Majitel mě chce vystěhovat a jeho důvody jsou nepravdivé

Správce domu mi zavolal, že je pověřen majitelem domu, aby mi vypověděl nájemní smlouvu na dobu neurčitou, abych se co nejdříve vystěhoval z důvodu, že v bytě nebydlím a pronajímám ho. Řekl jsem, že to není pravda, v bytě bydlím a nikomu ho nepronajímám. Zeptal jsem se, jaký mají důkaz? Když jsem později volal jednomu z majitelů domu, řekl mi, že v bytě nebydlím, ale že nikdo netvrdí, že byt pronajímám. Snažil jsem se mu vysvětlit, že je to nesmysl, jaký mají důkaz, že v bytě trvale bydlím a tak ho potřebuji, kdyby ne, sám bych nájemní smlouvu ukončil a byt předal. Nakonec mi řekl, že to budou řešit. Pak jsem mluvil s druhým majitelem a ten mi řekl, že si nemyslí, že byt pronajímám a on nechce, aby mě z bytu vypověděli. Prosím o radu, jaká mám práva, co mohu udělat, aby mě nevystěhovali? Jsem zoufalý, nemám kam jít a na tržní nájem nemám prostředky. Je v případě soudní výpovědi majitel povinen zajistit náhradní ubytování, nebo ne? Nedělám žádné problémy, jsem dvacet let bezproblémový nájemník a nemám dluhy na nájemném.

Odpověď

1. část:

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na fakt, že neznám všechny skutečnosti a okolnosti týkající se Vašeho případu, zejména pak obsah nájemní smlouvy, a proto Vám mohu poskytnout pouze informace vyplývající z platné právní úpravy.

V daném případě považuji za nejdůležitější upozornit Vás na skutečnost, že nájem bytu uvařený na dobu neurčitou může pronajímatel (ve Vašem případě se předpokládám jedná o vlastníka domu) vypovědět pouze z důvodů taxativně vymezených zákonem.

Tyto důvody jsou vymezeny v ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Konkrétně se jedná o následující důvody: hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný proti pronajímateli či jeho majetku, má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu, nebo z jiného obdobně závažného důvodu.

Nájem bytu na dobu neurčitou může být rovněž pronajímatel vypovězen z důvodu toho, že má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který opouští rodinnou domácnost, nebo v případě, že pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného. 

Pokud se tedy pronajímatel rozhodne vypovědět nájem na dobu neurčitou, může tak učinit pouze z výše uvedených důvodů v tříměsíční výpovědní době.

2. část:

K samotné výpovědi pak uvádím, že výpověď z nájmu bytu vyžaduje písemnou formu a musí Vám být doručena. Ve výpovědi pak musí být rovněž uveden důvod výpovědi. Pronajímatel má rovněž povinnost poučit nájemce, že má právo proti výpovědi vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti soudem.

Ve vašem případě, pokud Vám nájem vypověděl pronajímatel prostřednictvím správce domu pouze telefonicky, tak se jedná o neplatné právní jednání, neboť nebyla dodržena písemná forma. Na takovouto výpověď nemáte povinnost ani nijak reagovat.  

Pokud by Vám přišla písemná výpověď z nájmu bytu, tak je nutné nejprve zkontrolovat, zda výpověď obsahuje všechny výše uvedené náležitosti. Pokud by výpověď neobsahovala výpovědní důvod, případně poučení o možnosti navrhnout přezkoumání oprávněnosti soudem je taková výpověď rovněž neplatná. 

Nicméně i pokud by písemná výpověď obsahovala všechny formální náležitosti, můžete vůči pronajímateli namítat (písemně) nedůvodnost této výpovědi. Rovněž máte právo se ve lhůtě dvou měsíců od doručení výpovědi domáhat u soudu, aby přezkoumal oprávněnost takovéto výpovědi.

Nad rámec výše uvedeného pak uvádím, že i pokud byste byt delší dobu byt neužíval, avšak stále byste řádně hradil nájemné a zálohy na služby, nelze to dle mého názoru automaticky považovat za hrubé porušení Vašich povinností.  Aby tomu tak bylo, muselo by být v nájemní smlouvě výslovně ujednáno, že za hrubé porušení povinností se považuje to, pokud se nájemce v bytu delší dobu nezdržuje.

Pokud jde o problematiku podnájmu, tak v tomto případe je situace ještě o něco složitější, neboť zde by bylo nutné ještě rozlišovat, zda byste byt dal do podnájmu osobě sobě blízké, či jiné osobě. Rovněž záleželo na obsahu nájemní smlouvy. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že uvádíte, že byt nikomu dalšímu nepronajímáte, mám za to, že není třeba se tím podrobněji zabývat.

3. část:

Pro úplnost pak pouze uvádím, že nájem bytu je rovněž možní vypovědět i bez výpovědní doby, a to v případech, kdy nájemce zvlášť závažným způsobem porušil svou povinnost.

Mezi obzvlášť závažné porušení povinností ze strany nájemce patří například neplacení nájemného po dobu tří po sobě jdoucích měsíců, či nenávratné poškozování pronajímaného prostoru, jeho příslušenství, či kupříkladu společných prostor, v rámci kterých je pronajímán byt. Ve Vašem případě se nicméně o zvlášť závažné porušení povinností nejedná.

Pokud bych měl shrnout výše uvedené a doporučit Vám další postup, tak v prvé řadě znovu opakuji, že telefonicky učiněná výpověď z nájmu bytu je neplatná. V současné chvíli tedy nejste povinen byt opustit, ani na takovouto výzvu nijak reagovat.

Pokud Vám v budoucnu bude doručena písemná výpověď z nájmu bytu, zkontrolujte, zda obsahuje všechny zákonné náležitosti uvedené výše (pokud neobsahuje, je takováto výpověď rovněž neplatná). Dále i v případě, že by Vám byla doručena písemná výpověď, která by splňovala všechny formální požadavky, je možné se ve lhůtě 2 měsíců obrátit na soud, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi.

V případě, že skutečně obdržíte písemnou výpověď, bych Vám rovněž doporučoval vyhledat odbornou pomoc advokáta, který se znalostí všech skutečností, zejména pak se znalostí obsahu nájemní smlouvy, namísto Vás posoudí, zda výpověď obsahuje všechny zákonné náležitosti a doporučí Vám další postup ve věci.

Úplným závěrem pak reaguji na Váš druhý dotaz, kdy v případě, že by Vám nakonec přeci jen byla soudem uložena povinnost vyklidit byt, resp. soud by rozhodl, že výpověď ze strany pronajímatele je důvodná, tak pronajímatel nemá dle současné právní úpravy povinnost vypovězenému nájemníkovi zajistit náhradní ubytování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemníci na sebe chtějí vyhlásit bankrot. Jak se mohu domoci svých práv?

Ráda bych požádala o radu. Mám od 7/2017 nové nájemníky, smlouva na dobu určitou. Souhlasila jsem, že mohou mít jednoho psa. Oni jsou dva dospělí a dvě nezletilé děti. Jedná se o malý byt 2+kk 40m2. Matka pracující a otec údajně v invalidním důchodu. Od začátku jsou s nimi problémy v tom smyslu, že platili nájemné s několikadenním zpožděním. Přivedli do bytu další dva malé psy, přičemž jsem je několikrát vyzvala, aby tento stav redukovali zpět na jedno zvíře, protože tento byt není na takové množství osob a zvířat dimenzován. Navíc venčí kolem domu nebo v nočních hodinách, boucháním dveří a rámusem v nočních hodinách, pohybem tolika zvířat ruší ostatní obyvatele. Navíc nikdy předtím nebyl řešen problém, aby bylo neustále nakáleno v chodbách, přesto, že i dříve byli v domě pejskaři. V této chvíli mi již dluží více než 1,5 nájmu a dle našeho rozhovoru nebude mít na další nájmy finance. Domnívám se, že do nájmu šli s tím, že platit v budoucnu nebudou, protože jsem nyní zjistila, že je možnost za úplatu získat informace o případných exekucích z registru a následně zjistila, že mají nejméně 7 exekucí v běhu, první cca od roku 2013, o kterých mě neinformovali, jen stále tvrdili, že s nájemným nebude problém. Nabídla jsem dohodu na ukončení nájemního vztahu s tím, že dluh nebude narůstat, část pokryje kauce a zbytek doplatí. To bylo odmítnuto a nakonec mi dala sama výpověď z nájmu. Tam je samozřejmě tříměsíční lhůta, a tedy se dá předpokládat, že dluh naroste a je otázkou, zda nebudou dělat potíže s předáním bytu. Již nyní počítám za dlužné nájemné zákonné úroky z prodlení, ale nic si z toho nedělají. Já sama jsem na rodičovské dovolené a doplácet na cizí domácnost nehodlám, již nyní mi to činí osobní problémy. Předtím jsem toto nikdy řešit nemusela. Můj dotaz je: 1) Pokud v průběhu výpovědní lhůty budou dlužit  tři nájmy, počítají se do této sumy i úroky 2) Mohu je v takovém případě vystěhovat dřív, než skončí výpovědní lhůta? 3) Pokud neuhradí, podám žalobu na náhradu škody, ale co když na sebe vyhlásí bankrot (to mi bylo řečeno, že mají v plánu), jak se mohu domoci svých práv na dluh, žaloba na stát? 4) Vzhledem k tomu, že se domnívám, že neplacení bylo zamýšleno, jaká je šance na podání žaloby pro spáchání TČ podvodu? 5) Je vhodné nájemníkům napsat dopis, kde vše nastíním, abych měla v ruce i písemný důkaz, že na vše byli upozorněni (asi obálkou se zeleným pruhem, která je po 10 dnech považována za doručenou, pochybuji, že by šli na poštu nebo dopis převzali).

úvodem mi dovolte uvést, že mi nejsou známa všechna specifika a přesný průběh vzniklé situace a ve své výpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy obsažené především v zákoně č. 89/2012 Sb., jímž se nájemní vztah řídí.

Podle něj platí, že nájem (stejně jako každý jiný závazkový vztah) vypovězený jednou ze stran končí uplynutím výpovědní doby. Během této doby náleží pronajímateli i nájemci všechna práva a povinnosti, které jim z nájemního vztahu plynou. Nájemce tak musí nadále platit nájemné a zálohy na náklady za služby. Pronajímatel naopak i nadále udržuje byt ve stavu způsobilém k bydlení tak, aby jej nájemce mohl řádně užívat. Zároveň pronajímateli stále náleží právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení nájemcových povinností, přičemž nájem v takovém případě skončí účinností druhé výpovědi.

Pro výpověď nájmu požaduje zákon vždy písemnou formu. Pronajímatel musí ve výpovědi jednak uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti a jednak poučit nájemce o možnosti o jeho právu vznést námitku proti výpovědi.

Aby byla výpověď vůči druhé straně účinná, musí jí být výpověď doručena. Doručenou je výpověď okamžikem, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta, tedy jakmile nabude adresát objektivní možnost seznámit se s obsahem projevu (není přitom nezbytné, aby se adresát seznámil s obsahem výpovědi). Za doručenou se tedy výpověď považuje okamžikem, kdy byla do schránky vhozena výzva k vyzvednutí zásilky, a to i v případě, že by si tuto zásilku nájemce posléze nevyzvedl.

Odpověď – 2. část

Co se týče dotazu, zda nastínit nájemci možnost skončení nájmu výpovědí bez výpovědní doby předem, pak uvádím, že nezbytným předpokladem okamžité výpovědi ze strany pronajímatele je neúspěšná výzva nájemci, aby v přiměřené lhůtě odstranil své závadné chování. Je otázkou, zda by měla výzva obsahovat jakousi pohrůžku o skončení nájmu okamžitou výpovědí, neboť občanský zákoník hovoří o „výzvě“, nikoliv o „výstraze“ jako předchozí právní úprava. Domnívám se však, že pro Vaši větší jistotu je vhodné ve výzvě uvést, že v případě neprovedení nápravy dáte nájemci výpověď bez výpovědní doby. K doručení této výzvy pak odkazuji na shora uvedené.

V případě, že pronajímatel nájem vypoví bez výpovědní doby, musí nájemce byt odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu, a to ve stavu, v jakém jej převzal. Byt se považuje za odevzdaný v momentě, kdy pronajímatel obdrží klíče od bytu a nic mu nebrání v přístupu do bytu a jeho užívání.

I když tak neučiní nájemce dobrovolně, nemůžete nájemce bez dalšího vystěhovat svépomocí, neboť byste se tímto jednáním mohl dopustit spáchání trestného činu porušování domovní svobody, případně by měl nájemce právo požadovat náhradu jakékoliv škody, kterou byste mu pokusem o vyklizení způsobila.

Odpověď – 3. část

Jedinou cestou, jak vyklizení bytu dosáhnout, je podání žaloby na vyklizení. V řízení o vyklizení pak bude soud přezkoumávat, zda jsou naplněny všechny předpoklady k vystěhování, a teprve poté o vyklizení bytu rozhodne. Vedle vyklizení bytu se můžete soudní cestou domáhat i náhrady škody, která Vám vznikne v důsledku užívání bytu nájemcem bez právního titulu, a dále zaplacení neuhrazeného nájemného, a to včetně úroku z prodlení za každou jednotlivou splátku dlužného nájemného.

Nebude-li nájemce plnit některou ze soudem uznaných povinností, můžete se jejich splnění domáhat prostřednictvím exekutora. V případě, že dojde k úpadku nájemce, musíte pak tuto pohledávku vymáhat přihlášením své pohledávky v rámci insolvenčního řízení.

Co se týče trestněprávní roviny vzniklé situace, předně uvádím, že prostředky trestního práva by měly nastoupit jen v případě, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní. Přečin podvodu je trestným činem vyžadujícím úmysl pachatele, a proto je k jeho spáchaní nezbytné, aby úmysl pachatele neplatit nájem a tím způsobit škodu existoval již v době uzavření nájemní smlouvy.

K prokázání úmyslu, lze použít zejména dluhy pachatele, které existují již v době uzavření nájemní smlouvy. Jestliže uvádíte, že s ohledem na existenci svých dluhů nájemník musel vědět, že nebude nájem schopen platit, je možné uvažovat o podání trestního oznámení.

S ohledem na skutečnost, že je celá situace poměrně komplikovaná, doporučuji Vám vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech specifik doporučí další postup ve věci a bude Vám při řešení situace asistovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemci se nechtějí vystěhovat z již prodaného bytu, co mám dělat?

V mém bytě bydlela rodina 5 let s platnou nájemní smlouvou. Před cca 4 měsíci nájemní smlouva skončila a od té doby byt prodávám. Rodinu jsem v bytě nechal bez smlouvy s tím, že jak se najde kupující na byt, tak rodina bude muset z bytu odejít. Nyní je byt již téměř prodaný. Poslední převody formalit jsou již na katastru nemovitostí. Nový majitel trvá na prázdném bytu. Mě se však nyní tyto nájemníci nechtějí vystěhovat. Mohu požádat policii ČR o pomoc s vystěhováním nájemníků? Jen ještě zmiňuji, že nájemní smlouva je již více jak 4 měsíce po skončení, nic jiného jsme s nájemníky nepodepsali a nájemníci v bytě již nemají ani trvalé bydliště.

ještě předtím, než odpovím na Vaši otázku, jakým způsobem je možné neoprávněné uživatele bytu donutit k vyklizení bytu, musíme si určit, zda zmíněná rodina užívá byt v rozporu s právem. Na základě toho, co ve svém dotazu uvádíte, se domnívám, že tomu tak skutečně je, avšak pro úplnost dodávám, že za jistých okolností mohlo dojít k automatickému obnovení nájmu.

Občanský zákoník stanoví, že v případě, že nájemce užívá byt po dobu tří měsíců ode dne, kdy měl nájem skončit, a pronajímatel jej během této doby písemně nevyzve k vyklizení bytu, nájem se automaticky obnoví na dobu, na kterou byl sjednán původně, nejdéle však na 2 roky. To neplatí, jestliže dá jedna ze stran v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí, nebo jestliže si strany automatické obnovení nájmu vyloučily v nájemní smlouvě.

V případě, že skutečně došlo ke skončení nájmu a bývalí nájemci odmítají byt vyklidit dobrovolně, nezbývá Vám než podat žalobu na vyklizení bytu. Žalobě by měla předcházet tzv. předžalobní výzva. V ní byste měl nájemce upozornit, že vedle povinnosti vystěhovat se, jsou povinni nahradit Vám škodu, která vznikla v důsledku jejich bezdůvodného záboru bytu a spočívá zejména ve finanční náhradě ve výši odpovídající nájemnému a nákladům za služby za období záboru.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může nás majitel ihned vystěhovat, když tento měsíc nemáme na nájem?

Zajímá mě, jestli nás majitel bytu může s okamžitou vypovědí ihned vystěhovat. Jde o to, že tento měsíc nemáme na nájem.

Z důvodu ochrany nájemce jakožto slabší strany náš právní řád umožňuje pronajímateli vypovědět nájem pouze z taxativně stanovených výpovědních důvodů, které nalezneme v ust. §§ 2288 a 2291 občanského zákoníku.

Obecně platí, že se nájem bytu vypovídá s tříměsíční výpovědní dobou. Bez výpovědní doby jej může pronajímatel vypovědět pouze v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť závažné porušení povinností je občanským zákoníkem považováno nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců. Jestliže tedy nezaplatíte nájemné a náklady na služby pouze za jeden měsíc, nemá pronajímatel právo vypovědět Vám nájem bez výpovědní doby a požadovat, abyste se z bytu bezodkladně vystěhovali.

Právní teorie ani soudní praxe nemá dosud jasno v tom, jak by měl pronajímatel postupovat v případě, že je nájemce v prodlení se zaplacením nájemného a nákladů na služby pouze za jeden měsíc. Osobně se přikláním k názoru, že v neplacení nájemného za dobu jednoho měsíce nelze spatřovat hrubé porušení povinností nájemce, které by pronajímateli umožňovalo nájem bytu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, neboť takový výklad by byl proti smyslu zákona.

Domnívám se, že takovou situaci by měl pronajímatel řešit spíše písemnou výzvou k plnění, adresovanou nájemci, v níž by mu měl poskytnout dostatečnou lhůtu k plnění a upozornit jej na následky dalšího prodlení. Až v případě, že by nájemce i přes tuto výzvu neplnil, měl by pronajímatel nájem vypovědět.

Na tomto místě Vás však chci upozornit na skutečnost, že taková situace nebyla dosud soudní praxí řešena a výše uvedené závěry se s ohledem na budoucí rozhodnutí mohou změnit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájem i v době výpovědní doby a odevzdání bytu v původním stavu

Co máme dělat, když musel přítel ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou z několika důvodů najednou a odmítá platit za výpovědní dobu? První důvod je, že kvůli placení vyživovací povinnosti na děti přítel už nemá dostatečnou finanční rezervu na placení nájemného, tím pádem chce ukončit nájem bez dluhů, které by vznikly ve výpovědní lhůtě, druhý důvod, že pronajímatel odmítá opravovat dům i po neustálém upozorňování (příklad: rozpadající se omítka vně i uvnitř pronajímané části domu, rostoucí plíseň, která stoupá až do prvního patra i po nástřiku protiplísňové chemie a neustálém větrání), přidaly se i zdravotní důvody a třetí důvod je zvyšující se šikaně ze strany pronajímatele a jeho matky, která tam také bydlí (neustálí dohled na zahradě při grilování, opalování, pěstování, omezení v používání garáže). Ke dni 31. 1. 2018 jsme chtěli vyklizený byt předat, avšak nájemce ho odmítl převzít, že nemá čas, tím pádem jsme se dohodli na náhradním termínu. Nájemce (starší bratr podnájemníka) obývanou část prošel a začal komentovat, že tam přítel nechal nepředstavitelný bordel, nábytek, který tam zůstal skříň, skříňky, křeslo, židle, stůl, poličky které jsme tam nechali, tam ještě byly, než se uzavřela nájemní smlouva (vše máme natočeno na telefonu, co a jak jsme zanechali). Přítel si přestěhoval pouze svoje věci, které koupil za dobu nájmu (pračku, myčku, lednici, bojler, čerpadlo na vodu do studny). V bytě zůstal krb, kterým přítel financoval a kterým jsme zajišťovali otop bytu, když majitel zrušil kotelnu, zůstala tam i kuchyňská linka kterou přítel dělal své bývalé manželce. Majitel bytu po nás chce byt vrátit do původního stavu, i když nikde není zadokumentováno, jak vlastně byt předával do nájmu, nebo po mém příteli chce odškodné za vzniklou škodu 10 000 Kč, i když nebyl ochoten vyjmenovat za co a kde vzal tuto částku (byt byl užíván 9 let, tak je jasné, že opotřebení existuje). A ještě chce dva nájmy za výpovědní dobu nájmu. Dal nám lhůtu 14 dnů na zaplacení celkové částky 23 000 Kč, jinak mého přítele dá k soudu a soudní cestou to budou podstatně větší náklady. Víceméně si myslím, že je to msta bratra za to, že není ochoten přijmout skutečnost, že jeho mladší bratr chce odejít a on tím přijde o podstatnou část zisku na placení své hypotéky. Prosím, jak máme pokračovat dál?

Občanský zákoník, jehož úpravou se předmětný nájemní vztah řídí, umožňuje nájemci vypovědět nájem z jakéhokoliv důvodu nebo i bez jeho udání, a to v tříměsíční výpovědní době. V takovém případě nájem skončí uplynutím výpovědní doby, přičemž během této doby jsou pronajímatel i nájemce dál povinni plnit své povinnosti vyplývající jim z nájmu (zejména platit nájemné za užívání bytu). Nejpozději v den skončení nájmu je pak nájemce povinen byt odevzdat pronajímateli.

Pro úplnost pak dodávám, že v určitých občanským zákoníkem taxativně vymezených případech může nájemce nájem bytu vypovědět i bez výpovědní doby. Jedním z takových případů je i situace, kdy pronajímatel neodstraní vady bytu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, a to ani přes výzvu nájemce. Jestliže je nájem vypovězen bez výpovědní doby, skončí nájem dnem, ve kterém je výpověď doručena pronajímateli.

Podle občanského zákoníku je nájemce povinen byt odevzdat ve stavu, v jakém jej převzal, avšak bez ohledu na běžné opotřebení bytu. Provedl-li nájemce v průběhu nájmu v bytě změny, jejich odstranění závisí na skutečnosti, zda tyto změny byly provedeny se souhlasem pronajímatele. Jestliže byly změny provedeny bez souhlasu pronajímatele, musí je nájemce odstranit. Stejnou povinnost pak má i v případě změn, které byly provedeny se souhlasem pronajímatele, pokud bylo ujednáno, že má byt uvést v původní stav.

Jestliže nájemce provedl v bytě změny bez souhlasu pronajímatele a dojde tím ke snížení hodnoty bytu, může pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ve výši snížené hodnoty bytu. Toto snížení hodnoty však musí prokázat. Toto vyrovnání nemůže požadovat v situaci, kdy se objektivně těmito změnami zvýšila hodnota bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemník se odmítá odstěhovat

Mám nájemníka, který má nájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2017. Poslal jsem mu s předstihem informaci o nedoplatcích na nájemném a o ukončení smlouvy. Nájemník poštu nepřebral. Nájemník dluží na nájemném a službách za 4 měsíce. Když jsem mu volal, aby předal byt, řekl, že to předal právníkovi a byt neopustí. Můžu mu znepřístupnit hlavní vchod do nemovitosti? Nebo můžu zavolat policii? Budu to dávat k soudu na vystěhování, ale co do té doby? Nájemním mi vyhrožuje, že ho v bytě musím nechat bydlet.

nájem bytu sjednaný na dobu určitou končí uplynutím doby, na níž byl sjednán, nehledě na skutečnost, zda byl nájemce upozorněn na blížící se ukončení nájmu.

Vzhledem k tomu, že jste nájemce předem řádně písemně upozornila na skutečnost, že nájem ke dni 31. 12. 2017 skončí (ačkoliv si nájemce upozornění nepřebral, dostalo se do jeho dispoziční sféry a z pohledu práva je tak považováno za doručené) a dala tak dostatečně předem najevo, že nájem skončí uplynutím doby nájmu, nelze o tzv. automatickém obnovení nájmu uvažovat.

V den, kdy má nájem skončit je nájemce povinen odevzdat byt pronajímateli s tím, že byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Jestliže bývalý nájemce odmítá byt odevzdat dobrovolně, nezbude Vám než se vyklizení bytu domáhat soudní cestou, konkrétně prostřednictvím žaloby na vyklizení nemovitosti. V žádném případě však nemůžete provést vystěhování svémocí (např. výměnou zámku k bytu apod.), neboť svémocné vystěhování by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin porušení domovní svobody.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Majitel mě chce vystěhovat, mám nárok na náhradní bydlení?

Majitel domu mě chce vystěhovat z důvodu celkové rekonstrukce domu. Mám nárok na náhradní bydlení? K bytu mám dekret z roku 1990.

Pokud jste s provedením rekonstrukce souhlasil, popřípadě pokud je úprava domu prováděna na příkaz orgánu veřejné moci, či hrozí při neprovedení opravy zvlášť závažná újma, pak dle občanského zákoníku platí, že s úpravami lze započít až poté, co se pronajímatel vůči Vám zaváže, že Vám poskytne přiměřenou náhradu nákladů, které Vám vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zároveň Vám poskytne na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Náhrada nákladů se poskytuje za náklady spojené se stěhováním, nebo rozdíl mezi stávajícím a novým nájemným v náhradním bytě.

Pokud to nevylučují okolnosti případu, pak by Vám měl pronajímatel včas sdělit povahu úprav, předpokládanou dobu jejich trvání, také informaci o tom, jak velkou zálohu Vám poskytne a poučení o následcích odmítnutí vyklizení, kterými zejména může být návrh k soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu, přičemž, pokud pronajímatel prokáže účelnost rekonstrukce a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu zpravidla vyhoví.

Na závěr si dovolím uvést, že vzhledem k tomu, že neznám veškeré detaily Vašeho problému, doporučil bych Vám se o svých právech a povinnostech poradit s advokátem, kterého obeznámíte se všemi detaily.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nedostatečná kauce na opravy škod

Chtěla bych se touto cestou prosím informovat o kauci v našem bytě. Nájemník složil 2 kauce, došlo k navýšený nájmu a nyní nám dal výpověď ve které mimo jiné uvádí, že nájem skončí ke dni 30. 6 a ať si dva nájmy vezmeme z této kauce. Tudíž bychom neměli na případné škody, které v bytě udělal. Je možné, aby takto postupoval? Máme právo mu říct, že kauci mu vrátíme až po vyúčtování a předání bytu a že nájmy musí řádně zaplatit?

Nájemní vztah mezi Vámi a nájemcem končí uplynutím výpovědní doby. Do té doby je nájemce povinen platit nájemné v ujednané výši. V případě, že nájemce bude v prodlení se zaplacením sjednaného nájemného, lze po něm požadovat např. úroky z prodlení, popř. jiné sankce dle nájemní smlouvy. Jistota (kauce) nemůže během trvání nájmu sloužit jako ekvivalent nájemného.

Jako pronajímatel máte povinnost při skončení nájmu vrátit nájemci jistinu včetně úroků z této jistiny, přičemž výše úroků by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Pokud tomu tak není, má nájemce právo na úroky alespoň ve výši zákonné sazby. S vrácením jistoty není možné čekat až na provedení vyúčtování.

Pokud nedojde ze strany nájemce k zaplacení nájemného za poslední dva měsíce, můžete po skončení nájmu pohledávku na splatné nájemné včetně úroků z prodlení proti jeho splatné pohledávce (jistině) včetně úroků jednostranně započíst.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Je tříměsíční výpovědní lhůta nutná?

Opravdu je nutné dodržení tříměsíční výpovědní lhůty z nájmu? Máme problémového nájemníka, který téměř každý měsíc má problém uhradit celkovou částku nájmu, nyní se se mnou hádá, že přeplatek na nájmu je mnohem víc, než doopravdy je, odmítá i nyní zaplatit celý nájem. Také poškodil hlavní dveře do bytu, které odmítá opravit či je nahradit jinými, nechce ani uhradit částku na opravu dveří. O tento byt je velký zájem a mám od dalšího měsíce možnost nastěhovat si sem nového nájemníka.

Pravidla pro výpověď nájmu stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého obecně platí, že výpovědní doba při výpovědi nájmu bytu činí nejen 3 měsíce, ale v určitých případech též výpovědní dobou kratší.

Pronajímatel může nájem bytu vypovědět bez výpovědní doby, poruší-li nájemce své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť závažné porušení povinností se považuje zejména, nezaplatí-li nájemce nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt závažným nebo nenapravitelným způsobem nebo způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám.

Bez dalších informací bohužel nejsem schopen posoudit poškození vchodových dveří, a tedy ani to, zda takové jednání nájemce dosahuje intenzity zvlášť závažného porušení povinností.

Pro případ, že byste se rozhodli nájem bytu vypovědět, uvádím, že výpověď musí mít podle zákona písemnou formu a musí být prokazatelně doručena nájemci. Aby byla výpověď platná, musí obsahovat poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

Ve výpovědi bez výpovědní doby je pronajímatel navíc povinen uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti. Před vypovězení výpovědní doby musí pronajímatele nájemci rovněž sdělit, že posuzuje jeho chování jako porušení povinností zvlášť závažným způsobem a vyzvat jej, aby svého jednání zanechal.

Pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, máte právo jakožto pronajímatelé vypovědět nájem bez výpovědní lhůty. Také můžete požadovat, aby Vám nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Zároveň musíte doručit nájemci výpověď, ve které uvedete, v čem spatřujete zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, taktéž ho musíte před doručením výpovědi v přiměřené lhůtě vyzvat k nápravě jeho chování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Ukončení nájemní smlouvy a placení vzniklé škody

Co máme dělat, když musel přítel ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou z několika důvodů najednou a odmítá platit za výpovědní dobu. Prvním důvodem je, že kvůli placení vyživovací povinnosti na děti už přítel nemá dostatečnou finanční rezervu na placení nájemného, tím pádem chce ukončit nájem bez dluhu, který by vznikl ve výpovědní lhůtě. Druhým důvodem je, že pronajímatel odmítá opravovat dům i po neustálém upozorňování (příklad rozpadající se omítka vně i uvnitř pronajímané části domu, rostoucí plíseň, která stoupá až do prvního patra i po nástřiku protiplísňové chemie a neustálém větrání). Přidaly se zdravotní důvody, záchvaty kašle, rýma. Třetím důvodem je zvyšující se šikana ze strany pronajímatele a jeho matky, která tam také bydlí (neustálý dohled na zahradě při grilování, opalování, pěstování, omezení v používání garáže). Ke dni 31. 1. 2018 jsme chtěli vyklizený byt předat, avšak nájemce ho odmítl převzít, že nemá čas. Tak jsme se dohodli na náhradním termínu, a to na 3. 2. 2018. Nájemce (starší bratr podnájemníka) obývanou část prošel a začal komentovat, že tam přítel nechal nepředstavitelný bordel, nábytek, který tam zůstal - skříň, skříňky, křeslo, židle, stůl, poličky které jsme tam nechali, tam ještě byly, než se uzavřela nájemní smlouva (vše máme natočeno na telefonu, co a jak jsme zanechali). Přítel si přestěhoval pouze svoje věci, které koupil za dobu nájmu k užívání bytu (pračku, myčku, lednici, bojler, čerpadlo na vodu do studny), nábytek a osobní věci. V bytě zůstal krb, který přítel financoval a kterým jsme zajišťovali otop bytu, když majitel zrušil kotelnu, zůstala tam i kuchyňská linka, kterou přítel dělal své bývalé manželce. Majitel bytu po nás chce byt vrátit do původního stavu, i když nikde není zdokumentováno, jak vlastně byt předával do nájmu, nebo po mém příteli chce odškodné 10 000 Kč za vzniklou škodu, i když nebyl ochoten vyjmenovat, za co a kde vzal tuto částku (byt byl užíván 9 let, tak je jasné, že došlo k jeho opotřebení). A ještě chce dva nájmy za výpovědní dobu nájmu. Dal nám lhůtu 14 dnů na zaplacení celkové částky 23 000 Kč, jinak mého přítele dá k soudu a soudní cestou to budou podstatně větší náklady. Víceméně si myslím, že je to msta bratra za to, že není ochoten přijmout skutečnost, že jeho mladší bratr chce odejít a on tím přijde o podstatnou část zisku na placení své hypotéky. Prosím, jak máme pokračovat dál?

Občanský zákoník, jehož úpravou se předmětný nájemní vztah řídí, umožňuje nájemci vypovědět nájem z jakéhokoliv důvodu nebo i bez jeho udání, a to v tříměsíční výpovědní době. V takovém případě nájem skončí uplynutím výpovědní doby, přičemž během této doby jsou pronajímatel i nájemce dál povinni plnit své povinnosti vyplývající jim z nájmu (zejména platit nájemné za užívání bytu). Nejpozději v den skončení nájmu je pak nájemce povinen byt odevzdat pronajímateli.

Pro úplnost pak dodávám, že v určitých občanským zákoníkem taxativně vymezených případech může nájemce nájem bytu vypovědět i bez výpovědní doby. Jedním z takových případů je i situace, kdy pronajímatel neodstraní vady bytu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, a to ani přes výzvu nájemce. Jestliže je nájem vypovězen bez výpovědní doby, skončí nájem dnem, ve kterém je výpověď doručena pronajímateli.

Podle občanského zákoníku je nájemce povinen byt odevzdat ve stavu, v jakém jej převzal, avšak bez ohledu na běžné opotřebení bytu. Provedl-li nájemce v průběhu nájmu v bytě změny, jejich odstranění závisí na skutečnosti, zda tyto změny byly provedeny se souhlasem pronajímatele. Jestliže byly změny provedeny bez souhlasu pronajímatele, musí je nájemce odstranit. Stejnou povinnost pak má i v případě změn, které byly provedeny se souhlasem pronajímatele, pokud bylo ujednáno, že má byt uvést v původní stav.

Jestliže nájemce provedl v bytě změny bez souhlasu pronajímatele a dojde tím ke snížení hodnoty bytu, může pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ve výši snížené hodnoty bytu. Toto snížení hodnoty však musí prokázat. Toto vyrovnání nemůže požadovat v situaci, kdy se objektivně těmito změnami zvýšila hodnota bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemnice neplatí a vyhrožuje.

Mám nájemníka, který má nájemní smlouvu na dobu určitou do 31/12/2017. Nájemníkovi jsem vše poslal dříve o informaci o nedoplatky nájemného a ukončení smlouvy. Nájemník postu nepřebral a vrátila se zpět. Nájemnice dluží na nájemném a službách 4 měsíce zpětně. Když jsem ji volal, aby předala byt, tak řekla, že to předala právníkovi a byt neopustí. Takže byt dále používá jako by nic, mužů ji znepřístupnit hlavní vchod do nemovitosti? Nebo mužů zavolat policii, že tam bydlí cizí člověk. Budu to dávat k soudu na vystěhování ale co s ní mám a mužů dělat? Vyhrožuje, že ji musím nechat tam bydlet. 

Nájem bytu sjednaný na dobu určitou končí uplynutím doby, na níž byl sjednán, nehledě na skutečnost, zda byl nájemce upozorněn na blížící se ukončení nájmu.

Vzhledem k tomu, že jste nájemce předem řádně písemně upozornila na skutečnost, že nájem ke dni 31. 12. 2017 skončí (ačkoliv si nájemce upozornění nepřebral, dostalo se do jeho dispoziční sféry a z pohledu práva je tak považováno za doručené) a dala tak dostatečně předem najevo, že nájem skončí uplynutím doby nájmu, nelze o tzv. automatickém obnovení nájmu uvažovat.

V den, kdy má nájem skončit je nájemce povinen odevzdat byt pronajímateli s tím, že byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Jestliže bývalý nájemce odmítá byt odevzdat dobrovolně, nezbude Vám než se vyklizení bytu domáhat soudní cestou, konkrétně prostřednictvím žaloby na vyklizení nemovitosti. V žádném případě však nemůžete provést vystěhování svémocí (např. výměnou zámku k bytu apod.), neboť svémocné vystěhování by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin porušení domovní svobody.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nemáme tento měsíc na nájem. Mohou nás okamžitě vystěhovat?

Zajímá mě, jestli nás může majitel bytu s okamžitou platností ihned vystěhovat. Jde o to, že tento měsíc nemáme na nájem.

 Z důvodu ochrany nájemce jakožto slabší strany náš právní řád umožňuje pronajímateli vypovědět nájem pouze z taxativně stanovených výpovědních důvodů, které nalezneme v ust. §§ 2288 a 2291 občanského zákoníku.

Obecně platí, že se nájem bytu vypovídá s tříměsíční výpovědní dobou. Bez výpovědní doby jej může pronajímatel vypovědět pouze v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť závažné porušení povinností je občanským zákoníkem považováno nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců. Jestliže tedy nezaplatíte nájemné a náklady na služby pouze za jeden měsíc, nemá pronajímatel právo vypovědět Vám nájem bez výpovědní doby a požadovat, abyste se z bytu bezodkladně vystěhovali.

Právní teorie ani soudní praxe nemá dosud jasno v tom, jak by měl pronajímatel postupovat v případě, že je nájemce v prodlení se zaplacením nájemného a nákladů na služby pouze za jeden měsíc. Osobně se přikláním k názoru, že v neplacení nájemného za dobu jednoho měsíce nelze spatřovat hrubé porušení povinností nájemce, které by pronajímateli umožňovalo nájem bytu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, neboť takový výklad by byl proti smyslu zákona.

Domnívám se, že takovou situaci by měl pronajímatel řešit spíše písemnou výzvou k plnění, adresovanou nájemci, v níž by mu měl poskytnout dostatečnou lhůtu k plnění a upozornit jej na následky dalšího prodlení. Až v případě, že by nájemce i přes tuto výzvu neplnil, měl by pronajímatel nájem vypovědět.

Na tomto místě Vás však chci upozornit na skutečnost, že taková situace nebyla dosud soudní praxí řešena a výše uvedené závěry se s ohledem na budoucí rozhodnutí mohou změnit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemníci se nechtějí odstěhovat.

V mém bytě bydlela rodina 5 let s platnou nájemní smlouvou. Před cca 4 měsíci nájemní smlouva skončila a od té doby byt prodávám. Rodinu jsem v bytě nechal bez smlouvy s tím, že jak se najde kupující na byt, tak rodina bude muset z bytu odejít. Nyní je byt již téměř prodaný. Poslední převody formalit jsou již na katastru nemovitostí. Nový majitel trvá na prázdném bytu. Mně se však nyní tyto nájemníci nechtějí vystěhovat. Mohu požádat policii ČR o pomoc s vystěhováním nájemníků? Jen ještě zmiňuji, že nájemní smlouva je již více jak 4 měsíce po skončení, nic jiného jsme s nájemníky nepodepsali a nájemníci v bytě již nemají ani trvalé bydliště.

 Ještě předtím, než odpovím na Vaši otázku, jakým způsobem je možné neoprávněné uživatele bytu donutit k vyklizení bytu, musíme si určit, zda zmíněná rodina užívá byt v rozporu s právem. Na základě toho, co ve svém dotazu uvádíte, se domnívám, že tomu tak skutečně je, avšak pro úplnost dodávám, že za jistých okolností mohlo dojít k automatickému obnovení nájmu.

Občanský zákoník stanoví, že v případě, že nájemce užívá byt po dobu tří měsíců ode dne, kdy měl nájem skončit, a pronajímatel jej během této doby písemně nevyzve k vyklizení bytu, nájem se automaticky obnoví na dobu, na kterou byl sjednán původně, nejdéle však na 2 roky. To neplatí, jestliže dá jedna ze stran v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí, nebo jestliže si strany automatické obnovení nájmu vyloučily v nájemní smlouvě.

V případě, že skutečně došlo ke skončení nájmu a bývalí nájemci odmítají byt vyklidit dobrovolně, nezbývá Vám než podat žalobu na vyklizení bytu. Žalobě by měla předcházet tzv. předžalobní výzva. V ní byste měl nájemce upozornit, že vedle povinnosti vystěhovat se, jsou povinni nahradit Vám škodu, která vznikla v důsledku jejich bezdůvodného záboru bytu a spočívá zejména ve finanční náhradě ve výši odpovídající nájemnému a nákladům za služby za období záboru.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vrácení "neprobydleného nájmu"

Mám dotaz k situaci, kdy majitel bytu po ukončení nájmu nehodlá vrátit neprobydlený nájem, přeplatek z vyúčtování a dále si vymýšlí škody, i přesto, že je byt již předán a je i sepsán předávací protokol. Předal jsem byt majiteli, nevymalovaný, ale dle naší (bohužel) ústní domluvy. Když jsme se postupně stěhovali do nového bytu, tak jsme v tomto původním bytě na prohlídky moc neuklízeli podlahu apod... Po prohlídkách se přihlásilo hned 5 zájemců, že to okamžitě berou. S majitelem jsme měli domluvu, že tam tedy prohlídky můžeme dělat a hledat nájemníka. Nový nájemník hned druhý den podepsal smlouvu, předávací protokoly, převzal ode mě před majitelem klíče apod. V mém protokolu byla popsána vada, kde uvedl majitel "byt je stále cítit po kočkách", to jsem považoval za prkotinu, neboť stačí vytřít a vyvětrat, takže jsem podepsal. Stále jsem naléhal na vrácení peněz. Po pár dnech mi majitel volal, že to má hotové, ale že je tam velká spotřeba vody, asi 9000 Kč. Slíbil, že udělá obratem nový protokol a nové vyúčtování. Protokol po více jak týdnu udělal, sešli jsme se na bytě a během pěti minut se to podepsalo a honem zmizel. Neřešil jsem. Ale najednou po pár dnech sem si všiml, že tam pozměnil vady a přidal tam byt předán nevymalovaný. Ale zároveň větu, že v původním protokolu byl špatně pouze vodoměr (!). Lze toto napadnout? Že tam najednou přidal něco, o čem jsem nevěděl a co nebylo oboustranně schváleno? A třešnička na dortu = "nafakturoval" mi výměnu podlah v celém bytě, 47 700 Kč, což mi nedává už vůbec smysl, neboť v protokolu (ani v tom novém) není nic o tom, že by bylo něco s podlahami (oponuje tím, že se to musí vyměnit kvůli smradu koček, který tam už dávno není). Po pár dnech již  z této částky bylo 15 000 Kč a během jednoho dne klesnul na 10 000 Kč. Aktuální stav je, že chce po mě 5000 Kč a "vše bude OK". A dále si hledá další "výmluvy", jako že jsem tam bydlel s partnerkou, že tedy udělá vyúčtování na 2 osoby, dále že po mě bude chtít úroky z prodlení starých plateb (nájem sem posílal cca pět dní po splatnosti) atd.Tudíž to vypadá, že majitel prostě nechce platit a hledá pouze výmluvy. Jak tedy toto řešit? Pokud sem správně pročetl OZ, neprobydlený nájem je prostě jeho dluh. To samé přeplatek z vyúčtování. Respektive pokud je mi známo, na "škody" může použít pouze kauci, že? A dále, já mohu požadovat úroky z kauce + z aktuálního neprobydleného nájmu, který mi dluží?

Úvodem mi dovolte uvést, že mi nejsou známa všechna specifika předmětného nájemního vztahu (zejména znění předávacích protokolů či nájemní smlouvy), ani přesný průběh procesu předání bytu či faktický stav bytu a jeho „poškození“, tudíž ve své odpovědi vycházím toliko ze znění obecné právní úpravy skončení nájmu obsažené v občanském zákoníku.

Ten ukládá nájemci, aby při skončení nájmu odevzval byt v takovém stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání. Běžnou praxí je, že se o odevzdání bytu sepíše předávací protokol, v němž jsou případné vady zaznamenány. Tím, že jej strany podepíši, souhlasí s jeho obsahem.

Jestliže nájemce svou povinnost odevzdat byt v bezvadném stavu nesplní, nemusí pronajímatel byt převzít, dokud nájemce vady neodstraní. Druhou variantou je, že pronajímatel byt převezme i s vadami, přičemž náhradu škody vzniklé v souvislosti s jejich odstraněním bude požadovat po nájemci. Výše těchto nákladů by měla odpovídat skutečně vynaloženým nákladům.

V případě, že je výše těchto nákladů známá již při skončení nájmu (alespoň přibližně), může na jejich uhrazení pronajímatel použít jistotu (tzv. kauci). Zbylou část jistoty pak v den skončení nájmu musí pronajímatel vrátit nájemci. Správně pak uvádíte, že vedle vrácení jistoty (nebo její části) Vám jakožto nájemci svědčí právo na výplatu úroků z jistoty, a to od okamžiku jejího poskytnutí do okamžiku jejího vrácení.

Pokud by váš dluh převyšoval složenou jistotu, může si pronajímatel na váš dluh započíst i další dluhy, jenž vůči vám má, tedy i případný „neprobydlený nájem“ či přeplatky za služby, jenž vám jinak musí vrátit. K započtení může obecně dojít v případě, že si strany navzájem dluží plnění stejného druhu (například plnění v penězích) a oba dluhy jsou již splatné. Jednostranným projevem vůle jedné ze stran započíst svou pohledávku vůči pohledávce druhé strany (například písemným oznámením o započtení) dochází k započtení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Mohu se během výpovědní lhůty stěhovat?

Jako nájemci bytu mi byla ze strany majitele doručena výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od 1. 11. 2017 a délkou výpovědní lhůty 2 měsíce. Mohu se jako nájemce v průběhu výpovědní lhůty z bytu kdykoliv přestěhovat, nebo musím se stěhováním počkat až na vypršení výpovědní lhůty?

Úvodem bych vás rád upozornil, že nejsem seznámen se zněním vaší nájemní smlouvy a ve své odpovědi budu tedy vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu obsažené v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Předně bych rád uvedl, že z vašeho dotazu nevyplývá, do kdy byl nájem sjednán, když pouze obecně uvádíte, že byl sjednán na dobu určitou. U nájmu na dobu určitou platí, že skončí automaticky uplynutím sjednané doby. Ke dni skončení nájmu byste se tedy měl vystěhovat. Pokud nájem na dobu určitou skončil předčasně, tedy v daném případě výpovědí, vystěhovat se musíte do konce výpovědní doby.

Ani v jednom z výše uvedených případů vás nicméně samozřejmě nikdo nemůže nutit, abyste v bytě bydlel až do posledního dne trvání nájmu. Vystěhovat se můžete kdykoliv. Na druhou stranu ale samozřejmě platí, že až do posledního dne nájmu musíte platit sjednané nájemné, byť byste už v bytě nebydlel.

Pokud byste měl v úmyslu ukončit nájem se vším všudy (tedy včetně předání bytu a zániku povinnosti platit nájemné) dříve než po uplynutí výpovědní doby nebo po skončení doby určité, na kterou byl nájem sjednán, je potřeba dohody mezi Vámi a pronajímatelem.

Co se týká samotné výpovědi, nad rámec položeného dotazu ještě uvádím, že pokud dojde k ukončení nájmu výpovědí, zákon předpokládá obecně tříměsíční výpovědní dobu, kterou v zásadě v neprospěch nájemce zkrátit nelze. Pokud by tedy nájemní smlouva obsahovala ujednání o výpovědní době v délce pouhých dvou měsíců, jedná se o tzv. zdánlivé ujednání, tzn. že by se na něj hledělo, jako by ve smlouvě vůbec nebylo, a aplikovala by se zákonná úprava, která počítá s výpovědní dobou tříměsíční.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

podnájemní vztah a vyúčtování

Podepsal jsem nájemní smlouvu s výpovědní lhůtou 3 měsíců, na základě mé písemné výpovědi mi nájemní smlouva bude končit v lednu 2018. Měl jsem za to, že po převzetí prostoru zpět majitel provede vyúčtování a vrátí mi mou vratnou kauci zpět. Každopádně mi bylo sděleno, že mi kauci vrátí až v roce 2019, jelikož se vyúčtování dělá jednou za rok. Takže kvůli měsíci (leden 2018) musím čekat celý rok na vrácení? Ve smlouvě je to specifikováno takto: Do tří dnů po podpisu této smlouvy je podnájemce povinen zaplatit nájemci vratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a poplatku za služby, a to na účet nájemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Nájemce je oprávněn oproti podnájemcem složené kauci započíst své pohledávky z titulu podnájemcem neuhrazeného nájemného, poplatku za služby, záloh na energie, nedoplatku z vyúčtování plateb za energie, úhrady škod, resp. nákladů oprav poškozeného vybavení Předmětu podnájmu nebo poškození jednotky a/nebo budovy. V případě, že nájemce použije kauci k úhradě svých pohledávek za podnájemcem, je podnájemce povinen doplnit kauci nejméně do výše uvedené v první větě, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od upozornění nájemce. Po ukončení podnájmu bude kauce, případně její nespotřebovaná část, vrácena (zaslána na účet podnájemci) do 10 dnů po vypořádání případných nedoplatků z vyúčtování záloh na energie spotřebované podnájemcem za období podnájmu.

Hned na úvod je důležité vyřešit otázku, jakými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem.

Právní úprava podnájemního vztahu je v občanském zákoníku obsažena jen okrajově, a tedy podnájemní vztah by se měl řídit především podle ujednání, která vznikla mezi smluvními stranami. Podpůrně se pak bude v některých otázkách pravděpodobně postupovat jako u vztahu nájemního.

Podle ust. § 2254 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pronajímatel je povinen vrátit nájemci jistotu (tedy kauci) v den skončení nájmu. Ve shodě s odbornou literaturou dovozuji, že se jedná o ustanovení dispozitivní, od nějž se mohou smluvní strany odchýlit a dohodnout se tedy na pozdějším termínu vrácení jistoty.

Takové odchýlené ujednání však v žádném případě nesmí zkracovat práva nájemce, či mu ukládat zjevně nepřiměřené povinnosti, jinak se k němu nepřihlíží. Dle mého lze považovat ujednání, na jehož základě budete povinna strpět zadržování Vašich finančních prostředků o rok déle než v případě zákonného ustanovení, za ujednání ukládající zjevně nepřiměřené povinnosti a jistota by Vám tak měla být vrácena v den skončení nájmu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

podnájemní vztah a vyúčtování

Podepsal jsem nájemní smlouvu s výpovědní lhůtou 3 měsíců, na základě mé písemné výpovědi mi nájemní smlouva bude končit v lednu 2018. Měl jsem za to, že po převzetí prostoru zpět majitel provede vyúčtování a vrátí mi mou vratnou kauci zpět. Každopádně mi bylo sděleno, že mi kauci vrátí až v roce 2019, jelikož se vyúčtování dělá jednou za rok. Takže kvůli měsíci (leden 2018) musím čekat celý rok na vrácení? Ve smlouvě je to specifikováno takto: Do tří dnů po podpisu této smlouvy je podnájemce povinen zaplatit nájemci vratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a poplatku za služby, a to na účet nájemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Nájemce je oprávněn oproti podnájemcem složené kauci započíst své pohledávky z titulu podnájemcem neuhrazeného nájemného, poplatku za služby, záloh na energie, nedoplatku z vyúčtování plateb za energie, úhrady škod, resp. nákladů oprav poškozeného vybavení Předmětu podnájmu nebo poškození jednotky a/nebo budovy. V případě, že nájemce použije kauci k úhradě svých pohledávek za podnájemcem, je podnájemce povinen doplnit kauci nejméně do výše uvedené v první větě, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od upozornění nájemce. Po ukončení podnájmu bude kauce, případně její nespotřebovaná část, vrácena (zaslána na účet podnájemci) do 10 dnů po vypořádání případných nedoplatků z vyúčtování záloh na energie spotřebované podnájemcem za období podnájmu.

Hned na úvod je důležité vyřešit otázku, jakými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem.

Právní úprava podnájemního vztahu je v občanském zákoníku obsažena jen okrajově, a tedy podnájemní vztah by se měl řídit především podle ujednání, která vznikla mezi smluvními stranami. Podpůrně se pak bude v některých otázkách pravděpodobně postupovat jako u vztahu nájemního.

Podle ust. § 2254 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pronajímatel je povinen vrátit nájemci jistotu (tedy kauci) v den skončení nájmu. Ve shodě s odbornou literaturou dovozuji, že se jedná o ustanovení dispozitivní, od nějž se mohou smluvní strany odchýlit a dohodnout se tedy na pozdějším termínu vrácení jistoty.

Takové odchýlené ujednání však v žádném případě nesmí zkracovat práva nájemce, či mu ukládat zjevně nepřiměřené povinnosti, jinak se k němu nepřihlíží. Dle mého lze považovat ujednání, na jehož základě budete povinna strpět zadržování Vašich finančních prostředků o rok déle než v případě zákonného ustanovení, za ujednání ukládající zjevně nepřiměřené povinnosti a jistota by Vám tak měla být vrácena v den skončení nájmu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

podnájemní vztah a vyúčtování

Podepsal jsem nájemní smlouvu s výpovědní lhůtou 3 měsíců, na základě mé písemné výpovědi mi nájemní smlouva bude končit v lednu 2018. Měl jsem za to, že po převzetí prostoru zpět majitel provede vyúčtování a vrátí mi mou vratnou kauci zpět. Každopádně mi bylo sděleno, že mi kauci vrátí až v roce 2019, jelikož se vyúčtování dělá jednou za rok. Takže kvůli měsíci (leden 2018) musím čekat celý rok na vrácení? Ve smlouvě je to specifikováno takto: Do tří dnů po podpisu této smlouvy je podnájemce povinen zaplatit nájemci vratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a poplatku za služby, a to na účet nájemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Nájemce je oprávněn oproti podnájemcem složené kauci započíst své pohledávky z titulu podnájemcem neuhrazeného nájemného, poplatku za služby, záloh na energie, nedoplatku z vyúčtování plateb za energie, úhrady škod, resp. nákladů oprav poškozeného vybavení Předmětu podnájmu nebo poškození jednotky a/nebo budovy. V případě, že nájemce použije kauci k úhradě svých pohledávek za podnájemcem, je podnájemce povinen doplnit kauci nejméně do výše uvedené v první větě, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od upozornění nájemce. Po ukončení podnájmu bude kauce, případně její nespotřebovaná část, vrácena (zaslána na účet podnájemci) do 10 dnů po vypořádání případných nedoplatků z vyúčtování záloh na energie spotřebované podnájemcem za období podnájmu.

Hned na úvod je důležité vyřešit otázku, jakými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem.

Právní úprava podnájemního vztahu je v občanském zákoníku obsažena jen okrajově, a tedy podnájemní vztah by se měl řídit především podle ujednání, která vznikla mezi smluvními stranami. Podpůrně se pak bude v některých otázkách pravděpodobně postupovat jako u vztahu nájemního.

Podle ust. § 2254 odst. 2 občanského zákoníku platí, že pronajímatel je povinen vrátit nájemci jistotu (tedy kauci) v den skončení nájmu. Ve shodě s odbornou literaturou dovozuji, že se jedná o ustanovení dispozitivní, od nějž se mohou smluvní strany odchýlit a dohodnout se tedy na pozdějším termínu vrácení jistoty.

Takové odchýlené ujednání však v žádném případě nesmí zkracovat práva nájemce, či mu ukládat zjevně nepřiměřené povinnosti, jinak se k němu nepřihlíží. Dle mého lze považovat ujednání, na jehož základě budete povinna strpět zadržování Vašich finančních prostředků o rok déle než v případě zákonného ustanovení, za ujednání ukládající zjevně nepřiměřené povinnosti a jistota by Vám tak měla být vrácena v den skončení nájmu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zákonná výpovědní smlouva

Chci se informovat a ujistit v jedné věci ohledně pronájmu. Zákonná výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla podnájemci doručena ústní výpověď. Například u ústní výpovědi 6. 11. 2017 začíná výpovědní doba běžet 1. prosince a skončí nejdříve 28. února. Ve smlouvě nemám o výpovědní době nic napsané.

Z vašeho dotazu není jednoznačné, zda se vztahuje k nájemnímu vztahu či ke vztahu podnájemnímu. Níže v odpovědi proto bude vycházet z právní úpravy vztahující se na nájemní vztahy, která se subsidiárně použije i na vztahy podnájemní.

Jestliže jste si s pronajímatelem v nájemní smlouvě neujednala délku výpovědní doby, použije se zákonem stanovená výpovědní doba, jejíž délka činí tři měsíce. Vedle toho však může dojít k situaci, kdy je možné vypovědět nájem s kratší výpovědní dobou (např. z důvodu smrti nájemce) nebo dokonce bez výpovědní doby (např. pro zvlášť závažné porušení nájemcových povinností).

Ve svém dotaze hovoříte o ústní výpovědi nájmu bytu. Na tomto místě Vás chci upozornit, že takovou výpověď však zákon neumožňuje. Podle ust. § 2286 občanského zákoníku se pro výpověď z nájmu bytu vyžaduje písemná forma. Jestliže by byla výpověď formulována pouze ústně, hledí se na ni jako by k ní nedošlo.

Aby výpověď nájmu bytu vyvolala potřebné následky, musí být prokazatelně doručena druhé straně. Výpovědní doba pak začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Výpověď z nájmu z důvodu nemožnosti bydlení

Pronajímám dům, pokud je v domě zákaz vytápění kvůli závadě na komínu a je od 1. 12. 2017 dán zákaz vytápět a na opravu nemám, mohu z důvodu nemožnosti bydlení (bydlení v teple) dát nájemcům výpověď?

Právní úprava nájemních vztahů je obsažena především v občanském zákoníku, a tedy ve své odpovědi budu vycházet toliko z tohoto zákona.

Pronajímatel má povinnost po dobu nájmu udržovat dům ve stavu způsobilém k užívání. Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodu poruchy komínu je udělen zákaz vytápění, a tedy dům není ve stavu způsobilém k užívání, porušujete jako pronajímatel svou povinnost.

V případě, že Vás nájemce vyzval, abyste vadu či poškození komína opravil, máte povinnost bez zbytečného odkladu tuto vadu odstranit. Pokud tak neučiníte, může nájemce odstranit vadu sám a žádat po Vás náhradu odůvodněných nákladů, které na opravu vynaložil, popřípadě slevu z nájemného.

