některých z nich své byty pronajímají jiným osobám. Jaké jsou v tomto případě práva a povinnosti vzhledem ke znalosti totožnosti osob, které bydlí v nájmu? Mají sousedé, respektive jednatelé právo znát totožnost osob, které si byty pronajímají? Jak se dá postupovat v případech, kdy pronajímatel bytu odmítá sdělit totožnost osob, kterým byt pronajímá a současně osoby, využívající byt jako nájemci, svoji totožnost rovněž nechtějí sdělit. Anebo platí pravidlo, že komu je byt pronajímán, do toho nikomu dalšímu nic není?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám všechna specifika vašeho vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu a ochrany osobnosti. Dále předpokládám, že ačkoliv uvádíte „Sdružení majitelů bytů“, máte na mysli společenství vlastníků jednotek.

Předně je třeba uvést na pravou míru vztahy v rámci nájmu bytu. Přímý právní vztah vzniká mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nájemcem a to v mezích nájmu bytu. Vedle toho existuje přímý vztah mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a společenstvím vlastníků jednotek. Tyto vztahy jsou na sobě relativně nezávislé, přičemž mezi společenstvím vlastníků a nájemcem přímý vztah nevzniká.

Co se týče znalosti osobních údajů nájemce, má právo tyto údaje znát výhradně pronajímatel. Obsah nájemní smlouvy je pouze věcí jejích stran, pokud neplyne ze zákona zvláštní povinnost zveřejňovat. Nikomu jinému tak neplyne právní nárok na údaje o totožnosti osoby. Občanský zákoník stanoví nájemci toliko povinnost oznamovat skutečnost zvýšení počtu osob žijících v bytě. Jedná se však pouze o počet osob a nikoliv o jejich osobní údaje. Obdobnou povinnost lze vyvodit ze zákona č. 67/2013 Sb., o službách, kde má nájemce oznamovací povinnost vůči poskytovateli služeb, kterým by nejspíše měl být vlastník bytu (pronajímatel).

Pokud tedy jako společenství vlastníků nemáte ke zveřejnění údajů žádné specifické důvody, neměl by zde být důvod tyto informace po vlastníkovi jednotky požadovat. V případě, že máte s nájemcem bytu problémy, doporučuji obrátit se na vlastníka daného bytu, který je ve vztahu ke svému bytu odpovědný.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jaké všechny náklady lze zahrnout do služby "zajištění osvětlení společných prostor" ?

Jaké všechny náklady lze zahrnout do služby "zajištění osvětlení společných prostor" (dle z. 67/2013 Sb.)? Je rozhodnutí v této věci výhradně v pravomoci shromáždění SVJ? Je možné zahrnout i náklady na opravy osvětlení, jističů atd.? Lze akceptovat náklady na zajištění osvětlení skládající se z celkové spotřeby energie ve výši 4 500 Kč a 5 500 Kč na opravy osvětlení (nejedná se o výměnu žárovek nebo plastového krytu vypínače, ale opravu jističů, rozvaděčů či celého nefunkčního čidlového světla).

V daném případě si zejména dovoluji uvést, že je nutné rozlišovat mezi správou společných částí domu, na kterou přispívají všichni vlastníci jednotek ve výši odpovídající jejich podílu na společných částech domu, a plněními spojenými s užíváním bytu zajišťovanými společenstvím vlastníků jednotek (službami), která vlastníci hradí zálohově a která se následně po skončení zúčtovacího období vyúčtují podle klíče uvedeného v zákoně či ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Podle zákona se přitom náklady na osvětlení společných prostor (služba) rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování v každé jednotce. Osobami rozhodnými pro rozúčtování jsou vlastník (případně nájemce) a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Náklady na poskytování předmětného plnění (tedy na zajišťování služby) jsou pak zejména energie (elektrická), které by měly být rozúčtovány právě podle počtu osob rozhodných, nebylo-li stanoveno jinak.

Naopak náklady na provoz a údržbu osvětlení, tedy i náklady na výměnu světel, rozvaděčů a opravy jističů, budou náklady na správu domu a budou hrazeny příspěvky vlastníků podle velikosti jejich podílů na společných částech.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Nebytový prostor a SVJ a BD v jednom domě

V domě máme nebytový prostor, který vznikl z původně společných prostor (sklepů). Je prosím pravda, že tento prostor musí nyní náležet SVJ a ne družstvu? (SVJ má větší podíl než družstvo v domě.) Pokud ano, můžete mě prosím odkázat na zákon, který toto ošetřuje? 

Předně mi dovolte vyjádřit se obecně k pojmu společenství vlastníků jednotek a jeho rozdílu oproti bytovému družstvu. Společenství vlastníků pouze shromažďuje všechny vlastníky bytových jednotek v daném domě. Společenství nevlastní bytový dům ani bytové jednotky a je založeno výhradně za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Společenství by mělo vzniknout v bytovém domě, kde je alespoň pět bytových jednotek, které vlastní nejméně 3 odlišné osoby (tedy například za situace, kdy 2 osoby vlastní 2 byty). Oproti tomu bytové družstvo je ve vztahu ke společenství vlastníků užším pojmem, neboť je v pozici jednoho z vlastníků bytových jednotek, které vlastní zpravidla více bytů. Bytové družstvo je potom řadovým členem společenství vlastníků a jako každému jinému členovi mu náleží podíl na společných částech domu a vykonává další členská práva, například hlasuje na shromáždění a platí příspěvky na správu domu jako ostatní členové společenství.

Pokud ze společné části domu vznikne samostatná bytová jednotka (tedy například nebytový prostor), musí se tak stát na základě změny prohlášení vlastníka a souhlasu všech vlastníků v bytovém domě. Vlastnictví k tomuto nově vzniklému nebytovému prostoru poté bude pravděpodobně řešeno v rámci výše uvedené dohody. Pokud by tomu tak nebylo, vlastníkem nebytového prostoru by se měli stát všichni vlastníci bytových jednotek v domě, včetně bytového družstva.

Pokud máte zájem zjistit, jaká je bližší zákonná úprava výše uvedené problematiky, pak uvádím, že bytové spoluvlastnictví je upraveno v ustanoveních § 1158 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, společenství vlastníků je upraveno v ustanoveních § 1194 a následující občanského zákoníku, a družstvo pak od ustanovení § 552 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích s tím, že zvláštní pravidla o bytovém družstvu naleznete dále v ustanoveních § 727 a dále.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak financovat opravu dveří, které jsou v majetku člena, nikoli součástí společných prostor?

Jsme dům o 32 bytových jednotkách. Na podzim jsme měli členskou schůzi, kde bylo přítomno 22 členů. Projednávalo se financování výměny bytových dveří, které jsou dle prohlášení vlastníka v majetku člena, nikoliv součást společných prostor. Na tomto shromáždění bylo 7 členů proti výměně. Byla jsem mezi nimi, protože  dveře považuji za svůj majetek a vyměnila jsem si je na své náklady, aniž bych očekávala nějakou náhradu z fondu oprav. Před hlasováním mělo dveře vyměněno 11 členů. Jeden z členů toto hlasování napadl z důvodu, že jde o vyvádění peněz z fondu oprav na opravu soukromého majetku a že jsou potřeba v domě udělat nutné rekonstrukce, na které by posléze chyběly finanční prostředky. Požaduje revokaci usnesení. Můj dotaz tedy zní: dveře, které jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytů, mohou být financovány z fondu oprav?

Úvodem sděluji, že níže uvedené závěry mohou být lehce odlišné s přihlédnutím ke znění stanov, prohlášení vlastníka a případných vnitřních předpisů, které mohou tvorbu dlouhodobých záloh na správu domu upravovat.

Obecně však platí, že pokud dle prohlášení vlastníka předmětné dveře nespadají do společných částí domu, ale jsou ve výlučném vlastnictví jednotlivých vlastníků, společenství nemůže platně rozhodovat o jejich výměně, a to ani prostřednictvím shromáždění vlastníků.

Na druhou stranu však není vyloučeno, aby se vlastníci dohodli, že dlouhodobá záloha bude částečně vypořádána a vyplacena zpět jednotlivým vlastníkům, aby z ní mohly být opravy dveří financovány. V takovém případě by však mělo dojít ke kompenzaci těch vlastníků, kterým nebylo ničeho vráceno, jelikož jejich dveře nebyly opravovány – a to nejpozději při vyúčtování zaplacení předmětných záloh na správu společných částí domu. V rámci vyúčtování se pak samozřejmě uplatní princip, podle kterého každý vlastník přispívá na správu domu (až na výjimky) ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech.

Pro úplnost uvádím, že samotnou realizaci oprav dveří by si měl každý z vlastníků zajistit individuálně. Pokud opravy realizuje společenství, činí tak de facto jako třetí nezávislá osoba, která byla jednotlivými vlastníky k provedení oprav zmocněna – nečiní tak však z titulu správce domu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

Jak zabránit zbytečnému větrání v domě, když dohoda není možná?

Je možno nějak donutit majitele jednoho z bytů v bytovém domě, člena SVJ, aby přestal otvírat okna na chodbách a ve sklepních prostorách? Okna jsou otvírána i v mrazivých a deštivých dnech; dotyčný člověk odůvodňuje toto konání tím, že bydlí v posledním patře a na chodbě se hromadí zápach z celého domu, proto musí větrat tímto způsobem. Dům je zateplen a jednáním tohoto člověka dochází k velkým ztrátám tepla na chodbách.

Obecně platí, že pravidla pro užívání společných částí domu, mezi která může být patrně zařazeno i otevírání oken ve společných částech domu, bývají řešena v domovních řádech a zejména ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Pro každého vlastníka jednotky platí ze zákona povinnost se těmito pravidly řídit, pokud s nimi byl seznámen nebo pokud je měl a mohl znát.

Za nedodržování těchto pravidel pak někdy bývají ze strany společenství vlastníků jednotek stanoveny ve výše uvedených dokumentech sankce, případně je společenství oprávněno požadovat po porušujícím vlastníku náhradu vzniklé škody.

Co se sankcí ve formě smluvních pokut týká, je nicméně oprávněnost jejich zakotvení ve stanovách prozatím sporná. Od 1. 1. 2014 sice došlo v tomto směru k jistému posunu, kdy formální požadavky na sjednání smluvní pokuty jsou dle nového občanského zákoníku poněkud nižší, na druhou stranu směrodatné stanovisko soudů ohledně této otázky prozatím neexistuje a doporučuji tedy v tomto ohledu postupovat spíše opatrně – tedy volit přiměřené smluvní pokuty a pokud možno schválit stanovy všemi vlastníky, nejen příslušnou většinou. Samozřejmostí by pak měla být veřejnost stanov, která je zajištěna jejich publikací ve sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu.

Mimo výše uvedeného má vlastník přímo ze zákona povinnost zdržet se zásahů do práv ostatních vlastníků nad míru přiměřenou poměrům, jakož i povinnost zdržet se takových jednání, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat či jim škodit. V takovém případě by bylo na místě věc řešit tzv. zápůrčí žalobou, přičemž k podání žaloby je legitimováno jak společenství vlastníků jednotek, tak jednotliví vlastníci. Tuto variantu však lze doporučit až jako prostředek poslední instance, když takový postup je zdlouhavý a výsledek nejistý.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Je možné domluvit jiný postup způsobu vyúčtování v SVJ, než jaký umožňuje legislativa?

Naše  SVJ nemá vlastní kotelnu a odebírá teplo z centrálního zdroje, 1 x ročně jsou nám vyúčtovávány náklady na spotřebu tepla a teplé vody naším smluvním dodavatelem. V domě je 18 bytů a 2 nebytové jednotky v přízemí (obchody). Tyto nebytové jednotky jsou odběrateli pouze studené vody. Dle dříve platné vyhlášky (372/2001 Sb.) a i současné vyhlášky (269/2015 Sb.) jsou vlastníci těchto nebytových prostor povinni hradit 30 % základní složky dle velikosti podlahové plochy. Tito vlastníci neodebírají teplou vodu, pouze odebírají teplo na vytápění nebytových prostoru. Je možné nepostupovat dle platné legislativy (nyní § 5 odst. 2 vyhl. 269/2015 Sb.), a buď určit jiné procento základní složky, nebo ponechat 30 % základní složky a ponížit m2 plochy nebytových prostoru či úplně zrušit 30 % základní složky a nepožadovat po těchto dvou vlastnících žádné finanční plnění za TUV.  Je možné takto rozhodnout, i když to neumožňuje platná legislativa?

Co se týká nebytových prostorů odpojených od vnitřního rozvodu vytápění, poskytovatel (jak jste správně uvedl) rozúčtuje příjemci základní složku nákladů, a to podle poměru velikosti podlahové plochy nebytového prostoru příjemce k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v domě jakožto zúčtovací jednotce. Základní složka přitom činí 30 % nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody.

Domnívám se, že jediným způsobem řešení dané situace by byla dohoda všech vlastníků jednotek o odlišném způsobu vyúčtování v domě (tedy například dohoda obsahující ujednání, že daní vlastníci nebudou za základní složku ničeho platit). Pokud k této dohodě nedošlo či nedojde, je bohužel nutné dle zákona základní složku rozúčtovat, a to výše uvedeným způsobem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Je vlastník bytu v SVJ povinnen být členem společenský

Je vlastník bytu v domě se společenstvím vlastníků povinný být členem tohoto společenství? Pokud již  členem je, lze se toto členství nějakým způsobem anulovat?

Podle ustanovení § 1194 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je členství ve společenství vlastníků jednotek neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Anulovat členství tedy není možné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Nemohu se dohodnout na platbách za užívání sklepů

Jsem členem SVJ, kde jsem vlastníkem pouze sklepa. Dlouhá léta mi byly účtovány služby (sklep je plechová kóje bez topení) ve výši 170 Kč/měsíčně (v okolních SVJ je běžná cena za podobný sklep, 3m2, cca 100 Kč. V roce 2012 mi byl doručen nový předpis plateb s výší služeb 890 Kč/měsíčně. Tento předpis jsem reklamoval a předsedkyní výboru mi bylo mailem sděleno, ať platím stejnou částku, že to je nesmysl, a výbor bude tuto záležitost řešit novým předpisem plateb za služby. Opakovaně jsem se dožadoval informací o postupu řešení (2013-2014), ale odpověď v mailu byla vždy identická: "plaťte stejně". V roce 2014 jsem obdržel výzvu od nového předsedy SVJ, abych doplatil dlužnou částku ve výši 27 000 Kč. Požadavek jsem opět reklamoval a novým předsedou mi bylo sděleno, že výbor je ochoten slevit 50 %, ale musím doplatit vše zpětně, protože minulá předsedkyně "udělala chybu". V uvedeném SVJ vlastním pouze sklep, ne byt. Podobně postižených je nás cca šest. Shromáždění vlastníků odsouhlasilo, že samostatné sklepy budou platit "stejnou výši služeb jako byty" (u bytů se sklep samostatně neplatí, je v ceně služeb bytu). Nikoho z nás členů vlastnících pouze sklep to nezarazilo (já jsem nebyl přítomen vzhledem k nemoci), protože nebylo podáno bližší vysvětlení ani informace o změně účtování a dopadu na cenu služeb, takže tento nesmyslný návrh byl shromážděním SVJ (cca 300 "bytových" členů, z toho cca jen 6 vlastní pouze sklep), odsouhlasen. Můžete mi prosím poradit, jak postupovat a zdali případný soudní spor (trestní oznámení - záměrné uvedení v omyl) má naději na úspěch?

Z dotazu bohužel neplyne, zda se jedná o zálohy na náklady na poskytované služby (zálohy) či zda se jedná o paušální částku, do které jsou zahrnuty měsíční náklady na veškeré poskytované služby. S ohledem na popsané okolnosti předpokládám, že se jedná o první variantu - tomu je také přizpůsobena má odpověď.

Poskytovatel služeb (SVJ) má právo požadovat na příjemci služeb placení zálohy na služby poskytované s užíváním nebytového prostoru. O výši záloh přitom rozhodne SVJ s tím, že lze mít za to, že pokud není klíč pro určení výše záloh pro všechny vlastníky stejný (či nejsou výjimky objektivně odůvodněné), je tento klíč zřejmě v rozporu s dobrými mravy a tedy neplatný.

Dále lze uvést, že SVJ může zálohovat a následně vyúčtovat pouze služby, které vlastníku reálně poskytuje. V daném případě by se mohlo jednat například o úklid, vytápění společných prostor atd. Nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období musí pak SVJ dodat vyúčtování služeb, kde bude přesně vymezeno, které služby a v jakém rozsahu vlastník odebíral, a jaké na ně byly náklady. Pokud bude SVJ s touto povinností v prodlení, může vlastník požadovat uhrazení pokuty ve výši 50 Kč za každý den prodlení. Vlastníku v této souvislosti svědčí i další práva, jako například právo seznámit se s podklady vyúčtování, podat proti němu námitky atd.

Až na základě vyúčtování, ze kterého bude patrné, jaké služby a v jakém rozsahu byly odebrány, jaké byly náklady a jaká byla výše skutečně zaplacené zálohy, se SVJ může domáhat úhrady případných nedoplatků.