Pokud nedojde k odstranění vad ze strany nájemce a ani Vy, jako pronajímatel, v dodatečné lhůtě neodstraníte vady (jedná se o vady, za které nájemce neodpovídá), má nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že výpověď Vám může dát pouze nájemce, pokud vady v dodatečné lhůtě neodstraníte, avšak Vy, jako pronajímatel, nemáte právo dát nájemci v této konkrétní situaci výpověď.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Neochota vrátit kauci

Dne 31. 7. 2017 jsme ukončili nájemní smlouvu a podepsali předávací protokol, kde bylo napsáno, že zbytek kauce bude vráceno po úhradě konečného vyúčtování vody a úklidu hnojiště s kompostem, nebyl určen termín ani rozsah. Vyúčtování jsem uhradila a část kompostu vyvezla, majitel ale tvrdí, že si kompost vyvezl sám a že jsem tím nesplnila podmínky předávacího protokolu. V nájemní smlouvě o vyvážení kompostu nic psáno není. Předmětem smlouvy je: Předmětem nájmu podle této smlouvy je byt členěný jako 2+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží v budově č. p.: Práva a povinnosti nájemce: 7) v případě skončení nájmu předmětný byt vyklidit a odevzdat zpět pronajímatelům v původním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Má bývalý pronajímatel právo kauci z tohoto důvodu zadržovat?

Jistota, která se běžně označuje jako kauce, je institutem, který slouží k zajištění dluhu nájemce. Jedná se tedy o peněžitou částku, kterou na základě dohody složí nájemce u pronajímatele. Takto složenou část peněz pak může pronajímatel použít k zajištění nájemcových dluhů, které vzniknou nesplacením nájemného nebo nesplněním jiné povinnosti vyplývající z nájmu (např. pohledávka na náhradu škody z titulu poškození bytu nebo nikoliv řádného vyklizení bytu).

Občanský zákoník, který problematiku nájmu upravuje, stanoví pronajímateli povinnost vrátit jistotu nájemci při skončení nájmu, přičemž má pronajímatel právo jednostranně si započíst své pohledávky, které mu vůči nájemci vznikly. Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, ve shodě s odbornou literaturou dovozuji, že si strany mohou ujednat pozdější vrácení jistoty.

V případě odlišného ujednání však musí mít strany na paměti, že takové ujednání nesmí zkracovat nájemcova práva. Z vašeho dotazu nevyplývá, zda je kompost a hnojiště např. součástí společných částí domu či nikoliv. Jestliže jeho součástí není, nemá pronajímatel žádný důvod po vás jejich vyvezení požadovat. V případě, že byla taková povinnost ujednána, jedná se o ujednání, které zkracuje nájemcova práva a jako k takovému se k němu nepřihlíží.

S ohledem na shora uvedené tedy uzavírám, že pronajímatel má povinnost jistotu vrátit. Pokud tak neučiní ani po vaší výzvě k zaplacení, můžete se vrácení kauce domáhat soudní cestou. V takovém případě vám ale doporučuji, abyste se všemi podklady vyhledala odbornou pomoc advokáta a následný postup s ním konzultovala.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Město nechce uznat zhodnocení bytu. Musím ho vrátit do původního stavu?

Jako nájemník městského bytu se sníženou kvalitou jsem v roce 1999 investoval větší částku (cca 200 tis. Kč) do vybavení bytu 3+1 o výměře 60 m2 (plovoucí podlahy, obklady dle mého přání, dlažba v kuchyni, zateplení, odhlučnění stěny od sousedního bytu, minerální vata + sádrokarton, zateplení krajní stěny z průjezdu (minerální vata + sádrokarton), instalace elektrického kotle a etážového topení, radiátory, nové dveře, šatní skříň, kuchyňská linka, skříňka pod umývadlo + nová vana vč. baterie a další menší úpravy). Nyní chci ukončit nájemní vztah, požádal jsem město (pronajímatele) o vyrovnání za technické zhodnocení bytu, ale nechce mi ho přiznat. Žádná dohoda v nájemní smlouvě není. Měl jsem jen souhlas města s tím, že při skončení nájmu uvedu byt do původního stavu, což už prostě ani fakticky není možné. Byt obývám 40 let. Znamená to, že mi nezbývá než soudní cesta, nebo mám provedené úpravy, které byt zhodnotily a jsou funkční, nechat vybourat a předat jen vymalovaný byt bez topení a mnou provedených úprav?  Odborník v oboru stavebnictví mi vypracoval stanovisko, dle kterého by v současné době tyto úpravy stály přes 400 tis. Kč. Nezbývá mi tedy než si opatřit soudního znalce a soudit se, nebo vše nechat, jak je, a zapomenout, že jsem vůbec po pronajímateli chtěl nějaké vyrovnání za technické zhodnocení bytu? Celou dobu jsem řádně platil nájem i služby s nájmem spojené. Původně šlo o byt se sníženou kvalitou, bez topení, bez teplé vody, ohřev bojlerem od pronajímatele, jinak žádné vybavení. Po uvolnění nájmu platím 74 Kč za m2.

Třebaže jste nájemcem bytu se sníženou kvalitou a vlastníkem tohoto bytu je město, jedná se z pohledu práva o běžný soukromoprávní vztah, jenž se v obecné rovině řídí občanským zákoníkem.

Podle něj nemůže nájemník provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. Pod pojmem stavební úpravy v případě bytu se rozumí každá změna stavebního nebo funkčního uspořádání bytu. Jinou podstatnou změnou v bytě rozumíme takovou změnu, která podstatně zasahuje do účelu určení bytu k bydlení. Nájemník je tedy povinen mít pro každou takovou změnu bytu svolení pronajímatele nehledě na to, zda jde o stavební úpravy zhodnocující byt či naopak.

Tím, že jste provedl rekonstrukci celého bytu, došlo jednoznačně k shora uvedeným stavebním úpravám i změně bytu, jenž není možné provést bez předchozího souhlasu pronajímatele.

Jestliže došlo změnou k zhodnocení bytu, náleží nájemci náhrada zhodnocení pouze v případě, kdy rekonstrukci provedl se souhlasem pronajímatele. Z vašeho dotazu vyplývá, že jste rekonstrukci bytu provedl bez tohoto souhlasu, a tedy že vám náhrada zhodnocení nenáleží.

Z občanského zákoníku i z vaší smlouvy dále vyplývá povinnost odevzdat byt ve stavu, v jakém jste jej převzal. Z tohoto vyplývá i vaše další povinnost, a to odstranit nepovolené změny v bytě. Odborná literatura se v této souvislosti shoduje na názoru, že není rozhodné, že obnova původního stavu je v konkrétním případě pro nájemce nákladnější než provedení změny na pronajaté věci. Na druhé straně se domnívám, že vzhledem k zhodnocení věci, po vás navrácení v původní stav nebude pronajímatel požadovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 a

Výpověď z nájmu a eventuální změna v dohodnutých podmínkách

Mám s majiteli bytu domluvenou výpověď ke dni 31. 10. 2017, v případě, že se najde druhý nájemník, mohu byt opustit dříve. Nájemník se našel a domluvili jsme se na předání bytu 14. 9. 2017 (mám potvrzeno v sms zprávě). Chtěl bych se zeptat, pokud by si to budoucí nájemník rozmyslel, zda mi může majitel bytu napsat, že se stěhování ruší a musím zde vydržet až do konce října? Zároveň by mne zajímalo, když platíme nájem měsíc dopředu (září je zaplaceno celé), zda má majitel bytu právo si nechat celou částku bez jakéhokoliv vyrovnání, případně ještě požadovat finance po novém nájemci? Ve zprávách, které mezi námi proběhly, jsou úplně jiná tvrzení, než na jakých jsme se domlouvali. 

Výpověď nájmu sjednaného na dobu určitou může nájemce vypovědět pouze tehdy, pokud se změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpovědní doba je tříměsíční. Pokud jste si s pronajímatelem dohodl skončení nájmu k jinému datu, není toto na závadu a váš nájem skončí ke sjednanému datu.

Co se týká vašeho druhého dotazu, je podstatné, jak jste se s pronajímatelem dohodl. Pokud jste si v této záležitosti neujednali ničeho, domnívám se, že po majiteli bytu nemáte právo nárokovat žádné vyrovnání. Z vašeho dotazu plyne, že dřívější skončení nájmu bylo z vaší iniciativy a majitel bytu vám vyhověl v tom, že se s vámi dohodl na dřívějším skončení a našel si nového nájemce. Předpokládám také, že pokud vy byt opustíte 14. 9. 2017, nový nájemce se do bytu nenastěhuje hned den následující, ale až za nějakou dobu, která je zpravidla nutná k běžné údržbě bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nejasná situace s jistinou nájmu

Prvního ledna 2015 byla uzavřena podnájemní smlouva do 31. 12. 2016. Smlouva nám skončila, ale jak jsem četla, tak se po třech měsících znovu obnovila. Ve smlouvě máme danou dvouměsíční výpověď. Majitel bytu nám sdělil, že byt bude prodávat. Dal nám variantu, že buď byt koupíme, nebo se máme vystěhovat. Začali jsme tuto situaci řešit tak, že si najdeme vlastní bydlení, ale byt nekoupíme. V září jsem to dala vědět pronajímateli, ale on si trvá na dvouměsíční výpovědní lhůtě, která podle mě už není platná, pokud nám sdělil, že byt bude prodávat. Dá se tomu říct ústní domluva? Dále se spolu hádáme o měsíčním nájmu. Když jsme se nastěhovali, dali jsme majiteli jistinu dvou měsíčních nájmů + jeden nájem. Jelikož jsme si byt dávali do obytného stavu, měli jsme první měsíc zdarma po domluvě s majitelem, tudíž ten nájem připadal na měsíc červen. Bohužel se teď majitel brání, že to není pravda, a stojí si za tím, že smlouva sice byla podepsána v květnu, ale klíče nám předal již v dubnu. Jde mi o to, že dvouměsíční výpovědní lhůta je říjen a listopad. Dohodli jsme se, že jistinu použijeme na uhrazeni těchto dvou nájmů, tudíž já bych mu teď už neměla posílat nájem, protože by byl na měsíc říjen, ale majitel se hádá, že v září si platím měsíc září. Co s tím? Nevíme si rady s touto situací a nechceme přijít o peníze.

Předem bych vás rád upozornil, že se nejedná o podnájemní smlouvu, ale o nájemní smlouvu. Podnájemní smlouvou by nájemce byt dále pronajímal podnájemníkovi.

Z vašeho dotazu je zřejmé, že došlo k automatickému obnovení nájemní smlouvy na stejnou dobu, na jako byl nájem původně sjednán, tedy na další dva roky do 31. 12. 2018. Toto plyne ze zákona, kdy ve chvíli, kdy byt užíváte alespoň tři měsíce poté, co měl nájem skončit, a pronajímatel Vás v této lhůtě písemně nevyzve, abyste byt opustil, je nájem ujednán znovu na stejnou dobu, nejdéle však na dva roky.

Vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou je možné z Vaší strany pouze, pokud se změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval a dále za podmínky, že máte v nájemní smlouvě ujednané výpovědní důvody a výpovědní dobu. Pokud výše uvedené ujednáno nemáte, lze nájem na dobu určitou ukončit z Vaší strany až s koncem platnosti nájemní smlouvy. Ve vašem případě tedy k 31. 12. 2018.

Možné je také ukončit nájem dříve dohodou, z důvodu prodeje bytu, jak Vám navrhl pronajímatel.

Dále pokud máte ve smlouvě ujednanou výpovědní dobu pouze na dva měsíce, lze k ní přihlédnout jen, pokud je pro vás výhodná, což jak z vašeho dotazu vyplývá, se domnívám, že pro vás kratší výpovědní lhůta výhodná bude. Jinak se použije zákonná tříměsíční výpovědní doba.

K vašemu druhému dotazu uvádím, že podle zákona je byt zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebránilo mu nic v nastěhování. Vám bránil v nastěhování stav bytu, proto jste se domluvili na prominutí jednoho nájemného za měsíc duben. Od měsíce května jste v bytě již řádně bydleli, a proto se Vámi poskytnutý měsíční nájem počítá na měsíc květen.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Zákonné důvody pro výpověď z bytu družstva

Dočetla jsem se, že mezi zákonné důvody k výpovědi z nájmu pronajímatelem, v mém případě družstvem, patří: nájemce vlastní dva nebo více bytů. Nevím, zda mám tento zákon chápat tak, že pokud jako nájemník získám do vlastnictví jiný, ale pouze jeden byt, důvod k výpovědi to není? 

Důvody výpovědi nájmu bytu pronajímatelem jsou stanoveny v zákoně. Nájem na dobu určitou i neurčitou může pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době, pokud nájemce hrubě poruší svoji povinnost plynoucí z nájmu, pokud je nájemce odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt anebo proti cizímu majetku, který se nachází v tomto domě. Dále pokud má být byt vyklizen nebo pokud tu je jiný obdobně závažný důvod.

Dále může pronajímatel vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době, i pokud má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod. Nebo pokud pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela. Výpovědní důvod musí být ve výpovědi uveden. Jiné výpovědní důvody ze strany pronajímatele zákon nestanoví.

Pokud poruší nájemce svoji povinnost zvlášť závažným způsobem (nezaplatil-li nájemné a náklady za služby za dobu nejméně 3 měsíců, poškozuje byt či dům závažným způsobem, způsobuje jiné obtíže lidem, kteří v domě bydlí nebo pokud užívá neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než jak bylo ujednáno), má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby a po nájemci požadovat, aby byt odevzdal nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu.

Doplním, že nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi, a to do 2 měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

Výpověď nájemníkům starším 70 let

Pronajímám byt dvěma důchodcům. Mají smlouvu na dobu určitou s automatickým prodlužováním v případě, že obě strany nemají námitek proti prodloužení nájmu. Nyní nastala situace, kdy jsem jim oznámila (půl roku předem), že jim neprodloužím nájemní smlouvu. Ovšem nájemci na mě vyrukovali s tím, že dle OZ není možné lidem nad 70 let dát výpověď z bytu. A že na to nemám právo. Zároveň mi oznámili, že je z bytu nedostanu za žádnou cenu. OZ jsem prošla a nenašla žádnou takovou výjimku. Pouze u bytů se zvláštním určením, což tento není. Nerada bych jednala protiprávně.

Platná právní úprava neobsahuje ustanovení o nemožnosti dát výpověď nájemci staršímu 70 let.

Podle ust. § 2285 občanského zákoníku platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel v této době nevyzve nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let. Výše uvedené neplatí, pokud si strany ujednají něco jiného. Neznám přesný text Vaší nájemní smlouvy, ale píšete, že máte automatické prodlužování nájmu, pokud není námitek stran proti prodloužení, ujednáno. Vaše výzva nájemcům musí být učiněna v písemné formě a nájemcům prokazatelně doručena. Ústní oznámení nestačí. Doporučuji Vám doručit výzvu doporučeným psaním s dodejkou.

Pokud tedy vy jako pronajímatel nájemce písemně vyzvete, aby opustili byt po uplynutí sjednané doby nájmu, nájem skončí bez dalšího, aniž by bylo třeba výpovědi. Ve výzvě byste měla uvést, že pokud nájemci byt neopustí, budete nucena se bránit žalobou na vyklizení bytu u soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Načasování výpovědi z nájmu

Bydlím v podnájmu a zároveň stavím dům. Termín dokončení stavby je naplánován dříve, než skončí roční smlouva s pronajímatelem bytu. Pronajímatel navrhl podepsat smlouvu od června roku 2017 do června roku následujícího, ale s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Otázka zní: Nejde v tomto případě jen o kličku pronajímatele, jak dodržet roční smlouvu? V případě, že bude dům postaven dříve, může si pronajímatel nárokovat výpovědní lhůtu ke placení nájmu nebo může nájemce využít výpovědní lhůtu k neplacení nájmu, když už ve výpovědní lhůtě v bytě nebydlí?

Předně bych chtěl uvést, že nájem na dobu určitou může skončit buď uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou nájemce a pronajímatele, anebo výpovědí jedné ze smluvních stran.

Pokud byl ve vašem případě nájem sjednán na dobu jednoho roku, skončí bez dalšího právě uplynutím této ujednané doby.

Dříve může nájem skončit jen za předpokladu, že se s pronajímatelem dohodnete na ukončení nájmu dohodou ke dřívějšímu dni, nebo za předpokladu, že nájem jedna ze stran ukončí výpovědí.

U nájmu na dobu určitou může dát nájemce nicméně výpověď pouze ze zákonných důvodů, kterými jsou zejména podstatná změna okolností, pro kterou nelze po nájemci spravedlivě požadovat setrvání v nájmu, či porušování povinností pronajímatele. Až na výjimky zákon počítá s tříměsíční výpovědní dobou.

Podá-li tedy nájemce výpověď, od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi začne běžet výpovědní doba, během které nájemce musí i nadále platit nájemné a náklady na služby, a během které pronajímatel i nadále udržuje byt ve stavu způsobilém k bydlení tak, aby jej nájemce mohl řádně užívat.

Jelikož nájemní smlouva ve vašem případě počítá s dvouměsíční výpovědní dobou a toto ustanovení je ve prospěch nájemce, bude v daném případě výpovědní doba jen dvouměsíční.

To však nic nemění na tom, že nestanoví-li tedy nájemní smlouva něco jiného (možnost vypovědět nájem bez uvedené důvodu a podobně), nájem nebude možné z Vaší strany vypovědět, nebude-li naplněn některý z výše uvedených výpovědních důvodů, což však z položeného dotazu nevyplývá.

Jelikož zde tedy pravděpodobně není žádný důvod pro výpověď, domnívám se, že nájem nebude možné předčasně ukončit jinak, než dohodou mezi Vámi a pronajímatelem, na kterou ovšem pronajímatel nemusí přistoupit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může být kauce použita na nájemné ve výpovědní době?

Chceme s přítelem ke konci měsíce podat výpověď z nájmu (je na smlouvu neurčitou). Výpovědní lhůta bude 2 měsíce, tuto lhůtu máme uvedenou v nájemní smlouvě a vyhovuje nám. Při podpisu nájemní smlouvy jsme uhradili kauci ve výši 2 nájmů, chceme, aby tato kauce byla nyní použita na nájemné ve výpovědí lhůtě. Jak máme formulovat výpověď z nájmu?

V případě, že nájem vypovíte, skončí nájemní vztah až uplynutím výpovědní doby. Teprve po skončení nájmu má pak pronajímatel povinnost vydat Vám složenou jistotu (kauci). Až do doby skončení nájmu tedy nemůžete na složenou jistotu ničeho započítat a musíte tedy nájemné řádně platit.

Pokud nájemné platit nebudete, budete s jeho placením v prodlení se všemi z toho plynoucími důsledky (povinnost platit úroky z prodlení apod.). Je tedy na vašem zvážení, zda chcete daným způsobem postupovat či nikoliv.

Poté, kdy nájem skončí, můžete v každém případě pohledávku na splatné nájemné za oba měsíce proti splatné pohledávce na vrácení jistoty započíst jednostranným započtením.

V této souvislosti dále uvádím, že pro neplacení nájemného by vám pronajímatel neměl nájem vypovědět bez výpovědní doby v průběhu běžící dvouměsíční výpovědní doby, neboť k takovému kroku může přistoupit obvykle až v případě, kdy by dluh dosáhl finančního ekvivalentu nejméně nájemného za tři a více měsíců.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Musí mít výpověď z nájmu nějakou předepsanou formu?

Musí mít výpověď nájemníků z bytu nějakou předepsanou formu? Bylo nám totiž oznámeno, že v nájmu na dobu určitou do 19. 1. 2018 pokračovat nehodlají, z bytu se vystěhovali, já jako majitel jsem byt převzal, mám podepsaný protokol o předání bytu. Opakovaně jsem je žádal, aby si na adrese svého bývalého nájmu zrušili trvalé bydliště, které si zřídili z důvodu pobírání příspěvku na bydlení Protože mi již nájem neplatí, pominul důvod pobírat tento příspěvek na byt, který fyzicky opustili. Jako poznámku bych chtěl uvést, že za vyúčtování služeb za minulý rok mi dluží 44 000 Kč, sepsali jsme uznání dluhu, jenže potom jsem zjistil, že mají již 8 exekucí, takže pohledávka je víceméně nedobytná. Výpověď z nájmu bytu mi bohužel magistrátní úřednice na matrice neuznala jako jeden z dokumentů nutných nutných pro zrušení trvalého bydliště majitelem bytu.

Občanský zákoník poskytuje nájemci jako slabší straně poměrně široké spektrum možností, jak ukončit nájem bytu. V případě nájmu sjednaného na dobu neurčitou tak může nájemce učinit kdykoliv, a to i bez udání důvodů.

V případě nájmu ujednaného na dobu určitou je situace trochu složitější. Nájemce totiž může nájem bytu na dobu určitou vypovědět jen tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž nájemce při podpisu nájemní smlouvy zřejmě vycházel, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Za takovou změnu okolnosti lze dle mého názoru považovat i situaci, kdy je pro nájemce komplikované byt užívat v souvislosti s jeho zdravotním stavem, případně zdravotním stavem osob v jeho domácnosti.

Pro výpověď z nájmu bytu požaduje zákon vždy písemnou formu a výpověď musí být druhé straně prokazatelně doručena. Výpovědní doba bude pak v každém případě činit tři měsíce.

Co se týká zrušení trvalého pobytu, stačí se obrátit na příslušný obecní úřad podle místa nemovitosti a doložit, že nájemci již zaniklo užívací právo k bytu. Vámi předložená výpověď a protokol a předání bytu by měly být dostatečným dokladem. Ve správním řízení bude následně o zrušení trvalého pobytu rozhodnuto.   

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Chci ukončit nájem okamžitě, ale majitelka trvá na tříměsíční výpovědní lhůtě

Dne 11. 2. 2017 jsem s majitelkou bytu podepisovala nájemní smlouvu na rok. S návrhem smlouvy jsem souhlasila i s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Teď se má situace změnila, dostala jsem lépe placené místo v jiném městě, takže jsem chtěla podat okamžitou výpověď, jenže s majitelkou není rozumná domluva, trvá na tom, abych jí platila nájem ještě za období od 1. 9. kdy mi začne běžet výpověď, do 1. 12. 2017, s čím rozhodně nesouhlasím a nehodlám jí nic platit. Vždy jsem platila řádně a nikdy na mě nebyly žádné stížnosti, bydlím ve spolubydlení, tudíž mám pronajatou místnost. Co se dá dělat dle zákoníku? Nesouhlasím s tím, aby mě tam nutila bydlet ještě 3 měsíce, a koncem srpna chci nájem ukončit s tím, aby si prostor převzala a nebyly mezi námi dohady.

V prvé řadě je nutné s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a zejména s přihlédnutím k obsahu smlouvy posoudit, zda se v daném případě jedná o nájem podle ustanovení o nájmu bytu či například jen o ubytování.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o relativně dlouhodobé užívání, nemám za to, že by se jednalo o ubytování. Dále s ohledem na skutečnost, že hovoříte o tom, že smlouvu máte podepsanou s majitelkou (nikoliv nájemcem), nepředpokládám ani, ačkoliv to uvádíte, že by se jednalo o podnájem.

V obou výše uvedených případech by nebylo možné níže uvedené závěry aplikovat, a je tedy podstatné se podrobně zabývat tím, jak je smlouva o nájmu místnosti koncipovaná, kdo je druhou smluvní stranou a podobně. Dále budu nicméně vycházet z toho, že se jedná skutečně o nájem bytu, jak uvádíte, jelikož tento závěr je nejpravděpodobnější.

Nájemce může vypovědět nájem bytu (části bytu) ujednaný na dobu určitou pouze, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku nájmu vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Typickým příkladem takové změny je poměru je i situace, kdy nájemce získá práci v jiném městě, kam není možné bez obtíží dojíždět z dosavadního bydliště.

Jestliže je nájem jednou ze stran vypovězen, skončí uplynutím výpovědní doby. Zákonná výpovědní doba v tomto případě činí 3 měsíce. V případě, že si smluvní strany ujednají ve smlouvě délku výpovědní doby odlišně, použije se tato ujednaná výpovědní doba. Ta ve vašem případě činí (stejně jako v zákoně) 3 měsíce.

Po dobu výpovědní doby zůstávají stranám práva a povinnosti plynoucí z nájemního vztahu zachována. Až do konce výpovědní doby jste oprávněna užívat byt a zároveň trvá povinnost platit nájemné, a to nehledě na to, zda byt během této doby budete užívat nebo ne.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 a

Jak vystěhovat bývalého přítele ze společně pronajatého bytu?

Bydlím v pronajatém bytě s teď už bývalým přítelem. Nájemní smlouva je psaná na nás oba. Ráda bych, aby se co nejdříve odstěhoval z toho důvodu, že je vůči mně sprostý a nedá se s ním dohodnout. Bojím se ho a i mě napadl jeho pes. V bytě jsou dva psi, kteří udělali několik děr do zdi, a bývalý přítel užívá každý den marihuanu. Ve smlouvě není uvedeného nic jiného kvůli čemu by majitel nám (resp. bývalému příteli) mohl vypovědět nájem než nezaplacení nájemného. Já bych ráda v bytě zůstala. Majitel je na mé straně a rád by mi pomohl, ale neví jak. Lze ho dostat z bytu dříve než v tříměsíční lhůtě? 

V případě, že uzavře pronajímatel nájemní smlouvu s více osobami, dojde ke vzniku společného nájmu a nájemci jsou v postavení tzv. společných nájemců.

K zániku společného nájmu dochází stejným způsobem i za stejných podmínek jako u nájmu obecně. U společného nájmu pak zákon připouští, aby společný nájem zanikl pouze některému ze společných nájemců.

Vedle výpovědních důvodů, které jste si ujednali ve smlouvě, lze nájem bytu vypovědět i ze zákonných důvodů, není-li to ve smlouvě vyloučeno. Pro předmětný nájemní vztah je podstatná zejména možnost vypovědět nájem bez výpovědní doby, poruší-li nájemce svou povinnost závažným způsobem. K takovému porušení dochází, mimo jiné poškozuje-li nájemce byt závažným způsobem.

Mělo by se jednat o takové poškození, které nesouvisí s běžným opotřebením či s řádným užíváním bytu. Dále platí, že výše škody, která odpovídá tomu, co musí pronajímatel vynaložit k opravě poškození, by měla odpovídat přibližně trojnásobku měsíčního nájemného.

Zákon stanoví, že výpovědi bez výpovědní doby musí předcházet výzva (nejlépe písemná) nájemci, aby v pronajímatelem stanovené přiměřené době odstranil závadný stav. V případě, že nájemce v přiměřené době závadný stav neodstraní, může mu pronajímatel nájem vypovědět.

Pro úplnost uvádím, že výpověď nájmu musí mít vždy písemnou formu a splňovat další zákonem stanovené náležitosti. Okamžikem doručením nájemci nájem zaniká bez výpovědní doby a nájemce musí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu, byt odevzdat pronajímateli.

Konečně upozorňuji, že ve výpovědi musí být výslovně specifikováno, že se týká jen jednoho ze společných nájemců, jinak skončí společný nájem jako celek oběma nájemcům současně.

Dále upozorňuji, že k náhradě případných škod jste povinna s bývalým přítelem též společně, ačkoliv jste škody sama nezpůsobila. Pokud tedy bude pronajímatel požadovat jejich zaplacení po Vás, nezbyde než mu vyhovět a náhradu poté vymáhat po bývalém příteli.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Musíme se vystěhovat z důvodů havárie, kdo nám vyrovná poplatky za UPC?

Majitelka domu, kde máme pronajatý byt, nám oznámila, že se musíme z důvodu rekonstrukce bytu do měsíce odstěhovat (o půl roku dříve, než končí smlouva). V bytě se na stropě udělal flek, protože zřejmě zatéká od sousedů, a to je prý důvod k vystěhování, protože je byt v havarijním stavu. Má na to majitelka právo? Když se vystěhujeme dříve, musíme doplatit za kabelovou televizi 2000 Kč + poplatky, než uplyne výpovědní lhůta u UPC. Můžeme tuto částku požadovat po majitelce?

Odpověď:

Podle zákona obecně platí, že pronajímatel může nájem vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů. Stavební oprava bytu, i pokud by byt musel být dočasně vyklizen, přitom za obvyklých okolností není výpovědním důvodem. Pokud by i přesto pronajímatel takový důvod ve výpovědi uvedl, dopustil by se tím porušením svých povinností a pro Vás by to mohl být důvod k vypovězení nájemní smlouvy.

Co se tedy týká samotných oprav, podle občanského zákoníku je nájemce povinen strpět úpravu bytu nebo domu jen v případě, lze-li je provést bez většího nepohodlí pro nájemce, v opačném případě je potřeba souhlasu dotčeného nájemce. Kritériem určujícím, zda je úprava pro nájemce pohodlná či nikoliv, je zejména otázka nutnosti se dočasně vystěhovat.

Nutno také zmínit, že zákonná úprava povoluje výjimky, kdy souhlasu nájemce není potřeba. Tyto výjimky se vztahují na situace, kdy by bez provedení oprav hrozila zvlášť závažná újma. Pod tyto situace lze podřadit například zatékání do bytu a tím způsobené poškozování bytu.

Ať už pronajímatel souhlas k úpravě bytu nepotřebuje nebo mu nájemce souhlas dá, platí, že by Vás pronajímatel musel o nutnosti vyklizení bytu informovat tři měsíce předem.

I z této informační povinnosti však existují výjimky, a to zejména v případě, že provedení oprav nepřekročí jeden týden nebo v případě, že je nutné s ohledem na havarijní stav bytu s pracemi započít dříve.

Kromě povinnosti Vás dopředu informovat je pronajímatel dále povinen se zavázat k úhradě nákladů s vyklizením bytu spojených (například náklady spojené se stěhováním, náklady na dojíždění, nájemné apod.) a poskytnout na tyto náklady zálohu.

Vzhledem ke skutečnosti, že máte zájem byt nadále užívat, by bylo vhodné se s pronajímatelem dohodnout na podmínkách, za kterých bude probíhat rekonstrukce včetně dočasného vyklizení bytu a s tím spojenou finanční kompenzaci. Proti případné výpovědi pak doporučuji podat námitky a domáhat se jejího přezkumu u soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Potřebuji dát výpověď z nájmu, ale majitel je ve vážném stavu v nemocnici, co mám dělat?

Přes rok sháním nové bydlení, protože současný byt již mi nevyhovuje. Když jsem konečně sehnala vhodný byt, chci odejít ze stávajícího nájemního bytu. Chtěla bych dohodou ukončit nájem, ale pokud není možná dohoda, tak výpovědí. Náhodou jsem zjistila, že majitel současného bytu je ve vážném zdravotním stavu a jeho léčení v nemocnici zabere v lepším případě několik měsíců. Jak mám postupovat s výpovědí z nájmu bytu, když je majitel v takto vážném zdravotním stavu (nevím, kde je léčen). Nemohu čekat půl roku, až se uzdraví, nemohu si dovolit platit dva byty. Poraďte mi prosím, jak v této situaci postupovat. S kým projednat výpověď, kam ji zaslat, předávací protokol - komu předat?

Odpověď – část 1:

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým jako nájemce projevujete pronajímateli, že nechcete dál setrvat v nájemním vztahu. Není tudíž potřeba, abyste ji předem s pronajímatelem jakkoliv projednávala.

Pro výpověď je zákonem stanoveno několik náležitostí, které musí výpověď splňovat, aby byla platná a účinná. V prvé řadě musí mít výpověď písemnou formu, dále pak musí být doručena druhé straně. Za doručení právo považuje okamžik, kdy se výpověď adresovaná pronajímateli dostane do sféry jeho dispozice.

Pojem „do sféry dispozice“ se vykládá nejen jako samotné převzetí písemné výpovědi, ale i jako případy, kdy doručením např. dopisu, který obsahuje projev vůle nájemce nájem vypovědět, do poštovní schránky adresáta, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky, nabyl pronajímatel objektivní příležitost seznámit se s obsahem zásilky.

Projev vůle nemůže dostat do sféry dispozice adresáta, který z který z objektivních důvodů není v době doručování zásilky přítomen v místě svého bydliště. Příkladem objektivní překážky doručení je i hospitalizace v nemocnici. V takovém případě není z objektivních důvodů možné, aby se adresát seznámil s obsahem výpovědi, která mu byla vhozena do schránky, a takovou výpověď nelze považovat za doručenou.

Odpověď – část 2:

Překážka doručení nicméně nemůže trvat neomezeně dlouhou dobu. Uplatní se spíše v případech, kdy je adresát nepřítomen přechodně po kratší dobu například několika dnů.

Pokud je pronajímatel nepřítomen dlouhodobě musí si být vědom toho, že nájem lze skončit také jednostrannou výpovědí učiněnou nájemcem a musí předpokládat, že k výpovědi může dojít i v době jeho dlouhodobé hospitalizace. Z tohoto důvodu by si měl za sebe zmocnit zástupce k přebírání jemu adresované pošty, jinak by dle mého názoru vědomě zabraňoval možnosti doručení výpovědi.

Jestliže adresát vědomě zmaří doručení právního jednání (i tím, že nevyřešil, jak by měla být pošta doručována v době jeho hospitalizace, resp. že nezajistil odnos pošty), pak dle zákona platí, že bylo řádně doručeno.

Vzhledem k výše uvedenému Vám tedy doporučuji zaslat výpověď doporučeně poštou na všechny známé adresy pronajímatele a mít nájem za vypovězený.

Pokud nicméně víte, kde je pronajímatel hospitalizován a chcete mít jistotu, že výpověď byla doručena, můžete výpověď doručit i tak, že ji předáte osobně pronajímateli, a její předání si necháte pronajímatelem potvrdit na kopii výpovědi.

Co se týče odevzdání bytu, podle zákona je nájemce povinen byt odevzdat nejpozději poslední den nájmu, a to předáním klíčů pronajímateli. V situace, kdy osobní předání klíčů není možné, zákon umožňuje odevzdat byt tak, že nájemce opustí byt takovým způsobem, že lze nájem bez jakýchkoliv pochybností považovat za skončený. Stačí tedy, když byt vyklidíte a uvedete ve stav, ve kterém jste jej přebrala, a vhodíte klíče od bytu pronajímateli do schránky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 a

Je možné tetě vypovědět nájemní smlouvu, když dluží nemalé peníze za nájemné a dědictví?

Bydlím v extrémně malém bytě (je to spíše nebytový prostor, jelikož jeho výměra není ani 15m2), ale mně na přebývání bohatě stačí. Byt je v domě, kde ¼ domu vlastní můj otec a ¾ jeho bratranec. Dříve to bylo tak, že ¼ domu vlastnil otec, ¼ vlastnila sestra otce (teta) a 2/4 vlastnil bratranec. Sestra otce (moje teta) svůj podíl prodala bratranci a při prodeji si na prostor, který nyní obývám, vynutila nájemní smlouvu na dobu 70 let. Otec s tím sice nesouhlasil, ale protože si to přál bratranec i otcova sestra, v rámci dobrých vztahů v rodině přistoupil na dohodu a přitom nechal do nájemní smlouvy zanést nájemní právo i na mou osobu, jelikož jsem v té době prostor příležitostně obývala. Dům tedy vlastní můj otec (1/4) a jeho bratranec (3/4) s tím, že na předmětný prostor mám na základě nájemní smlouvy nárok na užívání já a teta. Z tu dobu se ale bohužel situace značně změnila. Teta dluží tátovi nemalou část peněz za elektřinu, právě za užívání předmětného bytu a peníze z dědictví po babičce. Teta navíc dluží i jiným věřitelům a značná část rodiny s ní přerušila veškerý kontakt, včetně táty – toto uvádím především pro vylíčení situace). I přes několik urgencí a pokusů o smír ze strany otce teta nikdy své závazky nevyrovnala, a naopak se nechala zapírat a nekomunikovala. Byt, který s přestávkami užívám k občasnému přespání, a nechali jsme ho do užívání také sestřenici pod dobu jejího studia a po dokončení studií (dcera tety) - bylo nám líto její životní situace, teta po dlouhou dobu nevyužívala a s rodinou nekomunikovala. Sestřenice se odstěhovala a byt nyní příležitostně užívám pouze já. Po letech se teta ozvala a vyžaduje klíče k bytu pro příležitostné užívání. Vše řeší velmi nevybíravě se mnou jako s další uživatelkou bytu (dle nájemní smlouvy). Táta nesouhlasí s poskytnutím klíčů, protože mu teta stále dluží peníze jak za energie, které spotřebovala dřívějším užíváním bytu, tak z dědictví. Má strach, že teta opět svým užíváním způsobí další dluhy, které za ni bude muset hradit. A upřímně i já se obávám o věci, které mám v bytě uložené. Druhý 3/4 majitel se k tomu staví tak, že je to mezi námi, že předmětný prostor v domě máme ve výhradním užívání my. Nechci se dostat do jakýchkoliv právních problémů. Máme možnost tetě vypovědět smlouvu z nájmu dle NOZ? Snažila jsem se dopátrat příslušného paragrafu, ale bohužel si vůbec jistá, zda můžeme uplatnit okamžitou výpověď smlouvy a jaké důvody ve výpovědi uvést - např. na základě ustanovení § 2220 NOZ  j) některá ze stran porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem, a působí tím značnou újmu druhé straně.

Odpověď – 1. část:

V položeném dotazu bohužel neuvádíte, v jakém roce byla nájemní smlouva uzavřena, ve své odpovědi tedy budu vycházet z právních předpisů platných a účinných v současnosti a budu předpokládat, že i k uzavření nájemní smlouvy došlo někdy v minulých letech již za účinnosti stávajícího občanského zákoníku.

Co se týká samotného uzavírání a výpovědi nájemní smlouvy, jedná se v obdobných případech obvykle o jednání v rámci běžné správy věci ve spoluvlastnictví několika osob. To znamená, že byť nájemní smlouvu může uzavřít kterýkoliv ze spoluvlastníků, s jejím uzavřením musí souhlasit spoluvlastníci mající většinu všech hlasů, tedy v zásadě mající většinu všech podílů.

Pokud se nicméně jedná o uzavření nájemní smlouvy na dobu delší deseti let, musí s jejím uzavřením souhlasit všichni spoluvlastníci. Dále ve své odpovědi budu vycházet z toho, že tato podmínka byla při uzavírání nájemní smlouvy naplněna a nájemní smlouva byla tedy uzavřena řádně.

Podle zákona dále platí, že uzavře-li pronajímatel nájemní smlouvu, jejímž předmětem je úplatné přenechání bytu k užívání více osobám, dochází ke vzniku společného nájmu a nájemci jsou v postavení společných nájemců.

Podle zákona dále platí, že všem společným nájemcům náleží stejná práva i povinnosti, které náleží podle zákona samostatnému nájemci. Každý ze společných nájemců má právo k celému bytu, nikoliv k určitému podílu, a ve svých právech je omezen pouze právem dalších společných nájemců.

Z právních jednání týkajících se společného nájmu jsou společní nájemci vůči pronajímateli oprávněni i zavázaní společně a nerozdílně, což znamená, že pronajímatel může po kterémkoliv nájemci požadovat celou částku nájmu a je pak na nájemcích, aby se mezi sebou odpovídajícím způsobem vyrovnali.

Dluh na nájemném je tak společným dluhem všech nájemců bez ohledu na to, jaká byla jejich interní dohoda o tom, kdo bude jakou část nájemného platit.

Odpověď – 2. část:

Společný nájem bytu zaniká stejným způsobem i za stejných podmínek jako nájem bytu obecně.

U společného nájmu je možné, aby nájemní právo zaniklo pouze některému ze společných nájemců, aniž by to mělo vliv na existenci práva ostatních společných nájemců. Je tedy možné, aby byl nájem vypovězen pro neplacení nájemného pouze tetě, avšak v takovém případě musí být výpověď adresována přímo a jen jí.

Obecně totiž platí, že společní nájemci vystupují vůči pronajímateli jako jeden nájemce, a nebyla-li by výpověď explicitně adresována pouze tetě, mohla by se vztahovat i na Vás, neboť dluhy na nájemném jsou společné, jak jsem již uvedl výše.

S výpovědí musí dále souhlasit oba spoluvlastníci, neboť váš otec disponuje při rozhodování o nemovitosti pouhou čtvrtinou všech hlasů (jeho podíl je čtvrtinový). Tento souhlas by bratranec otce vyjádřil například tím, že by se spolupodepsal na písemnou výpověď adresovanou Vaší tetě.

Co se pak týká samotného odůvodnění výpovědi, pronajímatel může nájem bytu vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů, přičemž v závislosti na zvoleném výpovědním důvodu lze nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou nebo dokonce bez výpovědní doby.

V daném případě připadá, jak jsem už uvedl, v úvahu výpověď z důvodu, že nájemce neplatí nájem. Nezaplatí-li nájemce nájemné za pronájem bytu a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, dopustí se tím zvlášť závažného porušení svých povinností. V případě, že nájemce poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem, je pronajímatel oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Výpověď musí splňovat zákonné náležitosti a pronajímatel je ještě před vypovězením nájmu povinen vyzvat nájemce ke splnění povinnosti - ve výpovědi je nájemce povinen popsat výpovědní důvod, výpověď musí mít písemnou formu a pronajímatel v ní musí nájemce poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Aby byla výpověď účinná, musí být dále prokazatelně doručena druhé straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Platí nájem se zpožděním, nevenčí psa... můžeme ukončit smlouvu bez dvouměsíční lhůty?

Pronajímáme byt v rodinném domě již dva roky. Během celých dvou let dochází ke zpoždění placení nájmu v řádu několika dní, někdy i měsíce. Nájem tedy vždy platí se zpožděním, ale dluh ve výši tří nájmů nemá. Nájemník má též psa, kterého přestal venčit. Máme podezření, že ho již nevenčí 2 měsíce. Písemně jsme ho upozornili na to, že jsme si vědomi, že nedochází k jeho venčení, pravidelně nevětrá, nájemné neplatí včas a neprovádí úklid společných prostor. V písemném upozornění jsme též oznámili prohlídku bytu, při které jsme si všimli vzniklé plísně z důvodu nevětrání, nafouklých podlah (dle našeho přesvědčení způsobené nevenčením psa), zápachu. Při prohlídce jsme byli ubezpečeni, že se to již nebude opakovat, a omlouval se nám za vzniklou situaci. K venčení psa se nám však nedokázal vyjádřit. Jedná se o stále slibování změny situace, která se však stále opakuje. Po měsíci jsme mu napsali další dopis, že se situace nezměnila a že mu bude ukončena smlouva uplynutím doby nájmu, avšak též jsme ho upozornili, že pokud stále nebude hradit nájem včas, uklízet společné prostory, venčit svého psa, a tím bude docházet ke znečišťování a poškozování bytu, bude mu smlouva ukončena ke konci měsíce a nebudeme čekat další dva měsíce než mu vyprší smlouva. Postupujeme správně? Máme právo mu takto vypovědět smlouvu?

Nájem může obecně skončit několika způsoby. Jedním z nich je i uplynutí času u nájmu sjednaného na dobu určitou. Pokud tedy máte se svým nájemcem nájem ujednán na dobu určitou, nájem skončí jejím uplynutím a neprodloužení smlouvy nemusíte vůbec nijak odůvodňovat. Jinými slovy smlouvu nejste povinni prodloužit, ani pokud by byl nájemce zcela příkladný (není-li samozřejmě v samotné nájemní smlouvě ujednáno něco jiného).

Před skončením ujednané doby nájmu můžete nájem skončit rovněž výpovědí. Nájem na dobu určitou přitom můžete vypovědět jen z několika zákonem stanovených důvodů. Jedním z těchto důvodů je hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu. Hrubým porušením povinností plynoucích z nájmu by pak mohly být i opakované delší prodlevy s placením nájemného nebo poškozování vašeho bytu.

Nájemci je v takovém případě nutné zaslat písemnou výpověď s uvedeným výpovědním důvodem a poučením o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Výpovědní doba pak činí tři měsíce a začne běžet první dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Nájem je možné vypovědět i bez výpovědní doby, pokud nájemce porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem. O takové porušení se může jednat například tehdy, pokud nájemce dluží částku odpovídající nájemnému a nákladům na služby za dobu tří měsíců (to není dle textu dotazu Váš případ) nebo pokud způsobil na bytu nebo domu závažnou škodu (dle textu dotazu by se teoreticky mohlo uplatnit ve Vašem případě). Závažnost poškození, respektive nákladů na jeho odstranění, by pak mohla být poměřována k částce odpovídající trojnásobku nájemného a záloh na služby.

V takovém případě platí opět, že výpověď musí být písemná a musí mít výše uvedené náležitosti. Nájemce však musí byt odevzdat bez zbytečného odkladu po doručení výpovědi, nejpozději pak do jednoho měsíce. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Byt potřebuje komplexní rekonstrukci. Mohu dát výpovědi z nájmu?

Pronajímám byt na základní nájemní smlouvy, která byla dodatkem uzavřena na dobu neurčitou. Žádný rok jsem nezvýšil nájemné, a to ani kvůli investicím, ani s ohledem na míru inflace. Každým rokem probíhala větší investice na mé náklady - výměna oken, koupě nového plynového kotle, koupě nových vstupních dveří. V bytě zestárlo vybavení jako pračka, lednička, mikrovlnná trouba, vysavač. Začíná období čím dál větších a pravidelnějších oprav právě tohoto vybavení. Jak tuto situaci řešit? Zeptám se, je-li v krajním případě možnost nějaké výpovědi z bytu?

Jelikož neznám specifika vašeho nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko z právních předpisů upravujících nájem bytu.

Co se týká možnosti výpovědi nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, tuto lze vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů. Jen stručně nastíním, že nájem lze vypovědět mj. pro porušení povinností na straně nájemce; dále z důvodu, že byt má být užíván pronajímatelem nebo jeho příbuzným; anebo z jiných zásadních důvodů.

Porušení povinnosti na straně nájemce lze spatřovat za určitých okolností i v tom, že nájemce neprovádí běžnou údržbu bytu tak, jak je k tomu dle zákona povinen.

Právní předpisy uvádí konkrétní výčet drobných oprav, které nájemce musí zajišťovat. Tento výčet je relativně rozsáhlý, ale pro představu se jedná například o výměny prahů a lišt, opravy kování a klik, opravy a výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu apod. Zákon dále uvádí, že u oprav a výměny vybavení, které nejsou v daném vyčtu uvedeny, je k jejich provedení nájemce povinen jen tehdy, pokud náklady na ně nepřekročí v každém jednotlivém případě 1000 Kč.

Souhrnný roční limit pak činí 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu a po jeho překročení hradí už veškeré drobné opravy a výměnu vybavení v rámci běžné údržby pronajímatel.

Pokud tedy nájemce běžnou údržbu neprovádí a nehradí, mohl byste v konečném důsledku dovozovat porušení jeho povinností a nájem vypovědět. Takový krok nicméně doporučuji konzultovat s advokátem nebo jinou právně vzdělanou osobou, když požadavky zákona na výpověď z nájmu jsou striktní, a to jak z formálního, tak z materiálního hlediska.

Pokud máte dojem, že byt je nyní ve výrazně lepším stavu než v době, kdy došlo k uzavření nájemní smlouvy či pokud máte dojem, že výše nájemného je nedostatečná, můžete podat návrh na zvýšení nájemného soudem, který jej zvýší až do výše, která je v daném čase a místě pro obdobný byt obvyklá.

K tomu dodám, že pouhý nesouhlas nájemce se zvýšením nájemného nepředstavuje výpovědní důvod dle zákona.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Může majitel vymáhat nepřiměřeně větší částku za malování, než je kauce?

Podal jsem výpověď z nájmu a před koncem lhůty byt vymaloval. Mám fotky bytu před a po malbě. Na nové malbě oproti staré nejsou vidět šrámy po válečku - viditelné zlepšení. Nicméně pronajímatel má ve smlouvě uvedený jiný druh barvy (pořád bílá, ale jiná procentuální bělost a jiná značka) a trvá na přemalování mnou nebo na moje náklady. Nemám čas byt přemalovat, a proto jsem se rozhodl nechat to na pronajímateli na mé náklady. Na internetu jsem si prohlédnul několik firem, které nabízejí malířské služby a srovnal ceny. Cena vymalování by měla být přibližně polovina kauce, kterou majitel bytu stále má. Chci se zeptat, jestli majitel může vymáhat nepřiměřeně větší částku, než je kauce?

Úvodem zmiňuji, že s ohledem na to, že neznám přesná specifika předmětného nájemního vztahu, zejména přesné znění nájemní smlouvy, fotky porovnávající stav bytu před a po vymalování apod., vycházím ve své odpovědi toliko z obecné úpravy nájmu.

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o stavu bytu při jeho odevzdání pronajímateli platí, že byt má být ve stejném stavu v jakém jej nájemce převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání. Ze zásady, že byt je nutno předat ve stavu, v jakém jej nájemce převzal, lze dovodit, že nájemce by měl předat byt vždy s původní barvou nátěru, resp. s barvou, která je uvedena v nájemní smlouvě či v předávacím protokolu.

Má-li pronajímatel v nájemní smlouvě výslovně určený typ barvy, měl by nájemce obecně byt odevzdat vymalovaný právě v této barvě. Pokud by tak nájemce neučinil, pronajímatel by za určité situace mohl vymalovat byt na náklady nájemce s tím, že po nájemci by ale měl právo požadovat toliko účelně vynaložené náklady na výmalbu, tedy náklady ve výši odpovídající průměrné ceně vymalování bytu v místě, kde se byt nachází, nehledě na výši jistoty (tzv. kauce).

Ve vámi uvedeném případě je však otázkou, zda lze pronajímatelův nárok, aby byl byt přemalován na jeden specifický odstín bílé za použití barvy konkrétní značky, považovat za přiměřený. Pro bližší posouzení daného nároku by bylo zapotřebí znát mj. rozdíl ve vzhledu bytu vymalovaného Vámi zvolenou bílou barvou a barvou uvedenou v nájemní smlouvě. Mám za to, že např. za situace, kdy by nebyl zjevný rozdíl mezi Vámi zvolenou barvou a barvou uvedenou ve smlouvě, by patrně bylo možné dovodit, že pronajímatelův požadavek je nepřiměřený. Vaši povinnost uvést byt do stavu, v jakém jste jej převzal, by tak patrně bylo možné, co se týče výmalby, považovat za splněnou vymalováním bytu Vámi použitou bílou barvou.

Závěrem uvádím, že pro konkrétní posouzení nároků pronajímatele, doporučuji, abyste se obrátil na odbornou pomoc advokáta, který vám se znalostí veškerých detailů bude schopen doporučit další postup.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

I když jsem za sebe sehnala náhradu, majitel ji nechce a požaduje po mně nájemné

Na konci měsíce května jsem oznámila pronajímateli, že se chci vystěhovat. Na začátku červena jsem mu předala klíče od bytu. Má smlouva začala cca v březnu, ale v bytě se nedalo být, protože nejdříve se upravovala půda, na kterou se lezlo přes můj pronajatý byt. A poté se dělala rekonstrukce baráku. Nájem jsem splácela řádně, ale byt jsem nevyužívala. Pouze jsem ho pořádně uklidila. Ve smlouvě mám tříměsíční lhůtu, ale už mám jiný byt, v jiném městě, který mám blízko práce. Po ústní dohodě, že seženu náhradu za sebe, mi vrátí dvouměsíční kauci. Náhradu jsem našla, ale pronajímatel je odmítl kvůli tomu, že tam chce nějakou rodinu. A řekl mi, že až do září mám platit. Ale z mého platu si nemohu dovolit platit dva byty najednou. 

Úvodem bych chtěl zmínit, že neznám konkrétní specifika předmětného nájemního vztahu, zejména přesné znění vaší nájemní smlouvy, a ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy nájmu.

Primární povinností pronajímatele je přenechat nájemci byt k zajišťování bytových potřeb nájemce a zajistit mu nerušené užívání bytu. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zároveň platí, že pokud jsou v bytovém domě prováděny úpravy ze strany pronajímatele, které přináší tzv. větší nepohodlí pro nájemce, má pronajímatel právo tyto provádět pouze se souhlasem nájemce.

Z vámi uvedených skutečností lze dovodit, že pronajímatel v daném případě porušil jednu ze svých základních povinností, tedy povinnost zajistit nerušené užívání bytu, a to zvlášť závažným způsobem. Vzhledem ke skutečnosti, že byt nebylo možno užívat a vy jste musela bydlet jinde, bylo by s největší pravděpodobností možné dovodit, že vám byla jednáním pronajímatele způsobena zvlášť závažná újma. Zároveň platí, že pokud si pronajímatel nevyžádal Váš souhlas s úpravami domu, porušil tím svoji povinnost vyžádat si Váš souhlas s provedením stavebních úprav bytového domu.

Za výše uvedených okolností vám jakožto nájemci náleží právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Výpověď nájmu přitom musí být písemná a musí být doručena pronajímateli. Okamžikem doručení výpovědi nájem zaniká bez výpovědní doby. Dále platí, že by ve výpovědi měl být uvedený výše popsaný výpovědní důvod.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jedna majitelka bytu v našem SVJ odmítá uklízet podle rozpisu služeb. Jak ji k tomu přimět?

Bydlím v domě, který sestává z bytů v osobním vlastnictví, vlastníci tvoří Sdružení vlastníků s předsedou a výborem. Provedli jsme opravu schodiště a vymalování chodeb. Úklid domu provádí jednotliví vlastníci podle rozpisu služeb. Jedna paní, která si zde léta dělala, co chtěla, uskladňovala na chodbách nábytek apod., musela tento nábytek v této souvislosti odklidit. Nyní začala dělat problémy a prohlásila, že uklízet nebude a nebude chodit na schůze. A skutečně neuklízí. Přitom chová psa, jehož srst znečišťuje schodiště. Jak ji můžeme donutit, aby uklízela jako ostatní? Je na to nějaký nástroj?

Předně si dovoluji uvést, že bez znalosti všech potřebných údajů, zejména veškerých ujednání, která se dotýkají správy Vašeho bytového domu, jsem schopen na váš dotaz odpovědět pouze obecně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který problematiku správy domu upravuje.

Dále uvádím, že ve svojí odpovědi vycházím ze skutečnosti, že ve vašem domě je osobou odpovědnou za zajišťování správy domu a pozemku společenství vlastníků jednotek (vámi uvedené „Sdružení vlastníků“).

Podle příslušných ustanovení občanského zákoníku správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek. Zákon sice výslovně neuvádí, co je péčí o dům, ale odborná literatura dospěla k názoru, že k ní lze řadit mj. zajišťování vhodného prostředí pro funkci domu, tedy i vámi zmíněný úklid společných prostor.

Pokud se shromáždění (jako nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek tvořený všemi vlastníky jednotek) usneslo, že úklid společných prostor budou vykonávat jednotliví vlastníci, je povinností vaší sousedky, aby úklid vykonávala. V případě, že by tak nečinila, může společenství vlastníků dokonce na její náklady najmout třetí osobu, která úklid za ní provede.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Po ukončení nájemní smlouvy nechce majitelka vrátit přeplatek za služby

Dcera (toho času na mateřské dovolené) měla pronajatý byt, nájemní smlouva byla uzavřená dne 31. 7. 2015 na dobu neurčitou. Nicméně majitelka bytu (byt má zakoupený v osobním vlastnictví v SVJ) se rozhodla byt prodat. Výpověď z bytu dostala dcera 13. 4. 2017 a akceptovala ji. Zároveň však majitelku bytu vyzvala, aby ji při předání bytu předložila vyúčtování tepla a teplé vody za období 1. 1. 2016–31. 12. 2016, tak jak to bylo zakotveno ve smlouvě o nájmu bytu. Dcera byt uvedla do původního stavu a k 1. 6. 2017 došlo k předání bytu. K předávce bytu měla připravený i „Protokol o fyzickém předání a převzetí pronajatého bytu“ (počet vrácených klíčů, spotřebičů, celkový stav bytu, stavy měřidel a také návrh na vyúčtování záloh na úhrady služeb). Majitelka byt převzala, ovšem dotyčný protokol odmítla podepsat. Navíc ani nepředložila ono vyúčtování služeb za teplo a teplou vodu. Dceru odbyla tím, že jako podnikatelka nemá čas lítat po bytových družstvech, tudíž nemá ještě k dispozici toto vyúčtování. Vzhledem k tomu, že se chystá byt prodat (a nový majitel byl již přítomen u předávky bytu), obávám se, že dcera přijde o přeplatek služeb, který činí 10 090 Kč – což jsme si zjistili oklikou u bytového družstva. Myslím si, že je povinností paní majitelky bytu předložit při vrácení bytu řádné vyúčtování. Navíc pokud byt prodává, měla by podle mého mínění předložit i veškerá vyúčtování za období  1. 1. 2017–30. 5. 2017, kdy dcera ještě byt užívala coby nájemce. Když ji na toto dcera upozornila, odbyla ji majitelka tím, že toto už nebude její věc, ať se laskavě obrátí na budoucího majitele bytu. Můžete mi prosím poradit, jak bychom měli dál v této věci postupovat? Můžeme vůbec uspět se žalobou u soudu? 

Odpověď – 1. část

K obecné právní úpravě vyúčtování služeb si předně dovoluji uvést, že dle zákona č. 67/2013 Sb., platí, že je povinností pronajímatelky, která je vůči vaší dceři v pozici poskytovatele služeb, předložit vaší dceři jakožto nájemci vyúčtování, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Počátek a délku zúčtovacího období, které však může být nanejvýš dvanáctiměsíční, přitom určuje pronajímatel. Z vašeho dotazu vyplývá, že pronajímatelka jako zúčtovací období určila kalendářní rok.

Pokud však pronajímatelka bytu nedoručila vyúčtování služeb za kalendářní rok 2016 včas, tedy do 30. 4. 2017, má vaše dcera jakožto nájemce v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. nárok na úhradu pokuty, jejíž výše činí, není-li ujednáno jinak, 50 Kč za každý započatý den prodlení. V prodlení pak je pronajímatel až do okamžiku, kdy Vaší dceři doručí vyúčtování obsahující veškeré zákonné náležitosti. Lze tedy doporučit, aby vaše dcera pronajímatelku vyzvala k předložení vyúčtování za rok 2016 a požadovala též úhradu výše uvedené pokuty za prodlení.