Co se týká klíče k rozúčtování reálně poskytovaných služeb, pak o tomto rozhoduje shromáždění prostou většinou přítomných hlasů, přičemž přehlasovaný vlastník se může domáhat, aby o záležitosti rozhodl soud, a to do 3 měsíců ode dne rozhodnutí. Obdobná úprava s odlišnou lhůtou pak platila i do konce roku 2013.

Pokud by bylo přijaté usnesení nejen nespravedlivé, ale dokonce i v rozporu s dobrými mravy, lze je považovat bez dalšího za neplatné a není nutné se jím řídit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

K čipu pro otevření dveří nedostaneme klíče. Máme prý zvonit na sousedy.

Koupili jsme si byt do osobního vlastnictví. Ke vchodovým dveřím jsme dostali čip. Vzhledem k poruchovosti zařízení jsme požádali pro jistotu i o klíče. Předsedkyně společenství nám je odmítla vydat, prý si přece kdykoliv můžeme zazvonit na ní nebo na ostatní sousedy. Má na to právo, nám klíče nevydat? Pokud ne, tak o co se můžeme opřít a jak máme postupovat?

Jelikož neznám znění stanov společenství, prohlášení vlastníka ani dalších relevantních dokumentů, vycházím ve své odpovědi pouze ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví.

Vlastník jednotky má ze zákona právo výlučně užívat svůj byt a s tím spojené právo na přístup k němu, jakož i do společných prostor, jež jsou určeny ke společnému užívání. Dle mého názoru je vydáním čipu (v počtu dle potřeb vlastníka) toto právo zachováno. Pokud je zařízení poruchové a společenství nezajistí jeho opravu, lze k ní přistoupit i na vlastní náklady, jejichž úhradu lze následně požadovat po společenství.

Rozhodně však není možné, aby společenství řešilo situaci nefunkčního otevírání vchodových dveří do domu tak, že budou otevírány obyvateli domu na zazvonění. V takovém případě by se pravděpodobně jednalo o zásah do práva přístupu k bytu, přičemž vlastník by mohl požadovat úhradu případných jemu vzniklých škod či zajistit opravu svépomocí, jak bylo naznačeno výše.

Nelze dokonce vyloučit, že by takové jednání (úmyslné odmítání zajištění opravy vchodových dveří) naplňovalo znaky trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Co se týká vydání náhradních klíčů, není tedy dle mého názoru nezbytné k zachování práv vlastníka a je pro něj tedy rozhodné zejména znění stanov společenství a prohlášení vlastníka, kde jsou vymezeny práva a povinnosti vlastníků ve vztahu ke společným částem. Případně je nutné rovněž přihlédnout k tomu, co si ujednali vlastníci v rámci schůzí shromáždění společenství.

Z dotazu není patrné, zda se případné ujednání ohledně nevydání klíčů týká jen tazatele, předpokládáme tedy, že nikoliv. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se pravděpodobně opět o omezení výše uvedených práv vlastníka a nárok na vydání klíčů by případně bylo možné uplatnit u soudu.

Závěrem upozorňujeme, že čipové otvírání dveří musí být rovněž v souladu s požárními předpisy. Mělo by tak například být zajištěno opuštění domu bez nutnosti použití čipu atd.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kompenzace nákladů za výměnu oken

Naše společenství vlastníků Spartakovců 1283 se rozhodlo, že provede výměnu oken v celém domě. Někteří z vlastníků a družstevníků (ti po souhlasu družstva) si již vyměnili okna na své náklady. Na zbývající nevyměněné okna jsme provedli soutěž a výslednou cenu na různé typy oken jsme stanovili jako základ pro kompenzaci těm, kteří již provedli výměnu na své náklady. Je správný postup, pokud to odsouhlasilo shromáždění vlastníků, že se těm, kteří již vyměnili okna na své náklady, proplatí částka rovnající se nákladu, vysoutěženém pro zbytek nevyměněných oken. Tyto částky jsou sice nižší, než zaplatili ti, kteří si vyměnili okna na své náklady, ale je to jen kompenzace nákladů. Lze tady těmto subjektům – vlastníci, spoluvlastníci i družstevníci -, vyplatit tuto kompenzaci z fondu oprav?

Úvodem upozorňuji, že při řešení problému by bylo vhodné zohlednit rovněž znění stanov a prohlášení vlastníka. Jelikož s nimi nejsem seznámen, vycházím ve své odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví, přičemž vycházím rovněž z toho, že opravy se týkaly toliko společných částí domu.

Jednou z povinností společenství vlastníků jednotek je obstarávání oprav společných částí domu.

Pokud opravu provede namísto společenství některý z vlastníků v situaci, kdy se jednalo o nezbytnou záchranu věci, tedy například pokud by skrze zcela rozbitá okna do domu ve velkém rozsahu zatékalo apod., může takový vlastník požadovat náhradu nutných nákladů, které vynaložil na výměnu oken (například náklady na práci). Obdobné platí, pokud byla oprava předem ze strany společenství odsouhlasena.

Pokud by se však jednalo o výměnu, která nebyla povolena a nebyla ani bezprostředně nezbytná, což je pravděpodobně daný případ, může vlastník požadovat pouze část náhrady nákladů, a to v rozsahu, ve kterém se výměnou oken zvýšila hodnota domu (nebude tedy možné zahrnout například instalační práce apod.).

Pro úplnost pak uvádím, že pokud by svým jednáním způsobil vlastník škodu či pokud by vzhled nových oken neodpovídal vzhledu ostatních oken v domě, mohli by ostatní vlastníci prostřednictvím společenství tuto škodu vymáhat či žádat zjednání nápravy.

S ohledem na skutečnost, že zvýšení hodnoty domu je pravděpodobně menší než částka, kterou schválilo shromáždění vyplatit jako kompenzaci, máme za to, že daní vlastníci úhradu žádných dalších nákladů požadovat nemohou, a řešení situace je tak vůči nim více než spravedlivé. Úhradu všech účelně vynaložených nákladů by totiž bylo možné žádat jen za situace, kdy by okna byla ve zcela dezolátním stavu a společenství nezajistilo samo nápravu, či za situace, kdy by opravu společenství odsouhlasilo předem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Odměny členů statutárního orgánu SVJ

Na shromáždění vlastníků bylo v roce 2013 rozhodnuto o zrušení mandátní smlouvy se správcem domu, kterým byla právnická osoba, s tím, že činnosti spojené se správou domu bude vykonávat výbor. Ten následně navrhl uzavřít dohody o provedení práce se všemi členy výboru včetně předsedy, stanovil jejich obsah i výši odměny. Konkrétní rozsah sjednané práce ani výši odměny shromáždění neprojednalo, ani tedy neschválilo. Z vyplacených částek odvedl výbor FÚ daň z příjmu s tím, že při uzavření DPP se členy výboru na činnosti týkající se správy domu nemusí SVJ odvádět další platby, např. na zdravotní pojištění členů výboru, neboť nejde o odměny statutárního orgánu ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) ZDP , tedy příjem ze závislé činnosti. Je takový postup správný?

Nejprve je nutné upozornit, že souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek (SVJ) a výkonu závislé práce dle zákoníku práce je dle převažujícího výkladu přípustný, je ale nutné mít na paměti, že náplň závislé práce nesmí být shodná s činností funkce člena statutárního orgánu SVJ.

V dané situaci lze mít tedy spíše za to, že sjednání dohody o provedení práce není přípustné, když její náplní by byly činnosti, které již člen statutárního orgánu SVJ vykonává ze zákona, jelikož jsou spojeny nedílně s jeho funkcí. Ze zákona má pak případně rovněž nárok na určitou kompenzaci, jejíž výši schvaluje shromáždění.

Občanský zákoník mezi těmito oběma druhy činností rovněž rozlišuje. A to ve smyslu jejich úhrady. Na odměně členů statutárního orgánu SVJ se tak podílí všichni spoluvlastníci stejnou měrou, ale na úhradě za činnost, kterou nezajišťuje přímo SVJ, respektive jeho statutární orgán, a která může probíhat i na základě DPP (např. zahradník), se podílí poměrně podle velikosti svých spoluvlastnických podílů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Sociální a zdravotní pojištění i z odměn pro předsedu a hospodáře?

Jsme spolek majitelů domu, na valné hromadě jsme si schválili předsedu a hospodáře. Každý rok dostávali odměnu 5000 Kč (takže celkem dostali 10 000 Kč), která byla schválená valnou hromadou. Nyní přišla účetní s tím, že se musí odvádět sociální a zdravotní pojištění, což by znamenalo, že částka bude cca 10 000 Kč. Zdá se mi to strašně moc. Prosím o radu, jak máme postupovat.

Bohužel k odpovědi na položený dotaz nemám dostatek vstupních informací, jednak o samotných vyplacených částkách a jiných příjmech uvedených osob, jednak o spolku a náplni funkce předsedy a hospodáře spolku. Uvedená částka, tedy přibližně 10 000 Kč jako „sociální a zdravotní pojištění“, se mi nicméně jeví jako příliš vysoká a doporučuji ověření jejího výpočtu.

Ačkoliv není možné poskytnout úplnou odpověď, dovoluji si alespoň uvést, že v určitých případech lze danou situaci řešit například sjednáním dohody o provedení práce, na základě které bude částka vyplácena, přičemž v takovém případě by se „zdravotní a sociální pojištění“ neodvádělo.

Je nicméně nutné dbát na to, aby byly tyto dohody uzavřeny jen ohledně činností, které nejsou s konkrétní funkcí spojeny přímo dle stanov či zákona (např. činnosti spojené s funkcí předsedy spolku dle zákona apod.) – dohody se mohou týkat například různých zbytkových činností, které dané osoby vykonávají, aniž by to pro ně explicitně vyplývalo ze zákona.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Od kdy je návštěva třetí osobou v bytě vlastníka jednotky?

Jsem vlastníkem bytů a maminka bydlí u mě. Jsme posuzované jako dvě osoby. Chtěla bych se zeptat na to, že když mám přítele, který tu nemá ani trvalý, ani přechodný pobyt a jezdí sem občas a občas přespává, zda je brán jako osoba v bytě? I když tu nebydlí, neplatí nájem, jen za zamnou jezdí? Bylo mi řečeno předsedou společenství, že když se zdržuje více jak dva měsíce, je posuzován jako třetí osoba.

Předně uvádím, že má odpověď vychází jen ze zákonné úpravy – v konkrétním případě může být oznamovací povinnost s přihlédnutím ke znění stanov upravena odlišně.

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky je upravena paralelně ve dvou právních předpisech, přičemž dodržovat musí vlastník obě tyto povinnosti.

Dle občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost nahlásit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu, obvykle společenství vlastníků jednotek, změny v počtu lidí, kteří mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

S porušením této povinnosti není spojena žádná konkrétní sankce, lze však uvažovat o vzniku povinnosti k náhradě škody vzniklé ostatním spoluvlastníkům nebo společenství, a to pokud by vznikla v příčinné souvislosti s neplněním oznamovací povinnosti.

Co se týká právního předpisu, kterým se upravují otázky související s rozúčtováním služeb poskytovaných ze strany společenství vlastníků jednotek (např. provoz výtahu), uvádím, že osobami rozhodnými pro rozúčtování jsou mimo jiné i osoby, u kterých lze mít za to, že v bytě s vlastníkem budou žít po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období (obvykle kalendářní rok).

Tyto osoby je vlastník jednotky povinen nahlásit rovněž bez zbytečného odkladu, tedy jakmile doba obývání dosáhne hranice dvou měsíců, případně pokud lze mít již předem za to, že doba obývání uvedené hranice v zúčtovacím období dosáhne. Mimo obecné povinnosti k náhradě případné škody vzniklé porušením uvedené povinnosti stanoví zákon navíc další konkrétní sankci za porušení této oznamovací povinnosti, a to pokutu ve výši 50 Kč za každý den s prodlením při nahlášení změny v počtu osob.

Pro úplnost uvádím, že trvalý pobyt či neplacení nájmu není ve výše uvedených případech rozhodné (posuzuje se totiž faktické obývání bytu). Rovněž uvádím, že není nutné hlásit jméno daných osob, postačí naopak nahlášení počtu osob, které takto byt obývají.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Vadně provedené prohlášení vlastníka. Jak se můžu bránit?

Jak lze postupovat v případě nutnosti opravy prohlášení vlastníka? Mám jednotku v bytovém domě, je to skelet, kde všechny byty mají stejný půdorys a měly by být stejné. Neměly by se nějak rapidně lišit co do podlahové plochy. Skutečnost je však taková, že se liší i o 3 m, což je špatně. Nájemnice dala na mne podala žalobu na neplatnost zvýšení nájemného, protože má byt o 1m2 menší. Znalec přeměřil byt a zjistil, že se liší oproti prohlášení vlastníka o více jak 3 m2. Tento stav není možno takto ponechat. Na shromáždění vlastníků jsem neuspěla. Musím se obrátit na soud?Na který? Obvodní, nebo krajský (je to v Praze)? Mám žalovat Společenství, anebo všechny ostatní spoluvlastníky?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím ve své odpovědi toliko ze zákonné úpravy prohlášení vlastníků a jeho modifikace.

Zákonná právní úprava uvedená v zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přímo počítá se situací, kdy bylo prohlášení vlastníků učiněno vadně nebo neurčitě a uvádí způsob, jakým se má činit náprava tohoto stavu.

V prvé řadě jste tak povinna upozornit na tuto vadu původce prohlášení, který by vadu měl odstranit. Za původce prohlášení by dle odborné literatury měl být považován původní vlastník nemovitosti, který by si však měl k nápravě obstarat také souhlas všech dotčených vlastníků (Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J.: Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 413).

V případě, že původce vadu neodstraní, měli by vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. V případě, že ani k tomuto postupu nedojde, jste oprávněna se obrátit na soud. S ohledem na to, že se bude jednat o žalobu na určení, nebude návrh směřovat přímo vůči žádné osobě nebo osobám.

Tento návrh by měl být podán podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, na základě něhož bude věcně příslušný okresní soud, kterými jsou v Praze soudy obvodní. S ohledem na to, že se bude jednat o řízení ohledně práva k nemovité věci, měl by být místně příslušný soud, v kterém nemovitá věc leží.

Pro případné zastoupení advokátem se neváhejte obrátit na jakéhokoliv advokáta nebo advokátní kancelář, s nimiž se můžete domluvit na způsobu zastoupení, poskytnutí právních rad a výši ceny za právní služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdo je statutárním orgánem SVJ?

Můžete prosím potvrdit, že ve stanovách SVJ dle NOZ již nelze mít uvedeny oba statutární orgány? Ve starých stanovách je uvedeno, že orgány společenství jsou "výbor společenství, není li zvolen výbor, vlastník jednotky, kterého shromáždění pověří výkonem funkce výboru (pověřený vlastník)." Podobně univerzální řešení jsme chtěli uplatnit i v nových stanovách, (to znamená výbor nebo předseda společenství). Kdyby došlo ke změně, nemusíme pak znovu utrácet za notáře. Notář se ale zdráhá tuto verzi přijmout a požaduje buď výbor, nebo předsedu. V roce 2013 jsme přešli z "pověřeného vlastníka na výbor společenství" bez problémů.

Podle nového občanského zákoníku je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek i nadále shromáždění. Statutárním orgánem je pak výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

I s ohledem na znění důvodové zprávy lze dojít k závěru, že výše uvedenou formulací zákon stanoví povinnost určit statutární orgán ve stanovách jednoznačně, buď jako kolektivní orgán (výbor), a nebo jako individuální orgán (předseda).

Jedná se tak de facto o přísnější výklad zákona, než jsme byli zvyklí ze zákona o vlastnictví bytů, podle kterého v případě, že nebyl zvolen výbor, pověřilo shromáždění výkonem jeho funkcí pověřeného vlastníka. Situace, kdy má statutární orgán nedostatek členů potřebných k rozhodování, budou pak řešeny např. kooptací, chybějící členy může na přechodnou dobu jmenovat soud či může soud jmenovat společenství opatrovníka.

Výše uvedená interpretace není doposud potvrzena soudní rozhodovací praxí, a je tedy možné, že do budoucna převáží odlišný, liberálnější výklad. Z hlediska opatrnosti bychom však spíše doporučovali přistoupit k prozatím většinovému a striktnějšímu výkladu zákona, tedy že ve stanovách je možné zvolit pouze jeden statutární orgán.

Závěrem si dovoluji upozornit, že i za předpokladu, že by zmíněný notář neměl ke stanovám ve stávajícím znění připomínek, je možné, že problém nastane také u příslušného rejstříkového soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Část přeplatku za služby má být převedena do fondu oprav. Je to tak správné?