Na tomto místě si zároveň dovoluji upozornit na další rovinu právních vztahů týkajících se vyúčtování služeb. Platí totiž, že stejně jako je pronajímatel (vlastník bytové jednotky) povinen předložit nájemci v zákonem stanoveném termínu řádné vyúčtování služeb, je také vámi zmiňované SVJ, které je v postavení poskytovatele služeb vůči vlastníkovi jednotky, povinno předložit řádné vyúčtování vlastníkovi jednotky, tedy Vaší bývalé pronajímatelce.

Co se týče vyúčtování za období od 1. 1. 2017 do 30. 5. 2017, pak uvádím, že zákon výslovně nestanovuje povinnost pronajímateli v průběhu zúčtovacího období provádět tzv. mimořádné vyúčtování za situace, kdy se nájemce změní v průběhu roku. Stejně tak platí, že SVJ nemá povinnost provádět zvláštní vyúčtování za situace, kdy se v průběhu roku změní vlastník jednotky. Jelikož byla délka zúčtovacího období stanovena na jeden kalendářní rok, dle zákona č. 67/2013 Sb. platí povinnost předložit vyúčtování za rok 2017 do konce dubna 2018.

Odpověď – 2. část

V každém případě ale platí, že původní majitelka předmětného bytu by si měla otázky týkající se vyúčtování vypořádat především s novým majitelem, mj. je tedy též v zájmu původní majitelky bytu, aby znala stav příslušných měřidel k okamžiku, kdy dojde k předání bytu novému majiteli.

Co se týče nároků vaší dcery souvisejících s vyúčtováním za rok 2017, pak uvádím, že s danými nároky by se vaše dcera měla obrátit na původní majitelku bytu, nikoliv na nového majitele, neboť mezi novým majitelem bytu a Vaší dcerou není žádný právní vztah. Vaše dcera má nárok požadovat, aby jí bylo předloženo rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, ze kterého bude patrná spotřeba těchto energií a výše nákladů na ně za období, kdy v bytě bydlela. Toto rozúčtování by mělo vycházet z odečtu měřidel provedeného při skončení nájmu, pokud by však pronajímatelka tyto hodnoty popírala, což, s přihlédnutím k tomu, že odmítla podepsat předávací protokol, nelze vyloučit, vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v § 5 odst. 5 stanoví pravidla pro poměrné rozúčtování nákladů na vytápění i teplou vodu za situace, kdy nejsou známy odečty naměřených hodnot měřidel.

Závěrem uvádím, že máte nárok požadovat, aby vaší dceři její bývalá pronajímatelka předložila rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, ze kterého bude patrný i případný přeplatek/nedoplatek týkající se období, kdy vaše dcera v bytě bydlela. Pokud by pronajímatelka odmítala předložit takové rozúčtování nebo vyplatit přeplatek, má vaše dcera v krajním případě právo se se svými nároky obrátit na soud.

Co se týče zhodnocení šancí na úspěch v případném soudním řízení, dovoluji si uvést, že je obtížné tyto jednoznačně posoudit bez znalosti veškerých okolností daného případu, doporučuji proto, abyste se před učiněním případných dalších kroků v dané věci obrátily na odbornou pomoc advokáta, který vám se znalostí veškerých potřebných okolností poskytne konkrétní rady.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Pozdě platící nájemník a výpověď z nájmu

Chtěla bych vás požádat o radu k pozdě platícímu/neplatícímu nájemníkovi. Máme uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou od 1. 5. 2016, nájemník posledních 6 měsíců platí vždy pozdě o cca týden (splatnost je vždy 15. den měsíce), někdy ve dvou částech. Tento měsíc ještě nezaplatil, navíc mi přestal brát telefon, takže jsem tentokrát použila jeho jistotu. Mohu mu v tomto případě dát výpověď, nebo musím čekat, až nezaplatí dva měsíce celkem? Mám nárok na nějaký úrok z prodlení a vztahuje se jak na nájemné, tak i na poplatky? 

Odpověď - 1. část

Úvodem mi dovolte zmínit, že ve své odpovědi vycházím pouze z obecné právní úpravy nájmu bytu obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť mi nejsou známa konkrétní specifika vašeho nájemního vztahu, zejména přesné znění nájemní smlouvy.

K výpovědi nájmu za situace, kdy nájemce nehradí nájemné, resp. jej hradí pozdě, uvádím následující. Z důvodu ochrany nájemce, jakožto slabší strany nájemního vztahu, mj. platí, že pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jedním z těchto důvodů je porušení nájemcových povinností. Pokud se zaměřím na porušení povinnosti nájemce hradit nájemné, příslušná ustanovení občanského zákoníku stanoví, že neplacení nájemného po dobu delší než tři měsíce se považuje za zvlášť závažné porušení povinnosti, které majitele (pronajímatele) opravňuje k výpovědi nájmu bez výpovědní doby. Před samotným doručením výpovědi nájmu nájemci z důvodu zvlášť závažného porušení povinností má však pronajímatel ze zákona povinnost nejdříve vyzvat nájemce k tomu, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování.

V případě, kdy nejsou nájem a náklady na služby placeny po dobu kratší než 3 měsíce, se odborná literatura shoduje na tom, že je-li nájemce v prodlení s placení za alespoň dva měsíce, lze toto považovat za hrubé porušení nájemcových povinností, které opravňuje pronajímatele k výpovědi nájmu v tříměsíční výpovědní době. Někteří odborníci se dokonce přiklání k názoru, že hrubým porušením povinností je již nezaplacení nájmu za dobu jednoho měsíce, pokud nedojde k jeho zaplacení do splatnosti nájmu dalšího. Posouzení, zda porušení povinností dosahuje takové intenzity, aby jej bylo možno kvalifikovat jako hrubé, a tudíž nájem vypovědět, je vždy individuální a závisí na zhodnocení veškerých aspektů daného případu.

Odpověď – 2. část

S ohledem na to, že je nájemce v prodlení opakovaně, ba co víc v posledním měsíci nezaplatil vůbec, se osobně domnívám, že potřebné intenzity porušení povinnosti nájemce, která Vám zakládá právo nájem vypovědět, pravděpodobně dosaženo být mohlo.

Pokud byste se skutečně rozhodla nájem vypovědět, je třeba zdůraznit, že výpověď musí být v písemné formě doručena nájemci, musí být odůvodněná a musí obsahovat poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V případě výpovědi nájmu z důvodu hrubého porušení povinností nájemce nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začne běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo doručení výpovědi.

K vašim nárokům na zaplacení úroků z prodlení uvádím následující. Jako pronajímatel máte na základě obecných ustanovení občanského zákoníku o prodlení dlužníka právo po nájemci požadovat úrok z prodlení, a to za každé včas nezaplacené nájemné od prvního dne následujícího po dni splatnosti nájemného až do zaplacení. Jeho výši stanovuje nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které stanoví, že úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Ve vašem případě je výše zákonného úroku z prodlení 8,05 % ročně. Obdobná je situace ve vztahu k zálohám za služby. Na jejich nezaplacení se za splnění dalších podmínek rovněž vztahuje výše zmíněný úrok z prodlení.

Závěrem bych chtěl zopakovat, že ve své odpovědi vycházím pouze z obecné právní úpravy. Máte-li zájem o komplexnější odpověď, která by zohledňovala veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, doporučuji vám obrátit se na advokáta, který vám poskytne podrobnější analýzu daného případu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak podat výpověď z důvodu neobyvatelnosti bytu

V červnu 2014 jsem uzavřela nájemní smlouvu k bytu. Byla uzavřena na tři měsíce. Po uplynutí této doby jsem žádala majitele o novou smlouvu. Oznámil mi, že automaticky přejde smlouva na dobu neurčitou. S tím jsem byla spokojená. Byt je v domě se dvěma bytovými jednotkami. Já bydlím v horním patře. Dolní byt byl nevyužívaný. Elektriku jsem si v domě zřídila na sebe, tudíž je tu jeden elektroměr. S majitelem do jisté doby nebyly žádné problémy. Až v říjnu 2016 začal postupně předělávat spodní byt. Veškeré stavební práce prováděl na naší elektriku. Postupně v bytě začal bydlet. První rok našeho bydlení jsme měli přeplatek za elektriku přes 4500 Kč, nyní po jeho nastěhování a bydlení v dolním bytě narostl po dva roky nedoplatek přes 10 000 Kč. S majitelem jsem jednala o tom, aby si zřídil elektriku na svoji bytovou jednotku.Jediné, co udělal je, že si zřídil hodiny u sebe v bytě, kam nemáme přístup. Celou montáž mu zřizoval známý elektrikář. Celou situaci vyřešil tím, že po třech měsících, kdy se fungovalo na moji elektriku, nám začal slevovat z měsíčního nájmu částku, kterou si odečetl ze svých hodin, ke kterým nemáme přístup. Po nahlášení situace poskytovateli energií, kteří nám na to řekli, že je zajímá stav jen elektroměru a jeho napojení venku. O ostatním že se musím dohodnout s majitelem domu. Jsem byla bezradná. Jak majitel začal ve spodním bytě topit, skrz zeď začal prosakovat dehet a hned ve třech místnostech jsou obrovské zapáchající fleky. Po oznámení majiteli se nic nedělo, nic neřešil.  Opakovaně jsme ho na rostoucí fleky upozorňovali, až zajistil zedníka, který zdi měl odstranit. Zedník celou zeď obouchal až na holé cihly. Zedník nám nechal otevřenou zeď v ložnici po dobu čtrnácti dnů. Mezitím v ostatních místnostech fleky rostly. Majitel znovu pozval svého kamaráda zedníka, a i ten mu řekl, že se do oprav pouštět nebude. Že se musí ten komín nejdřív opravit. Pozvali jsme si hned druhý den kontrolu komína, jenže majitel uzamkl přístup na půdu. Revize nám zakázala topit a že stav máme nahlásit na hasiče. Že se jedná o obecné ohrožení. Majitel s námi nekomunikuje. Prý mám podat výpověď. Nyní se stěhuji z bytu do nového. K předání bytu ještě nedošlo, již tento měsíc jsem nezaplatila nájem. Mám strach, že bude dělat problémy s vrácením kauce a nevím, jak s vyúčtováním vody a elektriky. Nájemní smlouvu také nemám, jak jsem se zmiňovala. Prosím o radu, jak napsat, nebo jestli mám šanci podat okamžitou výpověď z nájmu bytu bez výpovědní lhůty z důvodu neobyvatelnosti bytu, zároveň podat výzvy k navrácení kauce.

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte, abych zmínil, že vzhledem k tomu, že neznám konkrétní specifika předmětného nájemního vztahu, zejména znění nájemní smlouvy, ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy nájmu tak, jak je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

K samotné úpravě výpovědi nájmu obsažené v občanském zákoníku uvádím následující. Obecně platí, že nájemce může nájem vypovědět buď bez udání důvodu (jedná-li se o nájem na dobu neurčitou), nebo s odůvodněním - změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely (jedná-li se o nájem na dobu určitou). V obou případech skončí nájem uplynutím tříměsíční výpovědní doby, za určitých okolností lze však nájem vypovědět též bez výpovědní doby.

Právo vypovědět nájem bez výpovědní doby náleží nájemci např. za situace, kdy pronajímatel poruší svoji povinnost zvlášť závažným způsobem a tím způsobí nájemci značnou újmu. Pokud byl předmětný byt z vámi popsaných důvodů v téměř havarijním stavu a pronajímatel odmítal zjednat nápravu, lze dovozovat, že ze strany pronajímatele došlo s největší pravděpodobností ke zvlášť závažnému porušení jedné z jeho základních povinností, tedy povinnosti byt udržovat ve stavu způsobilém k užívání. Zároveň lze dovodit, že takové porušení povinnosti ze strany pronajímatele vám jakožto nájemci způsobilo značnou újmu, když byl v předmětném bytě mj. nesnesitelný zápach, a byt, nebo jeho část, nebylo prakticky možné užívat.

Vzhledem k výše uvedenému lze tedy dospět k závěru, že Vám náleží právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Výpověď nájmu přitom musí být písemná a musí být doručena pronajímateli. Okamžikem doručení výpovědi nájem zaniká bez výpovědní doby. Dále platí, že by ve výpovědi měl být uvedený výše popsaný výpovědní důvod.

Odpověď – 2. část

V souvislosti se skončením nájmu bytu je také důležité zmínit, že nájemce je povinen odevzdat pronajímateli byt v den, kdy nájem končí, přičemž byt se dle zákona primárně považuje za odevzdaný, obdrží-li pronajímatel klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu a v jeho užívání. Při odevzdání bytu je vhodné sepsat protokol o předání bytu, ve kterém budou vypsány též Vámi popisované vady.

Pro doplnění dále uvádím, že kromě práva nájem vypovědět vám za situace, kdy pronajímatel odmítá odstranit vadu nebo poškození bytu navzdory tomu, že mu byly vady či poškození z Vaší strany oznámeny, náleží právo žádat slevu z nájemného.

Co se týče jistoty (vratné kauce), pak uvádím, že pronajímatel je povinen vrátit nájemci jistotu při skončení nájmu s tím, že má právo si z této jistoty odečíst případný dluh nájemce, který vznikl v souvislosti s nájmem. Pokud platí, že jste neuhradila nájemné za určité období, aniž by z vaší strany došlo k výpovědi nájmu a předání bytu, má pronajímatel nárok si strhnout z jistoty částku odpovídající nájemnému do doby, kdy byl nájem skončen. Zbývající část jistoty je však pronajímatel povinen Vám vrátit. V případě, že by takto neučinil, je na místě jej k vrácení jistoty písemně vyzvat, případně se též domáhat vrácení jistoty soudní cestou.

Závěrem si dovoluji opět upozornit, že v odpovědi vycházím pouze z obecné právní úpravy. Chcete-li zevrubnější právní analýzu vašeho problému, doporučuji Vám obrátit se na advokáta, který Vám ji se znalostí všech podrobností jistě poskytne.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Majitel mi dal výpověď a odpojil elektrickou energii. Co mám dělat?

Pronajímatel mi odpojil elektrickou energii v bytě, nájem i zálohy na energie řádně platím, dle NS mám platit do 20. dne v měsíci, platím vždy k 15. dni pravidelně. Naposled 15. 3. 2017, potom jsem 30. 4. 2017 dostala výpověď bez udání důvodu. Napsala jsem pronajímateli doporučený dopis, že si ve výpovědní době probydlím kauci, plus mám předplacený plyn do konce roku 2017. Dozvěděla jsem se, že pronajímatel nabízí byt již někomu jinému. Bez varování odstřihl elektrickou energii, mobil nebere. Jak mám postupovat? 

Odpověď – 1. část

Úvodem si dovoluji předeslat, že vzhledem k tomu, že neznám veškerá specifika daného případu, zejména znění nájemní smlouvy, budu se ve svojí odpovědi řídit obecnou úpravou nájmu bytu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

K samotnému dotazu uvádím v prvé řadě následující. Dle občanského zákoníku obecně platí, že pronajímatel může nájem vypovědět pouze ze zákonem vymezených důvodů, případně z důvodů uvedených v nájemní smlouvě, pokud nezkracují nájemcova práva nad rámec zákonné úpravy. Zároveň je třeba zmínit, že pokud pronajímatel nájem vypoví, je vždy povinen ve své písemné výpovědi uvést výpovědní důvod. V případě, že pronajímatelova výpověď výpovědní důvod neobsahuje, pak se v souladu s odborným výkladem občanského zákoníku dovozuje, že taková výpověď je neplatná. Ze zákona vám pak obecně náleží právo podat do dvou měsíců od doručení výpovědi návrh soudu, aby přezkoumal oprávněnost takové výpovědi. Z odborného výkladu občanského zákoníku lze zároveň dovodit, že v případě neplatnosti výpovědi z důvodu neuvedení výpovědního důvodu, má nájemce právo se u soudu domáhat určení neplatnosti výpovědi dokonce ve tříleté promlčecí lhůtě.

Odpověď – 2. část

K samotnému problému s „odstřižením elektrických energií“ pak uvádím, že ze zákona nevyplývá, že dodávky elektrické energie do bytu je bez dalšího povinen zajišťovat pronajímatel, tato záležitost je tedy vždy předmětem dohody mezi nájemcem a pronajímatelem a bývá upravena v nájemní smlouvě. Pakliže bylo mezi Vámi a pronajímatelem v nájemní smlouvě ujednáno, že dodávky elektrické energie do Vašeho bytu bude zajišťovat pronajímatel, je povinen je zajišťovat po celou dobu trvání nájmu, tedy i během případné výpovědní doby.

S ohledem na shora uvedené lze tedy doporučit, abyste se na pronajímatele obrátila s písemnou výzvou (dopisem), ve které jej vyzvete ke zjednání nápravy ve věci zajištění dodávek elektrické energie. Pro doplnění uvádím, že jednání pronajímatele spočívající v odpojení elektrické energie by mohlo být kvalifikováno dokonce i jako trestný čin útisku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ve Vašem dopise můžete tedy poukázat i na tuto skutečnost a případně zvážit podání trestního oznámení. Pokud zároveň máte zájem byt dále užívat, a chtěla byste se tudíž domáhat určení neplatnosti výpovědi nájmu, pak můžete ve svém dopise poukázat i na tuto skutečnost. Pokud by pronajímatel na Váš dopis nijak nereagoval, mohla byste se svých práv bez dalšího domáhat soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

I po odstěhování po mě majitel chce platby

Bydlela jsem v bytě, kde mi majitel odmítal dát nájemní smlouvu. Každý měsíc jsem mu platila nájemné na účet. Vzhledem k tomu, že on měl na sebe psaný plynoměr a elektroměr a měl z částky, kterou jsem mu měsíčně posílala, hradit zálohy a neplatil je, začalo hrozit odpojení obou měřičů. S majitelem nebyla rozumná řeč a já se tedy z bytu odstěhovala a hodila klíče do schránky. Zná jen mé jméno, adresu trvalého bydliště, e-mail a telefon (+číslo účtu, ze kterého jsem platila), ale žádná smlouva podepsána nebyla. Nyní po mně vyžaduje dál platit nájem, plus uhradit nedoplatky, které vznikly na elektřině a plynu. Má na mě nějaké "právní páky"?

Odpověď – 1. část

Předně uvádím, že základním východiskem pro odpověď na váš dotaz je posouzení otázky, zda mezi vámi a majitelem fakticky došlo k uzavření nájemní smlouvy, tedy mezi vámi existuje platný nájemní vztah, nebo nikoliv.

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu, avšak neplatnosti pro nedostatek formy se může dovolat pouze nájemce. V tomto případě se uplatňuje princip tzv. relativní neplatnosti, což znamená, že nájemní smlouva, byť neuzavřená v písemné formě, je platná až do okamžiku, kdy nájemce namítne její neplatnost. Zároveň také platí, že neplatnosti se nájemce může dovolat pouze za předpokladu, že nebylo doposud ničeho plněno.

Občanský zákoník tedy nevylučuje, aby byla platná i nájemní smlouva, která nebyla uzavřena v písemné formě. K tomu je však v prvé řadě zapotřebí, aby obě smluvní strany vůbec projevily vůli uzavřít smlouvu a být jí vázány – nájemce hlavně vůli byt užívat, hradit nájemné, pronajímatel vůli byt přenechat nájemci k užívání (k takovému projevu vůle může dojít ústně, písemně, ale i mlčky – když nájemce začne platit nájemné apod.). Dále je zapotřebí, aby nájemce nenamítnul neplatnost nájemní smlouvy předtím, než začne fakticky plnit (typicky hradit nájemné).

Z výše uvedeného lze dovodit, že mezi vámi a majitelem s největší pravděpodobností existuje platný nájemní vztah, když majitel projevil vůli vám byt přenechat k užívání a vy jste se ústně zavázala hradit nájemné a také jste tak každý měsíc činila. Vzhledem k tomu se na váš vztah s majitelem bytu budou aplikovat ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu.

Co se týče dodávek plynu a elektrické energie, pak uvádím, že ústní dohoda mezi vámi a pronajímatelem o způsobu hrazení záloh na energie (resp. nedoplatku) je poněkud problematická a obtížně prokazatelná. Na druhou stranu by v případě sporu daná situace hrála spíše ve Váš prospěch, když by pronajímatel jen těžko prokázal, že jste byla povinná hradit zálohy na služby a nehradila je, tedy že vámi pravidelně zasílané platby nezahrnovaly zálohy na služby.

Odpověď – 2. část

K samotnému skončení nájmu pak uvádím následující. Dle zákona obecně platí, že v případě, kdy nájemce nájem bytu vypoví, je povinen tak učinit prostřednictvím písemné výpovědi, která musí být doručena pronajímateli. Zároveň se k výpovědi nájmu bytu váže tříměsíční výpovědní doba, která běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Po dobu celé výpovědní doby jsou nájemce i pronajímatel povinni dodržovat veškeré své povinnosti plynoucí z nájmu, tedy i hradit nájemné.

Občanský zákoník ale předvídá též možnost vypovědět nájem bez výpovědní doby, a to v případě, kdy jedna ze stran porušuje svoje povinnosti zvlášť závažným způsobem. Vámi uvedené jednání pronajímatele (dlouhodobé nehrazení záloh na energie z peněz k tomu určených) by patrně mohlo být považováno za takové porušení jeho povinnosti zvlášť závažným způsobem. Za těchto okolností byste tedy byla oprávněná vypovědět nájem bez výpovědní doby, avšak i v takovém případě platí povinnost podat písemnou výpověď, která musí být pronajímateli doručena. V tuto chvíli lze tedy doporučit, abyste dodatečně zaslala pronajímateli na jeho adresu výpověď nájemní smlouvy s tím, že ji odůvodníte výše uvedeným zvlášť závažným porušením povinnosti pronajímatele. Pokud by pronajímatel od Vás neobdržel žádnou výpověď, mohl by se v krajním případě u soudu domáhat zaplacení nájemného i za období poté, co jste opustila byt, a to z důvodu, že nájem bytu platně neskončil.

Konečně, co se týče samotného předání a vyklizení bytu, pak uvádím, že platí, že byt má být odevzdán v den, kdy nájem končí s tím, že byt se považuje za odevzdaný, obdrží-li pronajímatel klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a užívání. Zároveň je v zákoně ale též uvedeno, že pokud nájemce opustí byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoliv pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. Pokud jste tedy byt vyklidila a vhodila pronajímateli klíč do schránky, byt lze s největší pravděpodobností považovat za řádně odevzdaný.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak vystěhovat bratrance, který vůbec neplatí nájem ani energie

Spolu s manželem jsem koupili byt, byl zatím volný, chtěli jsme jej postupně rekonstruovat. Před rokem se na manžela obrátil bratranec, zda by mu nepomohl v tíživé situaci. Tvrdil, že byl pronajímatelem bytu ze dne na den vystěhován a je na ulici. Jelikož jsme měli byt volný a manžel nechtěl bratrance nechat na ulici, protože jsou příbuzní, tak mu vyhověl a nechal ho nastěhovat do bytu, do doby, než si něco najde. Dva měsíce byl klid, bratranec zaplatil částku za energii atd. Po dvou měsících to ale začalo. Nejdříve že mu to nějak finančně nevychází a že to dorovná další měsíc. Další měsíc zase výmluva, že mu banka něco dělá s účtem atd. Nakonec po skoro roce je bratranec stále v našem bytě, nám nic neplatí, veškeré zálohy na energie, poplatky a další věci hradíme my s manželem z našich účtů. On je naprosto v klidu, a když na něj manžel začne tlačit, ať se vystěhuje, je naprosto v klidu, s tím, že příbuzní si mají pomáhat. Jelikož máme dvě děti, není to občas lehké to vše zaplatit. Smlouvu o nájmu jsme nesepsali, bylo ústně dohodnuto, že tam bude bydlet jen do doby, než si něco najde. Chtěli jsme mu pomoc. Poradíte nám prosím, jak máme dál postupovat? Co v této věci podniknout, aby se "bez problémů" vystěhoval? I když je to příbuzný, dochází nám již trpělivost, vlastně mu hradíme veškerý komfort. Můžeme ho ze dne na den vystěhovat. Manžel je již tak naštvaný, že říká, že vezme partu kluků a vystěhuje ho a vymění zámky. Můžeme to udělat? 

Odpověď – 1. část

Úvodem si dovoluji zmínit, že jelikož neznám veškerá specifika daného případu, budu se ve své odpovědi řídit obecnou úpravou nájmu bytu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Základním východiskem pro odpověď na váš dotaz je to, zda došlo k uzavření nájemní smlouvy mezi vaším manželem a jeho bratrancem ve smyslu občanského zákoníku, nebo nikoliv. Podle příslušných ustanovení občanského zákoníku platí, že nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu, avšak neplatnosti pro nedostatek formy se může dovolat pouze nájemce – ve vaší situaci bratranec vašeho manžela. V tomto případě se uplatňuje princip tzv. relativní neplatnosti, což znamená, že nájemní smlouva, byť neuzavřená v písemné formě, je platná až do okamžiku, kdy nájemce namítne její neplatnost. Zároveň též platí, že neplatnosti se nájemce může dovolat pouze za předpokladu, že nebylo doposud ničeho plněno.

Jak vyplývá z výše uvedeného, občanský zákoník nevylučuje, aby byla platná i nájemní smlouva, která nebyla uzavřena v písemné formě. K tomu je však v prvé řadě zapotřebí, aby obě smluvní strany určitým způsobem vůbec projevily vůli uzavřít smlouvu a být jí vázáni – nájemce např. vůli byt užívat, hradit nájemné, pronajímatel vůli byt přenechat nájemci k užívání (k takovému projevu vůle může dojít ústně, písemně, ale i mlčky - nájemce začne platit nájemné apod.). Dále je zapotřebí, aby nájemce nenamítnul neplatnost nájemní smlouvy předtím, než začne fakticky plnit (typicky hradit nájemné).

Pakliže platí, že mezi vaším manželem a jeho bratrancem došlo k ústní dohodě, že Váš manžel přenechá svému bratranci dočasně k užívání svůj byt a jeho bratranec za užívání tohoto bytu bude hradit vašemu manželovi určitou částku (nájemné), příp. alespoň energie a související poplatky, lze s největší pravděpodobností dovodit, že mezi nimi došlo k uzavření nájemní smlouvy.

Odpověď – 2. část

Za předpokladu, že výše popsaným způsobem došlo k uzavření nájemní smlouvy, lze doporučit, aby váš manžel nyní nájem svému bratranci vypověděl. Pokud bratranec Vašeho manžela nehradí nájemné ani náklady na služby již několik měsíců (3 a více), váš manžel má za této situace ze zákona právo nájem vypovědět bez výpovědní doby s tím, že před podáním samotné výpovědi má váš manžel jakožto pronajímatel povinnost vyzvat nájemce k odstranění jeho závadného chování (nehrazení nájemného a nákladů na služby), jinak by se k výpovědi nepřihlíželo. Výpověď nájmu pak vyžaduje písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé straně. Pokud dává výpověď z nájmu pronajímatel, má dle zákona zároveň povinnost poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájem v takovém případě skončí s účinností výpovědi.

Bratranec vašeho manžela by byl povinen odevzdat a vyklidit byt bezodkladně, nejpozději však do 1 měsíce od skončení nájmu. Pokud by tak neučinil dobrovolně, mohl by se Váš manžel domáhat vyklizení bytu soudní cestou, v krajním případě i v exekučním řízení.

V každém případě ale nelze doporučit, aby za vámi popsaných okolností váš manžel přistoupil k vystěhování svého bratrance „s partou kamarádu“, a to ani za předpokladu, že nájem svému bratranci vypoví a bratranec se nebude chtít z bytu dobrovolně odstěhovat. Z ustálené soudní praxe vyplývá, že takové svémocné vystěhování by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin porušení domovní svobody.

Závěrem bych vás rád upozornil, že případy týkající se určení platnosti nájemní smlouvy, případně ukončení nájmu a vyklizení bytu, bývají obvykle dosti komplikované. Vzhledem k tomu vám doporučuji, abyste vyhledali pomoc advokáta, který vám se znalostí všech specifik vašeho případu poskytne přesnější odpověď a doporučí vám další postup v dané věci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemnice neplatí a chce vypovědět smlouvu bez udání důvodu bez tříměsíční lhůty

Je možné vypovědět smlouvu o podnájmu, kterou máme sepsanou s podnájemnicí klasicky s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ze dne na den bez udání důvodů i bez tří měsíční výpovědní lhůty? Podnájemnice si to vyložila z poslední věty ze smlouvy, která obsahuje toto sdělení: "Lze vypovědět smlouvu bez udání důvodů v tříměsíční době." Nebydlí u nás ani měsíc a půl a zdůvodnila to, že nájem neutáhne, i když jsme ji před tím říkali, že výše nájmu není pro jednoho človíčka schůdná. Můžeme to považovat za hrubé porušení smlouvy, když se chce odstěhovat do konce měsíce a nedodržet výpovědní dobu, kterou tam máme napsanou?

předně uvádím, že vzhledem k tomu, že neznám konkrétní specifika předmětného podnájemního vztahu, zejména kompletní znění podnájemní smlouvy, vycházím ve své odpovědi toliko z obecné právní úpravy nájmu obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dále si dovoluji uvést, že samotný podnájemní vztah (tedy vztah mezi nájemcem a podnájemcem) není v občanském zákoníku nijak podrobně upraven a ani soudní praxe není v přístupu k podnájmu doposud zcela sjednocená. Obecně lze ale dovozovat, že se na tento právní vztah použijí přiměřeně ustanovení o nájmu, tedy i ustanovení o výpovědi nájmu, z čehož vycházím i v odpovědi na Váš dotaz.

K samotné úpravě výpovědi nájmu obsažené v občanském zákoníku uvádím následující. Obecně platí, že nájemce může nájem vypovědět buď bez udání důvodu (jedná-li se o nájem na dobu neurčitou), nebo s odůvodněním - změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely (jedná-li se o nájem na dobu určitou). V obou případech skončí nájem uplynutím tříměsíční výpovědní doby.

Vámi uvedená citace z podnájemní smlouvy má patrně mířit na to, že podnájemce má právo vypovědět podnájem s tříměsíční výpovědní dobou, a to i bez udání důvodu. Z důvodu chybné formulace (absence slova „výpovědní“) může dojít k určitým nejasnostem při výkladu daného ujednání, nicméně mám za to, že z takto formulovaného ujednání vyplývá toliko skutečnost, že je podnájemkyně oprávněna vypovědět podnájem bez udání důvodu, nikoliv, že může podnájem vypovědět bez výpovědní doby.

Za takové situace dovozuji, že se na váš podnájemní vztah vztahuje standardní tříměsíční výpovědní doba. Pakliže by vám podnájemkyně dala výpověď (musí mít písemnou formu a musí vám být prokazatelně doručena), platí, že podnájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby, ledaže byste se spolu dohodly jinak. Máte tedy právo na dodržení tříměsíční výpovědní doby trvat. Zároveň platí, že i během výpovědní doby je podnájemkyně povinna vám hradit nájemné a náklady na služby sjednané v podnájemní smlouvě. Pokud by tyto částky podnájemkyně nehradila, mohla byste se v krajním případě domáhat zaplacení soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vystěhování přítele mojí maminky

Přítel mojí maminky žije v pronajatém bytě cca 20 let. Od roku 2015 nemá od majitele podepsanou novou smlouvu. Do té doby byla smlouva vždy na rok, od 1. 1. do 31. 12. Bylo mu, zatím jen ústně, oznámeno od majitele, že dům prodali a mají měsíc na vystěhování. Dům koupila firma Bioptická laboratoř s.r.o., která provozuje zdravotní služby a skoupila již několik domů v okolí. Na internetu jsem se dočetla, že i když není nově podepsaná nájemní smlouva a nájem dále trvá po domu 3. měsíců, automaticky se prodlužuje původní smlouva dle původních podmínek. Je to pravda? Vztahuje se na přítele zákonná tříměsíční výpovědní lhůta? Je prodej domu za účelem podnikání důvod k okamžitému vystěhování? Může nový majitel navýšit okamžitě nájemné? Přítel si hned po nastěhování udělal v bytě stavební úpravy, postavil koupelnu a vlastní WC, které bylo jinak společné s druhým sousedem na patře. Vše bylo po dohodě s majitelem s tím, že ve smlouvě je uvedeno, že mu veškeré náklady s tím spojené po vystěhování proplatí. Na vše má doložené doklady o zakoupení materiálu. Může toto požadovat proplatit po novém majiteli? 

Odpověď č. 1

Na úvod mi dovolte, abych uvedl, že vzhledem k tomu, že neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, zejména přesné znění nájemní smlouvy apod., mohu ve své odpovědi vycházet pouze z obecné úpravy nájmu bytu obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

K vašemu prvnímu dotazu uvádím následující. Občanský zákoník skutečně stanoví, že pokud nájemce pokračuje v užívání bytu alespoň 3 měsíce po skončení nájmu a pronajímatel jej v této době nevyzve, aby byt opustil, dojde k automatickému obnovení nájmu na dobu, na jakou byl ujednán dříve. Na základě Vámi popsaného stavu tedy usuzuji, že nájem byl výše popsaným způsobem opakovaně automaticky prodlužován a přítel vaší maminky je nyní v nájemním vztahu na dobu určitou s tím, že končí 31. 12. 2017.

Ke změně vlastníka domu a dopadu této skutečnosti na existující nájem uvádím, že samotný fakt, že se změnil vlastník domu, resp. bytu samotného, nemá na trvání nájmu žádný vliv. Občanský zákoník stanoví, že v případě změny vlastníka přechází práva a povinnosti vyplývající z nájmu automaticky na nového vlastníka.

Co se týče výpovědi nájmu, pak uvádím, že nájem může pronajímatel dle zákona vypovědět pouze z vymezených důvodů, mezi které změna vlastnictví domu, resp. bytu, nepatří, a to vždy písemnou formou a vždy s výpovědní dobou. Bez výpovědní doby je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět pouze v případě, že nájemce poruší své povinností zvlášť závažným způsobem (zejména neplacení nájemného za dobu alespoň 3 měsíců).

Odpověď č. 2

K vašemu dotazu o zvýšení nájemného uvádím následující. Pokud není ujednáno mezi pronajímatelem a nájemcem jinak, pak platí, že pronajímatel je dle zákona oprávněn nájemci navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Návrh na zvýšení nájemného zároveň nemůže být učiněn dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno. Pokud nájemce se zvýšením souhlasí, zvýšené nájemné začne platit nikoliv okamžitě, ale počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu na zvýšení. V případě absence souhlasu nájemce se zvýšením nájemného, může o zvýšení na návrh pronajímatele rozhodnout soud.

Za splnění dalších podmínek může dojít dle zákona ke zvýšení nájemného též v případě, kdy pronajímatel provede stavební úpravy bytu/domu, v důsledku kterých dojde k trvalému zlepšení standardu bydlení v domě.

K vaší poslední otázce pak uvádím následující. Dle ustáleného výkladu občanského zákoníku platí, že práva a povinnosti z nájmu přechází na nového vlastníka s tím, že nový vlastník je jakožto pronajímatel zároveň vázán úkony předchozího pronajímatele (typicky např. souhlasem k úpravám bytu).

Samotný závazek pronajímatele uhradit náklady spojené se stavebními úpravami bytu je však poměrně specifický a nelze jednoznačně odpovědět, zda bez dalšího přechází na nového pronajímatele, tedy zda je možné se domáhat zaplacení nákladů spojených se stavebními úpravami po novém pronajímateli. V současnosti bohužel neexistuje jednotný výklad dané problematiky, je možné na ni nahlížet v zásadě dvěma způsoby. První variantou je ta, že závazek uhradit náklady spojené s opravami bytu lze podřadit pod závazky vyplývající z nájemní smlouvy, které dle zákona přechází na nového pronajímatele. Dle druhého možného výkladu platí, že jde o závazek, který je nad rámec povinností pronajímatele vyplývajících z nájmu a jako takový v souvislosti s přechodem nájmu na nového pronajímatele nepřechází, k úhradě nákladů spojených s opravami bytu by tedy byl stále povinen původní pronajímatel. V případě sporu o zaplacení částky odpovídající provedeným stavebním úpravám by pak záleželo, k jakému výkladu by se přiklonil příslušný soud.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Výpověď o měsíc dřív než v tříměsíční lhůtě

Pronajímám byt třem studentům se smlouvou na dobu určitou. Jeden z nich mi dal výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Našla jsem za něj náhradu a nový student by se potřeboval nastěhovat dřív. Mohu studenta s výpovědní lhůtou odstěhovat o měsíc dříve, nebo musí tři měsíce v bytě bydlet a nemohu ho vyhodit? 

Vzhledem ke skutečnosti, že neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, zejména pak znění nájemní smlouvy, mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který upravuje nájem bytu.

Pokud vám nájemce dal výpověď splňující veškeré náležitosti uvedené v zákoně a ve vaší nájemní smlouvě (zejména písemná forma, prokazatelné doručení druhé straně) s výpovědní dobou 3 měsíce, což je standardní délka výpovědní doby obsažená v zákoně, pak platí, že nájem skončí právě uplynutím výpovědní doby. Před uplynutím výpovědní doby tak nejste oprávněná požadovat, aby se nájemce vystěhoval, neboť jeho právo užívat byt na základě nájemní smlouvy stále trvá.

Danou situaci by bylo možné, v případě ochoty na straně stávajícího nájemce, řešit dohodou s nájemcem o skončení nájmu a vyklizení bytu ještě před uplynutím tříměsíční výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Už jsme předali byt a majitelka náhle začala trvat na tříměsíční výpovědi

Dali jsme výpověď z nájmu. Po dohodě s majitelkou jsme se domluvili na měsíční výpovědní době. Máme toto písemně (e-mailem) potvrzené. Byt jsme předali ještě o 12 dní dříve, tak, jak požadovala majitelka. Teď však otočila a chce standardní tříměsíční výpověď. Může s původní domluvy odstoupit, když už si převzala byt i klíče a my již byt neužíváme ani do něj nemáme přistup? Stavy měřidel jsme již také odsouhlasili.

Úvodem vám chci oznámit, že vzhledem k tomu, že neznám přesná specifika předmětného nájemního vztahu, ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy výpovědi nájmu bytu obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jednou z možností, jak ukončit nájem, je výpověď nájemcem. V takovém případě zákon předpokládá tříměsíční výpovědní lhůtu, která však může být dohodou stran snížena. Pokud došlo k dohodě o snížení délky výpovědní doby, pronajímatelka není oprávněna ji následně jednostranně měnit.

Dále uvádím, že v souladu se zákonnou úpravou skončení nájmu platí, že nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí, přičemž byt je považovaný za odevzdaný, obdrží-li pronajímatel klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. O předání je obvykle zpracován písemný záznam (předávací protokol), který zpravidla obsahuje vámi zmíněné hodnoty stavů měřidel vody, elektřiny, plynu či tepla apod. Z vašeho dotazu vyplývá, že k popsanému procesu již došlo. Dovozuji tudíž, že nájem bytu byl již na základě vzájemné dohody s pronajímatelkou ukončen s tím, že jí byl byt řádně a včas předán.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Nedostatečné topení a výpověď z nájmu

S partnerem žijeme v podnájmu skoro celé tři roky. Bohužel však od začátku, co jsme se nastěhovali, nastal problém s topením. Topení v bytě je rozbité, v zimě dělá pouze 20-21 °C a někdy, když přijdeme z práce, netopí vůbec. To samé platí o teplé vodě. Letos v zimě byl u nás topenář (nemusím zmiňovat, kolik lidí naši závadu topení řešilo během tří let) a podle jeho výpočtů nám sdělil, že naše radiátory nemohou nikdy udělat více tepla, jelikož jsou moc malé, a doporučil nám je vyměnit za větší. Majitelka o tom moc dobře věděla, ale vadu nám nikdo neodstranil. Rozhodli jsme se, že majitelce sdělíme, že se chceme odstěhovat, jelikož tady prostě už bydlet nechceme. Sdělili jsme jí všechny skutečnosti a problémy, o kterých moc dobře ví, s tím, že bychom byli rádi, kdyby nás pustila dohodou. To ona samozřejmě nechce. Proto by nás tedy zajímalo, zda je možné odejít dříve než po 3 měsících výpovědní lhůty, jelikož si myslíme, že bychom na to měli právo vzhledem k tomu, co jsme museli trpět 3 roky.

Úvodem dovolte, abych zmínil, že bez znalosti vaší nájemní smlouvy se mohu k Vašemu dotazu vyjádřit pouze obecně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro úplnost uvádím, že podmínky skončení nájmu, např. délku výpovědní doby, může Vaše nájemní smlouva upravovat odlišně od zákona, a proto by bylo vhodné si smlouvu znovu prostudovat. K otázce skončení nájmu pak uvádím následující.

Zákon dává nájemci, na rozdíl od pronajímatele, právo vypovědět nájem bez udání důvodů. Je-li nájem sjednaný na dobu určitou, pak pouze v případě, že se u nájemce změnily okolnosti, v důsledku čehož není možné po nájemci spravedlivě požadovat, aby v nájmu setrval. U nájmu na dobu neurčitou je právo vypovědět nájem bez omezení. Výpovědní doba je v obou případech tříměsíční.

Vzhledem k tomu, že má nájemce možnost vypovědět nájem sjednaný na dobu neurčitou téměř kdykoli a bez udání důvodů, zákon výpověď nájmu nájemcem více neřeší, s výjimkou dále uvedeného. Pokud v bytě nejste spokojení, bohužel vám nezbývá než nájem vypovědět a buď se s pronajímatelem dohodnout na kratší výpovědní době, nebo akceptovat zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtu.

Výjimku představuje situace, kdy pronajímatel neodstraní poškození nebo vadu předmětu nájmu, za kterou neodpovídá nájemce, ani v dodatečné lhůtě poskytnuté pro odstranění této vady či poškození. Nájemce může v tomto případě vypovědět nájem bez výpovědní doby, představuje-li prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady nebo samo poškození nebo vada hrubé porušení povinností pronajímatele.

Zjednodušeně řečeno, pokud jste pronajímatele vyzvali k odstranění vady předmětu nájmu (oprava topení) a pronajímatel vadu ani v dodatečné lhůtě neodstranil, je teoreticky možné nájem vypovědět bez výpovědní doby. Otázkou je, zda se jedná o relevantní důvod po skončení topné sezóny. Pronajímatel může argumentovat tím, že pokud Vás vada natolik omezovala, mohli jste z bytu odejít mnohem dříve.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Finanční prostředky družstva uloženy do investičních fondů

Naše bytové družstvo uložilo část svých finančních prostředků do investičních fondů Conseq. Je to v pořádku?

Účelem bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů, nicméně dle zákona o obchodních korporacích je bytové družstvo oprávněno provozovat i jinou činnost (např. vámi uvedené investování), pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

Taková činnost ale musí mít ve vztahu k hlavnímu účelu pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. Dle mého názoru by samo uložení části finančních prostředků do investičních fondů nemuselo být protizákonné, pokud je prováděno pro naplnění primárního účelu družstva, tedy uspokojování bytových potřeb členů, a to například tím, že získané prostředky by se investovaly do rekonstrukcí nebo vylepšení domu.

Závěrem vás ovšem chci upozornit, že by představenstvo mělo během tohoto jednání postupovat obezřetně, neboť v případě, že jeho členové poruší povinnost řádného hospodáře, mohlo by v takovém případě družstvo vymáhat škodu, která mu tím vznikla po jednotlivých členech představenstva. S ohledem na to bych vám doporučil, aby tuto investici schválila též členská schůze.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Koupě bytu s nájemníkem a výpověď z nájmu

Koupil jsme byt s nájemníkem se smlouvou na dobu neurčitou. Nájemník v bytě několik let dál bydlí. Bohužel nastala situace, kdy budu potřebovat byt pro osobu blízkou - tchána. Nájemník je starší a je s ním velmi těžká komunikace. Můžete mi prosím poradit, jak postupovat ohledně výpovědi z nájmu na dobu neurčitou a případně s nesouhlasem nájemníka se vystěhovat či když se obrátí na soud? Co vše budu muset doložit a jak dlouho tento celý proces může trvat?

Předem mi dovolte, abych vás upozornil, že bez znalosti konkrétních ujednání, které jsou obsaženy ve vaší nájemní smlouvě, mohu na váš dotaz odpovědět pouze na základě obecné úpravy, která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Jedním z typických znaků nájmu na dobu neurčitou je, že může být ukončen výpovědí, což náš právní řád zakotvuje mimo jiné v ustanovení § 2231 a § 2286 a násl. občanského zákoníku. Jedním z takových případů je výpověď podle ustanovení § 2288 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku, podle kterého může pronajímatel vypovědět nájem v případě, kdy byt potřebuje pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela, což je i váš případ. Vedle toho, že musí být uveden důvod výpovědi, musí mít výpověď písemnou formu.

Pokud splníte všechny tyto podmínky, je nájemce povinný odevzdat byt nejpozději do konce výpovědní doby, která ve vašem případě činí 3 měsíce a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

V případě, že nájemce byt nevyklidí, je jedinou možností obrátit se na soud prostřednictvím žaloby na vyklizení. Během soudního sporu budete dokládat, že máte vlastnického právo k bytu (tedy výpis z katastru nemovitostí) a že nájemce právo na užívání nemá (např. výpovědí). Ačkoliv obecně platí, že soudní spory jsou poměrně vleklé, právní řád neumožňuje, aby docházelo ke svévolnému vyklizení, např. výměnou zámku. Naopak vyklizení by mělo být provedeno na základě pravomocného rozhodnutí soudu ukládajícího povinnost věc vyklidit příslušným vykonavatelem, tj. soudním exekutorem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Hrozí mi výpověď z obecního bytu, pokud se provdám za partnera, který vlastní chatu?

Je možné dostat výpověď z nájmu u obecního bytu v Praze 10, pokud bych se vdala za partnera, který v tuto chvíli vlastní chatu a nějaké pozemky, které dostal darem od rodičů? Sama nic nevlastním a nájemní smlouva je uzavřena pouze se mnou. Byt užíváme. Chtěli bychom uzavřít manželství, ale bojíme se ztráty bytu.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám všechna specifika a okolnosti týkající se Vašeho dotazu, zejména pak konkrétní znění nájemní smlouvy, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu.

Obecně platí, že nájem bytu může skončit pouze z důvodů uvedených v zákoně. Typickým příkladem je, že uplyne doba, po kterou byl nájem sjednán nebo výpověď ze strany nájemce nebo pronajímatele. Pokud by měl nájem končit z jiných důvodů, mohlo by se jednat až o neplatné právní jednání, neboť dle ust. § 2235 občanského zákoníku platí, že k ujednáním zkracujícím nájemcova práva nad rámec zákonného textu se nepřihlíží.

Tato závazná pravidla by se měla vztahovat též na obce či městské části, které vystupují v pozici pronajímatele.

Ze strany těchto pronajímatelů na druhé straně mnohdy dochází k tomu, že nájem je uzavírán na dobu určitou (například jeden rok) a následně je prodloužen, pouze pokud nájemce splní podmínky, které pronajímatel vymezí. S ohledem na to, že tyto podmínky nemám k dispozici, nemohu vám bohužel v tomto ohledu sdělit, zda a za jakých podmínek k tomuto splnění z vaší strany může dojít.

V každém případě bych vám však doporučil obrátit se nezávazně na příslušného pronajímatele, aby vám sdělil svůj názor a případně osvětlil, zda by konkrétně ve vašem případě podmínky byly splněny.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Jakou formou sepsat výpověď s problémovými nájemníky

Jakou formou má být sepsaná výpověď z těchto bytů. Jde o to, že zde máme dva problémy: 1. Neplacení nájmů, ročního vyúčtování za služby, byl sepsán splátkový kalendář, ani ten není dodržován a dluh narůstá. Jelikož stávající dodatky skončily posledního března, rodiny nemají podepsané nájemní smlouvy ani dodatky. Další věc: rodina je již poněkolikáté odpojena od elektrického proudu, a v bytě se tím pádem moc nezdržují. Rodina již měla dle našich informacích snad všechny distributory energie a podle toho, co jsme zjistili, je již nikdo nepřipojí, jelikož tam mají zřejmě velké dluhy. 2. Další případ: v bytě bydlí více osob, rodina má o hodně vylepšenou finanční situaci a zdaleka již nesplňuje podmínky pro užívání bytu. Jde o rodinu problémovou, která si do bytu přes zákazy nastěhovává další a další členy, a nerespektuje tak podmínky. Ani tato rodina teď nemá platnou nájemní smlouvu ani platný dodatek o prodloužení. U obou případů mě proto zajímá, jak má vypadat výpověď z bytu, a nebo jestli stačí pouze oznamovací dopis, kde je upozorníme, aby do dvou měsíců byt opustili.

Odpověď – 1. část

Jelikož neznám znění nájemních smluv, které jste v minulosti s nájemci uzavřela, budu ve svojí odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

K vašemu prvnímu dotazu uvádím následující. Z vámi uvedené informace vyplývá, že předmětný nájem byl sjednán na dobu určitou a v souladu s nájemní smlouvou, resp. dodatkem k nájemní smlouvě, skončil ke konci měsíce března. Nájemce je přitom povinen byt odevzdat pronajímateli v den, kdy nájem skončí.

Dle § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, však platí, že pokud nájemce pokračuje v užívání bytu navzdory tomu, že nájem měl skončit a pronajímatel jej nevyzve k opuštění bytu do tří měsíců po dni, ve kterém měl nájem bytu skončit, dojde k tzv. konkludentnímu prodloužení nájmu, a to na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejdéle však na dobu dvou let.

Z Vámi uvedených údajů jasně nevyplývá, zda nájemce v užívání bytu fakticky stále pokračuje i po dni skončení doby nájmu uvedené v dodatku. V každém případě doporučuji, abyste nájemce ve výše uvedené tříměsíční lhůtě vyzvala k opuštění bytu (pro opuštění bytu můžete stanovit lhůtu podstatně kratší než dva měsíce). Tato výzva vyžaduje písemnou formu a musí být prokazatelně doručena nájemci. Pokud by nájemce odmítal byt na základě výzvy opustit a vyklidit, můžete se následně domáhat vyklizení bytu soudní cestou.

Odpověď – 2. část

Co se týče vašeho druhého dotazu, pak platí, že pokud opět zatím neuplynula tříměsíční lhůta po dni, kdy měl nájem skončit dle nájemní smlouvy/dodatku, můžete nájemce vyzvat k opuštění bytu stejným způsobem jako v prvním případě, tedy písemnou výzvou.

Pokud tato lhůta již uplynula a došlo ke konkludentnímu prodloužení nájmu ve smyslu § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bude, dle vámi uvedených údajů, s největší pravděpodobností možné přistoupit k výpovědi nájmu.

Jako hlavní problém uvádíte stále se zvyšující počet členů nájemcovy domácnosti. Pokud není v nájemní smlouvě ujednáno jinak, nájemce má dle zákona právo přijímat ve své domácnosti (bytu) kohokoliv, pakliže však přijme nového člena domácnosti, je povinen tuto skutečnost oznámit do dvou měsíců pronajímateli. Zároveň je také nájemce povinen dodržovat pravidlo, aby v bytě nežilo více osob, než odpovídá velikosti bytu. Pokud nájemce svoji povinnost oznámit zvýšení počtu členů domácnosti nedodržuje a navíc v bytě žije zjevně více osob, než odpovídá jeho velikosti, bylo by patrně možné považovat toto nájemcovo jednání za hrubé porušení jeho povinností vyplývajících z nájmu. Takové jednání nájemce Vám jakožto pronajímateli zakládá právo nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době.

Výpověď vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Tříměsíční výpovědní doba pak počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Výpověď z důvodu rušení nočního klidu

Jsem pronajímatelka bytu a chtěla bych předčasně ukončit nájemní smlouvu nájemníkům z důvodu porušování domovního řádu, zejména rušení sousedů hlukem včetně rušení nočního klidu. Byt také potřebuji k vlastnímu bydlení. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku.

Vzhledem k tomu, že neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu a především pak míru porušování domovního řádu ze strany nájemce, mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nejsnazší cesta k předčasnému ukončení nájmu na dobu určitou, je dohodou stran. Pokud se s nájemcem nedomluvíte, je třeba zvážit, zda lze na váš případ aplikovat některý z výpovědních důvodů.

Nájem bytu sjednaný na dobu určitou lze vypovědět jen z důvodů vymezených zákonem. Jedním z takových důvodů, který by dle textu vašeho dotazu mohl připadat v úvahu, je porušení povinnosti vyplývající z nájmu. Vzhledem k tomu, že nespecifikujete, jakým způsobem nájemce porušuje domovní řád, není bohužel možné určit, zda jde o „zvlášť závažné porušení povinnosti“ ve smyslu ustanovení § 2291 odst. 2 občanského zákoníku, které by mohlo z vaší strany vést k vypovězení nájmu bez výpovědní doby, nebo pouze „hrubé porušení povinnosti,“ ve smyslu ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, kde by byla tříměsíční výpovědní doba. Zákon definuje pouze co je „porušení povinnosti z nájmu zvlášť závažným způsobem.“ V kontextu vašeho případu jde zejména o způsobení závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí. Porušení povinnosti „hrubým způsobem“ je méně závažné. Závisí na tom, v jaké intenzitě k porušování domovního řádu a nočního klidu dochází, roli může hrát i to, zda byl nájemce na nevhodné chování upozorněn.  

Skutečnost, že potřebujete byt k vlastnímu bydlení, bohužel pro výpověď nájmu uzavřeného na dobu určitou neobstojí.

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Součástí výpovědi musí být poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a možnosti navrhnout přezkoumání výpovědi soudem. Bez poučení by byla výpověď neplatná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Ukončení nájemní smlouvy s neplatičem

Ráda bych zjistila možnost ukončení nájemní smlouvy s neplatičem. Jedná se o člověka, který má nájemní smlouvu na byt v nemovitosti maminky. Nájemní smlouva je platná do konce roku 2017. Maminka před pěti týdny zemřela a daná osoba přestala okamžitě platit nájem včetně služeb, telefon má vypnutý a nijak nekomunikuje. V současné chvíli dluží nájem za dva měsíce. V bytě se vyskytuje náhodně, jezdí na Moravu za prací. Dosud neproběhlo dědické vyrovnání (dědit budu já se sestrou). Mohu mu dát okamžitou výpověď? Mohu ho vystěhovat na jeho náklady? Jak musím případě naložit s jeho věcmi?

Jednou ze základních povinností spojených s nájmem bytu na straně nájemce je povinnost hradit nájemné a náklady spojené s užíváním bytu. Tato povinnost by měla trvat i v případě úmrtí pronajímatele, pokud je z okolností zřejmé, že vlastnictví bytu přejde na jeho právního nástupce.

Pro nájemce však bývá mnohdy obtížné zjistit, na koho nájem přejde, případně zda nastane v průběhu dědického řízení okolnost, v jejímž důsledku se vlastníkem bytu stane jiný než předpokládatelný dědic. Za tímto účelem došlo k zakotvení § 1953 zákona č. 89/2012 Sb., dle kterého platí, že pokud je dlužník bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s tímto náhradním splněním jdou poté k tíži věřitele.

S ohledem na tuto skutečnost bych Vám doporučil vyzvat písemně nájemce, aby uvedl a doložil, že nájemné a platby spojené s užíváním bytu hradil, včetně doložení případných potvrzení či výpisů z účtu. Pokud by na tuto výzvu nereagoval, bylo by na místě zvážit výpověď z nájmu z důvodů uvedených v zákoně.

Výpověď musí být podána v souladu s příslušnými ustanoveními o správě pozůstalosti a musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, aby ji nebylo možné považovat za neplatnou. Zejména pak musí být sepsána v písemné formě, musí dojít druhé straně a musí obsahovat poučení nájemce o jeho právu vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Pokud by se jednalo o výpověď z důvodu zvlášť závažného porušení nájemcovy povinnosti, výpověď musí obsahovat též konkrétní odůvodnění, v čem zvlášť závažné porušení spatřujete.

Nájem poté končí obecně uplynutím výpovědní doby, přičemž pokud nájemce byt stále užívá, můžete se domáhat u soudu, aby byt vyklidil. Co se týče zadržení věcí, v tomto ohledu si dovoluji uvést zejména ust. § 2234 občanského zákoníku, dle kterého platí, že pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Nájemce porušuje smluvní ujednání. Jak se mohu bránit?

Pronajímám svůj byt od 1. 1. 2017 a ráda bych dala nájemníkovi výpověď. Platí od začátku se zpožděním, minulý nájem zaplatil o měsíc později, ten další zatím vůbec. Kromě toho (i přes výslovný zákaz uvedený v nájemní smlouvě) v bytě kouří a dosud si nesjednal pojištění (i když i tato povinnost je zakotvena ve smlouvě - viz odstavec níže). Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017. Na bytě mám hypotéku, kterou musím pravidelně platit. Takový nájemce mi způsobuje jen problémy a znamená pro mě riziko, mohu něco dělat? Cituji odstavec upravující pojištění: Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy uzavřít příslušnou pojistnou smlouvu, po celou dobu trvání práva nájmu bytu udržovat takovéto pojištění v platnosti a řádně a včas hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, ke krytí případných škod způsobených nájemcem a/nebo osobami užívajícími byt jakož i osobami, jimž byl nájemcem umožněn přístup do předmětného bytu, vč. pojištění vybavení domácnosti. Kopii pojistné smlouvy je nájemce povinen předat pronajímateli bezprostředně po jejím sjednání.

Obecně dle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., platí, že pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem na dobu určitou v tříměsíční výpovědní době, poruší-li nájemce hrubě svoji povinnost vyplývající z nájmu.

Za hrubé porušení povinnosti lze přitom považovat jednak hrubé porušení zákonných povinností nájemce, ale též hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Vždy však platí, že neplnění zákonných/smluvních povinností musí dosahovat poměrně vysoké intenzity, závažnosti, aby mohlo být chápáno jako hrubé porušení povinnosti. Rozhodnutí o tom, zda jednání nájemce dosahuje takové intenzity nebo nikoliv pak vždy závisí na posouzení konkrétních okolností případu a často není snadné učinit jednoznačný závěr.

Dle vámi uvedených skutečností mám za to, že jednání nájemce by mohlo být považováno za hrubé porušení povinnosti nájemce zakládající vám právo nájem vypovědět. Nájemce nejenže dlouhodobě porušuje svoji povinnost hradit řádně a včas nájemné (tím spíše pokud za poslední měsíc nájemné neuhradil vůbec), ale také nesplnil svoji smluvní povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a po celou dobu trvání nájmu udržovat pojištění v platnosti. Kombinace výše uvedených jednání nájemce by tedy pravděpodobně naplňovala intenzitu hrubého porušení povinnosti.

Pokud byste se rozhodla nájem z výše uvedených důvodů vypovědět, pak uvádím, že výpověď musí mít písemnou formu, musí být doručena nájemci a musí obsahovat poučení nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Výše zmiňovaná tříměsíční výpovědní doba začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď dojde nájemci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemnice chce náhle opustit byt. Důvody si dle mne vymýšlí. Jak postupovat?

Jsem majitelka bytu, který již dlouhá léta pronajímám. V lednu jsem jej opět pronajala mladé paní s dítětem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017. Před pár dny mi paní formou sms oznámila, že se stěhuje pryč. Po telefonickém rozhovoru, kdy byla upozorněna na to, že musí platit nájemné až do uplynutí sjednané nájemní doby, se ohradila, že platí tříměsíční výpovědní lhůta. Já vím, že tato v případě smlouvy na dobu určitou platí jen v případě, kdy se změní okolnosti, které nebylo možné na počátku nájmu předvídat, a to v takové míře, že není možné po nájemci požadovat, aby v nájmu pokračoval. Samozřejmě necituji doslovně, ale zmiňuji podstatu. Po upozornění na tuto skutečnost si paní vymyslela, že přišla o zaměstnání a stěhuje se zpět k mamince. Jiné osobě zase řekla, že jde pracovat 200 km daleko. Evidentně použila důvody, které bych musela i v případě smlouvy na dobu určitou akceptovat. Nicméně tyto důvody nejsou pravdivé. Pokud by jejím důvodem byla náhlá špatná finanční situace, zůstala by v bytě alespoň po dobu oné domnělé výpovědní lhůty, ale ona se vystěhovává již nyní, i když ví, že má složenou jistotu a zpět ji nedostane. Tedy má jakoby zaplaceno dopředu, i když přestane byt platit. Není tedy důvod fyzicky se vystěhovávat ihned. Důvod jejího stěhování je zcela jistě někde jinde. Výpověď zatím písemně nepodala, tudíž učiní-li tak do konce tohoto měsíce, počne plynout prvním dnem měsíce následujícího. Takto to funguje u smlouvy na dobu neurčitou. Uvede-li však do výpovědi akceptovatelné důvody i pro smlouvu na dobu určitou (což už si na netu jistě zjistila, jaké důvody musí uvést), jak mám postupovat? Jak se mohu bránit, když vím, že její skutečné důvody ji neopravňují naši smlouvu vypovědět? Je nějaký postup pro tento případ, třeba nutnost doložit pravdivost důvodu výpovědi? I potvrzení ze zaměstnání, že s ní ukončí pracovní poměr, je možné získat od šéfa, mají-li dobré vztahy. Nicméně samotná výpověď, a tedy ztráta zaměstnání, by neměla zadávat zákonný důvod pro výpověď smlouvy na dobu určitou. Vždyť bude mít nárok na podporu a sociálka by ji bydlení doplatila. Zdůrazňuji, že paní si důvod vymýšlí, ale jak se mohu bránit? V mém bydlišti je nouze o nájemníky. Posledně jsem je hledala i přes RK půl roku a byt samozřejmě musím hradit, i když je prázdný. Poradíte mi, co mohu dělat, aby paní musela dále řádně platit? Snažím se ji přes to všechno vyjít vstříc a hledám za ni náhradu, i když bych nemusela. Kontaktovala jsem dvě RK, které byt nabízí stejně jako já sama na různých realitních serverech. Slíbila jsem jí, že pokud se náhrada najde, ukončím s ní smlouvu dohodou. Nenajde-li se, musím trvat na jejím pokračování a hlavně na placení nájmu. Vypadá to však, že se paní chce tiše vystěhovat, hodit mi klíče do schránky a dále neplatit.

Dovolte, abych vás v prvé řadě upozornil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených v nájemní smlouvě mohu na Váš dotaz odpovědět pouze obecně, a to především s odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Obecně platí, že nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpověď musí být doručena druhé straně v písemné podobě a výpovědní doba jsou tři měsíce, přičemž počíná běžet prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi. Ze zákona bohužel nevyplývá, že by měl nájemce povinnost změnu okolností jakkoli prokázat.

Jestliže oprávněnost výpovědi nájmu rozporujete, je možné domáhat se před soudem určení, že je výpověď neplatná, případně se můžete domáhat dlužného nájemného za dobu, kdy měl nájem na dobu určitou podle nájemní smlouvy trvat. V rámci soudního řízení by nájemce měl nejen tvrdit změnu okolností, ale tuto změnu rovněž prokázat. Jak však sama zmiňujete, postavení nájemce může být v tomto případě o něco výhodnější než Vaše. Nicméně platí, že ne každá změna je změnou podstatnou. Argumentace možností získat příspěvek na bydlení v případě ztráty zaměstnání je jistě na místě. Záleží však na uvážení soudu, jak ke každému jednotlivému případu přistoupí a posoudí tvrzenou změnu okolností.

Každopádně vám doporučuji, abyste se v případě, že budete o podání žaloby uvažovat, obrátila na advokáta a věc s ním dále diskutovala. Bohužel právní řád nezná žádné prostředky pro donucení nájemce setrvat v nájmu, pokud se rozhodne byt fyzicky opustit. Měl by však řádně plnit svou povinnost hradit nájemné, a to v souladu s nájemní smlouvou a se zákonem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak vypovědět nájem na dobu určitou (nájem lůžka)

Mám jako studentka uzavřenou smlouvu na dobu určitou na nájem lůžka v pokoji pro 2 osoby. Smlouva končí 31. 8. 2017. Ve smlouvě je uvedeno, že lze dohodu zrušit. Žádná výpovědní lhůta se zde neuvádí. Na konci května přestanu být studentem, dokončím školu a stěhuji se zpět na Moravu, kde jsme se snoubencem pořídili dům, a mám v plánu si tam hledat práci. Zároveň budeme mít v létě svatbu a do místa studia už se vůbec neplánují vracet. Podala jsem tedy majiteli domu (který se mimochodem změnil minulý měsíc) písemnou výpověď se všemi náležitostmi a také řádným odůvodněním, proč není dále rozumné po mně nájem požadovat. Majitel vlastní advokátní kancelář a jen se po přečtení pousmál, že tohle nejsou důvody k opuštění nájmu a že na tříměsíční výpovědní lhůtu nemám nárok. Je jeho reakce oprávněná? Není jako dost velká změna okolností brána i změna majitele? Jak se můžu bránit? S bytem jsem velmi nespokojená (hluční sousedi různých národností, špatně fungující sprcha, nedobrá pitná voda z kohoutku, stará okna, skrz která fouká a jde z ulice nepředstavitelný hluk, výtah, u něhož neproběhla kontrola již několik let...). Předchozímu majiteli jsme tohle oznámila, stále se nic neděje. Navíc si ani sami nemůžeme regulovat topení. Dá se i tohle nějak k výpovědi použít? Ještě jsem zapomněla dodat, že při podpisu smlouvy s předchozím majitelem byla tříměsíční doba zmíněna. Také že písemnou výpověď mi zástupce majitele sice podepsal, ale zároveň mi řekl, že to nejspíš nepůjde.

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že ač ve svém dotazu uvádíte, že se jedná o nájem lůžka, předpokládám, že tím myslíte nájem, resp. spoluužívání pokoje v bytě a dalších místností (tedy například kuchyň, toaleta, koupelna apod.) za účelem uspokojování bytových potřeb.

Na vámi uvedenou situaci mohou dopadat v zásadě dva smluvní typy, které se ohledně skončení (výpovědi) podstatně odlišují, a to buď nájem bytu nebo ubytování. O který z uvedených smluvních typů se bude jednat bude záležet na konkrétním znění smlouvy a zejména samotné podstatě závazku (smluvního vztahu).

Aby byla naplněna podstata ubytování, obecně platí, že smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním. Naopak pro naplnění podstaty nájmu bude rozhodné, zda Vám byl přenechán byt (tedy dle ust. § 2236 odst. 1 občanského zákoníku místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení) a to pro nikoliv přechodnou dobu. Zásadní tak bude zejména posouzení, zda se jedná o nájem přechodný či nikoliv.

Zákon a odborná literatura ohledně rozhodné doby pro určení, který ze smluvních typů použít, prozatím mlčí. K dnešnímu dni bohužel mi také není známé žádné závazné posouzení soudu, které by jakákoliv rozhodná kritéria vymezovalo. S ohledem na to je pak nezbytné posoudit tuto skutečnost s ohledem na skutečnou vůli stran a s přihlédnutím ke všem okolnostem užívání.

Z vašeho dotazu vyplývá, že máte za to, že se jedná o nájem a nikoliv ubytování, přičemž z vaší strany došlo nejspíše k podání výpovědi z nájmu dle ust. § 2287 občanského zákoníku.

Odpověď – 2. část

Dle tohoto ustanovení platí, že nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Změnu v osobě vlastníka (pronajímatele) však za takovou změnu považovat nelze. Zejména pak proto, že změna vlastníka je zákonem předpokládaná situace, při níž nájem přechází na vlastníka nového. Tato zásada je vyjádřena přímo v ust. § 2222 občanského zákoníku který uvádí, že strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci.

Pokud by však pronajímatel porušoval své povinnosti z nájmu, můžete postupovat na základě ustanovení upravujících poškození nebo vady v bytě, za které odpovídá pronajímatel. Dle ust. § 2266 občanského zákoníku je obecně nájemce oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby, pokud poškození nebo vada byly ihned nebo bez zbytečného odkladu pronajímateli oznámeny, tyto vady nebyly odstraněny a pronajímatel poškození nebo vadu neodstranil ani v dodatečné lhůtě. Před jakýmikoliv kroky v tomto ohledu si Vám však doporučuji věc řádně konzultovat tak, aby případně nebyly pochybnosti o tom, že tento výpovědní důvod je naplněn.

Co se týče případné úpravy ubytování, dle ust. § 2330 odst. 1 občanského zákoníku je ubytovaný oprávněn smlouvu vypovědět v zásadě kdykoliv a bez nutnosti naplnit zákonné výpovědní důvody. Ohledně délky výpovědní doby bude záležet na konkrétním znění Vaší smlouvy. Pokud by smlouva žádnou úpravu neobsahovala, Vaším právem by nesjpíše mělo být vypovědět ubytování bez výpovědní doby. K tomuto závěru se kloní též například JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (blíže v Občanský zákoník: komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-638-9. s. 1389).

Závěrem bych vám však doporučil pokusit se situaci vyřešit smírnou cestou a uzavřít dohodu o skončení nájmu (ubytování).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Předčasná výpověď z podnájmu

Kvůli stěhování přítele ze zahraničí máme nyní podepsanou podnájemní smlouvu na dobu určitou, a to od 1. 3. do 30. 4. 2017. V tomto mezidobí si chceme hledat jiný byt k dlouhodobému pronájmu. Zajímalo by mě, jestli můžeme dát výpověď z tohoto podnájmu předčasně, pokud bychom našli nějaký vysněný byt, kde by ale datum nastěhování bylo třeba ihned nebo 1. 4. atd. V podnájemní smlouvě stojí toto: Nájemce se zavazuje byt uvedený v čl. 2 této smlouvy včetně jeho vnitřního vybavení přenechat podnájemci do podnájmu k zajištění bytových potřeb podnájemce, popřípadě i bytových potřeb členů jeho domácnosti, a to na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 bez nutnosti zvláštní výpovědi. A poté: Podnájemní vztah založení touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran písemně vypovědět bez uvedení důvodu, popř. z jakéhokoli důvodu ve lhůtě 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně." Vzhledem k tomu, že doba podnájmu je stanovena pouze na dva měsíce, nevím, jak je platné toto ustanovení o 3 měsíční výpovědní lhůtě.

Právní úprava podnájmu bytu je zakotvena toliko v několika dílčích ustanoveních občanského zákoníku. Považuji za nezbytné podotknout, že tato úprava obsahuje pouze některá základní práva a povinnosti smluvních stran a není zcela komplexní. S ohledem na to by pro vztah podnájemce a nájemce měl být zásadní zejména konkrétní text podnájemní smlouvy, v němž si smluvní strany dostatečně jasně a určitě stanoví rozsah svých práv a povinností. Dovoluji si Vás však upozornit, že ač tento právní názor v zásadě převládá, není prozatím podpořen relevantní judikaturou, tudíž se právní závěry uvedené v této odpovědi mohou změnit s ohledem na změnu výkladu právní úpravy.

S ohledem na výše uvedené by mělo platit, že ohledně výpovědní doby bude zásadní právě dohoda (smlouva) s nájemcem. Z vaší citace smlouvy vyplývá, že v rámci sjednané výpovědi byla mezi stranami sjednána výpovědní doba, která činí tři měsíce a v případě jejího podání by tedy měla uplynout až poté, co by podnájem skončil dle jiného ustanovení smlouvy.

Dle mého názoru by tato část smlouvy mohla být považována za platnou, nicméně v zásadě nepoužitelnou. K tomu si zejména dovoluji odkázat na ust. § 574 občanského zákoníku, dle kterého platí, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako neplatné. Při výkladu závazku a posouzení jeho platnosti je nezbytné přihlédnout též k tomu, že uvedené ustanovení smlouvy by mohlo tzv. obživnout například na základě prodloužení podnájmu dodatkem. Nad rámec toho může být s podáním výpovědi spojen například vznik nebo zánik jiného práva nebo povinnosti ve smlouvě.

V důsledku by tak pro vás nebylo rozhodné, zda dát výpověď, neboť podnájem by v každém případě skončil nejpozději uplynutím sjednané doby (tj. 30. 4. 2017).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitel je v kritickém stavu, jeho potomci nás chtějí vystěhovat

Mám s majitelem bytové jednotky v rodinném domě uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou s automatickou prolongací na další kalendářní rok. Mám tady se synem trvalý pobyt. Bohužel nyní majitel leží v nemocnici na přístrojích a lékaři čekají už jen, kdy pán umře. Dnes k nám přišli jeho tři děti s tím, že otec je skoro mrtvý, a že tím pádem nám končí smlouva a máme se vystěhovat. Mohli byste nám prosím poradit, co máme dělat? Majitel nám několikrát říkal, že dům dětem neodkáže, ale nevím, zda má nějakou závěť. Zjistili jsme, že dokud nebude vyřízeno dědické řízení, nemají nárok nás vystěhovat, ale jde nám o to, komu máme nyní platit nájem a kdo bude platit inkaso, protože ho nemáme vyúčtované a platil ho majitel.

Pokud je váš pronajímatel stále naživu, bude vaší povinností hradit platby spojené s nájmem bytu za podmínek a způsobem, který jste si dohodli v nájemní smlouvě.

V případě úmrtí pronajímatele bytu, dochází v obecné rovině k přechodu veškerého jeho jmění (pozůstalosti) na dědice. Ve vztahu k jeho bytové jednotce to pak znamená, že dojde ke změně vlastnictví. Ohledně změny vlastnictví pronajímané věci poté stanovuje občanský zákoník v ust. § 2221, že změnou vlastnictví přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Pokud Vás tedy potenciální dědici oslovili s tím, že nájem smrtí pronajímatele zaniká, dle výše uvedeného ustanovení by tomu tak nemělo být.

Na druhé straně vám však doporučuji důkladně se seznámit s nájemní smlouvou. V obecné rovině může obsahovat ujednání též o tom, že nájem smrtí pronajímatele skutečně končí, případně že k prodlužování doby nájmu nedochází.

Vaše povinnost hradit platby spojené s nájmem bytu však smrtí pronajímatele nezanikla a vy jste povinná tuto svoji povinnost způsobem uvedeným ve smlouvě stále plnit. V opačném případě by se mohlo jednat o porušení povinnosti, na základě kterého by byl pronajímatel oprávněn dát vám výpověď z nájmu.

Pokud by se vám však platby vracely zpět z důvodu, že byl účet zrušen, případně pokud jste platby hradila hotově a není jasné, komu by měly být hrazeny, doporučuji vám sjednané platby hradit do soudní úschovy a zároveň to oznámit notáři, který provádí úkony soudu o pozůstalosti a osobě spravující pozůstalost (správci pozůstalosti nebo vykonavateli, anebo v případě, že zůstavitel žádné takové osoby nepovolal, dědicům).

Co se týče plateb za služby, které váš pronajímatel byl povinen hradit poskytovali služeb (typicky společenství vlastníků jednotek), tyto platby by měly být současně též zahrnuty do pozůstalosti a jejich vypořádání by mělo být výhradně na osobách, které pozůstalost spravují (tedy správce pozůstalosti, vykonavatel závěti nebo dědicové).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nezaplacení posledního nájmu a vymáhání jistiny

Bydlel jsem v pronajatém bytě. Pronajímateli jsem nezaplatil poslední nájem. Vím, že předešlí nájemci měli problém s vyplacením jistiny - pronajímatel jim bez udání příčiny nic nevrátil. Z tohoto důvodu jsem mu teď řekl, že mu poslední nájem nedám, dokud mi nevrátí jistinu (která je mimochodem ve výší jednoho nájmu). Můžu to tím považovat za uzavřené, nebo se mám bát nějakých sankcí vyplývající z nezaplacení nájmu? Případně jakým způsobem můžu co nejjednodušeji vymáhat jistinu?

Vzhledem k tomu, že mi nejsou známa veškerá specifika vašeho případu (zejména způsob skončení nájmu), mohu na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Občanský zákoník ohledně „jistoty,“ jako zvláštní formy zajištění dluhů nájemce, zakotvuje konkrétní podmínky jejího vzniku, přípustné výše a následného vypořádání. Co se týče způsobu vypořádání, nestanoví-li nájemní smlouva ve prospěch nájemce něco jiného, pronajímatel je povinen jistotu v souladu s ust. § 2254 občanského zákoníku vrátit při skončení nájmu. U nájmu na dobu určitou je tedy pronajímatel povinen jistotu vrátit v sjednaný den skončení nájmu a v případě skončení nájmu z důvodu výpovědi je pronajímatel povinen jistotu hradit po plynutí výpovědní doby. Nad rámec toho si dovoluji upozornit, že pronajímatel je povinen vrátit Vám vedle jistoty též úrok z jistoty alespoň ve výši zákonné sazby, který počíná běžet ode dne poskytnutí jistoty.

Uvedené ustanovení dále uvádí, že pronajímatel si při vrácení jistoty započte vše, co mu nájemce z nájmu dluží, zejména pak proti případné pohledávce na náhradu škody z užívání bytu nebo za dlužné nájemné.

Z vašeho dotazu vyplývá, že nájem již skončil, a tedy že vy jste oprávněn požadovat vrácení jistoty. Na druhé straně, pokud vám vznikl dluh za nájemném a vy jste ho doposud neuhradil nebo pohledávka nezanikla výše uvedeným započtením pronajímatele, měl byste být stále povinen dluh uhradit. V důsledku byste tedy vy i pronajímatel měli být oprávněni se u soudu domáhat zaplacení vašich vzájemných nároků.

S ohledem na to vám doporučuji, aby k započtení pohledávek došlo z vaší strany, a to postupem uvedeným v ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku, tedy písemným prohlášením vůči pronajímateli. Při započtení se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Pokud by i po započtení byl pronajímatel povinen uhradit vám zbývající část dluhu z jistiny, jste oprávněn se jeho zaplacení domáhat u soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Našel jsem za sebe majiteli náhradu, přesto po mě chce nájem navíc. Má na to právo?

Dne 14. 2. 2017 jsem si s přítelkyní našel byt, kde je možnost nastěhování od 15. 3. 2017. S majitelem jsem se ústně domluvil na možnosti výpovědi dohodou k výše uvedenému datu (15. 3.) v případě, že najdu jiného vhodného nájemníka, který by se majiteli líbil a mohl by pokračovat v placení nájmu (prakticky bychom se v bytě jen vystřídali). Podařilo se mi najít vhodného zájemce, který by byl ochotný se nastěhovat v uvedeném termínu, nicméně majitel mi náhle oznámil, že se rozhodl (bez mého vědomí) pro jiného zájemce, který by se nastěhoval až 15. 4. 2017. Majitelka budoucího nového bytu, o který se ucházím, ovšem nechce počkat, tj. prodloužit termín nastěhování, a vznikla by situace placení dvou nájmů souběžně po dobu jednoho měsíce. Majitel byl se mnou za 2 roky nájmu spokojený, nedělal jsem mu problémy a nájem platil včas. Chápu to z jeho strany, kdy se jedná o krok, na který má jako majitel právo, nicméně po naší společné domluvě, kdy jsem investoval nemálo času na hledání nového nájemníka, mi přišlo jeho nečekané rozhodnutí jako podraz a rád bych se nějak bránil. Je nějaká možnost nebo je majitel plně v právu?

Protože neznám konkrétní ujednání obsažená ve vaší nájemní smlouvě, mohu se k vašemu dotazu vyjádřit pouze obecně, a to především ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Bohužel obdobné ústní dohody jsou vždy problematické a těžko prokazatelné. V zásadě platí, že pokud bylo podmínkou skončení nájmu ke dni 15. 3. 2017 sehnání nového nájemce z vaší strany a tato podmínka byla splněna, nájem by měl ke dni 15. 3. 2017 skončit. Jestliže se pronajímatel nakonec rozhodl dát byt do nájmu jiné osobě, splnění podmínky by tím nemělo být prolomeno a měsíc bez nájemce v bytě by měl jít k tíži pronajímatele.

Nabízí se tedy možnost stát si za svým a neakceptovat požadavek pronajímatele na placení nájmu za dobu od 15. 3. 2017 do 15. 4. 2017. Toto je však vysoce riskantní, neboť pronajímatel se může se svým tvrzeným nárokem vzniklým z titulu nezaplacení nájemného obrátit na soud. Dohodu o skončení nájmu k 15. 3. 2017 snadno popře, byla-li pouze ústní, a na vás bude, abyste její existenci a náležitosti prokázal, což je většinou značně problematické. K tomu ještě doplňuji, že pokud z nájemní smlouvy vyplývá, že ji lze měnit pouze písemným dodatkem, je ústní dohoda pro nedostatek formy neplatná.

Samozřejmě nejjednodušší by bylo se s pronajímatelem nějak domluvit, např. navrhnout kompromis a zaplatit část nájemného apod. Pokud budete trvat na skončení nájmu k 15. 3. 2017, je nutné, abyste se k tomuto datu z bytu vystěhoval, jinak pronajímateli vzniká právo na zaplacení poměrné výše nájemného dle počtu „odbydlených“ dní.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemce nám odpírá přístup do bytu, přesto chce platit nájem

Dňa 22. 10. 2014 sme uzavreli zmluvu o podnájme bytu na dobu určitú do 28. 2. 2017. Vlastníkom bytu je družstvo, ktoré má s nájomcom uzavretú zmluvu o nájme bytu, preto je naša zmluva s nájomcom podnájomná. Byt sme nájomcovi odovzdali dňa 22. 1. 2017, aby ho mal plne k dispozícií pre prípadné maľovanie, obhliadky atď., aby sme mu čo najviac uľahčili hľadanie nového nájomcu. K tomuto dátumu sme spísali predávací protokol a odovzdali kľúče od bytu. Boli sme dohodnutí, že v prípade, ak nájde nových podnájomníkov od 02/201,7 nebude od nás nájomné za tento mesiac požadovať, v opačnom prípade sme požadovali zľavu z nájomného, nakoľko byt už naďalej nevyužívame a nemáme doň prístup. Nájomcovi sa nepodarilo nájsť nových podnájomníkov. Poskytol nám zľavu 7 % z nájmu. S výškou zľavy avšak nesúhlasime, pretože sa nám zdá nedostatočná.,Na základe tychto skutočností sme sa rozhodli byt ešte počas 02/2017 ďalej využívať, keďže nájomca požaduje zaplatenie nájmu za 02/2017. Nájomcu sme požiadali o vrátenie kľúčov a sprístupnenie bytu k užívaniu do konca 28. 2. 2017. Nájomca nam avšak odmieta povoliť prístup do bytu a argumentuje tým, že sme práva využívať byt do konca trvania zmluvy vzdali predaním bytu. Naďalej však trvá na zaplatení nájmu za 02/2017, aj keď nám odopiera užívať byt. Moja otázka znie. Môže nam nájomca podľa vyššie popísaných skutočností odpierať prístup do bytu a zároveň požadovať uhradenie nájmu?

Úvodem dovolte, abych zmínil, že bez znalosti znění podnájemní smlouvy a formy, jakou došlo k dohodě o předání bytu před skončením doby podnájmu, mohu na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině s odkazem na úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Z vámi popsaných skutečností vyplývá, že jste s pronajímatelem uzavřel podnájemní smlouvu na dobu určitou (do 28. 2. 2017). S pronajímatelem jste se však před uplynutím doby podnájmu dohodli, že k předání bytu dojde dříve. Z bytu jste se vystěhovali a o předání bytu byl vyhotoven předávací protokol. Součástí dohody bylo také ujednání podmínek, za jakých budete povinni zaplatit nájemné do skončení doby podnájmu, a to buď tak, že pronajímatel po vás nebude požadovat zaplacení nájemného za měsíc únor, podaří-li se byt pronajmout, v opačném případě Vám dá na nájemné slevu. To de facto znamená, že jste se dohodli na změně podnájemní smlouvy, přičemž změna se týkala doby skončení nájmu.

Jestliže z podnájemní smlouvy vyplývá, že ji lze měnit jen písemnou formou, je možné namítat neplatnost celého ujednání o předání bytu pro nedostatek formy a trvat na možnosti užívat byt až do skončení doby podnájmu dle smlouvy. Jestliže pronajímatel užívání předmětu podnájmu neumožnil, nevznikl mu nárok na zaplacení nájemného za toto období.

Pokud však je možné podnájemní smlouvu změnit i jen ústní dohodou, pak lze právní jednání vykládat tak, že podnájem skončil předáním bytu a Vám alternativně vznikla povinnost zaplatit nájemné za měsíc únor 2017, případně ponížené o sjednanou slevu. Z vámi uvedeného nevyplývá, že by výše slevy byla dohodnuta předem, což nyní bohužel způsobuje dané komplikace.

Ve druhém případě tak může být předmětem sporu existence ústní dohody, její náležitosti, či jen dohodnutá výše poskytnuté slevy. Záleželo by na provedeném dokazování, což je vzhledem k ústní formě vždy komplikované a velice často jde o „tvrzení proti tvrzení“.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jednostranná neoprávněná výpověď ze strany nájemce

Jsem pronajímatelem bytu a dostala jsem jednostrannou výpověď ze strany nájemce zaslanou právní kanceláří. Domnívám se, že výpověď je neoprávněná. Jak mám postupovat, je třeba se rovnou obrátit na soud, nebo stačí odeslat doporučený dopis s důvody neoprávněnosti výpovědi?

Pokud máte jako pronajímatel za to, že nájem byl vypovězen neoprávněně, nemusíte se domáhat u soudu ani jiného orgánu určení, že tato skutečnost nastala. Nájemní vztah v takovém případě stále trvá a nájemce je povinen za podmínek a způsobem stanoveným v nájemní smlouvě plnit své povinnosti, včetně placení nájemného. Dovoluji si však upozornit, že zároveň vy budete povinna plnit své povinnosti z nájemní smlouvy, zejména pak umožnit nájemci nerušeně věc užívat.

Jelikož váš nájemce zřejmě počítá s tím, že výpověď je platná, a tedy že nájem uplynutím výpovědní doby skončí, vámi zmiňované formální oznámení že výpověď považujete za neoprávněnou, lze jen doporučit. Zároveň bych vám doporučil nájemci oznámit, že s ohledem na uvedené důvody neoprávněnosti výpovědi máte za to, že nájemní vztah dále pokračuje.

Je však pravděpodobné, že nájemce bude vystupovat z pozice, že nájem již skončil a dlužné nájemné nebude chtít hradit. Vaším následným krokem by s ohledem na to mohla být žaloba na zaplacení dlužného nájemného. Soud by v takovém případě mohl posoudit jako předběžnou otázku skutečnost, zda byl nájem vypovězen důvodně či nikoliv, a tedy zda vám vznikl nárok na dlužné nájemné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Dům, kde bydlí švagrová, se bude bourat. Má nárok na náhradní bydlení?

Dům, kde bydlí moje švagrová, se bude bourat (jestli k tomu skutečně dojde, není jasné, ale povolení stavebního úřadu je). Majitel jí poslal výpověď z nájmu (měla ho na dobu neurčitou, snad dekret). Má nárok na náhradní byt?

Bohužel z vašeho dotazu nevyplývá, kdo je vlastníkem bytu, ve kterém vaše švagrová bydlí, pročež vycházím z toho, že se jedná o běžného pronajímatele (včetně obce, města). Zároveň si dovoluji uvést, že bez znalosti ujednání obsažených v nájemní smlouvě mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Z občanského zákoníku vyplývá, že pronajímatel může nájem na dobu neurčitou vypovědět v tříměsíční výpovědní době mimo jiné z toho důvodu, že má být vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Tímto důvodem je beze sporu zbourání domu.

Bohužel povinnost pronajímatele zajistit nájemci náhradní bydlení zákon nestanoví. O této povinnosti lze teoreticky uvažovat v případě, jedná-li se o nájem bytu zvláštního určení (byt v domě s pečovatelskou službou, pro ubytování osob se zdravotním postižením apod.), neboť nájem bytu zvláštního určení lze vypovědět jen se souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil. Podmínkou udělení souhlasu může být zajištění náhradního bydlení pro nájemce.

Povinnost zajistit náhradní bydlení může vyplývat z nájemní smlouvy nebo např. z vyhlášky vlastníka bytu, je-li jím např. obec, město, apod., avšak nejedná se o běžný standard.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

Za jakých podmínek je majitelka oprávněna ponechat si část kauce?

Byli jsme nájemci bytu 3 roky a 3 měsíce. Smlouva s majitelkou byla na rok, pak se dvakrát prodlužovala (napsání dodatků jsme vždy iniciovali my). Poslední prodloužení skončilo 31. 7. 2016, žádný dodatek tentokrát sepsán nebyl. V září jsme majitelku informovali, že se na konci října stěhujeme za prací. Majitelka s termínem souhlasila, uskutečnily se prohlídky, byli vybráni noví nájemci. Nakonec jsme byt opustili 1. 11. 2016. Vymalováno a uklizeno bylo 4. 11., kdy si majitelkou pověřená osoba převzala byt (my jsme se nemohli osobně účastnit předání bytu). Původně nám bylo z kauce strženo 500 Kč za zničenou žaluzii. Pak nám ale majitelka oznámila, že si to rozmyslela a kvůli nedodržení 3 měsíční výpovědní lhůty si ponechá částku odpovídající půlce měsíčního nájmu (za listopad). Má na to právo (i když v čase, kdy jsme ji informovali o odchodu, už neplatila žádná smlouva a ona ústně souhlasila s termínem vystěhování)? 

Vzhledem k tomu, že mi bohužel nejsou známy všechny související okolnosti skončení nájmu a především vzájemná komunikace mezi vámi a pronajímatelkou, mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu dále citované právní úpravy.

Z uvedeného vyplývá, že jste v bytě bydleli se souhlasem pronajímatele i poté, co uplynula sjednaná doba nájmu. Dle obecné právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, platí, že v případě, kdy nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Pronajímatelka může své nároky dovozovat právě z tohoto ustanovení (§ 2285). Ve vašem případě však k jinému ujednání s největší pravděpodobností došlo a citované ustanovení se proto nepoužije.

Vaší dohodou s pronajímatelkou byla nejspíše uzavřena nová nájemní smlouva (vyžaduje se písemná forma, ale pronajímatel se nemůže dovolat neplatnosti pro nedostatek formy), a to na dobu určitou. Platí, že smlouvu na dobu určitou lze vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Toto pravděpodobně ujednáno nebylo, pročež nájemní smlouvu ani nebylo možné vypovědět a nájem zanikl ke sjednanému dni. Nad rámec uvádím, že by bylo zcela nepřiměřené, aby byla pro nájem v trvání 3 měsíců sjednána výpovědní doba v délce odpovídající této době nájmu.

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že pronajímatelce žádný nárok z titulu nedodržení výpovědní doby nevznikl a není oprávněna si ponechat část vámi složené jistoty (kauce).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemník způsobil škody v bytě. Jak je zdokumentovat?

Od poloviny září, kdy jsme náš byt pronajali, nám nájemník nezaplatil ani korunu. Vymlouval se, že mu zaměstnavatel nedává výplatu, což se potvrdilo jako výmysl. Používal i další druhy všelijakých výmluv, nicméně se nám ho nakonec podařilo přesvědčit k platbě 20 000 Kč (tzn. méně, než bylo stanoveno nájemní smlouvou) a k výpovědi dohodou ke dni 11. 11. 2016.
V inkriminovaný den se nájemník ale nedostavil, ale 20 000 Kč nám na účet převedl, klíče nechal na recepci bytového domu a chtěl, abychom dohodu
o výpovědi podepsali a nechali na recepci. Při kontrole bytu bylo zjištěno, že vypnul lednici a voda z ní (z malého mrazáku) vytekla na podlahu a rozklížila tím část dřevotřískových desek kuchyně. Jakým způsobem máme postupovat? Tzn. jak zdokumentovat škodu? Jsou třeba další svědci, resp. nějaký znalec, který určí, že šlo o škodu způsobenou opravdu nesprávně odmrazenou lednicí/mrazákem? A jak následně náklady na opravu dostat z nájemníka, který nekomunikuje a veškerou vinu popírá?

Z vámi uvedených skutečností vyplývá, že v případě bývalého nájemce lze uvažovat nad několika pohledávkami, které vám za ním mohly vzniknout. Bohužel bez znalosti konkrétních ujednání obsažených v nájemní smlouvě, dohodě o ukončení nájmu bytu a bližších časových souvislostí mohu na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině, především s odkazem na úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Otázka dlužného nájemného je poměrně jednodušší záležitostí, neboť dlužného nájemného se lze domáhat u soudu ne příliš komplikovanou žalobou, a to včetně zákonných úroků z prodlení. Náklady na soudní řízení se odvíjí od výše žalované částky. V případě vašeho úspěchu ve věci pak soud rozhodne i o povinnosti žalovaného (nájemce) zaplatit vám náhradu nákladů tohoto řízení. 

V případě způsobené škody (rozklížení dřevotřískových desek kuchyně) je žaloba a soudní řízení o náhradu škody složitější a tedy i nákladnější záležitostí, a to především vzhledem k poměrně náročnému dokazování vzniku škody, osoby škůdce, porušením jeho povinnosti a příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a vznikem škody. Samozřejmě čím důkladněji je vzniklá škoda zdokumentována, tím lépe. Z Vámi popsané situace však vyplývá, že klíče od bytu se nějaký čas nacházely mimo dispozici nájemce, který např. může tvrdit, ačkoli toto není příliš pravděpodobné, že se klíčů od bytu někdo zmocnil a následně způsobil škodu, tím pádem za škodu neodpovídá on. Záleží proto na zmíněných časových souvislostech a především na provedeném dokazování v předmětném řízení. K prokázání nároku lze navrhnout svědecké výpovědi, listinné důkazy (např. nájemní smlouva), záznam komunikace mezi Vámi a nájemcem apod.

V obou případech doporučuji věc dále konzultovat s právníkem a ve druhém případě především zvážit, jaké by byly náklady sporu o náhradu škody v poměru k vynaloženým nákladům na odstranění škodlivých následků, tj. zda by bylo vedení sporu ekonomicky výhodné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

Rozbitá pračka a myčka a výpověď z nájmu

Pronajali jsme si byt, jehož součástí byla i pračka. Asi po roce bydlení se rozbila, jelikož jsme měli ve smlouvě finanční strop 1000 Kč na drobné opravy a oprava byla za 1300 Kč, majitelé uhradili zbytek. Po půl roce se pračka rozbila opět, ovšem oprava už nebyla možná. Dohodli jsme se nakonec, že majitelé koupí pračku novou. Když jsem ji objednala a zaplatila, napsali mi, že nám ji neproplatí, a jako argument uvedli, že máme malé děti a často pereme, a tím dochází k většímu opotřebení. A že jako majitelé nemají povinnost kupovat novou pračku. Jelikož byla pračka předmětem nájmu, tak se domnívám, že došlo k porušení smlouvy, protože oni tu povinnost mají. Na základě této zkušenosti jsem podala výpověď. Smlouvu máme do konce dubna, původně nám slíbili prodloužení, ale teď přišli s tím, že nám to nemohou zaručit. Mám tedy dle smlouvy tříměsíční výpovědní lhůtu. Chci se ovšem odstěhovat dřív. Je to možné? A jako důvod třeba použít ten problém s pračkou? Dále se nám jako naschvál rozbila myčka, byla 10 let stará a odešlo čerpadlo. Oprava bude cca 4 tisíce. Máme ji povinnost uhradit? Opět nám slíbili, že opravu zaplatí, ale obávám se, že to dopadne stejně. Případně budou argumentovat novým zákoníkem, i když máme ve smlouvě jen těch 1000 Kč jako limit. Když to mám písemně v sms slíbené, že to zaplatí převodem na účet a pak nezaplatí, mám právo odečíst si tu částku třeba z nájmu?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména konkrétní znění Vaší nájemní smlouvy, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu a věcí.

Co se týče vašeho prvního dotazu k odstěhování se z bytu, dovolte mi k tomu uvést, že v případě výpovědi z nájmu bytu nájem končí až uplynutím výpovědní doby. Po dobu běhu výpovědní doby jsou tak nájemce a pronajímatel stále zavázaní k plnění práv a povinností z nájemní smlouvy, včetně vašeho práva byt užívat a povinnosti platit nájemné. K tomu si však dovolím uvést, že užívat byt je výhradně vaše právo, které můžete a nemusíte využívat. Z důvodu povinnosti platit nájemné však většinou v takovém případě doporučuji, aby došlo k dohodě s tím, že pronajímatel bude mít byt k dispozici a nájemce nebude povinen platit nájemné během výpovědní doby.

Co se týče vašeho dotazu ohledně opravy myčky, nájemce je obecně povinen dle § 2257 občanského zákoníku hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Ostatní úhrady dopadají na pronajímatele. Co je drobnou opravou stanovuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb., v jehož § 5 se uvádí, že za drobnou opravu se (nad rámec konkrétně jmenovaných věcí) považuje též náklad na jednu opravu, který nepřesáhne částku 1000 Kč. Úhradu opravy myčky v hodnotě 4000 Kč tak za drobnou opravu považovat nelze.

Nad rámec výše uvedeného bych si dovolil vám doporučit za pronajímatele bez předchozího výslovného písemného pokynu nic neobjednávat ani nekupovat. Pokud Vám však tento pokyn dal a následně z jeho strany nedošlo k úhradě kupní ceny, jste oprávněna po něm vymáhat zaplacení kupní ceny.

Pokud je myčka součástí nájmu, pak má pronajímatel povinnost odstranit její poškození či vadu v přiměřené době po jejím oznámení, jinak může vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemnice se odmítá vystěhovat

Pronajímám byt ve svém rodinném domě. Smlouvu jsem s nájemnicí sepsala na dobu určitou, jeden rok, s automatickým prodloužením o další rok, s výpovědí 1 měsíc. Nyní po 3 letech se blíží konec smlouvy a já jsem se chtěla s nájemnicí domluvit na výpovědi. Ona mi řekla, že výpověď nepodepíše, protože se nebude stěhovat teď na zimu. Chtěla jsem jí dát více času na hledání nového bydlení, a tak jsem jí nabídla, že se může vystěhovat do 31. 12. 2016, ale opět jsem neuspěla. Zase mi to nepodepsala, i když měsíc navíc jsem ve výpovědi uvedla. Jelikož máme stejný vchod a situace se zde zhoršuje, rozhodla jsem se jí výpověď (tentokrát už bez měsíce navíc) poslat emailem i poštou, ale už to nestihnu, aby byla doručena do konce měsíce.  Stále se se mnou hádá, že je její manžel nemocný a že se nevystěhují dříve, jak na jaře, a to ještě není jisté.

Úvodem mi dovolte uvést na pravou míru povahu výpovědi z nájmu bytu. Výpověď je jednostranným právním jednáním, které je pronajímatel oprávněn učinit pouze ze zákonem stanovených výpovědních důvodů, případně z důvodů uvedených v nájemní smlouvě, pokud nezkracují nájemcova práva nad rámec zákonné úpravy. Nájem poté končí uplynutím výpovědní doby a nájemci jsou poslední den výpovědní doby povinni byt odevzdat.

Jako jednostranné právní jednání je výpověď vůči nájemci účinná okamžikem dojití do jeho sféry, tj. například převzetím dopisu od poskytovatele poštovních služeb a nevyžaduje tedy jeho souhlas.

Co se týče výpovědní doby, občanský zákoník stanovuje tuto dobu v délce tří měsíců (například z důvodu hrubého porušení povinností nájemce, má-li být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a z dalších důvodů uvedených v ust. § 2288 občanského zákoníku) nebo zcela bez výpovědní doby při porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem. S ohledem na skutečnost, že dle ust. § 2235 občanského zákoníku se nepřihlíží k ujednáním zkracujícím nájemcova práva, mohlo by se vyložit, že sjednáním výpovědní doby v délce 1 měsíce došlo ke zkrácení práv nájemce. Pokud by se tedy jednalo o výpověď z důvodů uvedených v § 2288, u nichž běží tříměsíční výpovědní doba, z opatrnosti bych vám doporučil, aby došlo k zachování výpovědní doby v délce tří měsíců.

Co se týče dalších způsobů skončení nájmu, doporučuji vám důkladně prostudovat ustanovení vaší nájemní smlouvy týkající se prodlužování nájmu. V rámci těchto ujednání může být zakomponováno, že nájem se za splnění určitých okolností neprodlužuje. Touto okolností může být například doručení nesouhlasu pronajímatele s prodloužením nájmu. Pokud by se v takovém případě nájem neprodlužoval, skončil by uplynutím doby bez nutnosti strpět běh výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Má výpověď se podle nájemní smlouvy "řídí platnými předpisy". Jak mám konkrétně postupovat?

Měla jsem smlouvu na pronájem bytu na dobu určitou do 1. 9. 2016, od pronajímatele jsem ještě měsíc a půl od skončení smlouvy nedostala novou nájemní smlouvu a byt stále užíváme. Nyní bych ale ráda dala výpověď z nájmu, ve staré smlouvě mám ohledně výpovědi jen větu, že se řídí platnými právními předpisy nebo něco v tom smyslu. Poraďte mi prosím, jak postupovat a jakou výpověď podat, abych se mohla co nejdříve odstěhovat do nového a nemusela zde již platit. 

Pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou s tím, že nájem trvá do 1. 9. 2016, znamená to, že není třeba dávat výpověď nebo jinak formálně ukončovat nájem. Váš nájem je tak možné považovat dle smlouvy za skončený ke dni 2. 9. 2016, kdy formálně vzato od 2. 9. 2016 užíváte byt bez právního titulu.

Vaší povinností jakožto nájemce bylo dle § 2292 občanského zákoníku, abyste byt odevzdala v den, kdy nájem končí. Za odevzdaný se má byt tehdy, obdrží-li pronajímatel klíče a je mu umožněn přístup do bytu anebo opustíte-li byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoliv pochybností mít za skončený. Z opatrnosti bych Vám však doporučil předat byt za přítomnosti pronajímatele a s předávacím protokolem, čímž můžete předejít případným nárokům pronajímatele z poškození bytu, jeho vad a případně nadměrného opotřebení.

Vedle toho si vás dovoluji upozornit, že nájem může být prodloužen mlčky. Pokud užíváte jakožto nájemce byt tři měsíce po skončení nájmu a pronajímatel vás písemně nevyzve k opuštění bytu, platí dle § 2285 občanského zákoníku, že nájem je znovu ujednán na tutéž dobu jako v původní nájemní smlouvě, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě pokračujete za stejných podmínek jako ve vaší původní nájemní smlouvě a nájem je tak možné ukončit pouze za podmínek vyplývajících ze zákona nebo smlouvy. Výpověď daná nájemcem z nájmu na dobu určitou je však omezena relativně úzkým okruhem výpovědních důvodů, když je nájemce oprávněn dát výpověď především změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku vycházely.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bych vám doporučil se s pronajímatele dohodnout na způsobu ukončení a předání bytu tak, aby byly v důsledku vyloučeny pochybnosti o jeho skončení a řádném odevzdání.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Byt je pronajatý bez smlouvy. Jak je to potom s výpovědí?

Jsme vlastníky bytu, který je pronajatý bez smlouvy, pouze s větou, že na dotyčnou osobu přechází všechna práva a povinnosti spojené s užíváním bytové jednotky. Teď bychom se chtěli do bytu nastěhovat osobně. Jak to vypadá s výpovědí? Dotyčná osoba platí pouze poplatky určené společnosti vlastníků domu. Žádné dodatečné nájemné nám neplatí. Na této adrese má nahlášený trvalý pobyt.

vzhledem k tomu, že uvádíte, že osoba užívající byt Vám za něj neplatí nájemné, nelze dle mého názoru závazek kvalifikovat jako nájem, neboť podstatou nájemního vztahu je dle ustanovení § 2201 občanského zákoníku, to, že se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Placení poplatků za plnění související s užíváním bytu nelze považovat za platbu srovnatelnou s nájemným, neboť se jedná o obvyklé náklady spojené s užíváním věci, které nese osoba užívající byt ze svého.

Přenechání věci k užití jinému bez jakéhokoli protiplnění, de facto ve Vašem případě „nájem“ zadarmo, se označuje jako výprosa či výpůjčka, a to podle toho, zda bylo mezi Vámi a osobou užívající byt ujednáno, na jakou dobu se jí být k užití přenechává, nebo zda toto ujednáno nebylo.

Jestliže jste se s osobou, která bydlí ve Vašem bytě, domluvili (stačí ústní formou), že byt může užívat po určitou dobu, můžete se jako vlastníci bytu – půjčitelé, dle ustanovení § 2198 občanského zákoníku domáhat předčasného vrácení bytu v případě, užije-li vypůjčitel – osoba žijící v bytě, byt v rozporu s tím, co bylo ujednáno, nebo tehdy, potřebujete-li nevyhnutelně byt vrátit z důvodu, který jste nemohli při uzavření smlouvy o výpůjčce (stačí ústní formou) předvídat. To, že se předčasného vrácení lze domáhat, by však rovněž muselo být předem ujednáno.

Z Vašeho popisu situace však vyvozuji, že doba, po kterou může třetí osoba byt užívat, konkrétně stanovena nebyla, a proto se ve Vašem případě s největší pravděpodobností jedná o tzv. výprosu. Dle ustanovení § 2190 odst. 1 občanského zákoníku pak platí, že vrácení věci – ve vašem případě bytu, se může ten, kdo věc výprosníkovi – osobě užívající byt, přenechal, domáhat podle libosti, tj. bez jakékoli výpovědní doby, nebyla-li ujednána. Výprosník by měl byt uvolnit v době, kterou mu k tomu stanovíte.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Změna vlastníka a ukončení nájemní smlouvy

Je uzavřená nájemní smlouva na nemovitost k bydlení (RD, pozemek, stodola) na dobu neurčitou. Nemovitost se prodává a nový majitel plánuje rozsáhlou rekonstrukci a následně zde chce bydlet se svou rodinou. Je v pořádku, pokud bude ukončení nájmu ze strany současného majitele výpovědí bez uvedení důvodu (§2231 NOZ), případně jako důvod, že nemovitost bude nový majitel užívat k vlastnímu bydlení po realizaci rozsáhlé rekonstrukce?

Samozřejmě neznám veškeré okolnosti případu, ale obecně platí, že byl-li na základě nájemní smlouvy nájemci přenechán k zajištění bytových potřeb nájemce nebo členů jeho domácnosti dům, bude se právní vztah řídit přiměřeně ustanoveními zákona o nájmu bytu. Nájem bytu přitom lze vypovědět ze strany pronajímatele jen z důvodů uvedených v zákoně, přičemž tyto důvody nelze v nájemní smlouvě dále rozšiřovat.

Změna vlastníka nemovitosti pak není důvodem, pro který lze nájemní smlouvu platně vypovědět. Práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy automaticky přejdou na nového vlastníka.

Z důvodu přestavby rovněž obecně není možné nájem zcela vypovědět a proti takto podané výpovědi se tak lze úspěšně bránit u soudu. Dále obecně platí, že do rekonstrukce za trvání nájemního vztahu se pronajímatel může pustit jen se souhlasem nájemce, případně tak, aby nájemci nevzniklo větší nepohodlí. I v případě souhlasu nájemce nicméně pronajímatel nese náklady spojené s vystěhováním a užíváním náhradního ubytování po dobu přestavby.

Výjimkou by byla situace, kdy by přestavba probíhala z důvodu veřejného zájmu, tedy zejména na příkaz veřejné moci (stavebního úřadu apod.), pak by výpověď pravděpodobně byla oprávněná.

Nový vlastník nicméně může nájem vypovědět z důvodu, že byt bude sám užívat, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Je kratší než tříměsíční výpovědní lhůta nezákonná?

V nájemní smlouvě na dobu určitou (1 rok) jsem si s pronajímatelem domluvil dvouměsíční výpovědní lhůtu (ve smlouvě je přímo uvedena). Smlouvu musím z důvodu přijití o práci vypovědět. Pronajimatel při tomto aktu sdělil, že kratší než tříměsíční výpovědní doba je nezákonná, a že budu tedy muset strpět tříměsíční výpovědní dobu. Chci se zeptat zda je jeho interpretace správná?   

Zde velmi záleží, jak je dané ujednání nájemní smlouvy přesně koncipováno. Zákon totiž obecně nepřipouští žádné zkrácení práv nájemce dle ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, což má níže uvedené následky:

Výpovědní doba při výpovědi ze strany pronajímatele činí dle zákona tři měsíce, přičemž tuto výpovědní dobu nelze v nájemní smlouvě zkrátit. Opačné ujednání smlouvy by bylo tzv. zdánlivé, tzn. že by se na něj hledělo, jako kdyby ve smlouvě vůbec nebylo. Pokud přitom ve smlouvě ujednání o délce výpovědní doby při výpovědi ze strany pronajímatele není, aplikuje se přímo zákon a výpovědní doba tak činí tři měsíce.

Výpovědní doba při výpovědi ze strany nájemce činí dle zákona rovněž tři měsíce, přičemž tuto výpovědní dobu v nájemní smlouvě zkrátit lze. Taková odchylka od zákona by totiž byla ve prospěch nájemce.

Máte-li tedy v nájemní smlouvě ujednání, které se týká výhradně zkrácení výpovědní doby při výpovědi ze strany nájemce, je vše v pořádku, ujednání nájemní smlouvy má přednost před zákonem a strany se jím budou řídit.

Pokud máte nicméně v nájemní smlouvě ujednání, které se týká výpovědní doby jak v případě výpovědi ze strany nájemce, tak v případě výpovědi ze strany pronajímatele, obávám se, že dle zásady uvedené v druhém odstavci této odpovědi se nebude k danému ujednání přihlížet, a bude se na něj tedy hledět, jako by ve smlouvě nebylo.

Jak jsem již uvedl výše, v takovém případě se pak bude aplikovat vždy zákonná délka výpovědní doby, která činí tři měsíce.

Upozorňuji nicméně, že se jedná jen o jeden z výkladů uvedeného ustanovení o ochraně nájemce. Konečné řešení dané otázky přinese až ustálení soudní rozhodovací praxe prostřednictvím sjednocujících rozhodnutí vyšších soudů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Čtyři psi v 1 + 1 a výpověď z nájmu

Mám dva lidi v podnájmu v 1+1, kteří chovají čtyři psy. Sousedé si stále stěžují na štěkot a já mám obavy z nadměrného opotřebení bytu. Nevím, jestli jim můžu v souvislosti s neúměrným počtem psů dát výpověď. Slíbili, že alespoň dva psy dají pryč, ale stav trvá beze změny již delší dobu. Pokud podnájemníkům skončí nájemní smlouva, musím jim dát výpovědní lhůtu, nebo koncem nájemní smlouvy nájem zaniká automaticky dnem ukončení?

Předně uvádím, že ve své odpovědi vycházím z toho, že se jedná skutečně o nájemní vztah, tedy že jste vlastníkem bytu a ten dále pronajímáte. Pokud by se jednalo o podnájem, tedy pokud byste byl nájemcem bytu a ten dále podnajímal, závěry uvedené níže nelze bez dalšího aplikovat.

Obecně bohužel platí, že nájemce je oprávněn v bytě chovat zvíře, přičemž ani v nájemní smlouvě toto jeho právo nelze v zásadě nijak omezit. Na druhou stranu chov zvířete nesmí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu působit obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Při posuzování výše zmíněných obtíží a přiměřenosti poměrům se zohledňuje povaha bytu či domu (například v rodinném domě na venkově lze spíše chovat psa než v malém bytě v centru města), druh zvířete (pes například zatěžuje okolí více než pavouk), množství chovaných zvířat (větší množství zatěžuje okolí více) a dále například nebezpečí pro okolí a hlučnost zvířete.

Neznám přirozeně veškeré okolnosti případu, ale mám za to, že pokud se jedná o městský byt o dispozici 1+1, je chov čtyř psů zjevně nepřiměřený a lze mít za to, že vám a okolí působí obtíže.

V takovém případě můžete požadovat ukončení nepřiměřeného chovu zvířat a pokud by tak nájemce neučinil, pak můžete nájem vypovědět pro hrubé porušení povinností nájemce (s tříměsíční výpovědní dobou). V případě zcela zásadního obtěžování okolí a ničení bytu, by pak teoreticky bylo možné nájem vypovědět i bez výpovědní doby pro porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem.

Nájemce by měl předat byt zpět ve stavu, ve kterém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení. Pokud by tak neučinil a byt byl následkem nepřiměřeného chovu poškozen, máte samozřejmě právo požadovat po nájemci náhradu majetkové škody vzniklé porušením jeho povinnosti z nájemního vztahu.

Pokud navíc chov zvířat vyvolal potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu a tyto náklady by po Vás ostatní vlastníci bytů (resp. SVJ) požadovali, můžete po nájemci požadovat také proplacení těchto nákladů.

Odpověď - část 2:

Nájem bytu může typicky (mimo jiné) skončit následujícími způsoby: jednostrannou výpovědí, dvoustrannou dohodou a uplynutím doby.

Pokud byste se rozhodl nájem vypovědět z důvodů dle první části mé odpovědi, je nutné zachovat písemnou formu výpovědi a doručit ji druhé straně prokazatelnou formou (doporučený dopis s dodejkou či osobně oproti potvrzení kopie apod.). Samotná výpověď musí obsahovat poučení o právu nájemce vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání její oprávněnosti soudem, v opačném případě je výpověď neplatná. Výpověď dále musí obsahovat výpovědní důvod.

Pro případ sporu (nájemce může navrhnout u soudu přezkum oprávněnosti výpovědi) je vhodné mít připravené důkazy o porušení povinnosti nájemce – v tomto případě o chovu nepřiměřeného počtu psů. V úvahu budou zřejmě připadat zejména svědecké výpovědi sousedů apod.

Nájem může dále skončit dohodou, a to k vzájemně dohodnutému dni.

Konečně může nájem sjednaný na dobu určitou skončit také uplynutím sjednané doby. V takovém případě nájem skončí uplynutím posledního dne sjednané doby automaticky a nájemce by měl být nejpozději tento den připraven odevzdat byt zpět pronajímateli.

Upozorňuji, že pokud by nájemce byt neodevzdal a dále jej užíval, je nutné jej nejpozději do tří měsíců ode dne skončení nájmu písemně vyzvat k opuštění bytu, jinak platí, že je nájem znovu ujednán na stejnou dobu jako dříve (nejvýše na dobu dvou let).

Pokud by nájemce i přes výzvu byt stále odmítal opustit, je nutné obrátit se na místní soud s tzv. žalobou na vyklizení nájemce. Soud rozsudkem rozhodne o vyklizení nájemce a soudní exekutor či soudní vykonavatel následně vystěhuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Maminka dostala výpověď z bytu z důvodu "nepořádku v bytě"

Mám starou maminku. Přestože je platící, dostala výpověď z bytu. Z důvodu nepořádku v bytě, který jsme ochotni vyřešit (dát do pořádku). Maminka zde bydlí 47 let. Chceme se ještě domluvit s majitelem. Pokud nedojde k dohodě, jak máme situaci řešit?

Pronajímatel má sice obecně možnost vypovědět nájem z důvodu hrubého porušení povinností nájemce, je však otázkou, zda nepořádek v bytě pod takové vymezení spadá. Nemůžeme sice soudit v čem nepořádek v bytě spočíval, ani neznáme znění nájemní smlouvy, ale za normálních okolností by se mohlo jednat nanejvýš o drobné porušení nájemní smlouvy.

V takovém případě by pronajímatel mohl nájem vypovědět až pokud by došlo k několikanásobnému opakovanému porušení dané povinnosti. Vaše maminka má možnost bránit se u soudu žalobou na určení neoprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců ode dne, kdy jí výpověď byla doručena.

Upozorňuji dále, že výpověď musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o možnosti vznést proti ní námitky a bránit se u soudu shora uvedeným způsobem. V opačném případě je výpověď automaticky neplatná.

Dále uvádím, že pronajímatel nemůže maminku bez dalšího vystěhovat. V případě, že byste svá práva hájili u soudu výše uvedeným způsobem, musí pronajímatel nejprve vyčkat výsledku soudního řízení a teprve poté se může domáhat tzv. vyklizení v dalším soudním řízení. Teprve poté, kdy soud o vyklizení rozhodne může požádat soudního vykonavatele či exekutora o vystěhování maminky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak dát vědět pronajimateli stávajícího bytu, že se budu stěhovat?