Na poslední schůzi společenství vlastníků (kde jsem nebyl přítomen) bylo většinovým hlasováním odhlasováno, že částka 2000 Kč bude z přeplatku z vyúčtování a vypořádání nákladů na služby spojené s užíváním bytu převedena do fondu oprav na plánovanou výměnu vodoměrů. Je možné takto krátit vzniklý přeplatek? Doplňuji, že nejsem dlužníkem a krácení přeplatku jsem neodsouhlasil (ani dodatečně jsem nebyl vyzván). Jaký by měl být další postup v případě, že výše uvedený postup není správný? Mám čekat, až obdržím nižší částku, než je uvedena ve vyúčtování, a tuto skutečnost pak reklamovat?

Společenství vlastníků jednotek je dle platné právní úpravy uvedené v zákoně č. 67/2013 Sb. obecně povinno vám přeplatek za zúčtování vrátit v dohodnuté době nebo nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy vám bude doručeno vyúčtování.

Příspěvek do fondu oprav a vyúčtování služeb jsou na sobě relativně nezávislé povinnosti, které se od sebe liší právní úpravou, okamžikem vzniku povinnosti a především důvodem platby. Tyto dvě platby mají společné, že o jejich výši, resp. způsobu určení nebo splatnosti, rozhoduje v určitých případech společenství vlastníků a společenství vlastníků bývá zároveň oprávněno k přijímání jeho úhrady.

Vámi uvedený postup, kdy společenství vlastníků „převede“ přeplatek z vyúčtování na úhradu jiné povinnosti, by mohlo budit pochybnosti. Ze strany společenství by se nejspíše jednalo o jednostranné započtení Vaší pohledávky na vrácení přeplatku oproti pohledávce společenství na úhradu příspěvku do fondu oprav. Aby takového postupu mohlo společenství využít, musel by vám dluh do fondu oprav vzniknout, čímž by měla být splněna podmínka, aby obě pohledávky již byly spatné, tedy aby již oběma stranám vznikla povinnost zaplatit. Pokud by výše uvedené podmínky nebyly splněny, bude společenství vlastníků stále povinno vrátit vám přeplatek, přičemž v opačném případě by bylo v prodlení.

Pokud tedy společenství vlastníků není oprávněno započíst přeplatek pro váš další postup, je nezbytné počkat na okamžik, kdy vám měl být přeplatek uhrazen (stal se splatným). Pokud není mezi vámi a společenstvím vlastníku ujednáno jinak, bude se jednat nejpozději o okamžik po uplynutí 4. měsíce od předloženého vyúčtování. Následně lze vyzvat písemně společenství vlastníků o úhradu celé dlužné částky. V případě, že by vám ani tak nebyla uhrazena předmětná částka, doporučuji vám zvážit obranu prostřednictvím žaloby u příslušného soudu.

Rovněž je nutné vzít v potaz, že příspěvky do fondu oprav jsou proporcionální a jejich výše je odvislá od podílu na společných částech domu. Pokud by měl být placen všemi vlastníky příspěvek do fondu oprav (byť mimořádný) ve stejné výši, musí se jednat o dohodu všech vlastníků, nikoli o většinové rozhodnutí schůze společenství vlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Odkoupení části společných prostor a stavba předsíně

Jsme SVJ a já vlastním byt. A před tímto bytem je možné přistavit předsíň. Před lety byla nabídka odkupu. Ale v té době jsem na to neměl finance. A teď mi tvrdí, že to nejde. Rád bych poprosil o radu, co vše je potřeba zařídit pro odkup společných prostor a následně je zastavět příčkou a přiřadil k bytu. Je mi jasné, že potřebuji podpis všech lidí v SVJ. Zají mají mě následné kroky. Abych mohl odhadnou, kolik to bude stát a jestli to za to vůbec stojí.

Předně považuji za důležité vás upozornit na skutečnost, že společné části domu jsou vlastněny všemi vlastníky bytových jednotek v poměru, který jim k těmto částem náleží jako tzv. podíl na společných částech. Úprava toho, které části domu jsou bytem a které jsou společnou částí domu, obsahuje prohlášení vlastníka, na základě kterého vlastník rozdělil vlastnické právo k budově na vlastnická práva k bytovým jednotkám. V případě, že byste se chtěl stát výhradním vlastníkem těchto společných částí, lze tak učinit pouze na základě změny takového prohlášení.

Nejistota ze strany vašeho společenství vlastníků je pochopitelná, neboť existují dvě právní úpravy, za jakých podmínek změnu prohlášení lze učinit. Výslovná úprava je uvedená v § 1169 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), která říká, že ke změně prohlášení je třeba dohody všech dotčených vlastníků, což s ohledem na změnu podílu na společných částech znamená dohodu všech vlastníků bytových jednotek. Jestliže se jedná o změnu v souvislosti se stavebními pracemi, lze k tomuto účelu zvážit uzavření smlouvy o výstavbě, kterou vám může připravit jakýkoliv advokát, přičemž k této smlouvě připojí souhlas opět všichni vlastníci jednotek.

Vedle toho § 1208 občanského zákoníku říká, že změna prohlášení vlastníků spadá do působnosti shromáždění, které je oprávněno rozhodovat většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek. V tomto ohledu se však jedná o pouhý souhlas, který je však podstatnou náležitostí pro účinnost dohody o změně prohlášení. V tomto případě by měla stačit většina hlasů vlastníků jednotek, přičemž souhlas je možné dát prostřednictvím hlasování na shromáždění.

Vzhledem k tomu, že budete provádět stavební práce, bude nezbytné si k tomuto obstarat stavební povolení nebo ohlášení s ohledem na povahu stavebních prací. V každém případě je také vhodné vyřídit si předem souhlas dotčených orgánů, a to především na úseku požární ochrany, jejichž stanovisko může být vaši případnou realizaci podstatné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zablokování termoregulačních ventilů v našem SVJ

Před několika roky bylo v našem panelovém domě provedeno zablokování termoregulačních ventilů v prádelně, sušárně a prostoru schodiště, a to takto: prádelna a sušárna na 21 °C a schodiště na 15 °C. Náš panelový dům byl v té době již ve vlastnictví společenství a toto zablokování provedl údržbář SBD Jindřichův Hradec, které nám na základě smlouvy provádí správu. V současné době vykonávám funkci předsedy výboru společenství. Od pracovníků SBD J. Hradec jsem se nikdy nedozvěděl, jaký byl podnět pro toto zablokování. Dotaz zní: Na základě jaké vyhlášky či vládního nařízení nebo jiné legislativy bylo toto provedeno a zda to stále platí. Dále bych vyjádřil podiv nad tím, že se nám do provozu domu stále někdo plete, jako bychom byli nějací hlupáci a neuměli sami rozhodnout o tom, co je pro společenství výhodné a co ne. Vlivem této úpravy totiž spíše teplem plýtváme, než abychom šetřili. Topná sezona totiž trvá od 1. září do 30. dubna a během tohoto období prádelnu (užíváme jí po demontáži nepotřebných zařízení, jako je pračka, ždímačka, sušička a mand taktéž pro sušení prádla) a sušárnu stále vytápíme, ačkoli během tohoto období je využita max. na 35 %. Blokace ventilů totiž neumožní mimo sušení toto topení vypnout.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vztahu se správcem budovy, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy spotřeby tepelné energie.

Termoregulace bytových a nebytových prostor se řídí především zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a dále prováděcími právními předpisy, kterým je především vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Zde uvedená právní úprava stanovuje pravidla pro vytápění, dodávku teplé vody a regulaci ústředního vytápění. V příloze č. 1 k této vyhlášce je pak stanoveno, že například výpočtová teplota vnitřního vzduchu je pro vytápěné schodiště 10 °C a pro vytápěné vedlejší místnosti, kterými bude zřejmě též sušárna nebo prádelna, teplota 15 °C. Vytápění na vyšší průměrné teploty je pak možné v případě požadavku dvou třetin nájemníků, konečných spotřebitelů nebo vlastníků těchto bytů a to pokud nepřekročí vyhláškou stanovenou teplotu o více než 2 °C. Nižší teploty mohou být pro byty ve společenství vlastníků určeny na základě souhlasu společenství vlastníků jednotek. Uvedená pravidla se vztahují na otopné období, kterým je ve smyslu vyhlášky období od 1. září do 31. května.

Dále si vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v případě, že nebudete spokojeni se správcem nemovitosti nebo jinými osobami, které vám poskytují služby v souvislosti se správou domu, je vaším právem s ním smluvní vztah upravit s ohledem na vaše zájmy a přání. Nicméně o určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, rozhodnutí o její změně, jakož i o schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti musí dle ust. § 1208 písm. h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodnout shromáždění.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

SVJ chceme přeměnit na spolek. Jak postupovat?

V našem domě máme založené Sdružení vlastníků domu. Jak máme postupovat při přeměně na Spolek. Družstvo, které nám dělá správu domu navrhlo zrušení sdružení a založení SVJ. Bohužel při založení SVJ je nutná 100% účast vlastníků, které nejsme schopni zajistit. Také by došlo ke zrušení společného konta atd. Není nějaké jiné řešení? 

Předně si vás dovoluji upozornit na skutečnost, že z vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda vaše tzv. Sdružení vlastníků domu je právnickou osobou, případně volné sdružení osob bez právního základu či jinou entitou. V případě, že by se jednalo o občanské sdružení založené podle předchozí právní úpravy (tedy do 31. 12. 2013), pak dle ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se občanská sdružení od 1. 1. 2014 považují za spolky, a tudíž by nebylo nutné změnu provádět.

Co se týče vzniku spolku, pak všeobecnými podmínkami pro vznik spolku je ve smyslu občanského zákoníku existence alespoň tří osob a shoda všech zakládajících členů na obsahu stanov. Stanovy musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu. Spolek vzniká, a tedy je oprávněn vstupovat do práv a povinností okamžikem zápisu do veřejného rejstříku vedeného u rejstříkového soudu.

Dokud v domě není společenství vlastníků, právní poměry mezi spoluvlastníky se řídí obecnými ustanoveními o spoluvlastnictví. Jako spoluvlastníci jsou k právním vztahům k nemovité věci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Nejvhodnější způsob tak pro vlastnické uspořádání je založení společenství vlastníků jednotek, kde každý odpovídá jen do výše svého podílu.

Pokud se vám podaří přesvědčit i ostatní vlastníky jednotek, proces založení SVJ začíná návrhem stanov, není-li již společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku. Stanovy, které vyžadují formu veřejné listiny, tj. notářského zápisu, musí schválit jednomyslně zakladatelská schůze. Nemohou-li se někteří z vlastníků jednotek dostavit, lze zakladatelské jednání přerušit a pokračovat později.

Vedle toho lze uvažovat též o založení družstva, k jehož založení není nezbytně třeba souhlas všech spoluvlastníků domu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Změna účelu užívání bytové jednotky

V blízké době budu oznamovat stavebnímu úřadu „změnu účelu užívání bytové jednotky“ z bytové na nebytovou ve prospěch zřízení kavárny v domě SVJ
u bytové jednotky, kterou s manželkou vlastníme. K žádosti hodlám dokládat „rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek o změně účelu užívání bytu“ dle ustanovení §1208 písm. f 2 OZ. Současné stanovy našeho SVJ přesně nepopisují tuto situaci (shodou okolností jsem předsedou SVJ),
kde není zcela jasné, zda pro tento případ je nutné získat 100% souhlas spolumajitelů, či zda postačí souhlas většiny (51%) dle podílu? Společné bytové prostory nebudou dotčeny změnou dispozice, jelikož byt v přízemí
v předmětu žádosti o změně má samostatný, nezávislý vchod z ulice.

Od 1. 1. 2014, kdy vešel v účinnost občanský zákoník č. 89/2012 Sb., by po vás stavební úřad neměl k žádosti o změnu účelu užívání bytové jednotky požadovat souhlas všech vlastníků jednotek. Nemáte-li tedy ve stanovách určeno jinak, mělo by se aplikovat obecné ustanovení o usnášení se shromáždění dle § 1206 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého se k přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas většiny přítomných vlastníků jednotek, přičemž shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Dílo převzaly jiné osoby než ty, které byly uvedeny ve stavebním deníku. Je to možné?

V SVJ je výbor, podle stanov může za SVJ jednat předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda a další člen výboru. Před zahájením revitalizace bylo zápisem na prvém listě ve stavebním deníku výslovně uvedeno, že kontaktními osobami ohledně zhotovení díla budou toliko dva konkrétně jmenovaní členové výboru. Přestože dílo nebylo dokončeno, převzaly jej protokolárně osoby odlišné od osob uvedených ve stavebním deníku, leč způsobem konformním stanovám - po dohodě a snad i za úplatu od zhotovitele. Je toto jednání platné, přestože došlo ke zmocnění jiných osob ad hoc pro všechna jednání spojená se zhotovováním díla?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy smlouvy o dílo a postavení členů společenství vlastníků jednotek.

Předně je důležité odlišit dvě roviny, a to rovinu vztahů uvnitř společenství vlastníků a vztahů společenství jako právnické osoby s jinými osobami. Vzhledem k tomu, že váš dotaz směřuje na smluvní vztah, kterým se společenství vlastníků zavázalo se zhotovitelem o zhotovení díla, lze tento považovat za vnější vztah s jinými osobami.

Způsob předání a převzetí díla zpravidla stanovuje přímo smlouva. V případě, že smlouva mlčí a o předání, respektive převzetí díla nic neříká, uplatní se zákonná úprava uvedená v občanském zákoníku, ze které vyplývá, že dílo převezme objednatel. Vzhledem k tomu, že objednatelem je společenství vlastníků a toto zastupují osoby uvedené ve stanovách, mohou z hlediska zákonné úpravy převzít dílo pouze ony. Zhotovitel je povinen se v souladu s občanským zákoníkem obeznámit z veřejného seznamu o tom, kdo je oprávněn společenství vlastníku zastupovat.

Ve smlouvě ovšem může být uvedeno, že dílo převezme jiná osoba než ta, která smlouvu podepsala nebo obvykle za společenství vlastníků jedná. Tato odlišná úprava musí mít explicitní oporu ve smlouvě. Uvedením kontaktních osob do stavebního deníku tak samo o sobě nemusí znamenat, že tyto osoby jsou oprávněny převzít dílo. Tato skutečnost musí být uvedena přímo ve smlouvě (tedy například zakotvením pravidla „Dílo převezme kontaktní osoba uvedená ve stavebním deníku“.). Pokud tomu tak bylo učiněno, dílo by bylo možné považovat za řádně převzaté.

Na závěr si dovoluji upozornit, že pokud osoba, která dílo převzala, porušila svoji povinnost (například vytknout vady), lze uvažovat o tom, že způsobila společenství vlastníků škodu, kterou by bylo možné po ní vymáhat na základě vnitřních vztahů ve společenství vlastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS


 

 

Díky novému počítačovému programu se nám zvýšují zálohy za služby. Je to možné?

Od správce jsem jako ostatní členové SVJ obdržel před koncem roku dopis, v němž nám oznámil, že v souvislosti s přechodem na jiný počítačový program nám zvyšuje některé zálohy na služby (a zaslal nový předpis záloh). Odůvodnil to tím, že do základu pro výpočet nově zahrnul i příslušenství k bytu – v našem případě uzavřený sklípek (komoru) v suterénu domu. Zvýšil tak jednorázově poplatky za ostrahu, úklid, servis, revize a pojištění a také příspěvek do FO. Tyto změny nebyly předem s vlastníky projednány. Obsah, rozsah  ani kvalita služeb se nezměnila, cena od dodavatelů služeb také ne. Je takový postup správný?

Úvodem mi dovolte uvést, že s ohledem na nedostatek podkladů a specifika vztahu ve společenstvím vlastníků může naše odpověď vycházet toliko ze zákonné úpravy rozúčtování služeb a postavení společenství vlastníků.

Účtuje-li společenství vlastníků služby spojené s nájmem na základě tzv. záloh, je nezbytné, aby dodrželo závazný postup uvedený v zákoně č. 67/2013 Sb. Co se týče placení služeb za společné prostory, které jsou součástí každé bytové jednotky, je požadavek na placení služeb oprávněný. Zda je požadavek na placení záloh na sklípek dostatečně legitimní, bude především rozhodná povaha služeb, které chce SVJ uhradit s ohledem na úpravu uvedenou v zákoně č. 67/2013 Sb.

Co se týče výše záloh, pak se obecně ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb., určuje rozhodnutím společenství nebo dohodou s jednotlivými uživateli. Není-li takového, je SVJ oprávněno určit měsíční zálohy za jednotlivé služby třemi způsoby, a to jako

1.    měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo

2.    podle posledního zúčtovacího období, anebo

3.    z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

Úprava rozúčtování může mít také svůj specifický režim upravený ve stanovách společenství vlastníků, se kterými Vám z tohoto důvodu doporučuji se důkladně seznámit.