Chci se odstěhovat do jiného bytu v jiném městě, na který mám už složenou kauci. Jak dát vědět pronajimateli stávajícího bytu, že se budu stěhovat? Nájemní smlouvu jsem měla na dobu určitou (jeden měsíc), pronajímatel ji neprodloužil, ale byt užívám dál již 3. měsíc a platim řádně nájemné. V nájemní smlouvě je uvedeno, že nájem zanikne písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí. Dále v případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím této doby bez nároku na bytovou náhradu. Stačí tedy poslat pronajimateli písemnou dohodou nebo výpověď?

Nejprve mi dovolte uvést, že z vašeho dotazu je bohužel relativně obtížné zjistit, zda se na vaši nájemní smlouvu budou vztahovat ustanovení zákona o nájmu bytu, když tato se primárně vztahují na dlouhodobější nájmy, či obecná ustanovení o nájmu či ubytování. K tomu, abychom mohli právní vztah podřadit pod odpovídající kategorii, bych se musel seznámit se samotnou nájemní smlouvou a dalšími okolnostmi případu, zejména bych musel vědět, zda máte i jiné bydliště, za jakým účelem k nájmu bytu došlo apod.

Obecně se dá nicméně říct, že pokud byt užíváte po určitou dobu poté, kdy měl původní nájem sjednaný na dobu určitou skončit, a pronajímatel Vás v tomto období nevyzve k vystěhování z bytu, je nájem znovu ujednán na původní dobu. V závislosti na tom, o jaký právní vztah se jedná (viz první odstavec výše) k znovuujednání nájmu dojde buď již po jednom měsíci nebo nejpozději po třech měsících.

Uvedené nicméně neplatí, je-li v nájemní smlouvě ujednáno něco jiného.

Budeme-li tedy předpokládat, že se jedná skutečně o nájem bytu a tento nájem byl ujednán na jeden měsíc ode dne 1. 6. 2016 do dne 30. 6. 2016, nájem skončil dne 30. 6. 2016. Okamžikem, kdy byl byt z vaší strany užíván po dobu tří měsíců od skončení nájemní smlouvy, tedy uplynutím dne 30. 9. 2016, byl nájem opět automaticky ujednán na původní dobu jednoho měsíce, tedy do dne 31. 10. 2016. Poté nájem opět skončil a opět běží tříměsíční lhůta, ve které Vás pronajímatel může vyzvat k opuštění bytu a Vy zároveň můžete z bytu kdykoliv odejít a předat jej pronajímateli.

Pro odstranění všech pochybností by nicméně nejspíše bylo vhodné uzavřít o ukončení nájmu s pronajímatelem dohodu či se alespoň ujistit, že s vaším odstěhováním souhlasí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak je v zákoně o podnájmu řešeno těhotenství?

Chtěla bych se zeptat, jak je v zákoně o podnájmu ošetřeno otěhotnění. Jsem v situaci, že bydlím sama v podnájmu (jedna místnost v 3+1), a dostala jsem se do situace, že jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství. Jaké z tohoto vyplývají povinnosti pro mne a může mne majitel bytu vyhodit z podnájmu na základě toho že jsem těhotná?

Co se týká podnájmu jako takového, bohužel zákon podnájemní vztahy a práva a povinnosti z nich plynoucí v zásadě neupravuje. Rozhodné je tedy zejména znění podnájemní smlouvy. Pokud ani v podnájemní smlouvě práva a povinnosti smluvních stran nejsou stanovena, použije se na podnájem právní úprava podnájmu nejbližší, což by v daném případě byl s největší pravděpodobností nájem bytu. Upozorňuji však, že soudní praxe v obdobných otázkách není prozatím zcela ujednocená.

Co se týká těhotenství, nejedná se dle zákona o důvod, pro který by bylo možné nájem bytu vypovědět. Pokud by se tak stalo, můžete se bránit soudně, přičemž až do konečného rozhodnutí Vás nájemce ani pronajímatel vystěhovat nemůže.

S ohledem na těhotenství a vše s tím spojené však doporučujeme pokusit se spíš otevřeně dohodnout a případně bydliště změnit dobrovolně (pokud je to alespoň trochu možné), když soudní spory by pravděpodobně nedělaly dobře Vám ani dítěti.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kdy může majitel dát výpověď z bytu

Je možné, aby pronajímatel dal výpověď osobě, která v bytě bydlí více než 30 let, pouze a jen z důvodů, že je cizinec i jeho manželka, a v bytě, kde bydlí v pronájmu sám, "údajně" dostal výpověď poté, co se majitel dozvěděl, že najednou vlastní byt, a to je důvod pro výpověď? Neboť nový zákoník říká jiné důvody, třeba když se rozvede a potřebuje byt pro sebe či svou manželku-manžela, ale toto tam jako důvod není uvedeno.

Pokud se jedná o nájem na dobu neurčitou, může skutečně pronajímatel nájem vypovědět, má‑li byt být užíván pronajímatelem nebo potřebuje-li jej pronajímatel pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela. V případě, že se tedy pronajímatel chystá byt sám užívat, nemusí nijak dále zdůvodňovat, proč tomu tak je, a může váš nájem vypovědět.

V případě, že by pronajímatel byt potřeboval pro příbuzného, musel by v případném sporu doložit, že příbuzný byt skutečně potřebuje k uspokojení své bytové potřeby.

Pokud by pronajímatel byt nevyužil pro sebe, ale výpovědní důvod byl jen záminkou k vašemu vystěhování, můžete se domáhat toho, aby vám pronajímatel byt opět pronajal či případně nahradil škodu, která vám výpovědí nájmu vznikla.

Upozorňuji dále, že výpověď musí být písemná, musí obsahovat výpovědní důvod a musí obsahovat poučení o tom, že proti ní lze podat námitky a navrhnout přezkoumání její oprávněnosti soudem.

Pokud z jakéhokoliv důvodu s výpovědí nesouhlasíte, můžete do dvou měsíců ode dne jejího doručení podat k soudu návrh na přezkoumání, zda je výpověď oprávněná. Až do skončení soudního řízení a případného navazujícího soudního řízení o vyklizení bytu, můžete byt užívat a majitel vás svépomocí vyklidit nemůže.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Pronajímáme byt třem studentům. Je nutné rozepisovat částku za nájem a služby, nebo postačí jedna suma?

Budeme pronajímat byt třem studentům, kteří jsou kamarádi. V nájemní smlouvě uvedeme všechny tři se stejnými právy a povinnostmi. Pokud uvedeme ve smlouvě částku nájemného a částku za služby spojené s užíváním bytu, musíme tuto částku za služby vyúčtovat? Nebo je lepší uvést jednu celkovou částku? 

Částku odpovídající nájemnému a platbám za plnění související s užíváním bytu (služby) lze stanovit jako jedinou paušální platbu, která nepodléhá vyúčtování. Je však nutné mít na paměti, že v případě nájmů delších dvou let či nájmu na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platby za dodávky tepla a teplé vody, studené vody a odvodu odpadních vod, a je tedy nutné vyúčtovat náklady na tato plnění dle skutečného odběru.

Pokud určíte nájem i platby za služby jedinou paušální částkou, doporučujeme zejména, aby tak bylo stanoveno zcela jasně. V opačném případě by mohlo dojít k pochybnostem, zda má být částka vyúčtována či nikoliv.

Konečně k druhému dotazu – nelze jednoznačně uvést, co je pro pronajímatele výhodnější. Záleží vždy na situaci a na preferencích pronajímatele.

Obecně ale lze mít za to, že pokud bude platba za služby stanovena paušálem, nájemce jistě nebude šetřit. V případě tří studentů, u kterých lze očekávat i návštěvy, mohou potom skutečné náklady na služby (zejm. energie) dosáhnout relativně vysokých částek. Doporučovali bychom tedy spíše náklady na služby rozúčtovat podle skutečné spotřeby a požadovat platbu měsíčních záloh.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak postupovat, když chci dát nájemci výpověď?

Pronajímám byt na dobu určitou. Zajímá mě, jak postupovat, pokud chci nájemci dát výpověď. Je nutné uvádět důvod výpovědi, pokud podle smlouvy uplynula doba, na kterou byl byt pronajat?

Pokud se jedná o nájem na dobu určitou, nájem skončí automaticky uplynutím doby nájmu. Výpověď tedy není v daném případě nutná. Postačí toliko vyzvat nájemce k opuštění bytu a k jeho předání zpět pronajímateli.

Pokud by k výzvě nedošlo nejpozději do tří měsíců od skončení doby nájmu a nájemce by byt nadále užíval, nájem by byl ze zákona prodloužen (resp. znovuujednán) na stejnou dobu, nejvýše však na dobu dvou let. V nájemní smlouvě je pak možné danou zákonnou úpravu určitým způsobem upravit.

Pokud by k tomuto došlo, nájem bude opět účinně sjednán a vypovědět ho bude možné jen z důvodů stanovených zákonem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Platí pro mně tříměsíční výpovědní lhůta, když mám stanoveno datum ukončení nájemní smlouvy?

Mám podepsanou smlouvu na dobu určitou u společnosti RPG byty. Smlouva končí 14. listopadu 2016. Volala jsem na jejich infolinku, že si smlouvu nepřejeme prodlužovat z důvodu stěhování, a bylo mi sděleno, že si máme podat písemnou výpověď, která začne běžet dne 1. 10. 2016 a je tam nastavena 3. měsíční výpovědní lhůta. Je možné, aby to tak nastavili, když mám jasně ve smlouvě napsáno, že smlouva mi končí 14. listopadu? 

Obecně platí, že smlouvu na dobu určitou není nutné vypovídat a nájem automaticky skončí uplynutím sjednané doby. Končí-li tedy doba nájmu dne 14. 11. 2016, postačí být k tomuto dni připraven k předání bytu. Není nutné nájem vypovídat ani činit jakékoliv jiné úkony.

S nájemními smlouvami některých realitních a jiných společností jsou nicméně obvykle určité problémy, zejména protože do smluv zakotvují klauzule o automatickém prodloužení nájmu. Lze mít za to, že by se mohlo jednat i o Váš případ a informace, že je nutné nájem vypovědět je ve skutečnosti informací, že je nutné oznámit, že si nepřejete nájem prodlužovat.

V každém případě vám bez znalosti smlouvy nemohu zcela přesně poradit. Doporučujeme tedy vyhledat advokáta, který smlouvu posoudí a výše uvedené domněnky vám potvrdí či vyloučí a rovněž navrhne odpovídající řešení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kvůli elektroměru nechce majitel podepsat předávací protokol

Majitel nám zaslal ukončení smlouvy o podnájmu z důvodu plánovaného prodeje bytu. Po tříměsíční výpovědní lhůtě jsme předávali byt a opisovali údaje ohledně energií do předávacího protokolu, který byl součástí smlouvy o podnájmu. Počet vrácených klíčů, spotřebičů, celkový stav bytu, voda a otop, to vše proběhlo v pořádku, ale opis elektrické energie z elektroměru nebyl možný, jelikož došlo k jeho demontáži. Smlouva na elektřinu byla mezi mnou a EONem (je uvedeno i v nájemní smlouvě, že si podnájemce zařídí elektrickou energii sám), a tudíž jsem ji ukončil několik dnů předem, jelikož jsem již byl přestěhován do jiného bytu. Majitel bytu nepodepsal předávací protokol, jelikož do kolonky se stavem elektroměru neměl co zapsat. A poté mi v e-mailu oznámil, že kvůli tomu smlouva nadále pokračuje. Chci se zeptat, zda má právo si do předávacího protokolu uvést věci, které mu nepatří (elektroměr patří EONu) a kvůli tomu nepodepsat protokol. A zda je má povinnost mu teď zařizovat znovupřipojení elektroměru zpět. Byt byl jinak předán v naprostém pořádku za přítomnosti pěti svědků. Mohu předání považovat za vyřízené a jeho výzvy ignorovat?

Předpokládám, že jste ve svém dotazu cílil spíše na vztah nájemní než podnájemní, když na některých místech zmiňujete „majitele“ bytu. V tomto smyslu tedy na daný dotaz také odpovídám. Upozorňuji nicméně, že v právní úpravě nájmu a podnájmu jsou zásadní rozdíly a dané termíny a právní vztahy není vhodné zaměňovat.

Pro úplnost rovněž uvádím, že prodej bytu sám o sobě nepředstavuje výpovědní důvod, pro který by bylo možné nájem vypovědět. Za normálních okolností nájem naopak trvá i po převodu vlastnického práva za původně ujednaných podmínek s tím, že dojde toliko ke změně na straně pronajímatele.

K vašemu dotazu uvádím, že podle zákona není podmínkou předání bytu podepsaný předávací protokol a v žádném případě nelze mít za to, že při absenci podpisu na předávacím protokolu bude nájemní smlouva dále trvat.

Podle zákona je byt odevzdaný, obdrží-li pronajímatel klíče od bytu a nic mu nebrání v přístupu do něj a v jeho užívání (tedy zejména by byt měl být vyklizený). Zákon dokonce uvádí, že opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze považovat za skončený, má se byt rovněž za odevzdaný.

Pokud nicméně nemáte podepsaný předávací protokol, vystavujete se určitému nebezpečí, že v případě budoucího sporu s pronajímatelem, zejména pokud se jedná o poškození bytu, budete v důkazní nouzi a budete jen obtížně prokazovat, jaký byl stav bytu v okamžiku předání. Rovněž co se týká vyúčtování případných záloh na náklady na plnění související s užíváním bytu, bude jejich vyúčtování potenciálně problematické či sporné. Doporučujeme tedy pokusit se alespoň zpětně podpis předávacího protokolu zajistit.

Co se týká elektroměru, pokud jste smlouvu o odběru elektrické energie uzavíral sám a odběrné místo bylo již řádně uzavřeno, celá záležitost by se neměla pronajímatele nijak týkat za předpokladu, že jste neměli v nájemní smlouvě ujednané něco jiného.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitel nám vypověděl smlouvu. Musíme platit i za měsíce výpovědní lhůty, když je to rozhodnutí majitele?

Bydlíme s přítelem v pronájmu na dobu určitou do února 2017, ale majitel bytu v červenci nečekaně přišel s tím, že chce smlouvu ukončit z důvodu prodeje bytu. S tím jsme souhlasili a okamžitě si našli nové bydlení, do kterého jsme se již přestěhovali. Nájem za srpen máme zaplacený. Musíme platit nájem i za září a říjen, i když je výpověď podaná ze strany majitele? Nebo můžeme odmítnout a říct mu, ať si nájem vezme z kauce, kterou nám jinak nechce vrátit? 

S ohledem na skutečnost, že zákon předepisuje pro nájemní smlouvu obligatorní písemnou formu, jakékoliv změny, jakož i skončení nájmu dohodou, je nutné provádět rovněž v písemné či „vyšší“ formě. Ústní dohoda by tak v daném případě nebyla dostačující a byla by nadto velice obtížně prokazatelná.

Dokud tedy nebude nájemní vztah řádně ukončen, platí, že pronajímatel je povinen zajistit, abyste mohli byt užívat, a vy jste povinni mu po celou dobu trvání nájemní smlouvy platit nájemné a případně náklady na poskytované služby.

Upozorňuji, že pokud se vám podaří prokázat, že byt nemůžete z důvodu na straně pronajímatele nadále užívat (například, doložíte-li, že se do bytu již nastěhoval někdo další, popřípadě, že jste byt předali zpět pronajímateli a ten jej převzal), můžete smlouvu v krajním případě vypovědět, respektive alespoň nemusíte platit žádný nájem.

O kauci (jistotě) platí, že pronajímatel ji může ke dni skončení nájmu započítat na případné dlužné nájemné a jiné platby spojené s užíváním bytu. Zbylou část kauce musí nicméně pronajímatel vydat zpět nájemci. Neučiní-li tak, můžete se jejího vydání domáhat u soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitel mi dal výpověď, kterou jsem převzal v době, kdy jsem se měl už vystěhovat. Může to učinit on?

Chci se zeptat, jak postupovat když mi majitel poslal výpověď z najmu, která mi končí 1. 9. 2016, a já ji právě ten den převzal na poště? Byla zaslaná 22. 8. 2016 a píše se v ní, že od 1. 9. 2016 nejsem oprávněn užívat byt. Jako důvody uvádí: Porušování zákazu pronájmu tím, že u mne někdy přespává má družka. Zdůvodnil to tak, že návštěvou se rozumí řádově hodinové pobývání osob neuvedených v nájemní smlouvě. Dále špatné chování k zařízeni bytu a osob v bytě — tím myslel zkřivené žaluzie a hluk v bytě. Nikdy si ale nikdo nebyl stěžovat a ani mi nikdy nic o tom neříkal a neposlal žádnou stížnost,  a to tu bydlím 18 měsíců. Nedoplacení kauce — o tom jsem ani nevěděl, protože jsem bral byt po pánovi, který neměl zaplacený nájem ve výši 29 500 Kč, a po písemné dohodě s majitelem, že když zaplatím ten dluh, tak tam můžu bydlet, jsem ten dluh zaplatil na svoje jméno a on mi nic o kauci neřekl, i když to do nové nájemní smlouvy napsal, tak ji nikdy nepožadoval, až teď. Kouření v bytě — já jsem nekuřák, a i kdyby, tak nic o tom, že je zakázáno kouřit v bytě, v nájemní smlouvě není. Chci se proto zeptat, jestli mě může majitel vystěhovat?

Za normálních okolností může pronajímatel nájem vypovědět buď pro hrubé porušení povinností nájemce s tříměsíční výpovědní dobou, anebo pro zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce bez výpovědní doby. V tomto (druhém) případě má nájemce byt opustit bez zbytečného odkladu. Předpokládáme, že pronajímatel vypověděl nájem bez výpovědní doby.

K jednotlivým výpovědním důvodům uvádím následující:

Co se týká přespávání družky, pokud se jedná o občasné návštěvy, platí, že můžete v bytě přijímat jakékoliv návštěvy. Výjimkou by byla situace, kdy by se družka stala součástí vaší domácnosti v úmyslu žít v bytě trvale – takové jednání by bylo nutné oznámit pronajímateli, přičemž pokud by k tomu nedošlo, jednalo by se skutečně o porušení povinnosti nájemce. Nejednalo by se nicméně o tak závažné porušení, aby samo o sobě odůvodňovalo výpověď nájmu bez výpovědní doby. V této souvislosti navíc upozorňuji, že pro pronajímatele je obvykle velice obtížné uvedené skutečnosti v případném sporu prokázat.

Co se týká kouření v bytě, nejedná se bez dalšího o porušení povinnosti nájemce, ale je nutné mít na paměti, že byt je po skončení nájmu nutné odevzdat pronajímateli ve stavu, ve kterém jste jej přijal – teoreticky by tedy pronajímatel mohl vyžadovat výměnu koberců, výmalbu a případně i nové omítnutí stěn.

Co se týká kauce, nejsem schopen určit, jaká byla původní dohoda s pronajímatelem – k tomu bych musel mít k dispozici písemnou komunikaci mezi Vámi a pronajímatelem a rovněž doklad o zaplacení předmětné dlužné částky za předchozího nájemce. Nicméně pokud byla částka zaplacena bez dalšího označení například na účet pronajímatele a nelze tedy s jistotou prokázat, za jakým účelem byla pronajímateli poskytnuta, můžete se teoreticky ohradit, že zaplacená částka měla pokrýt i (zejména) předepsanou kauci.

Co se týká dalších porušení povinností nájemce, vždy záleží na skutečné intenzitě toho kterého porušení.

Část 2:

Z vašeho dotazu je obtížné posoudit, zda jste vaším jednáním v jeho souhrnu zavdal příčinu k vypovězení nájmu ze strany pronajímatele. Na první pohled nicméně ve vašem jednání nespatřuji zásadní porušení povinností nájemce, alespoň ne takového rázu, aby bylo možné nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Námitky proti výpovědi je nutné uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi, a to žalobou u příslušného soudu. Až do okamžiku, než bude o žalobě rozhodnuto, pak pronajímatel nemůže učinit žádné další kroky k vašemu vystěhování.

Poté, co soud výpověď posoudí, určí, zda je platná či nikoliv. I pokud by byla výpověď platná, pronajímatel vás nemůže bez dalšího vystěhovat svépomocí. Nejprve se musí obrátit na soud s tzv. žalobou na vyklizení. V řízení o vyklizení bytu soud bude přezkoumávat, zda jsou naplněny veškeré předpoklady k vašemu vystěhování a vy se můžete odpovídajícím způsobem bránit.

Teprve poté, kdy by soud rozhodl o Vašem vystěhování, musíte byt opustit. Pokud by pronajímatel uvedený postup nerespektoval a pokusil se Vás vystěhovat například svépomocí, mohlo by se z jeho strany jednat o páchání trestného činu porušování domovní svobody, případně byste po něm rovněž mohl vyžadovat náhradu jakékoliv škody, kterou vám pokusem o vyklizení vašich věcí způsobil.

Konečně upozorňuji, že po celou dobu užívání bytu, tedy i po celou dobu sporů je nutné hradit nadále nájemné a zálohy na náklady na plnění spojené s užíváním bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nemůžeme se s majitelem dohodnout na ukončení nájemní smlouvy

Bydlíme v pronajatém bytě v Praze. Nájemní smlouvu máme podepsanou na dobu neurčitou s tím, ze kauce propadá majiteli v případě, ze v bytě budeme kratší dobu než 12 měsíců. Stěhovat se chceme už po 2 měsících z důvodu, že ač to není ve smlouvě definované, majitel nám v bytě nedovoluje mít psa, a my si naopak stěžujeme na zvýšený hluk v bytě. Podle informací ze stavebního úřadu je na domě prodloužená kolaudační doba. Dům má být: 2. podlaží - 3+1, 3. podlaží - 4+1 s pracovnou a 4. podlaží - 5+3. Místo toho se vsak v domě nachází: 2. podlaží - jejich byt 3+1, 3. podlaží - 5 bytů 1 + kk a ve 4. podlaží také 5 bytů 1 + kk. Pravděpodobně se jedná o stavbu na černo a i pronájem na černo, jelikož nájem chtějí pouze v hotovosti, nikoliv na účet. A poslední problém je, ze nechtějí podepsat moji dohodu o skončeni najmu, ale pouze jejich s jejich zkreslenými informacemi. Moje otázky tedy jsou: 1) Je v tomto případě nějaká možnost, aby nám majitel vrátil kauci? 2) Jak to udělat, když nechci podepsat jeho zkreslenou dohodu o ukončení nájmu? 3) Má majitel právo byty pronajímat, když na stavebním úřadu nevědí o teto změně rozparcelování na byty 1 + kk, a jestli ne, tak je smlouva neplatná? 4) Co hrozí majiteli v případě udání na finanční i stavební úřad?

Odpověď číslo 1

Odpověď na otázku č. 1

Dle ust. § 2254 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má pronajímatel povinnost vám vrátit jistotu (kauci) při skončení nájmu s tím, že si může na tuto částku započíst případný dluh. Občanský zákoník navíc ukládá pronajímateli další povinnost, a to uhradit na Váš účet i úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

Ujednání obsažené ve vaší nájemní smlouvě, podle kterého má jistota připadnout majiteli v případě, že v bytě budete kratší dobu než 12 měsíců, je na základě výše uvedeného v rozporu se zákonem, a tudíž neplatné.

Odpověď na otázku č. 2

Na začátek bych se pozastavil u problematiky zvířete v nájemním bytě, kterého vám pronajímatel v bytě nechce dovolit, když tato problematika není upravena v nájemní smlouvě. Na základě ust. § 2258 občanského zákoníku máte jako nájemce právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li pak chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, máte jako nájemce povinnost nahradit tyto náklady pronajímateli.

Jestliže vám tedy pronajímatel bezdůvodně zakazuje mít v bytě psa, nejedná v souladu se zákonem a vy se tímto zákazem nemusíte řídit.

Vzhledem k tomu, že mi není známo znění nájemní smlouvy a nejsou mi tak známy ani jednotlivé výpovědní důvody, nedokážu vám na vaši otázku dát přesnou odpověď.

Pokud zde není žádný výpovědní důvod, na základě kterého byste mohli vypovědět nájem na dobu určitou, je jediným řešením ona zmiňovaná dohoda o ukončení nájmu. Již ze samotného slova je patrné, že se na jejím znění musí svobodně a bez jakéhokoliv nátlaku dohodnout všechny smluvní strany. Nedohodnete-li se na jejím znění a nedojde-li k ukončení nájemního vztahu, budete muset nájem na dobu určitou ukončit na základě výpovědi, ve které uvedete v souladu se zněním nájemní smlouvy a zákona některý z výpovědních důvodů.

Odpověď č. 2

Odpověď na otázku č. 3

Pokud je byt, který užíváte, předmětem nájemní smlouvy, tak samotná skutečnost, že majitel domu provede stavební úpravu, kterou změní dispozici uvnitř domu tak, aby vzniklo několik dalších bytů, nezakládá neplatnost nájemní smlouvy.

Odpověď na otázku č. 4

V případě, že finanční úřad zjistí, že majitel skutečně pronajímá byt načerno, může majiteli zpětně stanovit povinnost zaplatit dlužnou daň spolu s úrokem z prodlení.

Vzhledem k tomu, že mi nejsou známy skutečnosti týkající se stavby domu, nedokážu říct, co majiteli v tomto případě ze strany stavebního úřadu může hrozit. Samozřejmě pokud majitel na nemovitosti provede takové stavební úpravy, které svou povahou vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, hrozí za tento správní delikt majiteli pokuta.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Formulace podnájemní výpovědi podnájemní smlouvy

Jsem majitelem družstevního podílu a mám uzavřenou podnájemní smlouvu na dobu určitou 5 let. Podnájemník mi doporučeně poslal výpověď tohoto doslovného znění: "Výpověď nájemní smlouvy. Dnešním dnem podávám výpověď z bytu a odstupuji od smlouvy podepsané..." Podpis a adresa. Je takto formulovaná výpověď podnájemní smlouvy platná a co z toho vyplývá?

S ohledem na skutečnost, že podnájem bytu není zákonem chráněn tak jako nájem bytu a v podnájemní smlouvě lze sjednat výpovědní důvody, výpovědní dobu nebo další práva a povinnosti odlišné od ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujících nájem bytu, nelze Váš dotaz bez znalosti znění podnájemní smlouvy zodpovědět.

Vzhledem k tomu, že v občanském zákoníku je problematika podnájmu upravena pouze okrajově, měla by se přiměřeně na Váš případ aplikovat ustanovení upravující nájem. Pokud tedy ve Vaší podnájemní smlouvě není upravena výpověď a výpovědní doba, měl by podnájem skončit uplynutím třech měsíců, tak jako je tomu u nájmu. Na podnájem by se tak neměl vztahovat § 2287 občanského zákoníku, který nájemci umožňuje vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy vycházely do té míry, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval, tzn. pokud není podnájemní smlouvou upraveno jinak, podnájemce ji může vypovědět kdykoliv bez výpovědní doby a uvedení výpovědního důvodu. Takto formulovaná výpověď by tedy měla postačovat. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Nájemník řádně neplatí. Je možné mu vyklidit byt a vyměnit zámek?

Nájemníkovi končí smlouva. Neplatí nájem a nekomunikuje. Naposledy mi napsal, ze je v Asii. Je možné do bytu po platnosti nájemní smlouvy vstoupit a byt mu vyklidit a vyměnit zámek?

Pokud nájemce neodevzdá byt ve smyslu ustanovení § 2292 a § 2293 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musíte se jako pronajímatel domáhat vyklizení bytu soudní cestou na základě žaloby na vyklizení. Byt se má za odevzdaný, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.

Pokud byt není odevzdaný a postupovala byste způsobem, který jste nastínila ve svém dotazu, tzn. svévolně vstoupila do bytu, vyklidila ho a vyměnila zámky, mohla byste se dopustit trestného činu porušování domovní svobody.

Na základě výše uvedeného, je možné vyklidit byt až na základě rozhodnutí příslušného soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Stěhuji se měsíc před ukončením smlouvy. Musím platit nájemné i v případě, že byt už bude obsazen dalším nájemníkem?

Mám smlouvu na dobu určitou o pronájmu bytu - ta platí do 1. 10. 2016. Na konci července jsem se rozhodla, že se budu stěhovat. To jsem také svým bytným neprodleně oznámila a oznámila jim také, že se budu stěhovat do konce srpna, tudíž že byt mohou nabízet k pronájmu od 1. září. Bytným jsem v srpnu umožnila prohlídky bytu, přičemž mi oznámili, že si našli nové nájemníky, a to od 1. září. I přesto, že mají domluvené nové nájemníky, chtějí po mě úhradu nájmu za měsíc září - ačkoli už tu bydlet nebudu a bude tu bydlet někdo jiný. Zajímalo by mě, zda mají nárok toto po mě za daných okolností požadovat? Budou mít tudíž zaplacen nájem za 1 měsíc ode mě i od nových nájemníků. Samozřejmě beru v potaz, že nájemní smlouva mi končí až k 1. říjnu, ale když už bude platit za tento prostor někdo jiný, je platná povinnost zaplatit? Dále by mě zajímalo, zda je třeba sepisovat dohodu o ukončení nájmu, když je smlouva na dobu určitou.

Pokud je situace opravdu taková, jak jí popisujete, tak by po vás nájemné za měsíc září pronajímatel neměl požadovat. Nájemní smlouva je sice sjednána na dobu určitou do 1. 10. 2016, ale tím, že pronajímatel obsadí byt novými nájemníky, vám na druhé straně de facto zabrání v jeho užívání, když jej podle smlouvy můžete užívat až do výše uvedeného data.  

Nájemní vztah na dobu určitou zanikne ke sjednanému dni bez dalšího, tzn. že není potřeba sepisovat dohodu o ukončení nájmu. Pokud ale z bytu odejdete předčasně, doporučoval bych vám tuto dohodu sepsat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kdy začíná běžet výpovědní lhůta - od rozhodnutí soudu, nebo od 1. dne kalendářního měsíce, kdy výpověď došla druhé straně?

Dala jsem výpověď z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemce podal žalobu na neplatnost výpovědi a tato žaloba byla pravomocně zamítnutá, tj. má výpověď byla oprávněná. Nejsem si  však jistá, od kdy počíná běžet výpovědní lhůta - je to po právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí žaloby, nebo to lze počítat již od 1. dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně ?

V tomto případě nemá podaná žaloba žádný vliv na běh výpovědní doby, tzn. výpovědní doba běží v souladu s ustanovením § 2286 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitel chce prodat byt, v němž má matka smlouvu na dobu neurčitou. Co z toho pro ni vyplývá?

Má matka má uzavřenou na byt nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Za prvé bych se ráda zeptala, jaká je v takovém případě výpovědní lhůta. (V její smlouvě to nijak postihnuto není.) Situace se má tak, že majitel se rozhodl byt, ve kterém žije, prodat. Žádné psané oznámení o tomto neobdržela, navštívili ji zástupci firmy, která byt spravuje, a řekli jí o tomto záměru. Mamka se ptala, jestli v bytě může pak dál bydlet, a z toho, co jí řekli, pochopila, že ano. Proběhlo pár prohlídek potenciálních kupců, při poslední se jí zájemci o byt ptali, kde pak bude bydlet ona (z čehož vyrozuměla, že byt chtějí pro sebe). Chtěla bych se proto zeptat, jestli je chování majitele v pořádku, a jaký by měl být při prodeji bytu ze strany majitele vůči stávajícímu nájemníku legální postup (oznámení, lhůty...). Na co má moje matka ze zákona v této situaci právo?

Pokud je nájemní smlouva sjednána na dobu neurčitou, je pronajímatel při vypovězení nájmu značně omezen zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena nájemci. Její součástí musí být i poučení nájemce o právu podat proti ní námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti soudem, v opačném případě je výpověď neplatná.

Důležité je ale zmínit, že pronajímatel může takto učinit u nájmu sjednaného na dobu neurčitou pouze v zákonem stanovených případech. Dle § 2288 zákona č. 89/2012 Sb. může pronajímatel vypovědět nájem v tříměsíční výpovědní době:

·         poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu;

·         je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, nebo proti cizímu majetku umístěného v domě;

·         má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit taky, že byt nebude možné vůbec užívat;

·         je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu;

·         má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství je již rozvedeno;

·         potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Jestliže pronajímatel dá vaší matce výpověď pro jiný důvod, než které jsou uvedeny výše, bude takováto výpověď neplatná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Nájemce se nechce vystěhovat, i když nájemní smlouva neplatí. Jak mám situaci řešit?

Pronajímala sem byt na dobu určitou, konkrétně od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2016. Nájemce se dodnes nevystěhoval, dál sice platil nájem, i když byl upozorněn na to, že už nemá platnou nájemní smlouvu, ale stále tvrdil, že nemůže nic najít, pak byl nemocný, pak zase rodinné problémy... Navíc už nemá zaplaceno za červenec, zase prý nemoc. Jaká mám v tomto případě práva coby majitel bytu? Můžu trvat na okamžitém nebo co nejrychlejším vystěhování? V nájemní smlouvě mám i odstavec, kde je jasně napsáno, že nájemní smlouva se automaticky neprodlužuje.

V případě, že pronajímatel po dni, kdy měl skončit nájem, písemně vyzve nájemce ve lhůtě 3 měsíců, aby opustil byt, nebo si smluvní strany v nájemní smlouvě sjednají, že se nájem automaticky neprodlužuje, nepoužije se ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o obnovení nájmu a nájemní vztah tak nadále netrvá.

Nájemce tedy měl povinnost opustit a předat byt v den, kdy nájem skončil. Pokud tak doposud neučinil a a domníváte se, že tak ani v nejbližší době neučiní, musíte se obrátit na soud s žalobou na vyklizení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Změna data ústní dohody o výpovědi

Byli jsme nucení ukončit nájem výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíce. tedy do 31. 8. 2016. Když jsem byl tuto výpověď za majitelkou podepsat, ptala se mě, zda je možné vystěhovat se již po 2 měsících, že má zájemce. Již v této době měla na internetu inzerát, že byt je k nastěhování od 1. 8. 2016(možno i dříve) - o tom inzerátu jsem se dozvěděl až později. Dohodli jsem se, že jí o této věci budu informovat. Následně jsem jí cca po 3 týdnech sdělil, že byt je volný k nastěhování od 1. 8. 2016. Byla velice ráda. Když jsem jí psal, že bych se rád dostavil s upravenou výpovědí, s datem konce nájmu 31. 7. 2016, odpověděla mi, že toto není možné, že nemá momentálně zájemce a že její finanční situaci ji nedovolí ukončit nájem dříve. Dá se v takovém případě naše ústní dohoda brát jako právoplatná, nebo bohužel musíme dodržet výpovědní lhůtu?

S ohledem na skutečnost, že pro nájemní smlouvu je zákonem předepsaná písemná forma a měnit ji lze rovněž jen na základě písemné či přísnější formy, mám za to, že ústní dohoda o předčasném skončení nájmu (před uplynutím výpovědní doby) by v daném případě nebyla dostačující.

Nadto si dovoluji uvést, že v daném případě by ústní dohoda byla rovněž velice obtížně prokazatelná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemní smlouva už neplatí, byt využíváme dál, ale teď se chceme odstěhovat. Co dělat?

Máme uzavřenou nájemní smlouvu od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016, která tedy už skončila, majitel nám novou smlouvu nedal, a i nadále využíváme byt, normálně platíme nájemné dál, ale teď se chceme odstěhovat, tak když už smlouva neplatí a novou nemáme, tak nemusíme podávat žádnou výpověď z bytu? Stačí mu to oznámit, že se chceme stěhovat a nemusíme dodržet 2 měsíce výpovědní dobu? 

Pokud máte v úmyslu skončit užívání bytu, předně je nezbytné se zaměřit na to, zda byt stále užíváte z titulu nájmu nebo zda se jedná o užívání jiné, případně bez právního titulu. Toto posouzení bude mít vliv na vaše práva a povinnosti při odstěhování.

Na vaši situaci se vztahuje problematika tzv. konkludentního prodloužení nájmu, zakotvená v ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení, pokud nájem skončí uplynutím doby, nájemce přitom pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců a pronajímatel Vás v této době nevyzval k opuštění bytu, platí, že je nájem prodloužen na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. ve vašem případě do 31. 1. 2017. Z toho tedy plyne, že v současné době máte platně uzavřený nájemní vztah, přičemž při zkoumání způsobu ukončení je třeba vycházet z platné právní úpravy skončení nájmu na dobu určitou a konkrétního znění Vaší nájemní smlouvy.

Nájem na dobu určitou můžete obecně ukončit výpovědí nebo dohodou s pronajímatelem. Pokud byste byt opustili bez řádného skončení, mohl by po vás pronajímatel požadovat úhradu nájemného do doby, kdy nájem trvá, tj. do 31. 1. 2017. Předně vám tedy doporučuji dohodnout se na skončení nájmu s pronajímatelem. Pokud by dohoda nebyla možná, můžete dát výpověď, kterou můžete dle obecné zákonné úpravy podat pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu vycházely do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (například stěhování za prací). Výpověď je poté samozřejmě možné podat z důvodů, které jste si ujednali v nájemní smlouvě. V takovém případě nájem skončí až uplynutím výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nečekaný životní zvrat mě nutí okamžitě opustit nájemní byt. Jak to udělat?

Nastal u mne nečekaný životní zvrat, který zapříčinil, že z finančních důvodů jsem nucen neprodleně v co možná nejkratším časovém intervalu opustit byt, jehož jsem nájemcem. Jinými slovy, s jistotou vím, že nebudu schopen platit současnou výši nájmu, jak je sjednána v nájemní smlouvě (NS). Z hlediska NOZ chápu, že výpovědní lhůta je 3 "celé" měsíce od data doručení výpovědi (v NS není uvedeno jinak), avšak v mém případě se snažím (i navzdory dobrým mravům a vztahům s pronajímatelem) najít mezeru, která by toto dovolila obejít a umožnila mi vystěhování ke konci měsíce, za který mám nájem uhrazen. Faktem je, že byt obývám již druhým rokem, přičemž nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 8. 2015. Po uplynutí původní NS jsem se s majitelem ústně dohodl na prodloužení NS a toto mělo být učiněno písemně dodatkem k původní NS, ale k tomuto nedošlo. De facto pobývám v bytě bez platné smlouvy a řádně hradím nájem v původním znění NS. Má otázka tedy je, zda by bylo mé okamžité vystěhování v souladu se zákonem, bereme-li v potaz absenci aktuální NS, nehledě na dobré mravy i vztahy s pronajímatelem (pokud bychom s ním nedošli ke vzájemně přijatelné dohodě)? Mám v takovém případě i nárok okamžitě žádat zpět kauci, která byla složena při podpisu původní NS?

Vzhledem k tomu, že mi nejsou známé veškeré skutečnosti a zejména pak nečekaný životní zvrat, o kterém hovoříte a který vás přivedl do finančních problémů, nedokážu vám dát jednoznačnou odpověď.

Vaše otázka, týkající se platnosti nájemního vztahu a délky jeho trvání po uplynutí doby sjednané v uzavřené nájemní smlouvě a neuzavření jejího dodatku, je upravena v § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že bylo z Vaší strany pokračováno v užívání bytu alespoň po dobu tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit (k 31. 8. 2015), a pronajímatel vás nevyzval v této době, abyste byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let.

Druhá část vašeho dotazu týkající se neschopnosti platit současnou výši nájmu je upravena v § 2287 občanského zákoníku, dle kterého nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Jak jsem již uvedl na začátku, neznám důvod, který zapříčinil změnu vaší finanční situace, a zákon je v této oblasti velmi obecný. Z těchto důvodu tedy nelze říci, zda vaše situace umožňuje nájemní vztah na dobu určitou vypovědět bez výpovědní doby.

Ve věci bych v prvé řadě doporučoval, abyste o nemožnosti nadále pokračovat v nájmu informoval pronajímatele a pokusil se s ním dohodnout na ukončení bez výpovědní doby. I v případě, že by byla splněna podmínka obsažená v § 2287, je potřeba dodržet výpovědní dobu v délce 3 měsíců.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Půl roku po odstěhování nemám vrácenou kauci

Pět let jsem bydlela v pronájmu, kde jsem měla předem zaplacenou kauci a platila veškeré nedoplatky, co přišly. Před půl rokem jsem se odstěhovala s tím, že byt převzal můj tehdejší spolubydlící. Dostal vlastní smlouvu a zaplatil rovněž kauci. S domácí jsme měli ve smlouvě 2 měsíční výpovědní lhůtu, ale vzhledem k tomu, že už měla nového nájemníka, jsme ji nedodrželi. Je to už 7 měsíců, co jsem odstěhována, a dodnes mi nebyla vrácena kauce s vysvětlením, že se uvidí až podle vyúčtování za vodu, pokud by byl nedoplatek, tak že se to zaplatí z toho. Ale vyúčtování, které chodí na jméno domácí, mi doteď neukázala a na zprávy ohledně vyrovnání jak vyúčtování, tak kauce nereaguje. Jak bych měla dále postupovat, když jsem vlastně nedostala ani výpověď z bytu. Bylo to o dohodě...

Pronajímatel vám je povinen dle § 2254 občanského zákoníku vrátit kauci (jistotu) při skončení nájmu s tím, že je oprávněn si na tuto částku započíst váš případný dluh.

V současné chvíli bych vám tak za dané situace doporučoval vyzvat pronajímatele bytu písemně ke splnění jeho zákonné povinnosti prostřednictvím vámi podepsané výzvy k vydání bezdůvodného obohacení, přičemž jednu kopii výzvy si ponecháte a druhou prokazatelným způsobem doručíte pronajímateli, např. doručením poštovní zásilkou s dodejkou.

Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou stanovíte ve výzvě, můžete na něho podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení. V případě podání žaloby se domáhejte, aby soud pronajímateli uložil povinnost vrátit vám celou kauci, včetně zákonného úroku z prodlení a všech nákladů soudního řízení. V případě, že jste se s pronajímatelem nedohodli jinak, máte ze zákona právo požadovat i úroky z jistoty ode dne jejího poskytnutí pronajímateli. V žalobě je důležité uvést všechny rozhodné skutečnosti a přiložit maximum možných důkazů (kopii nájemní smlouvy, kopii výzvy, doklad o zaplacení kauce, emailovou konverzaci, příp. návrh na provedení svědeckých výpovědí).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

S majitelem se nedá mluvit po dobrém

S manželem máme pronajatý byt, smlouvu máme bohužel do 2020. Náš pan majitel nehodlá s námi vyrovnávat zálohy a výpověď podat nemůžeme z důvodu pro nás špatně sepsané smlouvy (v případě výpovědi z naší strany bychom museli majiteli uhradit ušlý zisk z nájmu). Prosila bych o radu, jak na to. S panem majitelem se nedá po dobrém mluvit, vždy rozhovor končí hádkou a křikem z majitelovy strany. 

ke zvážení všech aspektů Vaší situace bych se musel seznámit s nájemní smlouvou k Vašemu bytu, nicméně obecně platí, že právo nájemce vypovědět nájem (ze zákonem stanovených důvodů) nesmí být ujednáním v nájemní smlouvě zkracováno.

Ujednání, kterým se nájemce pro případ výpovědi sankcionuje tak, že se zavazuje platit pronajímateli ušlý zisk je zcela jistě zkracující a nebude se k němu tak přihlížet – můžete se tedy chovat jako by v nájemní smlouvě nebylo.

Pokud tedy pronajímatel porušuje své povinnosti či je naplněn jiný výpovědní důvod dle zákona, můžete nájem bez obav vypovědět.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musím psát výpověď, když mám datum ukončení nájmu v nájemní smlouvě?

S majitelem jsem uzavřela smlouvu na 1 rok, smlouva končí 15. 9. 2016. Byla jsem za majitele s nájmem, řekla jsem mu, že bych chtěla ukončit nájem v daném datu, řekl mi, že se dohodneme. Přesto bych chtěla sepsat výpověď, ale nevím, ke kterému datu ji mám sepsat, abych mohla ukončit nájem k danému datu.

Je-li nájem sjednaný na přesně určené období (na dobu určitou), skončí automaticky uplynutím tohoto období (doby nájmu). Doba nájmu je přitom samozřejmě známá oběma smluvním stranám ze sjednané nájemní smlouvy a není tedy nutné, aby se smluvní strany vzájemně na blížící se konec nájmu dále upozorňovaly.

Není-li dohodnuto něco jiného, byt je nutné předat zpět pronajímateli poslední den trvání nájmu. V tomto směru však doporučujeme potvrdit si s pronajímatelem přesný termín či si sjednat jiný den předání, tak aby předání proběhlo bez problémů.

Pro úplnost uvádím, že před uplynutím sjednané doby pak může nájem skončit zejména výpovědí nebo vzájemnou dohodou. Obdobné platí o nájmu sjednaném na dobu neurčitou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Co dělat po uplynutí doby nájmu. Dát výpověď?

Jsem pronajímatel bytu a mám s nájemníky smlouvu na dobu určitou (do 1. 10. 2016). V občanském zákoníku jsem se nedočetl, co dělat po uplynutí doby nájmu, pouze že smlouva končí po uplynutí doby nájmu. Pokud už jim byt nechci dále pronajímat, mám jim po uplynutí doby nájmu dát ještě výpověď? Písemnou? Musím je přece nějak vyzvat, aby se odstěhovali. Mohlo by se stát, kdyby tam zůstali 3 měsíce, že by se smlouva automaticky obnovila, jak je v novém zákoníku?

Jak jste v dotazu uvedl, uplynutí doby je skutečně jednou z možností jak může nájem sjednaný na dobu určitou skončit. Před uplynutím sjednané doby pak může skončit buď jednostrannou výpovědí, nebo dvoustrannou (je třeba souhlas obou stran smlouvy) dohodou.

Má-li nájem skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán, není tedy již nutné nájemce na skončení nájmu nijak zvlášť upozorňovat. Z nájemní smlouvy by totiž oběma jejím stranám mělo být patrné, že uplynutím doby nájem automaticky skončí.

Nedohodnete-li se s nájemcem jinak, měl by být připraven byt odevzdat v den, kdy nájem končí – tedy poslední den sjednané doby nájmu. Byt je řádně odevzdán, obdržíte-li klíče a nic nebrání v užívání bytu (je vystěhovaný apod.). Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze považovat bez pochybností za skončený (například vyklidí-li byt a vhodí Vám klíče od něj do schránky), má se byt rovněž za odevzdaný.

Pokud by nájemce odmítl byt opustit, zašlete mu výzvu k tomu, aby byt ve vámi určené náhradní lhůtě vyklidil. Ve výzvě jej poučte o tom, že neučiní-li tak dobrovolně obrátíte se s návrhem na vyklizení k příslušnému soudu. Nevyklidí-li ani pak nájemce byt, nezbývá než obrátit se s žalobou na vyklizení k soudu, který o vyklizení nájemce rozhodne. S rozsudkem se následně obrátíte na soudního exekutora, který nájemce vystěhuje.

Náklady soudního i exekučního řízení (včetně nákladů na vaši případnou právní pomoc v paušální výši) hradí v daném případě neúspěšný účastník sporu, tedy nájemce.

Po nájemci můžete rovněž požadovat nahrazení škody, která vám jeho jednáním vznikla, a rovněž částku odpovídající obvyklému nájemnému za daný byt za celou dobu, kterou byt neoprávněně užíval.

Tyto nároky můžete uplatnit u soudu obdobným způsobem jako požadavek na vyklizení nájemce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zpětvzetí výpovědi

Protože jsem dostala od pronajímatele výpověď z nájmu bytu, podala jsem návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi k soudu, protože se domnívám, že je absolutně neplatná. Když se o tom pronajímatel dověděl, napsal mi e-mailem, že se soudit nechce, že bere výpověď zpět, a totéž napsal ve vyjádření k žalobě soudu. Žádný písemný návrh zpětvzetí mi ovšem neposlal. Chtěla bych vědět, jak vypadá platné zpětvzetí výpovědi, zda by mělo mít písemnou formu a zda já musím se zpětvzetím souhlasit a potvrdit ho svým podpisem. Domnívám se, že se nejedná o jednostranný úkon. V této věci jsem nijak nereagovala. Pronajímatel po mě chce, abych vzala svůj návrh zpět s tím, že se mnou uzavře novou nájemní smlouvu, ale pochopitelně s jinými podmínkami. Obávám se, že chce smlouvu na dobu určitou. S novým návrhem nájemní smlouvu bych se mohla seznámit až poté, co vezmu svůj žalobní návrh zpět. Návrh jsem u soudu ponechala a žádné úkony jsem nečinila. Jak se bude soud k jeho namítanému zpětvzetí výpovědi stavět? Trvá předmět sporu i nadále? Jaký bude postup soudu v této věci? 

Ačkoliv jsem se v praxi setkal i s odlišnými názory, mám za to, že výpověď nájmu bytu není možné vzít jednostranným právním jednáním zpět a to od okamžiku, kdy je doručena druhé straně (pokud by zpětvzetí došlo nejpozději společně s doručením výpovědi, dalo by se již o jeho účinnosti uvažovat).

Pokud se tedy společně s pronajímatelem nedohodnete a neuzavřete odpovídající dohodu o zpětvzetí výpovědi, doporučujeme na podané žalobě trvat.

V opačném případě (v případě zpětvzetí žaloby bez toho aniž byste se dohodli na pokračování stávajícího nájmu) bude totiž podaná výpověď stále účinná a navíc ji nebude možné znovu napadnout u soudu a nájem tak uplynutím výpovědní doby skončí.

Soud by tedy v dané věci měl postupovat jako by k žádnému zpětvzetí nedošlo a měl by určit, zda byla výpověď udělena platně a nájem tedy uplynutím výpovědní doby skončí či zda byla udělena neplatně a nájem bude stále trvat.

Soud zároveň rozhodne o nákladech řízení, přičemž v případě Vašeho úspěchu ve sporu uloží pronajímateli, aby Vám náklady spojené s vedením sporu včetně nákladů na případné právní zastoupení nahradil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vystěhování nájemce bez nájemní smlouvy s trvalým bydlištěm

Měl bych dotaz ohledně možnosti vystěhování nájemce bez nájemní smlouvy s trvalým bydlištěm. Skutečnosti: Jsem majitelem  bytové jednotky na základě darovací smlouvy mezi mnou a babičkou. V bytové jednotce bydlí ale i její syn, můj strýc, který tam bydlí společně s babičkou již několik let. Vždy měl v plánu si něco najít, ale byla to jen planá slova. Babička již je v starším věku a měla by zájem jít do domova důchodců, nicméně je tu strýc, který nepřemýšlí se přestěhovat, i když by ze svého částečného invalidního důchodu neměl na nájem. Zneužívá babičku, nájem, peníze na potraviny, zná jen sázení a pivo. O babičku nemá zájem se starat. Proto myšlenka domova důchodců. Je tedy nějaká možnost strýce vystěhovat z bytu, i když tam má z historie trvalé bydliště a není žádná nájemní smlouva?

Úvodem musím upozornit, že pokud bych měl poskytnout komplexní odpověď a návod na řešení daného problému, musel bych se lépe seznámit se všemi relevantními okolnostmi případu.

Obecně však v daném případě platí, že neplyne-li právní důvod užívání nemovitosti ze závazku (nájem, výpůjčka apod.) nebo z věcného břemene (služebnost bytu apod.), užíval strýc nemovitosti pravděpodobně jen na základě užívacího práva odvozeného od vlastnického práva babiččina a po převodu vlastnického práva můžete strýce vyzvat k vyklizení bytu, případně podat k příslušnému soudu žalobu na vyklizení nemovitosti.

Pokud by tomu tak nebylo a strýc užívá byt například na základě nájemní smlouvy či jiného závazkového právního vztahu, je pravděpodobné, že nájemní vztah přešel na nového vlastníka bytu, tedy na vás a je tedy nutné v souladu se zákonem nájem vypovědět (například pro neplacení nájemného) či jinak zrušit. V této souvislosti upozorňuji, že nájem mohl vzniknout i dlouhodobým užíváním bez faktické písemné smlouvy. Obdobné platí, pokud by strýc tvrdil trvání jiného závazkového vztahu či věcného práva.

Přistoupíte-li buď rovnou nebo po vypořádání případných nájemních či jiných vztahů k vyklizení nemovitosti soudní cestou (po předchozí písemné výzvě k vyklizení), je nicméně nutné postupovat opatrně, tak aby soud v daném postupu neviděl rozpor s dobrými mravy. Soud by v této souvislosti zohledňoval veškeré okolnosti případu, zejména rodinné vazby, dobu užívání nemovitosti, důvody užívání nemovitosti, chování strýce apod.

Pokud se nicméně strýc dlouhodobě prokazatelně nechová dobře, mám za to, že by žalobě na vyklizení nemovitosti soud měl i přes výše uvedené vyhovět. V případě příznivého rozsudku je pak možné se obrátit na soudního exekutora, který strýce vystěhuje. Vystěhovat strýce svépomocí nedoporučujeme, když takový postup by byl pravděpodobně v rozporu se zákonem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Budu platit nájem za celou dobu výpovědní lhůty, i když byt opstím dřív, než uplyne?

Dvacátého pátého května 2016 jsem oznámil pronajímateli, že chci ukončit nájem k poslednímu dni příštího měsíce. Důvodem je zdědění bytu pro prarodičích. Bylo mi sděleno, že výpovědní lhůta je 2 měsíce, a pokud do té doby nebude mít nového nájemce, má právo po nás požadovat nájem za toto období. Pečlivě jsem si pročetl nájemní smlouvu. Není v ní žádná zmínka o výpovědní lhůtě, pouze odkaz na občanský zákoník paragraf 2286-2291. Ani zde jsem se nedočetl, jestli může požadovat nájemné za 2 měsíce, i když opustíme byt měsíc po oznámení.

Nejprve je nutné zjistit, zda se jedná o nájem sjednaný na dobu neurčitou či zda se jedná o nájemní smlouvu sjednanou na dobu určitou.

Pokud by se jednalo o smlouvu sjednanou na dobu neurčitou a není-li (jak vyplývá i ze samotného dotazu) v nájemní smlouvě sjednáno nic jiného, pak může nájemce nájem vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po celou tuto dobu je nájemce povinen platit nájemné a zároveň po celou tuto dobu je nájemce oprávněn užívat nájemní byt.

Pokud by se jednalo o nájem sjednaný na dobu určitou, není jej obvykle možné před uplynutím ujednané doby jednostranně vypovědět a nájem skončí až uplynutím ujednané doby. Po celou tuto dobu je opět nájemce povinen platit nájemné a zároveň po celou tuto dobu je nájemce oprávněn užívat nájemní byt.

Pro úplnost uvádím, že v případě nájmu sjednaného na dobu určitou zákon počítá s výjimkou, kterou je výpověď ze strany nájemce pro podstatnou změnu okolností. Změní-li se totiž okolnosti, ze kterých vycházely strany smlouvy při vzniku závazku do té míry, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval, může nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou.

Upozorňuji však, že dané ustanovení zákona směřuje spíše na situace, kdy skutečně po nájemci nelze objektivně dále požadovat, aby závazek dodržel. Například by se mohlo jednat o případy, kdy se má přesunout za prací do jiného státu nebo kdy přišel o zdroj příjmu a nemůže si již dále nájem dovolit. Ve Vaší situaci je sporné, zda by tento výjimečný výpovědní důvod obstál. I pokud by tomu tak bylo, bude nicméně samozřejmě platit, že tříměsíční výpovědní dobu bude nutné dodržet.

Kratší výpovědní dobu lze sjednat za určitých okolností v nájemní smlouvě, případně lze nájem ukončit dříve, než uplyne výpovědní doba po dohodě obou smluvních stran.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Žijeme v polorozpadlině. Jak se vyvázat z nájemní smlouvy na dobu určitou?

Již druhým rokem bydlíme v nájmu. Problém je, že byt nám pronajali v katastrofálním stavu, podle vyjádření ani dům není rozdělen na bytové jednotky (náš byt je původně půda, což i stavu odpovídá), tak nevím, co z toho pochopit, ale podstatou je, že neustále vrážíme peníze do oprav (omítky, zpevňování zdí, futra, dveře, elektroinstalace, osvětlení atd., a teď se nám objevilo docela dosti zamoření hmyzem, půdní prostor není ani zateplený, leze tím kdejaká havěť. Už nám došly nervy i finance a rozhodli jsem se přestěhovat pryč, bohužel smlouvu máme na dobu určitou neboli na další 3 roky a na internetu jsem dohledala, že smlouvu na dobu určitou lze vypovědět jen ve zvláštních případech, ale nikde jsem nedohledala, jaké ty zvláštní případy jsou. Dalo by se pokládat, že spadáme do zvláštního případu i my, protože už nás nebaví neustále dávat peníze za to, co nemá smysl? Už jsme opravdu bezradní a jako jediné východisko vidíme útěk, nebo nás to zruinuje, žít v polorozpadlině nechceme, máme malé děti. Je nějaká možnost se ze smlouvy vyvázat?

V daném případě bych se pro poskytnutí komplexní odpovědi musel seznámit zejména s nájemní smlouvu a okolnostmi jejího uzavření a předání bytu.

Obecně však platí, že nájemce není povinen provádět žádné opravy a investovat do bytu žádné své prostředky nad rámec běžné údržby a drobných oprav v bytě. Odstranění poškození a vad oproti sjednanému stavu naopak ze zákona zajišťuje pronajímatel, přičemž nájemce je povinen jej na vzniklé vady a poškození bez odkladu upozornit.

Pokud pronajímatel vady a poškození neodstraní ani v nájemcem dodatečně poskytnuté lhůtě a poškození nebo vada představuje hrubé porušení na straně pronajímatele (což se dá s ohledem na četnost a povahu popisovaných poškození předpokládat), může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Nájem sjednaný na dobu určitou lze pak vypovědět, rovněž při významné změně okolností, ze kterých strany vycházely při uzavírání nájemní smlouvy, pro které nelze objektivně po nájemci požadovat, aby v bytě setrval. Výpovědní doba v takovém případě činí tři měsíce.