V každém případě je vám vždy na konci zúčtovacího období vyúčtováno, zda je třeba zaplatit přeplatek nebo nedoplatek. Máte-li pochybnosti o výši a způsobu výpočtu konečné částky záloh, můžeme Vám doporučit na základě zákona č. 67/2013 Sb., se obrátit na společenství vlastníků, které má povinnost na vaši žádost vám doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování. Případně se můžete bránit tím, že vznesete námitky vůči předloženému vyúčtování, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nevlastník bytu členem výboru SVJ a další problémy

Byla provedena novela občanského zákoníku ohledně členů ve výboru SVJ. Členem výboru může být zvolený i nevlastník bytu. Ale co nastane v případě, že ve stanovách SVJ je napsáno: „Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství, nebo je zmocněným zástupce právnické osoby – člena společenství je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům a je bezúhonná". Může být zvolen členem výboru i nevlastník bytu (novela zákona to umožňuje), ale když jsou stanovy sepsány jinak, viz citace stanov.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho dotazu vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy společenství vlastníků dle občanského zákoníku.

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ze dne 17. 11. 2012) klade v současném znění na člena výboru společenství vlastníků pouze dva požadavky, kterými jsou plná svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona. Jde o požadavky, které musí být splněny vždy, a není možné je vyloučit stanovami. Pokud tedy stanovy neurčují jinak, jsou volitelným členy výboru bezúhonné a svéprávné osoby nehledě na vlastnictví bytu. 

Zákon nicméně umožňuje, aby si společenství samo určilo, které osoby je oprávněno do funkce zvolit tak, že člen výboru musí být například také členem společenství vlastníků nebo například osoba ekonomického vzdělání. S ohledem na vámi přepsaný text části stanov je zřejmé, že k této úpravě došlo, což tedy zákon umožňuje a v takovém případě se bude postupovat dle úpravy ve stanovách.

Co je nadřazené a co má vetší sílu v našem právním systému: Znění občanského zákoníku, nebo to, co je zapsáno ve stanovách společenství vlastníků? Může být v obchodním rejstříku zapsán člen výboru, který není majitelem bytu, když ve stanovách je uvedeno, že členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství, nebo je zmocněným zástupce právnické osoby - člena společenství je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům a je bezúhonná".

Co se týče vašeho dotazu směřujícího na závislost stanov a přednost zákonného textu občanského zákoníku, pak je třeba Vás upozornit na to, že úprava poměrů ve společenství vlastníků je současnou právní úpravou ponechána z velké části na vůli jejich členů.

Občanský zákoník má přednost vždy, ovšem v mnoha případech umožňuje členům, aby se od jeho textu odchýlili a upravili si poměry jinak (tzv. zásada autonomie vůle a dispozitivnosti ustanovení). U každého ustanovení občanského zákoníku se v tomto ohledu zjišťuje, zda je možné ho vyloučit. Tam, kde občanský zákoník neupravuje nic, platí zjednodušeně zásada, co není zakázáno, je dovoleno.

Co se týče vašeho poddotazu ohledně člena výboru, který není způsobilý dle stanov k výkonu funkce ve výboru, si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že bohužel neznáme bližší skutkové okolnosti případu, text stanov a skutečnosti rozhodné pro kvalifikované posouzení věci.

Členství ve společenství vlastníků je dle občanského zákoníku neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky (bytu). Členem společenství vlastníků tak dle zákona nemůže být nikdo jiný, než vlastník.

Ač občanský zákoník zánik funkce člena výboru společenství vlastníků přímo neupravuje, máme za to, že funkce zaniká okamžikem, kdy člen výboru ztratí způsobilost k jejímu výkonu. Tudíž pokud stanovy podmiňují členství ve výboru členstvím ve společenství (tedy též vlastněním bytu), okamžikem zániku členství ve společenství by měla zaniknout též funkce člena výboru. Doporučujeme ovšem tuto otázku nechat posoudit advokátem.

V tomto ohledu je však nezbytné upozornit vás na skutečnost, že údaje zapsané v obchodním rejstříku mají vlastnost tzv. materiální publicity, což znamená, že byť by byly nepravdivé, mohou se jich třetí osoby dovolat jako pravdivých.

Pokud na setkání sdružení vlastníků nastane situace, že se všichni členové výboru urazí, položí funkci, nejsou náhradníci. Nový výbor nejde zvolit. Tito lidé to provedou ústním vyjádřením a ne písemným. Kdy jejich funkce zaniká a jakým způsobem je zánik funkce platný? Musí dát písemně, žefunkci  složili, funkce a komu? Je zánik okamžitý, nebo je nějaká ochranná lhůta pro zánik výboru, aby sdružení nezůstalo bez výboru? 

Dovoluji si vás upozornit na skutečnost, že tato část dotazu je vypracována pouze v souladu s platným právem bez znalosti stanov, které v tomto případě mohou upravit jiný režim oznámení a odstoupení z funkce.

Jak jsme psali výše, zánik funkce člena výboru společenství vlastníků není v občanském zákoníku přímo upraven a je třeba vycházet z obecné úpravy o orgánech právnické osoby. Pokud podle této úpravy člen výboru odstoupí, jeho funkce obecně zaniká až uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

Z uvedené zákonné úpravy však není jasná forma takového prohlášení. Nelze vyloučit, že teoreticky lze toto prohlášení učinit i ústně, nicméně ústním prohlášením se prohlašovatelé vystavují riziku důkazní nouze.

Máme za to, že pokud členové výboru učiní ústní prohlášení, měli by ho učinit vůči statutárnímu orgánu společenství vlastníků, tedy vůči výboru (tj. sami vůči sobě), přičemž je nezbytné, aby byl přítomen alespoň jeden člen, který může tato prohlášení prokazatelně přijímat.

Jak se v tomto případě postupuje. Ale chtěli bychom se vyhnout ustanovení správce ze strany soudu. (Velké finanční nároky)? A svolání nového shromáždění.

Nedostatek členů výboru zakládá podle občanského zákoníku právo každého, kdo osvědčí právní zájem, navrhnout, aby chybějící členy jmenoval soud, a to na dobu, než budou noví členové výboru povoláni postupem určeným ve stanovách nebo občanském zákoníku. Osobou, která má právní zájem, bude typicky člen společenství vlastníků. Toto řízení probíhá na základě zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Pokud žádná osoba, která má právní zájem, návrh na jmenování chybějících členů výboru nepodá, může soud, a to i bez návrhu, jmenovat společenství vlastníků opatrovníka, kdykoliv se při své činnosti dozví, že výbor společenství nemá dostatečný počet členů potřebný k rozhodování.

Postavení opatrovníka se poté bude řídit režimem zákonného zastoupení a opatrovnictví dle občanského zákoníku, přičemž soud opatrovníku uloží, aby s odbornou péčí usiloval o řádné obnovení činnosti výboru. O výši odměny opatrovníka pak bude dle ust. § 462 občanského zákoníku rozhodovat soud s přihlédnutím k nákladům správy, k hodnotě spravovaného majetku a k výnosům z něho, jakož i k časové i pracovní náročnosti správy.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdy může jít SVJ do soudního sporu

Může jít výbor SVJ jménem celého SVJ do soudního sporu, aniž by před tím o tom bylo hlasováno na shromáždění?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného případu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví.

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek je shromáždění. Statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek je pak výbor, ledaže stanovy určí, že je jím předseda společenství vlastníků jednotek.

Výlučná působnost shromáždění je vymezena v § 1208 občanského zákoníku. Rozhodování o podání žaloby k soudu není v uvedeném ustanovení výslovně uvedeno a předmětná záležitost tak nepatří do výlučné působnosti shromáždění, pokud není ve stanovách uvedeno jinak nebo pokud si to shromáždění jinak nevyhradí.

Členové výboru jsou v každém případě povinni postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy zejména pečlivě a s potřebnými znalostmi, jakož i s jistou mírou loajality. V okamžiku, kdy by jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře a společenství vlastníků jednotek, by tímto jejich jednáním vznikla škoda, byly by povinni danou škodu nahradit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

Naše SVJ hospodaří zvláštním způsobem

Chtěli bychom se poradit, na jakou organizaci se máme obrátit s naším problémem. Družstevní byty byly převedeny do osobního vlastnictví, tím vznikla dvě družstva SVJ a pro dva byty, které nebyly převedeny do osobního vlastnictví, zůstalo BD. Za tento převod bytu do OV si 4 z 5 členů představenstva vyplatili odměnu ve výši cca 4 x 20 000 bez řádného odsouhlasení členskou schůzí. V zápisu z členské schůze není o těchto odměnách ani zmínka. Když jsme žádali o vysvětlení, bylo nám sděleno, že se jednalo o Dohodu o provedené práci, kterou nám na naši žádost nechtějí předložit. Veškerou ústní komunikaci nám odmítají dát písemně. Další neshody jsou například při rekonstrukci balkonu, ve 4 vchodech byla účtována elektřina pouze jednomu vchodu, a to našemu. (tj. 14 vlastníkům z 58 členů). Co máme udělat pro to, aby finance které ukládáme do družstva, byly hospodárně využívány pro všechny členy SVJ stejně?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového družstva.

První možností je, že mezi bytovým družstvem a členem jeho statutárního orgánu (dále jen „člen orgánu“) je uzavřena smlouva o výkonu funkce, ve které je odměňování příslušným způsobem ujednáno. Nebylo-li přitom odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno či nebyla-li smlouva o výkonu funkce vůbec sjednána, platí, že je výkon funkce bezplatný.

Určování výše odměny členů orgánů, jakož i schválení smlouvy o výkonu funkce, je podle zákona o obchodních korporacích v působnosti členské schůze družstva. Jakékoliv jiné plnění ve prospěch člena orgánu lze pak dle zákona poskytnout opět pouze se souhlasem členské schůze družstva.

Pokud tedy uzavíralo bytové družstvo s členy orgánů dohodu o provedení práce, na základě které jim mělo být poskytnuto určité plnění, mělo být poskytnutí takového plnění odsouhlaseno členskou schůzí, jinak jej nelze platně poskytnout.

V případě jakýchkoliv pochybností o hospodaření družstva má každý člen právo obrátit se na kontrolní komisi družstva, která může mimo jiné požadovat od statutárního orgánu jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

V případě potřeby určí kontrolní komise svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi statutárního orgánu, tedy i v případném sporu o vydání bezdůvodného obohacení či o náhradu škody vzniklé jednáním člena orgánu.

V případě malého družstva (méně než 50 členů), které kontrolní komisi zřízenou nemá, vykonává, neurčí-li stanovy jinak, její působnost členská schůze. Vůči statutárnímu orgánu družstva má každý člen družstva stejnou pravomoc, např. ve vztahu k právu na informace, jako kontrolní komise.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nikdy nejsme usnášeníschopni. Co dělat?

Máme založeno SVJ. Dům čítá 60 bytových jednotek. Shromáždění máme vždy 1x ročně, ale i tak se stává, že vlastníci bytových jednotek nedocházejí. Informaci o shromáždění mají vždy jeden měsíc dopředu vyvěšenou na nástěnce a každému je vhozena do schránky a je také na webových stránkách SVJ. Začalo se nám stávat, že lidé nechodí na shromáždění, tudíž buď jsme usnášeníschopni cca v 56 %, anebo také ani usnášeníschopni nejsme. Jde nám o to, když je nutné hlasovat o důležitých věcech, zda existují nějaké výjimky? Například když se svolá další shromáždění, a to bude opět ve stejné režii jako to minulé, může se poté přistoupit k tomu, že se bude brát jako většina lidí, která přišla na shromáždění, tedy že se bude jednat o 100% většinu? Dovoluje to vůbec zákon, jsou nějaké takové výjimky možné?

Bohužel zákon takové výjimky nepřipouští. Zákon předpokládá, že vlastníci mají zájem spravovat své záležitosti spojené s jejich vlastnictvím jednotky. Zákon v ust. § 1210 OZ umožňuje v případě, že shromáždění není usnášeníschopné, navrhnout do 1 měsíce ode dne, kdy bylo shromáždění svoláno, aby bylo o stejné věci rozhodnuto mimo zasedání (připouští-li to stanovy, lze mimo zasedání rozhodovat i v jiných případech). Vlastníci pak hlasují „korespondenčně“ či písemně, při splnění zákonných podmínek. I v tomto případě je však nutné pro přijetí rozhodnutí splnit podmínku usnášeníschopnosti, tj. o usnesení musí rozhodnout příslušný počet vlastníků.

Podle ust. § 1209 OZ je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. Nezbývá tedy než apelovat na vlastníky, aby se shromáždění účastnili, popř. alespoň zmocnili svého zástupce, aby za ně na shromáždění hlasoval. Pokud by se jednalo o důležitou otázku, bylo by taktéž možné se obrátit na soud, aby o takové otázce rozhodl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Lze založit SVJ, když náš dům stojí na části pozemku patřícímu městu?

Jsme bytový dům o 4 jednotkách v OV, každá má jiného vlastníka. Můžeme založit SVJ, pokud část pozemku, na kterém stojí náš BD, je ve vlastnictví města? (Jeden z vlastníků ji má pouze v užívání podle smlouvy s městem ze 60. let. Podíl na pozemku odpovídá jeho podílu na domě. Odkup není momentálně aktuální.) 

Pro posouzení dané otázky by bylo vhodné znát, jak a kdy došlo k rozdělení domu na jednotky. Podle ust. § 1199 OZ může být SVJ založeno v domě, kde je méně než 5 jednotek, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek, tj. SVJ vzniká projevem vůle vlastníka (spoluvlastníků) domu. Vzhledem k tomu, že je zde dáno odlišné vlastnické právo k domu a pozemku, jedná se o dvě samostatné nemovité věci. Pro vznik SVJ není podmínkou vlastnictví podílu na pozemku pod domem. Podíl na pozemku tedy nemusí být součástí vlastnictví bytové jednotky. Pozemek může být rozdělen spolu s budovou či získán vlastníky jednotek dodatečně až po rozdělení budovy na byty. V daném případě by tedy při vzniku SVJ byl zohledněn pouze podíl na společných částech domu. Nicméně lze doporučit, aby si i zbývající vlastník, který nemá podíl na pozemku, tento podíl na pozemku před vznikem SVJ od obce odkoupil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Podepisuje se smlouva o výstavbě a prohlášení vlastníků i s majiteli pozemku, na kterém budova stojí?

Jsme bytový dům o 4 jednotkách v OV, každá má jiného majitele. Založení SVJ je plánováno na 2016. Dostala jsem stavební povolení na rekonstrukci své BJ, kdy se podlahová plocha BJ zvětší o cca 10m2. Pro katastrální úřad potřebuji smlouvu o výstavbě a změnu prohlášení vlastníků. Část pozemku, na kterém stojí náš BD, je však ve vlastnictví města. (Jeden z vlastníků ji má pouze v užívání podle smlouvy s městem ze 60. let. Podíl na pozemku odpovídá jeho podílu na domě. Odkup není momentálně aktuální.) Podepisuje se smlouva o výstavbě a prohlášení vlastníků i s majiteli pozemku, na kterém budova stojí? Očekávám nevoli města toto podepsat.

Pozemek a dům jsou dvě samostatné nemovité věci a vlastník (spoluvlastníci) pozemku tedy nemohou ovlivňovat vnitřní uspořádání domu a nebudou tedy z titulu vlastnictví pozemku účastníky smlouvy, tedy smlouvu o výstavbě budou podepisovat pouze vlastníci jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Přídatné spoluvlastnictví

Řešíme situaci zřízení přídatného spoluvlastnictví dle § 1223 NOZ, předmětem přídatného spoluvlastnictví budou společná zařízení / společné prvky, které slouží členům několika SVJ. Stačí, že přídatné spoluvlastnictví budou smlouvou uzavírat pouze SVJ, nebo musí být přídatné spoluvlastnictví zřízeno přímo vlastníky? 

SVJ svou podstatou není vlastníkem či spoluvlastníkem jakýchkoliv částí domu či pozemku, ty jsou vždy ve spoluvlastnictví vlastníků jednotlivých jednotek. Přídatné spoluvlastnictví se musí vztahovat k určitému vlastnickému právu, tj. vlastnictví jednotky. Věc v přídatném spoluvlastnictví, respektive spoluvlastnické právo k této věci je pak předmětem převodu společně s vlastnickým právem k jednotce.

S ohledem na uvedené tedy smlouvu musí uzavírat vždy konkrétní vlastníci, nikoliv SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nesouhlasím s revitalizací domu. Musím podepisovat dokumenty?

Jsem vlastníkem bytové jednoty ve společenství vlastníků. Správce se rozhodl, že se bude dělat revitalizace. Nebudu to tady celé rozepisovat, ale začalo to tím, že buď souhlasíme s malou revitalizací, anebo s velkou kompletní. Já a další 4 souhlasili s malou a většina s velkou. Nevím přesně, jak je to procento, ale že ta většina nás může přehlasovat. To jsem pochopila. Samozřejmě nebudu rebelovat, ani jsem neměla nic takové v úmyslu, jen jsem měla pádné důvody, proč nedělat velkou(ne tolik kvůli financím). O co mi jde teď. Pořád mi nosí podepisovat nějaké papíry jako například, že potřebujeme stavební povolení, jestli souhlasíme, my vlastníci, se vším... A opět narážím na nějaký problém, který se mi zdá na hlavu, ale taky třeba z principu prostě nechci nebo nechci, aby to vypadalo jako naschvál, ale nějak se mi to příčí. Otázka zní: pokud jsem byla tím vlastníkem, co nesouhlasil, musím dál podepisovat všechny tyto papíry a povolení a souhlasy a rozhodování? Musí mě to dál zajímat? Nechci se nutně stavět do pozice, že mě to nezajímá, ale principiálně to jde všechno proti velké rekonstrukci a nechci jim to nijak jako komplikovat. Mohla bych se z toho nějak vymluvit? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví zejména dle občanského zákoníku.