Nájemce může při ukončení nájmu požadovat v určitých případech (kdy poškození nezpůsobil a naopak jej včas pronajímateli bezúspěšně hlásil) také náhradu nákladů vynaložených na opravu poškození či alespoň vydání toho, o co se byt opravami poškození zhodnotil.

Nad rámec výše uvedeného podotýkám, že z vašeho dotazu se dá usuzovat na skutečnost, že předmětný prostor není určen k bydlení ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud by tomu tak bylo, vystavujete se riziku spáchání přestupku a uložení pokuty jak vy, jakožto uživatelé bytu, tak pronajímatel, jakožto osoba, která takové užívání v rozporu s veřejnoprávními předpisy umožňuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

Jak mohu dát výpověď před skončením nájemní smlouvy?

Dlouhodobě pracuji a žiji v zahraničí a pronajal jsem rodinný domek. Nájemní smlouvu jsem dal předem nájemníkům k vyjádření se. Nic na ni neshledali a podepsali ji. Od začátku ale vznikaly problémy. Hlavně s termínem placení. Ani jednou v průběhu 8 měsíců nedodrželi termín uvedený ve smlouvě. Když jsem je vyzval k její dodržování, jen mi napsali, že berou plat po termínu, a tudíž budou peníze posílat jindy. Bohužel ten termín je pokaždé jinak a není možné se s nimi domluvit. Nyní ke všemu udělali dluh na energiích ve výši 25 000 Kč. Když jsem je vyzval k uhrazení, odbyli mě, že tolik nemají, a nejen že již dva měsíce nebyli schopni tento dluh uhradit, přestali mi platit i nájemné. Jak jim mohu dát výpověď před skončením roční doby smlouvy a jak mám postupovat s vymáháním dluhu? Ve smlouvě mám možnost výpovědi prezentovanou takto: 1. Před uplynutím sjednané, případě prodloužené doby nájmu nájem skončí: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran v souladu s ustanovením občanského zákoníku.

Vzhledem ke skutečnosti, že v nájemní smlouvě v zásadě odkazujete na zákon, budeme se v této odpovědi zabývat jen relevantními ustanoveními občanského zákoníku.

Podle toho platí, že nájem lze při porušování povinností vyplývajících z nájmu zvlášť závažným způsobem vypovědět bez výpovědní doby. O takto závažné porušení povinnosti se jedná, zejména nezaplatil-li nájemce nájemné a náklady na služby po dobu alespoň tří měsíců (rozhodující je výše celkové dlužné částky – nájemce tedy může dluh kumulovat i postupně po delší období). O obdobně závažné porušení povinnosti nájemce se pak může jednat například při poškození předmětu nájmu závažným nebo dokonce nenapravitelným způsobem.

Nájem může pronajímatel vypovědět rovněž s tříměsíční výpovědní dobou, a to pro (méně intenzivní) hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, porušují-li nájemci své povinnosti opakovaně či dluží-li větší částku (která však prozatím nedosahuje dlužné částky odůvodňující výpověď bez výpovědní doby). Výpovědní doba v tomto případě činí tři měsíce a začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Pokud tedy prozatím nedosahuje porušení povinností nájemce takové intenzity (a dluh takové výše), aby bylo možné po právu přistoupit k výpovědi nájmu bez výpovědní doby, doporučuji nájem vypovědět prozatím s tříměsíční výpovědní dobou.

Pokud následně dluh nájemce v průběhu výpovědní doby dále poroste až za hranici, kdy je už možné přistoupit k vypovězení nájmu bez výpovědní doby, můžete i v průběhu výpovědní doby dát nájemci novou výpověď bez výpovědní doby a nájem okamžitě ukončit.

Pro úplnost upozorňuji, že jakákoliv výpověď musí být písemná, musí v ní být uveden výpovědní důvod a musí obsahovat poučení o právu nájemce podat proti ní námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem, jinak je neplatná. Výpovědi bez výpovědní doby musí navíc předcházet výzva k nápravě závadného stavu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Má opři pronajímání bytu přednost zákon, nebo naše nájemní smlouva?

Pronajímám družstevní byt. Objevily se problémy s placením, přičemž k dnešnímu dni mi nájemníci nedoplatili cely nájem za březen, chybí 3000 Kč, nezaplatili celý duben a celý květen. Tedy účetně jsou to 2,5 měsíce bez placeni. Chci je vypovědět a vymáhat dluh. Nevím, zda využít naší dohody ve smlouvě, kde stoji, ze pokud nezaplatí nájem a služby za daný měsíc ani ve třicetidenní následné lhůtě po splatnosti, mohu je okamžitě vypovědět. Má přednost naše smlouva, nebo zákon? Občanský zákoník stanovuje podmínku pro výpověď tři celé měsíce neplaceni, v tuto chvíli je to jaksi dva a pul měsíce bez placeni. Jak postupovat? Můžu se řídit naší smlouvou a vypovědět je bez výpovědní lhůty? Nebo musím čekat ještě měsíc?

S ohledem na skutečnost, že se jedná o družstevní byt, jedná se s největší pravděpodobností o podnájemní smlouvu. Ačkoliv prozatím není v tomto ohledu výklad zákona ujednocen, předpokládám, že se obsah právního poměru sice bude řídit zákonnou úpravou nájmu bytu, ovšem jen nestanoví-li podnájemní smlouva jinak.

Obsahuje-li tedy v daném případě podnájemní smlouva zvláštní úpravu a tato zvláštní úprava není v rozporu s dobrými mravy (mám za to, že vámi zmíněné ujednání v rozporu s dobrými mravy není), bude mít ujednání stran ve smlouvě před zákonem přednost a můžete podle něj postupovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Neuhrazená kauce i měsíční nájem

Je možno dát nájemníkovi okamžitou výpověď z nájmu bytu, když stále neuhradil větší část kauce a nyní už dluží nájem za 1 měsíc?

Dle občanského zákoníku má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Zákon za zvlášť závažné porušení povinnosti považuje zejména nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobování závažných škod nebo obtíží pronajímateli či osobám bydlících v domě a užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že zákon na vaši otázku nenabízí zcela jasnou odpověď. V úvahu by samozřejmě mohlo připadat i porušení povinnosti v podobě neuhrazení jistoty (kauce), avšak vždy za dodržení prokázání naplnění generální klauzule vzniku práva na výpověď, tj. unesení důkazního břemene „zvlášť závažného porušení“.

Ve Vašem případě, kdy jistota byla uhrazena alespoň z části, bych se klonil k názoru, že se jedná o hrubé porušení povinnosti dle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) o.z., které pronajímateli zakládá právo vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době.

Na závěr je potřeba upozornit, že pronajímatel má povinnost v případě výpovědi podle ust. § 2288 o.z. poučit nájemce v písemné výpovědi o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem a uvést výpovědní důvod.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak postupovat, když nám majitelka nevrátila kauci - druhá část

Nejprve bych vám chtěla poděkovat za odpověď na otázku Jak postupovat, když by nám majitelka nevrátila kauci a požadovala by vymalovat do původního stavu? Zároveň bych ráda upřesnila, že se jedná opravdu o byt v osobním vlastnictví. Jedná se skutečně o nájem, a ne podnájem? Bytový dům patří družstvu a platí se mu zálohy na teplou vodu a topení. Proto jsem hovořila o družstvu. Platí v tomto případě odpověď, která byla zveřejněna? Dalším problémem je, že na byt byla uvalena exekuce a máme oprávněný strach, aby nedošlo k zabavení bytu a abychom nepřišli o své věci. Již dorazilo vyúčtování výše uvedených záloh a majitelka nám ho doposud nepředložila. Máme právo žádat jako nájemníci bytu po družstvu opis tohoto vyúčtování v případě, že nám ho majitelka nevydá? Dalším faktem, který jsem dříve nezmínila je, že máme k dispozici konverzaci ze sociální sítě, na které máme dvakrát potvrzeno "Příští rok jde každopádně vyúčtování celé za Vámi." (psáno loni) 

Po upřesnění informací upřesňujeme i svou odpověď. V daném případě se jedná o nájem. Pro úplnost doplňuji, že dům je ve vlastnictví několika spoluvlastníků, z nichž jedním je družstvo. Lze tedy usuzovat, že v domě probíhá postupný převod bytových jednotek z družstevního do osobního vlastnictví. V každém případě lze uzavřít, že dříve zveřejněná odpověď platí s tím, že po upřesnění se již nemusíme zabývat otázkou aplikace ustanovení o nájmu na podnájemce.

Vyúčtování je nutné řešit ve dvou rovinách. První rovinou je vztah mezi vlastníky domu (přičemž správu domu evidentně zajišťuje družstvo), jakožto poskytovateli služeb, a majitelkou, jakožto příjemcem služeb. V rámci tohoto vztahu jsou majitelce poskytovány služby, ona za ně (byť Vaším prostřednictvím) platí zálohy a po skončení zúčtovacího období obdrží vyúčtování a případný přeplatek. Tato rovina se Vás de facto netýká a mám za to, že družstvo by Vám ani nemělo vyúčtování či případný přeplatek vydat.

Druhou rovinou je pak vztah majitelky, zde jakožto poskytovatele služeb, a vztah Vás, jakožto příjemce služeb. V rámci tohoto vztahu jsou vám poskytovány služby majitelkou a vy za ně platíte majitelce zálohy (byť tím, že platíte za majitelku zálohy družstvu). Po skončení zúčtovacího období máte právo na vyúčtování a na vrácení případného přeplatku od ní.

S ohledem na skutečnost, že má majitelka finanční potíže se můžete pokusit zajistit, aby družstvo vyplatilo přeplatek přímo vám. Od majitelky byste ho s ohledem na vedené exekuce už totiž nemuseli dostat. Bez pokynu majitelky směrem ke družstvu to nicméně dle mého názoru nepůjde.

Ačkoliv bude majitelka pravděpodobně jen přeúčtovávat z vyúčtování, které sama obdržela od družstva, důrazně doporučujeme vzájemný vztah vypořádat a na vyúčtování trvat. Pro úplnost uvádím, že dokud vám vyúčtování nepředloží, bude vůči Vám v prodlení, přičemž za každý den prodlení po ní můžete požadovat pokutu ve výši 50 Kč a případně i další sankce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak postupovat, když by nám majitelka nevrátila kauci a požadovala by vymalovat do původního stavu?

Máme uzavřenou se spolubydlící (jsme obě uvedeny ve smlouvě jako nájemce),  nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců dle NOZ. Dostaly jsme se do sporu s majitelkou bytu, proto chceme podat výpověď. Pokud nedojde k dohodě, samozřejmě chceme i dodržet výpovědní lhůtu. Nájemné platíme dopředu (vždy včas), plus jsme uhradily vratnou kauci ve výši 8000 Kč (ve smlouvě je napsáno, že bude buď použita na úhradu vzniklých škod, případně vrácena na účet). Výpověď jsme prozatím nepodaly, brání nám dvě skutečnosti. První, že součástí našeho měsíčního nájmu jsou i zálohy na vodu a topení z družstva. Výše těchto záloh však není vyčíslena přímo v nájemní smlouvě (ale mám vyfocený papír z družstva, kde jsou zálohy vidět). Ústně jsme se dohodly s majitelkou, že přeplatky/nedoplatky půjdou na náš účet. Vždy chodí přeplatek cca ve výši 10 tis. Kč - nicméně složenka s tímto přeplatkem je samozřejmě psaná na majitelku bytu a měla by přijít v následujícím měsíci. Máme tedy strach, že nám odmítne tyto přeplatky vyplatit. První otázka tedy zní: Je povinna nám tyto přeplatky vrátit? I když bychom v té době byly eventuálně ve výpovědní době nebo po jejím skončení?Druhá otázka zní: V bytě jsme nově vymalovaly a  velmi důkladně uklidily. Teď se obáváme, že když je ve smlouvě napsáno "uvést byt do původního stavu", že po nás bude chtít opět vymalovat na původní barvy (stěny byly flekaté, odřené a špinavé). Ústně jsme se dohodly, že si vymalovat můžeme. Jako příloha smlouvy je předávací protokol, ve kterém nejsou uvedeny barvy stěn, pouze vybavení, které nám bylo v bytě zanecháno. Jak postupovat v případě, že nám nevrátí kauci s tím, že je to na vymalování bytu? Je k těmto krokům oprávněná? Můžeme sepsat nějaký dodatek, kde by bylo, že bude kauce využita na zaplacení posledního nájmu?

 

Odpověď část 1:

Nejprve je nutné vyjasnit, zda se v daném případě jedná o podnájem či nájem, přičemž z dotazu tato skutečnost není zcela patrná. S ohledem na zmínku o bytovém družstvu by se dalo dovozovat, že se jedná o družstevní byt, jehož majitelem je bytové družstvo, a jehož nájemcem je zmiňovaná „majitelka“. V takovém případě jste pravděpodobně v postavení podnájemce s tím, že sjednaná smlouva je de facto smlouvou o podnájmu bytu, nikoliv smlouvou o nájmu bytu. Z této skutečnosti vycházím rovněž dále ve své odpovědi.

V případě podnájmu se sice podpůrně použije rovněž zákonná úprava nájmu bytu, ale (na rozdíl od nájmu bytu, kde je zakázané se od zákonné úpravy ve smlouvě odchylovat v neprospěch nájemce) strany jsou oprávněny upravit vzájemná práva a povinnosti odlišně od zákona, byť by to bylo v neprospěch podnájemce. V daném případě je tedy, na rozdíl od nájmu, zcela zásadní, jak je podnájemní smlouva koncipována, když v ní mohou být zásadní odchylky od zákona.

Budu-li nicméně předpokládat, že ve smlouvě byla sjednána alespoň povinnost platit zálohy za poskytované služby, a to dle předpisu bytového družstva a přímo ve prospěch bytového družstva, nemáte se dle mého názoru v každém případě čeho bát, byť ve smlouvě nebyla stanovena přesná výše záloh.

Doporučujeme uchovat si předpis záloh z bytového družstva a rovněž doklady o jejich řádném zaplacení a následně po „majitelce“ v zákonných lhůtách požadovat vyúčtování záloh a vyplacení případného nedoplatku, a to v zákonem k tomu určených lhůtách. V opačném případě, tedy pokud by „majitelka“ odmítala přistoupit k vyúčtování záloh, resp. k vydání přeplatku, je možné se domáhat zaplacení předmětné částky žalobou na vydání bezdůvodného obohacení, pokud by však věc dospěla až k těmto krajnostem, doporučujeme vyhledat pomoc advokáta, který se seznámí se zněním podnájemní smlouvy a následně pro Vás zhodnotí případná rizika a bude Vám při řešení situace asistovat.

V každém případě doporučuji pokusit se nejprve věc vyřešit smírně.

Odpověď část 2:

Co se týká výmalby bytu, obecně skutečně platí, že je povinností podnájemce předat byt v takovém stavu, v jakém ho od nájemce (tedy v daném případě „majitelky“) převzal. Základem pro určení barvy nátěru by byl předávací protokol, případně podnájemní smlouva, ve kterých se nicméně dle Vašich slov ničeho o barvě nátěru neuvádí. Je tedy sporné, zda by v případě sporu byla „majitelka“ schopna dostatečně doložit, že nátěr byl v okamžiku předání bytu odlišný (tyto skutečnosti by mohla doložit například inzercí, ve které byt nabízela apod.). Pokud by tomu tak bylo, mohla by skutečně úspěšně uvedení do původního stavu požadovat či si náklady na přemalování stěn započítat proti jistotě (kauci).

Výjimkou z uvedeného pravidla by pak byla situace, kdy by bylo možné doložit (alespoň e-mailovou komunikací či obdobně), že souhlas „majitelky“ s vymalováním bytu odlišnou barvou byl skutečně dán. Potom byste nebyla povinna nátěr odstranit a naopak byste teoreticky mohla žádat kompenzaci za zhodnocení bytu, přičemž její výše by se rovnala změně hodnoty bytu oproti stavu před výmalbou a při skončení nájmu.

Skutečnost, zda je pro případ sporu možné jakýmkoliv způsobem souhlas „majitelky“ doložit, musíte zhodnotit sama, případně doporučuji pokusit si jej pořídit ještě před vypovězením smlouvy, jelikož součinnost „majitelky“ po vypovězení smlouvy nelze očekávat.

Pro úplnost dodávám, že s ohledem na (pravděpodobně) podnájemní charakter daného právního vztahu je nutné věnovat zvýšenou pozornost ujednáním o skončení podnájmu ve smlouvě – práva, která zákon přiznává nájemci pro případ ukončení nájmu ohledně důvodů výpovědi a výpovědní doby totiž mohou být v podnájemní smlouvě rovněž modifikována či dokonce vyloučena.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 Je v pořádku dvouměsíční výpovědní lhůta?

 

Měla bych dotaz ohledně výpovědní smlouvy. S přítelem žijeme společně rok a on sám v jednom bytě přes dva roky. Z ničeho nic k nám přijela majitelka bytu a bylo nám řečeno, že máme dva měsíce na vystěhování, protože chce byt prodat. Jsme slušní, pracující lidé. Neděláme nepořádek ani hluk a nájem platíme s předstihem. Chtěla bych se zeptat, zda má právo nám dávat pouze dvou měsíční dobu na vystěhování? 

S ohledem na skutečnost, že neznám přesné znění vaší nájemní smlouvy, vycházím při odpovědi na váš dotaz toliko ze zákonných ustanovení upravujících skončení nájmu bytu. Dále z obsahu vašeho dotazu přímo nevyplývá, zda vám byla dána od majitelky bytu výpověď, či zda jste byli pouze ústně vyzváni k vystěhování, což je pro posouzení vašeho dotazu klíčové.

Předně považuji za důležité uvést, že požadovat po nájemci (tedy po vás), aby se z bytu vystěhoval, je pronajímatel oprávněn pouze, pokud nájem již skončil. Před skončením nájmu by po vás pronajímatel neměl požadovat vaše vystěhování. Nájem obvykle končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán (například na 1 rok), anebo uplynutím výpovědní doby poté, co Vám byla dána výpověď. Předpokládám, že vám neuplynula doba nájmu a tudíž se budu zabývat dále otázkou výpovědi.

Na výpověď z nájmu klade zákon vysoké formální nároky. Výpověď musí mít písemnou formu, musí být prokazatelně doručena druhé straně a musí obsahovat poučení nájemce o právu podat proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Pokud výše uvedené náležitosti výpověď nemá, je z tohoto důvodu neplatná. V takovém případě můžete pronajímateli namítnout neplatnost výpovědi a nájem pokračuje podle dohodnutých podmínek dále. Výpověď daná pronajímatelem musí navíc vycházet ze zákonných výpovědních důvodů. Pokud by Vám tedy pronajímatel udělil výpověď z důvodu plánovaného prodeje bytu, byla by tato výpověď nejspíše neplatná.

Nad rámec toho lze uvést, že změna vlastníka bytu, není sama o sobě důvodem pro udělení výpovědi současným nájemcům. Práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu přechází totiž na nového vlastníka bytu. V případě, že dojde k prodeji pronajímaného bytu, svědčí Vám tedy stejná právní ochrana, jak je tomu doposud.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nemám žádnou výpovědní lhůtu, přesto si chce majitel nechat kauci

Smlouvu na pronájem mám na dobu určitou, ale kvůli práci se musím odstěhovat dříve a ve smlouvě nemám žádnou dvouměsíční výpověď, a i přesto si chce majitel nechat kauci za ty dva měsíce. Platí dvouměsíční výpověď, i když není zapsaná ve smlouvě? Nevím, co dělat, a hlavně tomu nerozumím.

Pokud nemáte výpověď ve vaší nájemní smlouvě upravenou, pak platí, že výpověď nájmu na dobu určitou můžete dát ze zákonem stanovených důvodů. Pro nájemce je takovým důvodem změna okolností do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Dle komentovaného ustanovení občanského zákoníku lze pod tuto situaci podřadit např. stěhování za prací.

Výše uvedený výpovědní důvod se tedy patrně bude vztahovat i na vaši situaci. Výpověď musí být dána v písemné formě a musí být prokazatelně doručena pronajímateli. Co se týče výpovědní doby, pak uvádím, že pokud není v nájemní smlouvě uvedeno jinak, její délka dle zákona činí ne dva, ale tři měsíce s tím, že počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

Lze tudíž doporučit, abyste výpověď dala v co nejbližším termínu, neboť i během výpovědní doby stále trvá nájemní vztah a jste povinna dodržovat veškeré povinnosti z něj plynoucí včetně placení nájemného. Nájem totiž končí až uplynutím výpovědní doby.

Ke skutečnosti, že pronajímatel vám nechce vyplatit zpět kauci, uvádím, že kauce je toliko peněžitou jistotou, kterou je pronajímatel povinen nájemci při skončení nájmu vrátit. Pronajímatel je však oprávněn provést započtení na dluhy nájemce (např. dlužné nájemné, škody na bytě). Pokud ale řádně plníte všechny své povinnosti vyplývající z vašeho nájemního vztahu, pak je pronajímatel povinen vám kauci vrátit zpět. V případě, že tak neučiní, můžete se svého práva domáhat i soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mohu já vypovědět smlouvu pronajímateli, když budu pracovat v jiném městě?

Mám uzavřenou smlouvu o nájmu na dobu určitou. Ve smlouvě je uvedeno, že pronajímatel může vypovědět smlouvu s tří měsíční výpovědní lhůtou. Mohu tuto smlouvu vypovědět i já? Pronajímatel mi nabídl následující řešení: 1. Byt uvedu do původního stavu a vyklizený předám. 2. Z mé kauce budou uhrazeny náklady na inzerci daného bytu 3. Dokud se nenajde nový nájemce, byl bych povinen platit nájemné (do doby vypršení smlouvy). Nabídl jsem také, že bych za sebe našel náhradu a pronajímatel po mně požaduje, aby to byl známý nebo kolega z práce. Žádný z těchto bodů není uvedený ve smlouvě, takže předpokládám, že nejsem povinen tyto kroky podstupovat a pokud bych chtěl najít náhradu, může to být kdokoliv. Jsem živnostník a chci vykonávat živnost v jiném městě, takže si chci také najít bydlení v tom daném městě.

Pokud ve vaší nájemní smlouvě chybí jakékoliv ujednání o možnosti výpovědi nájmu z vaší strany, pak platí, že můžete nájem na dobu určitou vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů. Pro nájemce je takovým důvodem změna okolností do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Dle komentovaného ustanovení občanského zákoníku lze pod tuto situaci podřadit např. stěhování za prací. Pakliže tedy jako živnostník budete vykonávat práci v jiném městě, bylo by patrně možné tuto situaci považovat za změnu okolností, za kterých máte právo nájem vypovědět.

Výpověď musí být dána v písemné formě a musí být prokazatelně doručena pronajímateli. Délka výpovědní doby pak činí tři měsíce a počíná běžet od první dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena pronajímateli. Během výpovědní doby stále trvá nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem a obě strany jsou povinny plnit veškeré povinnosti z něj plynoucí (např. úhrada nájemného). Nájem skončí až uplynutím výpovědní doby.

Co se týče odevzdání bytu, pak platí, že byt musí být odevzdán v den, kdy nájem končí, a to v takovém stavu, v jakém jej nájemce převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení při běžném užívání bytu.

Ke kauci a jejímu použití na úhradu inzerce uvádím, že kauce je toliko jistotou, kterou je pronajímatel povinen nájemci při skončení nájmu vrátit s tím, že je oprávněn si započíst pouze takové částky, které mu nájemce dluží z nájmu (např. dlužné nájemné, zálohy za služby). K jiným účelům pronajímatel kauci využít nemůže.

Konečně k povinnosti najít za sebe do bytu náhradu zmiňuji, že pokud tak není ujednáno ve vaší nájemní smlouvě, pak skutečně nejste povinen hledat nového nájemce bytu. Samozřejmě je ale možné se domluvit na podmínkách ukončení nájmu s pronajímatelem s tím, že pokud byste za sebe našel náhradu, bylo by možné ukončit nájem dříve než uplynutím tříměsíční výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Přítel nájemkyně páchá trestnou činnost, je to důvod k výpovědi

Chtěla bych poradit, zda je nastalá situace důvodem k výpovědi z nájmu. Jsem vlastníkem bytové jednotky, kterou pronajímám na dobu neurčitou. Nájemkyně užívá byt s malou dcerou již třetím rokem a nebyly nikdy problémy. Nájemkyně si našla před nedávnem přítele, který s ní užívá pronajatý byt. (S mým souhlasem.) V současné době tento přítel páchá trestnou činnost, je vyšetřován a v našem bytě byla nařízena i domovní prohlídka. Je toto důvod k výpovědi z nájmu? Nebo mohu požádat, aby se tento pán z bytu odstěhoval a nájem se vztahoval jen na původní nájemkyni?

Předně uvádím, že pokud není v nájemní smlouvě ujednáno jinak, platí, že pronajímatel může nájem uzavřený na dobu neurčitou vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů. Mezi tyto důvody patří například hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu nájemcem, situace, kdy byt potřebuje pronajímatel pro sebe, nebo svého příbuzného, či je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členovi jeho domácnosti, osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti majetku, který se v tomto domě nachází. Samotné trestní stíhání nájemce, potažmo člena jeho domácnosti, mezi výpovědní důvody nepatří.

Ze zákona platí, že nájemce má právo přijímat do svého bytu kohokoliv, přičemž pronajímatel si může v nájemní smlouvě vyhradit souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. Právo člena domácnosti užívat byt je pak odvozeno od práva nájemce, mezi pronajímatelem a členem nájemcovy domácnosti tedy fakticky neexistuje žádný vztah.

Pakliže jste, jak uvádíte ve vašem dotazu, udělila souhlas s přijetím člena do domácnosti nájemkyně, nájemkyně řádně plní veškeré své povinnosti vyplývající z Vašeho nájemního vztahu, Vámi popsanou situaci patrně nebude možné vyřešit výpovědí, ani vystěhováním člena domácnosti nájemkyně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 Zdroje: § 2272 – člen domácnosti, § 2288 – výpověď ze strany pronajímatele

Odcházím z nájmu dřív a majitel mi nechce vrátit kauci. Je to tak možné?

Odcházím z bytu dříve, než je uvedeno ve smlouvě. Mám smlouvu na rok, tudíž do 30. srpna, ale odcházím už teď, a majitel mi nechce vrátit vratnou kauci, kterou jsem platil při podepisování smlouvy. Tvrdí mi, že jsem porušil práva smlouvy, tudíž že mu ta kauce zůstává. Je to možné takto udělat?

Z dotazu zejména není patrné, z jakého důvodu z bytu odcházíte, zda tak konáte svévolně, po prokazatelné dohodě s pronajímatelem či po podání výpovědi z vaší strany. V každém případě nájem končí až v okamžiku, kdy uplyne doba, na kterou byl sjednán či v případě výpovědi v okamžiku, kdy uplyne výpovědní doba.

Po uplynutí této doby, resp. její poslední den, jste povinen byt předat zpět pronajímateli a ten je naopak povinen vrátit Vám kauci, přičemž je oprávněn ponechat si odpovídající část kauce k vyrovnání Vašich případných dluhů na nájemném, nákladech na služby spojené s užíváním bytu či na náhradu škod, které jste v bytě způsobil.

Pokud pronajímatel nebyl oprávněn si z žádného z výše uvedených důvodů kauci (jistotu) ponechat a nájem již řádně skončil v souladu se zákonem a nájemní smlouvou, doporučujeme pronajímateli zaslat písemnou předžalobní výzvu s poskytnutím přiměřené lhůty k dobrovolnému vydání kauce a následně (nevrátí-li kauci dobrovolně) nárok uplatnit u příslušného soudu prvního stupně s žalobou na plnění.

Pokud se k těmto krokům rozhodnete přistoupit, doporučuji vyhledat advokáta, který vás celým procesem bezpečně provede.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Máme s majitelem ústní dohodu, ale chce, abychom se vystěhovali. Můžeme s ní argumentovat?

Bydlíme v podnájmu rok a půl, jednou byla smlouva prodloužena, nyní má končit. Majitel nám sdělil, že hledat nové bydlení nemáme, že se opět nájemní smlouva bude prodlužovat, i když to není ideální bydlení, ale bohužel nyní nemáme kam jít. Proběhla ústní dohoda o prodloužení nájmu, čili jsme přestali hledat nové bydlení, ale najednou je vše jinak a majitel nás přijel z domu vyhodit. Před třemi měsíci jsem mu podepsala výpověď z nájmu kterou mě zaslal, ale měsíc po té bylo dohodnuto prodloužení. Neřešili jsme tedy, jelikož i minule při prodloužení jsme měsíc bydleli bez smlouvy, majitel je tak trochu trdlo, a tak to vždy chápeme. Dá se teď s tímto něco dělat? Poukázat na ústní dohodu, nebo to raději nechat být a vystěhovat se? Pan majitel moc dobře ví, že nyní nemáme kam jít a přítel nedostane v práci dovolenou. 

Předně mi dovolte uvést, že neznám veškerá specifika vašeho podnájemního vztahu (popř. zda jde vůbec o podnájem, když v textu popisujete, že jednáte přímo s majitelem bytu), a tudíž mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné úpravy skončení nájmu a podnájmu.

Pokud není v podnájemní smlouvě určeno jinak, řídí se obsah podnájemního vztahu, tedy práva a povinnosti z něj plynoucí, zákonnou úpravou nájmu bytu, která je obsahu podnájmu nejbližší. S ohledem na to budu dále ve své odpovědi vycházet z právní úpravy nájmu bytu.

Pokud vám byla dána oprávněná výpověď v souladu se zákonem (tedy v písemné formě, odůvodněná a udělená na základě výpovědních důvodů uvedených v zákoně nebo sjednaných v nájemní/podnájemní smlouvě), nájem by měl končit uplynutím výpovědní doby. Pokud by výpověď nesplňovala zákonné požadavky, byla by neplatná a váš nájem by nejspíše pokračoval dále.

Jelikož z vašeho dotazu vyplývá, že jste se ústně dohodli až po podání výpovědi, měla by vaše dohoda jednak vyloučit výpověď a případně prodloužit nájem (pokud se jedná o nájem na dobu určitou; z vašeho dotazu tato skutečnost není bohužel jasná). Dle občanského zákoníku je však nezbytné, aby byl nájem i výpověď učiněny v písemné formě. Tudíž jakákoliv změna musí být dle ustanovení § 564 občanského zákoníku provedena také písemně, což se však dle Vašeho dotazu nestalo. S ohledem na to by byla ústní dohoda neplatná a nájem by měl formálně skončit na základě výpovědi.

Nedostatek písemné formy lze však dle občanského zákoníku zhojit. Pokud bude tedy pronajímatel ochoten vám nájem prodloužit, doporučuji sepsat písemný dodatek k nájemní/podnájemní smlouvě, v němž bude přímo uvedeno, že výpověď byla ze strany pronajímatele odvolána a nájem/podnájem se prodlužuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Bratr mi neplatí nájem. Jakým způsobem ho mohu z domu vystěhovat?

Mám problém s bratrem, který je u mě a mého přítele v domě v nájmu, s tím, že pokud u nás bude bydlet delší dobu, bude muset také platit nájem. Bohužel opakovaně neplatí a v domě si dělá, co chce. Půjčuje si bez dovoleni věci, které mu nepatří, pořídil si psa, s čímž jsem já ani přítel nesouhlasili, a takových problémů je  mnoho. Už ho tu nadále nechceme, a tak bych se chtěla zeptat, zda je možné ho vyhodit ihned, nebo zda mu musíme dát tříměsíční výpovědní lhůtu. Nemá tu ani trvale bydliště, to má psané na obecním úřadě. Nevím, jak to chodí v takovém případě.

Úvodem sděluji, že neznám veškerá specifika vašeho právního vztahu, a nemohu tak zcela přesně zhodnotit, zda se v daném případě jedná skutečně o nájem části domu, či zda bratr část domu užívá na základě jiného právního důvodu (výpůjčka či obdobný).

S přihlédnutím k (pravděpodobné) absenci písemné nájemní smlouvy a rovněž k rodinnému poměru mezi stranami je obtížné předjímat, jak by pro případ sporu soud dovodil obsah právního vztahu – budeme nicméně předpokládat, že by se podařilo dostatečně prokázat či dovodit, že vztah byl úplatný, vztahoval se na určitou část domu přenechanou bratrovi za účelem bydlení a nejednalo se jen o krátkodobé ubytování, tedy že se na něj budou aplikovat ustanovení o nájmu bytu.

Obecně by v takovém případě platilo, že nájem bytu lze ze strany pronajímatele vypovědět jen v určitých zákonem vypočtených případech. Nejjednodušší by pak bylo vypovědět nájem okamžitě pro neplacení nájemného po dobu delší tří měsíců (stačí, když není uhrazené nájemné za jakékoliv tři měsíce, nemusí se jednat o tři měsíce po sobě jdoucí). Nebylo-li přitom nájemné sjednáno, nebo není-li z okolností jeho výše prokazatelná, bude platit, že bratr měl platit nájemné ve výši obvyklé v místě a v čase.

Dodávám, že výpověď z nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Je třeba v ní uvést výpovědní důvod a také poučit nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

Konečně uvádím, že problematika trvalého bydliště vašeho bratra nemá na výpověď žádný vliv. Pro úplnost rovněž uvádím, že pokud by bylo dovozeno, že nešlo o úplatný nájem, ale například o bezúplatnou výpůjčku, je možné požádat bratra o vystěhování rovněž v zásadě bez výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Odchod z bytu dříve, než vyprší nájemní smlouva

Hledali jsme byt a nabídl nám kolega bydlení v jejich bytě s tím, že se odstěhují a bude volný. Slovní dohodou jsme se domluvili na výši nájmu, který měl být i s energiemi do 10 tis, bez kauce. Byt je napsán na něj a jeho manželku. Při podpisu smlouvy po nás chtěla manželka kauci, nejlépe na ruku, a to v domluvě ani v návrhu smlouvy nebylo. Jelikož jsme potřebovali bydlet, odsouhlasili jsme ji. Nakonec se nám zvýšil i nájem. K užívání jsme měli mít balkon a sklep. Ale balkon se bude rekonstruovat a máme na něj zákaz vstupu s tím, že se ořeže zábradlí, sklep do teď není k užívání a je plný jejich věcí. Byt přenechali v nepořádku a s moly. Po měsíci užívání se v jedné místnosti stále objevuje plíseň, a to větráme každý den i topíme. V bytě je vysoká vlhkost. Po upozornění majitelka oznámila, ať si nakoupím přípravky na plíseň a na vlhkost. Bojujeme i s moly, a to jak s potravinovými, tak i se šatními. Po pěti měsících se nám naskytla možnost koupit dům. A dle ústní domluvy neměl být problém se do svou měsíců odstěhovat. Ale manželka/majitelka náš odstup napadla s výpovědní lhůtou, takže se odstěhovat můžeme, až za 4 měsíce. Můžeme se odstěhovat dříve? 

Předně si dovoluji uvést, že kompletní odpověď bych vám mohl poskytnout až po přezkoumání uzavřené nájemní smlouvy.

Podle toho, co popisujete, byt nejspíše nebyl způsobilý k nastěhování a obývání. Obecně platí, že byt je způsobilý k nastěhování a obývání, odpovídá-li ujednáním ve smlouvě a není-li ničeho ujednáno, pak je-li alespoň čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý.

Ve stavu způsobilém užívání pronajímatel musí byt udržovat i za trvání nájmu. Zjistí-li tedy nájemce určité vady či poškození, má právo požadovat jejich odstranění ze strany pronajímatele. Pokud pronajímatel v přiměřené době po oznámení vady neodstraní a neučiní tak ani po další výzvě v dodatečně poskytnuté lhůtě, má nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Považuji však za nutné zdůraznit, že toto právo nájemci náleží jen za předpokladu, že se jedná o podstatné vady či že prodlení pronajímatele s jejich odstraněním je zcela extrémní.

Pro úplnost uvádím, že po pronajímateli pro porušení jeho povinností za určitých okolností nájemce může požadovat (i pokud nejsou naplněny předpoklady vypovězení nájmu bez výpovědní doby) alespoň slevu z nájemného či náhradu škody, která nájemci vznikla porušením povinnosti pronajímatele (pokud je mezi škodou a porušením příčinný vztah).

S ohledem na skutečnost, že majitel je zjevně připravený „dělat problémy“, upozorňuji rovněž na riziko, že za původce vad a poškození bytu budete označeni vy – zvlášť pokud dle podepsaného předávacího protokolu a nájemní smlouvy byt žádných vad neměl a vady ani nebyly bez odkladu vytknuty.

Rovněž vnímám jako problematické složení jistoty na základě ústní dohody. Pokud k takové dohodě nejsou svědci a pokud ani jinak nelze doložit, že jste jistotu zaplatili, bude zřejmě problematické jistotu od pronajímatele vydobýt zpět.

S ohledem na vše uvedené doporučuji pokusit se s pronajímatelem smírně dohodnout a do pří či soudních sporů se nepouštět – postavení v nich by pro vás totiž nebylo vůbec jisté.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Můžeme se okamžitě vystěhovat, protože majitel nevyměnil nevyhovující okna v bytě?

Bydlíme v bytě s dvěma malými dětmi. Majitel má ve smlouvě tříměsíční výpovědní lhůtu nebo smlouvu lze ukončit po písemné vzájemné dohodě obou smluvních stran. Majitel nám od 1. 10. 2014 slibuje nová okna, která jsou v katastrofálním stavu. Můžeme dát výpověď k okamžitému vystěhování, nebo musíme dodržet výpovědní lhůtu? Nevím, jak to našemu majiteli říct.

Jelikož neznám přesné znění nájemní smlouvy, vycházím v této odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu dle občanského zákoníku.

Pronajímatel je po celou dobu trvání nájemního vztahu povinen udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání, tedy k bydlení. Byt je způsobilý k užívání, odpovídá-li ujednáním uvedeným v nájemní smlouvě, případně pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý.

Je-li v bytě určité poškození či vada, nájemce ji musí bez odkladu oznámit pronajímateli. Pronajímatel následně v přiměřené době musí vady a poškození odstranit. Jestliže nebyla vada řádně odstraněna, může ji odstranit nájemce a požadovat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě může nájemce požadovat slevu z nájemného (ledaže by se nejednalo o podstatné vady).

Jestliže vada nebyla odstraněna ani v další (druhé) přiměřené lhůtě poskytnuté nájemcem, může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby a vystěhovat se ihned (opět ledaže by se nejednalo o podstatné vady, prodlení pronajímatele bylo přiměřené a odůvodněné či nájemce způsobil poškození sám).

Výše uvedená ustanovení se použijí nehledě na ujednání nájemní smlouvy, tato práva nájemce totiž nelze zkrátit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Mám předžalobní výzvu na vyklizení bytu, co mám dělat?

Mám předžalobní výzvu na vyklizení bytu s tím, že tam byla lhůta na vystěhování do týdne napsání dopisu právníkem (tj. do 2 dnů, co jsem dopis převzala). Do kdy se musím odstěhovat? Bydlím 10 let v bytě rodičů manžela. Smlouvu nemáme, platili jsme vždy jen poplatky za byt. Ty stále platím dál, ale nově po mě od minulého měsíce chtějí i nájem 10 tis., poplatky jsou 6 tis., a kdybych jim 10 tis. zaplatila, už nemám z čeho živit děti. Rozvedeni nejsme, ale manžel utekl před měsícem a nechal vše na mně. Od začátku roku se jeho rodiče snaží nás vystěhovat. Prosím poraďte, co dělat. Podle čeho bude soud rozhodovat? Jsou v právu? 

Úvodem mi dovolte sdělit, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházím ve své odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Skutečnost, že nemáte písemnou smlouvu, ještě nutně neznamená, že ke vzniku nájmu vůbec nedošlo. Jednak je možné, že vám vzniklo společné nájemní či jiné obdobné právo, jež je odvozeno od užívacího práva, které k bytu má (či měl) váš manžel. K posouzení jeho případného zrušení by bylo nutno vycházet z konkrétní právní úpravy daného důvodu užívání – pokud by se jednalo o společný nájem, uplatní se závěry níže uvedené.

Druhou možností je, že vám vzniklo nájemní právo dlouhodobým (alespoň po dobu tří let) užíváním bytu v dobré víře, že i ústně sjednaný nájem je po právu. Co se obsahu nájemního vztahu týká, u ústní smlouvy bude obtížně doložitelný – platí však v každém případě, že pokud nebyla ujednána doba trvání nájmu (což by musel v tomto případě prokázat pronajímatel), je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Pronajímatel ji přitom může vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů (typicky z důvodu potřeby bytu pro rodinného příslušníka či pokud nájemce porušuje své povinnosti). Teprve po vypovězení nájmu a uplynutí výpovědní doby je možné požadovat vyklizení bytu.

Pokud vám došla pouze předžalobní výzva k vyklizení bytu, pronajímatel nepostupoval po právu. Nájem nebyl řádně vypovězen a vy tak stále máte právní důvod pro užívání bytu.

Pro úplnost uvádím, že výpověď vyžaduje písemnou formu a musí v ní být poučení o právu navrhnout přezkoumání její oprávněnosti soudem. Dále upozorňuji, že i pokud by došlo na vyklizení nemovitosti, lhůta k jeho provedení obvykle nebývá kratší než 10 až 14 dnů. Pokud Vám po doručení předžalobní výzvy zbyly na vyklizené pouhé dva dny, lhůtu určitě nelze považovat za přiměřenou.

Závěrem lze doporučit zejména řešit situaci dohodou či alespoň vyhledat právní pomoc advokáta, jelikož soudní řízení o vyklizení bytu může být velmi komplikované a zdlouhavé.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Výpovědní doba u nájmu na dobu určitou

Potřebovala bych poradit ohledně jedné situace. Jsem vlastníkem bytu, přičemž od roku 2012 byt pronajímám. Nejdříve jsem s nájemci měla smlouvu na dobu určitou po dobu trvání jednoho roku. Nicméně nájemci začali platit pozdě, dodnes mi peníze doručuji až 25. den v měsíci, i když ve smlouvě mají do 13. dne. A ještě lžou, že jsou mimo město, a proto nemůžou zaplatit, i když je potom potkám ve městě. Od té doby mají smlouvu na tři měsíce. V červnu jim smlouva končí. Rozhodla jsem se, že si byt s přítelem opravíme a nastěhujeme se do něj. Chci se proto zeptat, jestli je právně všechno v pořádku, když mají smlouvu na dobu určitou. Případně jak postupovat dále.

Úvodem mi dovolte sdělit, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Pakliže máte s nájemci uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou, platí, že nájem skončí uplynutím sjednané doby (ve vašem případě uplynutím tří měsíců). V den, kdy nájem končí, jsou nájemci povinni vám jakožto pronajímateli odevzdat byt, a to ve stavu, v jakém jej převzali s ohledem na běžné opotřebení při běžném užívání. Byt bude považován za odevzdaný, pokud vám nájemci předají klíče a v přístupu do bytu a v jeho užívání vám nebude bránit nic dalšího.

Vašemu nastěhování do bytu a následným opravám po skončení sjednaného nájmu by tudíž nemělo nic bránit. Pokud by nájemci odmítali byt opustit, máte jakožto pronajímatel právo je k opuštění bytu vyzvat a posléze se případně svého práva domáhat soudní cestou, a to podáním žaloby na vyklizení bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Bydlím v posledním patře a při rekonstrukci se bude sundávat střecha. Mohu dostat výpověď z nájmu?

Bydlím v bytě se smlouvou na dobu neurčitou. Byt je v posledním patře, kde není půda, ale jen plochá střecha. Majitel domu se rozhodl pro nástavbu na domě. Bude se na nějakou dobu sundávat střecha atd. Je toto důvod, abych dostala z bytu výpověď kvůli těmto stavebním úpravám? Známý mi řekl, že i když bydlím v pronájmu, je majitel povinen mít můj souhlas k této rekonstrukci - nástavbě, protože se to dotýká i mé osoby, narušení mého klidu a pohodlí. Je to pravda? Jak postupovat dál. Stěhovat si nechci.

Podle platné zákonné úpravy nájmu bytu platí, že nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, jen pokud ji lze provést bez většího nepohodlí pro nájemce. V opačném případě může pronajímatel změny provádět jen se souhlasem nájemce. Při posuzování, zda úprava bytu představuje pro nájemce větší nepohodlí, je nutné vycházet zejména ze skutečnosti, zda je či není nutné předmětný byt k provedení úprav vyklidit či zda ho lze i v průběhu prací užívat.

Souhlasu výjimečně nebude třeba za předpokladu, že by neprovedením oprav hrozila zvlášť závažná újma, například pokud by do bytu mělo zatékat a docházet k jeho poškozování.

Pokud souhlas s provedením oprav udělíte či pokud bude pronajímatel oprávněn opravy provádět i bez vašeho souhlasu (dle výše uvedeného) a zároveň bude nutné byt vyklidit, pak platí, že by vás pronajímatel musel o nutnosti byt vyklidit informovat nejméně tři měsíce předem, dále by se musel zavázat k úhradě nákladů s vyklizením spojených a rovněž by byl povinen vám poskytnout na tyto náklady zálohu. V případě krátkodobého vyklizení (do jednoho týdne) by vás pak pronajímatel musel k vyklizení vyzvat alespoň deset dní předem. Pakliže byste jakožto nájemce odmítla byt vyklidit, mohl by se pronajímatel domáhat vyklizení bytu u soudu.

K možnosti udělení výpovědi v souvislosti se stavebními úpravami uvádím, že provádění rekonstrukce není pro pronajímatele výpovědním důvodem. Nemusíte se tudíž obávat, že by vám byla z jeho strany dána výpověď. Naopak platí, že pokud by si pronajímatel nevyžádal váš souhlas dle výše uvedeného, šlo by o porušení jeho povinnosti, a tudíž by toto jeho jednání mohlo být důvodem pro vypovězení nájemní smlouvy z vaší strany.

Závěrem uvádím, že jelikož máte zájem byt nadále užívat, lze doporučit, abyste se s pronajímatelem dohodla na podmínkách, za kterých bude probíhat rekonstrukce, a to zejména s ohledem na případnou nutnost dočasného vyklizení bytu a s tím spojenou finanční kompenzaci. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Developer potřebuje můj "byt pro svého příbuzného", přestože má desítky bytů volných

Mám pronajatý byt na dobu neurčitou od developera. Nájemné platím, nezpůsobil jsem žádný problém. Po 6 měsících nájmu se developer rozhodl dát mi výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu, že potřebuje byt pro rodinného příslušníka. Podotýkám, že tento developer má desítky volných bytů a staví nové a nové bytové domy. Má soudní žaloba šanci na úspěch?

Úvodem upozorňuji, že k poskytnutí úplné odpovědi by bylo nutné zohlednit rovněž znění uzavřené nájemní smlouvy. Níže uvedená odpověď tedy vychází toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Pronajímatel má podle zákona právo nájem sjednaný na dobu neurčitou vypovědět mj. z důvodu (§ 2288 odst. 2 občanského zákoníku), že byt má být užíván pronajímatelem či že pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného. Pronajímatel musí výpověď řádně skutkově odůvodnit, tedy v daném případě zejména sdělit, kdo bude osobou, pro kterou je nutné byt vyprázdnit (přičemž tato osoba musí skutečně byt potřebovat - tedy nesmí mít kde jinde bydlet). Pronajímatel musí dále poučit nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky a o právu navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Pokud některou z výše uvedených náležitostí výpověď neobsahuje, není udělena platně.

V situaci, kdy má pronajímatel větší množství volných bytů, lze pak dle rozhodovací praxe soudů rovněž argumentovat neplatností výpovědi s výše uvedeným výpovědním důvodem pro rozpor s dobrými mravy.

Má-li nájemce za to, že výpověď nebyla z výše uvedených důvodů udělena platně, může se do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi žalobou podanou k příslušnému soudu domáhat přezkoumání platnosti výpovědi. Až do skončení řízení o platnosti výpovědi pak obvykle až na výjimky nájemce nemůže být z bytu vystěhován, když soud o vystěhování nájemce zpravidla rozhodne až poté, kdy je zjištěno, zda byla výpověď udělena platně či nikoliv.

Pokud by výpověď platně udělena byla, ale pronajímatel by byt nevyužil v souladu s výpovědním důvodem (až na výjimky nejpozději do 1 měsíce od vyklizení bytu nájemcem), může se pak nájemce domáhat, aby mu byl byt znovu pronajat či aby mu pronajímatel nahradil vzniklou škodu (např. náklady na stěhování či rozdíl v nájemném).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Měli jsme se "klidně odstěhovat hned". Když to chceme udělat, požaduje majitel dodržení výpovědní doby.

Kvůli častým sporům s majitelem a jeho častým naléháním, abychom se z bytu odstěhovali hned (bez podání výpovědi), jsme si s přítelem našli byt a podali výpověď z pronájmu bytu. Smlouvu máme na dobu určitou do konce října tohoto roku, výpovědní lhůta je 3 měsíce. Po podání výpovědi nám bylo oznámeno, že chce majitel dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu z bytu, my s touto verzí ovšem nepočítali (dle jeho slov odstěhovat se klidně hned) a nový byt máme domluvený k užívání na dřívější termín, než je termín vypršení výpovědní lhůty. Chtěla bych dodat, že v bytě máme neustále (i přes minusové teploty venku a časté upozorňování, že je v bytě zima a není dodržena minimální hygienická teplota v bytě) 19 stupňů, kdy majitel s tímto faktem víceméně odmítá něco dělat z důvodu toho, že by mu nestačily zálohy na energie. Dále se v pronajatém domě vyskytuje a pohybuje bez jakéhokoliv upozornění nebo oznámení (ne tedy přímo v pronajímaných bytech, které jsou v domě 2, ale ve společných prostorách, na zahradě, stalo se, že zároveň přišel k bytu „řešit nesrovnalosti" bez oznámení). Jsou tyto dvě věci v souladu se smlouvou nebo nějakou další listinou? Můžeme tyto dva důvodu použít jako argumenty pro nedodržení výpovědní lhůty a odstěhování se?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika případu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Výpovědní doba ze zákona obvykle běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co písemná výpověď došla druhé straně. Pokud pronajímatel trvá na dodržení výpovědní doby a nepodaří se prokázat odlišnou dohodu s ním, je bohužel vaší povinností i nadále platit nájemné (dokud je vám byt stále k dispozici; nikoliv však, pokud by pronajímatel byt například převzal a pronajal někomu jinému).

Skutečnost, že je v bytě zima, znamená porušení povinnosti ze strany pronajímatele, který musí byt udržovat ve stavu způsobilém k užívání, tedy musí zajišťovat i dostatečnou teplotu k bydlení v bytě. Pokud jste pronajímateli tento stav vytkla a pronajímatel ho neodstranil bez zbytečného odkladu, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, můžete teoreticky podat výpověď bez výpovědní doby. Skutečnost, zda je výpověď v takovém případě již na místě, či zda se nejedná o dostatečně závažné porušení povinností pronajímatele, lze však dovodit jen s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace a je obtížné posoudit, jak by na ni soudy v případném sporu nahlížely.

Konečně k častým návštěvám pronajímatele – z dotazu přímo nevyplývá, jaké je rozložení bytů v domě apod. Zdá se však, že pronajímatel nájem nikterak nenarušuje, resp. do částí domu, které jsou pronajaty, nevstupuje. Naopak lze jen obtížně uvažovat, že by budovu mohl udržovat ve stavu způsobilém k pronájmu, pokud by se k ní nesměl přibližovat.

Pro úplnost uvádím, že kdyby byl pronajat celý dům a pronajímatel by do něj vstupoval bez důvodu či bez předchozího upozornění, jednalo by se samozřejmě o zásadní porušení jeho povinností, které by pravděpodobně odůvodňovalo rozvázání nájemní smlouvy výpovědí bez výpovědní doby.

Závěrem uvádím, že doporučuji vyřešit situaci smírně a pokusit se s pronajímatelem dojednat ukončení nájmu dohodou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Lze výpověď zaslat e-mailem, nebo jenom poštou?

Jsem podnájemcem v bytě v Praze, kde žiji s manželem. Budeme se však stěhovat na Moravu (za prací), proto bychom potřebovali smlouvu vypovědět - v ideálním případě tak, abychom od 1. 4. 2016 bydleli na Moravě. Ve smlouvě máme zánik podnájemního vztahu zakotvený v čl. VI. Smlouvu zasílám přílohou. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu zaslat výpověď 29. 2. 2016 a zda můžu výpověď zaslat mailem? Nebo je potřeba poštou? V tom případě se jako rozhodný den bere den odeslání, či den doručení nájemci?

Odpověď – 1. část:

Úvodem si dovoluji upozornit, že výklad právní úpravy podnájmu je v současné době poněkud nejistý a čeká na své sjednocení soudní rozhodovací praxí, která může dojít k odlišným závěrům, než jsou ty níže uvedené.

Podnájemní vztah se primárně řídí zněním smlouvy o podnájmu, přičemž při sjednávání této smlouvy není podnájemce na rozdíl od sjednávání smlouvy nájemní nijak zvlášť chráněn (např. při sjednávání výpovědních důvodů či výpovědní doby).

Teprve v případě, kdy podnájemní smlouva určitou okolnost neupravuje nebo kdy jsou o jejím obsahu pochybnosti (například byla-li uzavřena jen ústně), se pak podnájemní vztah řídí subsidiárně právní úpravou, která je obsahu podnájmu nejbližší, tedy úpravou nájmu bytu, která už určitou ochranu nabízí.

Zmiňujete, že v podnájemní smlouvě byly podmínky skončení podnájmu specificky upraveny - ve věci skončení podnájmu je tedy nutno vycházet jen ze znění podnájemní smlouvy. Zmiňovaný čl. VI uzavřené podnájemní smlouvy pravděpodobně nedává podnájemci možnost podnájem jednostranně vypovědět – předčasné skončení podnájmu by tedy bylo možné pouze oboustrannou dohodou či jednostrannou výpovědí ze strany nájemce (podnajímatele).

Jelikož podnájem není zákonem chráněn, výše uvedená ujednání podnájemní smlouvy nejsou ve zjevném rozporu se zákonem. Podnájemce má však i tak při naplnění určitých podmínek možnost domáhat se vyslovení neplatnosti určitých částí podnájemní smlouvy (např. pro rozpor s dobrými mravy), odstoupit od ní (např. pro porušování povinností nájemce) či se domáhat obnovení jednání o ní, pokud došlo po jejím uzavření k zásadní změně okolností.

Závěrem uvádím, že celkové zhodnocení podnájemní smlouvy není bohužel předmětem poradenství v rámci této poradny. V odpovědi jsem tedy vycházel primárně z informací poskytnutých přímo ve znění dotazu. Doporučuji vyhledat právní pomoc a nechat podnájemní smlouvu celkově posoudit, tak aby mohly být komplexně zhodnoceny veškeré možnosti postupu.

Odpověď – 2. část:

Co se týká doručování případné výpovědi. Obecně právní jednání působí vůči adresátu v okamžiku, kdy mu dojde. Výpověď se tedy považuje za účinnou dnem jejího doručení, nikoliv dnem jejího předání poštovnímu přepravci.

Ohledně jednání uskutečněného prostřednictvím e-mailové zprávy, zákon stanoví, že písemná forma výpovědi je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými prostředky (např. e-mailovou zprávou nebo krátkou textovou zprávou). Podmínkou je však, aby elektronický prostředek umožňoval rozpoznat obsah právního jednání (což u emailové zprávy nepředstavuje problém) a dále aby umožňoval určit osobu, která jednání učinila.

K naplnění druhé podmínky bude v každém případě nutné, aby emailová zpráva obsahovala podpis jednající osoby. Otázkou je, zda postačí uvést toliko jméno jednající osoby na konec emailové zprávy, či zda je nutné použití zaručeného elektronického podpisu. V současné době převažuje názor, že postačí uvést jméno osoby na konec e-mailové zprávy, nelze však vyloučit, že se soudní praxe v budoucnu přikloní k jinému (přísnějšímu) výkladu zákona.

Dále pak bude nutné prokázat, že došlo k doručení výpovědi právě jejímu adresátovi, tedy že e-mailovou schránku skutečně užívá adresát a že si danou e-mailovou zprávu vyzvedl, jelikož právní jednání je účinné doručením.

Za předpokladu, že je e-mailová zpráva obvyklým způsobem komunikace mezi podnájemcem a nájemcem (podnajímatelem) a nájemce (podnajímatel) potvrdí její doručení, máme za to, že by výpověď podnájmu uskutečněná prostřednictvím e-mailové zprávy měla být dostatečná. Na druhou stranu upozorňujeme, že nejvyšší míru jistoty přináší vždy zaslání výpovědi prostřednictvím poštovní doručovací služby s dokladem o odeslání a přijetí (podací lístek a doručenka).

Podrobnosti pro doručování písemností mezi stranami může samozřejmě upravovat rovněž konkrétní podnájemní smlouva, je tedy nutné přihlédnout rovněž k jejímu znění.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Výpovědní dobu šest měsíců, která plyne z nájemní smlouvy, bychom rádi zkrátili o polovinu. Je to možné?

Bydlíme v nájmu u vlastníka větší nemovitosti, kde užíváme bytovou jednotku. Nájemní smlouva byla sepsána  na podzim 2000, tedy před NOZ. Nájem je sjednán na dobu určitou 30 let s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Vznikly nové okolnosti - koupili jsme si byt do osobního vlastnictví na schválenou hypotéku. Nejdříve jsme museli čekat, až banka hypoteční úvěr povolí, poté jsem podali písemně, ale i formou e-mailu výpověď z nájmu s 3 měsíční výpovědní lhůtou, kde jsme důvod výpovědi, pořízení vlastního bydlení, uvedli. Majitel výpověď přijal a podepsal, jeden dokument výpovědi podepsaný oběma stranami má majitel, jeden my jako nájemci. Přijetí výpovědi potvrdil i e-mailem. První měsíc výpovědní lhůty se nic nedělo a brali jsme, že je vše v pořádku a začali postupně s vystěhováváním našeho zařízení bytu. Po onom měsíci jsme začali od vlastníka dostávat formou e-mailů a posledně i doporučeného psaní dopisy, že výpovědní lhůta je ve smlouvě šestiměsíční, a chce tedy uhradit nájem i za další 3 měsíce. Navíc požaduje dát byt do původního stavu, bez ohledu na opotřebení či naše vylepšení - renovace kuchyňské linky, dveří apod. Při nastěhování se v říjnu 2000 nebyla pořízena žádná dokumentace ke stavu bytu a ani nebyl podepsán předávací protokol. Jak je to prosím v našem případě s výpovědní lhůtou a s prokazováním toho, co v bytě a v jakém stavu tehdy bylo? Jako perličku uvádím, že byt nám byl tehdy předán nevymalovaný a neuklizený, což nyní majitel požaduje (jsme ochotni toto splnit - i z hygienických důvodů).