Za společenství vlastníků jednotek jedná obvykle jeho statutární orgán, případně pověřená osoba, přičemž v některých případech (dle zákona či stanov) se vyžaduje schválení jednání, resp. udělení předchozího souhlasu, shromážděním vlastníků, jakožto nejvyšším orgánem společenství. Pokud byla příslušná rozhodnutí shromáždění schválena odpovídající většinou v souladu se zákonem a stanovami společenství, lze mít za to, že dále by nemělo společenství potřebovat jakékoliv další souhlasy jednotlivých vlastníků.

Pokud by zde byla záležitost, která by si žádala souhlasu všech vlastníků nebo alespoň převážné většiny vlastníků, hlasovalo by se o ní opět v rámci zasedání shromáždění, přičemž účast na něm je právem, nikoliv povinností, každého vlastníka a k hlasování či účasti na něm nelze nikoho nutit.

Upozorňujeme však, že vlastník má vždy povinnost k součinnosti, tedy zejména povinnost zdržet se všeho, co brání provedení revitalizace, o které bylo řádně rozhodnuto shromážděním (mj. povinnost umožnit přístup do bytu po předchozí výzvě ze strany společenství apod.).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Koupě "předzahrádky" do vlastnictví SVJ

Dům vlastněný SVJ byl v minulosti kontaktován pracovníky MČ s návrhem na odkoupení pozemku označeného pracovně jako předzahrádky. Bytový dům je rohová stavba oddělená od chodníku travnatým pruhem. Tento pruh je souvislý a je přerušen vyasfaltovaným pruhem sloužícím pro vstup do objektu. Zmíněná předzahrádka není uvedena v Prohlášení vlastníka a nemá žádnou funkční vazbu na objekt (není na něm nic kromě trávníku). Část vlastníků je nakloněna koupi, část ji rezolutně odmítá. Ve schválených stanovách se problému týkají dvě pasáže: "do působnosti shromáždění náleží udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi....." a "má-li se rozhodnutí dotknout práv a povinností všech vlastníků jednotek určených v prohlášení nebo v pravidlech pro příspěvky na správu domu a pozemku, (např. velikosti podílů všech vlastníků jednotek na společných částech nebo poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku všech vlastníků jednotek z jiných důvodů než v důsledku změn u podílů na společných částech), vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek učiněný v písemné formě." Zajímalo by mě, zda je nutný ke koupi souhlas všech vlastníků, a pokud bude koupě schválena kvalifikovanou většinou, zda je možné přinutit ty z vlastníků, kteří pozemek nechtějí, nebo z finančních důvodů nemohou uskutečnit, aby tak učinili? Je správný můj názor, že eventuální koupí pozemku přechází na nového vlastníka i povinnost péče o tento pozemek a zodpovědnost za škody (na pozemku jsou vzrostlé stromy, zlomená větev může zranit chodce, poškodit zaparkované auto...)?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi zejména ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

O nabytí či zcizení nemovitých věcí, tedy i předmětného pozemku, rozhoduje (resp. uděluje k němu předchozí souhlas) ze zákona shromáždění, jakožto nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Pokud není ve stanovách ujednáno jinak, uděluje tento předchozí souhlas shromáždění většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek (stanovy mohou určit požadavek na vyšší počet hlasů), přičemž usnášeníschopné je za přítomnosti většiny hlasů všech vlastníků jednotek.

Pro úplnost uvádíme, že shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek, přičemž každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech (k případným hlasům společenství vlastníků jednotek, jakožto vlastníka jednotky, se nepřihlíží).

Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl, a tedy případně i zvrátil rozhodnutí shromáždění, přičemž v rámci tohoto návrhu může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Návrh lze podat do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí shromáždění.

Lze souhlasit se závěrem, že po převodu vlastnického práva přejde na společenství vlastníků jednotek povinnost dohledu a péče o pozemek. Pokud by v návaznosti na porušení či zanedbání takové povinnosti (například pokud by strom byl v dezolátním stavu a bylo jen otázkou času, kdy na někoho nebo na něco spadne) vznikla škoda na majetku či újma na zdraví procházejících osob případně v sousedství zaparkovaných vozidel, bylo by společenství vlastníků odpovědné za náhradu takto vzniklé škody.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Terasa - společná část s výlučným užíváním. Kdo bude hradit její opravy?

Mám byt v osobním vlastnictví a dle kupní smlouvy z roku 2005 je terasa příslušenství bytové jednotky a její plocha se nezapočítává do celkové plochy bytu. Z této terasy jsme nikdy neplatili žádné poplatky ani žádné opravy. Nyní chce naše SVJ změnit stanovy, a to tak, že za terasu, jakožto společnou část, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, se bude platit poplatek a zároveň bude povinností vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Můj dotaz zní, zda má na toto SVJ právo. Terasa slouží zároveň jako střecha pro ostatní bytové jednotky, je tedy funkční částí domu. Z občanského zákoníku,  paragrafu 1160, který je nyní v platnosti, vyplývá, že terasy spadají mezi společné části domu – a  to i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, čímž jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky, ze které je přístup. Pokud je tedy taková terasa dle zákona společnou částí všech vlastníků s výlučným právem užívání pro vlastníka jednotky, nevidím důvod, proč bych měl nyní nově spravovat tuto terasu na vlastní náklady, pokud je stále společnou částí a slouží také jako střecha pro ostatní jednotky.

Úvodem si dovoluji upozornit, že jelikož neznáme veškeré podrobnosti daného případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko z příslušných ustanovení zákona, a to zejména občanského zákoníku a jeho ustanovení o bytovém spoluvlastnictví.

Společné části jsou vymezeny zákonem a rovněž prohlášením vlastníka, případně smlouvou o výstavbě, přičemž dále vycházíme z toho, že v daném případě je terasa vymezena jako společná část, jež je ve výlučném užívání jediného vlastníka.

Ze zákona vyplývá, že vlastník jednotky udržuje společné části, které má ve výlučném užívání, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Vlastník jednotky má tedy povinnost nejen na tyto společné části platit příspěvky, ale také je na vlastní náklady udržovat a spravovat, a to do té míry, v jaké na tyto společné části finančně nepřispívá.

Míru uvedeného příspěvku a údržby pak stanoví prohlášení vlastníka, stanovy společenství vlastníků jednotek nebo rozhodnutí společenství vlastníků jednotek. Při jeho stanovení se přihlíží nejen k velikosti podílu na společných částech, ale i k rozsahu výlučného oprávnění vlastníka.

Bude tedy s největší pravděpodobností možné vybrat si, zda vlastník předmětnou společnou část bude spravovat sám na své vlastní náklady, nebo zda bude hradit příspěvky na správu, případně zda bude zvolena kombinace obou režimů.

Závěrem pro úplnost uvádíme, že se jedná o zvláštní případ určení výše příspěvku vlastníka na správu domu a pozemku, přičemž  k takovému určení je třeba souhlasu všech vlastníků jednotek v domě.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může SVJ libovolně snižovat počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí?

Nevím, jestli dobře vystihnu situaci a správně položím dotaz, ale na naše schůze SVJ chodí ze 60 vlastníků necelých 20. A většina jsou členové výboru a jejich příznivci (kontrolní výbor a "starousedlíci"). Ostatní jsou již otráveni, a tak na schůze nechodí. Podepisují slepě plné moci domovnici. Tyto plné moci jsou z právního hlediska díky chybě ve znění již poněkolikáté neplatné (obě uvedené osoby jsou označeny za zmocnitele). Když jsem na tuto skutečnost upozornil a dožadoval se zrušení schůze z důvodu nesplnění podmínky potřebné účasti, tak mi bylo řečeno, že si odhlasovali, že i kdyby byli na schůzi 3 lidé, tak mohou odhlasovat cokoliv. Ke stanovám jsem se ještě nedostal, abych si to ověřil, ale můj dotaz zní, jestli je možné snížit si kvorum třeba na 10 % přítomných. Nejsem schopen se s nimi nijak hnout. Například máme na baráku reklamu, ke které neexistuje žádná smlouva, a po dvou letech mého dožadování vysvětlení se mi jen smějí a říkají, že je to "prkotina". Tak znovu ucelený dotaz: Pokud je na schůzi SVJ přítomno 16 vlastníků z cca 60, je schůze platná a její závěry a usnesení závazné a platné?

Úvodem si dovoluji upozornit, že jelikož neznáme veškerá specifika případu a předmětného společenství vlastníků jednotek, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví.

Dle příslušných ustanovení zákona je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek tzv. shromáždění, přičemž shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Při hlasování má každý vlastník počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, přičemž toto zákonné ustanovení není možné ve stanovách modifikovat.

K přijetí rozhodnutí se pak vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy, nebo v určitých případech i zákon, vyžadují vyšší počet hlasů. Stanovy společenství vlastníků tak mohou počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí (a tím de facto i kvórum) libovolně zvýšit, nikoliv však snížit. Opačné ujednání stanov by tedy bylo neplatné stejně jako i rozhodnutí shromáždění, které by nenaplňovalo výše uvedené zákonné požadavky.

Vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění se může vlastník dovolávat u soudu do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku ode dne jeho přijetí. Soud přitom neplatnost nevysloví, došlo-li k porušení zákona či stanov, které nemělo závažné právní následky, a není-li to v zájmu společenství vlastníků. Soud neplatnost rovněž nevysloví, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práv třetích osob nabytých dobré víře.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát,  Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může mi SVJ zastavit bytovou jednotku bez mého souhlasu?

Můj dotaz se týká schvalování změny stanov, ve kterých je nově uvedeno, že "souhlas nadpoloviční většiny hlasů členů společenství přítomných na shromáždění je zapotřebí k přijetí usnesení: uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám". Je možné, aby společenství rozhodlo o zástavním právu na mé bytové jednotce, i když s tím nebudu souhlasit? Stačí pro schválení nových stanov s takto zásadní věcí nadpoloviční většina přítomných? Případně že ano, je proti tomu nějaká pomoc, rada? Předpokládám, že pokud mi společenství zastaví bytovou jednotku (aniž bych s tím souhlasil), nemohl bych ji třeba v budoucnu sám použít jako zástavu např. pro financování svého nového bydlení.

Úvodem si dovoluji upozornit, že jelikož neznáme veškerá specifika daného případu, vycházíme v následující odpovědi toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví dle občanského zákoníku.

Způsobilost shromáždění k usnášení se (usnášeníschopnost) je v zákoně upravena tak, že se požaduje účast alespoň tolika vlastníků jednotek, kteří mají dohromady nadpoloviční většinu všech hlasů, jinak shromáždění není usnášeníschopné. Pro přijetí rozhodnutí je pak dle zákona ve většině případů potřeba nadpoloviční většina z  hlasů přítomných vlastníků.

Stanovy společenství vlastníků se mohou od výše uvedené zákonné úpravy odchýlit v tom smyslu, že pro přijetí rozhodnutí bude nutný vyšší počet hlasů (např. třípětinová většina), a to ať už z hlasů přítomných vlastníků, nebo dokonce z hlasů všech vlastníků. Stanovy se však nemohou od zákona odchýlit směrem opačným, a tedy nemohou počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí snížit.

V daném případě tedy stanovy společenství vlastníků jednotek v zásadě pouze kopírují zákonné ustanovení.

Co se týká zástavního práva, úprava stanov opět vychází ze zákonné úpravy, když dle zákona do působnosti shromáždění patří mimo jiné udělování souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce. V případě, že by společenství vlastníků jednotek zřizovalo k některé z jednotek z jakéhokoliv důvodu zástavní právo, muselo by tedy k uzavření zástavní smlouvy skutečně nejprve udělit souhlas shromáždění, přičemž by se uplatnila výše uvedená pravidla pro přijímání rozhodnutí.

Nezbytným předpokladem pro zřízení zástavního práva k jednotce je však v každém případě rovněž souhlas vlastníka jednotky s jeho zřízením. Shromáždění tak může udělit souhlas k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce až v okamžiku, kdy udělí souhlas se zřízením takové smlouvy i vlastník předmětné jednotky. Tato skutečnost konečně vyplývá i z obecných ustanovení o zastavení cizí věci, která stanoví, že zástavce může dát jako zástavu cizí věc jen se souhlasem jejího vlastníka.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musí se vodoměry ze zákona kontrolovat?

Bydlíme v Praze ve velkém paneláku (BD/SVJ) a každý druhý rok nám vyměňují vodoměry, prý dle zákona preventivně. A ony vodoměry nejsou nové a ani nezačínají nulou. U známé, také v paneláku (SVJ) zase mění plynové hadice od trubky ke sporáku a dělají jejich revize. A v bytě mého otce (SVJ) neměnili už dvacet let nic, a ani revize nedělají. Jak to s tímto je? Proč se to někde dělá, a prý i musí ze zákona, a někde nemusí a nedělá?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika daného případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy dané problematiky.

Zákon o metrologii, který upravuje pravidelné ověřování vodoměrů, stanoví, že vodoměrů může být používáno jen po dobu platnosti provedeného ověření.

Novému ověření však tato měřidla již nepodléhají, pokud prokazatelně přestala být užívána k dosavadním účelům, tedy k měření a rozúčtování protečené vody. Není tedy povinností společenství vlastníků jednotek (resp. bytového družstva) opakovaně ověřovat (či případně nahrazovat) vodoměry za předpokladu, že vodoměry nadále nebudou užívány k měření a rozúčtování protečené vody. Náhradním způsobem rozúčtování může být v takovém případě např. využití směrných čísel spotřeby vody, která vycházejí z počtu osob obývajících konkrétní jednotky.

Pokud by poskytovatel služby, tedy pravděpodobně společenství vlastníků jednotek, neověřené vodoměry přesto užívalo, může jej dle zákona o metrologii čekat sankce, a to až do výše jednoho milionu korun českých.

Dobu, po kterou je ověření vodoměru účinné lze nalézt v příloze k vyhlášce č. 345/2002 Sb., (u studené vody se obvykle jedná o šest let a u teplé vody o čtyři roky), přičemž ověřování vodoměru provádí Český metrologický institut a případně subjekty autorizované k ověřování příslušného druhu vodoměru. O přezkoušení je následně vydáno osvědčení, jehož přílohou je zkušební protokol.

Pro úplnost uvádíme, že zákon od konce minulého roku ukládá nainstalovat vodoměry teplé vody používané k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě. V tomto případě je tedy nutné vodoměry skutečně užívat a také zajišťovat jejich pravidelné ověřování (či nahrazování).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

SVJ a BD v jednom domě a prodej bytů

Máme v jednom domě SVJ i bytové družstvo. SVJ tvoří většinu, bytové družstvo vlastní pouze dva byty. Bytové družstvo by chtělo jeden ze svých bytů, který je v současnosti prázdný, prodat. (Postupně bychom chtěli sjednotit vše pod SVJ a bytové družstvo úplně zlikvidovat.) Může v tomto případě vystupovat bytové družstvo jako běžný vlastník nemovitosti, prodat byt jakémukoli zájemci za tržní (nebo dohodnutou) cenu? Nabude potom kupující byt do osobního vlastnictví, nebo je možné prodat jen družstevní podíl?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy.

Zákon družstevní byt případnému zájemci, ať už členu či nečlenu družstva, prodat umožňuje. Převod do vlastnictví osoby, která není členem družstva, je však možný pouze tehdy, pokud s tímto krokem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, a všichni členové družstva, kterým podle stanov náleží právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas přitom musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Následně bude o převodu družstevního bytu do vlastnictví této osoby rozhodovat členská schůze, která může rozhodnutí přijmout pouze po předchozím výše uvedeném souhlasu. Pokud by se družstevní byt převáděl do vlastnictví člena družstva, pak souhlasu ostatních členů družstva není zapotřebí. Pokud zvolíte tento postup, nabude kupující (ať už člen nebo nečlen bytového družstva) byt do osobního vlastnictví, je však nutné dodržet uvedené podmínky. 

Dále je možné přijmout zájemce o byt do družstva jako člena, pokud splňuje podmínky dle stanov družstva, kdy by s ním byla uzavřena nájemní smlouva na užívání předmětného bytu. Zájemce o členství by pak uhradil družstvu před svým vstupem veškeré platby, které jsou vyžadovány stanovami a zákonem, tedy zejména základní a další členský vklad (anuitu).

Mnohem jednodušším postupem je ale převést byty do osobního vlastnictví a bytové družstvo zlikvidovat. Následně by bylo možné byty prodat, aniž by bylo nutno podstupovat výše uvedený postup.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Pravomoci SVJ - schvalování stanov

Jsem vlastníkem bytu v Opavě osmnáct let. Za tuto dobu mám neustálé těžkosti s výborem a předsedou a místopředsedou. V roce 2000 si odhlasovali stanovy, proti kterým jsem vznesla námitku a vyjádřila nesouhlas s několika body. To však do zápisu nenapsali, byť byl notář přítomen. V zápise, který jsem obdržela později, bylo napsáno 100 % souhlas, proti tomu jsem se písemně výboru ohradila, ti mi ústně ( slíbili, ze stanovy opraví. Nestalo se, napsali mi sice, ze došlo k omylu ze strany výboru, ale já už nemohla podat žalobu na soud (uběhlo 6 měsíců). Je nás devět majitelů bytů, z toho 5 v bytech nebydli (i já od roku 2005 žiji v Německu) Zbývající 4 majitelé (to je výbor a předsedové) v dome vládnou a zbývající ze strachu nebo z nezájmu přikyvují. Jsem ve všem přehlasovaná. Jak se můžu bránit? Mohu se domáhat soudu?

Jelikož jste společenství vlastníků vzniklé před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, společenství postupovalo správně, tj. v souladu se stávajícími stanovami a již zrušeným zákonem o vlastnictví bytů.

Podle zákona o vlastnictví bytů existoval jediný způsob přijetí vlastních stanov SVJ, a to jejich schválení usnesením shromáždění. Pro přijetí stanov se vyžadoval souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění a účast notáře. Stejný požadavek kvalifikované většiny hlasů se vyžadoval pro schválení každé změny stanov; při schvalování změn stanov se účast notáře nevyžadovala. Pokud SVJ nepřijalo své vlastní stanovy, řídilo se vzorovými stanovami SVJ, které tvořily přílohu nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. Pokud ve vlastních stanovách chyběla některá z povinných náležitostí anebo byla upravena v rozporu se zákonem, řídily se tyto záležitosti rovněž ustanoveními vzorových stanov SVJ.

V občanském zákoníku dochází ke změnám ohledně schvalování stanov SVJ nebo jejich změn ve dvou základních směrech:

a) Z hlediska účasti notáře nově podle odstavce 3 platí, že se pořízení notářského zápisu o schválení stanov SVJ vyžaduje jen v případě, že se SVJ zakládá až po vzniku vlastnictví jednotek, tj. v případě, kdy stanovy SVJ nebyly součástí prohlášení (dohody spoluvlastníků či manželů nebo součástí ujednání ve smlouvě o výstavbě). Totéž platí pro schvalování změn stanov.

b) Z hlediska požadovaného počtu hlasů pro přijetí stanov se již nevyžaduje tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění, nýbrž postačí nadpoloviční většina. Stanovy však (zcela nově oproti zákonu o vlastnictví bytů) mohou určit požadavek vyššího počtu hlasů pro přijetí stanov, jak to umožňuje § 1206 odst. 2. Shodně to platí pro schvalování změn stanov SVJ.

Jste právoplatný člen společenství, ale způsob rozhodování je dán zákonem nebo stanovami. Zákon umožňuje ohledně přijetí či změn stanov nadpoloviční většinu, ale jiná úprava ve stanovách se nevylučuje. Dovoluji si však podotknout, že váš návrh na souhlas všech vlastníků je velmi nepraktický, např. vy sama žijete v cizině a nemůžete se pokaždé shromáždění zúčastnit.

Podle všeho, co jste v dotaze uvedla, stanovy byly řádně shromážděním odsouhlaseny, tudíž soud by neměl co řešit.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR 

Jaký je rozdíl mezi stanovami a směrnicemi

Pro nadcházejícím shromáždění SVJ připravuje výbor nějaké směrnice. Původně se měly změnit stanovy, ale nakonec předseda rozhodl, že se to udělá formou směrnice. Nechápu, proč tento obrat. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl v tom, když je příslušné ustanovení ve stanovách, a když je ve směrnici. Bojím se například toho, že ke změně směrnice bude stačit pouze výbor. Jedná se o poměrně citlivé věci - odměny výboru, limity pro nakládání s financemi apod. Nemusí být ve stanovách uvedeno, že je daná věc upravena interní směrnici? Je nutné dát schválenou směrnici na soud stejně jako stanovy?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho společenství vlastníků, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy společenství vlastníků dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejprve je nutné uvést, že stanovy společenství vlastníků dle ustanovení § 1200 odst. 2 občanského zákoníku musí obsahovat určité minimální náležitosti, které nelze upravit separátně jiným vnitřním předpisem společenství vlastníků (jedná se například o úpravu práv a povinností vlastníků jednotek, pravidla pro správu domu a pozemku, pravidla pro tvorbu rozpočtu či pro příspěvky na správu domu apod.). Od tohoto ustanovení se není možné při sepisu stanov odchýlit, příslušná ustanovení stanov je však možné dále rozvíjet prostřednictvím dalších vnitřních předpisů jako je např. domovní řád, či příslušné směrnice.

O schválení těchto dalších vnitřních předpisů (např. směrnice) rozhoduje shromáždění vlastníků, pokud nebylo rozhodování svěřeno stanovami jinému orgánu společenství vlastníků. Ustanovení § 1208 občanského zákoníku pak stanoví, v kterých případech má výlučnou působnost právě shromáždění vlastníků, a tedy kdy nelze rozhodování delegovat na jiný orgán společenství (jedná se například o vámi zmiňované odměňování člena voleného orgánu či schválení účetní závěrky apod.).

Směrnice nemusí být zveřejněna ve sbírce listin u rejstříkového soudu, pro vlastníky je však závazná toliko za předpokladu, že s jejím zněním byli (měli a mohli být) seznámeni.

Pokud by shromáždění vlastníků přijalo směrnici či jakékoliv jiné rozhodnutí, které je dle vašeho názoru nepřiměřené ve vztahu k účelu společenství vlastníků (jímž je zejména správa domu a pozemku) či zvýhodňuje jiné spoluvlastníky na váš úkor, můžete se samozřejmě obrátit na soud, aby přijaté rozhodnutí zrušil či o záležitosti sám rozhodl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Když bytové družstvo vykonává správu SVJ

Bydlíme v bytovém domě, kde již není žádný byt ve vlastnictví bytového družstva, avšak toto vykonává správu domu pro naše SVJ. Družstvo požaduje, aby na jakoukoliv rekonstrukci v bytě vlastníků dalo svůj souhlas, samozřejmě řádně zpoplatněný. Zajímá mě, na základě jaké právní normy má na toto nárok? Osobně nesouhlasím a přijde mi nesmyslné, abych v případě, že budu upravovat součásti svého bytu, které jsou prohlášením vlastníka součástí bytu, nezasahují do nosné konstrukce domu ani nemění vnější vzhled budovy, musel toto hlásit či snad dávat schválit správci za nemalý poplatek. Rodiny s dětmi, jako jsme my, to finančně i časově zatěžuje. Předpokládám, že požadavek družstva vychází z jeho stanov. Ale jak mě může nutit k dodržování svých stanov, když nejsem členem družstva a SVJ má své stanovy?

Bytové družstvo pro vaše SVJ vykonává správu na základě smlouvy. Proto se obraťte na výbor vašeho SVJ, aby vám obsah smlouvy vyložil a zda to, že oznamujete správci, že v bytě provádíte rekonstrukci, je zpoplatněno a ptala bych se výboru SVJ, proč je to zpoplatněno, když na správu domu a pozemku pravidelně měsíčně přispíváte. Možná jste si ve vašem SVJ něco takového odhlasovali. Dále, jak správně uvádíte, je třeba se řídit vašimi stanovami SVJ, avšak zároveň je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Podle občanského zákoníku má vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Každý vlastník jednotky je současně vázán ustanoveními o omezení vlastnického práva právem ostatních vlastníků.

Do obecného vymezení práv a povinností tedy patří i právo vlastníka jednotky uvnitř stavebně upravovat svůj byt. Toto právo není pouze obecně omezeno zákazem ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv, ohrozit, změnit nebo poškodit společné části (podle § 1175 odst. 1 obč. zák.), nýbrž také dalším konkrétním ustanovením, upravujícím některé povinnosti vlastníka jednotky stavebně upravujícího svůj byt; jmenovitě jde o § 1182 obč. zák., který umožňuje, aby osoba odpovědná za správu domu a pozemku (SVJ nebo správce v domě, kde nevzniklo SVJ), ověřila, zda se stavební úpravy nedotýkají společných částí.  Přesná citace § 1182 je takováto: „Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.“

V praxi SVJ je běžné, že touto činností pověří výbor SVJ správce. Vlastník oznámí, co bude v bytě provádět, správce úpravu „povolí“ či upozorní, co je třeba při úpravě dodržet a dále má právo kontroly provádění stavebních prací. Tento postup je logické opatření pro to, aby nedocházelo ke svévolným úpravám bytů, které by mohly narušit např. technický stav domu. To, že správce za tuto činnost dostane další poplatek, jakoby nad rámec příspěvku na správu, je věcí rozhodnutí SVJ.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Rozdělení sklepních prostor

Jsme Společenství vlastníků, dům byl postaven v roce 2012. Některým vlastníkům se nelíbí, že mají velký byt a k tomu jim byla přidělena malá sklepní kóje. Upravuje přidělení nějaká právní norma?

Žádný právní předpis neupravuje postup pro přidělení sklepní kóje k bytu. Každý vlastník bytu však musí mít svoji sklepní kóji uvedenu a specifikovánu ve své kupní smlouvě. Vlastník již při podpisu kupní smlouvy věděl, co si kupuje, tedy věděl, jak velkou sklepní kóji má. Tato skutečnost musí být uvedena i v prohlášení vlastníka, které je uloženo v katastru nemovitostí. Případná změna prohlášení vlastníka není jednoduchou záležitostí (úprava ve vašich stanovách, zákon č. 89/2012 Sb., zákoník práce, v platném znění).

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

 

Změna stanov v souvislosti se změnou spoluvlastnických podílů

Chtěla bych upřesnit, zda je nutné změnit stanovy SJV při změně spoluvlastnických podílu domů. V současné době dům vlastní 40 % SBD a 60 % vlastni 6 vlastníků bytových jednotek. Pokud si další družstevník požádá o převedeni družstevního podílu do osobního vlastnictví, a tím klesne vlastnicky podíl SBD, je nutné měnit stanovy SJV za účasti notáře a žádat o zápis do registru?

Vaše SBD již učinilo tzv. prohlášení vlastníka, které bylo vloženo do katastru nemovitostí a na základě kterého jsou doposud převáděny byty (jednotky) do vlastnictví. V prohlášení je jednotka, tj. byt a podíl na společných částech popsány, přesně vymezeny. Klesá-li podíl SBD na vlastnictví domu a pozemku, to znamená, že ve vlastnictví SBD je méně jednotek, není důvodem ke změně prohlášení vlastníka, na vymezení jednotek se nic nemění, tudíž z tohoto důvodu tu není dán ani důvod ke změně stanov, které zřejmě byly součástí prohlášení vlastníka.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Náklady za deratizaci

Jsme SVJ a máme problém s Rusem domácím. Jsou tu dva tábory, jeden tvrdí že deratizaci v jednotlivcích bytových jednotkách hradí SVJ. Druhý tábor tvrdí, pokud se nejedná o společné části domu nebo nebytové prostory, hradí si deratizaci vlastník či nájemník postižené bytové jednotky sám. K této variantě se osobně přikláním i já. Řeší tento problém zákon ? Pokud ano, můžete mi prosím zdělit jaký zákon tento problém řeší?

Pokud se bude skutečně jednat jen o deratizaci bytové jednotky, tak ano, hradí si deratizaci vlastník jednotky (ten, kdo objednává i hradí). Z hlediska praktického, však je účinnější, když se provede deratizace celého domu, hlavně stoupacích šachet, které tvoří společné části domu a pak už deratizaci hradí společenství. Je třeba mít na mysli, že každý  vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku. Doporučuji vám, abyste se ještě poradili se specializovanou firmou, která se hubením tohoto hmyzu zabývá, aby to, že jeden vlastník provede deratizaci bytu, bylo vyřešením problému.

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  § 1175, § 1180

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Předání legislativy SVJ 3. osobě

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Jsme SVJ o 8-mi bytech, funkční výbor prakticky nemáme - předseda je nečinný, já,co by jeho zástupce na mateřské s dvěma dětmi, třetí člen výboru zemřel v r. 2012. Nový zvolen nebyl, díky povinnostem z této funkce vyplývajícím. Všechny byty jsou v OV, z toho 4 pronajímáme. Na svolané schůzi je vždy menši,než 50% účast. Fond oprav spravuje BD, které byty vlastnilo před odkupem do OV. Poraďte, prosím, zda je možné veškerou legislativu k SVJ náležející, předat 3.osobě za úplatu?

Výkon funkce statutárního orgánu SVJ třetí osobou (nečlenem společenství – fyzickou nebo právnickou osobou) je možný, pokud to umožňují vaše stanovy. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník toto nově upravuje v § 1205, ovšem pokud doposud máte „staré“ stanovy, nemůže tak učinit. Jakmile přijmete stanovy upravené v souladu s „novým“ občanských zákoníkem, můžete vámi zmíněné řešení uskutečnit.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Změna velikosti podílu po sloučení dvou BJ

Jsem majitelem původně dvou bytových jednotek, které byly po stavebních úpravách spojeny do jedné bytové jednotky. Stavební úpravy proběhly na základě platného stavebního povolení, následně proběhla i kolaudace. V současné době řešíme zápis nově vzniklé bytové jednotky do KN. Na KÚ jsme byly odkázáni na SVJ, abychom dořešili změnu vlastnických podílů všech majitelů byt. jednotek, protože po stavebních úpravách došlo ke změně výměry a to tak, že součet pův. výměr obou byt. jednotek byl 100,55m2, výměra bytové jednotky po stavebních úpravách je 100,8 m2 - došlo tedy k navýšení o 0,25m2. Původní vlastnický podíl za obě bytové jednotky byl 523/4866. Dokážete mi na základě těchto údajů poradit jak dál postupovat (na KÚ nás odkázali na "dořešení s právníkem" - nikdo nám však nebyl schopen vysvětlit CO řešit a JAK...). Je vůbec nutné při změně výměry o 0,25m2 při uvedeném vlastnickém podílu řešit změnu velikosti podílů ostatních vlastníků...? Pokud ne, co je potom potřeba KÚ doložit spolu se žádostí o změnu v KN?

Budete muset udělat změnu prohlášení vlastníka dle § 1169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zní takto:

„§ 1169 Změna prohlášení 

            (1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.

             (2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.“

Protože se skutečně nejedná o jednoduchou záležitost a praxe zatím v těchto otázkách není ujednocena, doporučuji vám, aby se vaše společenství obrátilo na některou advokátní či notářskou kancelář, aby změnu prohlášení vypracovali se vším všudy, tedy i s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tím, že se změnila velikost vaší jednotky a velikost podílu na společných částech budovy, změnily se podíly všem ostatním vlastníkům. Bez změny prohlášení vlastníka vám katastrální úřad vaši novou jednotku do katastru nezapíše.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

nový majitel nekomunikuje s SVJ

Jak postupovat, když majitel bytu fiktivně prodal byt svému známému? Nový majitel neoznámil nic, je veden v KN, ale na výzvy nereaguje. Bývalý majitel v bytě bydlí dál. Na koho máme vystavit vyúčtování? A jak máme postupovat proti tomuto novému majiteli, který nerespektuje žádná nařízení  a s námi jako SV nekomunikuje.

Partnerem pro vás je vlastník bytu dle údajů z katastru nemovitostí, jemu pošlete vyúčtování. Pokud by na tomto bytě vznikly dluhy, okamžitě jednejte, obraťte se na exekutora, popřípadě na soud.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

SVJ, rozdělení domu

Jsme dům o dvou vchodech. V našem vchodě je nyní 31 soukromých vlastníků bytů ze 32 (ten poslední bude vlastník letos), ve vedleším jsou pouze 4 vlastníci.
Protože nyní družstvo ztratilo 50% podíl na společných částech domu, chceme nebo spíše z nového zákona musíme založit SVJ. Předpokládám, že musíme založit SVJ společně s vlastníky z vedlějšího vchodu, když jsme takhle spojeni. Zjistili jsme ale, že najednou se družstvo začalo o celou situaci starat a chtějí nám "pomoci" založit SVJ. Začali pracovat na stanovách, které udajně budeme moci připomínkovat, a dozvěděli jsme se také, že chtějí být ve výboru SVJ, jelikož disponují asi 47% hlasů (v obou vchodech je stále 45% družstevníků). Přijde nám to podezřelé, že najednou jsou tak aktivní, když doteď dělali pouze naschvály.
Že musíme SVJ založit je jisté, ale musí být ve výboru zastoupeno i družstvo? My jsme chtěli založit SVJ jakožto soukromí vlastníci jednotek a poté usilovat o rozdělení obou vchodů, zajistit si účetnictví a správu domu u levnější externí firmy a moci rozhodovat o úvěru a zateplení našeho vchodu (ten vedlejší již zateplen je za výhodných podmínek od družstva).
Usilovali jsme o rozdělení vhodů na samostatne celky již loni, ale družstvo si kladlo stále nové nesplnitelné podmínky. Chyběl nám jen jeden podpis ze všech 64.
Podle prohlášení stavebního a katastrálního úřadu rozdělení možné je. Budovy stojí a fungují nezávisle. Každá budova stojí na samostatném pozemku, ale je jeden společný list vlastníků.
Když jako SVJ budeme mít více jak 50% hlasů, budeme moci vchody rozdělit? Nebo pro to bude stále potřeba i souhlas družstva, respektive družstevníků?

První část vašeho dotazu se dotýká tzv. odloženého založení a vzniku SVJ, které bylo do 1. 1. 2014 upraveno § 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů. Nyní je tato problematika upravena § 24 zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a změně některých zákonů. Odložené založení a vznik SVJ se vztahuje, shodně jako tomu bylo podle zákona o vlastnictví bytů, pouze na SBD nebo LBD (bytová družstva vzniklá před 1. 1. 1992), jestliže toto družstvo vykonávalo činnost správce přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb., tj. před 1. 7. 2000, (tj. jestliže převedlo vlastnické právo alespoň k jedné jednotce před tímto datem).

Správce, jímž je bytové družstvo, je povinen založit SVJ nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy se jeho spoluvlastnický podíl na společných částech sníží po 1. 1. 2014 na méně než polovinu (§ 24 zákona č. 311/2013 Sb.).  Slovy uvedeného zákona, svolá správce nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu, shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“). Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoliv vlastník jednotky. Návrh na zápis do veřejného rejstříku musí statutární orgán společenství podat nejpozději do 30 dnů ode dne založení společenství.

Ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění vlastníků jednotek; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku se nepoužije. Funkce správce – bytového družstva - zaniká dnem vzniku společenství.

Vlastníky domu jste vy jednotliví vlastníci jednotek a bytové družstvo. Na shromáždění vlastníků budete zvát i zástupce družstva. Ve výboru SVJ bude ten, koho si zvolíte, je praktické, ale není to povinnost, aby to byl i zástupce družstva. Budete se muset domlouvat na společných záležitostech týkajících se údržby a správy domu. Dvojí správu a údržbu považuji za nepraktickou a drahou.

K další části vašeho dotazu uvádím, že v případě, že budete chtít dům rozdělit na dva samostatné vchody, společenství „rozdělit“ na dvě společenství, nebude to jednoduchá záležitost. Musíte nejdříve zrušit a vypořádat bytové spoluvlastnictví, vznikne podílové spoluvlastnictví domu a pozemku, a poté založit dvě společenství, každé se samostatným prohlášením a jeho náležitostmi, stanovami, atd. S popsaným postupem musí souhlasit všichni vlastníci, tedy i družstvo.  

Musí tu být písemná dohoda všech vlastníků. Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení bytového vlastnictví souhlas osoby oprávněné z věcného práva udělený v písemné formě. (§§ 1217 – 1219 NOZ).

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Poučení nájemníků v pronajatém bytě

V domě sdružení vlastníků bytových jednotek jeden z majitelů pronajal byt lidem, po jejichž nastěhování se domem šíří velice nepříjemný a intenzivní zápach, pravděpodobně chovají několik koček. Máme – podle NOZ – nějakou šanci na obranu , nebo možnost donutit je k odstranění pachu?

Musíte se obrátit na výbor SVJ a ten musí vyzvat vlastníka bytu, aby své nájemce poučil, jak se mají v bytě chovat.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Účast na schůzi výboru SVJ

Již několik let žádám výbor a správce, jako člen SVJ, aby výstupy z jednání byly transparentní a byly zveřejněny. Nemám možnost je k tomuto přimět, vždy se dozvíme až na schůzi společenství ,co se kde utratilo. Rád bych se účastnil jednání výboru, bez pravomocí samozřejmě, abych se včas dozvěděl, co se kde chystá, jak se hlasuje, jaké jsou na to názory apod. Mohu tedy navštívit schůzku výboru?

Jelikož nejste členem výboru, nemůžete se jeho jednání zúčastnit, ledaže byste po výboru požadoval vyřešení vaší konkrétní záležitosti, která se dotýká jen vás, pak by vás sám výbor vyzval, abyste se na jednání výboru dostavil. V občanském zákoníku samozřejmě odpověď na vaši otázku nenajdete, jelikož odpověď vychází z logiky věci.

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění, to rozhoduje, výbor SVJ má postavení statutárního orgánu a rozhoduje jen o minimu věcí, které shromáždění stanovami svěřilo do jeho působnosti a většině věcí rozhoduje shromáždění. Na shromáždění vlastníci vždy dopředu obdrží pozvánku s programem, buďto s přiloženými materiály nebo s poučením, že je do podkladů pro jednání možno nahlédnout. I kdyby toto poučení chybělo, pak je to vaše právo ze zákona (§ 1207 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a většina SVJ má toto právo nahlížet do podkladů podrobněji upraveno ve stanovách.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Balkon jako součást bytu

Prosím o odpověď, zda při opravě lodžií, zapsané na katastru jako součást bytu, tedy majetek vlastníků daných bytových jednotek musí hlasovat 100 % vlastníků pro opravu. Nejsme si jisti, zda v tomto nedošlo ke změně?
Také prosím o vysvětlení následujícího případu. Dne dd.mm. 2015 se koná shromáždění společenství vlastníků. Je zde za účasti notáře odsouhlasena změna Stanov. V ten den jsou podány návrhy na odhlasování. Řídí se  hlasování ještě podle starých Stanov, nebo jsou tímto dnem platné již Stanovy nové? V každých je totiž uvedeno jiné % platné pro hlasování.

Budete ještě hlasovat postaru, tj. podle stávajících stanov. Teprve až budou nové stanovy schválené, notářský zápis o nich vložen do obchodního rejstříku, začnete se jimi řídit.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Příspěvky na správu domu

Jsme SVJ o 62 bytových jednotkách. Příspěvky na správu domu, se u nás stanoví z rozhodnutí shromáždění SVJ a to tak, že náklady na společnou energii, výtahy, zpracování účetnictví a náklady chod SVJ jsou ve stejné výši na každý byt. Ptám se zda je toto v pořádku, když si to odhlasujeme takto na shromáždění nebo to musí být dle nového zákona který začal platit od 1.1.2014, tedy dle podlahové plochy?

Ano, to je v pořádku. Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně (§ 1180 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Odborná veřejnost se k této problematice staví tak, že jiná dohoda je možná, ale musí souhlasit všichni vlastníci. 

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Hospodaření SVJ před koupí bytu

Kupujeme byt v bytovém domě, kde je zřízeno společenství vlastníků. Jedná se o dům postavený v r. 2008. Takže se dá předpokládat, že nepotřebuje nové investice ani opravy. Přesto si chceme před koupí ověřit jak SV hospodaří, požádali jsme o závěrku SV pokud ještě není za r. 2014 zpracována, tak sdělení  zůstatku fondu oprav a sdělení, zda SV nemá žádné úvěry, půjčky apod. Bylo nám realitkou sděleno, že na toto nemáme nárok. Budou nám sděleny pouze závazky prodávajících vůči SV, nevíme, zda je toto dostatečné nebo máme trvat na vyčíslení fondu oprav a závazků – úvěrů apod. SV?

Základní údaje o společenství vlastníků naleznete na www.justice.cz,  obchodní rejstřík, kde zadáte název SVJ nebo IČO. Podle takto získaných údajů se pak můžete přímo obrátit na předsedu výboru SVJ, aby vám vaše dotazy ohledně SVJ zodpověděl. V obchodním rejstříku jsou uloženy důležité listiny (někdy i účetní závěrka) a jsou přístupné na těchto uvedených webových stránkách.  Pokud by SVJ mělo úvěr, pak by zřejmě mělo i zástavu, což je zase údaj, který můžete ověřit na katastrálním úřadu nebo prostřednictvím www.cukz.cz, nahlížení do katastru.

Jinak vidět účetní závěrku před vložením do obchodního rejstříku (než se z ní stane veřejná listina) má právo jen člen společenství a kontrolní orgány. Přesto si myslím, že vám realitní kancelář tyto údaje měla zjistit a poskytnout (nemusí vám dávat nahlížet do účetní závěrky, jen vám údaje sdělí). Jsou to pro vás důležité údaje, jelikož se chcete stát vlastníkem bytu a členem tohoto konkrétního SVJ. Pokud bude i nadále realitní kancelář odmítat spolupracovat, doporučuji vám, abyste se obrátil přímo na předsedu výboru SVJ.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Schválení stanov

Chci se zeptat, zda ke schválení nových stanov (podle NOZ) na shromáždění stačí 3/4 přítomných hlasů SVJ?

Jedná-li se o SVJ vzniklé před účinností NOZ, pak pro hlasování o přijetí nových stanov budou platit vaše dosavadní stanovy – zřejmě vzorové stanovy navazující na již neúčinný zákon č. 74/1992 Sb., o vlastnictví bytů a hlasovat tedy budete tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů.

V občanském zákoníku (NOZ) dochází ke změnám ohledně schvalování stanov SVJ nebo jejich změn ve dvou základních směrech:

a) Z hlediska účasti notáře podle § 1200 odstavce 3 platí, že se pořízení notářského zápisu o schválení stanov SVJ vyžaduje jen v případě, že se SVJ zakládá až po vzniku vlastnictví jednotek, tj. v případě, kdy stanovy SVJ nebyly součástí prohlášení (dohody spoluvlastníků či manželů nebo součástí ujednání ve smlouvě o výstavbě). Totéž platí pro schvalování změn stanov.

b) Z hlediska požadovaného počtu hlasů pro přijetí stanov se již nevyžaduje tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění, nýbrž postačí nadpoloviční většina. Stanovy však (zcela nově oproti zákonu o vlastnictví bytů) mohou určit požadavek vyššího počtu hlasů pro přijetí stanov, jak to umožňuje § 1206 odst. 2. Shodně to platí pro schvalování změn stanov SVJ.

Vzhledem k tomu, že stanovy SVJ přijaté před 1. 1. 2014 nebyly (a nemohly být) přijaty v rámci prohlášení, jímž se zakládalo SVJ, nebo v rámci ujednání o smlouvě o výstavbě, jímž se zakládalo SVJ, nevztahuje se na schvalování změn (ať v rámci jejich přizpůsobení občanskému zákoníku podle přechodného ustanovení § 3041 odst. 2, nebo v případě dalších změn po 1. 1. 2014) ustanovení § 1200 odst. 3, podle něhož stanovy nevyžadují formu veřejné listiny, zakládá-li se SVJ prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Proto každé SVJ, vzniklé před 1. 1. 2014, které bude přizpůsobovat podle § 3041 odst. 2 své stanovy ustanovením občanského zákoníku a které bude následně takto přizpůsobené stanovy v budoucnu případně měnit, musí tyto změny svých stanov schvalovat za účasti notáře, který o rozhodnutí o schválení změn stanov pořídí notářský zápis v souladu s notářským řádem. Přizpůsobení stanov se schvaluje usnesením shromáždění schváleným buď většinou hlasů členů přítomných na shromáždění, nebo vyšší (kvalifikovanou) většinou uvedenou v dosavadních stanovách SVJ. Nelze souhlasit s někdy vyjadřovanými názory, že je potřebný souhlas všech vlastníků jednotek podle § 1200 odst. 1, protože tento požadavek se vztahuje pouze na založení SVJ po 1. 1. 2014 (pokud nebylo SVJ založeno již prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě).

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Zaměření bytových jednotek ve vlastnictví SVJ

Prosím o informaci, zda je nutné provádět znovu zaměření bytových jednotek ve vlastnictví SVJ, které jsou řádně zapsány v KN na základě plánků? Dle výměry jednotlivých jednotek jsou nastaveny platby dle plochy jednotky. Firma, spravující naši nemovitost s bytovými jednotkami, po nás požaduje zpřístupnění bytů za účelem geometrického přeměření a účtováním za tuto službu ve výši 80,00 Kč za m2. Pokud se výměra bude lišit od původního zápisu v KN, uvádějí, že bude nutno provést změnu v KN. Odvolávají se na vládní nařízení č. 366/2013 s účinností od 1.1.2014.Jiná firma, která spravuje podobnou nemovitost, říká, že tento postup není nutný, že se může považovat za platné, co bylo před několika lety vloženo do KN.

Není nutné provádět znovu zaměření bytových jednotek nebo změnu „prohlášení vlastníka budovy“. Platný je nadále stav zapsaný na základě původního „prohlášení vlastníka budovy“ v katastru nemovitostí podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Přístup k HUV

V našem SVJ jsme se dostali do situace, kdy jeden z vlastníků (původní majitel nemovitosti) uzavřel přístup k HUV a trvá na odkoupení svého podílu (sklepní kóje) SVJ. Dokud prý podíl neodkoupíme k HUV nás nepustí. Problém je, že v domě záhadně přestala téct pořádně voda. Jsme už bezradní, protože víme, že pán se dopouští pouze přestupku a násilně dveře otevřít nemůžeme, aby někdo z vodáren HUV zkontroloval. Jak prosím postupovat dále?

Pro takové případy žádná jednoduchá rada neexistuje. Hlavní uzávěr vody patří mezi součást vodovodní přípojky a rozvodů vody, které jsou společnými částmi domu. Je povinností SVJ zajistit řádnou údržbu společných částí domu, v daném případě zejména z hlediska zajištění požární bezpečnosti  a  správné funkci vnitřního vodovodu. Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. mimo jiné v povinostech právnickým osobám ukládá v § 5 zajistit volný přístup k uzávěrům vody a obdobně to platí dle § 17 i pro fyzické osoby.

Ve Vašem případě doporučujeme podniknout veškeré kroky, aby došlo k dohodě o zpřístupnění HUV. Vlastníka nutno prokazatelně vyzvat, a to jak osobně za přítomnosti svědků, tak i písemně /nechat si podepsat žádost-výzvu, v případě odmítnutí zaslat s dodejkou/, aby přistoupil na dohodu o zpřístupnění HUV resp. aby zpřístupnil HUV za účelem kontroly. Je-li to plánované, dohodnout termín dopředu.  Současně je třeba mu prokazatelně sdělit, že pokud bude bránit ve zpřístupnění, tak ponese všechny vícenáklady spojené s případnou havárií v důsledku neprovedené řádné údržby, v případě udělené sankce při kontrole hasičů, případně uplatnění sankcí na základě kontroly vodáren dle uzavřené smlouvy nebo řešením zpřístupnění prostřednictvím soudu.

Pokud vlastník odmítá opakovaně zpřístupnit HUV, je takové konání vždy nutno prokázat nejlépe za přítomnosti svědků, kterými mohou být kromě ostatních vlastníků v domě i kontrolní orgány či pracovník dodavatelské organizace, instalatér či správce domu. Vlastník nemůže podmiňovat zpřístupnění HUV požadavkem na odkoupení svého podílu, v rámci dohody však může  SVJ zohlednit omezené užívání sklepní kóje částečným snížením výměry spoluvlastnického podílu při vyúčtování příspěvku na provoz domu a pozemku tomuto vlastníkovi. To musí schválit Shromáždění SVJ.  Vedle případného správního řízení by mohly být případné sankce a škody následně také vymáhány soudně.

Ing. Karel Žák, Sdružení nájemníků ČR

Rozdělení dvou domů na samostatné SVJ

Jako SVJ domů 850/14 a 851/18 v době, kdy jsme si odkoupili byty od původního vlastníka, bylo vytvořeno společné SVJ obou domu. Rádi bychom nyní v rámci nových stanov a registrace u registračního soudu, "rozdělili oba domy na samostatné Společenství" a tím zrušlil stávající SVJD. Prosíme Vás, aby jste nám zdělili, jaký postup máme  zvolit, abychom dodrželi všechna nová ustanovení NOZ, včetně všech doprovodných zákonů?

Společenství vlastníků je samostatnou právnickou osobou. Je potřeba zjistit, zda lze vaši budovu rozdělit, tedy zda je stavebně technicky uspořádána tak, že oddělené části mohou plnit samostatné funkce. Též katastrální úřad bude požadovat souhlasné stanovisko příslušného stavebního úřadu. Vy sami musíte učinit ve společenství vlastníků dohodu všech vlastníků jednotek, kterou zrušíte dosavadní stav, tedy současné rozdělení domu na jednotky. V tomto okamžiku dojde k zániku jednotek a přeměňujete současný právní stav na tzv. podílové spoluvlastnictví budovy, vaše současné SVJ tím zanikne.

Následuje proces, kdy pozemek pod domem rozdělíte pod jednotlivými sekcemi, tedy předpokládaný nový  stav a uspořádáte spoluvlastnické vztahy tak, aby spoluvlastníky každé z parcel se staly osoby, které v daném domě(sekci) budou později vlastnit jednotku. Co by podíloví spoluvlastníci budovy vložíte následně do katastru dvě ! prohlášení vlastníka“, kterými rozdělíte každou ze sekcí budovy na jednotky a společné části. Tím nově vznikají dvě samostatná společenství, která je potřeba ještě upravit pro zápis do veřejného rejstříku, tedy obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem (např. stanovy atd.) Na závěr ještě vkládáte informace do Sbírky listin a zpracujete nové daňové přiznání k dani z nemovitosti u příslušného finančního úřadu.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Neúměrné poplatky

V našem SVJ s 5-ti vlastníky a 10 byty je pověřený a zároveň většinový vlastník, který má 58% podíl. Správcem domu je firma, kterou většinový vlastník vlastní. Správcovská firma si účtuje za úklid (4 x měsíčně na cca 1,5 hod) 18 000 Kč měsíčně. Lze s tím cokoliv dělat? Lze zabránit nějak tomu, aby SVJ v budoucnu neplatilo ještě více?

Podle ustanovení § 1202 odst. 2 nového občanského zákoníku se při rozhodování ve věcech správy nepřihlíží k hlasům správce převyšující součet hlasů všech vlastníků jednotek. Účelem tohoto „zákazu přehlasování“ je zajistit možnost menšinových vlastníků uplatňovat účinně svůj názor a zamezit jednostrannému vlivu většinového vlastníka – správce. Další možnost je postup podle ustanovení § 1209 nového občanského zákoníku, podle nějž platí, že je-li proto důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do  tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Založení SVJ

Jsem vlastníkem bytu v družstevním domě, který má tři vchody. Zajímalo by mě, za jakých podmínek můžeme vytvořit SVJ pouze v jednom vchodě. Na družstvu nám tvrdí, že musíme naplnit 75% vlastníků ze všech vchodů a vytvořit společenství opět všech vchodů.  My bychom si však chtěli vytvořit společenství pouze pro náš vchod, který má 12 bytových jednotek, z toho 8 je v os. Vlastnictví. Pokud by to takto šlo, musí pak souhlasit všichni vlastníci s vytvořením SVJ nebo je to nějak procentuálně vyjádřeno?

Začněte tím, že si nejdříve zjistíte, zda lze vaši budovu rozdělit tak, že je stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit každá část samostatně svoji základní funkci budovy. Katastrální úřad bude po vás požadovat souhlasné stanovisko příslušného stavebního úřadu. Toto je potřeba předem dohodnout na členské schůzi vašeho družstva, tak na současném SVJ. U SVJ musí souhlasit 100% všech vlastníků, u družstva se řídí rozhodnutí zpravidla podle platných stanov, kde najdete i % vyjádření, kolik členů musí souhlasit s touto změnou na členské schůzi družstva.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Prohlášení vlastníka - oprava

Chtěl bych se zeptat na otázku ohledně vlastnictví balkonů.
V našem Prohlášení vlastníka je uvedeno: Jednotka   č.  xxx/1 je byt 2+1 v1.NP. Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 56,4 m2Jednotka č. xxx/1 se skládá z: Kuchyně 12,1 mPředsíně 10.1 mKoupelna 2,6 mWC 0,9 mPokoj 1 14,6 mPokoj 2 16,1 mBalkon 2,4 m2. Balkon se nezapočítává do plochy bytu.Je v tomto případě balkon v osobním vlastnictví nebo je společnou součástí domu? Ptám se z důvodu uvažované opravy, abych věděl kolik procent vlastníků bude stačit na její odsouhlasení při projednávání na shromáždění.

Základem je skutečně vaše prohlášení vlastníka. Pokud je v popisu bytové jednotky uvedeno, že balkón se nezapočítává do plochy bytu, pak je balkón součástí vnějšího pláště a obvodové zdi budovy. Balkón tak patří do společných částí domu, resp. budovy. Opravy a rekonstrukce se řídí pravidly upravenými stanovami vašeho společenství, kde najdete i způsob hlasování a % podíl o platnosti usnesení ze schůze shromáždění vlastníků, které bude o opravách či rekonstrukci rozhodovat.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Povinný podpis stanov?

Jsem členem bytového družstva a také členem společenství vlastníků. Co se mi může stát, když nepodepíšu nové stanovy?

 Můžete být členem bytového družstva (BD) nebo členem společenství vlastníků jednotek (SVJ), případně členem obou těchto právnických osob. Změna stanov, kterou asi máte na mysli, se přijímá formou usnesení na členské schůzi BD nebo na shromáždění SVJ. Vaším plným právem je hlasovat pro i proti přijetí usnesení nebo se hlasování zdržet a to bez sankcí.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Společenství vlastníků jednotek versus bytové družstvo

Po seznámení s novým občanským zákoníkem v oblasti zakládání společenství vlastníků, nám není úplně jasné, zda v případě bytového družstva, kterému klesl spoluvlastnický podíl pod 50 procent před 1. lednem 2014 a SVJ nebylo založeno (nemá stanovy a není zapsáno v rejstříku), je nutno postupovat dle § 1200 nového občanského zákoníku - to znamená schválit stanovy všemi vlastníky jednotek? Může zůstat správcem družstvo, když nemá 50 procent, bez volby na shromáždění vlastníků (§1192 NOZ) Družstvo spravovalo a vlastnilo dům před rokem 2000.


V první řadě záleží na tom, o jaké jde bytové družstvo. Nešlo-li o bytové družstvo, uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, pak se vznik společenství vlastníků jednotek (společenství) posuzoval podle § 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů.

Společenství jako právnická osoba vzniklo automaticky (ex lege), a to převedením vlastnického práva ke druhé jednotce (prvním vlastníkem jednotek je samozřejmě vždy bytové družstvo a ke splnění podmínky tří vlastníků jednotek v domě s pěti a více jednotkami tak postačilo převést dvě jednotky dvěma různým vlastníkům).

Přesně se tak stalo v okamžiku doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu druhého z nových vlastníků do katastru nemovitostí poslednímu z vlastníků. Zde se upozorňuje, že nekonala-li se první schůze shromáždění vlastníků jednotek, resp. nebyly-li přijaty stanovy společenství, pak pro takové společenství automaticky platily a platí vzorové stanovy (viz nařízení vlády č. 371/2004 Sb.).

Šlo-li o bytové družstvo, které bylo uvedeno v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů, pak vzniklo společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu.

Nedošlo-li k uvedenému snížení podílu bytového družstva ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, pak se postupuje podle § 24 zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

V principu platí, že, pokud původní bytové družstvo a vlastník budovy či jeho právní nástupce plnil povinnosti správce a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se nesnížil ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku na méně než jednu polovinu, je bytové družstvo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku.

Sníží-li se po dni nabytí účinnosti zákona č. 311/2013 Sb. spoluvlastnický podíl bytového družstva na společných částech domu na méně než jednu polovinu, svolá bytové družstvo nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu, shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství. Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoliv vlastník jednotky. Ke schválení stanov společenství je v tomto případě třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění vlastníků jednotek.

Martin Kroh, Družstevní marketingové sdružení České republiky 

BD v. SVJ: povinný vznik SVJ

Jak mění nový obč. zákoník pozice členů družstva a vlastníků bytů v jednom domě. Naše bytové družstvo vzniklo v roce 1981 postupným převáděním bytů do osobního vlastnictví jsme se v roce 2014 dostali na 57 procent členů družstva a 43 procent vlastníků bytů. Na domovní schůzi nám bylo sděleno, že podle nového občanského zákoníku, pokud se poměr družstevníků a vlastníků vyrovnána poloviční podíly, musíme založit družstvo vlastníků, protože to nařizuje zákon - konkrétně §24 zákona číslo 311/213 Sb. Může nás k tomu zákon skutečně nutit? Hrozí, že vlastníci, kteří v bytech často nebydlí, zablokují například zateplování a podobně. Předtím platila povinnost vytvoření společenství vlastníků, pokud podíl členů družstva klesl na 30 procent a vlastníci tvořili 70 procent.

V domě, kde spoluvlastnický podíl původního družstva již poklesl na méně než polovinu před dnem 1. lednem. 2014, vzniká situace podle NOZ § 1203, zbývá pouze přijmout stanovy. Při nečinnosti Vašeho družstva (současného správce domu) mohou sami vlastníci svolat „ustanovující schůzi shromáždění vlastníků“. Na této schůzi, to jest na shromáždění vlastníků pak schvalují stanovy dle zákona č. 311/2013 Sb., tj. nadpoloviční většinou přítomných. Součástí stanov bude i určení funkcí členů statutárního orgánu.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků České republiky

Hlasování ve společenství

Obracíme se na Vás s následujícím dotazy ve věci hlasování ve společenství vlastníků: 1) V zákoně číslo 72/1994 Sb., § 11, odst. 3 bylo ustanovení, dle něhož spoluvlastníci jednotky měli postavení vlastníka jednotky (1 hlas). Zjednodušeně řečeno to znamenalo, že hlasovala-li nadpoloviční většina vlastníků jednotky, byl započten hlas celé jednotky (celého spoluvlastnického podílu na společných částech domu příslušejícího k jednotce). V nové právní úpravě takové ustanovení není. Znamená to, že: a) každý ze spoluvlastníků hlasuje pouze příslušným spoluvlastnickým podílem na jednotce bez ohledu na ostatní spoluvlastníky, tedy v krajním případě někteří spoluvlastníci jediné jednotky hlasují na shromáždění pro usnesení, někteří proti a někteří nehlasují vůbec? b) anebo se k takovým hlasům (kdy spoluvlastníci jedné jednotky hlasují rozdílně, někteří nehlasují a podobně) vůbec nepřihlíží? c) anebo s ohledem na ust. § 1116 NOZ se spoluvlastníci (všichni, nebo většina?) musí na hlasování dohodnout? Máme tady na mysli situaci, kdy se spoluvlastníci nedohodnou na jediném zástupci vůči společenství (ani taková dohoda není reálná – jedná se např. o více než 50 spoluvlastníků garážové jednotky, kteří se navzájem neznají, ale jednotka jako celek má podíl 45 % na společných částech domu). Lze takovou situaci nějakým způsobem platně řešit ve stanovách?

Ano, máte pravdu, že v zákoně o vlastnictví bytů v § 11 odst. 3 bylo uvedeno: „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas).“ Nahlédneme-l do literatury ve věci výkladu tohoto ustanovení, poukazují autoři na problém ve vnímání tohoto ustanovení. Toto ustanovení zcela chybně navozovalo dojem, jako kdyby spoluvlastníci jednotky měli jen jeden hlas. Zřejmě z tohoto důvodu tato úprava v NOZ není. Uvedené ustanovení se však vykládalo tak, že i spoluvlastníci mají počet hlasů dle klíče určeného ve stanovách, respektive podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a tento počet je dán společně pro všechny spoluvlastníky jedné jednotky, což je logické uvědomíme-li si, co jsou a jak se počítají podíly na společných částech. Zde již můžeme navázat na úpravu obsaženou v § 1161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a také s ohledem na to, jak je nově vnímána jednotka. Pro zjednodušení poukazuji na nejčastější způsob stanovení (výpočtu) podílů na společných částech domu, tj. že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu (nebytového prostoru) k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Důležitou roli tedy sehrává jednotka (byt, nebytový prostor) jako celek. I když k jedné jednotce jsou například dva podíly, tak tyto dva podíly tvoří jeden celek. Dle mého názoru, by se tedy v případě hlasování měli tito spoluvlastníci jednotky dohodnout na správě společné věci a tedy i jak budou hlasovat. Přiměřeně by se měla použít obecná ustanovení o podílovém spoluvlastnictví. V případě, že se nedohodnou, zastávám názor, že se bude postupovat stejně jako dosud tak, jak popisujete v úvodu. Zároveň se domnívám, že je možné a bylo by dobré tuto záležitost upravit ve stanovách.

JUDr. Jitka Kocianová, Česká společnost rozvoje bydlení

Správce jako většinový vlastník

Zajímá nás vysvětlení týkající se hlasování ve společenství vlastníků jednotek. Ustanovení odst. 2 věta druhá NOZ (k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce, při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek) se vztahuje pouze na rozhodnutí o správě a pouze pro období od založení SVJ do jeho vzniku (t.j. do zápisu SVJ do veřejného rejstříku), nebo i kdykoliv později, dokud má správce většinu? (SVJ většinou musí s ohledem na ust. § 1198 NOZ vzniknout dříve, než správce ztratí většinu hlasů). 

Ustanovení § 1202 odst. 2 o tom, že při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek má dle důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zamezit tomu, aby většinový vlastník (např. developer jako správce) přehlasoval vlastníky, kteří jsou zatím v menšině. Ustanovení § 1202 se sice dotýká správy před vznikem společenství, avšak máte pravdu v tom, že je tu ale také ustanovení § 1198 NOZ, kdy společenství vlastníků musí vzniknout a přesto má správce nadále většinu. Domnívám se, že v tomto případě pak je na společenství vlastníků, zda se ujme správy a správce z funkce odvolá nebo mu nadále funkci správce ponechá a pak bych pro tento případ rozhodování  analogicky použila ust. § 1202 odst. 2 větu druhou.

Zároveň v tomto ustanovení § 1202 NOZ uvádí, že pro rozhodování ve věcech správy před vznikem společenství se obdobně použijí ustanovení o shromáždění, tedy § 1206 až 1209 NOZ. V případě, že správce jako většinový vlastník bude nadále správu vykonávat, použila bych opět analogii a použila obdobně ustanovení o shromáždění. Podotýkám, že je to můj právní názor, který bohužel zatím není v praxi ověřen a domnívám se, že nedokonalost právní úpravy zde ponechává velký prostor i pro jiné rozdílné názory.

JUDr. Jitka Kocianová, Česká společnost rozvoje bydlení 

Založení SVJ podle NOZ

Do letošního roku byla registrace SVJ v rejstříku podmíněna notářským zápisem. V 
novém zákoníku jsem tuto podmínku nenašel. Dá se očekávat že bude "čtyřbytové" SVJ 
zaregistrováno i bez zápisu notáře na základě předložených stanov?

Dá se naopak očekávat, že rejstříkový soud si pro zápis společenství notářský zápis vyžádá. 
Občanský zákoník totiž pro stanovy při založení společenství jednoznačně vyžaduje formu 
veřejné listiny, kterou se rozumí právě notářský zápis (§ 1200 odst. 3 ve spojení s § 3026 odst. 

Martin Kroh, Česká společnost rozvoje bydlení

Členství ve výboru SVJ

V návrhu našich nových stanov SVJ jsou v čl. VIII. „určení prvních členů statutárního 
orgánu“ uvedeni ti členové, kteří se stali úplně prvními členy výboru v roce 2009. Od té doby 
ale došlo k zásadním změnám a nyní jsou členy výboru již jen tři lidé. Prosím o prověření, 
kdo tam tedy má být uveden.

Zařazení čl. VIII. do návrhu stanov Vašeho společenství (tj. určení prvních členů statutárního 
orgánu) vychází z § 1200 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku. Tímto ustanovením začíná 
část zákona nazvaná „založení společenství vlastníků“, z čehož se dá usuzovat, že se má 
jednat o identifikaci prvních členů statutárního orgánu po vzniku společenství, ve Vašem 
případě tedy členů zvolených 19. 2. 2009. Smysluplnost takového ustanovení v nových 
stanovách Vašeho společenství je sporná, nicméně bylo doplněno na základě doporučení 
notáře, že by při vynechání ustanovení mohla nastat následná potíž s rejstříkovým soudem.

Martin Kroh, Česká společnost rozvoje bydlení

Změna stanov SVJ a notář

Chceme změnit stanovy SVJ, do kdy tak musíme učinit a je potřebná účast notáře při změně stanov?

Společenství vlastníků jednotek, která se řídí vzorovými stanovami podle nařízení vlády č. 371/2004 Sb. nebo která v mezidobí přijala vlastní stanovy mají podle § 3041 odst. 2 nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) povinnost přizpůsobit celé stanovy NOZ a doručit změněné znění stanov rejstříkovému soudu, a to do 4.1.2017.

Současně však platí podle § 3042 NOZ povinnost SVJ přizpůsobit název společenství tak, aby obsahoval i slovo „vlastníků“, a to do 2.1.2016. Změna názvu společenství je přitom změnou stanov SVJ.

Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy vyžadují formu veřejné listiny podle § 1200 odst. 3 NOZ, tj. formu notářského zápisu, je přítomnost notáře na zasedání shromáždění vlastníků jednotek zapotřebí.

Z tohoto pohledu lze doporučit vyčkat se změnou stanov SVJ, kdy lze navíc očekávat, že povinnost přijímat změny stanov notářským zápisem může být přehodnocena v rámci připravovaných změn nové legislativy. Je však namístě upozornit, že v případě ponechání stávajících stanov pozbyla k 1.1.2014 platnost ta ustanovení stanov, která jsou v rozporu s donucovacími ustanoveními NOZ.

Martin Kroh, Česká společnost rozvoje bydlení