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím ve své odpovědi toliko ze zákonné úpravy výpovědi z nájmu bytu.

Dle platné právní úpravy uvedené v občanském zákoníku, je možné odchýlit se od zákona a tedy též od stanovení výpovědní doby u nájmu bytu, pouze pokud nejsou zkrácena nájemcova práva. Vzhledem k tomu, že jste si v nájemní smlouvě ujednali delší výpovědní dobu, lze považovat toto ujednání za platně sjednané.

Ve vašem případě je však nezbytné posoudit, zda došlo k další změně výpovědní doby, a to tím, že jste ve výpovědi uvedli kratší dobu, než která je uvedena ve smlouvě. Aby bylo možné považovat změnu výpovědní doby za platnou, je nezbytné, aby tato změna byla provedena v písemné nebo elektronické formě a aby ji druhá strana akceptovala. Dle vašeho dotazu se tak stalo a na vaše jednání by se mohlo nahlížet jako na platně provedenou změnu výpovědní doby, nicméně obecně není možné jednostranně výpovědní dobu zkrátit. Nárok pronajímatele na nájemné za další tři měsíce by následně mohl být považován za neopodstatněný. Dovoluji si vás však upozornit, že posouzení této otázky bude vždy záviset na konkrétních okolnostech, například ujednání o způsobu změny původní smlouvy a konkrétní text vaší výpovědi.

Co se týče odevzdání bytu, dle občanského zákoníku je vaší povinností odevzdat byt ve stavu, v jakém jste jej převzali. Prokazování bez předávacího protokolu, přesného vymezení v nájemní smlouvě nebo vaší dokumentace stavu bytu, může být samozřejmě poněkud komplikovanější. Doporučuji vám však stále trvat na tom, že byt vracíte ve stavu, v jakém byl předán, přičemž pronajímatel bude povinen prokázat opak.

Co se týče odstranění změn v bytě, má pronajímatel právo toto po vás vyžadovat jen tehdy, pokud jste si tak dohodli v nájemní smlouvě. Musí se však jednat o změny, k nimž vám dal pronajímatel souhlas. Pokud jste provedli změny bez jeho souhlasu, jste povinni tyto změny odstranit, pokud vám pronajímatel nesdělí, že odstranění změn nežádá.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemce mě vyrozuměl, že chce nájem vbrzku ukončit, přesto zatím byt užívá

Měl jsem sjednaný nájem bytu dle starého OZ na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2013. Nájemce užívá byt dodnes s tím, že mne esemeskou vyrozuměl, že si koupil vlastní bydlení (ve stejné obci) a chce ukončit nájem v blízké době (termín neuvedl). Nájem dle § 2285 končil po automatickém dvouletém prodloužení k 31. 12. 2015. Nevím, jak si mám vyložit v tomto případě § 2285. Nájemce nebude pokračovat v nájmu alespoň po dobu celých třech měsíců, které paragraf uvádí. Znamená to, že může v rámci této tříměsíční lhůty (§ 2285) odejít ze dne na den bez výpovědní lhůty?

S ohledem na vámi vylíčené okolnosti lze mít za to, že nájemce od 1. 1. 2016 užívá byt bez právního titulu, neboť nájemní vztah již skončil. Vzhledem k tomu tak nájem v současné době být sjednaný nemůže a výpověď z nájmu, a výpovědní lhůta tudíž z povahy věci nemůže přicházet v úvahu.

V souladu se zněním § 2292 občanského zákoníku měl nájemce povinnost odevzdat vám byt v den, kdy nájem končí. Konkrétní způsob předání bytu po skončení nájmu občanský zákoník neupravuje. Ve vztahu k ukončení pouze stanovuje povinnost, aby byl byt odevzdaný ve stavu, v němž ho nájemce převzal. Zároveň ustanovení § 2292 občanského zákoníku připouští situaci, kdy nájemce odevzdá byt s tím, že ho opustí, neboť dle znění zákona se má v případě takového opuštění nájem bezpochyby za skončený a zároveň se má byt za odevzdaný ihned.

Co se týče ustanovení § 2285 občanského zákoníku a problematiky konkludentní obnovy nájmu, zavádí toto ustanovení určitou míru nejistoty, neboť předpokládá tříměsíční lhůtu neoprávněného užívání bytu nájemcem, která bude následně zhojena uplynutím prvního dne po těchto třech měsících.

S ohledem na to, že zřejmě není v oboustranném zájmu v nájmu pokračovat, doporučuji vám vyzvat písemně nájemce, aby byt opustil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

O výpovědi mne informoval e-mailem. Je takový postup v souladu se zákonem?

Můj nájemník mi poslal 6. 1. e-mail, ve kterém mi sděluje, že mu můj byt nevyhovuje (požaduje celkovou rekonstrukci) a že se stěhuje se pryč; 31. 1. si mám přijít pro klíče. Domnívala jsem se, ze mám při smlouvě na dobu určitou právo na tříměsíční výpovědní lhůtu, ale nájemce mi sdělil, ze nájemné za leden jsou poslední peníze, které od něj uvidím. Potřebovala bych vědět, zda tím, že si od něj klíče převezmu, se vzdám možnosti požadovat nájemné za následující 3 měsíce výpovědní lhůty. Také se domnívám, že mohl za posledních 5 let smlouvu řádně vypovědět. Rekonstrukce bytu by byla nutná, nicméně nájemné, které platí, není vysoké: 9500 Kč za třípokojový byt 72 m2 v Brně-Kohoutovicích včetně záloh na energie a služby (5500 Kč). Ve smlouvě jsem mu dovolila byt pronajímat dále - pronajímal ho studentům. 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Co se týče výpovědi nájmu ujednaného na dobu určitou, pak platí, že jej může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Pakliže v nájemní smlouvě nemáte možnost výpovědi upravenou, platí, že nájemce může smlouvu vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů.

Mezi důvody, pro které může nájemce nájem vypovědět i bez výpovědní doby, lze zahrnout např. situaci, kdy ani na základě oznámení vady věci nájemcem, pronajímatel tuto vadu neodstraní a zároveň tato vada zásadním způsobem ztěžuje užívání bytu nebo pokud se stane věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce.

Pokud však, jak uvádíte, byl nájemce se stavem bytu již při předání seznámen, byt se nenachází ve stavu, který by znemožňoval užívání bytu, a výpověď nájemce byla učiněna toliko e-mailem, ve kterém bez jakéhokoliv bližšího odůvodnění nájemce pouze oznamuje svůj záměr ukončit nájemní vztah, pak by tato výpověď byla neplatná.

Pokud máte zájem na dalším trvání nájemního vztahu, lze doporučit, abyste nájemci dala na vědomí, že jeho e-mailovou zprávu nepovažujete za platné ukončení vašeho nájemního vztahu a klíče od nájemce nepřebírala.  

V případě, že mezi vámi a nájemcem nedojde k dohodě o skončení nájmu a nájemce odmítne platit nájemné, jste oprávněna po něm nájemné požadovat na základě nájemní smlouvy dále, případně se zaplacení dlužného nájemného domáhat cestou občanskoprávního řízení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Podal jsem žalobu na neplatnost výpovědi. Dokdy mohu v pronajatém bytě bydlet?

Dokdy může nájemník bydlet v pronajatém bytě poté, co dostal výpověď z nájmu, pokud podá ve stanovené lhůtě (60 dnů) žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu? Je pravděpodobné, že soud o žalobě nerozhodne obratem. Má se za to, že nájemník v pronajatém bytě může dále bydlet minimálně do nabytí právní moci rozsudku o určení, že výpověď je oprávněná? Pro případ, že soud prohlásí, že výpověď je neoprávněná nebo dokonce neplatná, bydlí nájemník tak dlouho, než uplyne výpovědní doba v pořadí další oprávněné výpovědi? 

V úvahu by ze strany pronajímatele připadalo podání návrhu na vyklizení bytu. Soud by však řízení o tomto návrhu s největší pravděpodobností přerušil a počkal na skončení řízení o neplatnosti výpovědi, které tvoří předběžnou otázku k řízení o vyklizení. Do té doby nájemce může byt užívat.

Konečně k vašemu druhému dotazu: váš předpoklad je správný, v případě, kdy by se výpověď ukázala neplatnou, nájemce může užívat byt, dokud nájemní vztah nebude platně ukončen – tj. uplynutím doby nájmu sjednané ve smlouvě nebo uběhnutím výpovědní doby po podání platné výpovědi.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemce se chová nevhodně. Jakým způsobem mu mám dát výpověď?

Jsem vlastníkem bytové jednotky, kterou pronajímám na dobu určitou od 15. 11. 2015 do 30. 10. 2016. Jelikož se mi množí stížnosti od sousedů (dokonce i z vedlejšího bytového domu) na chování nájemníků - opakované rušení nočního klidu (např. hádky), volné pobíhání a venčení bojového psa v okolí domu, chtěla bych se poradit, jakým způsobem dát nájemci výpověď. Nájemce byl již několikrát upozorněn, jak telefonicky, tak e-mailem na nevhodné chování, bohužel bez nápravy.

Pokud nájemníkovo chování se opakovaně a ve velké intenzitě vymyká náležitému pořádku obvyklému podle místních poměrů, lze využít výpovědní důvod podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, tj. hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu nebo eventuálně § 2291 odst. 1., tj. porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem. Rozdíl je zejména ve výpovědní době, v prvním případě je tříměsíční, v druhém výpovědní doba stanovena není.

Občanský zákoník nespecifikuje, co je pokládáno za „hrubé porušení povinnosti“, je dost možné, že právě tato varianta by se dala pod ustanovení subsumovat. Mezi porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem patří například působení obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí.

Pokud jde o psa, podle ustanovení § 2258 občanského zákoníku má nájemce právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Hlasitý štěkot a volné venčení v okolí domu se jistě mezi takové obtíže řadí a jsou dalším důvodem k podání oprávněné výpovědi.

Doporučuji, abyste nájemce znovu vyzvala ke změně chování pod pohrůžkou výpovědi. Pokud své chování nezmění, vzhledem k intenzitě porušování povinnosti bych přistoupil spíše k podání výpovědi podle § 2288 odst. 1. písm. a), tj. s tříměsíční výpovědní dobou. Ve výpovědi je nájemce třeba poučit o možnosti vznést proti výpovědi námitky a možnosti navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak by byla výpověď neplatná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Nájemník platí se zpožděním a uvedl mně v omyl. Jedná se o hrubé porušení smlouvy?

Na konci listopadu 2015 jsem pronajala svůj byt na dobu 1 roku. Termín pro úhradu nájemného a služeb byl stanoven na 20. den běžného měsíce. Zde jsem ustoupila od svého původního požadavku na platbu předem - pod tíhou argumentů, že rodina nájemce nepatří do příjmově silné skupiny a své závazky vždy hradila až v běžném měsíci. (Podotýkám, že služby jinak platím bytovému podniku zálohově sama k 15. dni každý měsíc.) Již první měsíc se nájemníkova platba opozdila, resp. ve stanoveném termínu bylo uhrazeno pouze nájemné a služby zůstaly bez omluvy neuhrazeny. K úhradě nakonec došlo po třetí upomínce prakticky až na konci měsíce. Nyní, v lednu, se situace opakuje: zaplacen je prozatím pouze nájem. Současně jsem se ovšem dozvěděla, že nájemník v předchozím nájemním vztahu hrubě porušil dohodnutá pravidla a neplatil služby po celou dobu nájmu, čímž pronajímateli vznikla škoda ve výši min. 30 000 Kč. Současně došlo k poškození zařízení bytu a pronajímatel chystá příslušné právní kroky. Zajímalo by mne, zda je možné tyto okolnosti považovat za dostatečný důvod k okamžité výpovědi nájemní smlouvy. Dodávám, že nájemník ještě před podpisem smlouvy opakovaně přede svědky prohlásil, že v předchozím nájmu hradil vždy vše přesně a k termínu. Byla jsem tedy uvedena v omyl.        

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Co se týče práva vypovědět nájem bytu ze strany pronajímatele z důvodu porušení nájemcových povinností, rozlišuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zjednodušeně dva různé režimy podle závažnosti a intenzity tohoto porušení. Pronajímatel má právo vypovědět nájem z důvodu nájemcova hrubého porušení svých povinností, nebo zvlášť závažného porušení, které je co do porušení intenzivnější a závažnější. Za hrubé porušení povinností dovozuje odborná literatura například situaci, že nájemce užívá byt v rozporu se smlouvou, provedl stavební úpravy v bytě bez souhlasu pronajímatele, dal byt do podnájmu v rozporu se zákonem nebo nezaplatil jistotu či její část. Na druhé straně za zvlášť hrubé porušení uvádí zákon nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, způsobení závažné škody nebo obtíží nebo užívá-li nájemce byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než je ujednáno. Intenzita porušení však bude záležet vždy na konkrétním posouzení s ohledem na specifika a okolnosti nájemního vztahu.

S ohledem na vámi vylíčené skutečnosti (tedy opožděná platba zálohy za služby za měsíc prosinec a nezaplacená úhrada zálohy za měsíc leden) lze uvažovat spíše o podřazení pod obyčejné porušení povinnosti, které nezakládá právo vypovědět nájem. Odborná literatura k tomu dovozuje, že za hrubé porušení lze považovat situaci, kdy nedošlo k zaplacení alespoň dvou plateb nájemného.

Co se týče odpovědnosti nájemců za porušení čestného prohlášení z předchozího nájemního vztahu, bylo možné uvažovat o porušení předsmluvní odpovědnosti informovat o skutkových a právních okolnostech. Dle našeho názoru by však z takového porušení bylo možné dovodit toliko odpovědnost za škodu, a nikoliv hrubé či zvlášť závažné porušení, které se vztahuje k již uzavřenému nájemnímu vztahu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemník nehradí řádně nájem, mohu mu dát výpověď bez udání důvodu?

Pronajímám byt, nájemník hradí nájem se zpozděním až po několika výzvách. V nájemní smlouvě byla stanovena kauce ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného a poplatků za služby, kterou nájemce dodnes neuhradil. Vzhledem k tomu, že úhrada za aktuální měsíc je opět v prodlení, znovu se nájemce dostává do dluhu ve výši tříměsíčních plateb. Mohu tedy dát výpověď bez výpovědní lhůty, je to tak? Do kdy je nájemce povinen v takové situaci opustit byt? Do konce měsíce, ve kterém je výpověď doručena, nebo až do konce následujícího měsíce? Komunikace s nájemcem je velmi problematická, telefon nezvedá. Při posledním rozhovoru mi však sdělil, že kauci v plné výši nemá v úmyslu uhradit, zaplatí prý půlku do konce března. Kauce měla být splacena při předání bytu, později jsme se domluvili na poloviční úhradě do konce prosince a ledna. Je tedy jasné, že nemá vůbec v úmyslu kauci uhradit. "Pokud nájemce dluží na nájemném a na službách za dobu delší než tři měsíce, je to již považováno za porušení povinností zvlášť závažným způsobem a pronajímatel je oprávněn dát takovému nájemci výpověď bez výpovědní doby." 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Pokud nájemce nezaplatí nájemné a náklady za služby ve výši, která odpovídá nejméně třem měsícům, jde podle občanského zákoníku o jedno z demonstrativně uvedených porušení nájemní smlouvy zvlášť závažným způsobem a skutečně mu můžete dát výpověď bez výpovědní doby. Musí se však jednat o nájemné a náklady za služby a nikoliv jiné závazky z nájemní smlouvy. Z toho důvodu do této konstrukce porušení nelze zahrnout jistotu (neboli tzv. kauci), neboť není z povahy věci nájemným ani nákladem na služby, ačkoliv může být sjednána v obdobné výši.

Pokud by nájemce byl v prodlení s tříměsíčním nájemným a náklady za služby, před odesláním výpovědi je ve smyslu § 2291 odst. 3 občanského zákoníku nezbytné splnit prokazatelně podmínku dodatečně nájemce vyzvat ke splnění svých povinností v přiměřené době. Pokud byste tuto podmínku nesplnila, k následné výpovědi by se nepřihlíželo. Samotná výpověď musí nezbytně být písemná a obsahovat řádné vymezení důvodu (tj. neplacení nájemného třikrát po sobě), dále poučení nájemce o možnosti vznést proti výpovědi námitky a možnosti navrhnout její přezkoumání soudem a konečně aby výpověď došla nájemci, tedy aby byla prokazatelně doručena nebo proti podpisu předána fyzicky.

Co se týče právní povahy jistoty (tedy tzv. kauce), dle zákonné úpravy tato obecně slouží k uhrazení dluhů nájemce z nájemného v okamžiku skončení nájmu. Pokud však nájemce jistotu nesložil, bylo by možné s ohledem na intenzitu tohoto porušení dovodit, že se jedná o hrubé porušení povinností nájemce a na základě § 2288 občanského zákoníku byste mohla nájemci dát výpověď z nájmu v tříměsíční výpovědní době.

Bude-li vám dlužník po skončení nájmu dlužen a jistota nebude k této úhradě postačovat, můžete dlužnou částku vymáhat cestou civilního soudního řízení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Jak je to s výpovědní lhůtou, pokud potřebuji ukončit nájem dřív, než je ve smlouvě?

Od 1. 10. 2015 mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do 30. 9. 2016 s možností prodloužení. Jedná se o pronájem jednoho pokoje v bytě (koupelna a kuchyň společná), majitelka bydlí v druhém pokoji. Výpovědní lhůta jsou ve smlouvě uvedeny 2 měsíce. Je právně v pořádku, pokud podám výpověď v lednu 2016 a byt musím vystěhovat a předat do 31. 3. 2016? Z důvodu stěhování do zahraničí za prací mi vzdálenost 600 km brání v užívání pronajatého pokoje.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Režim výpovědi z nájmu nebo výpovědní dobu si lze sjednat v nájemní smlouvě odchylně, nebude-li zkracovat nájemcova práva. Pro posouzení vaší situace bude rozhodné, zda se výpovědní doba 2 měsíce vztahuje též na výpovědní důvod, který odpovídá vašemu stěhování a zda je tedy tato doba aplikovatelná i přímo na vaší situaci. Z toho důvodu vám doporučuji důkladně se seznámit s nájemní smlouvou a situacemi, na které dopadá vámi dohodnutá výpovědní doba.

V případě, že smlouva nebude obsahovat odchylnou úpravu, pak v případě nájmu sjednaného na dobu určitou může dle zákonné úpravy uvedené v občanském zákoníku dát nájemce výpověď tehdy, pokud se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku smlouvy o nájmu bytu vycházely do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Na tuto výpověď se bude vztahovat obecná délka výpovědní doby pro nemovitosti, tedy výpovědní doba ve výši tři měsíce. K obdobnému závěru, pokud jde o délku výpovědní doby, dospěl tzv. KANCL (tedy Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) ve svém stanovisku č. 21 ze dne 3. 4. 2014. Dovoluji si vás upozornit na skutečnost, že výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Je také nezbytné, aby výpověď byla podána v písemné formě a prokazatelně došla druhé straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Je platná výpověď z nájmu bez uvedení poučení o možnosti podat námitky?

Je nutné, aby se nájemce dovolával neoprávněnosti výpovědi z nájmu před soudem za předpokladu, že ve výpovědi doručené nájemníkovi nebylo uvedeno poučení o možnosti podat námitky ani poučení o možnosti podat návrh přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem? Při absenci tohoto poučení je výpověď podle § 2286 odst. 2 OZ neplatná. Podle mého názoru se jedná se o absolutní neplatnost ze zákona. Je přesto nutné, aby v tomto případě dal nájemce do 2 měsíců návrh k soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná? Máte již pro tento případ rozhodnutí soudu k dispozici? V případě, že by přesto musel být tento návrh na přezkoumání podán, může být jeho součástí také návrh na povinnost pronajímatele předložit řádné vyúčtování plateb za služby nájemníkovi? Pronajímatel totiž doposud nájemníkovi nejenže vyúčtování (pod dvou výzvách k přeložení) nepředložil, ale požaduje dokonce doplatek za plyn, ačkoliv sám neodevzdal dodavateli plynu všechny vybrané zálohy na plyn. Téměř polovinu vybraných záloh si ponechal pro vlastní potřebu. Nedoplatek za plyn teď požaduje po nájemníkovi. Jak postupovat v tomto případě?

Ohledně přezkumu oprávněnosti výpovědi mi k dnešnímu dni není známo žádné závazné rozhodnutí soudu, které by řešilo formu neplatnosti výpovědi ze strany pronajímatele bez podstatné náležitosti ve smyslu poučení. Z odborné literatury vyplývá názor, že při absenci poučení ve výpovědi, by se mělo jednat o neplatnost absolutní, a tedy o takovou, ke které soud přihlédne bez nutnosti tuto namítat. Z toho důvodu by se k takové výpovědi nemělo vůbec přihlížet, a nájem by tedy dále trval. Prozatím však k této otázce neexistuje relevantní názor soudu, a proto bude především záležet na tom, jaké stanovisko k této problematice zaujme soudní praxe.

Co se týče vyúčtování, tak povinnost předložit vám řádné vyúčtování má poskytovatel služeb (tedy vlastník nebo společenství vlastníků jednotek) nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Proti tomuto vyúčtování jste oprávněná podat námitky, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Vedle toho je poskytovatel služeb povinen poskytnout vám na vaši písemnou žádost nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování.

Úprava civilního soudního řízení uvedená v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vám nebrání zahrnout do žalobního návrhu více žalobních nároků, pokud spolu skutkově souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Běží výpovědní doba, přestože dopis s ní leží neotevřen ve schránce?

Chtěla jsem se zeptat, zda je podstatné (důležité) uvést ve výpovědi nájemní smlouvy na dobu určitou, která je podána několik měsíců před skončení nájemní smlouvy, důvod výpovědi z nájmu? Dále by mě zajímalo, pokud je výpověď doručena poštou do schránky majitele, kde fyzicky leží, ale neotevře ji, zda je platná a zda výpovědní lhůta běží?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

V případě nájemní smlouvy na dobu určitou lze nájem vypovědět jen ze zákonných důvodů. Pro nájemce je takovým důvodem pouze změna okolností do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Takovým důvodem je podle komentovaného ustanovení občanského zákoníku např. stěhování za prací.

Pronajímatel může výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou využít v případě, že nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, nájemce je odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti, byt má být vyklizen z důvodu veřejného zájmu, anebo pro jiný obdobně závažný důvod.

Podle ustanovení § 2286 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výpověď vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Důležité je, že druhá strana má příležitost se s výpovědí seznámit. Za objektivní příležitost se považuje i vhození do poštovní schránky. Okamžikem doručení poštou je pak přímo vhození výpovědi, popř. oznámení o uložení takové zásilky. Pro všechny případy doporučuji výpověď poslat doporučeně, vyhnete se tak nepříjemnostem při případném dokazování.

Výpovědní doba poté běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Je výpověď z nájmu formou sms platná?

Pokud jsem poslední den v měsíci formou sms informoval domácího o tom, že potřebuji ukončit podnájem v řádné výpovědní době započaté následující den, a on v ten samý den na tuto sms zareagoval, je možné to považovat za písemné odstoupení od smlouvy? On totiž po mě chce výpověď písemně s tím, že započatá výpovědní lhůta započne až další měsíc po tom, co mu to dám na papíře. V papírové formě jsem mu to poslední den předat nemohl, tak jsem to řešil formou sms.  

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného podnájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy podnájmu bytu.

Obecně výpověď z nájmu, která by měla dopadat stejně též na váš podnájemní vztah, vyžaduje dle občanského zákoníku písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba pak běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhá straně.

Nový občanský zákoník vychází z nižších požadavků na formu právního jednání. Z toho důvodu je v § 562 stanoveno, že písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Není-li možné, že by z vašeho telefonu zprávu poslal někdo jiný (například v případě služebního telefonu) a ze zprávy jednoznačně vyplývá, co vypovídáte (tedy přesné označení podnájemního vztahu), měla by taková výpověď splňovat všechny právem dané požadavky.

Přestože je třeba podle občanského zákoníku na právní jednání spíše hledět jako na platné než jako na neplatné, může takto podaná výpověď činit komplikace ohledně případné prokazatelnosti u soudu, a proto bychom vám z opatrnosti doporučili podat výpověď raději ještě jednou písemně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Prší mi do bytu. Vztahuje se na mě výpovědní lhůta?

V říjnu jsem si pronajala byt, do kterého mi od konce listopadu prší. Jedná se o byt v panelovém domě, úplně nahoře, takže přes střechu. Teče mi přímo v kuchyni u kuchyňské linky. S majitelkou to celou dobu řeším a ona mi tvrdí, že chodí urgovat ke správci, aby se s tím něco udělalo. Teď jsem se rozhodla, že se odstěhuju do zahraničí, a majitelka mi odmítá vrátit kauci, protože mám dvouměsíční výpovědní lhůtu. Můžu jí smlouvu nějakým způsobem vypovědět na základě toho, že tam zatéká? A to ihned a tak, aby mi vrátila i kauci?

Úvodem mi dovolte uvést, že specifika vašeho nájemního vztahu včetně způsobu ukončení smlouvy naleznete především v nájemní smlouvě. Z toho důvodu vám především doporučuji důkladně se se smlouvou seznámit a zjistit, jaké způsoby ukončení vám umožňuje. Má odpověď může vycházet toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu a způsobu ukončení nájemního vztahu.

Jednou z povinností pronajímatele je dle ustanovení občanského zákoníku zajistit nájemci nerušené užívání bytu a udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání. Pokud tuto svojí povinnost pronajímatel neplní, budete moci postupovat na základě obrany proti tzv. vadám bytu.

Pronajímatel je povinen, nehledě na jeho schopnost komunikace s jinými osobami (opravářem, správcem domu), odstranit vadu nebo poškození bytu, které mu oznámíte. Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co jste mu poškození nebo vadu oznámila, můžete vadu odstranit sama a žádat po něm náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného. Vadu však odstranit na vlastní náklad nemusíte. Pokud budete trvat na jejím odstranění ze strany pronajímatele a dáte mu k jejímu odstranění dodatečnou (přiměřenou) lhůtu a pronajímatel ani tak nesplní svoji povinnost, máte právo nájem vypovědět bez výpovědní lhůty. Musí se však jednat o vadu, která má znaky hrubého porušení pronajímatelových povinností, což bude záležet především na tom, zda vada či poškození významným způsobem snižuje kvalitu bydlení v bytě.

V případě, že bude nájem platně ukončen, je pronajímatel povinen vám vrátit kauci, pokud si proti ní nezapočte, co mu z nájmu dlužíte.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Platí pro nás tříměsíční výpovědní lhůta, i když doba nájmu uplynula?

V bytě bydlíme již 4 roky, smlouva byla sepsaná s odkazy ještě na původní Občanský zákoník v roce 2013. Nájemní smlouva byla na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013 a pak dále prodloužena dodatkem do 31. 10. 2015. V současnosti v bytě stále bydlíme, přestože nemáme nájemní smlouvu (majitelé jsou v tomto směru poměrně laxní), po celou dobu trvání nájmu řádně platíme nájem i všechny zálohy na služby atd. Nemáme tudíž vůči nájemci žádné závazky. Nyní jsme se rozhodli přestěhovat a můj dotaz zní, zda majitel může vůči nám uplatňovat 3 měsíční výpovědní lhůtu, i když doba nájmu uplynula, nebo zda můžeme byt řádně předat zpět majitelům a odejít „okamžitě“, respektive po předání bytu? Co jsem si načetl, tak podle NOZ by se nájemní smlouva automaticky obnovila, pokud bychom v bytě nadále bydleli po dobu 3 měsíců od ukončení poslední nájemní smlouvy (tzn. po 31. 1. 2016), ale nejsem si svým právním nálezem úplně jist. Majitelka bytu argumentuje právě tím, že nájemní smlouva byla obnovena, a tím že jsme stále v bytě, a tím pádem i tříměsíční výpovědní lhůta. Vím, že  v těchto 3 měsících nás majitelka může vyzvat k vystěhování a my musíme do 30 dni byt opustit, ale jak to funguje v této překlenovací lhůtě pro nás jako nájemníky, jsem nikde přesně nenasel. Ještě podotknu, že bychom rádi byt opustili k 31. 1. 2016.

Předně mi dovolte uvést, že dle přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nová právní úprava nájmu vztahuje též na nájem vzniklý přede dnem 1. 1. 2014. V tomto ohledu tedy pro rozhodnou právní úpravu nehraje roli, kdy došlo k uzavření smlouvy nebo dodatku a vztah se bude řídit vždy novým občanským zákoníkem.

Co se týče samotného skončení nájmu sjednaného na dobu určitou, pak tento končí uplynutím doby a vy jste povinni byt odevzdat v den, kdy nájem končí. Vámi uvedená doba tří měsíců, kterou zákon stanovuje pro obnovu nájemního vztahu, se uplatňuje pouze, pokud vás pronajímatel v této lhůtě nevyzve k opuštění bytu. Nevyzval-li vás, pak po uplynutí tříměsíční lhůty je nájem znovu ujednán přímo ze zákona na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve (nejvýše na dobu dvou let). Pokud jste se ve smlouvě nebo dodatku nedohodli jinak, dříve než po uplynutí těchto tří měsíců však není možné namítat, že nájem byl platně obnoven. Obnovený nájem má následně všechny znaky nájmu bytu na dobu určitou, a lze ho tudíž vypovědět pouze na základě zákonných výpovědních důvodů se zákonnou výpovědní dobou.

V tříměsíčním mezidobí jste v pozici neoprávněného uživatele a můžete byt kdykoliv odevzdat pronajímateli, a tím splnit svoji výše uvedenou povinnost. Byt je odevzdán buď tím, že od vás pronajímatel obdrží klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání, nebo tím, že byt opustíte, a to takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Jak ukončit podnájem, když jsme neuzavřeli žádnou smlouvu?

Nájemník má s majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu, jejíž podmínky mi však nejsou známy. Před rokem a půl jsme se s nájemníkem domluvili, že byt budu zatím obývat já a budu mu posílat peníze na nájem, které pak pošle majiteli. Nájemník nechtěl tento byt opustit pro případ, kdyby se tam někdy potřeboval znovu nastěhovat. Smlouvu jsme žádnou neuzavřeli, bylo to pouze na dohodě. Na sebe jsem nechala přepsat pouze poplatky za elektřinu a plyn. Nájemníkovi jsem cca dva měsíce předem zavolala, že se budu stěhovat. Je to nějak napadnutelné? Platí i pro mě 3 měsíční zákonná výpovědní lhůta, když jsme si s nájemníkem žádnou nedomluvili a žádnou smlouvu neuzavřeli? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, který mezi vámi vznikl, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko z právní úpravy jednotlivých smluvních typů.

Předně si vás dovoluji upozornit, že mezi vámi nejspíše vznikl závazkový vztah nehledě na to, že mezi vámi nedošlo k uzavření konkrétní písemné smlouvy. Na tento nejspíše ústně uzavřený vztah, by bylo možné nahlížet jako na více smluvních typů o právu dočasně užívat věc. Mezi jiným tak lze uvažovat o vzniku podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování nebo výpůjčce, kdy pro přesné určení vztahu bude záležet vždy na konkrétních okolnostech uzavření, povaze vzájemného plnění a účelu uzavření.

S ohledem na výše uvedenou nejednoznačnost, je velmi obtížné činit právní závěry ohledně toho, jakým způsobem může dojít k platnému ukončení vztahu, kdy každý smluvní režim má svá specifika. Pokud by bylo váš vztah možné kvalifikovat jako podnájem, pak by se tento měl řídit režimem nájemní smlouvy a tedy vaší povinností by bylo podat písemnou výpověď nájemci a dodržet tříměsíční výpovědní dobu, obdobně jako v případě vzniku smlouvy o ubytování.

Každý závazek je však možné ukončit dohodou, což by pro vás mohl být nejvýhodnější způsob, jak vypořádat vztahy s nájemcem například bez v úvahu přicházející výpovědní doby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Výpověď z nájmu a vyklizení bytu pro neplacení nájemného

Pronajímám menší byt pouze za tím účelem, aby neležel ladem, protože jej sám nevyužívám. Můj nájemník je v podstatě pokaždé v prodlení s placením nájmu. Z dobré vůle jsem mnohá prodlení v rozmezí i několik týdnů toleroval. Nájemník předložil v podstatě relativně důvěryhodné argumenty. V současné době se však dostal do enormního prodlení a k 5. 12. 2015 je v prodlení s třetí platbou nájemného. Nájemné platil vždy pátého dne v měsíci, a to na započatý měsíc. Dané prodlení je dle nájemní smlouvy považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy. Na základě vzniklého dluhu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bych měl mít právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty a sehnání náhradního bydlení. Výpovědní lhůtu stanovím pravděpodobně na deset dní ve výpovědi z nájmu a ve chvíli, kdy byt nebude vyklizen, za přítomnosti státní policie bych rád vyměnil zámek na vchodových dveřích a nabídl jeden budoucí termín na dodateční vyklizení věcí z bytu. Jsou tyto mé plánované kroky v souladu s aktuální legislativou? Chci se ujistit, zda nepodniknu nějaké protiprávní jednání. 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětné nájemní smlouvy, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Předně si vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že pro jakékoliv úkony směřující k vyklizení bytu je nezbytné, aby nájem již nesporně skončil ve smyslu platné právní úpravy s ohledem na úpravu uvedenou v nájemní smlouvě.

Dle občanského zákoníku nájemce poruší svou povinnost zvlášť hrubým způsobem zejména, pokud nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. V případě, že nájemce takto porušil svojí povinnost, je pronajímatel oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Tato výpověď musí být písemná a prokazatelně dojít nájemci a je v ní nezbytné též nájemce poučit o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

Nájemce po skončení nájmu není oprávněn užívat váš byt, přičemž v opačném případě by užíval byt bez právního důvodu a byl by povinen uhradit vám náhradu nájemného do doby, než byt skutečně odevzdá. Co se týče povinnosti byt odevzdat, a tedy vyklidit, je nájemce obecně povinen byt odevzdat v den, kdy nájem končí. V případě, že by takto neučinil a neoprávněně užíval váš byt dále, jste oprávněn podat žalobu na vyklizení bytu s případným návrhem na vydání předběžného opatření. V případě úspěchu v této věci lze dále pokračovat podáním návrhu na výkon rozhodnutí, který provede v souladu s režimem uvedeným v občanském soudním řádu a exekučním řádu exekutor a byt vyklidí. Svépomoc vyklizením (tedy vyklizení nájemce přímo vámi) však platná právní úprava za vámi uvedeného stavu neumožňuje.

Pouze na okraj si vás dovoluji upozornit na skutečnost, že je nezbytné písemně vyzvat nájemce do tří měsíců po skončení nájmu, aby byt opustil. V opačném případě by se v souladu s občanským zákoníkem mělo za to, že je nájem znovu ujednán.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nájemník s rodinou se nechce vystěhovat

Jsem v pozici osoby, která chtěla pronajmout nemovitost na základě nájemní smlouvy. Podala jsem si inzerát a ze zájemců jsem si vybrala budoucí nájemkyni (71 let) s rodinnými příslušníky. Prostřednictvím emailu jsme domluvily podrobnosti nájemní smlouvy a tato budoucí nájemkyně mě požádala, zda by si mohla nastěhovat věci ještě před podpisem smlouvy, že pronajímatel bytu, kde nyní žije, požaduje co nejdříve byt vyklidit. Nemovitost jsem jí předala na základě předávacího protokolu dne 25. 11. 2015. Podrobnosti nájemní smlouvy jsme domluvily emailem, včetně výše nájmu, poplatků a záloh. Nájemní vztah měl být od 1. prosince 2015, s tím, že platba měla být v den podpisu smlouvy. Paní chtěla smlouvu podepsat ve sjednaný den, ale zaplatit až 20. prosince. Na to jsem nepřistoupila. 15. 12. 2015 jsme předali paní žádost o vystěhování do týdne. Užívala nemovitost jeden měsíc, včetně služeb (energie, voda, plyn). Chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě, že paní a její rodinní příslušníci neoprávněně užívají nemovitost, nechtějí se odstěhovat. 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu a skutečností, které jste v dotazu uvedla.

Předně si vás dovoluji upozornit na skutečnost, že podle zákonné úpravy nelze vyloučit, že byla mezi vámi a zájemkyní o nájem platně uzavřena nájemní smlouva. Dle ustanovení § 1725 občanského zákoníku je totiž smlouva uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah, k čemuž dle vámi uvedených skutečností došlo. Ustanovení § 2237 občanského zákoníku sice říká, že smlouva o nájmu bytu vyžaduje písemnou formu, nicméně pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost pro tento nedostatek formy. Pokud jste si nicméně ve vaší komunikaci s nájemkyní vyhradily, že smlouva bude písemná, bude se mít za to, že nájemní smlouva vůbec nevznikla. Tyto skutečnosti je nezbytné důkladně posoudit pro následné kroky.

Pokud byl nájem na základě výše uvedených skutečností sjednán a vy máte vůli ho ukončit, je nezbytné vycházet ze vzájemné emailové komunikace ohledně domluvy na skončení nájmu a z úpravy uvedené v občanském zákoníku. Co se týče zákonné úpravy, pak lze například nájem v souvislosti s neplacením nájemného vypovědět za dobu tří nezaplacených měsíčních plateb, přičemž tato výpověď je bez výpovědní doby.  

Pokud nájem nevznikl nebo zanikl a s neoprávněnými uživateli není možné sjednat nápravu smírnou cestou, můžete se obrátit na soud s žalobou na vyklizení nemovitosti s případným návrhem na předběžné opatření. V případě, že soud váš nárok potvrdí a žalobě vyhoví, lze dále pokračovat podáním návrhu na výkon rozhodnutí, který provede v souladu s režimem uvedeným v občanském soudním řádu a exekučním řádu exekutor a nemovitost vyklidí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Podnájemce se nechce vystěhovat z mého družstevního bytu

Mám družstevní byt a jsem družstevníkem. Byt jsem před lety se souhlasem bytového družstva pronajal podnájemci. Smlouva o podnájmu byla uzavírána vždy na dobu určitou, tj. na jeden rok. Podnájemci skončila smlouva o podnájmu již před dvěma měsíci, a jak to vypadá, nechce se stále vystěhovat. Nájem mi za tyto dva měsíce neuhradil, ani elektřinu a plyn zálohy. Jsem si vědom i své chyby, že jsem vyhověl podnájemci a dal mu  v bytě "trvalý pobyt". Podnájemce mě v tehdejší době oklamal a řekl, že by nedostal dávky SSP, že je to vázané na trvalý pobyt. Mohli byste mi prosím poradit, jak je možné podnájemce z bytu dostat ven? Je nutné soudní vystěhování? Jak je možné zrušit trvalý pobyt podnájemci? Na MÚ mi sdělili, že by byt nesměl užívat delší dobu. Co je na tom pravdy? Mohu nechat odpojit plyn a elektřinu, aniž by mi hrozil nějaký postih?

Odpověď – část 1

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného podnájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu a podnájmu bytu.

Nejprve je nutné určit, jakými zákonnými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem, přičemž upozorňuji, že výklad právní úpravy podnájmu je v současné době poněkud nejistý a čeká na své sjednocení soudní rozhodovací praxí, která může dojít k odlišným závěrům, než jsou ty níže uvedené.

Pokud není v podnájemní smlouvě určeno jinak, řídí se obsah podnájemního vztahu subsidiárně úpravou, která je obsahu podnájmu nejbližší. V daném případě se jedná o nájem bytu dle ustanovení § 2235 a násl. občanského zákoníku. Pro podrobnější posouzení by bylo nutné rovněž přezkoumat podnájemní smlouvu, jejíž ujednání mají ve většině případů před zákonnou úpravou přednost.

V souvislosti s případným vyklizením podnájemce si vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že před tím, než podnajímatel může přistoupit k jakýmkoliv jednáním směřujícím k vyklizení bytu (k čemuž je legitimován, jakožto osoba, která má právo věc užívat), je nezbytné, aby podnájem byl již skončený ve smyslu platné právní úpravy případně s ohledem na úpravu uvedenou v podnájemní smlouvě.

V tomto ohledu si vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že i po ukončení podnájmu sjednaného na dobu určitou je možné, aby podnájemní vztah nadále trval. Neoznámil-li totiž dle zákona podnajímatel do tří měsíců po ukončení podnájmu podnájemci, aby byt opustil, platí, že podnájem je znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve (nejvýše však na dobu dvou let).

V případě, že podnájemní vztah byl skutečně řádně ukončen, nicméně podnájemce se v bytě stále zdržuje bez právního důvodu, je možné se bránit soudní cestou (v obdobných věcech například tzv. žalobou na vyklizení nemovitosti s případným návrhem na vydání předběžného opatření - této žalobě by přitom měla předcházet výzva k vyklizení bytu).

Odpověď – část 2

Co se týče trvalého pobytu, pak tento je podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel oprávněna zrušit ohlašovna (tedy obecní či městský úřad), pouze na základě návrhu oprávněného k objektu (tedy například vlastník nebo nájemce). Výše uvedený zákon pro zrušení trvalého pobytu předpokládá splnění dvou podmínek, kterými jsou zánik užívacího práva (tj. skončení nájmu nebo podnájmu) a neužívání objektu nebo jeho vymezené části (tj. skutečnost, že v bytě nebydlí). Tyto skutečnosti je nájemce nebo vlastník povinen prokázat. Dle našeho právního názoru je třeba skutečnost prokázat tak, aby nebylo pochyb, že podnájemce byt skutečně žádným způsobem neobývá a není možnost, že by se do něho vrátil (např. předávacím protokolem či na základě protokolu o vyklizení bytu exekutorem, domáhal-li se podnajímatel vyklizení soudní cestou).

Dovolujeme si však upozornit, že skutečnost, zda má podnájemce v bytě trvalý pobyt ve smyslu výše uvedeného zákona o evidenci obyvatel, či nikoliv, nehraje prakticky žádnou roli v procesu vystěhování podnájemce.

Pokud by podnájemce byt užíval neoprávněně, neměl by za vypojení plynu a elektřiny hrozit podnajímateli žádný postih. V první řadě bychom však ve všech výše uvedených případech doporučili sjednat nápravu smírnou cestou a s podnájemcem se dle možností dohodnout. Případný procesní postup bychom poté doporučovali konzultovat s právním zástupcem s ohledem na individuální povahu a specifické okolnosti každého jednotlivého případu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Končí mi nájemní smlouva. Platí pro mě tříměsíční výpovědní lhůta?

K 31. 12. 2015 nám končí nájemní smlouva k bytu. Majitele nám oznámili, že do 31. 12. 2015 musíme předat řádně vyklizený byt, důvodem je skutečnost, že dům bude procházet v roce 2016 generální rekonstrukcí a byt nebude možno obývat. Momentálně do konce prosince nejsem schopna si zajistit jiné bydlení, majitelé nám náhradní byt nemůžou poskytnout. Mám nárok na tříměsíční výpovědní lhůtu? Jak mohu v řešeni problémů postupovat?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Je-li nájem sjednaný na dobu určitou, je bohužel nutné počítat s tím, že po uplynutí této doby bude nájemce povinen byt předat zpět pronajímateli. Výjimkou by mohla být toliko situace, kdy bylo v nájemní smlouvě ujednáno automatické prodlužování doby nájmu (například, pokud nebude nájemce porušovat povinnosti plynoucí mu z nájmu).

Končí-li tedy nájem ke dni 31. 12. 2015, je požadavek pronajímatele (předání vyklizeného bytu ke dni 31. 12. 2015) plně v souladu s občanským zákoníkem. Nájem sjednaný na dobu určitou zkrátka končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, a pronajímatel nemusí neprodloužení nájemní smlouvy nijak dále odůvodňovat.

Nárok na dodržení tříměsíční výpovědní lhůty má nájemce jen za předpokladu, že pronajímatel trvající nájem vypověděl ještě před jeho skončením. Pro úplnost uvádím, že pronajímatel může za dobu jeho trvání nájem vypovědět toliko ze zákonem stanovených důvodů (zejména dle § 2288 občanského zákoníku). Nárok na náhradní bydlení však nájemce dle občanského zákoníku obecně nemá ani při ukončení nájmu výpovědí ze strany pronajímatele, ani při skončení nájmu obvyklou cestou, tedy uplynutím nájemní doby.

V předmětné situaci tedy nájemce nemá nárok na prodloužení smlouvy a nezbývá mu než si najít nové bydlení ode dne 1. 1. 2016 či se pokusit s pronajímatelem vyjednat prodloužení nájmu alespoň o několik měsíců, tak aby si nové bydlení zajistit stihl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Pronajímatel mi vyhrožuje exekučním vystěhováním

Řešíme problém s pronajímatelem, s kterým jsme řešili uzavření nové smlouvy po jeho změně vlastnictví, ale pořád měl připomínky, že nechce nic řešit podle nového zákoníku, takže smlouva byla doteď uzavřena pouze ústně, ale platby byly řádné, a navíc na žádost pronajímatele byla částka za nájem navýšena a řádně hrazena. V pronajatém bytě mám část bytu na bydlení a část bytu na podnikání, kde jsem více než 12 let a majitel mi sliboval i možné odkoupení v dalších letech, ale nikdy termín neupřesnil. Statečně jsem přežil rekonstrukci koupelny a přepojení teplé a studené vody a všechny havárie v domě a nakonec jsem se dočkal letos i rekonstrukce elektřiny, která nebyla celá léta funkční  a způsobila velké škody na vypálení elektrického zařízení v mém majetku. Rekonstrukce platil pronajímatel, ale já byl s řemeslníky při všech pracích, i úklidových,  po celou dobu bez nároku na snížení nájmu, ale pronajímatel na to nikdy nepřistoupil. Nyní je po rekonstrukci elektřiny a byt se zdá být konečně v pořádku a pan pronajímatel mi oznámil, že nyní možná bude byt potřebovat pro vlastní potřebu a bude se prý rozvádět a hodlá se se svou přítelkyní nastěhovat do tohoto svého bytu. Nyní poslal dopis, který ale není výpověď a který nazývá výpovědí. Opakovaně mu byl doručen a předán mu k podpisu návrh smlouvy, ale stále se rozhodoval, co je pro něj výhodnější, zda na dobu určitou, či dobu neurčitou, takže smlouva dodnes nebyla uzavřena písemně, ale z mé strany je plněna řádně a bez jakéhokoli provinění. Nikdy by mě za celá ta léta nenapadlo, že mě zničehonic najednou chce z nájmu vystěhovat. Byt jsem si  zařizoval a investoval do jeho vybavení  po dobu 12 let a náhle nejsem schopen sehnat urychleně náhradní byt ani hypotéku. Čeká mě nyní ukončení doktorandského studia, a navíc mám dost velké zdravotní problémy a nevím jak se mám v tuto chvíli zachovat, samozřejmě náhradní bydlení sháním, i hypotéku se snažím vyjednávat, ale je to vše hrozně narychlo. Pronajímatel mi hrozí exekučním vystěhováním policií a přefakturací všech poplatků s tím spojených. Můžete mi prosím poradit?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi zejména ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Předně uvádím, že ačkoliv je ke vzniku nájmu bytu obecně nutné uzavřít nájemní smlouvu v písemné formě, nájem může vzniknout i za předpokladu, že nájemce byt užívá alespoň po dobu tří let v dobré víře. Tento předpoklad je v daném případě naplněn, a nájemní smlouvu tak lze považovat za řádně uzavřenou.

U konkludentně sjednané nájemní smlouvy by soud při jejím výkladu vycházel ze všech okolností jejího uzavření a plnění; jelikož však z  dotazu nikterak nevyplývá, že by smlouva byla výslovně sjednána na dobu určitou, lze mít za to, že byla sjednána na dobu neurčitou.

Vypovědět nájemní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou je možné mimo jiné v případě, že vlastník potřebuje byt pro sebe nebo svého příbuzného. O takové výpovědi platí, že výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, vyžaduje písemnou formu, musí obsahovat poučení o právu vznést námitky a navrhnout přezkoumání její oprávněnosti u soudu, a konečně musí obsahovat výpovědní důvod včetně jeho skutkového vymezení. To vše pod sankcí absolutní neplatnosti. Pokud by pak doručená výpověď byla absolutně neplatná, nemusí se jí nájemce řídit.

Pokud by výpověď po formální stránce byla bezchybná, může se nájemce obrátit na soud alespoň s požadavkem na přezkoumání oprávněnosti jejího důvodu (zde je tedy již nutné aktivní konání nájemce), a to do dvou měsíců ode dne, kdy výpověď došla. Rovněž pokud by pronajímatel nakonec byt k bydlení nevyužil a rozhodl se byt pronajmout někomu jinému, může nájemce žádat náhradu případné škody a rovněž opětovné pronajmutí bytu.

Závěrem uvádím, že výše uvedená ustanovení občanského zákoníku se na nájem bytu vztahují i za předpokladu, že nájem vznikl ještě za účinnosti staré úpravy, tedy do 31. 12. 2013.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Potřebuji se nutně nastěhovat do svého domu. Jak vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou?

V mém domě mám od 31. 8. 2014 nájemníky a s nimi byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, na dobu jednoho roku s možností prodloužení. V letošním roce dne 30. 7. 2015 jsme opět nájemní smlouvu podepsali na další rok, tedy na dobu určitou do srpna 2016. Momentálně bydlím u rodičů a ocitla jsem se v situaci, že jsem těhotná. Bohužel zůstat u rodičů nemůžu a musím se nazpět nastěhovat do mého domu, jelikož jinou možnost neshledávám. Situaci jsem již oznámila nájemníků, ale ti byli jako i já v šoku a neví, jak tuto situaci vyřešit, jelikož mají dítě a ještě k tomu dva velké psy. Nájemnice mě prosila, abych jim vydržela do konce nájemní smlouvy, že nebude pro ně snadné najít náhradní bydlení v tomto období a hlavně s těmi psy. Já bohužel nemám jinou možnost, než se do domu nazpět nastěhovat. Již jsem sepsala návrh výpovědi nájemní smlouvy na dodejku, ale nedokážu ji zformulovat, nevím, dle jakého paragrafu ji můžu vyhotovit. Samozřejmě musím souhlasit s nejméně tříměsíční výpovědní dobou, ale dále si nevím rady. Předpokládám, že se společně s nájemníky nedohodneme na jiném možném řešení. Proto vás prosím o radu, jak můžu výpověď zformulovat a jak nadále postupovat.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu a domu dle občanského zákoníku.

Důvody pro výpověď nájmu sjednaného na dobu určitou ze strany pronajímatele jsou ze zákona omezeny na hrubé porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, vyklizení z důvodu veřejného zájmu a popř. pro jiný obdobně závažný důvod. „Jiný závažný důvod“ musí být v tomto kontextu vykládán spíše restriktivně, a bude se tedy jednat zejména o případy chování nájemce, které by vykazovala znaky úmyslného trestného činu či zcela zásadní porušování povinností z jiných právních vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem.

Daný výpovědní důvod se však podle všeho nevztahuje na pronajímatelovy rodinné důvody, tedy že pronajímatel potřebuje byt pro svou potřebu (tak lze vypovědět pouze nájem sjednaný na dobu neurčitou).

Nájemce tedy skutečně může, jakožto slabší strana nájmu, požadovat dodržení závazku, tj. přenechání domu k užívání po sjednanou dobu.

Bohužel dohoda s nájemcem se v daném případě jeví jako jediné řešení, jak nájem předčasně ukončit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Chci se odstěhovat od partnerky. Jak vypovědět nájemní smlouvu před datem jejího ukončení?

Obracím se na vás s dotazem, jak ukončit nájemní smlouvu před ukončením výpovědní lhůty. Situace je následující: Před půl rokem jsem se přistěhoval ke své přítelkyni a společně jsme podepsali smlouvu na jeden rok s tříměsíční výpovědní lhůtou. Po krátkém soužití se náš vztah rozpadl a já se chci odstěhovat, podotýkám že v zájmu svého i jejího duševního zdraví ani není jiná cesta. Situace se má ovšem tak, že já doposud platil celý nájem a ona platila provozní výdaje a starala se o chod domácnosti. Aktuálně nemá za mě, jakožto spolubydlícího, náhradu a zároveň pro ní není možné platit byt sama. Já mám sehnané bydlení a vyjma smlouvy mi nebrání nic se prakticky ihned odstěhovat, stejně tak se nebráním v bytě zůstat a celý nájem platit sám - což ona odmítá. Nutno zmínit, že jsem o svém záměru se za dané situace odstěhovat, upozornil pronajímatele bytu telefonicky před necelým měsícem, stejně tak jako ona věděla, že k tomu může dojít. Otázkou tedy je, jestli mohu ukončit smlouvu bez dodržení výpovědní lhůty? Popřípadě jaké mi hrozí sankce? Podotýkám, že situace je v tuto chvíli neúnosná a odchod ať už jednoho, nebo druhého, je jediné východisko.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Co se týká chyb a překlepů v nájemní smlouvě, ty podle zákona nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný. Co se týká obsahu, dle formulace dotazu vycházíme z toho, že nájemní smlouva umožňuje nájemci vypovědět ji i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou tři měsíce.

Pokud by takto volně výpověď sjednána nebyla, má nájemce možnost vypovědět nájem, pokud by se zásadně změnily okolnosti, ze kterých strany vycházely při uzavření smlouvy, a to tak, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Nicméně rozchod s partnerkou mezi tyto okolnosti pravděpodobně spadat nebude; navíc v takovém případě, by nájem museli s největší pravděpodobností vypovědět oba nájemci společně, nikoliv pouze jeden z nich. Výpovědní doba by v tomto případě činila rovněž tři měsíce.

Bez jakékoliv výpovědní doby lze v dané situaci smlouvu o nájmu ukončit pouze na základě dohody s pronajímatelem.

Z dotazu vyvozujeme, že zatím nedošlo ani k výpovědi nájmu. Telefonické upozornění v tomto případě nestačí, výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a výpovědní doba běží teprve od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

Závazek ze společného nájmu bytu je solidární, tudíž oba nájemci odpovídají za splnění závazku (placení nájemného a nákladů na služby po sjednanou dobu) společně a nerozdílně. V případě výpovědi jednoho z nájemců, tak může pronajímatel požadovat zaplacení nájemného po obou nájemcích za celé období, kdy byly společně stranou nájemní smlouvy, až do skončení nájmu jednoho z nich uplynutím výpovědní doby.

Dobrou zprávou nicméně je, že polovinu takto zaplaceného nájemného může ten nájemce, který jej zaplatil, následně vymáhat po nájemci, který nájemné neplatil, tak aby v konečném důsledku oba přispěli na nájem poměrnou částí (tedy v daném případě jednou polovinou).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Výpověď z důvodu "nezvelebování" bytu

Ráda bych pomohla své sousedce, která dostala výpověď z bytu z důvodu "jeho dalšího nezvelebování". Paní má 63 let, od 40 ti let je v invalidním důchodu a v bytě bydlí 16 let. Tudíž není v jejích silách byt rekonstruovat, případně nějak extra zvelebovat. Čisto vždy měla a má. Nová majitelka vlastní nájemní dům zhruba 5 let. Má paní nějakou reálnou možnost napadnou tuto výpověď, případně má nárok na náhradní bydlení ze strany majitele? Musím podotknout, že paní pobírá na bydlení příspěvek hmotné nouze. 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Z textu vašeho dotazu nevyplývá, zda šlo o nájem sjednaný na dobu určitou, nebo neurčitou. Výpověď musí být v každém případě písemná, odůvodněná a pronajímatel v ní musí nájemce poučit o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájemce má pak právo dát k soudu návrh na přezkoumání, zda je výpověď oprávněná, a to do dvou měsíců ode dne, kdy byla výpověď doručena.

Důvody pro výpověď nájmu sjednaného na dobu určitou i neurčitou jsou ze strany pronajímatele omezeny na hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, vyklizení z důvodu veřejného zájmu a popř. na jiný obdobně závažný důvod (zejména důvody spojené s pácháním trestné činnosti).

Nájem na dobu neurčitou může pronajímatel kromě důvodů vypočtených výše vypovědět navíc z důvodu, že byt potřebuje užívat sám nebo pro svého příbuzného.

Zákon tedy nezná takový výpovědní důvod, kterým pronajímatel v daném případě výpověď odůvodnil. Nejblíže by mu zřejmě bylo „hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu“. Zákon nicméně počítá u nájemce toliko s běžnou údržbou, a tedy s udržováním stávajícího stavu bytu, nikoliv se zásadním „zvelebováním“. Dle našeho názoru tak v tomto směru nelze hovořit o porušení povinnosti, či dokonce o hrubém porušení povinnosti vyplývající z nájmu, a výpověď by tak měla být soudem posouzena jako neplatná.

Co se týká náhradního bydlení, dle stávajícího občanského zákoníku již pronajímatel při výpovědi náhradní bydlení poskytovat nemusí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

           

 

 

Má nájemní smlouva má jen ústní podobu, teď se na to pronajímatel vymlouvá a chce mě vystěhovat

Bydlím v bytě od roku 2010, nikdy jsme neuzavřeli písemnou smlouvu, v roce 2014 jsme se dohodli, ovšem ústně, že se můj nájem bude řídit novým občanským zákoníkem, dokud nepodepíšeme smlouvu novou. Najednou můj pronajímatel přišel s tím, že nemám smlouvu a mám se okamžitě vystěhovat. Jak se teď zachovat? Nemám najednou kam se odstěhovat.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika Vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Ode dne 1. 1. 2014 se nájem bytu řídí automaticky ustanoveními o nájmu bytu dle zákona č. 89/2012 Sb., tedy nového občanského zákoníku, a to i bez zvláštní dohody smluvních stran. Vznik nájmu se však i nadále bude posuzovat podle právní úpravy účinné v okamžiku uzavření nájemní smlouvy, tedy podle zákona č. 40/1964 Sb., starého občanského zákoníku účinného v roce 2010. Nebude se tak aplikovat ani ustanovení nového občanského zákoníku, které stanoví, že pronajímatel nemůže namítat neplatnost nájemní smlouvy uzavřené ústně, když podle úpravy starého občanského zákoníku byla ústní nájemní smlouva neplatná.

Na druhou stranu se na daný případ bude vztahovat ustanovení nového občanského zákoníku, které stanoví, že užívá-li nájemce v dobré víře byt alespoň po dobu tří let, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Případný nedostatek dobré víry by musel prokazovat pronajímatel, přičemž pro dobrou víru by svědčilo zejména pravidelné placení nájemného a poplatků za poskytované služby. V předmětném případě tak lze považovat nájemní smlouvu za řádně uzavřenou.

Neprokáže-li jedna ze stran nájemní smlouvy, že součástí smlouvy bylo rovněž ujednání ohledně doby nájmu, platí, že nájem byl uzavřen na dobu neurčitou. Pronajímatel může v takovém případě nájem vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů, které naleznete zejména v ustanovení § 2288 nového občanského zákoníku, a to s výpovědní dobou tři měsíce. Rozhodně však nájem nemůže vypovědět bez uvedení důvodu či bez výpovědní doby (s výjimkou dlouhodobého neplacení nájemného ze strany nájemce).

Nebyla-li vám navíc výpověď předána písemně, nelze tuto výpověď považovat za platnou už jen pro nedostatek její formy a její nepřezkoumatelnost.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Výpověď ze spolubydlení

Nastěhovala jsem se do Prahy, a vzhledem k vysokým nájmům jsem se rozhodla pro spolubydlení. Mám pronajatý byt a mohu další pokoje pronajímat na spolubydlení. Jeden ze spolubydlících tu bydlí již 5 měsíců a z toho čtyřikrát zaplatil pozdě nájem i po tom, co jsem mu to připomínala (několikrát). Jelikož jsem studentkou, docela mi to komplikuje placení nájmu. Vždy jsem to zvládla v daný termín, ale je nepříjemné si půjčovat od známých na nájem někoho jiného. Můj dotaz tedy zní: mohu mu dát výpověď z bytu ke konci měsíce bez dvouměsíční výpovědní lhůty? Říjen mi zaplatil, naštěstí, ale bojím se, že když půjde na dvouměsíční lhůtu, tak mě nechá jeden měsíc zaplatit z kauce, kterou má samozřejmě majitelka bytu.

Nejprve je nutné určit, jakými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem, přičemž upozorňujeme, že výklad podnájmu je v současné době poněkud nejistý a čeká na své sjednocení soudní rozhodovací praxí, která může dojít k odlišným závěrům, než jsou ty níže uvedené.

Pokud není ve smlouvě určeno jinak, řídí se dle našeho názoru obsah podnájemního vztahu úpravou, která je obsahu podnájmu nejbližší. V daném případě se jedná s největší pravděpodobností o úpravu nájmu bytu, zvláště pokud má podnájem dlouhodobý charakter. Jelikož neznáme veškerá specifika uvedeného případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko z této zákonné úpravy.

Podnájem lze ze strany podnajímatele vypovědět buď v návaznosti na zvlášť závažné porušení povinnosti nebo v návaznosti na hrubé porušení povinnosti podnájemce.

Poruší-li podnájemce povinnost zvlášť závažným způsobem, je možné podnájem vypovědět okamžitě bez výpovědní doby (předcházet však musí výzva k nápravě). O zvlášť závažné porušení povinnosti se přitom jedná, je-li podnájemce v prodlení s platbou nájemného za dobu alespoň tří měsíců. Podstatný je přitom celkový rozsah dlužné částky, a tedy rozsah porušení povinnosti podnájemce – nemusí se jednat o prodlení s platbou nájemného za dobu tří po sobě jdoucích měsíců.

Poruší-li podnájemce povinnost hrubým způsobem, je možné podnájem vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Stávající výklad hrubého porušení povinnosti podnájemce ve vztahu k prodlení s úhradou nájemného bohužel prozatím není ustálený. Výše dlužné částky, jež by odůvodnila výpověď z tohoto důvodů, bude však v každém případě nižší než u zvlášť závažného porušení povinnosti. Mohlo by se tedy jednat například o prodlení s platbou nájemného za období dvou měsíců, případně by se mohlo jednat o ještě menší částku, pokud je podnájemce v prodlení opakovaně. Soud by pak měl v rámci případného sporu o neplatnost výpovědi z podnájmu objektivně přihlédnout ke všem okolnostem daného případu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Končí mi nájemní smlouva a majitelka chce, abych se do měsíce vystěhoval. Jak mám postupovat?

Jak se postupuje u výpovědi z nájmu bytu na dobu určitou po vypršení doby určité a bez obnovení smlouvy? Mám pronajatý byt na dobu určitou do 30. 10. 2014. Majitelka bytu mi telefonicky oznámila, že potřebuje byt vyklidit do konce října 2015. Nájemní smlouva nebyla obnovena, řádně jsem platil nájem a udržoval dobré mravy v domě, nijak jsem nájemní smlouvu neporušil, jen není prodloužena. V nájemní smlouvě mám na vyklizení bytu 3 měsíce a výpověď písemnou formou. Majitelka mi výpověď jen telefonicky oznámila. Jak mám dál postupovat? Pokusím se s ní dohodnout na vyklizení bytu, ale měsíc je šibeniční termín.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika uvedeného nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Podstatné především je, na jak dlouhou dobu jste měl uzavřenou smlouvu původně. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud pokračuje nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po skončení nájmu a pronajímatel nájemce v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, jako byl ujednán dříve, ale to za předpokladu, že jste si ve smlouvě neujednali něco jiného. Pokud jste měl smlouvu uzavřenu na rok, nájem se uzavřel opět na rok a končí v říjnu 2015. Jako nájemce musíte počítat s tím, že nájem k tomuto datu končí, a pokud máte zájem na dalším prodloužení smlouvy, v dostatečném předstihu si prodloužení smlouvy ujednat. V opačném případě riskujete, že ke konci nájmu bude pronajímatel požadovat předání bytu, jelikož nájem skončil uplynutím doby. V tomto případě není třeba dodržet zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtu, neboť se nejedná o výpověď, ale právě o ukončení nájmu uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. Máte ovšem pravdu v tom, že výzvu je nutné doručit písemně. Nutno však také dodat, že pokud namítnete nedostatek písemné formy výzvy k opuštění bytu, může pronajímatelka následně výzvu doručit písemně (a to až do dvou měsíců po skončení nájmu) a opět není vázána tříměsíční výpovědní dobou, neboť se, jak již bylo uvedeno výše, nejedná v tomto případě o výpověď.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Výpověď smlouvy v době, než vejde v platnost smlouva nová

Jsem v podnájmu a mám smlouvu na dobu určitou (vždy jen na 3 měsíce ). Momentálně dobíhá smlouva (1. 5.-31. 7.) a mám podepsanou novou smlouvu na období 1. 8.-31. 10. Ráda bych se zeptala, zda můžu tuto smlouvu na období srpen-říjen 2015 vypovědět, ještě než vejde v platnost, to znamená koncem tohoto měsíce (červenec)? Bude se ze zákona aplikovat výpovědní lhůta 3 měsíce? Znamenalo by to tedy v praxi, že vlastně smlouva doběhne do konce října (smlouva na 3 měsíce x 3 měsíční výpovědní lhůta)?

Předpokládám, že do podnájemní smlouvy jste si s nájemcem nesjednali žádnou výpovědní dobu.  Také proto s vámi nájemce uzavírá nájemní smlouvu na dobu určitou vždy na dobu 3 měsíců. Uplynutím této doby podnájem skončí a vy když nebudete chtít v podnájmu pokračovat, žádnou další podnájemní smlouvu nepodepíšete.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Jak mohu nájem ukončit, když jsem přišla o práci a nemám na placení prostředky?

Před měsícem jsem přišla o práci a již si nemůžu finančně dovolit byt, ve kterém momentálně jsem. Ve smlouvě je jediná podmínka, že podnájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi nájemcem a podnájemce, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně. Ráda bych se zeptala, kdy je možné nájem ukončit, respektive jak dlouhá je výpovědní doba při neschopnosti platit nájem. 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika uvedeného podnájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy podnájmu bytu.

Nejprve je nutné určit, jakými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem, přičemž upozorňuji, že výklad právní úpravy podnájmu je v současné době poněkud nejistý a čeká na své sjednocení soudní rozhodovací praxí, která může dojít k odlišným závěrům, než jsou ty níže uvedené. Pokud není ve smlouvě určeno jinak, řídí se dle našeho názoru obsah podnájemního vztahu úpravou, která je obsahu podnájmu nejbližší. V daném případě se jedná s největší pravděpodobností o úpravu nájmu bytu.

Pokud tedy není v podnájemní smlouvě stanoveno jinak, má podnájemce právo vypovědět smlouvu sjednanou na dobu neurčitou kdykoliv bez uvedení důvodů s výpovědní dobou tři měsíce.

U smlouvy na dobu určitou má pak podnájemce právo smlouvu vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů, z nichž je nejvýznamnější změna okolností, ze kterých strany vycházely při vzniku smlouvy, přičemž tato změna musí být tak významná, že po podnájemci nelze rozumně požadovat splnění závazku. Domníváme se, že právě tento důvod by měl dopadat na vaši situaci. Výpovědní doba činí v tomto případě rovněž tři měsíce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Společný nájem na dobu určitou

Mám v ČR prenajatý byt na dobu určitú do 31. 12. 2015, v zmluve sú uvedené tri strany - majiteľ, ja ako nájomník a spolubývajúci ako nájomník. V zmluve máme uvedenú 3mesačnú výpovednú lehotu. Chcela by som čo najskôr ukočiť nájom a presťahovať sa do samostatného bytu, nemám k tomu žiaden pádny dôvod, nezmenila som zamestanenie, nesťahujem sa z mesta inam, proste chcem bývať sama. Spolubývajúci nechce dohodu, takže táto možnosť padla. Chcela by som podať výpoveď, kedy bude plynúť trojmesačná výpovedná lehota, po ktorej sa odsťahujem, viem, že výpoveď musím podať voči spolubývajúcemu aj majiteľovi, písomne a oficiálne. Majiteľ mi však tvrdí, že sa zmenili zákony a takáto výpoveď možná nie je a musím platiť nájom do konca roka (31. 21. 2015) alebo sa dohodnúť so spolubývajúcim na spísaní dohody, čo možné naozaj nie je. Má pravdu? Alebo je nejak možné podať výpoveď s trojmesačnou výpovednou lehotou?

V dotaze uvádíte problém, který se týká společného nájmu bytu, který je navíc uzavřen na dobu určitou.

Společný nájem bytu, který je upraven v §§ 2270 a 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kdy na straně nájemce jste dva nájemci – vy a váš spolubydlící (nájemce). Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Pro společný nájem bytu platí to, co platí pro nájem bytu a dále se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o společnosti. 

Z právních jednání týkajících se společného nájmu jsou společní nájemci vůči pronajímateli a třetím osobám oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně (§ 2736, § 2732 odst. 2).

Společná a nerozdílná (solidární) zavázanost vůči pronajímateli (tzv. pasivní solidarita) znamená to, že společní nájemci jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Pronajímatel (jako věřitel) může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech společných nájemcích, jen na některých, nebo na kterémkoli ze společných nájemců (§ 1872 odst. 1). Je-li např. byt pronajat osobám A a B a nebylo zaplaceno nájemné ve výši 9 000 Kč, je pronajímatel oprávněn si vybrat (a případně žalovat) pouze osobu A a chtít po ní zaplacení celé částky. Společný nájemce A je povinen pronajímateli zaplatit 9 000 Kč a následně žádat po společném nájemci B  zaplacení náhrady ve výši 4 500 Kč  (§ 1876). Platí to i naopak, když by vám měl pronajímatel např. vrátit přeplatek za služby. Doporučuji proto, abyste zároveň se skončením společného nájmu bytu pamatovala i na vyřešení těchto záležitostí, aby bylo jasné, že nic pronajímateli nedlužíte a jak má být naloženo s případným přeplatkem na službách.

Zánik společného nájmu bytu

Společný nájem bytu zaniká stejnými způsoby jako nájem bytu obecně (dohodou, výpovědí, uplynutím doby apod.). U společného nájmu bytu se připouští - na rozdíl od společného nájemního práva manželů - aby nájemní právo zaniklo pouze některému ze společných nájemců, aniž by to mělo vliv na existenci nájemního práva ostatních společných nájemců (přiměřené použití § 2739). Je tedy možné, aby v průběhu existence nájemního vztahu počet společných nájemců klesl.

Uvádíte, že dohoda se společným nájemcem není možná. Pak je možné, že se vy dohodnete s pronajímatelem - pouze svým vlastním jménem a na svůj účet uzavřete s pronajímatelem dohodu o skončení nájmu. Pronajímatel by měl následně se zbývajícím nájemcem uzavřít dodatek  ke stávající nájemní smlouvě. Doporučuji, abyste s pronajímatelem na ukončení společného nájmu bytu za vaši osobu dohodla, a to písemně. Bohužel, pokud nebude pronajímatel ochoten přistoupit na dohodu, musela byste dát výpověď a běžela by od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi výpovědní doba. Jedná se však o nájem na dobu určitou, kdy pro výpověď nájmu bytu na dobu určitou musíte mít závažný důvod, tj. musí nastat změna okolností oproti těm, které byly při uzavření společného nájmu bytu, pro ukončení nájemního vztahu. Domnívám se a vy sama uvádíte, že tento důvod nemáte (ledaže by tu existovaly nějaké závažné vztahové problémy mezi vámi spolunájemci ….), proto se pak na vás nadále bude vztahovat se vším všudy nájemní smlouva o společném nájmu bytu až do jejího uplynutí. Teprve uplynutí doby, na kterou by nájem bytu sjednán, nájem bytu skončí.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

 

Důvod výpovědi - potřeba bytu pro příbuzné

Prosím  o radu ve věci ověření splnění důvodu pro výpověď nájemní smlouvy k bytu. Na začátku roku 2014 jsem sepsal s paní pronajímatelkou (fyzická osoba) dle ustanovení NOZ Nájemní smlouvu na byt, na dobu neurčitou. V březnu roku 2015 mi pronajímatelka předala písemnou Výpověď z nájmu bytu, tuto jsem podepsal, s uvedením důvodu 3 měsíční výpovědi podle §2288 odst. 2 b) : potřeba bytu pronajímatele pro své příbuzné v přímé linii,  a také uvedla poučení o možnosti podat námitky proti této výpovědi a o žádost o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Námitky proti výpovědi jsem pronajímatelce napsal, a také žádost o přezkoumání výpovědi jsem napsal k soudu. Výpověď byla dle §2288 odst. 2 b) NOZ platná, a tak nájemní smlouva končila uplynutím výpovědní doby dne 30. 6. 2015, tento den byl i dnem předání vyklizeného bytu bez závad. Můj dotaz: Jakým způsobem si mohu ověřit, a jaká instituce – úřad mi potvrdí a podá odpověď, jestli pronajímatelka využila byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení a předání nájemcem k účelu uvedeném jako výpovědní důvod? V případě nesplnění této zákonné podmínky pronajímatelem, mám jako nájemce nárok požadovat náhradu škody vzniklé neoprávněným ukončením nájemní smlouvy.

Pokud do jednoho měsíce od vyklizení bytu není byt využit k účelu uvedenému jako výpovědní důvod, pak, jak uvádíte, je skutečně pronajímatel povinen byt nájemci znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu (která mu může vzniknout v souvislosti se stěhováním apod.). Je však nutné počítat také s tím, že se tato lhůta staví po tu dobu, po kterou probíhají úpravy bytu, pokud s nimi bylo započato nejpozději do dvou týdnu od vyklizení bytu a řádně se v nich pokračuje.

Uvedeným ustanovením zákonodárce usiloval o to, aby nedocházelo ke zneužití tohoto výpovědního důvodu, který je však skutečně jen velmi obtížně ověřitelný a kontrolovatelný. Žádná taková instituce nebo úřad, které by Vám mohla uvést odpověď na Vámi položenou otázku, neexistuje.

Jelikož lze nájem zapsat také fakultativně do katastru nemovitostí, můžete bezplatně nahlédnout do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), nicméně údaj o nájmu zde být zapsán může a nemusí.

Můžete se pokusit zaslat osobě, která má byt dle výpovědi nově obývat, zásilku do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 26 Cdo 1153/2006, pokud se nastěhuje do bytu jiná osoba, ačkoli se jedná rovněž o příbuzného, je nutné dodat nájemci novou výpověď z nájmu bytu. Do bytu se proto musí nastěhovat skutečně ta osoba, která byla uvedena ve výpovědi, v opačném případě je neplatná. Pokud se Vám tedy zásilka vrátí s poznámkou, že adresát je na uvedené adrese neznámý, může se jednat o indicii toho, že se tato osoba do bytu nenastěhovala. Je však nutno počítat také s tím, že zásilka nedorazila pochybením pošty, nový nájemce není uveden na poštovní schránce, ačkoli v bytě již bydlí apod., nebo naopak může zásilku převzít i jiná osoba, která má v osobním dokladu uvedenou adresu shodnou s adresou na zásilce. V tomto směru bude důkazní břemeno ležet na Vás.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Výpověď z nájmu a vracení kauce

V půlce prosince jsme podepsali nájemní smlouvu na podnájem 1 pokoje. Zaplatili jsme kauci a 2 nájmy. Smlouva je na dobu určitou, 2 měsíce. Ve smlouvě je uvedeno, jak je pokoj zařízený. Když jsme se měli nastěhovat, místo skříně tam byly a stále jsou malé skříňky na pověšení a pověšené nejsou, dále dvoupostel, která tam není a je tam místo ní malá rozkládací pohovka. Dva týdny nám pronajímatel sliboval pokoj dozařídit, ale nic. S dalším jeho podnájemníkem jsme zjistili, že pronajímatel je lhář. Už to zachází tak, že nám začal naschvál krást jídlo. Rádi bychom dali výpověď, ale bojíme se, že peníze, které jsme mu zaplatili, nám nevrátí. Na co máme nárok, kdyby výpověď z nájmu nerespektoval a peníze za nájem ani kauci by nám nevrátil a vyhodil by nás?

Nejprve je nutné určit, jakými ustanoveními se bude řídit obsah právního vztahu mezi podnájemcem a podnajímatelem, přičemž upozorňuji, že výklad právní úpravy podnájmu je v současné době poněkud nejistý a čeká na své sjednocení soudní rozhodovací praxí, která může dojít k odlišným závěrům, než jsou ty níže uvedené.

Pokud není ve smlouvě určeno jinak, řídí se obsah podnájemního vztahu úpravou, která je obsahu podnájmu nejbližší. V daném případě se jedná o obecný nájem věci dle ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku, a to zejména jelikož se jedná o podnájem za krátkodobým nikoliv za dlouhodobým účelem.

Případné vady plnění musí podnájemce řádně a včas vytknout, přičemž pokud nedojde k nápravě bez zbytečného odkladu a podnájemce, tak může věc užívat jen s obtížemi, má právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může na náklad podnajímatele provést nápravu sám.

Za předpokladu, že vada stěžuje užívání věci zásadním způsobem, má podnájemce právo na prominutí nájemného nebo může podnájem bez výpovědní doby vypovědět.

Práva z vadného plnění je nutné uplatnit do šesti měsíců ode dne, kdy podnájemce vadu zjistil nebo zjistit mohl. Pokud však o nedostatku strany věděly již při uzavření smlouvy a vada nebrání užívání věci, práva z vadného plnění uplatnit nelze.

V dané situaci se pravděpodobně bude jednat nanejvýše o užívání bytu s obtížemi, a lze tak žádat jen přiměřenou slevu z nájemného. K lepšímu posouzení situace by bylo nutné zhodnotit zejména, jak podrobně byl stav pronajímaného bytu popsán ve smlouvě a také jak jsou ve smlouvě upravena práva a povinnosti podnájemce a podnajímatele.

Dle zákona v dané situaci bohužel podnájem sjednaný na dobu určitou dvou měsíců podnájemce vypovědět nemůže. Výjimkou by byl stav, kdy by vadné plnění stěžovalo užívání věci zásadním způsobem, k čemuž však dle dotazu prozatím pravděpodobně nedošlo. Pokud by podnajímatel při ukončení podnájmu odmítl vrátit zaplacenou kauci, je dle zákona samozřejmě možné domáhat se jejího vydání u soudu.

Mgr. Ondřej Dlouhý, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Nový majitel dal celému domu výpověď

Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou, jsem zde přihlášena i k trvalému pobytu. Bohužel mi bylo oznámeno, že celý dům byl prodán a nový majitel nepočítá s dalším pronájmem, takže se všichni nájemníci musí vystěhovat do října. Mám v této situaci nárok na náhradní bydlení? Jsem v invalidním důchodu a vždy platím nájemné včas.

Doporučuji vám, abyste se, co nejdříve s  uvedeným „oznámením“ objednala do některé z poraden Sdružení nájemníků ČR a řešila věc osobně. Poradny naleznete na www.son.cz.

Obecně lze uvést, že nový vlastník – pronajímatel bytového domu koupí domu vstoupil do práv a povinností vyplývajících z vaší platné nájemní smlouvy.  Pokud by chtěl nájem bytu ukončit, může tak učinit jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku uvedené, mimo jiné například kdybyste neplatila nájemné a služby déle než 3 měsíce nebo pronajímatel potřeboval byt pro sebe nebo své rodinné příslušníky. Výpověď musí mít své náležitosti, vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu - délka je tři měsíce (§ 2287, 2288) nebo dva měsíce (§ 2283). Ve výjimečných případech lze nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2291). Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Náhradní bydlení již zákon neupravuje, pouze v případě, že by šlo o takovou rekonstrukci domu, že byste musela byt a dům načas opustit, pak je povinen vám pronajímatel po tuto dobu rekonstrukce zajistit náhradní bydlení.

Na „oznámení“ je třeba reagovat a bránit se nejlépe za pomoci odborníků, jak jsem uvedla již na začátku odpovědi.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Nájemní smlouva na pět let. Potřebuju ji vypovědět předčasně

Jak postupovat s výpovědí bytu, na který máme podepsanou smlouvu ještě na 5 let. Koupili jsme si vlastní dům, nájem už nepotřebujeme. Pronajímatel žádá, abychom hradili nájem do doby ukončeni smlouvy, nebo do doby, než za sebe seženeme náhradu. 

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (§ 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 

Dle mého názoru by koupě domu, tj. pořízení si vlastního bydlení, mohla být tou podstatnou či rozhodnou změnou okolností, kterou uvádí občanský zákoník. S mým názorem se ztotožňují i autoři komentáře k uvedenému ustanovení obč. zák. Komentář autorů - JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D., doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. - je uveden v ASPI (systém právních informací). Nevím však, zda by v případě soudního sporu zastával soud stejný názor. Judikatura zatím není.

Pokuste se s pronajímatelem znovu jednat, odkažte na komentář uvedených odborníků. Dohodněte se písemně nebo dejte výpověď. Výpověď rovněž řádně okomentujte. Výpovědní doba je tříměsíční, běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájem bytu končí uplynutím výpovědní doby. Byt protokolárně předejte, zaznamenejte stav médií, odevzdejte klíče. Platnost výpovědi může pronajímatel zažalovat.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Jak vypadá "klasická" výpověď

Bydlíme v pronájmu (smlouvu máme do 31. 12. 2015) a k 30. 9. 2015 se chceme odstěhovat. Ve smlouvě máme dvouměsíční výpovědní lhůtu. Tzn., že bych teď poslala výpověď. Ideální je asi posílat výpověď poštou doporučeně, že? Dále bych se chtěla zeptat, zda je třeba ještě sepisovat smlouvu o ukončení nájmu bytu. Na internetu jsem to našla v souvislosti s novým občanským zákoníkem a v té souvislosti jsem nenašla nic o klasické výpovědi. Prosím, jaký je tedy ideální postup?

V nájemní smlouvě jste si dohodli (nad rámec občanského zákoníku) dvouměsíční výpovědní dobu. Výpověď musí být písemná doručena prokazatelným způsobem, třeba poštou doporučeně s dodejkou pronajímateli. Zároveň v dopise navrhněte termín protokolárního předání bytu. Do protokolu poznamenejte mimo jiné stav elektroměru, plynoměru, apod.

Pokud je pronajímatel ochoten s vámi ukončit nájem bytu dohodou, pak sepište dohodu o ukončení nájmu bytu.

Výpověď a dohoda jsou dvě rozdílná právní jednání. Výpověď je jednostranné právní jednání, kdy výpověď podepíše například nájemce a doručí pronajímateli. Dohoda je dvoustranné právní jednání, kdy se pronajímatel a nájemce dohodnou na ukončení nájmu bytu a tyto dvě smluvní strany dohodu podepíší.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

"Nějak se domluvíme"

Mám uzavřenou uzavřenou smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou jako nájemce. Ve smlouvě je sjednáno, že mám právo na opakované prodloužení nájmu o jeden rok, pokud neporuším povinnosti, ke kterým jsem se smlouvou zavázal, nejsem v prodlení s platbou nájemného nebo záloh na služby a pronajímatele o záměru využít práva na prodloužení informuji 2 měsíce před sjednaným skončením nájmu. Pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení, obě smluvní strany jsou podle smlouvy povinny uzavřít dodatek o prodloužení doby nájmu o jeden rok. Smlouva z titulu práva na prodloužení již byla jednou prodloužena, aktuálně její platnost končí 26. 2. 2016 a měl jsem v plán u projevit opět zájem o prodloužení ještě asi dvakrát, než se s rodinou přestěhujeme do vlastního rodinného domu. Pronajímatel mě ale před několika dny informoval, že byt bude potřebovat pro svoji manželku a děti, jelikož se s manželkou dohodli na odloučení, a potřeboval by byt uvolnit co nejdříve. Výpověď mi nedal a zjevně spoléhá na to, že "se nějak domluvíme". Domluvit se je vždy nejlevnější řešení, ale abych znal svoji výchozí pozici, potřeboval bych si ujasnit, zda se v našem případě jedná stále o smlouvu na dobu určitou, na kterou je sjednána, a pronajímatel nemá možnost mi dát z uvedeného titulu výpověď. Má případně pronajímatel právo odmítnout prodloužení doby nájmu za 26. 2. 2016, přestože by pro prodloužení byly splněny smluvně dané podmínky, protože byt potřebuje pro svoji rodinu? Nebo by se z titulu "opce" na prodloužení nájmu měla teoreticky považovat za smlouvu na dobu neurčitou, protože do "neurčita" by po jednom roce mohla být opakovaně prodlužována, a jako taková může být vypovězena z uvedeného důvodu se tříměsíční výpovědní lhůtou?

I nadále se jedná o nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou s možností prodloužení této smlouvy na další období. Přesto, že máte ve smlouvě uvedeno, že se jedná o povinnost uzavřít dodatek smlouvy o jejím prodloužení na další období, pak v případě, kdy vám dodatek pronajímatel nepodepíše, nepřinutíte jej k tomu a soud je v tomto případě, dle mého názoru zbytečný, právě s ohledem na vymahatelnost takovéhoto ujednání ve smlouvě. Podle občanského zákoníku nájem bytu uzavřený na dobu určitou končí uplynutím času, ve vašem případě 26. 2. 2016. Pronajímatel vás v dostatečném předstihu informoval, že vám nájemní smlouvu na další období neprodlouží.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Výpověď v důsledku havárie v bytě

Máme spolu s dalšími lidmi pronajatý byt ve starém panelovém domě, do kterého jeho majitel za dobu pronájmu (3,5 roky) neinvestoval. V důsledku stáří elektrických rozvodů přestala v jednom z pokojů fungovat elektřina. Majitel byl s tímto stavem obeznámen. Plánuji se co nejdříve odstěhovat. Má majitel nárok požadovat během výpovědní lhůty placení nájemného za tento pokoj?

Vadu bytu, tedy to, že je zde závada v rozvodu elektrické elektřiny, v důsledku které v jednom z pokojů elektřina nejde, jste povinen ihned oznámit pronajímateli, jelikož dle mého názoru se jedná o vadu bytu, kterou je třeba odstranit bez prodlení. Jde o vadu, která by mohla ohrozit životy nebo majetek. Zároveň máte právo požadovat přiměřenou slevu z nájemného, ovšem na výši slevy se musíte s pronajímatelem dohodnout. Doporučuji vám, abyste závadu oznámil písemně a zároveň navrhl výši slevy na nájemném za nevyužívaný pokoj. Bohužel, pokud pronajímatel nebude slevu akceptovat, může o ní rozhodnout jedině soud.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Jak se dohodnout na vystěhování, když byt prodávám

Jsem pronajímatelem bytu v OV a s nájemcem máme sepsánu smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2015. O nemožnosti dalšího prodloužení smlouvy jsem nájemce informoval a sdělil jsem mu, že mám v úmyslu byt co nejdříve prodat a mám již na něj zájemce. Mohu požadovat vystěhování a předání bytu k danému datu skončení smlouvy, nebo uvedeným datem začíná běžet nějaká doba, po kterou může ještě nájemník byt obývat?

Nájem bytu na dobu určitou končí uplynutím doby, na kterou byl uzavřen. Doporučuji vám, abyste písemně vyzval nájemce, aby byt k datu 30. 6. 2015 protokolárně předal vyklizený a odevzdal veškeré klíče od bytu a domu, a navrhněte termín předání bytu. Pokud tak neučiníte, platí ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, které zní takto: „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.“

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

 

Výpověď z nájmu po odstěhování se nájemce

Nevím jak to udělat s výpovědí z nájmu bytu, v případě, že nájemník měl smlouvu na dobu určitou do 31.12.2015. Na květen nezaplatil nájem a koncem měsíce se odstěhoval. V půli června mi byt předal a vrátil klíče (je o tom zápis). Při předání mi řekl, že výpověď z bytu poslal poštou, ale nic nedošlo. Chtěla jsem mu výpověď napsat já, ale NOZ udává 3 měsíce, ale já mu ji chci dát k datu předání bytu. Nebo mu výpověď vůbec dávat nemusím, když se odstěhovat a byt předal?

Váš postup sice není zcela v souladu s občanským zákoníkem, ale podle všeho, co v dotaze uvádíte, jste se s nájemníkem dohodla na ukončení nájmu bytu. Byt jste si předali včetně klíčů a podepsali protokol o předání bytu včetně stavu médií. Není třeba, abyste činila další kroky ve věci ukončení nájmu bytu. Nájemce vám však dluží nájem k datu uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, proto byste měla na něm dlužné nájemné požadovat.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Ukončení nájmu

Zhruba třicet let pronajímáme byt rodině, která nyní dostala řádnou výpověď. Před třiceti lety si zmíněná rodina prostory bytu se souhlasem vlastníka sama opravila (plyn, elektřinu, vodu - vše udělali nově). Protože jde o starý dům, nájemné měli vždy nižší, než je v místě obvyklé. Nyní při ukončení nájmu chtějí odmontovat topení, jističe, zásuvky apod. Tvrdí, že je to jejich majetek. Mají na to právo?

Vaši nájemníci, jak sama uvádíte, vše v bytě prováděli s vaším souhlasem. O tom, zda jste se dopředu dohodli, jak se při ukončení nájmu bytu ve věci zhodnocení bytu spolu vypořádáte, se nezmiňujte. Neuvádíte, zda je někde upraveno, že jde o zhodnocení tzv. odbydlí. Pokud nic takového neexistuje, bylo by dobré, abyste se spolu dohodli nyní. Nájemci můžou také uvést byt do původního stavu, nebo dokonce mají povinnost uvést byt do původního stavu, a to dle současné právní úpravy § 2263 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže byste se dohodli jinak. Vše, co jsem uvedla, je uvedeno v obecné rovině, protože ke správnému posouzení věci, je třeba více informací, a hlavně listinné podklady. Doporučuji proto, abyste se i s listinami obrátili na nejbližší poradnu Sdružení nájemníků ČR / www.son.cz /

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

 

Zrušení nájemní smlouvy před jejím vypršením

Jsme nájemníci v bytě, který se prodává, máme platnou smlouvu. Prvního ledna 2015 jsem podepsal nájemní smlouvu na 2 roky spolu s partnerkou, která je navíc v jiném stavu. Partnerka má v bytě trvalý pobyt (ve smlouvě jsme uvedení oba). O byt se řádně staráme a nájem platíme řádně a v čas dle smlouvy (převodem, tzn. účty máme). V květnu nám majitelka oznámila, že byt (v osobním vlastnictví) prodá, a předala vše realitní kanceláři. Realitní agent u nás byl (po ústní domluvě) a byt nafotil, poté zveřejnil na internetu. Nyní chce začít s prohlídkou bytu (v naší přítomnosti). Je mou povinností pouštět cizí lidi do bytu? Ve smlouvě je jen občasná prohlídka bytu majitelkou, po předchozí domluvě. Může majitelka či nový majitel zrušit / změnit nájemní smlouvu před jejím vypršením? Z naší stránky žádný bod smlouvy neporušujeme.  

Ten, kdo si byt koupí, koupí ho i s vámi – nájemci bytu - a vstoupí do práv a povinností vaší nadále platné nájemní smlouvy. Nájemní smlouvu je možné změnit na základě dohody smluvních stran. Na změnu nejste povinen přistoupit.

Co se týká prohlídky bytu, v tomto případě za účelem koupě bytu zájemcem, nemáte ze zákona danou žádnou povinnost prohlídku umožnit. Je to věcí dohody a vaší dobré vůle. Občanský zákoník upravuje pouze v § 2233 povinnost nájemci bytu umožnit 3 měsíce před skončením nájmu dalšímu zájemci o nájem bytu jeho prohlídku.

Doporučuji vám, abyste si okolnosti prodeje bytu i umožnění prohlídky bytu vyjasnili s pronajímatelem – vlastníkem bytu a na podmínkách se dohodli.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Nájemce v pronajatém domě nebydlí

Pronajímám rodinný dům. Nájem je domluvený na dobu určitou, na rok s koncem 30. dubna 2015. A běží od 1. 5. Kauci nájemce složil tak, jak bylo domluveno, nájem už ne. Takže de facto dluží už druhý nájem. Energie má přepsány na sebe. V domě stále nebydlí ani se o něj nijak nestará. Tráva je skoro do pasu, podle všeho se v domě nevětrá. Kdy a za jakých podmínek mohu nájemci vypovědět smlouvu? Je to, že v domě nebydlí a vlastně se o něj ani nestará, důvod k okamžité výpovědi? Nebo musím počkat, až nezaplatí třetí nájem? 

Výpověď bez výpovědní doby, tzv. okamžitá výpověď, je upravena v § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se o případy, kdy nájemce porušil své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Jedná se zejména o tyto případy:

  • nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců,
  • poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
  •  způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo
  •  užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

Domnívám se, že závažné porušení povinností nájemce lze spatřovat již v tom, že v domě nebydlí a neprovádí údržbu domu a zahrady. Ovšem s ohledem na to, že náhled na věc a rozhodování soudů v tomto konkrétním případě může být odlišné od mého názoru, je nejjednodušší způsob pro použití okamžité výpovědi, nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců.

Nezapomeňte, že nejdříve musíte nájemce VYZVAT, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, jinak by se k následné výpovědi bez výpovědní doby nepřihlíželo.

Také ve výpovědi musíte přesně popsat, v čem spatřujete zvlášť závažný způsob porušení nájemcových povinností. Nezapomeňte na přesné označení nájemce, poučení o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak by byla výpověď neplatná (§ 2286 obč. zák.). 

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Potřebuji se vrátit do bytu, který pronajímám

Jsem vlastníkem bytu, který na základě písemné nájemní smlouvy pronajímám na dobu určitou (do 30. 4. 2016), v bytě mám i nadále spolu s 2 dětmi trvalé bydliště. Důvodem pronájmu bylo přestěhování k partnerovi, bohužel sestěhování nepřineslo pozitiva a já se potřebuji i s dětmi vrátit zpět do svého bytu. Vím, že podle nového občanského zákoníku mohu dát tříměsíční písemnou výpověď s poučením nájemce o vznesení námitky proti výpovědi, a toto vše musí být nájemci prokazatelně doručeno (osobně, doporučeným dopisem). Je dle § 2288 občanského zákoníku moje situace oním obdobně závažným důvodem pro vypovězení nájmu z bytu, na který já můžu dát tříměsíční výpověď? Nutnost přestěhovat se zpět do mého bytu je výrazná.

V případě nájmu na dobu neurčitou může pronajímatel dát nájemci výpověď, protože potřebuje byt pro sebe a svou rodinu a pro další důvody uvedené v § 2288 odst. 2 ObčZ. Vy v dotaze uvádíte, že nájem byl uzavřen na dobu určitou a dotazujete se, zda byste jako pronajímatel mohla použít výpovědní důvod uvedený v § 2288 odst. 1 písm. d) ObčZ.

Písmeno d) uvedeného ustanovení je nutno vykládat v souvislosti s předchozími výpovědními důvody uvedenými v § 2288 písm. a) až c). Těmito důvody jsou případy, kdy nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat. Poslední důvod uvedený pod písm. d) - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Obdobně závažný důvod by tedy měl souviset s porušením povinností nájemce (důvody k výpovědi  na straně nájemce), nebo je-li tu dán veřejný zájem. Domnívám se, že nájemce v tomto případě nic neporušil a veřejný zájem tu není dán.

Pokud jste si v nájemní smlouvě s nájemcem nedohodli další možné důvody pro výpověď nájmu na dobu určitou, nezbývá vám, než se s nájemcem na ukončení nájmu dohodnout.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Nájemník se nenastěhoval

Pronajímám byt. S nájemníkem jsem podepsal nájemní smlouvu v prosinci 2014, měl nastoupit do podnájmu od 1. 2. 2015. Ale v průběhu ledna mi přišla výpověď z jeho strany bez udání důvodu. Tím začala běžet tříměsíční výpovědní lhůta, která se počítá od následujícího měsíce, tedy od 1. 2. 2015, a nájemce by měl nájemné za tři měsíce výpovědní lhůty uhradit. Nebo ne? Mam na tyto tři nájemné nárok? Vznikla mi tím škoda, jelikož jsem nemohl sehnat nájemníky, a byt byl nějaký čas prázdný.

Nájemce vám doručil, ještě než se do bytu nastěhoval, výpověď z nájemní smlouvy. Nájemce tak nedodržel podmínky nájemní smlouvy, kdy měl od 1. 2. 2015 platit nájemné. To, že v bytě nebydlel, je jeho věc. Od 1. 2. 2015 do doby skončení nájmu bytu vám dluží nájemné.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Délka výpovědi z nájmu

Jaká je délka výpovědi z nájmu bytu dle nového občanského zákoníku?

Obvykle se jedná o tříměsíční výpovědní dobu. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. V případě tzv. okamžité výpovědi ze strany pronajímatele pro zvlášť závažná porušení nájemcových povinností musí nájemce odevzdat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu. Obecně je pak nutno uvést, že délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu - délka je tři měsíce (§ 2287, 2288 občanského zákoníku) nebo dva měsíce (§ 2283 občanského zákoníku). Ve výjimečných případech lze nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2291 občanského zákoníku).

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Neplatná nájemní smlouva

Jak máme postupovat při výpovědi podnájemce z bytu, který nemá platnou smlouvu o podnájmu. Smlouva byla sepsána na dobu určitou dle starého občanského zákoníku a skončila k 31. 5. 2014 a dále již nebyla prodloužena. Nemáme zájem o prodloužení.

Podnájem bytu na rozdíl od nájmu bytu není chráněn, bylo tomu tak za předchozí i stávající právní úpravy. Podnájem bytu skončil uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pokud dohoda s uživateli bytu o jeho vyklizení není možná, nezbývá vám nic jiného, než podat žalobu na vyklizení bytu. V současné době uživatelé užívají byt bez právního důvodu.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Jak ukončit nájemní vztah, když chybí nájemní smlouva

Jak se postupuje s výpovědí z nájmu, když mezi nájemcem a pronajímatelem není nájemní smlouva? Lze za platnou výpověď z nájmu považovat emailovou komunikaci?

V případě, že se jedná o nájem bytu, pak je třeba při řešení ukončení nájmu zohlednit i ustanovení o faktickém užívání bytu bez písemné nájemní smlouvy (§ 2237 obč. zák.) a tzv. vydržení nájmu (§ 2238 obč. zák.). U nájmu bytu musí být výpověď ze strany pronajímatele i nájemce vždy písemná, podepsaná a doručená protistraně. Výpověď pronajímatele musí dále splňovat všechny ostatní náležitosti (výpovědní důvod, poučení nájemce o možnosti vznést námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem) uvedené v § 2208 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Výpověď nájemce musí být určitá a srozumitelná. Elektronická výpověď je možná jen s elektronickým podpisem a se všemi náležitostmi shora popsanými. Jedná-li se o prostou elektronickou komunikace bez elektronického podpisu, je výpověď nicotná.

 JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Výpověď z nájmu

Majiteli dlužím na nájemném 1 platbu. Prosila jsem majitele, že  jsem se dostala do špatné situace, ale ze dlužné nájemné uhradím. Majitel mi odpověděl, že pokud neuhradím dlužnou část mám se okamžitě vystěhovat. Kauce je 23 600,- která by mi propadla. Nájemní smlouva je k 30.11.2015. Pokud uhradím dlužnou částku může mě majitel přesto vystěhovat. Mám nějaké právo zůstat v bytě?

Jistota neboli kauce vám nemůže propadnout. Právě kauce má sloužit na takovéto mimořádné situace. Nevidím ovšem, jak jste si kauci smluvili v nájemní smlouvě a jak vysoké hradíte nájemné a zálohy na služby. Podle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platí, že ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, nesmí být jistota vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

Neuhrazení jednoho nájemného není podle občanského zákoníku důvodem k výpovědi nájmu bytu a ani k tzv. okamžité výpovědi. Pokud vám pronajímatel, i přesto, co v odpovědi uvádím, doručí výpověď, obraťte se například na některou z poraden Sdružení nájemníků ČR, kde vám poradí s dalším postupem.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Výpověď z nájmu pronajímatelem

Mám v bytě nájemnici, která má smlouvu na dobu určitou, ale potřebuji byt prodat. Můžu nájemnici dát výpověď?

Nájem bytu na dobu určitou může pronajímatel vypovědět jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) uvedené. 

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a je tříměsíční. Výpovědní důvod musí být jasně a srozumitelně a konkrétně ve výpovědi uveden. Dále nesmí chybět poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Výpověď podle § 2288:

(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Výpověď podle § 2291:

(1)Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

Zkuste se s nájemnicí na ukončení nájmu bytu dohodnout. 

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Výpověď z nájemní smlouvy

Platíme zálohy na energie spolu s nájemným domu a platíme pravidelně včas. Dne 24. 2. jsme přijeli domu a elektřina byla odpojena s oznámením o přerušení z důvodu neplacení. Už dva dny jsme nemohli v domě bydlet, protože nefunguje topení, není tepla voda, je tam v podstatě všechno závislé pouze na elektřině. Může to sloužit k okamžité vypovědí nájemné smlouvy, kterou máme na dobu určitou? Může-li koupě vlastního bytu sloužit jako změna okolností, pří které nemůžeme s nájmem pokračovat?

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (§ 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Případem rozhodné změny okolností může být např. nové zaměstnání v v jiném místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět, uzavření manželství a s tím související přestěhování do jiné obce, pořízení si vlastního bydlení nebo tíživá sociální situace, do které se nájemce po vzniku nájmu dostane (např. rozchod s partnerem, který přispíval na placení nájemného, ztráta zaměstnání apod.). Nájem na dobu určitou může nájemce též vypovědět z důvodů, které si s pronajímatelem ujednal v nájemní smlouvě. V takovém případě si však musí rovněž sjednat s pronajímatelem délku výpovědní doby. Jinak zákon v tomto případě nestanoví délku výpovědní doby, tu je nutné určit za pomoci analogie. Podle výkladového stanoviska č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti je výpovědní doba tři měsíce (analogické použití § 2222, § 2231 s § 2288 obč. zákoníku).

U nájmu na dobu určitou, nejen, že není občanským zákoníkem řešena délka výpovědní doby, ale není ani řešena konkrétně „okamžitá výpověď“, tj. výpověď bez výpovědní doby ze strany nájemce. Opět si musíme pomoci analogií.

V určitých zvláštních případech (zvlášť závažné případy porušení povinností ze strany pronajímatele) může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby. Výpověď je účinná doručením výpovědi pronajímateli. Konkrétně jde o případy uvedené v § 2266 a 2268 obč. zák. Rovněž je oprávněn nájem vypovědět podle § 2227 a 2232 obč. zák., které se zde použijí podpůrně.

Ze shora uvedených důvodů je nájemce oprávněn vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou. Na váš případ bych zřejmě použila ust. § 2232 obč. zák. , kdy nedodávání elektrické energie do domu a bytu a tímto znemožnění užívání bytu, je nutno považovat za porušení povinností zvlášť závažným způsobem, a tímto způsobení značné újmy druhé straně. Máte proto právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Jelikož nájem lze bez výpovědní doby vypovědět jen z určitého důvodu, musí být výpověď vždy odůvodněna. Pokud nebude důvod ve výpovědi uveden, půjde o zdánlivé právní jednání (§ 553 odst. 1 obč. zák.). Ve výpovědi je nutno důvod uvést uvedením rozhodných skutkových okolností - je nutné popsat jednání, které zakládá existenci výpovědního důvodu. Nestačí pouhý odkaz na zákonné ustanovení. Důvod k výpovědi musí existovat v době podání výpovědi.

Tyto mé závěry prosím považujte za mé názory, jak by se k případu postavil soud, není zatím známo.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR.

Přechod nájmu obecního bytu

Chci se dotázat na případ, kdy nájemci bytu byla pro neplacení nájemného v obecním bytě doručena výpověď. Následně daný nájemce zemřel. V bytě s ním bydleli jeho příbuzní (dcera nájemce s rodinou). Přechází dle NOZ nájem obecního bytu na tyto příbuzné či nikoliv za situace, kdy předcházející zemřelý nájemce neplatil nájemné a měl platně doručenou výpověď z nájmu?

V praxi jsme se zatím s takovýmto případem nesetkali, proto neznáme ani názor soudu, jak by na takovouto situaci nahlížel.

Domníváme se, že nájem na členy nájemcovy domácnosti přejde v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), a to spolu s touto výpovědí doručenou zemřelému nájemci. Je na smluvních stranách nájemní smlouvy, jak se dále na trvání nájmu dohodnou nebo budou celou záležitost řešit soudně.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Výpovědní lhůta

Bydlím v bytě, majitelem je město. Potřebovala bych se přestěhovat do jiného bytu. Výpovědní dobu mám dva měsíce, ale já bych potřebovala bydlet v novém už dříve. Chápu, že výpovědní dobu mi asi nezkrátí, navíc i vzhledem k tomu, že v bytě jsme dva, vedení jako spolubydlící a ten si bude muset najít nového spolubydlícího nebo také nové bydlení. Nicméně já bych potřebovala být přestěhovaná už během února nebo března. Ale pokud dám výpověď v lednu, začne výpovědní doba běžet až od 1. února že? Takže, šlo by to zařídit tak, že bych zaplatila nájem do konce března a zároveň už z bytu byla vystěhovaná dřív, během února nebo března?

Výpověď z nájmu bytu musí být písemná a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba pak běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Po celou výpovědní dobu je nájemce povinen hradit nájemné i zálohy za služby spojené s užíváním bytu, neboť nájem zaniká až uplynutím výpovědní doby. Pokud máte možnost a chcete předat byt pronajímateli dříve a současně již nadále nechcete hradit platby za byt, můžete tak učinit pouze se souhlasem a na základě dohody s pronajímatelem. Doporučuji Vám v tomto směru uzavřít dohodu v písemné formě, aby bylo zřejmé kdy skutečně nájem skončí, který den bude byt předán a do kdy a v jaké výši budete hradit nájemné a zálohy za služby.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Výpověď z nájmu

Prosím Vás, jak se bude řešit situace, kdy jsem dostal výpověď z nájmu bytu za účinnosti starého občanského zákoníku a žalobu na neplatnost této výpovědi jsem podal již za účinnosti nové? Užijí se na to přechodné ustanovení §3074?

Platnost výpovědi se bude posuzovat podle právních předpisů platných v době, kdy Vám byla doručena. Tzn. ustanovení §  3074 NOZ se použije a platnost výpovědi se bude posuzovat podle „starého“ občanského zákoníku.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Výpovědní lhůta z nájemní smlouvy

Zajímalo by mě, jak dlouhá je výpovědní lhůta majiteli, když se budu chtít odstěhovat např. v červnu 2015? Mám pronajatý byt a nájemní smlouvu mám do února 2016.

Pokud ve Vaší nájemní smlouvě není ujednáno něco jiného, pak je výpovědní doba 3 měsíce, přičemž běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla pronajímateli. Současně je třeba brát v potaz i ustanovení § 2287 občanského zákoníku, podle kterého může nájemce vypovědět nájem na dobu určitou (před uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán), "změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval".

Mgr. Lenka Veselá Sdružení nájemníků ČR

Výpověď z nájmu a násilné vystěhování

Dostala jsem výpověď z bytu kvůli dluhu na nájemném. K určenému datu jsem se nevystěhovala, jelikož zatím pro sebe a dítě sháním jiný byt. Jaký může být další postup? Mohou mě z bytu vystěhovat násilím? 

Pokud neodevzdáte byt pronajímateli v den skončení nájmu, váš dluh na nájemném bude dál narůstat, neboť pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného. Dále zřejmě pronajímatel požádá žalobou soud o vyklizení bytu a následně  o výkon rozhodnutí. Tuto záležitost trvá sice vyřídit několik měsíců, ale náklady s tím spojené jdou do desetitisíců korun. Rozhodně to není dobré řešení vaší situace.  

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Potřebuji byt pro sebe

Pronajímám bytovou jednotku a stávajícímu nájemníkovi, který má smlouvu na dobu neurčitou, dám tříměsíční výpověď, protože se do bytu potřebuji nastěhovat sám se svou rodinou. Je dána nějaká podmínka, jak dlouho bych měl s rodinou v bytě bydlet, aniž bych musel nájemníkovi shánět náhradní bydlení, jelikož se sami chceme po čase odstěhovat mimo město a byt opustit. 

Nový občanský zákoník nemá v tomto směru žádnou lhůtu či podmínku jak dlouho máte bydlet ve svém bytě po předchozím ukončení nájemního poměru. Pokud by došlo k soudnímu sporu ve smyslu § 2289 NOZ, soud by zde nepochybně zkoumal okolnosti Vašeho případu ve vztahu k náhradě škody. Rozhodně se již náhradní byt nájemci neposkytuje.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Výpověď kvůli prodeji bytu

Pronajímám byt a nájemce má smlouvu na dobu neurčitou. Chtěla bych byt prodat a s nájemcem se asi nedohodnu. Můžu mu dát výpověď z důvodu prodeje bytu?

Z tohoto důvodu dát nájemci výpověď nemůžete. Výpovědní důvody jsou dány v ustanoveních § 2288 a § 2291 občanského zákoníku. Byt můžete prodat i se závazkem nájemní smlouvy, nový vlastník pak vstoupí přímo ze zákona do postavení pronajímatele a stávající nájemní smlouva zůstane nadále v platnosti, není třeba uzavírat novou.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Změna vlastnictví bytu není důvodem k ukončení nájmu

Byty v našem domě se budou prodávat. Protože jsme starší a bezdětní manželé, rozhodli jsme se, že byt kupovat nebudeme. Nemáme na něj a zadlužit se nechceme. Budeme se muset z bytu vystěhovat?

Změna vlastnictví bytu není důvodem k ukončení nájmu. Pokud si byt nekoupíte, zůstanete nadále nájemci bytu, bez ohledu na to, zda váš dům nebo byt koupí někdo jiný. Na vašem postavení nájemců se nic nezmění, nadále vám zůstává v platnosti stávající nájemní smlouva. Novou nájemní smlouvu uzavírat nemusíte.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Výpověď bez udání důvodů

Je to pravda, že nyní může pronajímatel nájemce z bytu vypovědět i bez výpovědní lhůty? Za jakých okolností je to možné?

Pronajímatel má právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby, pokud nájemce poruší zvlášť  závažným způsobem svou povinnost např. nezaplatí po dobu tří měsíců nájemné a zálohy za služby, poškozuje zvlášť závažným způsobem byt nebo jej užívá k jiným účelům, než bylo ujednáno. Nájemce pak má povinnost byt vyklidit bez zbytečného odkladu. Právní úprava dané věci je dána ustanovením § 2291 NOZ.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Hrubé porušení nájemní smlouvy

Co se rozumí hrubým porušením nájemní smlouvy, které může vést k ukončení nájmu? Majitel nám hrozí výpovědí, jelikož jsme v bytě měli oslavu narozenin, která se protáhla až do rána a byla poněkud hlučnější. Byla to však jednorázová záležitost a všem sousedům jsme se omluvili.

Definici hrubého porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu nový občanský zákoník bohužel neobsahuje. Přímo ze zákona se má toto hrubé porušení povinností pouze podnájem bytu bez souhlasu pronajímatele. Důsledkem hrubého porušení může být výpověď pronajímatele s tříměsíční výpovědní dobou. Situaci, kterou popisujete, bychom však za hrubé porušení povinností nájemce považovat nemohli, alespoň podle dosavadní praxe a současné judikatury soudu. Nepředpokládáme, že se v tomto smyslu rozhodování soudu změní. Pokud se tedy jednalo o jednorázovou záležitost, důsledkem by výpověď z nájmu bytu být neměla.

Právní odbor Ministerstva pro místní rozvoj

Nárok na náhradní byt

Jsme důchodci, máme pronajatý byt k němuž máme dekret na dobu neurčitou a majitel našeho domu nám ústně oznámil, že příští rok bude byt potřebovat pro svého syna, který hodlá založit vlastní rodinu. Může nám nájem vypovědět a je povinen nám zajistit náhradní byt?

Podle ustanovení § 2288 odst. 2) NOZ může nájem na dobu neurčitou pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době i v případě, že má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, dále tehdy, pokud pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii (rodiče, děti, vnuci) nebo ve vedlejší linii v druhém stupni (sourozenec, teta, strýc). Pronajímatel již nově nemá povinnost Vám zajisti náhradní byt. Pokud však výpovědního důvodu nevyužije do jednoho měsíce od vyklizení bytu k účelu uvedenému ve výpovědi (tato lhůta se bude stavět v případě potřebné úpravy bytu), bude Vám povinen byt znovu pronajmout nebo Vám nahradit škodu.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Pronajímatel mi v březnu letošního roku (2014) dal výpověď z důvodu, že potřebuje byt pro sebe a svoji manželku. Mám nárok na náhradní byt? Pronajímatel mi tvrdí, že nikoliv.

Nový občanský zákoník zcela opouští úpravu bytových náhrad. Pojmy jako bytová náhrada, náhradní byt, náhradní ubytování či přístřeší již v novém občanském zákoníku nenajdete. Na bytové náhrady narazíte jen v tzv. přechodných ustanoveních, tedy v § 3076, kde je stanoveno, že “ bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů, tedy právo nájemce tak není dotčeno.

Ve Vašem případě tedy nárok na zajištění bytové náhrady nemáte. Pronajímatel je však povinen vám byt znovu pronajmout nebo vám nahradit škodu v případě, že nevyužije byt do jednoho měsíce poté co ho vyklidíte k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Předávací protokol při skončení nájmu bytu

S pronajímatelem jsme se dohodli na ukončení nájmu bytu k poslednímu dni následujícího měsíce. Musíme o předání bytu sepsat nějaký protokol nebo jen stačí, když pronajímateli dám k tomuto dni klíče od bytu?

Sepsání předávací protokolu k bytu při vzniku nebo zániku nájmu bytu není povinnost daná zákonem, sepsání takového protokolu lze však jedině doporučit. Předávací protokol by měl především obsahovat zápis o stavu bytu, zda je byt předán bez závad či se závadami, případně s jakými. Měl by také obsahovat stavy měřidel (vodoměr, elektroměr apod.). Sepsáním předávacího protokolu lze předejít mnoha sporům mezi nájemcem a pronajímatel po skončení nájmu bytu.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Občasné užívání pronajatého bytu jako důvod k výpovědi

Mám pronajaté dva byty, ale jeden z nich používám spíše výjimečně. Bude mi kvůli tomu moci pronajímatel vypovědět nájem?

Nový občanský zákoník již toto neumožňuje a dává v tomto směru oběma stranám nájemního vztahu úplnou volnost. Pokud řádně a včas platíte nájemné a poplatky za služby, je jen na vás, kolik bytů si budete pronajímat.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků

Nesouhlas s výší nájemného

Dostal jsem se s pronajímatelem do sporu o výši nájemného z bytu. Dosud mu nájemné v jím určené výši z opatrnosti hradím, ale domnívám se, že na něj nemá právo. Mám ale strach z toho, že pokud mu co chce, nezaplatím, dá mi výpověď z nájmu bytu. Můžu v této situaci něco dělat?

Nový občanský zákoník upravuje tuto věc v ustanovení § 2253 a to tak, že nedohodnou-li se strany na dlužném nájemném, nelze nájem bytu vypovědět pro nezaplacení nájemného, uloží-li nájemce dlužné nájemné, popřípadě jeho spornou část, do notářské úschovy a vyrozumí o tom pronajímatele. Stejná právní úprava platí pro případy, kdy se nájemce domáhá plnění z nájemní smlouvy a pronajímatel odmítá plnit s námitkou neplacení nájemného. I v tomto případě má nájemce možnost uložit dlužné nájemné nebo jeho spornou část do notářské úschovy, ale musí o tom vyrozumět pronajímatele. Vyrozumění pronajímateli doporučuji zaslat písemnou formou, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků