Kalorimetry a rozúčtování energií

V bytovém domě (cca 150 bytů, kolaudace 2018) máme kalorimetry na odečty tepla. Musíme povinně při rozúčtování energií stanovit poměr základní a spotřební složky a pokud ano, v jakém poměru (50:50 nebo 40:60 nebo jinak a jak)? Musíme při rozúčtování povinně stanovit také koeficienty zohledňující polohu bytu, nebo si můžeme odhlasovat nezohlednění tohoto parametru?

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na fakt, že mi nejsou známy všechny skutečnosti a okolnosti, týkající se Vašeho případu, a vzhledem k tomuto Vám mohu poskytnout pouze informace související s platnou právní úpravou.

V rámci odpovědi na Vaši první otázku sděluji, že v rámci platných právních předpisů se jako základní složka, rozdělovaná mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu, rozpočítává jen 30-50 % celkových nákladů na teplo, zbývající část se určuje podle skutečné spotřeby v daném bytě. Korekce nákladů se pak týká pouze spotřební složky, takže i s tím je třeba počítat při určení vzájemného poměru obou složek. Nicméně obecně bez znalosti konkrétních technických a dalších podmínek Vašeho domu lze doporučit nastavení základní složky na 50 % a spotřební složky též na 50 %.

Co do stanovení korekčního koeficientu k poloze bytu, Vám sděluji, že vzhledem k platné legislativě je potřeba vypracovat řádné koeficienty pro více a méně ochlazované místnosti a o výši těchto se usnést v rámci SVJ. Vytvoření této série koeficientů není jednoduchým úkolem pro laika neznalého konkrétní problematiky, tudíž i když to není Vaší zákonnou povinností, bych Vám doporučil, abyste tuto problematiku konzultovali s odborným projektantem z oboru vytápění, který Vám jistě oproti poptávce tyto koeficienty v rámci Vaší nemovitosti připraví.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Přeplatky za energie a "vydělávání" na obci

Potřebovala bych poradit ohledně vyúčtování za topení v obecním bytě. Smlouvu jsem uzavřela 1. 12. 2013 na dobu určitou do 30. 11. 2014 ještě za působení starého zastupitelstva. Nově zvolené zastupitelstvo z roku 2014 smlouvu dodatkem prodlužuje, vždy na 1 rok. K původní smlouvě byl vystaven evidenční list a v něm stanovena cena nájemného a záloh za teplo. Staré zastupitelstvo v bytovce vyměnilo okna a nové nám zvýšilo nájemné o 500 Kč. V srpnu každého roku nám bylo vystaveno vyúčtování za teplo. Máme jeden společný kotel pro čtyři byty. Dodavatelem plynu bylo, zřejmě do března letošního roku, RWE. Vzhledem k mírným zimám i novým oknům nám obec dosud přeplatky vracela. Letos, zřejmě v březnu, obec změnila dodavatele na E.ON, nevíme to (my nájemníci) přesně. V květnu došlo, prý omylem, k vyúčtování za topení po ukončení smlouvy s RWE, měli jsme dobírat, ale starosta toto vyúčtování stornoval s tím, že vyúčtování bude jako obvykle, tedy v srpnu, a že bychom se měli dostavit na veřejné zastupitelstvo v září a dohodnout se na změně, protože prý takto na topení vyděláváme. Prý nám možná něco vrátí, ale prý bychom se měli podílet na opravách bytovky (která je mimochodem v dost žalostném stavu, protože se do ní dlouho nic neinvestovalo). Trpělivě jsme čekali, ale vyúčtování ani dohody se nemůžeme zatím domoci, nevíme, od kdy jsem u E.ONu. Bydlíme v malé obci Kaliště na Jihlavsku se 144 obyvateli. Bytovka je z 50. let minulého století, je zde hodně práce, chápu, že vše nejde naráz a obec má nízký rozpočet, ale ani my za stav bytovky nemůžeme. Jsem samoživitelka se dvěma teenagery, soused bydlí sám, pracuje, ale hodně splácí, dole máme důchodkyni, také bydlí sama a proti ní mladý muž s přítelkyní. Starosta uvažuje o fondu oprav, chce do něj pravděpodobně převést naše zálohy za služby, možná část, nevíme. Argumentuje tím, že my platíme zálohy v rámci nájmu obci a ona za nás i další obecní budovy OÚ, kulturní dům a možná jiné celkovou částku dodavateli plynu. Obec většinou doplácí a nám "museli" vracet. Takže prý na obci vyděláváme. Je to správný postup? Můžeme mít jako nájemníci obecních bytů fond oprav? 

 

Odpověď

1. část

ačkoliv je obec právnickou osobou veřejného práva, vstupuje-li do soukromoprávních vztahů (např. uzavírá-li nájem) má s jinými právnickými či fyzickými osobami rovné postavení. Stejně jako kterýkoliv jiný nájemní vztah, i nájem „obecního“ bytu se tedy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále zákonem č. 67/2013 Sb., o službách.

S užívání bytu je obvykle spojeno čerpáni dalších služeb. Je plně na pronajímateli a nájemci, aby si ujednali, které služby spojené nebo související s užíváním bytu (dále jen „služby“) zajistí pronajímatel a které si nájemce obstará sám. Pokud k takovému ujednání nedojde, je pronajímatel povinen poskytovat alespoň tzv. nezbytné služby, kterými se rozumí služby uvedené v ust. § 2247 odst. 2. I když z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, zda jste se s městem na dodávce dohodli, město jakožto pronajímatel zajišťuje dodávku tepla.

Standardním způsobem, kterým je poskytování služeb nájemce placeno, jsou úhrady formou záloh na úhradu nákladů na poskytování služeb v ujednané výši, které nájemce hradí vždy společně s nájmem. Jelikož skutečná výše nákladu na poskytování služeb v praxi téměř nikdy neodpovídá částce uhrazené nájemcem ve formě záloh, je nutné po konci provést po konci zúčtovací období vyúčtování a finanční vyrovnaní případných přeplatků či nedoplatků.

Vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh na jednotlivé služby je pronajímatel povinen nájemci vyúčtovat nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (typicky tedy do 30. 4. následujícího roku). Jakmile je nájemci doručeno řádně provedené vyúčtování, které splňuje všechny zákonné náležitosti, stávají se přeplatky či nedoplatky z něj vyplývající splatnými. Termín splatnosti si mohou dle zákona o službách stanovit strany samy, nesmí však být delší než 4 měsíce ode dne doručení vyúčtování.

2. část

Pokud by Vám obec případné přeplatky včas nevrátila, dostala by se do prodlení a Vy byste vedle uhrazení přeplatků mohla rovněž požadovat zákonný úrok z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku.

Z uvedeného tedy vyplývá, že proběhne-li celý průběh hrazení záloh a následného vyúčtování v souladu se zákonem, nemůže se žádná strana na úkor druhé obohatit. Zároveň není možné, aby pronajímatel případné přeplatky nájemcům nevyplácel a ponechávala si je pro další účel, a to ani v případě, že by tyto přeplatky měly být použity k rekonstrukci bytového domu, v němž se nachází bytové jednotky. Převod nevyplacených finančních prostředků do tzv. fondu oprav tedy není po právu a nelze jej provést.

Co se týče údržby bytu a domu, podle občanského zákoníku platí, že nájemce je povinen provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, náklady na jakékoliv další opravy či úpravy bytu a domu již nese pronajímatel. V praxi se však nezřídka stává, že pronajímatel zahrne plánované náklady na údržbu domu do výše nájemného.

Pronajímatel si tak může vytvořit určitou sumu finančních prostředků, které poté použije např. na rekonstrukci domu. Takto získané finanční prostředky (jsou-li zahrnuty v nájmu) navíc nemusí nájemcům vyúčtovávat. Jelikož je výše nájmu otázkou dohody smluvních stran, považuji takový postup za legální.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Vyúčtování požadované bez předchozího upozornění

Odstěhovali jsme z bytu 30. 11. 2017 s tím, ze smlouva byla původně podepsána na 2 roky (konkrétně do 25. 5. 2019), ale byla ukončena dřív. Žádný papír o ukončení nemáme, neboť nám jej majitelka nechtěla dát. Vím, že po nás měla smlouvu s dalším nájemcem. Až teď, 11. 10. 2018, chce po mě náhradu za poplatky, za vyúčtování, které jí přišlo v dubnu a o kterém jsem nebyla informována.

 

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že mi nejsou známa všechna specifika Vašeho nájemního vztahu (zejména přesné znění nájemní smlouvy) a ve své odpovědi budu vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu.

Občanský zákoník dává stranám nájemní smlouvy možnost ujednat si, která plnění (služby) spojená s užíváním bytu zajistí pro nájemce pronajímatel. Jestliže si tak strany neujednají, má pronajímatel povinnost zajišťovat nájemci nezbytné služby, kterými jsou např. dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod, dodávky tepla nebo odvoz komunálního odpadu.

Za poskytování těchto služeb má poskytoval právo požadovat placení záloh na úhradu nákladů na služby, přičemž jejich výši si pronajímatel s nájemcem ujednají zpravidla v nájemní smlouvě. Jednotlivé zálohy jsou splatné společně s nájemným na příslušné období. V praxi se téměř nikdy nestane, aby skutečná výše nákladů na služby odpovídala částce uhrazené nájemce v podobě záloh. Z tohoto důvodu je nutné provést po konci zúčtovací období vyúčtování a finanční vyrovnání s tím související.

Pronajímatel (jakožto poskytovatel služeb) je povinen po konci zúčtovacího období provést vyúčtování skutečné výši záloh a nákladů na služby a doručit jej nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. V tomto vyúčtování musí být uvedena skutečná výše nákladů na služby a dále skutečná výše uhrazených záloh (v členění podle jednotlivých služeb) tak, aby byl zřejmý rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnými náklady.

Pro úplnost uvádím, že nedoručí-li pronajímatelka řádné vyúčtování včas, můžete po něm nájemce požadovat zaplacení tzv. pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním ve smyslu ust. § 13 zákona o službách. Výše této pokuty může být dohodnuta v nájemní smlouvy a není-li, činí dle zákona 50,- Kč za každý započatý den prodlení. 

Odpověď – 2. část

Případné přeplatky či nedoplatky, které z vyúčtování vyplývají, se mohou stát splatnými až poté, co je řádné vyúčtování doručeno nájemci. Termín splatnosti si mohou pronajímatel s nájemcem dohodnout, lhůta pro zaplacení však nesmí být delší než 4 měsíce ode dne doručení vyúčtování nájemci.

Na shora uvedené nemá vliv ani to, že byl Váš nájemní vztah ukončen (vycházím toliko z předpokladu, že k ukončení nájmu došlo). Teď už bývalá pronajímatelka je stále povinna provést vyúčtování nákladů za služby za období, kdy jste zálohy na služby platila, tj. do 30. 11. 2017.

Jak jsem ale uváděl výše, nejprve Vám musí být dána možnost seznámit se s řádným vyúčtováním, a teprve poté po Vás může pronajímatelka požadovat zaplacení nedoplatků za předmětné období (existují-li).

Jestliže po Vás pronajímatelka požaduje uhrazení nedoplatků z vyúčtování, aniž by Vám dříve doručila řádné vyúčtování, nedoplatky hradit nemusíte, neboť nejsou splatné. V prvé řadě Vám tedy doporučuji požádat pronajímatelku o zaslání vyúčtování.

Zároveň předpokládám, že v těchto měsících již uplynula čtyřměsíční lhůta pro vyúčtování, a společně s žádostí můžete pronajímatelku vyzvat k zaplacení pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním, kterou můžete posléze započíst na případné nedoplatky.

Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nejsou patrné všechny detaily Vašeho případu, doporučuji Vám před dalším postupem ve věci vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech skutečností doporučí další postup.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Odhlášení trvalého bydliště a placení služeb

Již šest let se dcera nezdržuje ve svém trvalém bydlišti, kde žili spolu s bývalým přítelem, který je v bytě také trvale přihlášen a žije v něm nadále. V současné době dcera žije v podnájmu na sjednanou dobu určitou s možností prodloužení nájemní smlouvy na vymezenou dobu. Povinnosti plateb týkajících se nájemného a zároveň dalších služeb zahrnujících např. výtah, osvětlení ve společných prostorách apod. ve svém nynějším bytě pravidelně hradí. Má otázka zní, zda je povinností mé dcery hradit tytéž poplatky za zmíněné služby i ve svém trvalém bydlišti, které je pouze údajem evidenčním a v bytě již šest let nebydlí? Také zda její bývalý přítel nechyboval a svou bývalou přítelkyni (mou dceru) z těchto služeb neodhlásil? Ve skutečnosti v současné době probíhá odhlášení dcery z trvalého pobytu, jelikož pronajímatel pro trvalé přihlášení dal dceři souhlas. 

na úvod si dovolím uvést, jaký je rozdíl mezi trvalým bydlištěm, tedy trvalým pobytem a bydlištěm, kde se osoba zdržuje.

Trvalý pobyt se užívá v právu veřejném a rozumí se jím adresa pobytu občana České republiky. Každý občan ČR může mít pouze jeden trvalý pobyt, který si sám zvolí a je uveden v občanském průkazu. Z toho, že máte nahlášený trvalý pobyt, pro Vás nevyplývají žádná práva, tato adresa slouží například k určení místní příslušnosti soudů.

Naopak pojem bydliště je použit především v právu soukromém, konkrétně v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Bydlištěm se rozumí místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem tam žít a využívat služby spojené s užíváním bytu a za dané služby platit poplatky.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vaše dcera bude poplatky za využívání služeb hradit v místě svého bydliště, nikoli v místě trvalého pobytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Není mi umožněno nahlížet do dokumentů o vyúčtování. Co mám dělat?

Podle předpisu úhrad za užívání bytu platíme měsíčně dlouhodobou zálohu na opravy, zálohový příspěvek na správu domu a pozemku (zahrnuje zálohy na účetnictví, provozní vydání a technickou správu, odměny statutárního orgánu, pojištění nemovitosti) a zálohy na služby spojené s bydlením (zálohy na společnou elektřinu, úklid společných prostor, výtah, studenou vodu, teplo a teplou vodu). V našich stanovách je přesně uvedeno, že zálohový příspěvek na správu domu a pozemku se s každým členem vyúčtuje nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku a rozdíl z vyúčtování se vypořádá nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování. Dále je ve stanovách přesně uvedeno, že dlouhodobá záloha se s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a rekonstrukce společných částí, a to do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, nečerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.  Vyúčtování záloh na služby je společenství podle stanov povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Správce provádí každý rok vyúčtování pouze záloh na služby a zálohový příspěvek na správu domu vůbec nevyúčtovává ani nevypořádává a dlouhodobou zálohu také nevyúčtovává. Jak se lze proti uvedenému bránit? SVJ i správce jsem písemně (doporučeným dopisem, e-mailem) i ústně vyzvala k předložení vyúčtování, ale nijak nereagoval. Můžu tedy zálohové příspěvky na správu domu a pozemku a dlouhodobou zálohu přestat platit, když nemám ani žádný podklad na základě kterého by bylo prokázáno, že platba je odůvodněná a ve správné výši? SVJ ani správce mi žádné podklady poskytnout nechce a nemáme ani schválený žádný rozpočet ani plán oprav. Můžu požadovat pokutu, jak je uvedeno v zákoně o vlastnictví bytů 50 Kč/den, protože mi nebylo umožněno nahlížení do dokumentů (vyzvala jsem správce i SVJ, aby mi sdělili termín, kdy můžu nahlížet do dokumentů, ale nijak nereagovali). Když se dostavím do kanceláře správce, řeknou mi, že na mě nemají čas a že se mám objednat, ale oni nemají čas nikdy, stejně jako předseda výboru, buď není doma, nebo neotvírá. Pokutu dle zákona č. 67/2013 Sb. lze požadovat pouze v souvislosti s nahlížením do dokladů souvisejících s vyúčtováním služeb, nebo se pokuta za neumožnění nahlížení do dokumentů vztahuje i na zálohový příspěvek na správu domu a pozemku a dlouhodobé zálohy na opravy? V našich stanovách je uvedeno, že člen společenství má právo seznámit se s hospodařením společenství, včetně nahlížení do uzavřených smluv, účetních knih a dokladů, takže když mi toto není umožněno, můžu ve všech případech požadovat pokutu 50 Kč za den, i když mi není předložena k nahlédnutí smlouva mezi SVJ a správcem? Jak mám situaci řešit, přestat platit příspěvky, které nejsou vyúčtovávány, a čekat, až na mě SVJ podá žalobu, nebo mám podat žalobu sama s tím, že SVJ neplní svoje povinnosti?

Jelikož nejsem seznámen s přesným zněním stanov vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 67/2013 Sb. Od 1. 1. 2014 se právní úprava týkající se společenství vlastníků jednotek nachází v občanském zákoníku, který nahradil Vámi zmíněný zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Zákon č. 67/2013 Sb. stanoví, že pokud poskytovatel nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, například povinnost spojenou s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování, je povinen zaplatit příjemci služeb pokutu. Jelikož je v zákoně přesně stanoveno, že se musí jednat o porušení povinností, kterou tento zákon stanoví a zároveň se tento zákon vztahuje pouze na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, domnívám se, že s použitím restriktivního výkladu lze vztahovat právo na zaplacení pokuty pouze na porušení povinnosti vyúčtování záloh na služby.

Pokud tedy poskytovatel služeb neporušil povinnost předložit Vám do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období vyúčtování záloh na služby, nárok na zaplacení pokuty nemáte.

Na druhou strany, dochází-li ze strany SVJ, konkrétně ze strany výboru k porušování povinností, které mu zákon ukládá, například umožnění vlastníku jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, účetních knih nebo porušuje-li výbor znění stanov, může se vlastník bytové jednotky domáhat ochrany svého práva soudní cestou, a tedy podáním žaloby pro porušení povinnosti na členy výboru SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak „dostat“ z majitele (pronajímatele) vyúčtování za služby?

Jak „dostat“ z majitele (pronajímatele) vyúčtování za služby? Nájem mám již od poloviny roku 2015 (předávací protokol se stavy máme), ale jsem přesvědčena, že je za energie vysoký přeplatek (cca 1500 měsíčně!), ale majitelka mě říká, že „to“ vychází akorát, ale nic mě nechce předložit. Jak mám postupovat? Kde v zákoně je uvedená povinnost předložit a do kdy vyúčtování za energie.

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce v souvislosti s poskytováním služeb jsou vymezeny v zákoně č. 67/2013 Sb. Jelikož neznám přesné znění Vaší nájemní smlouvy, budu vycházet ve své odpovědi pouze z výše zmíněného zákona.

Poskytoval služeb má povinnost předložit příjemci služeb vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období, typicky 12 měsíců, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Jestliže poskytovatel služeb nesplní tuto povinnost, je příjemce oprávněn požadovat po pronajímateli uhrazení pokuty za prodlení, a to buď ve výši ujednané, která nesmí přesahovat 50,- Kč za každý započatý den prodlení anebo, pokud nebyla výše ujednána, ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud byl poskytovatel služeb v prodlení před 1. 1. 2016, činila výše pokuty 100,- Kč za každý započatý den prodlení, a to do 31. 12. 2015.

Doporučuji tedy vyzvat pronajímatele k předložení řádného vyúčtování a sdělit mu, že máte současně ze zákona nárok na úhradu pokuty za prodlení. S ohledem na to, že se jedná o povinnost pronajímatele plynoucí ze zákona, bylo by možné se domáhat u příslušného soudu, aby tuto povinnost splnil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může být nájemníkům rozúčtovaná oprava domovních dveří, aniž by škodu na dveřích způsobili?

V nájemní smlouvě mám v hrazených službách spojených s užíváním bytu mimo jiné uvedeno i provoz, správu, opravy samozavírače vchodových dveří, elektrického vrátného a odvoz PDO. Jsou služby uvedené v nájemní smlouvě platné a rozšiřují tak služby uvedené ve výše uvedených předpisech? Může být nájemníkům rozúčtovaná oprava domovních dveří, aniž by škodu na dveřích způsobili?

 

Odpověď – 1. část

Spolu s užíváním pronajímaných bytů je neodmyslitelně spjato i čerpání dalších služeb. Vzhledem k tomu, že pronajímané byty (stejně jako potřeby nájemců) jsou poměrně různorodé, zákon přímo nestanoví, které služby jsou pro užívání bytu nezbytné a mají být pronajímatelem zajišťovány. Je tedy primárně na smluvních stranách, aby si sjednaly výčet služeb spojených s užíváním bytu poskytovaných pronajímatelem a zároveň určily jejich rozsah.

Pouze v případě, že k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem nedojde, použije se katalog služeb, který nalezneme v ust. § 2247 odst. 2 občanského zákoníku, resp. v ust. § 3 zákona o službách. Jelikož z Vašeho dotazu vyplývá, že součástí nájemní smlouvy je i ujednání stran o rozsahu služeb spojených s užíváním bytu, jste rovněž povinna hradit i provoz a správu samozavírače a elektrického vrátného. Pro úplnost pak uvádím, že odvoz PDO (tedy odvoz komunálního odpadu) je jednou ze služeb, kterou nalezneme ve shora uvedeném katalogu.

Jako problematické však vnímám zahrnutí případných oprav do služeb spojených s užíváním bytu. Oprava má charakter jednorázového, nikoliv opakovaného plnění, a neměla by být tedy hrazena formou záloh jako služba spojená s užívání bytu.

Co se týče údržby bytu a domu, ust. § 2257 občanského zákoníku stanoví, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, veškerá další údržba je povinnosti pronajímatele, který musí na své náklady udržovat byt a dům po celou dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání. Pojmy běžná údržba a drobné opravy jsou od 1. 1. 2016 vymezeny v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které je prováděcím nařízením k občanskému zákoníku.

Odpověď – 2. část

Drobné opravy vymezuje prováděcí nařízení ze dvou hledisek. Prvním je hledisko věcné, když prováděcí nařízení taxativně stanoví opravy, které se považují za drobné. Takovými opravami jsou mj. také opravy (…) domácích telefonů či opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu. Druhé hledisko, podle nějž se určují drobné opravy, je hledisko nákladnosti, když platí, že se za drobné opravy považují všechny opravy, jestliže náklad na jednu opravu nepřesahuje částku 1.000,- Kč. Zároveň pak platí, že náklady na drobné opravy v kalendářním roce přitom nesmějí přesáhnout limit ve výši 100 Kč/m² podlahové plochy bytu.

Co se týče vašeho dotazu, zda je možné po nájemci požadovat úhradu opravy domovních dveří, dovozuji, že domovními dveřmi jsou myšleny vstupní dveře do domu, které jsou společnými částmi domu ve smyslu ust. § 1160 ve spojení s ust. § 5 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Zajištění a hrazení jejich opravy je povinností pronajímatele. Pronajímatel je pouze jedním ze spoluvlastníků společných částí domu a nemůže bez dalšího provést opravu sám, svou povinnost tudíž splní tím, že vyzve osobu odpovědnou za správu domu.

Pro úplnost uvádím, že jestliže jste měla domovními dveřmi na mysli vstupní dveře do bytu, jednalo by se z pohledu práva o součást bytové jednotky, a v takovém případě by se pro určení, kdo zajišťuje a hradí jejich opravu, použily shora podané závěry týkající se drobných oprav.

Závěrem uvádím, že neznám všechna specifika Vaší situace a ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy a shora podaný výklad se může v návaznosti na další informace a podklady změnit. S ohledem na to Vám tedy doporučuji, abyste v případě dalšího postupu vyhledala odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech informací navrhne další postup ve věci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Opravdu se pravidla pro rozúčtování se dají stanovit pouze rozhodnutím vlastníků?

V našem SVJ se rozúčtovává vše (kromě energií) dle počtu bytů v domě. Vzhledem k tomu, že jsou v domě 3 velikosti bytů, a to  2+kk, 3+1, 4+1, je především vyúčtování oprav pro malý byt 2+kk, který vlastním já, velmi nespravedlivé. Bohužel vše se před lety odsouhlasilo na schůzích a myslím, že je to promítnuté i do stanov SVJ. Vedení SVJ je z velkých bytů, a když dají takový návrh k odhlasování, nemáme my z malých bytů šanci. Chtěla bych se zeptat, zda pravidla pro rozúčtování se dají opravdu stanovit pouze rozhodnutím vlastníků? Neexistuje k tomu např. nějaká závazná vyhláška? Vždyť přece já vlastním dle velikosti bytu tomu odpovídající (ne stejně velký jako mají větší byty) podíl na společných prostorách (tj. předpokládám, že do toho mohu zahrnovat i fasádu, střechu, péči o okolní pozemky) a podle toho by se podle mého názoru měly náklady rozúčtovávat.

Dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty platí, že o způsobu rozúčtování rozhodne buď družstvo, či společenství, nebo si způsob rozúčtování ujedná poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě.

Pokud by nedošlo k rozhodnutí družstva, či společenství, ani k ujednání s poskytovatelem služeb, pak se služby rozúčtují následujícím způsobem:

a)    dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody

b)    provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů

c)    umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek

d)    provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Pokud se o způsobu rozúčtování nákladů za služby rozhodlo, dle Vašeho názoru nespravedlivě, je možné navrhnout na příštím shromáždění změnu ve způsobu rozúčtování. Pokud by došlo na shromáždění k ujednání nového způsobu rozúčtování, změna by se provedla až po uplynutí současného zúčtovacího období.

V případě, že byste nebyla spokojená se způsobem nového hlasování, je možné, abyste jakožto přehlasovaný vlastník podala do 3 měsíců od hlasování návrh k soudu, aby o dané věci rozhodl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát,, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Má zákon č. 67/2013 Sb. nižší právní sílu než stanovy BD?

Je nesporné, že je v platnosti zákon č. 67/2013 Sb. Tento zákon s účinnosti od 1. 1. 2014 stanovuje pro pronajímatele povinnost (v našem případě bytové družstvo) dodat vyúčtování služeb spojených s bydlením do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. U nás je zúčtovací období kalendářní rok (1. 1–31. 12.). Ve stanovách našeho bytového družstva je ustanovení, které říká, že vyúčtování se dodá do 31. 5. následujícího roku. Je to ustanovení z dávných minulých let. Představenstvo tvrdí, že stanovy jsou platné, a pokud změnu danou zákonem 67/2013 Sb. neodsouhlasí členská schůze, platí termín uvedený ve stanovách. Dotaz zní: Postupuje představenstvo družstva správně? Má zákon č. 67/2013 Sb. nižší právní sílu než stanovy bytového družstva? Jsme toho názoru, že zákon má přednost. A představenstvo by se mělo řídit zákonem a případně upravit stanovy.

jelikož neznám přesné znění stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 67/2013 Sb.

Ve výše zmíněném zákoně je stanoveno, že poskytovatel služeb je povinen vyúčtovat jednotlivé služby za zúčtovací období a doručit příjemci služeb takové vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Toto ustanovení je kogentní povahy, a tedy nelze se od něho odchýlit ve smyslu prodloužení lhůty k dodání řádného vyúčtování. Kogentnost předmětného ustanovení je potvrzena rovněž v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb.

Na základě výše uvedeného závěrem shrnuji, že ve Vašem případě představenstvo bytového družstva nejedná správně, jelikož má povinnost doručit vyúčtování nejpozději do 30. dubna.

V případě porušení povinností poskytovatele služeb doručit příjemci služeb řádné vyúčtování, má takový příjemce nárok na zaplacení pokuty pronajímatelem, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nerozhodlo-li družstvo o jiné (nižší) výši pokuty.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Za jakých podmínek si nájemce může nechat přeplatky za služby?

Bylo nám doručeno vyúčtování služeb za rok 2017, voda, teplo atd. Máme přeplatek 9744 Kč. Jsme podnájemnici v bytě 2+1. Nájem platíme 10 000 Kč měsíčně, v tom jsou i zálohy na služby spojené s podnájmem, a to ve výši 3200 Kč. Majitel bytu, tedy nájemce, nám řekl, že částku, kterou jsme ušetřili za služby, nedostaneme, že to patří jemu, ale my jsme šetřili a mělo by to být naše, on tvrdí, že ne, že to použije na daň atd. Ve smlouvě máme napsáno že případný přeplatek jde na vrub nájemci, pokud není dohodnuto jinak. Může  si nechat našich skoro 10 000 Kč? Nebo porušuje zákon?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika případu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko z platné zákonné úpravy týkající se nájemního a podnájemního vztahu, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Výše zmiňovaný zákon upravuje především vztah nájemní, přičemž nájemci, jako slabší smluvní straně, je poskytována široká ochrana prostřednictvím mnoha práv, které mu zákon deklaruje. Oproti tomu podnájemní vztah je v zákoně upraven jen okrajově, a tedy podstatné je ujednání mezi podnájemcem a nájemcem v podnájemní smlouvě.

Pokud jste si s nájemcem sjednali, že přeplatek za služby „jde na vrub nájemci“, domnívám se, že nájemce má právo v takovém případě si přeplatek ponechat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Co dělat, když reklamace vyúčtování nebyla vyřízena?

Minulý rok jsem od SVJ, ve kterém jsem majitelkou bytu, obdržela vyúčtování služeb za rok 2016, které obsahovalo chyby (chyběly rozúčtovací klíče, položky ve vyúčtování, celkové náklady atd), a které jsem ihned písemně reklamovala a zároveň jsem požádala o nahlížení do podkladů k vyúčtování a vše jsem zaslala s dodejkou na adresu SVJ. Na mou reklamaci ani o žádost na nahlížení doposud nepřišla žádná odpověď, a tak jsem nedoplatek neuhradila, protože se podle mě nejedená o řádné vyúčtování. Ve vyúčtování za rok 2017, které jsem obdržela  letos, mi vznikl přeplatek, který mi prý nebude vrácen, jak mi pouze ústně sdělil předseda, protože tento můj vzniklý přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 použije na úhradu nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2016. Když jsem se mu snažila vysvětlit, že tak postupovat nemůže, když nebyla vyřízena moje reklamace, tak mi řekl, že ho to nezajímá. Ve stanovách máme uvedeno toto: Vyúčtování záloh na služby je společenství povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Zajímalo by mě, jak postupovat, když mi přeplatek za rok 2017 nebude vyplacen - podat žalobu na soud na SVJ pro vydání bezdůvodné obohacení? A jak je to v případě, když nebyla vyřízena moje reklamace za rok 2016 a nebyly mi předloženy podklady k nahlédnutí – má SVJ nárok na úhradu nedoplatku, když moje námitky nebyly vyřízeny do 30 dnů a nebyly mi na základě písemné žádosti doloženy podklady k vyúčtování nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, jak je uvedeno v zákoně o službách? Když nevyřídí reklamaci prodejce u zboží do 30 dnů, má zákazník právo na vrácení kupní ceny. Tak by mě zajímalo, jak je to v případě SVJ, když nevyřídí reklamaci do 30 dnů, ztrácí nárok na úhradu nedoplatku?

K dotazu č. 1

Právní úprava rozúčtování služeb včetně sankcí za nesplnění povinností s tím spojených je obsažena v zák. č. 67/2013 Sb., a tedy ve své odpovědi budu vycházet právě z tohoto zákona.

Nejdříve co se týká řádného vyúčtování služeb za rok 2016, má poskytovatel služeb povinnost ho doručit příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Za řádné vyúčtování považujeme takové vyúčtování, v němž je uvedena skutečná výše nákladů a záloh za jednotlivé služby, a dále pak výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byla zřejmá případná výše rozdílu mezi přijatými zálohami a skutečnou výší nákladů.

S tím souvisí i splatnost vyúčtování, jelikož splatné je pouze takové řádné vyúčtování, které je řádně doručeno a je bezchybné. K této problematice se váže i soudní judikatura, přičemž lze odkázat pro inspiraci např. na soudní rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 803/2002, které se týká konkrétně splatnosti nedoplatku z vyúčtování.

Pokud jste toho názoru, že ze strany poskytovatele služeb nedošlo k vyúčtování služeb v souladu se zákonem a Vámi uzavřenou smlouvou s poskytovatelem, nejste v takovém případě povinna platit částku, která přesahuje skutečnou výši nákladů za služby. Zároveň pronajímatel nemá právo Vám započíst přeplatek z roku 2017 za nedoplatek za rok 2016, jelikož dle právní úpravy lze započíst pouze pohledávky, které jsou stejného druhu a pohledávka, která je započítávána, musí být splatná. Jelikož jste od pronajímatele neobdržela řádné vyúčtování za rok 2016, nelze hovořit o splatné pohledávce pronajímatele, a tedy nelze ji započíst.

Z toho důvodu se jedná, jak se sama domníváte, o bezdůvodné obohacení a pronajímatel je povinen Vám vrátit přeplatek, který Vám vznikl za rok 2017. Nejdříve bych se opravdu ujistil, že ze strany poskytovatele služeb došlo k pochybení a následně ho vyzval k navrácení přeplatku za rok 2017. Pokud by i nadále poskytovatel odmítal přeplatek vrátit, máte možnost řešit celou situaci soudní cestou.

K dotazu č. 2

Jako příjemce služeb máte právo podat poskytovateli do 30 dnů od obdržení vyúčtování námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování, přičemž poskytovatel je povinen tyto námitky do 30 dnů od doručení vyřídit.

V případě, že ze strany poskytovatele nedojde k vyřízení námitek, máte jako příjemce služeb právo po něm požadovat zaplacení pokuty, a to buď v již sjednané výši, popř. ve výši nepřesahující 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Dále co se týká nahlížení do podkladů k vyúčtování, poskytovatel má povinnost nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb podklady k vyúčtování a umožnit mu si pořídit jejich kopie.

Pokud došlo z Vaší strany k písemné žádosti a poskytovatel na tuto žádost do 5 měsíců nereagoval a neumožnil Vám do pokladů nahlížet, máte opět právo po něm požadovat zaplacení pokuty, přičemž pro stanovení její výše platí obdobně to, co je shora uvedeno.

Jelikož poskytovatel služeb s největší pravděpodobností nesplnil minimálně dvě své povinnosti, které mu zákon ukládá, máte právo požadovat zaplacení pokuty za každou z takto nesplněných povinností.

Závěrem je potřeba říci, že pronajímatel neztrácí nárok na zaplacení za služby spojené s užíváním bytu, nicméně Vy jste povinna zaplatit za ně až po předložení řádného vyúčtování, jak je uvedeno výše. Zároveň jste oprávněna požadovat po pronajímateli zaplacení shora uvedené pokuty za nesplněné povinnosti.

V případě trvající nesoučinnosti poskytovatele služeb se doporučuji obrátit na odbornou pomoc advokáta.  

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Změna osoby, na jejíž jméno chodí vyúčtování

Rád bych se zeptal, zda (příp. jakým způsobem) je u měsíčního vyúčtování nájmu možné zažádat o změnu adresáta (tj. osoby, na jejíž jméno je vyúčtování zasíláno; nikoliv adresy). Moje babička, bydlící spolu se synem v nájemním bytě, by uvítala, kdyby vyúčtování chodilo na synovo jméno. Má kontaktovat přímo majitele nemovitosti, nebo správcovskou firmu? Lze tuto záležitost vyřešit telefonicky, nebo je nutná osobní návštěva v sídle majitele/správce (což by byl problém, vzhledem k babiččině imobilitě)? 

jelikož neznám přesné znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nájemní smlouva je uzavírána mezi pronajímatelem (vlastníkem bytu) na jedné straně a nájemcem/nájemci na straně druhé. Nájemce, jako jedna ze smluvních stran nájemní smlouvy, má povinnost platit za nájem bytové jednotky nájemné ve sjednané výši.

Bližší specifikace týkající se hrazení nájemného by měly být sjednány v nájemní smlouvě. Ve Vašem případě bude podstatné, zda-li je za nájemce označena pouze Vaše babička a syn je označen jako člen domácnosti, nebo jsou babička i syn nájemci.

V prvním případě je nájemní smlouva uzavřena pouze s babičkou, a tedy vyúčtování musí být adresováno pouze jí jako nájemci.

Pokud by babička se synem byli oba nájemci, jednalo by se o tzv. společný nájem, a na oba nájemce by se hledělo jako na jednu osobu. V takovém případě by dle mého názoru neměl být problém se změnou adresáta vyúčtování.

Doporučuji nejdříve kontaktovat telefonicky správcovskou firmu, která s největší pravděpodobností tyto otázky řeší za vlastníka dané bytové jednotky a danou situaci řešit s ní. V případě, že by Vašim požadavkům správcovská firma nevyhověla, doporučuji se poté obrátit na vlastníka bytové jednotky a řešit Váš problém s ním.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Komplikace s vyúčtováním v nájemním domě

Moje maminka důchodkyně bydlí v nájemním bytě. Po dlouhých peripetiích jsme na pronajímateli bytu (FO) vymámili vyúčtování za vodné a stočné (v minulosti nám dával pouze čestné prohlášení, že vyúčtování neprovádí). V bytě, ve kterém maminka bydlí, není nainstalovaný podružný vodoměr. V minulosti v odpovědi jste uvedli, že dle § 5 zákona č. 67/2013 Sb., o způsobu rozúčtování rozhodne s dvoutřetinovou většinou nájemců poskytovatel, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změnit způsob rozúčtování je pak možné pouze po uplynutí zúčtovacího období. Pokud o této skutečnosti nebylo nikdy jednáno (alespoň o tom nevíme), má právo si pronajímatel určit způsob vyúčtování samostatně, nebo musí postupovat dle výše uvedeného zákona? Musí mít případné rozhodnutí dvoutřetinové většiny písemnou formu? Pokud by musel vycházet podle směrných čísel roční potřeby vody (příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001), může toto směrné číslo ještě sám navýšit (např. o podíl připadající na bytové jednotky či osoby z rozdílu mezi celkovou potřebou vody dle patního vodoměru a součtem směrných čísel za jednotlivé bytové jednotky)?

Ve Vašem případě je nejdříve potřeba rozhodnout, jakým způsobem jsou náklady za služby hrazeny nájemcem, přičemž se zde nabízí možnosti dvě.

Pokud jsou náklady hrazeny ze strany nájemce formou paušální platby, pronajímatel (poskytovatel služeb) nemá povinnost platby za poskytované služby vyúčtovávat. Dále jsme toho názoru, že pronajímatel není ani oprávněn paušální platbu jednostranně navyšovat, jelikož by to bylo proti samotnému smyslu paušálních plateb. Zvýšení je možno pouze v případě, že se na něm pronajímatel s nájemcem spolu dohodnou.

V případě, že jsou náklady hrazeny formou záloh, zákon ukládá pronajímateli (poskytovateli služeb) tyto platby vyúčtovat, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Kratší termín si může pronajímatel sjednat individuálně s nájemcem. V případě, že pronajímatel bude v prodlení s doručením řádného vyúčtování, má nájemce právo po něm požadovat zaplacení pokuty, a to až do výše 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud nedojde k ujednání způsobu rozúčtování mezi pronajímatelem a dvoutřetinovou většinou nájemců (nebo o způsobu nerozhodne družstvo nebo společenství), stanoví odstavec druhý Vámi zmíněného § 5 zák. č. 67/2013 Sb. postup, který pronajímatel musí dodržet. Vyplývá z toho tedy, že pronajímatel rozúčtuje náklady na dodávky vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody. K dalšímu navyšování takto zjištěných směrných čísel by ze strany pronajímatele docházet nemělo.

Konečně co se týká formy rozhodnutí o způsobu rozúčtování lze mít za to, že písemná forma není potřeba.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Rozúčtování nákladů jen za část roku

Dojde-li k rozúčtování nákladů na ÚT příjemce služeb jen za část roku dle § 5, odst. 5 nebo 6, podléhá následně součet nákladů na základní a spotřební složku ještě kontrole, zda nedošlo k překročení +100% a -20% průměrných nákladů / m2? A v případě, že je pod dolní hranicí, provede se ještě přepočet dle této hraniční meze?

Ačkoliv to ve své dotazu výslovně neuvádíte, dovozuji, že zmíněnými ustanoveními máte na mysli ust. §§ 3 a 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., která provádí zákon č. 67/2013 Sb., o službách.

S ohledem na skutečnost, že ust. § 3 vyhlášky stanoví obecně způsob rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce, kdežto ust. § 5 upravuje jeden ze zvláštních způsobů rozúčtování nákladů na vytápění, konkrétně rozúčtování v případě, že dojde v průběhu roku ke změně příjemce služeb, domnívám se, že jestliže se použije tento zvláštní způsob, již není nutné provést redukci spotřební složky ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Musím vracet přeplatek, který mi byl zaslán omylem, ale nemám peníze

Jsem majitelka bytu, ve kterém mám nájemníka. Správce budov mě a mé nájemnici vyplácí přeplatek, nájemnici její za spotřebu a zálohy na vodu a otop (je to na její jméno) a mně za nájem, který platí nájemnice navíc. Každý rok to bylo v pořádku, ale teď se paní z byťáku spletla a veškeré peníze, tedy i nájemnice, poslala mně. Po patnácti dnech se mi ozvali z byťáku, ať paní výplatním 7000 Kč, že se stala chyba, ale já ty peníze nemám, jelikož jsem byla v domnění, že je vše jako vždy moje. 

v daném případě je podstatné, že jste obdržela peníze, které nenáleží Vám, ale Vašemu nájemci. Získala jste tedy majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, a ač neúmyslně, tak jste se tím obohatila na úkor Vašeho nájemce. Jedná se tedy o bezdůvodné obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jste povinna to, oč jste se obohatila, Vašemu nájemci vrátit.

Skutečnost, že jste jednala v domnění, že obdržené peníze jsou Vaše, Vás bohužel nezbavuje povinnosti tyto peníze vrátit. Povinnost k vydání bezdůvodného obohacení je objektivního charakteru, tedy subjektivní prvky nejsou samy o sobě významné.

V dané situaci bych Vám tedy doporučoval finanční prostředky Vašemu nájemci vrátit, jinak se vystavujete riziku, že na Vás bude ze strany nájemce podána žaloba na vydání bezdůvodného obohacení. Pokud jste finanční prostředky již utratila, mohu Vám doporučit domluvit se na vrácení finančních prostředků přímo s nájemcem, kdy si můžete ujednat lhůtu pro vrácení finančních prostředků, případně si můžete ujednat, že finanční prostředky vrátíte formou dílčích splátek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak správně stanovit spotřebu teplé vody v případě nefunkčního vodoměru

Kde (v jaké vyhlášce/zákoně) hledat informace o postupu stanovení spotřeby vody, když byla prokázána nefunkčnost vodoměru (máme osvědčení o přezkoušení). Případ našeho vlastníka je složitější i v tom, že spotřebu za předchozí rok (tedy 2016) nelze použít, protože spotřeba byla stanovena po dohodě s vlastníkem. Důvodem byl opět nefunkční vodoměr. Napadlo mě použít spotřebu za rok 2015, ale nejsem si jistá správností postupu.

Odpověď na Vaši otázku nalezneme v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, který stanoví postup při určení množství dodané vody v případě nefunkčního vodoměru.

Podle ust. § 17 odst. 4 zákona platí, že je-li vodoměr nefunkční, stanovení množství dodané vody se v tom případě provede podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. Ve vašem případě by to znamenalo použít spotřebu za kalendářní rok 2016, což však, jak uvádíte, není možné.

Na tuto situaci shora uvedené ustanovení pamatuje, že když dále stanoví, že nelze-li údaje za předešlé období použít, mohou si provozovatel s odběratelem dohodnout i jinak. Na tomto místě Vám doporučuji využít této možnosti, kterou zákon dává a řešit vzniklou situaci dohodou. Jestliže k dohodě nedojde, množství dodané vody se stanoví alternativně buď podle následného odběru ve stejném období následujícího roku, nebo podle směrných čísel roční spotřeby dle přílohy č. 12 uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Jak „dostat“ z pronajímatele vyúčtování za služby?

Jak „dostat“ z majitele (pronajímatele) vyúčtování za služby? Nájem mám již od poloviny roku 2015 (předávací protokol se stavy máme), ale jsem přesvědčena, že je za energie vysoký přeplatek (cca 1 500 měsíčně!), ale majitelka mně říká, že „to“ vychází akorát, ale nic mě nechce předložit. Jak mám postupovat? Kde v zákoně je uvedená povinnost předložit vyúčtování za energie a do kdy?

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce v souvislosti s poskytováním služeb jsou vymezeny v zákoně č. 67/2013 Sb. Jelikož neznám přesné znění Vaší nájemní smlouvy, budu vycházet ve své odpovědi pouze z výše zmíněného zákona.

Poskytoval služeb má povinnost předložit příjemci služeb vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období, typicky 12 měsíců, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Jestliže poskytovatel služeb nesplní tuto povinnost, je příjemce oprávněn požadovat po pronajímateli uhrazení pokuty za prodlení, a to buď ve výši ujednané, která nesmí přesahovat 50 Kč za každý započatý den prodlení, anebo pokud nebyla výše ujednána, ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud byl poskytovatel služeb v prodlení před 1. 1. 2016, činila výše pokuty 100 Kč za každý započatý den prodlení, a to do 31. 12. 2015.

Doporučuji tedy vyzvat pronajímatele k předložení řádného vyúčtování a sdělit mu, že máte současně ze zákona nárok na úhradu pokuty za prodlení. S ohledem na to, že se jedná o povinnost pronajímatele plynoucí ze zákona, bylo by možné se domáhat u příslušného soudu, aby tuto povinnost splnil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nevyúčtované příspěvky na správu domu.

Podle předpisu úhrad za užívání bytu platíme měsíčně dlouhodobou zálohu na opravy, zálohový příspěvek na správu domu a pozemku (zahrnuje zálohy na účetnictví, provozní vydání a technickou správu, odměny statutárního orgánu, pojištění nemovitosti) a zálohy na služby spojené s bydlením (zálohy na společnou elektřinu, úklid společných prostor, výtah, studenou vodu, teplo a teplou vodu).V našich stanovách je přesně uvedeno, že zálohový příspěvek na správu domu a pozemku se s každým členem vyúčtuje nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku a rozdíl z vyúčtování se vypořádá nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování. Dále je ve stanovách přesně uvedeno, že dlouhodobá záloha se s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a rekonstrukce společných částí a to do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, nečerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.  Vyúčtování záloh na služby je společenství podle stanov povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Správce provádí každý rok vyúčtování pouze záloh na služby a zálohový příspěvek na správu domu vůbec nevyúčtovává ani nevypořádává a dlouhodobou zálohu také nevyúčtovává. Jak se lze proti uvedenému bránit? SVJ i správce jsem písemně (doporučeným dopisem, emailem)  i ústně, vyzvala k předložení vyúčtování, ale nijak nereagoval. Můžu tedy zálohové příspěvky na správu domu a pozemku a dlouhodobou zálohu přestat platit, když nemám ani žádný podklad na základě kterého by bylo prokázáno, že platba je odůvodněná a ve správné výši. SVJ ani správce mi žádné podklady poskytnout nechce a nemáme ani schválený žádný rozpočet ani plán oprav. Můžu požadovat pokutu, jak je uvedeno v zákoně o vlastnictví bytů 50 kč/den , protože mi nebylo umožněno nahlížení do dokumentů (vyzvala jsem správce i SVJ, aby  mi sdělili termín, kdy můžu nahlížet do dokumentů, ale nijak nereagovali). Když se dostavím do kanceláře správce, řeknou mi, že na mě nemají čas a že se mám objednat, ale oni nemají čas nikdy, stejně jako předseda výboru, buď není doma, nebo neotvírá.Pokutu dle Zákona č. 67/2013 Sb. lze požadovat  pouze v souvislosti s nahlížením do dokladů souvisejících s vyúčtováním služeb, nebo se pokuta za neumožnění nahlížení do dokumentů vztahuje i na zálohový příspěvek na správu domu a pozemku a dlouhodobé zálohy na opravy? V našich stanovách je uvedeno, že člen společenství má právo seznámit se s hospodařením společenství, včetně nahlížení do uzavřených smluv, účetních knih a dokladů, takže když mi toto není umožněno, můžu ve všech případech požadovat pokutu 50Kč /za den, i když mi není předložena k nahlédnutí smlouva mezi SVJ a správcem? Jak mám situaci řešit přestat platit příspěvky, které nejsou vyúčtovávány a čekat až na mě SVJ podá žalobu, nebo mám podat žalobu sama s tím, že SVJ neplní svoje povinnosti?

 

Jelikož nejsem seznámen s přesným zněním stanov vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 67/2013 Sb. Od 1. 1. 2014 se právní úprava týkající se společenství vlastníků jednotek nachází v občanském zákoníku, který nahradil Vámi zmíněný zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Zákon č. 67/2013 Sb. stanoví, že pokud poskytovatel nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, například povinnost spojenou s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování, je povinen zaplatit příjemci služeb pokutu. Jelikož je v zákoně přesně stanoveno, že se musí jednat o porušení povinností, kterou tento zákon stanoví a zároveň se tento zákon vztahuje pouze na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, domnívám se, že s použitím restriktivního výkladu lze vztahovat právo na zaplacení pokuty pouze na porušení povinnosti vyúčtování záloh na služby.

Pokud tedy poskytovatel služeb neporušil povinnost předložit Vám do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období vyúčtování záloh na služby, nárok na zaplacení pokuty nemáte.

Na druhou strany, dochází-li ze strany SVJ, konkrétně ze strany výboru k porušování povinností, které mu zákon ukládá, například umožnění vlastníku jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, účetních knih nebo porušuje-li výbor znění stanov, může se vlastník bytové jednotky domáhat ochrany svého práva soudní cestou, a tedy podáním žaloby pro porušení povinnosti na členy výboru SVJ.

 

 

Vyúčtování společné energie v době rekonstrukce domu.

Bydlíme v bytě starší budovy, kde je ve vchodě několik bytů. Ve smlouvě máme uvedeno, že "za plnění spojené s užíváním bytu platí nájemce pronajímateli zálohy dle evidenčního listu, který je součástí této smlouvy. Evidenční list uvádí seznam plnění poskytovaných pronajímatelem spolu s nájmem bytu a výši zálohových plateb za tato plnění. Vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu budou vyúčtovány pronajímatelem jednou ročně dle ceny za skutečnou spotřebu, která bude rozpočítána dle počtu osob v domě". V EL je pak mj. položka "společná elektřina" s částkou 125 Kč měsíčně. Ve vchodě nyní probíhá instalace nových zvonků, vchodových dveří na čip, výměna elektrických rozvodů a měřičů, které jsou z jednotlivých mezipater přemístěny do přízemí vchodu. Rekonstrukce trvají 6 týdnů a dle využití techniky a neustálého svícení ve vchodě se jedná o energeticky náročnou činnost. Za kým by v takovém případě měly jít náklady rekonstrukce? Mám za to, že by se tyto práce neměly promítnout do výše záloh za společnou elektřinu a měl by je plně hradit majitel domu.

 Pronajímatel má právo po nájemci požadovat pouze nájemné a náklady na služby, popřípadě zálohy na ně. V případě služeb se musí jednat o taková plnění, která přímo souvisí s užíváním bytu nájemcem a umožňují mu jeho řádné užívání. Z Vašeho dotazu vyplývá, že obdobně máte tuto povinnost stanovenou i v nájemní smlouvě. Domnívám se, že Vámi popsané využívání elektrické energie vlastníkem k rekonstrukci domu nelze pod takové plnění podřadit.

Položka „společná elektřina“, podle mého názoru, může zahrnovat například osvětlení chodeb, či sklepů, avšak pouze v takové míře, která slouží k běžnému užívání, nikoliv k dlouhodobé rekonstrukci.

Co se týká nákladů, které pronajímatel, jakožto vlastník bytové jednotky vynakládá na údržbu a správu svého majetku, přičemž tyto náklady nijak přímo nesouvisí s užíváním bytu z Vaší strany, pak jejich úhradu vlastník požadovat nemůže.

Pokud by ovšem údržba či opravy souvisely s užíváním nájemcova bytu, situaci by bylo nutno řešit odlišně. Nájemce je totiž povinen podle občanského zákoníku provádět a hradit náklady spojené s běžnou údržbou a drobnými opravami, které souvisí s užíváním bytu, přičemž přesné vymezení pojmu „běžná údržba“ či „drobná oprava“ nalezneme v nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Mezi běžnou údržbu lze například zařadit malování, opravu omítek, tapetování apod. Drobná úprava je podle výše zmíněného nařízení vymezena dvojím způsobem, a to podle věcného charakteru nebo podle výše nákladů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jsem povinna uhradit nedoplatky, když vyúčtování přišlo po šesti měsících?

Chtěla bych se zeptat na vyúčtování, které bylo vystaveno na přelomu května-června. Do jaké doby se má uhradit, a pokud mi pan majitel předloží vyúčtování až po 6 měsících, jestli jsem povinna mu to uhradit.

Práva a povinnosti, které jednotlivé osoby v souvislosti s poskytováním služeb mají, stanovuje zákon č. 67/2013 Sb.

Tento zákon zakládá poskytovateli služeb povinnost doručit příjemci služeb řádné vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Za řádné vyúčtování považujeme takové vyúčtování, v němž je uvedena skutečná výše nákladů a záloh za jednotlivé služby, a dále pak výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byla zřejmá případná výše rozdílu mezi přijatými zálohami a skutečnou výší nákladů.

Pro případ, že shora uvedenou povinnost poskytovatel služeb nesplní, počítá uvedený zákon s tzv. pokutou za prodlení s nepeněžitým plněním, jejíž zákonná výše činí 50 Kč za každý den prodlení. Prodlení s doručením řádného a bezchybného vyúčtování však nikde nezpůsobuje zánik povinnosti uhradit případné nedoplatky, které z vyúčtování vyplývají.

Splatnost vyúčtování souvisí s jeho řádným doručením. Pouze řádné a bezchybné vyúčtování, které je doručeno příjemci služeb, může vyvolat jeho splatnost. Jakmile je vyúčtování doručeno, musí dle zákona dojít nejpozději do 4 měsíců k finančnímu vyrovnání případných přeplatků či nedoplatků. Skutečnost, že poskytovatel služeb doručí řádné vyúčtovávání s prodlením, nemá vliv na povinnost uhradit případný nedoplatek z něj vyplývající.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Stanovili jsme si svůj způsob rozúčtování. Je to možné?

Jsme bytový dům s patnácti bytovými jednotkami s vlastní výměníkovou stanicí a bytovými kalorimetry. Dodavatel tepla nám od roku 2015 začal účtovat kromě ceny za 1 GJ také stálý měsíční poplatek, který v našem případě činí za rok cca 32 tis. Kč. Současný způsob rozúčtování pouze na ZS a SS vycházel z celkové faktury za dodávku energie, a tudíž obsahoval i stálý měsíční poplatek. Následkem zahrnutí SMP do vyúčtování tímto způsobem se zapříčinil až několikatisícový rozdíl v platbách, protože SMP v rozúčtování byl svázán se spotřebou GJ. Malé byty se podílely na úhradě třeba jen 500 Kč, velké byty i částkou přesahující 2000 Kč. Nájemníkům se tato nespravedlnost nelíbila. Stálý měsíční plat v položce vyúčtování zdůvodňuje dodavatel tepla následovně: Ve stálé složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodávat teplo. Výše stálé platby se liší podle nároků odběratele , obytného domu, ne jednotlivých bytů, na  maximální-nejvyšší dodávku tepla k zajištění tepelné stability objektu" nesouvisí ani objemovým množství tepla v Gj ani s vytápěnou plochou. Na shromáždění jsme se proto dohodli, že z celkové platby oddělíme stálý měsíční poplatek a rozdělíme ho mezi odběratele tepla stejným dílem, tedy každý odběratel uhradí 1/15, a zbytek částky rozdělíme podle zákona o rozúčtování na ZS a SS s limity 20-100 %, a že tento způsob vyúčtování použili v roce 2019 pro vyúčtování roku 2018. Argumentem pro toto rozdělení stálého měsíčního poplatku byla také skutečnost, že tento poplatek vzniká a je nám účtován bez ohledu na množství spotřebovaného tepla v GJ i bez ohledu na velikost vytápěného objektu - součtu plochy bytových jednotek. Tímto způsobem se na úhradě SMP podílejí všechny bytové jednotky rovnoměrně. Při součtu stálého měsíčního poplatku, ZS a SS se žádná z bytových jednotek nedostala pod hranici 20 % nebo nad hranici 100 %. průměru vypočteného za celý objekt z finální částky dodavatele tepla. Prosím o sdělení, zda je možný použít tento způsob rozúčtování nákladu na teplo? Dále vás žádám o vysvětlení pojmu "pohotovostní výkon otopné soustavy" a  jaké položky obsahuje pojem "základní složka" při rozúčtování tepla.

Odpověď č. 1

právní úprava rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům je obsažena ve vyhlášce č. 239/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „Vyhláška o rozúčtování nákladů“). V ní je stanoven, mimo jiné, rozsah výše základní a spotřební složky, jejich rozdělení mezi příjemce služeb apod.

Otázka rozdělení stálého měsíčního poplatku mezi příjemce služeb v ní explicitně řešena není, a tedy vámi stanovený způsob rozúčtování by měl být v pořádku. Navíc, pokud došlo k řádnému schválení tohoto způsobu na shromáždění vlastníků, lze se takovým rozhodnutím řídit.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše stálého měsíčního poplatku není odvozena od množství spotřebované energie, ani od nároků jednotlivých bytových jednotek v domě, nebude rovnoměrné rozdělení mezi všechny odběratele nijak diskriminující.

Odpověď č. 2

Co se týká vysvětlení pojmů, platí, že, „pohotovostní výkon otopné soustavy“ je součást tzv. základní složky nákladů na vytápění. Přesná definice se v žádném zákoně, či jiném právním předpise nevyskytuje. Proto si vás dovoluji odkázat přímo na vašeho dodavatele tepelné energie, aby vám přesnou definici poskytl.

Pojem „základní složka“ je vymezen ve Vyhlášce o rozúčtování nákladů. Konkrétně tento pojem vyjadřuje tu část nákladů, která není závislá na chování uživatelů bytů, ale je rozúčtována každému uživateli podle tzv. započitatelné podlahové plochy bytu, nebo nebytového prostoru.

Základní složka nákladů na vytápění pokrývá permanentně náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla pláštěm domu, tepelné ztráty vnitřního rozvodu a náklady na temperování společných prostor domu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Vyúčtovánáí po třech a půl letech a velký nedoplatek

Tento měsíc jsme předali byt, ve kterém jsme bydleli sedm let. Paní majitelka po nás chce nedoplatek 30 000 Kč za energie. Je to za dobu 3 a pul roku. Zálohy jsme platili 2000 měsíčně, paní nám měla dávat vyúčtování každy rok a nedávala. Mám nárok se nějak bránit?

 

Vzhledem ke skutečnosti, že mi nejsou známy všechny okolnosti rozhodné pro tento případ, moje odpověď bude vycházet pouze z platné zákonné úpravy. Jelikož ve svém dotazu zmiňujete majitelku bytu (vlastník bytové jednotky), tak předpokládám, že se jedná o nájemní vztah.

Vlastník bytové jednotky má povinnost vám doručit vyúčtování za energie nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, které je nejvýše dvanáctiměsíční. Pokud vám po dobu 3 a půl let vlastník vyúčtování nepředložil, jednal v rozporu se zákonem.

Dále je podmínkou splatnosti nedoplatku za energie řádné provedení vyúčtování, a tedy vlastník po vás do doby předložení vyúčtování, které splňuje zákonné požadavky, nemůže požadovat úhradu nedoplatku.

Vzhledem k tomu, že vlastník nesplnil svou zákonnou povinnost, máte na základě zákona č. 67/2013 Sb. právo po něm požadovat zaplacení pokuty za každý den, ve kterém je v prodlení s předáním vyúčtování, a to i zpětně. Výše pokuty za každý den prodlení byla do konce roku 2015 stanovena ve výši 100,- Kč. Od 1. 1. 2016 je tato pokuta stanovena ve výši 50 Kč za každý den (nerozhodne-li společenství o pokutě nižší).

V tuto chvíli můžete vyzvat vlastníka k uhrazení zákonné pokuty za každý den prodlení s předložením vyúčtování. V případě, že vlastník úhradu pokuty odmítne, je možné se se svým nárokem obrátit na příslušný soud.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak se domoci vyúčtování

Chtěla bych se zeptat, jakou šanci máme na „vyrovnání“ za pozdní dodání vyúčtování. Dne 30. 9. 2017 jsme dostali vyúčtování za rok 2015. Vzhledem k tomu, že jsme ukončili nájemní smlouvu, chtěli jsme alespoň vyúčtování za rok 2016, ale zástupkyně firmy, která byt pronajímá, se jen zasmála a prohlásila, že až vyúčtování bude, tak bude. Firma, která byty pronajímá, si přímo do nájemní smlouvy dala ujednání, že případné právní spory budou řešeny přes rozhodčí řízení jediným rozhodcem jmenovaným pronajímatelem ze seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR v Praze. Mám pocit, že tudíž nemáme sebemenší šanci, když se právník domluví s dalším právníkem. Nebo existuje možnost se svého práva (získat nějaké poplatky z ročního prodlení v dodání vyúčtování) nějak dopracovat?

Na úvod uvádím, že ve své odpovědi budu vycházet z ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Dle tohoto zákona má pronajímatel povinnost poskytnout nájemci vyúčtování do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. V případě, že pronajímatel měl u sebe vyúčtování, měl povinnost vám ho předat a pokud tak neučinil, má povinnost zaplatit vám pokutu, která nesmí přesáhnout částku 50 Kč za každý započatý den, kdy je v prodlení s poskytnutím vyúčtování.

Pokud ale například nebyly potřebné podklady ze strany SVJ pronajímateli poskytnuty, a tudíž Vám je nemohl předat, je možné, že by Vám nebyla pokuta soudem přiznána s odůvodněním, že není spravedlivé ji v takové situaci po pronajímateli požadovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Dodatek ke smlouvě a služby,které vyházely "tak akorát"

Dne 28. 6. 2013 jsem uzavřel smlouvu o pronájmu bytu v bytovém domě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Majitelka je vlastníkem a členem SVJ. Jedná se o bytový dům s 10 byty. Platby byly stanoveny následující formulací: „nájemné činí 7850 Kč, služby 2200 Kč za měsíc“. Nebylo uvedeno, kolik jsou jednotlivé položky (voda, elektřina…), pouze formulace „služby“. Ve smlouvě je také uvedeno, že tato položka („služby“) bude vyúčtována při ukončení nájmu dle skutečné spotřeby. Byl sepsán protokol s počátečními stavy měřidel. Nyní však nastala situace, kdy pronajímatelka napsala dodatek, kvůli údajnému zdražení vody v této lokalitě. Dodatek obsahuje opět částku za nájemné a částku za služby. Problém je však v tom že je tu použita formulace: „Pronajímatel se zavazuje provést jednou ročně vyúčtování záloh.“ Co se týče vyúčtování do budoucna, to je jasné, v tom není problém. Co se ale týče vyúčtování za „služby“ za dobu, co tu bydlím, tedy 4 roky a 4 měsíce, tak se nijak nevyjádřila. Žádné vyúčtování neproběhlo vzhledem k tomu, že v původním znění smlouvy je uvedeno, že bude vyúčtování provedeno při ukončení nájmu. Při rozhovoru s pronajímatelkou ohledně zvýšení cen vody a dotazu, jak to vycházelo, jestli nebyly přeplatky nebo nedoplatky, ať už za vodu, nebo elektřinu mi bylo řečeno, že to vycházelo „tak akorát“. Otázka zní: Neměla by pronajímatelka provést vyúčtování za uplynulou dobu pronájmu, než stanoví, že bude vyúčtování jednou ročně? Dostal se mi do rukou dokument vyúčtování služeb za rok 2013 od správce SVJ, ve kterém je přeplatek 2970 Kč. Pokud takovéto přeplatky vznikaly a majitelka si je nechávala a teď tvrdí, že to vycházelo „tak akorát“, přicházím o dost peněz. Prosím o radu, jak postupovat, dodatek jsem ještě nepodepsal, protože v něm byly nějaké chyby a žádal jsem pronajímatelku o nápravu. K nápravě stále nedošlo, nájemné posílám vyšší, nicméně stále nemáme ani já ani ona podepsaný dodatek. Myslím, že by měla pronajímatelka provést vyúčtování za uplynulou dobu pronájmu a od podpisu dodatku bychom pokračovali v pronájmu s tím, že se bude provádět vyúčtování jednou ročně.

Na úvod mi dovolte uvést, že povinnost provádět vyúčtování skutečné výše nákladů na služby a složených záloh na jednotlivé služby vychází ze zákona č. 67/2013 Sb.

Tento zákon stanoví pronajímatelce povinnost provést vyúčtování alespoň jednou za zúčtovací období a doručit Vám jej nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Zákon výslovně stanovuje, že délka zúčtovacího období může být maximálně 12 měsíců, přičemž jeho počátek určuje poskytovatel služeb. Není tedy možné, aby bylo vyúčtování provedeno až na konci nájemního vztahu, jestliže jeho délka přesahuje 12 měsíců.

Aby bylo možné vyúčtování považovat za řádně provedené, musí splňovat několik zákonem stanovených náležitostí. V prvé řadě v něm musí být uvedena skutečná výše nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb, včetně uvedení celkové výše měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobu a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Pro případ, že poskytovatel služeb nedoručí řádně provedené vyúčtování příjemci služeb včas, stanoví shora uvedený zákon poskytovateli služeb povinnost zaplatit příjemci služeb pokutu za prodlení za každý započatý den prodlení. Výše pokuty za prodlení je zákonem stanovena na 50 Kč (v letech 2014 a 2015 byla zákonem stanovena její výše dokonce na 100 Kč za každý den prodlení).

Příjemce služeb může proti způsobu i obsahu vyúčtování předložit poskytovateli služeb námitku, avšak musí tak učinit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Na vyřízení těchto námitek pak má poskytovatel služeb taktéž 30 dnů. Obdobně jako v případě nedoručení vyúčtování, i v případě nevyřízení námitek ve stanovené lhůtě, hrozí poskytovateli služeb pokutu za prodlení za každý započatý den prodlení.

Pro úplnost uvádím, že na všechny shora uvedené nároky dopadá obecná úprava promlčení, podle níž se právo promlčí, jestliže nebylo vykonáno ve lhůtě tří let od okamžiku, kdy mohlo být vykonáno poprvé.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jaké zákony určující poměr vytápění platí, když máme vlastní kotel?

Jsme společenství vlastníků a máme vlastní kotel. Pokud máme vlastní kotel, platí pro nás zákon určující poměr vytápění, který je rozdělen na složku základní a spotřební (základní tvoří 40 % až 50 % a zbytek tvoří složka spotřební) nebo si můžeme nastavit vyúčtování např: 90/10?

Úprava rozúčtování nákladů na vytápění se řídí především ustanovením zákona č. 67/2013 Sb. (tzv. zákon o službách), a poté také vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

V případě, že je pro dům stanovena povinnost instalace měřidel podle zákona o meteorologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, což podle znění Vašeho dotazu předpokládám, dělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na základní a spotřební složku. Základní složka se rozdělí mezi všechny příjemce služeb (zde vlastníky) podle poměru započitatelné plochy bytu, spotřební složka pak vychází z indikované spotřeby tepla.

Shora uvedená vyhláška stanoví, že základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku, přičemž výši základní složky určí poskytovatel služeb, tedy společenství.

Otázka, zda se lze od tohoto ustanovení zákona odchýlit prozatím nebyla v soudní praxi řešena a ani odborná literatura se k této problematice nijak nevyjadřuje. S ohledem na skutečnost, že toto ustanovení má za cíl zpřesnit rozúčtování nákladů a jeho účelem je tak nepochybně ochrana příjemce služeb jako slabší strany, domnívám se, že se jedná o ustanovení kogentní a odchýlit se od něj nelze. Výše základní složky, kterou společenství určí, se tedy musí pohybovat v rozmezí 30 % až 50 %.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Enormní nárůst spotřeby energie ve stejných podmínkách

Máme byt 3+1 v paneláku v osobním vlastnictví a zapojeném do SVJ, správcovství domuvede místní SBD. Ve vyúčtování (od SBD) spotřeby tepla v jednotlivých pokojích, které jsme obdrželi letos v červnu, jsme zjistili ve srovnání s rokem 2015 dle nás velké nesrovnalosti, které jsme reklamovali, ale SBD trvá na tom, že co je naměřeno, to platí a je správné. V tomto dotazu nám nejde o výpočet v penězích, ale o posouzení, zda je vůbec možné, aby se měřidla ve dvou pokojích rok od roku tak výrazně lišila, samozřejmě dopad je i finanční (24 tis. Kč ročně za vytápěnou plochu 49 m2, loni jen 12 200 Kč). Konkrétně např. ložnice o rozměrech 10,7 m2 – 7 žeber radiátoru – v roce 2015 naměřeno 777 jednotek a v roce 2016 za stejných podmínek naměřeno 2799 jednotek, což je více o 260 %. Sousední obývák o velikosti 14,5 m2 –15 žeber radiátoru – v roce 2015 naměřeno 1309 jednotek a v roce 2016 za stejných podmínek 1388 jednotek, což je více o 6 %. Navíc oba pokoje spolu sousedí a zároveň oba sousedí se zasklenou lodžií. Obdobně i další 2 místnosti. Prosím zkuste poradit, co dál, jak se bránit ? Náš byt dle měřičů vykazuje za rok 2016 celkem 7265 jednotek, když ostatní stejně velké byty se točí okolo 2000 jednotek.

Předně bych rád uvedl, že se nemohu vyjadřovat k tomu, z jakého důvodu došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby, a tedy ani k tomu, zda je takový nárůst možný či nikoliv.

Obecně však platí, že pokud se způsobem a obsahem vyúčtování nesouhlasíte, máte možnost podat poskytovateli služeb (společenství vlastníků jednotek - SVJ) proti tomuto vyúčtování námitky, a to do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování. Poskytovatel služeb je pak povinen vyřídit uplatněné námitky rovněž nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení námitek.

V této souvislosti můžete dále na základě písemné žádosti po SVJ požadovat, aby vám nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období doložilo náklady na jednotlivé služby, způsob stanovení výše záloh za služby, způsob jejich rozúčtování a provedení vyúčtování a umožnilo pořízení kopií všech podkladových dokladů.

Pokud by SVJ námitky nevypořádalo nebo vás nenechalo nahlédnout do podkladových dokumentů k vyúčtování, máte právo požadovat pokutu ve výši až 50,- Kč za každý den prodlení. (Tato sankce nicméně může být ve stanovách SVJ upravena odlišně.)

Pokud by veškeré podkladové materiály byly v pořádku, je zde ještě možnost, že chyba je v samotném měřidle tepla. Požadujte tedy po SVJ přezkum stanoveného měřidla u Českého metrologického institutu, který stanovené měřidlo přezkouší a vydá osvědčení o stavu měřidla, jehož přílohou je zkušební protokol.

V případě, že by dané měřidlo bylo vadné, má SVJ povinnost stanovit spotřební složku za dobu poruchy podle údajů z dvou zúčtovacích období za stejných klimatických podmínek.

Pokud k opravě vyúčtování nedojde nebo budete mít z jakéhokoliv jiného důvodu dojem, že je vyúčtování i nadále nesprávné, nezbyde než celou situaci řešit soudní cestou, případně počkat, než samo SVJ uplatní nárok na zaplacení nedoplatku u soudu a následně se bránit v navazujícím soudním řízení. Soud si pak v každém případě správnost vyúčtování posoudí a podle toho odpovídajícím způsobem rozhodne.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Penále za dluh, který byl už vyrovnán

Obracím se na vás s prosbou o posouzení správnosti postupu pronajímatele bytu při vyúčtování služeb za rok 2016. V květnu 2017 jsem obdržel vyúčtování služeb za rok 2016 uzavřené k datu 2. 4. 2017. V tomto byl zahrnut také můj dluh vůči pronajímateli. Vzhledem k výši přeplatku byl tento dluh i penále s ním spojené vyrovnán s výsledkem vyúčtování +1844 Kč (přeplatek). Při výplatě přeplatku (28. 7. 2017) byl tento ponížen o 756 Kč s odůvodněním, že se jedná o penále za období 2. 4. 2017-28. 7. 2017, tedy za období, kdy byl dluh již vyrovnán. Je tento postup pronajímatele správný/zákonný?

Předně bych rád uvedl, že podle zákona má pronajímatel povinnost provést vyúčtování nákladů a záloh za služby a doručit jej nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. K vypořádání případných přeplatků musí dojít v dohodnuté lhůtě, nejpozději však 4 měsíce ode dne doručení vyúčtování

Dále pro úplnost uvádím, že pro případy, kdy pronajímatel nedoručí vyúčtování včas, stanovuje zákon tzv. pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním. Její obvyklá výše stanovená zákonem činí 50,- Kč za každý započatý den prodlení. V tomto směru upozorňuji, že podle zákona není podstatné, ke kterému dni bylo vyúčtování vystaveno, ale ke kterému dni bylo vyúčtování doručeno nájemci.

Co se týče ponížení přeplatku o částku odpovídající Vašemu dluhu (resp. penále), došlo v tomto případě pravděpodobně k jednostrannému započtení.

K započtení může obecně dojít v případě, že si strany navzájem dluží plnění stejného druhu (například plnění v penězích). K započtení je možné navíc přistoupit až v okamžiku, kdy jsou obě vzájemné pohledávky splatné.

Splatnost přeplatku v daném případě nastala nejdříve okamžikem, kdy Vám bylo doručeno vyúčtování, z dotazu však nevyplývá, o jaký Váš dluh vůči pronajímateli se mělo jednat a kdy došlo ke splatnosti tohoto dluhu.

Pokud nicméně byly dané předpoklady naplněny, bylo započtení platné, a jeho doručením k Vašim rukám byly oba vzájemné dluhy splněny.

Pokud byste byl názoru, že započtení nemohlo proběhnout, neboť jste již pronajímateli ničeho nedlužil (a ani penále nemohlo naběhnout), můžete proti započtení vznést námitku neplatnosti a zbytku přeplatku se domáhat tzv. předžalobní výzvou a následně případně žalobou u příslušného soudu.

Abych nicméně mohl existenci či neexistenci Vašeho dluhu, a tedy i platnost či neplatnost započtení, posoudit, musel bych se seznámit se skutečnostmi, za kterých daný dluh vznikl, a s dalšími okolnostmi případu, které bohužel nebyly v položeném dotazu uvedeny.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Majitel nám neukázal jediné vyúčtování za služby, jak postupovat

Od července roku 2010 bydlíme v nájmu a platili jsme 3000 Kč inkaso za služby. Majitel bytu nám ani jednou přes urgence neukázal vyúčtování za tyto služby, i když ve smlouvě je jasně psáno, že má povinnost předložit vyúčtování jedenkrát ročně. Mám ještě nějakou možnost domoct se alespoň nějakých peněz zpět? Buď za všechny roky, anebo alespoň tři roky zpětně?

Právní úprava vztahující se z poskytování služeb spojených s užíváním bytu byla sice do 31. 12. 2013 poměrně roztříštěná. Přesto však vždy platilo, že pronajímatel byl povinen vyúčtovat skutečnou výši nákladů a složených záloh na jednotlivé služby. V případě, že pronajímatel neplnil tuto svou povinnost, mohl se jejího splnění domáhat nájemce soudní cestou.

Na tomto místě však uvádím, že na nároky z tohoto období dopadá obecná úprava promlčení, podle níž se právo promlčí, jestliže nebylo uplatněno v době tří let od okamžiku, kdy mohlo být uplatněno poprvé. Z tohoto pohledu lze tedy Vaše právo na poskytnutí vyúčtování za období do 31. 12. 2013 mít za promlčená, tedy pronajímatel může v případě soudního sporu namítnout promlčení Vašich nároků a soud Vaši případnou žalobu zamítne.

I po 1. 1. 2014 má pak pronajímatel povinnost vyúčtování vyhotovit. V tomto směru nicméně dále stanoví, že pro případ, že pronajímatel řádné vyúčtování neposkytne, je povinen zaplatit nájemci pokutu, jejíž výše je zákonem stanovena na 50 Kč za každý započatý den prodlení (v letech 2014 a 2015 byla zákonem stanovena její výše dokonce na 100 Kč za každý den prodlení).

Z uvedeného tedy plyne, že vyúčtování za rok 2014 Vám byl pronajímatel povinen dodat nejpozději ke dni 31. 4. 2015 a od následujícího dne po něm můžete požadovat pokutu za každý započatý den prodlení, a to až do doručení tohoto vyúčtování. Obdobné to je s vyúčtováním za léta 2015 a 2016. Pakliže poskytovatel služeb odmítá uhradit tyto pokuty, je možné daný nárok vymáhat soudní cestou.

Dále se pak soudní cestou můžete domáhat rovněž vystavení předmětných vyúčtování, a to vždy do tří let ode dne, kdy měla být vyhotovena. Poslední vyúčtování, kterého se můžete domáhat je tak vyúčtování za rok 2014, které mělo být vyhotoveno nejpozději do 30. 4. 2015 (právo se promlčí dne 30. 4. 2018).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Má pronajímatel právo zvýšit zálohy na služby v průběhu roku bez řádného odůvodnění?

Obracím se na vás s dotazem, zda má pronajímatel právo zvýšit zálohy na služby v průběhu roku bez řádného odůvodnění? Nájemní smlouvu mám od 15. 7. 2016. Předtím jsem ve stejném bytě bydlela 10 let u jiného vlastníka, který k datu 15. 7. 2016 byt prodal i s námi novému vlastníkovi, se kterým jsme museli podepsat novou nájemní smlouvu. Nájemné i výše záloh na služby máme stejné jako u předchozího vlastníka. Vyúčtování služeb od původního vlastníka za období od 1. 1. 2016 do 14. 7. 2016 jsem obdržela prakticky okamžitě po skončení nájemního vztahu. S předchozím vlastníkem jsme tedy vyrovnáni. Vyúčtování služeb za období od 15. 7. 2016 do 31. 12. 2016 jsem od nového vlastníka bytu ještě nedostala, ačkoli zákonný termín uplynul 30. 4. 2017. Vlastník se vymlouvá na to, že vyúčtování neobdržel od správce budovy, který měl vyúčtování dodat. Podle informací, které mám, jsou mezi správcem a vlastníkem nějaké spory a správce odmítá vyúčtování novému vlastníkovi vydat (tuto informaci ale nemám oficiálně od vlastníka). Nový vlastník tedy nyní uzavřel smlouvu s jiným správcem. Může se vlastník ve vztahu ke svým nájemníkům ospravedlňovat tím, že vyúčtování neobdržel od správce, a proto jej nepředal nájemníkům? Mohu požadovat pokutu podle zákona č. 67/2013 Sb. ve výši 50 Kč denně za nepředložení vyúčtování a trvat i přesto na předložení vyúčtování služeb? Místo řádného vyúčtování služeb za předchozí období jsem však od nového vlastníka obdržela 22. 6. 2017 nový rozpis záloh na služby, ve kterém mi měsíční zálohy služby navyšuje o téměř 50 %. Samotný tento předpis žádné zdůvodnění neobsahuje. V bytě je stále stejný počet osob, rozsah služeb se nijak nezměnil. Jedná se o standardní zálohu na TUV, SUV, topení, úklid a osvětlení společných prostor (záloha 3000 Kč měsíčně za 3 osoby v bytě 3+1, v předchozím období – u bývalého vlastníka – několik let vždy s přeplatkem). Když jsem nového vlastníka vyzvala, aby zvýšení záloh řádně zdůvodnil, zaslal mi pouze zápis ze zasedání SVJ ze dne 6. 6. 2017, kde si vlastníci bytů tuto výši záloh odsouhlasili (prostý dokument ve wordu bez podpisu, zaslaný e-mailem), a předpis záloh na služby, vystavený novým správcem nemovitosti na jméno vlastníka bytu. Vlastník se vymlouvá na to, že musí plnit rozhodnutí SVJ, že zálohy jsou jasně dané a vyhrožuje mi úrokem z prodlení, pokud novou výši záloh nezačnu okamžitě od 1. 7. 2017 platit. Musím jako nájemník na takové zvýšení záloh přistoupit, když v nájemní smlouvě mám jasně danou částku záloh a žádné vyúčtování služeb jsem od nového vlastníka nikdy nedostala? Vztahuje se na mne, jako na nájemníka, rozhodnutí SVJ? Jsem ve smluvním vztahu pouze s vlastníkem bytu, nikoli s SVJ. Úpravu výše zálohy na základě vyúčtování předchozího období, kterou jsem vlastníkovi navrhla, vlastník logicky odmítá, neboť sám neví, kdy jej od původního správce dostane a zda se o něj nebude muset dlouhodobě soudit. Mohu trvat na tom, že výše zálohy zůstává stejná jako v uzavřené nájemní smlouvě (přinejmenším do doby obdržení vyúčtování za předchozí období), nebo se musím prostřednictvím vlastníka podřídit rozhodnutí SVJ, na které ale jako nájemce nemám žádný vliv? Obávám se, že pokud budu platit takto navýšené zálohy, nikdy se nedočkám vrácení přeplatku, protože na základě zkušenosti již novému vlastníkovi nevěřím, že mi předloží vyúčtování za rok 2017 v řádném termínu, pokud vůbec. 

Odpověď – část 1:

Co se týká vyúčtování zaplacených záloh na služby, podle zákona je nezbytné jej provést nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, kterým je typicky kalendářní rok. Lze Vám tedy přisvědčit v tom, že vyúčtování je nejčastěji nutné vyhotovit do 30. dubna. Pokud poskytovatel služeb (zde pronajímatel) v této lhůtě vyúčtování nedodal, je pravděpodobně s jeho vyhotovením v prodlení.

V tomto směru považuji za vhodné upozornit, že termíny k vystavení vyúčtování si lze v nájemní smlouvě ujednat i odlišně od zákona a je tedy nutné nájemní smlouvu projít a v tomto směru zkontrolovat.

Pokud pak budu vycházet jen ze zákona, obecně platí, že pokud je poskytovatel služby v prodlení máte nad rámec obvyklých odpovědnostních nároků rovněž právo požadovat zaplacení pokuty ve výši 50 Kč za každý den, po který je poskytovatel služby s vyhotovením vyúčtování v prodlení. (Výše pokuty může být v určitých specifických případech stanovena i jinak, to už bych se nicméně dostal do velkých podrobností.)

Poskytovatel se může placení pokuty bránit tím, že k prodlení došlo ze zavinění na Vaší straně, o čemž v daném případě nelze hovořit, anebo tím, že splnění povinnosti ve stanovené lhůtě by po něm nebylo spravedlivé požadovat.

Je otázkou, zda prodlení na straně společenství vlastníků jednotek, které je pravděpodobně poskytovatelem služeb ve vztahu k Vašemu pronajímateli, zakládá spravedlivý liberační důvod na straně pronajímatele, pro který by nebylo možné po něm zaplacení pokuty požadovat, když pronajímatel se v daném případě může následně obdobným způsobem (například požadováním pokuty) „zhojit“ na společenství vlastníků jednotek, které bylo jakožto poskytovatel služeb v prodlení zase vůči pronajímateli.

Závěrem k vašemu poslednímu dotazu uvádím, že požadováním pokuty se samozřejmě nikterak nevzdáváte práva na vyúčtování služeb a jeho vystavení tedy můžete po poskytovateli služeb i nadále požadovat.

Odpověď – část 2:

Ohledně zvýšení záloh na služby uvádím, že podle zákona zejména platí, že výši záloh, které má poskytovatel služeb (zde pronajímatel) právo požadovat po příjemce služeb (zde nájemce) si poskytovatel a příjemce služeb společně ujednají (zde typicky v nájemní smlouvě).

Nedojde-li k ujednání mezi poskytovatelem služeb a jejich příjemcem, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených od předpokládaných cen běžného roku. (Výpočet záloh na dodávky vody je pak ještě o něco složitější.)

Pro odpověď na Váš dotaz je podstatné, že poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu, a to v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. To tedy znamená, že zvýšení záloh v průběhu zúčtovacího období zákon výslovně nevylučuje, ba dokonce jej předpokládá, avšak jen za dodržení výše uvedených předpokladů.

Z vašeho dotazu lze mít za to, že ke změně rozsahu nebo kvality služby v období ode dne uzavření nájemní smlouvy do dne změny výše záloh nedošlo. Pronajímatel by tedy mohl výši záloh navýšit jen tehdy, pokud vzrostla cena za službu. Z mého pohledu nárůst ve výši záloh, které je pronajímatel povinen platit svému poskytovateli služeb, tedy společenství vlastníků jednotek, nelze bez dalšího považovat za nárůst v ceně služby. Zálohy jsou totiž vždy po skončení zúčtovacího období vyúčtovány a vyšší záloha tak může znamenat pouze vyšší přeplatek pronajímatele, nikoliv navýšení v ceně služby.

Z tohoto důvodu mám za to, že zvýšení záloh z vámi uvedených důvodů není ze strany pronajímatele možné. Není však vyloučeno, aby pronajímatel doložil, že skutečně došlo ke zvýšení ceny služeb (nejen záloh na ně), přičemž poté by měl právo výši vašich záloh upravit.

Odpověď – část 3:

Ohledně zvýšených záloh je dále nutné naplnit některé formální předpoklady. Pronajímatel může zejména požadovat zálohu ve zvýšené výši až od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy.

Jak vyplývá už z předchozího odstavce, oznámení o nové výši zálohy musí být doručeno v písemné podobě. Oznámení musí dále být náležitě odůvodněno, z jakého důvodu ke zvýšení záloh dochází, přičemž toto odůvodnění musí mít oporu v jednom z důvodů uvedených výše v části 2. této odpovědi). Pokud přitom nebude oznámení tyto formální požadavky naplňovat, ke zvýšení záloh vůbec nedojde.

Zjednodušeně lze tedy shrnout, že pokud nebyly naplněny všechny výše uvedené požadavky, výše záloh zůstává stejná.

K vašemu dalšímu dotazu uvádím, že z vaší strany nejste v žádném závazkovém vztahu se společenstvím vlastníků jednotek.

Společenství vlastníků jednotek je v daném případě poskytovatelem služeb ve vztahu k pronajímateli, přičemž pronajímatel je vůči němu v pozici příjemce služeb. Jak již bylo výše několikrát uvedeno, ve vztahu k Vám je pak pronajímatel poskytovatelem služeb, přičemž Vy jste jejich příjemcem.

Lze tedy v tomto směru uzavřít, že jakékoliv nároky společenství vlastníků jednotek musí být adresovány pronajímateli a nikoliv Vám, není-li dohodnuto jinak. Následně je jen a pouze na pronajímateli, aby je splnil, přičemž není možné souhlasit s tím, aby tyto nároky a požadavky pronajímatel bez dalšího přenášel na Vás. Vám, jakožto nájemci, totiž náleží pouze plnit povinnosti ze závazkového vztahu mezi Vámi a pronajímatelem.

Vezměte prosím na vědomí, že závěry uvedené výše ve všech částech mé odpovědi vychází zejména ze zákona a jeho výkladu, nikoliv z podrobné znalosti Vaší situace. Před podniknutím jakýchkoliv významnějších kroků ve věci tedy jako vždy doporučuji se všemi podklady vyhledat odpovídající právní pomoc například u advokáta a další postup ve věci raději podrobněji konzultovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Zamítnuté snížení nájemného, jak postupovat

Z důvodu velké spotřeby v minulém roce byla na tento rok vystavena záloha za služby od našeho družstva o cca 2000 Kč vyšší než předchozí rok. Z důvodu mé finanční situace si nemohu dovolit platit o 2000 Kč více za měsíc, požádal jsem tedy o snížení nájemného (zároveň jsem i značně snížil spotřebu vody, atd.), a bohužel snížení bylo zamítnuto. Je toto z právního hlediska možné? Pokud si finančně nemohu dovolit vyšší zálohy (v minulém roce u mě bydlela přítelkyně, proto zálohu zvedli), jak mám v tomto případě postupovat?

Obecně platná úprava týkající se výše záloh za služby spojené s užíváním bytu a způsobu změny jejich výše je zakotvena v zákoně č. 67/2013 Sb., podle nějž platí, že výši záloh, které má bytové družstvo jakožto poskytovatel služeb právo požadovat po Vás jakožto příjemci takových služeb, si poskytovatel a příjemce mezi sebou ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo.

Lze tedy uzavřít, že družstvo stanovuje výši záloh v zásadě jednostranně a máte jen málo možností, jak se zvýšení záloh bránit, nebude-li toto zvýšení zjevně nepřiměřené.

Podle obsahu Vašich stanov, rozhoduje o výši záloh na další zúčtovací období buď představenstvo, nebo členská schůze. Pokud by o zvýšení rozhodovala členská schůze, jako člen bytového družstva máte právo dovolávat se neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor se zákonem nebo stanovami, případně pro rozpor s dobrými mravy. Námitku neplatnosti však musíte vznést do tří měsíců, kdy jste se o usnesení dozvěděl, jinak právo zaniká. Jelikož zákon družstvu umožňuje rozhodnout o zvýšení záloh na služby, mohl byste se neplatnosti dovolat pro rozpor s dobrými mravy. Zda se však ve Vašem případě jedná o rozhodnutí, které je v rozporu s dobrými mravy, je na uvážení soudu, který o neplatnosti rozhoduje.

Vedle toho bych Vás rád upozornil na možnost požádat o několik druhů dávek a jiných typů pomoci k zajištění základních životních podmínek, zejména se jedná o příspěvek na živobytí a navazující doplatek na bydlení. Žádost o něj vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle Vašeho trvalého bydliště. Také tam můžete směřovat dotazy, zda splňujete podmínky pro získání shora uvedených dávek.

Druhou možností je žádost o dávku státní sociální podpory, například v podobě příspěvku na bydlení. Nárok na tento příspěvek mají mimo jiné osoby, které bydlí v nájemním nebo družstevním bytě, který je v bytě přihlášen v bytě k trvalému pobytu, pokud jeho náklady na bydlení převýší třicet procent příjmů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kdy vrátit kauci? Před vyúčtováním, nebo až po něm?

Jsem majitelkou bytu, který pronajímám. K 30. 6. 2017 se mi odstěhovala nájemnice a žádá po mně vyúčtování. To jsem se již na vašich stránkách dočetla, že jí vyúčtování doručím do 30. 4. 2018. Ale ona po mně žádá i vratnou kauci, kterou složila při podpisu smlouvy. Jsem povinna jí kauci (jistotu) vrátit nyní, nebo můžu až po skončení zúčtovacího období (tzn. k 30. 4. 2018), kdy budu znát i případné přeplatky či nedoplatky a ty zohledním při vrácení výše kauce. Ve smlouvě mám o vrácení kauce stanoveno pouze toto: Pronajímatel je povinen vrátit kauci nájemci při skončení nájmu s tím, že je oprávněn si započíst neuhrazené závazky nájemce vůči pronajímateli, jež nájemci vzniknou v souvislosti s nájmem bytu. Nájem bytu sice skončil, ale já nejsem schopna započíst případné neuhrazené závazky (nedoplatky za elektriku, vodu). Musím bývalé nájemnici kauci vrátit hned, či ji můžu držet až k datu vyhotovení vyúčtování?

Citované ujednání vaší nájemní smlouvy v tomto směru odpovídá zákonné úpravě, která rovněž stanoví, že pronajímatel vrátí jistotu (kauci) nájemci při skončení nájmu. Nájemce má přitom právo na úroky z kauce a pronajímatel má zase právo započíst si, co mu z nájmu nájemce dluží.

To znamená, že ke dni skončení nájmu jste skutečně byla povinna kauci nájemci vrátit. Zároveň si proti této Vaší povinnosti můžete započíst doposud neuhrazené dluhy z nájmu, nicméně není možné čekat na vyúčtování složených záloh a skutečných nákladů na služby, které proběhne v budoucnu a ze kterého mohou, ale nemusí, vyplývat dluhy další.

V případě, že kauci nájemci nevrátíte, může se tento domáhat jejího vrácení u soudu, přičemž celá částka v takovém případě bude narůstat ještě o náklady soudního řízení a úroky z prodlení. Doporučuji tedy kauci vrátit po započtení již vzniklých dluhů z nájmu bez dalších odkladů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Dohadné položky ve vyúčtování

Chtěl bych poprosit o váš názor na dohadné položky ve vyúčtování týkající se rozúčtování studené a teplé vody. Naše SVJ odečítá vodoměry 22. 12. daného roku. Samoodečet pro PVK (poskytovatel vody) se také provádí 22. 12. Ve vyúčtování se pak objevila společná dohadná položka pro SUV a TUV (obě položky dohromady) za zbývajících 9 dní do konce roku. Ovšem dohadná položka za předchozí vyúčtování, která by se měla odečíst, ve vyúčtování uvedena není a SVJ tvrdí, že je v číslech již rozpuštěna. Představenstvo SVJ tvrdí, že dohadné položky ve vyúčtování musí být, že to vyplývá z účetního zákona. Mohu poprosit o váš názor, zda takhle používané dohadné položky ve vyúčtování jsou v pořádku? Předchozí účetní firma vytvářející před pár lety vyúčtování žádné dohadné položky ve vyúčtování neuváděla. Při hledání na internetu jsem našel názory pro i proti dohadným položkám.

Pokud se jedná o vyúčtování skutečně zaplacených záloh na náklady na plnění spojená s užíváním bytu (služby) a skutečných nákladů na ně, toto musí primárně splňovat podmínky stanovené právními předpisy upravujícími bytové právo. Budu-li předpokládat, že zúčtovací období činí ve Vašem případě jeden kalendářní rok je nutné vyúčtovat veškeré zálohy na služby zaplacené za celý daný kalendářní rok a veškeré náklady na tyto služby za celý daný kalendářní rok.

K tomuto musí být společenství vlastníků jednotek samozřejmě připraveno tomu vlastníku, který si zažádá, odpovídající náklady na služby za daný kalendářní rok a postup, kterým k nim dospělo, doložit. Nemohu vyloučit, že si některá společenství vlastníků jednotek v praxi pomáhají Vámi nastíněnými způsoby, nicméně striktně podle zákona by se měly vyúčtovat skutečně zaplacené zálohy a skutečně vzniklé náklady.

Pokud je splnění tohoto zákonného požadavku problém, doporučuji určit zúčtovací období tak, aby vyhotovení vyúčtování bylo možné bez problémů.

Co se týká účetních aspektů daného problému, tedy jak účtovat o jednotlivých Vámi zmiňovaných položkách, v tomto směru dotaz bohužel překračuje oborové vymezení této poradny. Upozorňuji však, že jednotlivá pravidla stanovená právními předpisy o účetnictví nelze bez dalšího zaměňovat s pravidly stanovenými předpisy bytového práva k vyúčtování záloh a nákladů na poskytované služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Otopná soustava a nejasnosti ve vyúčtování

Při instalaci domovní předávací stanice odbornou firmou došlo z důvodu nového vedení rozvodu tepla k trvalé demontáži topného tělesa v garáži, která je součástí bytového domu SVJ, bez samostatného souhlasu shromáždění. Díky tomu ani nebylo možné v souladu s vyhláškou později instalovat měřič tepla do této jednotky. Mám nárok na rozúčtování dle vyhlášky 269/2015 Sb. s koeficientem 0,2 (jednotka bez topení platí tímto koeficientem násobenou pevnou spotřební složku)? SVJ mi totiž účtuje koeficientem 1 s odůvodněním, že demontáž nebyla schválena shromážděním, výbor však s demontáží souhlasil. Vyhláška je tedy platná pro reálný stav či (domnělý) právní? Dle mého názoru mám nárok na vyúčtování s uplatněním koeficientu. Tímto vyvstává i další dotaz: nikde v zákoně jsem nenašel a stanovy většinou přímo neřeší, jak je to s úpravami např. topných těles (demontáž trvalá, výměna za nové) a jinými úpravami, který se týkají společných části domu v jednotce vlastníka. Rozhodne si vlastník sám s ohledem na nenarušení funkčního celku společné části nebo musí rozhodnout výbor či shromáždění v rámci běžného kvora? Je možné si na shromáždění odhlasovat generálně, že tyto a podobné věci, které se týkají ostatních vlastníků nepřímo, si může dotčený vlastník upravovat svévolně jakkoli za podmínky, že tím výsledný stav nenaruší spoluvlastnická práva ostatních vlastníků?

Odpověď – část 1:

Předně musím uvést, že právě s ohledem na komplexnost dotazu, bych mohl konečné odpovědi poskytnout až po zhlédnutí všech relevantních dokumentů. Odpověď uvedená níže tak vychází jen ze zákonné úpravy dané problematiky.

V dané situaci bude nutné nejprve určit, zda je celá topná soustava společnou částí domu či nikoliv. Ať už prohlášení vlastníka vzniklo za účinnosti nového občanského zákoníku (po 1. 1. 2014) či před ní, mělo by obecně platit, že celá topná soustava je součástí společných částí domu, nestanoví-li prohlášení vlastníka něco jiného.

O opravách či úpravách společných částí pak rozhoduje podle zákona statutární orgán společenství vlastníků jednotek, tedy buď výbor nebo předseda, pokud náklady na ně nepřesáhnou částku ve výši 1.000,- Kč v průměru na každou jednotku. O ostatních opravách či úpravách rozhoduje dle zákona shromáždění vlastníků jednotek. Podle zákona je tedy rozhodný jen cenový limit dané opravy či úpravy společných částí.

Ve většině případů pak stanovy nicméně obsahují ujednání, dle kterého musí shromáždění souhlasit rovněž s jinými významnými změnami společných částí, změnami, kterými se významně mění vzhled domu a dalšími obdobnými změnami. V tomto směru tedy musíte nahlédnout především do Vašich stanov a zjistit, zda stanovy v tomto směru působnost shromáždění nějakým způsobem upravují.

Pokud dojdete na základě výše uvedeného k závěru, že o odstranění topného tělesa mělo rozhodnout shromáždění, a tedy, že výbor (předseda) jednal mimo svou působnost, může po něm společenství vlastníků jednotek požadovat nápravu, respektive žádat náhradu škody vzniklé jednáním výboru.

Odpověď – část 2:

Co se týká vyúčtování tepla, je odpověď na Váš dotaz spojena s výše uvedenou první částí mé odpovědi.

Zjednodušeně lze říci, že překročil-li statutární orgán svou působnost a nechá odstranit topné těleso ve Vašem nebytovém prostoru, aniž by o této záležitosti rozhodlo shromáždění, neměla by pro Vás tato skutečnost být právně významná. Dané jednání statutárního orgánu totiž nelze klást k tíži vlastníka.

To znamená, že by společenství vlastníků mělo vyúčtování provést v každém případě podle skutečného stavu, tedy s přihlédnutím k tomu, že v nebytovém prostoru otopné těleso není.

Jak jste správně uvedl, vyúčtování nákladů na vytápění se řídí zejména vyhláškou č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Podle uvedené vyhlášky platí, že u nebytových prostor odpojených od vnitřních rozvodů vytápění se rozúčtuje pouze tzv. základní složka nákladů na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v domě.

Koeficient, kterým se následně vynásobí vypočtená částka činí u nebytového prostoru, ve kterém není umístěno otopné těleso a který je začleněn v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí (jedná se o tzv. nepřímo vytápěný nebytový prostor), podle počtu sousedících stěn 0,1 (jedna sousedící stěna) až 1,0 (pět a více sousedících stěn).

Sousedící stěnou se přitom rozumí boční stěna, strop či podlaha. Za sousedící vytápěné místnosti se přitom nepovažují chodby a schodiště společných částí, i pokud by byly vytápěny vlastními otopnými tělesy.

Uvedený koeficient je nutné postupy uvedenými ve zmíněné vyhlášce ještě o něco navýšit v případě, že v nebytovém prostoru bez otopného tělesa vede neizolované potrubí vnitřních rozvodů tepla, což by mohl být i Váš případ. (Podrobné popsání použitých vzorů však bohužel přesahuje možný rámec této odpovědi).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vyúčtování v případě dlouhodobé nepřítomnosti v bytě

V roce 2016 jsem pobývala vcelku tři měsíce v zahraničí. Písemně jsem požádala správce o zohlednění této skutečnosti při vyúčtování spotřeby společné elektrické energie, platby za výtah, úklid a vytápění společných prostor. Nevyhověl mi, že to prý není možné. Ale v od roku 2010-2015 mi po dobu nepřítomnosti 3-4 měsíce v roce účtovali 0 osob. V domě je provozovna pedikúry, v 1. patře, kde se na schodišti a chodbě svítí po celé dny a výtah využívají lidi ze dvou čtvrtí, kteří tam docházejí na pedikúru. Je to dům s pečovatelskou službou. Bydlíme zde jen staří lidé, kteří se za tmy již nachází doma, tedy osvětlení schodiště, které je na pohybový čip, používáme jen minimálně. Nechci platit tyto vícenáklady v době, kdy se nenacházím doma. Proč musím platit společnou anténu a její údržbu, když nevlastním TV přijímač?

Předně mi dovolte uvést, že neznám konkrétní specifika daného případu, a to ani takj zcela základní jako například, zda je v domě vymezeno společenství vlastníků jednotek nebo zda se jedná o bytové družstvo nebo zcela jinou formu bydlení. Bez bližší znalosti případu mohu odpovědět jen velice obecně.

U vyúčtování služeb dle zákona obvykle platí, že většina položek se účtuje tak, že část nákladů tvoří tzv. základní složka (skutečná spotřeba zde nemá vliv, jedná se o fixní náklady na poskytování služby) a část nákladů tvoří tzv. složka spotřební (určená podle skutečné spotřeby), přičemž je nerozhodné, jaký počet osob daný byt užívá.

U některých nákladů jako je například provoz výtahu aj. je pak důležitý i počet osob, které v bytě skutečně bydlí, nicméně tento počet nemůže klesnout pod jednu osobu, kterou je vlastník bytu (resp. nájemce bytu, pokud se jedná o nájem).

Co se týká provozovny pedikúry, zákon bohužel nepočítá s tím, že by provozovatelům obchodů a služeb měly být účtovány náklady na užívání společných částí ve větším rozsahu. Na druhou stranu vlastníkům jednotek (zde předpokládám, že se jedná o dům s bytovými jednotkami v osobním vlastnictví) v zásadě nic nebrání v tom, aby si způsob rozúčtování v tomto směru upravili například ve stanovách společenství vlastníků jednotek. Pokud nicméně prozatím k takové úpravě nedošlo, je prozatím nutné i nadále postupovat jen podle zákona.

Co se týká antény, platíte bohužel opět za to, že máte možnost tuto anténu k příjmu televizního signálu využívat. Skutečnost, že nevlastníte televizní přijímač, tedy bohužel není rozhodná a náklady na danou službu musíte platit, nebyl-li v tomto směru ujednán jiný způsob rozúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Odpovídá za zpožděné vyúčtování majitel pronajímaného bytu, nebo SVJ?

Bydleli jsme v bytě, který jeho majitel pronajímal. Ve smlouvě jsme nic nestandardního ohledně vyúčtování neměli. Minulý rok jsme se odstěhovali a vyúčtování za rok 2016 dorazilo až 31. 5. Majitel bytu tvrdí, že on ho od SVJ dostal někdy těsně po 30. 4., a že ho tedy nemohl dodat včas. Jestli je to pravda, netuším, ale já nemám smluvní vztah s SVJ, ale s majitelem bytu. Dle mého názoru tedy mohu požadovat pokutu za pozdní dodání vyúčtování na majiteli bytu, který, pokud mu vyúčtování dorazilo později, by ho měl vymáhat na SVJ. 

Přirozeně neznám veškeré podrobnosti případu, ale obecně lze s vašimi závěry souhlasit.

Pro úplnost pak dodávám, že poskytovatel služeb (v daném případě pronajímatel) není povinen pokutu platit, pokud vystavení vyúčtování v ujednané lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo pokud k nesplnění ujednané lhůty došlo zaviněním na Vaší straně.

O zavinění na vaší straně pravděpodobně nemůže být řeč, zůstává tedy jen otázka, zda prodlení s vyúčtováním způsobené prodlením na straně společenství vlastníků jednotek nemůže být kvalifikováno jako dostatečný liberační důvod pro pozdní dodání vyúčtování.

Jsem toho názoru, že se o liberační důvod nejedná, nicméně soudní výklad daného ustanovení zákona prozatím prakticky neexistuje a můžeme se v tomto směru v budoucnu tedy dočkat i určitých překvapení.

Výše pokuty činí za obvyklých okolností 50 Kč za každý započatý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Přeplatek vrácen nové majitelce bytu, která ovšem v bytě tehdy ještě nebydlela

Prodali jsme byt a 4. 12. 2016 ho předali. Bytové družstvo, které dělá vyúčtování, vyplatilo přeplatek za celé období 2016 nové majitelce bytu, která s námi odmítá komunikovat. Bytové družstvo chtělo souhlas nynější majitelky, zda nám mohou náš přeplatek poslat, ta k tomu souhlas nedala. (Z jakého důvodu chtějí souhlas majitelky bytu, když byt jí patřil až od prosince?) Neproběhlo žádné rozúčtování 01-11/12 . Dále jsme nedostali ani papír, kde je vypsané vyúčtování, vše šlo za novou majitelkou. Prosím o radu, jak máme postupovat, abychom naše peníze dostali zpět. Není možné, aby naše peníze, které jsme platili v období 01-11 2016 patřili nové majitelce bytu.

Z vašeho dotazu bohužel není zcela patrné, zda se mělo jednat o byt ve vlastnictví bytového družstva a došlo tak jen k převodu družstevního podílu, se kterým je spojené právo nájmu družstevního bytu, anebo zda se jedná o bytovou jednotku v osobním vlastnictví. Na první variantu poukazuje skutečnost, že hovoříte o bytovém družstvu jako subjektu, který vystavuje vyúčtování. Na druhou variantu pak poukazuje skutečnost, že hovoříte o prodeji bytu nikoliv o převodu družstevního podílu.

Pokud se tedy jedná o byt v osobním vlastnictví platí dle zákona, že společně s vlastnictvím kupující nabývá i práva a povinnosti s bytovou jednotkou spojená. Mezi tyto práva a povinnosti patří rovněž povinnost hradit náklady na poskytované služby či případně zálohy na ně a s tím spojené oprávnění požadovat vyúčtování takto složených záloh a případnou výplatu přeplatku.

V kupních smlouvách jsou proto typicky ujednání, která na danou situaci pamatují a ukládají kupujícímu, aby poměrnou část přeplatku vyplatit zpět prodávajícímu. Pokud v kupní smlouvě dané ujednání není, pak se obávám, že bude bohužel záležet pouze na dobré vůli kupujícího, zda se rozhodne Vám přeplatek vyplatit či nikoliv. Dle práva totiž náleží právě jemu.

Pokud by se jednalo o družstevní byt, bude situace v konečném důsledku obdobná. Podle zákona totiž platí, že převodem družstevního podílu dochází k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu či k převodu již trvajícího nájmu družstevního bytu, a to včetně veškerých práv a povinnosti s tímto nájmem spojených.

Převod družstevního podílu tak zahrnuje také dluhy převodce vůči bytovému družstvu související s nájmem družstevního bytu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Nabyvatel má tedy právo na vyplacení přeplatku z vyúčtování záloh či povinnost zaplatit případný nedoplatek. Opět přitom platí, že převodce a nabyvatel obvykle danou situaci řeší ve smlouvě o převodu družstevního podílu tak, že nabyvatel vrátí poměrnou část přeplatku převodci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS 

Platím za položky, které se týkají investice domu

V pronajatém bytě, přináležející garáži a sklepu platím jako služby elektřinu, plyn, vodu, úklid celkem budova garáž sklep, výtah, elektřina společná budova garáž, sklep, zahrada péče o dvorek, domovník budova, garáž sklep, havarijní služba, odpadky, ostatní služby. Pan majitel tam má ještě dvě takové položky, které chce zaplatit, a ty se jmenují správa celkem budova, garáž sklep a provoz budovy, garáž a sklep. Jakým způsobem mám argumentovat, když si myslím, že nemá právo tyto částky vyžadovat? Myslím, že už platím všechno a že výše uvedené dvě položky se váží k investici za dům a ne k nájmu bytu. Prosím poraďte argumentaci. Ještě pro úplnost, ve smlouvě o nájmu máme tuto formulaci: "Úhrada záloha za služby, vodné, stočné, úhrada za odběr el. energie a za odběr tepla, osvětlení a vytápění společných prostor, úklid společných prostor v domě a svoz komunálního odpadu, celkem ve výši..." Položky správa celkem a provoz budovy tam nejsou obsaženy.

Vaše domněnka je v zásadě správná. Podle zákona totiž pronajímatel nesmí po nájemci požadovat jiná plnění než nájemné a náklady na služby, případně zálohy na ně. V případě služeb se musí jednat o taková plnění, která přímo souvisí s užíváním bytu nájemcem a umožňují mu jeho řádné užívání.

Pokud tedy máte v nájemní smlouvě sjednáno, že pronajímatel zajišťuje elektřinu, plyn, vodu, provoz výtahu, elektrickou energii na osvětlení společných prostor a další obdobná plnění, mám ohledně takových služeb za to, že se jedná o plnění přímo související s užíváním bytu a pronajímatel tak může požadovat náklady na takto poskytované služby.

Co se týká nákladů, které pronajímatel, jakožto vlastník bytové jednotky vynakládá na údržbu a správu svého majetku, přičemž tyto náklady nijak přímo nesouvisí s užíváním bytu z Vaší strany, jejich úhradu pronajímatel požadovat nemůže a doporučuji je tedy nehradit.

Konkrétně ohledně nákladů na správu a provoz domu by dle mého názoru mělo platit, že nejsou přímo spojené s užíváním bytu. Dle mého názoru jsou více spjaté s jeho vlastnictvím, a tedy s udržováním majetku pronajímatele. Tyto náklady bych tedy za službu nepovažoval.

Obdobné pochybnosti bych pak měl například i ohledně domovníka, u kterého však bude posouzení odvislé zejména od konkrétní náplně jeho činnosti.

Co se týká položek jako „ostatní služby“ považuji je za neurčité, když není patrné, jaká plnění by se pod danými názvy měla ze strany pronajímatele skrývat. Z tohoto důvodu nepovažuji rovněž hrazení nákladů za tyto „služby“ za odůvodněné.

Upozorňuji však, že nejsem seznámen s přesným zněním vaší nájemní smlouvy, ani s faktickým stavem v předmětném domě a bytě. Vaše situace může být v určitých ohledech specifická a než se pustíte s pronajímatelem do větších pří a sporů, doporučuji se všemi relevantními podklady vyhledat odbornou právní pomoc a kroky ve věci náležitě zkonzultovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

Platba služeb za měsíc, kdy už v bytě bydlet nebudu

V lednu 2017 jsem podala výpověď z nájmu a začala mi běžet tříměsíční výpovědní lhůta, tudíž jsem měla zaplatit ještě únor, březen a duben. Koncem března jsem odevzdala klíče od bytu a byt předala. Nájemné jsem zaplatila i se službami, avšak za duben už jsem chtěla zaplatit pouze čistý nájem bez služeb (voda a teplo), protože mi to přišlo logické. Majitel se však domáhá i služeb za duben s tím, že příští rok mi celou částku vyplatí ve vyúčtování. Má na to právo? Ve smlouvě nic takového není. Ještě bych ráda dodala, že jsem se dozvěděla, že od půlky dubna mají byt pronajatý novému nájemníkovi, proto nechci platit služby za někoho jiného.

Odpověď – část 1:

Předně upozorňuji, že se bez znalosti nájemní smlouvy, podané výpovědi a všech podstatných skutkových okolností nemohu relevantně vyjádřit k platnosti výpovědi, trvání výpovědní doby či přesnému dni skončení nájmu. Budu tedy vycházet z poskytnutých informací, podle kterých měl být posledním dnem trvání nájmu 30. duben.

Obecně přitom platí, že nájemce má právo byt užívat po celou dobu trvání nájmu a pronajímatel musí nájemci užívání bytu umožnit, tedy zejména mu byt zpřístupnit a udržovat jej ve stavu způsobilém k užívání. Na druhou stranu je nájemce po celou dobu trvání nájmu povinen platit sjednané nájemné a zálohy na poskytovaná plnění související s užíváním bytu (služby). Tento stav přitom trvá i během výpovědní doby.

Pokud však nájemce předá byt pronajímateli před uplynutím doby nájmu a pronajímatel toto převzetí potvrdí například podpisem na předávacím protokolu, lze uvažovat o tom, že nájemní vztah ke stejnému dni skončil dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Mimo podpisu předávacího protokolu lze pak na vůli pronajímatele nájemní vztah ukončit usuzovat například z toho, že proběhnou i veškeré další úkony spojené s předáním bytu a ukončením nájemního vztahu jako je například odečtení stavu měřidel v bytě, vrácení složené jistoty (kauce) apod.

Rovněž skutečnost, že v dubnu již byt užívali jiní nájemci, svědčí o tom, že převzetím bytu pronajímatel projevil dostatečnou vůli nájemní vztah předčasně ukončit. Pokud je to tedy možné, doporučuji zajistit si důkazy alespoň formou svědeckých výpovědí, kterými byste v případě sporu mohla doložit, že v dubnu byl byt znovu pronajatý.

Dle mého názoru tak nájem skončil ke dni 25. března a z toho vyplývá, že nájemné ani služby za měsíc duben již platit nemusíte. Upozorňuji však, že výše uvedený výklad zákona prozatím není zcela jednotný a je tedy možné, že soudy v budoucnu k dané problematice zaujmou jiný postoj.

Odpověď – část 2:

Co se týká vyúčtování služeb za období od ledna do března tohoto roku, budete bohužel muset skutečně počkat na skončení celého zúčtovacího období, které obvykle trvá jeden kalendářní rok. Do čtyř měsíců od jeho skončení pronajímatel vyhotoví vyúčtování a poskytne Vám jej. Následně Vám vyplatí případný přeplatek či bude požadovat zaplacení případného nedoplatku.

Pokud bylo vyúčtování nesprávné, tedy pokud by v něm uvedené hodnoty neodpovídaly odečtům zaznamenaným v předávacím protokolu o odevzdání bytu či v něm byly zahrnuty jakékoliv náklady na služby za měsíc duben, ohraďte se proti správnosti vyúčtování námitkami.

Námitky musí být předloženy do třiceti dnů ode dne předložení vyúčtování a pronajímatel je musí vyřídit opět do třiceti dnů ode dne jejich obdržení. Vedle podání námitek lze doporučit nesprávně vystavené vyúčtování, resp. případný z něj vyplývající nedoplatek, neplatit. Pronajímatel by se v takovém případě musel obrátit na soud, který by správnost vyúčtování posoudil a rozhodl, zda bylo vyúčtování správné a tedy, zda jste povinna nedoplatek zaplatit či nikoliv.

Pokud by byl pronajímatel s vystavením správného vyúčtování v prodlení, případně pokud by byl v prodlení s jinými jeho povinnostmi jako je například vyřízení námitek či umožnění nahlížení do podkladů k vyúčtování, máte možnost po něm požadovat zaplacení pokuty ve výši 50,- Kč za každý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Co vše je možné zahrnout do poplatků za služby

Dle zákona není majitel bytu oprávněn požadovat po nájemci jiná plnění než nájemné, zálohy na služby nebo úhrady na služby spojené s nájmem. Mám podepsat novou nájemní smlouvu platnou od 1. 8. 2017 (jedná se o byt v panelovém domě). V ní majitel bytu uvádí, že nájemce je povinen hradit poplatky za služby spojené s užíváním bytu, tj. konkrétně: el. energie, studená voda, teplá voda, teplo, výtah, energie společných prostor, měřidla, odpad, ostatní, daň, pojištění, televizní anténa, drobné opravy, správa, nájem, jiné služby (výčet je přesně proveden dle ročního vyúčtování záloh od Správy domů). Ráda bych se zeptala, zda jsem povinna platit veškeré uvedené položky? Respektive je dle zákona možné, aby uvedené položky z ročního vyúčtování záloh pronajímatel uvedl do smlouvy a požadoval je po mě? V aktuální smlouvě mám uvedeno, že do poplatků se zahrnuje el. energie, studená voda, teplá voda, teplo, výtah, energie společných prostor, měřidla a tel. anténa - to se mi zdá v pořádku. Nejsem si jistá, zda po mě pronajímatel může požadovat i úhradu správy, pojištění a pod., a to vše zahrnout do poplatků za služby spojené s užíváním bytu.

Jak uvádíte i ve vašem dotazu, dle zákona platí, že pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než nájemné a náklady na plnění spojená s užíváním bytu (služby), případně zálohy na ně.

Jak je patrné ze samotného termínu „plnění spojená s užíváním bytu“, pronajímatel nájemci poskytuje skutečně jen takové služby, které přímo souvisí s užíváním bytu nájemcem a umožňují mu řádné užívání bytu. Jen úhradu nákladů na takto vymezené služby může pronajímatel požadovat.

Pokud tedy máte v nájemní smlouvě sjednáno, že pronajímatel zajišťuje elektrickou energii, studenou vodu, teplou vodu, teplo, anténu k zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz výtahu a osvětlení společných prostor, mám ohledně takových služeb za to, že se jedná o plnění přímo související s užíváním bytu a pronajímatel tak může požadovat náklady na takto poskytované služby.

Co se týká daní či pojištění budovy, jedná se o náklady, které pronajímatel, jakožto vlastník bytové jednotky vynakládá na údržbu a správu svého majetku, přičemž tyto náklady nijak přímo nesouvisí s užíváním bytu z Vaší strany a doporučuji je tedy nehradit.

Ohledně nákladů na správu se pak lze bohužel v současnosti setkat s více právními výklady, nicméně dle mého názoru by o nákladech na správu (zejména těch administrativních) mělo platit to samé a tyto náklady bych tedy za službu také nepovažoval.

Co se týká položek jako je „ostatní“, „měřidla“, „drobné opravy“, „nájem“ či „jiné služby“ považuji je za zcela neurčité, když není patrné, jaké plnění by se pod danými názvy mělo ze strany pronajímatele skrývat. Z tohoto důvodu nepovažuji rovněž hrazení nákladů za tyto „služby“ za odůvodněné.

Upozorňuji však, že nejsem seznámen s přesným zněním vaší nájemní smlouvy, ani s faktickým stavem v předmětném domě a bytě. Vaše situace může být v určitých ohledech specifická a než se pustíte s pronajímatelem do větších pří a sporů, doporučuji se všemi relevantními podklady vyhledat odbornou právní pomoc a kroky ve věci náležitě zkonzultovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Vyúčtování u mezonetového bytu se dvěma měřiči

Jsme vlastnící bytu v domě. Byt je fakticky užíván jako jeden byt, není nikterak rozdělen na dva (jelikož je mezonetový, má však dva vodoměry a dvě měřidla tepla). Rovněž v katastru nemovitostí je zapsán jako dvě samostatné bytové jednotky, nicméně užíván je jako jeden sourodý celek. Všichni včetně správce to ví, jelikož se jedná o dům jen s několika málo byty. Minulé vyúčtování za rok 2015 bylo provedeno jako vyúčtování jednoho bytu. Jedny správcovské poplatky atp. Vyúčtování za rok 2016 však bylo provedeno na dva byty. Spotřeba zůstala stejná, ovšem jsou nám účtovány dvakrát poplatky za správu atp. s odůvodněním, že správcovská firma vychází ze stavu v katastru nemovitostí. Prosím o radu, zda je vyúčtování správné, či zda máme nějakou možnost se kvalifikovaně bránit tomu, aby nám poplatky byly účtovány dvakrát.

Předně uvádím, že s ohledem na to, že neznám veškerá specifika daného případu, zejména znění veškerých ujednání se správcem/správcovskou společností o způsobu vyúčtování služeb, se ve své odpovědi budu řídit zákonnou úpravou vyúčtování a rozúčtování tepla obsaženou v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Z ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., vyplývá, že v postavení příjemce služeb, kterému musí být v souladu s tímto zákonem předkládáno vyúčtování služeb, je mj. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Vyúčtování a rozúčtování služeb je předkládáno každému příjemci služeb (vlastníkovi jednotky) vždy v takové podobě, že jsou z něj patrné náklady na služby a množství spotřebovaného tepla, vody apod. separátně pro každou bytovou jednotku.

Postup správcovské společnosti, který zohledňuje při vyúčtování a rozúčtování stav zapsaný v katastru nemovitostí, nelze považovat za nestandardní, nebo dokonce nezákonný. Bohužel tedy s největší pravděpodobností není možné se aktuálně bránit postupu správcovské společnosti, která provádí rozúčtování zvlášť pro každou bytovou jednotku a v souvislosti s tím též účtuje pro každou bytovou jednotku zvlášť poplatek za odečty měřidel apod.

Závěrem uvádím, že jelikož v důsledku stavebních úprav došlo k propojení dvou bytových jednotek, lze případně doporučit, abyste učinili kroky nezbytné ke změně zápisu v katastru nemovitostí, kdy by Váš byt byl zapsán jako jedna bytová jednotka. Tato skutečnost by měla mít posléze dopad i na způsob vyúčtování a rozúčtování služeb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Pokuta z prodlení - počítají se i svátky a víkendy?

Jsem sedmým rokem majitel jednoho z bytů ve společenství vlastníků. Tento rok jsme dostali vyúčtování 18. 5. Dle zákona 67/2013 Sb., § 7 mám dostat vyúčtování nejpozději do 4 měsíců. Chtěl bych se informovat, zda mám nárok po správci, který vyúčtování zpracovává, požadovat pokutu na základě zákona 67/2013 Sb., §13, a to 50 Kč za každý den z prodlení. Pokud ano, může se můj nárok počítat až od 1.5.? Počítají se pouze pracovní dny, nebo i víkendy?

Předně si dovoluji uvést, že vzhledem k tomu, že neznám přesná specifika vašeho případu, zejména přesné znění stanov společenství vlastníků jednotek, vycházím ve své odpovědi toliko z obecné právní úpravy vyúčtování služeb obsažené ve Vámi zmiňovaném zákoně č. 67/2013 Sb.

Jak sám uvádíte, ze zákona č. 67/2013 Sb., jasně vyplývá povinnost poskytovatele služeb (ve vašem případě jde o společenství vlastníků jednotek) doručit příjemci služeb vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. V souladu s výše uvedeným zákonem dále platí, že zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určuje poskytovatel služeb. Obvykle je zúčtovacím obdobím kalendářní rok, což předpokládám i ve vašem případě.

Společenství vlastníků tedy bylo povinno dodat vám nejpozději 30. 4. řádné vyúčtování, k čemuž však nedošlo. V případě, že poskytovatel služeb nedoručí příjemci vyúčtování, je povinen, s výjimkami uvedenými v § 13 odst. 1 zákona
č. 67/2013 Sb., zaplatit příjemci pokutu za prodlení. O výši takové pokuty přitom může rozhodnout společenství vlastníků jednotek, pokud tímto způsobem určená není, platí, že její výše činí 50 Kč za každý započatý den prodlení, nehledě na to, zda se jedná o den pracovní či nikoli. Prvním dnem, kdy bylo společenství vlastníků jednotek v prodlení, byl tedy 1. květen, posledním započatým dnem prodlení pak byl 18. květen.

Dle vámi dodaných údajů lze tedy usuzovat, že máte ze zákona nárok na úhradu pokuty za prodlení za období od 1. května do 18. května, a to včetně svátků a víkendů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vyúčtování služeb při ukončení nájemní smlouvy

Chtěla bych poradit, jak řešit vyúčtování služeb při ukončení nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě mám sice předávací protokol k počátečním stavům, ale stavy nemám vypsané a ani podepsané. Ještě jsme od majitele toto vyúčtování nedostali, ale musím na něj přistoupit, ať už bude kladné, nebo záporné? V nájemní smlouvě sice máme rozdělen nájem a poplatky zvlášť, které jsou zúčtovatelné, ale když v mé smlouvě nemám uvedena žádná čísla, nemám přece kontrolu a neměla bych nic platit, pokud by tak k tomu došlo. Nebo musím akceptovat čísla, s kterými přijde majitel bytu? 

Úvodem musím upozornit, že neznám znění vaší nájemní smlouvy, ani podobu předávacího protokolu, a vycházet tedy budu jen z právních předpisů, které se vyúčtování nákladů a záloh za služby týkají.

Podle zákona platí, že nejpozději do čtyř měsíců ode dne skončení zúčtovacího období, které obvykle činí jeden kalendářní rok, musí pronajímatel vyúčtovat skutečnou výši zaplacených záloh a nákladů na jednotlivé poskytnuté služby. To samé platí i v případě, kdy nájem skončil v průběhu kalendářního roku. Nájemce v takovém případě obdrží vyúčtování rovněž až po skončení celého stanoveného zúčtovacího období.

Nezáleží přitom, zda je stav odběrů poznamenaný v nájemní smlouvě nebo v předávacím protokolu a zda jste tedy o něm věděla. Rozhodné je pouze to, zda se pronajímateli podaří náklady na služby (a tedy i vaše spotřeba) uspokojivým způsobem doložit, například prostřednictvím dálkových odečtů či jinak.

Pokud máte pochybnosti, jakým způsobem pronajímatel vypočítal vaši spotřebu nebo obecně náklady na služby, máte právo jej požádat, aby vám doložil podklady, ze kterých při vyúčtování vycházel. Pokud dojdete k závěru, že vyúčtování není řádně podložené či v něm objevíte vady, můžete proti vyúčtování vznést námitky a odmítnout vyrovnat případné nedoplatky.

Pronajímatel by se pak mohl úhrady nedoplatků domáhat toliko soudní cestou, přičemž soud by v rámci řízení s konečnou platností posoudil, zda bylo vyúčtování provedeno správně či nikoliv. Předtím, než se vydáte touto cestou, nicméně doporučuji konzultovat celou situaci podrobně a se všemi doklady s advokátem, jelikož neúspěch před soudem by znamenal nejen povinnost nedoplatek zaplatit, ale rovněž povinnost uhradit náklady, které v souvislosti se soudním řízení vznikly Vašemu pronajímateli.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

80 % z průměrné spotřeby tepla ve vyúčtováná

Jsem podnájemníkem od 15. 3. 2017. Nyní nám přišlo vyúčtování, ale nicméně roční. Majitel bytu si sám udělal výpočty pro období od 15. 3. Napsal nám jiné počáteční hodnoty měřáků na topení, než máme ve smlouvě, a tak jsme vyúčtování reklamovali. Nyní mi sdělil, že podnájemnice před námi protopila hodně a my zase málo. Takže do nového vyúčtování chce zahrnout 80 % z průměrné spotřeby tepla, která je ale spočítaná za celý rok. Může si vůbec on sám něco připočítávat?

Odpověď – 1. část

Úvodem si dovoluji zmínit, že vzhledem k tomu, že neznám veškerá podstatná specifika daného problému, zejména pak znění vaší nájemní (resp.) podnájemní smlouvy, budu se ve své odpovědi řídit toliko obecnou úpravou nájmu bytu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a úpravou vyúčtování služeb obsaženou v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užívání bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Dříve než přistoupím k samotným odpovědím na vaše dotazy, dovoluji si upozornit na skutečnost, že z vašeho dotazu jasně nevyplývá, zda jste nájemcem či podnájemcem předmětného bytu, tedy, zda máte uzavřenou nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu jako pronajímatelem, nebo podnájemní smlouvu s nájemcem bytu, který byt dále přenechává k užívání třetí osobě (vám). Pokud by se jednalo o vztah podnájemní, pak uvádím, že tento není v občanském zákoníku nijak podrobně upraven a ani soudní praxe není v přístupu k podnájmu doposud zcela sjednocená. Obecně platí, že tento vztah je řízen zejména ujednáními obsaženými v podnájemní smlouvě, přičemž se do určité míry na daný vztah dají aplikovat ustanovení občanského zákoníku o nájmu. Co se však týče podnájemního vztahu a možnosti použití zákona č. 67/2013 Sb., pak uvádím, že lze dovodit, že zákon č. 67/2013 Sb., se bude uplatňovat na vztah podnájemní pouze za situace, že si tak smluvní strany výslovně sjednají v podnájemní smlouvě. V opačném případě s největší pravděpodobností není možné tento zákon použít a smluvní strany jsou ve věci služeb vázány toliko úpravou v podnájemní smlouvě.

Odpověď – 2. část

Pakliže jste v souladu s výše uvedeným nájemcem bytu, a bude se tedy s jistotou aplikovat zákon č. 67/2013 Sb., uvádím k samotnému vyúčtování služeb následující skutečnosti. Výše uvedený zákon č. 67/2013 Sb., stanoví poskytovateli služeb povinnost předložit příjemci služeb pravidelně vyúčtování služeb, ze kterého je patrná výše skutečných nákladů za služby a záloh na úhradu těchto služeb a případný rozdíl mezi nimi (zpravidla 1x ročně do konce měsíce dubna). Poskytovatelem služeb ve smyslu zákona je přitom vůči nájemci, jakožto příjemci služeb, pronajímatel (majitel bytu), v případě podnájemního vztahu by patrně bylo možné dovodit, že poskytovatelem služeb je nájemce bytu a příjemcem podnájemce. Pokud jste s vyúčtováním nesouhlasili (zejména z důvodu nesprávných hodnot na měřácích tepla), postupovali jste zcela v souladu se zákonem, když jste proti vyúčtování podali námitky (reklamovali jej), se kterými je poskytovatel služeb povinen se vypořádat.

Co se týče vyúčtování na další rok, pak dovozuji, že váš dotaz patrně míří na stanovení výše záloh na úhradu nákladů na služby, které chce poskytovatel služeb pro další zúčtovací období upravit vzhledem ke skutečnosti, že předchozí nájemce (podnájemce) bytu měl výrazně vyšší spotřebu tepla než vy. Dle zákona platí, že poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby, přičemž jejich výši si s příjemcem služeb ujednají. Pakliže k takovému ujednání nedojde, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

V každém případě platí, že po skončení dalšího zúčtovacího období je poskytovatel služeb povinen Vám předložit vyúčtování, na základě kterého dojde k případnému vyrovnání přeplatků/nedoplatků na úhradách na služby. Nemusíte mít tedy obavy, že výsledná cena za služby bude ovlivněná případnými změnami v určení výše záloh.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Vyúčtování a změna legislativy

V bytě máme měřidla na topení, po několika letech nám byla v předloňském roce nainstalována měřidla nová, se satelitním snímačem. Nyní jsme obdrželi vyúčtování za loňský rok a zjistili jsme, že náklady na topení se počítají jinak, a my místo obvyklého přeplatku máme s přibližně stejnou spotřebou jako v minulých letech v podstatě ve stejné výši nedoplatek (rozdíl činí cca 4 tisíce Kč)! (Firma provádějící rozúčtování uvádí, že toto je provedeno v souladu s vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb., a nahradila vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb. Podíl příjemce služeb na vytápění k průměru v objektu = 0,50. Uživatel je korigován v korekci č. 1.) 1. Na nových měřidlech nám byla odečtena hodnota cca o 100 % vyšší než spotřeba za minulé roky (celé roky máme spotřebu přibližně stejnou – tedy poloviční - a to ve všech místnostech). Je to možné? (Ve vyúčtování je k výslednému počtu jednotek uvedeno: odečtená hodnota x UF (koef. výkonu otopného tělesa a dále koeficient pro polohu místnosti v objektu a ke světovým stranám)  = spotřební jednotky x koef. poloh = výsledné jednotky). 2. Náklady na otop jsou pak tvořeny spotřebními náklady (dle měřidel) + základními náklady (podle plochy bytu) + korekce spotřebních nákladů. Ve vyúčtování je uvedeno „ZN na otop 40 %“ a tyto náklady i korekce jsou nám účtovány i v sušárně, kde při odečtu je odečtená hodnota nulová. Dosud jsme za sušárnu neplatili (nikdy se tam netopilo), sušárna je společná pro 3 byty. Je tento postup správný? Opravdu se legislativa změnila natolik, že jsou možné takové rozdíly ve výsledné ceně vyúčtování? A jsou satelitní měřidla nějak jinak nastavená na odečet spotřebovaného tepla? Nevím, jak si vysvětlit 100% nárůst odečtené hodnoty oproti minulým rokům. Dále netušíme, jestli „nedoplácíme“ na to, že topíme málo? V několika posledních letech už se platila skutečná spotřeba. K čemu pak jsou měřidla v bytech? Nemělo by myslím hrát roli, že jsme byt cca v polovině loňského roku od družstva odkoupili do osobního vlastnictví? Rozdíl ve vyúčtování oproti minulým rokům je značný, platíme vysoké zálohy a poslední roky jsme končili s přeplatkem. Nejsme si jistí, jestli vzhledem ke změně legislativy je vyúčtování provedeno správně a jestli máme uplatnit reklamaci a také jak reklamovat odečtené hodnoty na měřidlech.

Odpověď – 1. část

Předně uvádím, že s ohledem na to, že neznám veškerá specifika daného případu, se ve své odpovědi budu řídit zákonnou úpravou vyúčtování a rozúčtování tepla obsaženou ve Vámi uvedeném zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Ke způsobu rozúčtování nákladů na vytápění uvádím, že dle uvedené vyhlášky č. 269/2015 Sb., která s účinností od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 372/2001 Sb., platí, že v rámci rozúčtování nákladů na vytápění je nutné rozlišovat dvě složky nákladů, a to základní, která činí 30–50 % a spotřební, přičemž poměr složek určí poskytovatel služeb (dle Vámi uvedených údajů půjde o bytové družstvo). Základní složka se mezi jednotlivé byty rozpočítává podle jejich podlahové plochy za užití koeficientů, které zohledňují umístění bytu v domě. Spotřební složka pak představuje skutečně spotřebovanou energii, jde tedy o údaj, který byl naměřen na měřidlech v každém z bytů.

Zároveň ale s účinností vyhlášky č. 269/2015 Sb., nově platí, že pokud se spotřební náklady na vytápění budou lišit od průměru zúčtovací jednotky (méně než 20 % nebo více než 100 %), budou náklady tomuto uživateli upraveny v souladu s pravidly uvedenými ve vyhlášce. Zúčtovací jednotkou je přitom dům, nebo jeho část, které mají společné odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla.

Odpověď – 2. část

Z vámi uvedených údajů vyplývá, že správcovská firma při rozúčtování nákladů na vytápění postupovala v souladu s vyhláškou, když základní složka zohledňující podlahovou plochu bytu a umístění bytu v rámci domu činí 40 % a spotřební složka odpovídající naměřeným hodnotám na měřidlech pak 60 %.

Pokud jste, jak uvádíte, během roku málo topili, je možné, že rozdíl v nákladech na vytápění vašeho bytu měl oproti průměru celé zúčtovací jednotky hodnotu více než o 20 % nižší, a v důsledku toho došlo k úpravě výpočtové metody a tedy k nárůstu celkových nákladů na vytápění za váš byt oproti loňskému roku. Tato korekce nákladů má obecně zabraňovat tomu, aby v rámci bytových domů některé byty doplácely na to, že v podstatě „dovytápí“ okolní byty, ve kterých se topí pouze minimálně.

Zároveň je možné, že oproti loňskému roku došlo ze strany vašeho poskytovatele služeb ke změně poměru mezi základní a spotřební složkou, což může též ovlivňovat celkovou výši nákladů na vytápění. Nelze také samozřejmě vyloučit, že nová měřidla měří přesněji, byť by tato skutečnost měla mít na celkovou výši nákladů spíše zanedbatelný dopad. Skutečnost, že jste byt v polovině roku odkoupili od bytového družstva, by skutečně neměla mít na vyúčtování a rozúčtování nákladů na vytápění žádný vliv.

V každém případě ale platí, že pokud máte jakékoliv pochybností o vyúčtování a jeho obsahu, máte jakožto příjemce služeb právo předložit poskytovateli služeb (bytovému družstvu) námitky proti vyúčtování, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Jakožto příjemci služeb Vám též náleží právo nahlédnout do podkladů k rozúčtování a vyúčtování, a to do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období. Poskytovatel služeb je pak povinen se s předloženými námitkami vypořádat a umožnit vám nahlédnout do veškerých podkladů k vyúčtování a rozúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Každý vchod našeho domu má jinou sazbu za teplo. Je to možné?

Bydlím v Brně v obecním bytě, teplo je od Brněnských tepláren. Na svých webových stránkách mají plátny ceník na sezonu 2016/2017. V našem případě dodávky měřené na patě domu – 667,92 Kč vč. DPH za 1 GJ. Když jsem dostala vyúčtováni, za 1 GJ tepla mám přes 730 Kč, ostatní moje známé, které bydlí v různých částech Brna, mají ve vyúčtováni cenu 1 GJ – 667,92 Kč. Může pronajímatel navýšit cenu? Náš dům má několik vchodů, a každý vchod má jinou cenu.

Odpověď – 1. část

Vzhledem ke skutečnosti, že mi nejsou známa veškerá specifika daného případu, budu se ve své odpovědi řídit zejména zákonnou úpravou vyúčtování a rozúčtování tepla a teplé vody obsaženou v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Úvodem si dovoluji zmínit, že dle výše uvedeného zákona č. 67/2013 Sb., je to vlastník bytu (dle vašich údajů jde o obec), kdo je povinen vám jakožto poskytovatel služeb předložit vyúčtování služeb obsahující všechny zákonné náležitosti, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (většinou tedy do 30. 4. každého roku).

V případě, že máte jakékoliv pochybností o vyúčtování a jeho obsahu, máte jakožto příjemce služeb právo podat proti vyúčtování námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Jakožto příjemci služeb vám též náleží právo nahlédnout do veškerých podkladů k rozúčtování a vyúčtování, a to do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Odpověď – 2. část

K samotnému způsobu rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody uvádím následující. V souladu s výše uvedenou vyhláškou č. 269/2015 Sb., platí, že při rozúčtování tepla je nutné rozlišovat dvě složky nákladů, a to základní, která činí 30 – 50 % a spotřební, přičemž poměr složek určí poskytovatel služeb. Základní složka se mezi jednotlivé byty rozpočítává podle jejich podlahové plochy za užití koeficientů, které zohledňují umístění bytu v domě. Spotřební složka pak představuje skutečně spotřebovanou energii – typicky jde o údaj, který se zjistí z měřidla instalovaného v každém bytě. Zároveň platí, že pokud se spotřební náklady na vytápění budou lišit od průměru zúčtovací jednotky (méně než 20 % nebo více než 100 %), budou náklady tomuto uživateli upraveny v souvislosti s pravidly uvedenými ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. Pro doplnění uvádím, že zúčtovací jednotkou je dům, nebo jeho část („vchod“), které mají společné odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla.

U rozúčtování teplé vody je situace o něco komplikovanější, neboť dochází k účtování jak samotné vody, tak tepla na její ohřev. Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody pak činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů. V případě, že by ve vaší zúčtovací jednotce nebyly instalovány vodoměry, probíhalo by rozúčtování odlišným způsobem, který předvídá vyhláška č. 269/2015 Sb.

Závěrem uvádím, že je možné, že vámi uvedené rozdíly v ceně za teplo spočívají právě v rozdělení složek nákladů na vytápění, které může být v každé zúčtovací jednotce odlišné, případně v odchylce výše spotřební složky nákladů na vytápění od průměru zúčtovací jednotky. V každém případě doporučuji, abyste se v případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností ohledně vyúčtování obrátila na Vašeho pronajímatele (obec).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Nedoplatek ve vyúčtování, přestože jsme poplatky platili správně

Byli jsme nájemci bytu, který jsme pronajímali a měli platnou smlouvu do 30. 11. 2016. Po skončení nám majitelka bytu napsala, že vyúčtování bude v květnu 2017. Za několik dní jsme dostali vyúčtování a měli nedoplatek přes 3 tisíce. Všechny poplatky jsme platili správně, a proto jsme okamžitě odpověděli, že nemusíme souhlasit s vyúčtování kvůli tomu, že stav je jiný, než kdy jsme skončili nájem bytu. Dostali jsme mail: Na základě nájemní smlouvy jsme Vám poskytli přehled vyúčtování, což jsme udělali. Pokud mate nějaké dotazy k naměřeným hodnotám, prosím kontaktujte firmu, která vyúčtování připravuje, a jejíž kontakt je na listě uveden." Chtěli bychom vědět, co musíme udělat (myslíme ze když jsme ne majiteli bytu, nemusíme kontaktovat s dodavateli). Podle smlouvy jsme všechny poplatky platili majitelům bytu.

Odpověď – 1. část

Vzhledem ke skutečnosti, že mi nejsou známy veškeré aspekty předmětného právního vztahu, budu ve své odpovědi vycházet ze zákonné úpravy vyúčtování služeb obsažené v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užívání bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Výše zmíněný zákon č. 67/2013 Sb., stanovuje poskytovateli služeb povinnost předložit vyúčtování služeb příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, přičemž zúčtovací období může být nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určuje poskytovatel služeb. Jak vyplývá z Vámi uvedených údajů, poskytovatelem služeb ve smyslu zákona je vůči Vám, jakožto příjemci služeb, pronajímatel (vlastník bytového domu, popř. bytové jednotky, kterou jste měli pronajatou).

V případě, že nesouhlasíte s obsahem předloženého vyúčtování služeb, máte, dle výše uvedeného zákona, právo proti tomuto vyúčtování podat námitky, a to přímo poskytovateli služeb (pronajímateli) do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Poskytovatel služeb je přitom povinen se s námitkami vypořádat do 30 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny. Jak tedy sami uvádíte, v dané věci nejste povinni se obracet přímo na správcovskou společnost (firmu), která vyúčtování připravuje, nýbrž na pronajímatele.

Odpověď – 2. část

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste pronajímateli ve lhůtě 30 dnů od předložení vyúčtování zaslali email, kde jste vyjádřili nesouhlas s vyúčtováním. Pro posouzení Vašich dalších možných kroků v dané věci je předně nutné vyhodnotit, zda tento email může být považován po obsahové a formální stránce za námitky proti vyúčtování ve smyslu zákona. Zákon sice výslovně neuvádí, jaké náležitosti a formu by měly námitky proti vyúčtování splňovat, dle mého názoru by však z námitek mělo být patrné alespoň obecné odůvodnění, proč s vyúčtováním nesouhlasíte.

Problematickým bodem by vzhledem k odeslání e-mailem bylo též prokázání doručení námitek pronajímateli v zákonné třicetidenní lhůtě. Na druhou stranu platí, že pokud pronajímatel na email ve třicetidenní lhůtě pro podání námitek reagoval, lze dovodit, že mu email byl doručen a s vašimi námitkami byl seznámen.

Pro doplnění uvádím, že zákon též stanoví pokuty pro případ, že poskytovatel služeb nesplní některou ze svých povinností (předložení vyúčtování v řádném termínu, vypořádání se s námitkami proti vyúčtování v řádném termínu), a to ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení, pokud není ujednáno jinak. Pakliže poskytovatel služeb odmítá, navzdory existujícímu porušení jeho povinnosti, uhradit tyto pokuty, je možné daný nárok vymáhat soudní cestou.

Závěrem lze doporučit, abyste se ve věci dalšího postupu obrátili na odbornou pomoc advokáta, který vám po bližším seznámení se s daným případem doporučí, jaké konkrétní kroky by bylo možné a vhodné podniknout.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Musí se vyúčtování korigovat pro všechny byty v domě, nebo jen pro příslušné SVJ?

Jsme jako jeden bytový dům napojeni na jeden uzel vytápění. Dům má 3 vchody - 3 SVJ (6 bytů/SVJ). Pro vyúčtování nákladů na vytápění slouží odečty ITN. Chci se zeptat, zda se podle novelizované vyhlášky 269/2015 Sb., kdy je přípustná odchylka od průměrné spotřeby -20 % +100 %, musí vyúčtování korigovat pro všechny byty v domě, nebo jen pro příslušné SVJ? Jedno SVJ argumentuje tím, že mezi stěnou mezi dvěma vedlejšími vchody je dilatační vzduchová mezera, tudíž přestup tepla a ovlivnění vedlejších bytů zde není, a vyúčtování se tím pádem vztahuje pouze na těchto 6 bytů v příslušném vchodě, ne na celý dům. 

Vzhledem ke skutečnosti, že neznám veškerá specifika předmětného případu, budu se ve své odpovědi řídit zákonnou úpravou vyúčtování a rozúčtování tepla a teplé vody obsažené v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Dle vyhlášky č.269/2015 Sb., platí, že zúčtovací jednotkou je dům nebo jeho část, popřípadě domy nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody. Limity rozdílů v nákladech na vytápění (- 20 % a + 100 %) se pak porovnávají oproti průměru celé zúčtovací jednotky.

Pakliže platí, že všechny vchody vašeho domu mají společné technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody, je dle zákona zúčtovací jednotkou celý dům a rozdíly v nákladech se budou porovnávat v rámci domu, nikoliv pro každý vchod (SVJ) zvlášť.

Co se týče dilatační vzduchové mezery, pak uvádím, že její existence sama o sobě nutně neznamená, že by předmětný vchod v domě měl být samostatnou zúčtovací jednotkou ve smyslu výše uvedené vyhlášky, když tato při vymezení zúčtovací jednotky obdobné aspekty nezohledňuje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

Co vše patří do vyúčtování služeb

Jak se mohu bránit, případně jaké mám možnosti. Mám nájemní smlouvu a bod 4 mluví o poplatcích: Cena za užívání bytové jednotky se sjednává dohodou obou stran a sestává ze tří částí: a) nájemné ve výši XX Kč měsíčně, b) internet ve výši XY Kč měsíčně, c) náklady za služby související s užíváním bytové jednotky, jimiž se rozumí náklady na dodávku tepla, elektrické energie, vodné - stočné a odvod odpadních vod, a to vše ve výši stanovené dodavateli služeb, přičemž záloha na tyto služby činí v době uzavření smlouvy při počtu 2 osob v bytě XX Kč měsíčně".
Smluvní strany jsou povinny si případný nedoplatek či přeplatek uhradit nejpozději do 15 dnů od obdržení ročního vyúčtování od dodavatelů služeb. Bydlím zde již druhý rok a konečně se mi podařilo získat vyúčtování. Ovšem s překvapením. Obdržel jsem pouze excelovskou tabulku, kde je rozespáno: elektřina [kWh], studená voda, voda pro TUV [m3], ohřev TUV, teplo [GJ], el. spol., správa, úklid, výtah, elektroměr, ostatní a k nim uvedená patřičná částka. Souhlasil jsem s prvními pěti, protože tak je uvedeno ve smlouvě. Pokud by to tak bylo, měl bych přeplatek 10 tisíc korun. Pokud bych měl hradit vše výše uvedené, jsem v nedoplatku 2000 korun. Měl tedy dotazy: Musím opravdu hradit tyto věci jako výtah, správu aj., když mám ve smlouvě uvedeno jinak? Mám právo na vymáhání 50 korun/den za prodlení nedodání podkladu za předloňský rok? Je majitel povinen mi dodat alespoň kopie od dodavatelů služeb? Pokud tak neučiní, jak se mohu bránit dál a jaké jsou moje možnosti?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu bytu a poskytování služeb spojených s užíváním bytu.

Dle ustanovení § 2247 občanského zákoníku obecně platí, že nájemce a pronajímatel si rozsah služeb mezi sebou ujednají v nájemní smlouvě nebo jiné dohodě. Pouze pro případ, že by k takové dohodě nedošlo, platí, že pronajímatel je povinen zajistit a nájemce poté zaplatit, tzv. nezbytné služby, které příkladmo občanský zákoník jmenuje a k nimž patří například též provoz a čištění komínů, provoz výtahu nebo odvoz komunálního odpadu.

Jestliže jste si tedy ujednali ve smlouvě určitý rozsah služeb, měl byste mít právo, aby Vám byly poskytovány pouze tyto služby a naopak pronajímatel povinnost Vám poskytování těchto služeb zajistit. V rámci vyúčtování následně máte povinnost hradit služby pouze v rozsahu jejich skutečného poskytnutí.

Na druhé straně, pokud některou ze služeb od pronajímatele využíváte nebo spotřebováváte, i když tak nebylo ujednáno v nájemní smlouvě, bylo by případně možné dospět k tomu, že jste se na úkor pronajímatele bezdůvodně obohatil a pronajímatel by Vám mohl tyto služby vyúčtovat z tohoto důvodu.

Co se týče pravidel a podmínek vyúčtování služeb při nájmu bytu, uplatní se obecně pravidla uvedená v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a dle kterého zejména platí, že poskytovatel služeb (pronajímatel) je povinen skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtovat a doručit příjemci služeb (nájemci) do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, které zpravidla končí dne 31. prosince příslušného roku.

Pokud tuto povinnost poskytovatel služeb nesplní, máte právo po něm požadovat Vámi zmiňovanou pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

Odpověď – 2. část

Co se týče povinnosti poskytovatele služeb doložit skutečnou výši, zákon o službách v ust. § 7 odst. 2 pouze uvádí, že vyúčtování služeb musí být uvedena skutečná výše nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřenými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná. Z toho důvodu by nemuselo být povinností poskytovatele služeb podklady ve smyslu kopií smluv či potvrzeních od dodavatelů služeb.

Na druhé straně však máte právo nahlížet do podkladů u poskytovatele služeb, které dokládají náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování. Pokud poskytovatele písemně požádáte, má povinnost Vám tyto podklady doložit nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak spočítat vyúčtování jen za část roku

Prosím o pomoc s výpočtem vyúčtování energií pro nájemníky za část minulého roku. Nájemníci bydleli v bytě od 1. 12. Tedy vyúčtování se jich týká pouze za jeden měsíc (1/12 roku). U poplatků za služby spojené s využíváním bytu (úklid, výtah apod.) nevidím problém, tak by to měla být ta 1/12. Co ale v případě TUV a topení, kdy se výsledná částka skládá z poměru základní spotřeby u TUV jako 40 % spotřebované celým domem, rozpočítané dle plochy bytu, a zbylých 60 % jako část spotřební dle stavu měřidla bytu. U vody jsou ty poměry potom 30 % základní a 70 % spotřební. Ve vyúčtování mám cenu za měrnou jednotku, kterou tedy použiji jako násobek pro výpočet té části spotřební. Hodnoty jejich spotřeby pouze za prosinec z měřáků znám, toto je asi celkem jasné. Jak mám ale vypočítat onu část základní spotřeby (40 %), rozpočítanou dle plochy bytu? Musím pro výpočet použít 1/12 z dané roční platby, která spadá na můj byt? Nájemci mají násobně vyšší spotřebu TUV a tepla, než jsem měl v předchozích měsících celého roku. Chápu, že mají jenom částečný vliv na onu celkovou spotřebu domu, jejich vyšší spotřeba se rozptýlí a u vody je to asi celkem jedno, spotřeba během roku se +/- nemění. Ale u topení, které u nich jen za ten jeden měsíc dělá 45 % roční spotřeby bytu, mi nepřijde pouhá 1/12 úplně spravedlivá. V prosinci je topná sezóna, takže za teplo určitě zaplatit musí, ale opravdu se vždy používá poměrná část roku? Co by se dělo, pokud by bydleli v bytě pouze v červnu, kdy se netopí, přece by neměli platit 1/12 toho, co připadá na základní spotřebu domu, když by se v daném období netopilo vůbec. Někde jsem četl, že v případě, že spotřeba tepla není měřená dle měřidla, má každý měsíc poměrnou část roku započítávanou pro teplo, která se má pro výpočet použít. U prosince to bylo 17 %. Nevím ale, jestli se to netýká pouze vyúčtování, kdy nejsou vůbec žádná měřidla. Jakým koeficientem tedy mám vynásobit jejich náklady na topení, za onu základní část? Jako 1/12, 17 % nebo 45 % z částky, která připadla na můj byt?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména pak informaci zda vám byly při změně příjemce služeb známy odečty naměřených hodnot na měřidlech, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy služeb.

Obecně je, dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, vaší povinností, jakožto poskytovatele služeb, vyúčtovat příjemci skutečnou výši nákladů na služby.

Jak správně uvádíte, u rozúčtování a následně vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům je situace poněkud složitější, neboť vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům a zákon o službách v tomto ohledu vychází jak ze složek skutečné spotřeby, tak ze složek pevně stanovených, tj. základních.

Jak uvádí ust. § 3 výše uvedené vyhlášky, u nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce si základní složku určuje poskytovatel služeb sám a jeho povinností je tuto služko rozdělit mezi své příjemce služeb dle poměru podlahové plochy. U teplé vody je situace poněkud komplikovanější, neboť dochází k účtování jak vody, tak tepla na jeho ohřev a základní složka Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.

Odpověď – 2. část

Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty naměřených hodnot měřidla k termínu změny, měl byste v souladu s ust. § 5 odst. 5 výše uvedené vyhlášky takovéto rozdělení:

·         spotřební složku nákladů na vytápění podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny; nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3 k vyhlášce, která stanovuje například, že za leden činí poměr 19 % a za Vámi zmiňovaný prosinec 17 %,

·         základní složku nákladů na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny příjemce služeb,

·         spotřební složku nákladů na poskytování teplé vody včetně nákladů na spotřebovanou vodu podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb a počtu dnů zúčtovacího období, v případě rozúčtování podle podlahové plochy jen podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb, nedohodnou-li se původní a nový příjemce služeb jinak,

·         základní složku nákladů na poskytování teplé vody podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb.

Jsou-li provedeny odečty měřidla, poskytovatel služeb má povinnost v souladu s ust. § 5 odst. 6 výše uvedené vyhlášky rozdělit náklady takto:

·         základní složku nákladů na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny příjemce služeb,

·         spotřební složku nákladů na vytápění v poměru součtů zjištěných přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,

·         základní složku nákladů na teplo na poskytování teplé vody podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového příjemce služeb,

·         spotřební složku nákladů na teplo na poskytování teplé vody a náklady na spotřebovanou vodu v poměru součtu náměrů bytových vodoměrů na teplou vodu, které připadají na původního a nového příjemce služeb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vyšší cena za služby a nedoplatky při vyúčtování

Na posledním vyúčtování služeb nás překvapily velké nedoplatky. Až teprve když jsme začali pátrat, kde a proč se vzaly, a ptali se správcovské firmy (bydlíme v nájemním bytě a pro majitele domu vše řeší správce), dostalo se nám rychlé odpovědi. Nedoplatky způsobila vyšší cena za komunální služby a úklid. Změnila se, byla vyměněna, firma zajišťující odvoz popelnic, i firma zajišťující úklid společných prostor v domě. Můj dotaz je následující: neměl by majitel domu, potažmo správcovská firma, nájemníky o takové změně informovat? Existuje nějaký předpis či nařízení, který by ukládal nájemníky s tímto seznámit? Zdá se mi nemyslitelné luštit to teprve posléze z vyúčtování služeb. A to ještě v případě, že si zvýšených cen ve stroze nadepsaných kolonkách komunální služby a úklid nájemník vůbec všimne. Navíc, k výměně popelářů a uklízečky došlo již před dvěma lety, právě na popud nájemníků, jelikož obě služby dlouhodobě nefungovaly, nájemníci s nimi nebyli spokojeni a několikrát toto urgovali. A možná ještě doplňující otázka, kromě toho, že jsme ani po dvou letech nedostali informaci o nových cenách, potažmo nových firmách, zajišťujících obě služby, nebyly změněny a upraveny ani výše záloh. Jinak řečeno, stále platíme původní ceny, zálohy jsou stanoveny podle nich, a skutečné náklady nájemníci srovnají a doplatí právě až díky vysokým nedoplatkům. Existuje i zde nějaký předpis či nařízení, který by ukládal úpravu výše záloh, respektive stanovil třeba o kolik procent, či v jaké výši, se nedoplatky mohou maximálně pohybovat? Přece jen jde o neměřené služby, nikoli kupříkladu o vodné a stočné, kde se náklady nedají předem odhadnout.

Dovolte, abych úvodem zmínil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených ve vaší nájemní smlouvě mohu na Váš dotaz odpovědět toliko obecně, a to především s odkazem na občanský zákoník, a zákon č. 67/2013 Sb.

Obecně platí, že nájemce je povinen platit pronajímateli sjednané nájemné a náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel. Těmito službami jsou tzv. nezbytné služby (voda, odvoz odpadních vod, teplo, odpad, osvětlení a úklid společných částí domu) a další služby dle dohody s nájemcem. Jakým způsobem se náklady na služby rozúčtují mezi jednotlivé nájemce, stanoví zákon č. 67/2013 Sb.

V případě, že nedojde k ujednání výše záloh, může ji stanovit pronajímatel jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby. Pronajímatel má pouze právo požadovat zálohy na služby, nejedná se o jeho zákonnou povinnost. Teoreticky je možné požadovat až zaplacení celkového vyúčtování, což je ovšem pro pronajímatele značně riskantní.

Bohužel žádný právní předpis pronajímateli výslovně nestanoví povinnost informovat nájemce o změně dodavatelů služeb. Vzhledem k tomu, že pronajímatel je povinen služby zajistit, je na jeho rozhodnutí, koho z dodavatelů osloví. Jestliže není povinnost pronajímatele informovat nájemce o změnách dodavatelů stanovena ve vaší nájemní smlouvě, ani v ní není výše nákladů na služby spojené s užíváním bytu blíže specifikována, pak se obávám, že s vyššími náklady nelze v tuto chvíli nic dělat, zvlášť jestliže byla změna dodavatelů služeb iniciována ostatními nájemníky.

Opačně by tomu bylo v případě, kdy Vaše nájemní smlouva přesně uvádí, že např. náklady na úklid jsou 100 Kč měsíčně. Pak by vyšší náklady měly jít k tíži pronajímatele a změnit by se mohly pouze po vaší vzájemné dohodě.

V současné chvíli se alespoň můžete pokusit s pronajímatelem domluvit na vyšších zálohách, aby na konečném vyúčtování nevznikl tak velký nedoplatek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Stále zvyšování poplatků

Při ročním vyúčtování plateb od pronajímatele jsme měli už podruhé po sobě zaúčtované poplatky za komíny (zálohy platíme), které nebyly vykázány v nákladech na dům. A už dva roky po sobě jsou poplatky třikrát vyšší, než byly v předchozích letech. Dám příklad. Náklady na dům: studená voda, pevné odpady, osvětlení, čistění komínů 0. Náklady 10 000 Kč pouze za mou jednotku čistění komínů 1650 Kč nezahrnuto v nákladech na dům, platba za vodu je 98 Kč, účtováno je 110 Kč. Nemohu se s nimi domluvit, poraďte, na koho se obrátit.

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, zejména znění nájemní smlouvy, budu se ve svojí odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou vyúčtování služeb.

Vyúčtování vámi uvedených služeb (čištění komínů, dodávka vody, apod.) se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 

V souladu se shora uvedeným zákonem je pronajímatel, který je vůči vám v postavení poskytovatele služeb, povinen vám předložit vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení daného zúčtovacího období. Ve vyúčtování přitom musí být uvedena skutečná výše nákladů na jednotlivé služby, stejně jako celková výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byl patrný případný rozdíl mezi těmito částkami ve vyúčtování.

Pokud bystě měla jakékoliv pochybnosti ohledně způsobu a obsahu vyúčtování, máte ze zákona právo předložit námitky proti vyúčtování, a to přímo poskytovateli služeb (pronajímateli) do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pronajímatel je pak povinen se s námitkami vypořádat do 30 dnů ode dne doručení námitek.

Zároveň máte v případě pochybností o správnosti vyúčtování, způsobených nedostatkem doložených podkladů, právo požádat o nahlédnutí do veškerých podkladů, ze kterých jsou patrné náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování a vyúčtování a způsob stanovení výše záloh za služby. Pokud byste o doložení těchto podkladů požádala, pak činí lhůta pro podání námitek 30 dnů ode dne doložení uvedených podkladů.

Pokud by pronajímatel odmítal splnit kteroukoliv ze svých výše uvedených povinností, případně byste měla nadále pochybnosti o správnosti a opodstatněnosti vyúčtování, mohla byste se v krajním případě domáhat ochrany i soudní cestou. Pro doplnění uvádím, že v případě, kdy pronajímatel kteroukoliv ze svých výše uvedených povinností v zákonné lhůtě nesplní, máte právo po něm požadovat pokutu za prodlení ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vyúčtování v sociálním bytě

Od října loňského roku bydlím v bytě, který jsem dostala od města, sociální byt, žiju sama s dvanáctiletým synem, přišlo mi vyúčtovaní, mám prý platit 5600 Kč, poctivě platím od začátku vše, nejsem neplatič, na bytovém družstvu mi tvrdí, že za ty tři měsíce loňského roku se mi nestihly našetřit peníze, náklady na teplo, atd. proto musím částku uhradit. Mimochodem, nikdo u mne nezapisoval odečty ani teplo, ani vodu, můžete mi prosím poradit?

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného případu, zejména znění nájemní smlouvy a stanov bytového družstva, budu se ve svojí odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou vyúčtování služeb.

Vyúčtování služeb se řídí zákonem č. 67/2013 Sb. Jestliže žijete v družstevním bytě, pak platí, že poskytovatelem služeb je vůči Vám v souladu s výše uvedeným zákonem pronajímatel bytu – nejčastěji vlastník (družstvo) nebo nájemce, pokud jste v bytě v podnájmu. Pronajímatel je povinen vám předkládat vyúčtování služeb vždy do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Zúčtovací období bývá většinou dvanáctiměsíční, družstvo (pronajímatel) je oprávněn určit počátek zúčtovacího období libovolně, typicky ale bývá stanoveno od 1. 1. do 31. 12. každého roku. Družstvo (pronajímatel) také rozhoduje o výši záloh na služby.

Pakliže jste se stala (pod)nájemcem bytu až od 1. 10. loňského roku a zúčtovací období máte stanoveno od 1. 1. do 31. 12. každého roku, měla by být při ročním vyúčtování tato skutečnost zohledněna. Pokud měla byt v nájmu zbývající část loňského roku jiná osoba a nebylo po skončení jejího nájmu provedeno „mimořádné“ vyúčtování, je nutné tuto skutečnost v ročním vyúčtování zohlednit a na případném nedoplatku byste se s největší pravděpodobností měla poměrně podílet s předchozím nájemcem.

Pokud byste měla jakékoliv pochybnosti ohledně způsobu a obsahu vyúčtování, máte ze zákona právo předložit poskytovateli služeb námitky proti vyúčtování do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Zároveň máte v případě pochybností o správnosti vyúčtování právo písemně požádat o nahlédnutí do veškerých podkladů, ze kterých jsou patrné náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování a vyúčtování a způsob stanovení výše záloh za služby, přičemž bytové družstvo je povinno Vám nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období veškeré výše uvedené dokumenty předložit. Nesplnění povinnosti poskytovatele služeb lze v krajním případě řešit soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Způsob hrazení záloh v rodinném domě

Měla bych dotaz na měsíční placení záloh v rodinném domě. Je nutné platit tyto zálohy a na konci roku doplácet peníze, které zálohy nepokryly, nebo je i jiný způsob, např. platit měsíčně přesně tolik, kolik spotřebujeme a na konci roku již nic nedoplácet? Nebo záleží na konkrétním dodavateli energií?

K vašemu dotazu uvádím, že problematika vyúčtování a způsob hrazení nákladů na dodávky energií je v obecné rovině upravena zejména zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Bližší podmínky hrazení plateb za dodávky energií a způsob jejich vyúčtování však závisí na konkrétních dodavatelích, resp. jejich ujednání s jednotlivými zákazníky.

Vámi uváděný postup, kdy jsou placeny pravidelné zálohy v průběhu roku, následně je na konci roku provedeno vyúčtování a stanoven přeplatek/nedoplatek podle reálné spotřeby a zároveň nová výše záloh na další zúčtovací období, je standardní a předvídá jej i výše uvedená vyhláška. V praxi má většina dodavatelů energií tyto podmínky nastavené velmi podobně a dodavatelé s největší pravděpodobností nebudou ochotni sjednat si např. provádění odečtů každý měsíc s tím, že by v důsledku toho nebyly hrazeny zálohové platby, ale pouze částky odpovídající fakticky odebrané energii.

Naopak je obvykle možné s dodavateli jednat o intervalu, ve kterém jsou hrazeny zálohy (měsíčně/čtvrtletně apod.), někteří dodavatelé též umožňují, aby si zákazníci kdykoliv během roku sami změnili výši hrazených záloh.

V každém případě platí, že pokud máte jakékoliv pochybnosti o způsobu hrazení záloh a jejich výši, je vhodné se obrátit na dodavatele energií a pokusit se o sjednání pro Vás příznivějších podmínek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Má bytové družstvo právo předat vyúčtování i třetí osobě - nájemníkovi?

Má bytové družstvo vedle povinnost předat vyúčtování záloh nájemci družstevního bytu právo předat toto vyúčtování i třetí osobě? Konkrétně podnájemníkovi družstevního bytu ?

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, zejména znění nájemní a podnájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z příslušné zákonné úpravy.

Jak sám uvádíte, bytové družstvo má jakožto poskytovatel služeb v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., povinnost předložit vyúčtování služeb příjemci služeb (nájemci bytu), na jakékoliv třetí osoby se tato jeho povinnost nevztahuje. Výše uvedený zákon mu zároveň ani nezakládá právo vyúčtování předkládat jakékoliv jiné osobě, než příjemci služeb.

Co se týče povinnosti předkládat vyúčtování podnájemci, dovoluji si uvést následující. Právní úprava podnájmu bytu je obecně velmi problematická a její výklad není do dnešní doby zcela vyjasněn, což platí i pro vyúčtování služeb. Dle mého názoru lze však i na režim podnájemního vztahu aplikovat zákon č. 67/2013 Sb., kdy ve vztahu k podnájemci je poskytovatelem služeb ve smyslu zákona nájemce bytu. V souladu s výše uvedeným je to tedy nájemce, kdo je povinen podnájemci předložit vyúčtování služeb, a podnájemce není oprávněn požadovat vyúčtování služeb od bytového družstva, nýbrž by se v této věci měl obrátit na nájemce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vyúčtování a tepelné čerpadlo

Můj problém nastal při obdržení vyúčtování za ústřední topení 2016. Při rekonstrukci bytové jednotky jsem se rozhodl pro tepelné čerpadlo z důvodů zvýšení komfortu bydlení. Na instalaci TČ jsem upozornil výbor SVJ, dostal svolení od všech spoluvlastníků, dodal vyjádření od stavebního úřadu, dále od hygienické stanice a provedl montáž na balkon. Stávající radiátory, které jsou umístěny v bytové jednotce, jsem vypnul - jen uzavřel termostatický kohout a zadělal sádrokartonovou deskou. Tímto jsem ještě izoloval bytovou jednotku, jelikož barák nemá tepelnou izolaci. Nedošlo k žádnému zásahu do topné soustavy. Bytová jednotka, ve které žijeme jako rodina, je stále obývaná a vnitřní teplota byla po celý rok udržovaná TČ cca na 23 stupňů. Takže k žádnému snížení komfortu sousedů nedošlo. Teď k problému: obdržel jsem vyúčtování topení za rok 2016 a tam byla má spotřeba vyčíslena na 245 spotřebovaných jednotek (což jsou asi společné prostory, kolmé trubky atd.. ), ale tato spotřeba byla vynásobena korekčním koeficientem 8,2, což zvedlo spotřebu na 2016 jednotek. Je mi jasné, že byl uplatněn koeficient z důvodu 0 na náměrech, ale já jsem měl zdroj tepla z jiného zdroje a nikoho jsem tím neomezoval ani nesnižoval komfort bydlení. Mám nějakou šanci na podání reklamace vyúčtováni? Pro představu: Bytová jednotka 57m2 v cihlovém domě energetický štítek D, byt v 1NP, podlaha nevytápěna, je tam chodba bez radiátoru. Na TČ jsem dostal od PRE speciální tarif DO56, mám revize i protokol od PRE o schválení, zapojení, takže prokazatelný zdroj tepla. Vyúčtování za rok 2015 - spotřebované jednotky 698, platba za topení včetně základní složky 6059 Kč (od 1. 4. 2015 do 31.12. 2015) od 1. 1. do 31.3. bylo účtováno dle podlahové plochy 9542 Kč celkem za rok 2015, platba 15 601 Kč, a to se jelo jen na ústřední topení - celá bytová jednotka. Vyúčtování za rok 2016 (od 1. 1 .2015 do 31. 12. 2015) spotřebované jednotky vynásobené koeficientem (8,2) 2016 spotřebovaných jednotek včetně základní složky, platba 15 001 Kč. A to už se jelo pouze na TČ. Tady jsou na radiátorech náměry 0 a počítají se pouze asi společné prostory a trubky proto 245 jednotek? Je to v pořádku, když mám náměr 0, a je mi počítáno 245 jednotek?

Předně dovolte, abych uvedl, že bez prostudování vašeho vyúčtování a stanov společenství, případně jiného dokumentu, ze kterého bych byl schopen vyčíst, v jakém poměru mají být ve Vašem domě rozděleny náklady na tzv. základní a spotřební složku tepla, nemohu jeho správnost jednoznačně vyvrátit či potvrdit. Na Váš dotaz tak mohu odpovědět toliko obecně, především ve smyslu vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Obecně platí, že celková spotřeba tepelné energie v domě se rozdělí na dvě části, již výše zmíněnou složku základní a složku spotřební. Složka základní tvoří 30 – 50 % z celkových nákladů. Základní složka se rozpočítá mezi jednotlivé vlastníky jednotek podle podlahové plochy jednotek za užití zmiňovaných koeficientů, které zohledňují umístění bytu v domě. Pro úplnost uvádím, že i v případě, že je ve Vašem bytě nainstalováno tepelné čerpadlo, na základní složce tepla jste povinen se podílet.

Druhou složkou je složka spotřební, která se mezi vlastníky jednotek rozdělí podle spotřeby naměřené pro jednotlivé byty. Domnívám se, že pokud jste měl za rok 2016 naměřenou spotřebu 0, na spotřební složku tepla byste neměl za Vaši jednotku platit nic, když si hradíte tepelné čerpadlo.

Uvedených 245 spotřebovaných jednotek může představovat podíl na základní složce tepla, případně podíl na vytápění společných částí domu, nicméně jakým způsobem dospěl poskytovatel služeb ve vyúčtování ke koeficientu 8,2, který se mi podle vámi uvedených informací zdá zcela nepřiměřený, mi bohužel bez prostudování souvisejících podkladů není známo. Výše nákladů na služby však vyvolává jisté pochybnosti a mám za to, že je namístě, abyste se obrátil na poskytovatele služeb s žádostí o vysvětlení či přímo s námitkami proti předloženému vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

 

Jak do vyúčtování zahrnout odvoz fekálií

Jsem majitelkou bytové jednotky v domě s dalšími třemi vlastníky. Nejsme SVJ. Správu domu si zajišťujeme sami, já byla pověřena prováděním ročního zúčtování služeb. V loňském roce jsem zahrnovala do zúčtování i odvoz fekálií v předchozím roce, které jsem rozúčtovala podle počtu osob v bytové jednotce. Setkala jsem se s nesouhlasem ostatních tří majitelů bytových jednotek a jsem tlačena k tomu, aby tato položka byla zahrnuta do plateb (nákladů) FOR. Domnívám se, že tento postup není správný. Vycházela jsem z platné legislativy.

Obecně lze říci, že pokud neexistuje nějaký vnitřní předpis (v případě SVJ to jsou stanovy), který by upravoval způsob, jakým mají být náklady na služby a správu domu a pozemku rozúčtovány, užije se zákonná úprava. Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty upravuje zákon č. 67/2013 Sb. Ten v ustanovení § 3 odst. 1 stanoví, že službou je mimo jiné odvoz odpadních vod a čištění jímek.

Není-li stanoveno jinak, např. dohodou vlastníků jednotek, rozúčtují se náklady na odvoz odpadních vod a čistění jímek v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, tj. počtu osob žijících v domě.

Váš postup bych tedy s ohledem na výše uvedené a za předpokladu, že nebylo dohodnuto jinak, považoval za správný.

Bohužel z vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá, co znamená zkratka „FOR“. Dovozuji však, že se jedná o tzv. „fond oprav“, tj. účelově zřízený fond na shromažďování prostředků, které mají být užity především na opravy či úpravy domu, jeho rekonstrukci apod. Mám za to, že náklady na odvoz odpadních vod nejsou náklady, které by měly být kryty čerpáním účelově vázaných prostředků.

Vzhledem k tomu, že neuvádíte, z jakého důvodu ostatní vlastníci se způsobem rozúčtování nesouhlasí, mohu k tomu odkázat pouze na výše uvedenou zákonnou úpravu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nacházíte se na stránkách bezplatné právní poradny Portálu o bydlení. Pokud chcete poslat dotaz či máte zájem o více informací, podrobnosti naleznete zde.

Chybí faktura vodárny, lze posunout datum vyúčtování?

Děláme vyúčtování nájmu k 30. 4. 2017 dle zákona. Ale je tu problém: vodárny vystavují komplexní fakturu až v květnu, proto nemůžeme vypočítat vyúčtování, tato fakturace schází. Lze termín posunout do 31. 5. 2017, kdy v rámci měsíce tato faktura dojde?

Jelikož neznám veškerá specifika vztahu mezi vámi (jakožto poskytovatelem služeb) a nájemcem (jakožto příjemcem služeb), včetně přesného znění nájemní smlouvy, mohu ve své odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy vyúčtování služeb, zakotvené zejména v zákoně č. 67/2013 Sb.

Jak správně uvádíte, dle § 7 uvedeného zákona je poskytovatel služeb povinen doručit vyúčtování služeb příjemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Obsahem vyúčtování by měla být skutečná výše nákladů na služby, včetně celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše rozdílů byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Zákon k této čtyřměsíční lhůtě nestanovuje žádnou odchylku, či jinou možnost uvedené ujednání například smluvně vyloučit či lhůtu prodloužit. Lze mít tak za to, že čtyřměsíční lhůta je neměnná a poskytovatel služeb je povinen ji dodržet vždy.

Pokud by z vaší strany k vyúčtování služeb, resp. jeho doručení nedošlo, příjemce služeb je oprávněn žádat po vás úhradu pokuty ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení, pokud nemáte dohodnutou nižší částku. Uplatnění této sankce však neplatí absolutně. Zákon počítá s tím, že poskytovatel služeb není povinen pokutu zaplatit, pokud by nebylo spravedlivé po něm dodržení lhůty požadovat. Z vámi uvedených skutečností bohužel není zcela jasné, zda by tato výjimka byla aplikovatelná též na Vaši situaci, zejména pak proto, že z vaší strany došlo k jinému způsobu rozúčtování dodávek vody, než jak předpokládá zákon (blíže v ust. § 5 odst. 2 písm. a) zákona).

Udělení výše uvedené pokuty je právem na straně příjemce služeb, a nikoliv jeho povinností. Nic vám nebrání se s nájemcem domluvit na tom, že žádnou takovou sankci požadovat nebude, případně mu tuto skutečnost kompenzovat jiným způsobem.

Pro případ dalšího vyúčtování vám však doporučuji sjednat si s vámi zmiňovanými vodárnami jiný způsob fakturování tak, abyste mohli řádně a včas splnit povinnost doručit vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Nepochopitelné vyúčtování nákladů na teplo za dobu rekonstrukce bytu

Koupila jsem byt, který jsem začala loni rekonstruovat. Teď mi přišlo vyúčtování tepla, kde bylo proúčtováno 70 % nákladů tepla na byt. Když jsem v květnu byt koupila, uzavřela jsem veškeré kohouty na topení. Pak začala rekonstrukce, kdy se muselo odpojit i topení. Sundávaly se radiátory. Toto nastalo někdy ke konci října, nikdo po mě nechtěl žádný doklad. Informovala jsem o tom člověka, který spravuje pro společenstvo topení. Myslela jsem, že udělá nějaký zápis či odečet, ale nestalo se tak. Pouze po telefonu sdělil, abychom sundali měřáky. Na měřácích byl úbytek cca po 1-1,5 dílku. Když byl odečet, pán mě informoval, že budou účtovat oněch 70 %. V dokladu o vyúčtování měli i jíní nájemnicí či majitelé 1-2 dílky úbytek a pochybuji o tom, že by platili 70 %. Nechala jsem udělat obezdívku obvodových zdí, což proběhlo v létě. A i v zimě bylo v bytě 19 °C. Chtěla bych se zeptat, zda je na toto nárok. Nebo čím se to řídí? Mohu se proti tomu odvolat?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména pak případné rozhodnutí poskytovatele služeb, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy služeb a rozúčtování nákladů na vytápění.

Rozúčtování nákladů na poskytování tepla upravuje zejména zákona č. 67/2013 Sb. a vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. Při rozúčtování tepla se celková spotřeba v domě rozdělí na dvě části. Složku spotřební a složku základní. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Z výše uvedené vyhlášky, která výše uvedená kritéria upřesňuje vyplývá, že základní složka činí 30–50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složka. Konkrétní výši základní složky určí poskytovatel služeb, což by ve Vašem případě mělo být společenství vlastníků jednotek.

Náklady na teplo je poté poskytovatel služeb (společenství vlastníků jednotek) povinen vyúčtovat ve smyslu ust. § 7, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pro případ, že budete mít pochybnosti o tom, že je vyúčtování provedeno v souladu se zákonem, jste dle uvedeného zákona oprávněna podat námitky nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vyúčtování po roce bydlení - je to možné?

Vlastníme krátkou dobu bytový dům. Zrekonstruovali jsme 2 byty a od 1. 10. 2016 jsme je začali pronajímat. Ovšem vzhledem k tomu, že se nájemníci nastěhovali přesně na začátek topné sezóny, vyšly měsíční náklady po vyúčtování velice vysoké. Proto bychom se s nimi rádi domluvili, že jim vyúčtování uděláme až ke 30. 9., tedy po roce bydlení. Je to ale vůbec možné ze zákona? Nebo musíme udělat vyúčtování už nyní po přijetí faktur od dodavatelů energií?

Dovolte, abych úvodem zmínil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených v nájemní smlouvě, kterou jste s vašimi nájemci uzavřela, mohu na váš dotaz odpovědět toliko obecně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Zákon č. 67/2013 Sb. stanoví, že poskytovatel služeb, tj. i pronajímatel, má povinnost provést vyúčtování záloh a nákladů na služby do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tj. za rok 2016 do 30. 4. 2017. Při nesplnění této povinnosti hrozí, že bude poskytovateli služeb ze strany nájemce vyúčtována pokuta za nesplnění povinnosti ve výši až 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Možnost modifikovat tuto povinnost zákon výslovně nepřipouští a je tak otázkou, zda by případná dohoda odchylující se od zákonné úpravy nebyla stižena absolutní neplatností pro její rozpor se zákonem.

Na druhou stranu se jedná o soukromoprávní úpravu, přičemž jednou ze základních zásad soukromého práva je autonomie vůle a s ní spojená smluvní volnost. Jestliže se na odchylné úpravě s nájemci dohodnete a dohoda bude odůvodněna příznivějším stavem pro nájemce jako slabší smluvní stranu, domnívám se, že by jí nemělo nic bránit. Dodávám, že problém nenastane, dokud jedna ze smluvních stran zvolenou úpravu nezpochybní. Doporučuji proto, abyste případnou dohodu uzavřeli písemně a uvedli v ní důvody pro úpravu odchylnou od zákona. Posouzení neplatnosti této dohody v případě sporu by záleželo na příslušném soudu.

Závěrem uvádím, že skutečnou spotřebu budou muset nájemci zaplatit tak či tak. Pokud jim v roce 2016 vznikl nedoplatek na službách, který nyní zaplatí, a za rok 2017 jim naopak vznikne přeplatek kvůli nižší spotřebě mimo topnou sezónu, který jim bude vrácen, nastane stejná situace jako by nastala v tom případě, kdy se spotřeba za jiné období zprůměruje.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Fond oprav, vyúčtování služeb a neochota vyúčtování předat

Dva roky jsem nájemcem bytu který je v soukromém vlastnictví a ve smlouvě mám stanoveno "Cena nájmu se v této smlouvě rozumí celková částka za měsíc, skládající se z výše sjednaného předmětu nájmu (níže bod 1.) a předpisu zálohy za služby na byt, vystavený SVJ (níže bod 2.) 1. Výše sjednaného nájmu předmětu nájmu činí 6000 Kč měsíčně 2. Záloha na služby SVJ Zikova 22 činí, dle platného předpisu k 2. 3. 2015, 3740 Kč. Roční záloha na služby SVJ podléhá zúčtování ze strany SVJ. Vykázaný celkový přeplatek záloh se nájemci vrací, nedoplatky nájemce doplatí." Žádné další náležitosti ohledně služeb ve smlouvě uvedeny nejsou, pouze to, že mám celkovou částku (nájem i služby dohromady) platit na bankovní účet pronajímatele. Nájemné jsem hradil řádně a v termínu dle smlouvy. Začátkem května jsem pronajímatele e-mailem vyzval k předložení vyúčtování za služby, aby případné přeplatky/nedoplatky mohly být zohledněny v dalším nájmu. Do poloviny června mi tvrdil, že mu vyúčtování ze strany SVJ ještě nepřišlo, následně tvrdil, že mu přišlo a přímo slíbil, že mi vyúčtování vypracuje "hned jak na to bude mít čas", v říjnu naopak začal tvrdit, že mi žádné vyúčtování služeb vypracovat nemusí a teprve v listopadu mi formou e-mailu sdělil údajnou částku přeplatku a nabídl mi, abych o tu částku poslal menší nájem. Dočetl jsem se, že bez řádně vypracovaného vyúčtování není přeplatek splatný, a jeho nabídku odmítl s tím, že stále žádám, aby vyúčtování služeb vypracoval, nadále odmítá. Se zástupkyní SVJ jsem mluvil a ta mi pouze sdělila, že ona mi kopie vyúčtování přeplatků předat nemůže, a musím tedy žádat pronajímatele. V první řadě bych se tedy chtěl zeptat, jak se v tomhle případě postupuje, má tedy pan pronajímatel povinnost mi vyúčtování služeb provést? A pokud ano, má pro mne cenu obrátit se s celou věcí na soud vzhledem k tomu, že i přes opakovanou výzvu nadále odmítá vyúčtování služeb vypracovat? Mohu žádat pokutu za to, že mi touhle formou zadržuje přeplatek za služby? Jen podotýkám, že veškerou komunikaci s pronajímatelem vedu formou e-mailu (e-mail na pronajímatele i na mne jakožto nájemce je přímo uveden v naší nájemní smlouvě a pronajímatel tuhle formu komunikace preferuje). Musím žádat ještě znovu písemně? Dále bych chtěl ještě upozornit, že předpis záloh na jednotlivé služby nebyl součástí nájemní smlouvy a pronajímatel mi jej dodal teprve nyní zpětně. Podle něj jsem také zjistil, že skutečná výše záloh za služby SVJ byla 2376 Kč nikoliv 3740 Kč, jak je uvedeno ve smlouvě, přičemž zbývajících 1364 Kč je fond oprav. Mám tedy právo žádat, aby byla částka odváděná na fond oprav také zohledněna ve vyúčtování k přeplatku? De facto tím chtít peníze odváděné na fond oprav zpátky? Pan pronajímatel se mě také rozhodl k 1. březnu vystěhovat (na základě vypršení nájemní smlouvy, kterou se rozhodl neprodloužit). Nové bydlení jsem si již našel, ale chtěl bych vědět, zdali mám šanci domoci se spravedlnosti u soudu.

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet z obecné zákonné úpravy pojednávající o nájmu bytu a službách ním souvisejících.

Nájemce je obecně v souladu s ust. § 2247 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinen vedle nájemného hradit sjednaná plnění spojená s užíváním bytu a s ním související služby, které je povinen zajistit pronajímatel. Vždy by se však mělo jednat o plnění nebo služby, které souvisejí s užíváním bytu dle nájemní smlouvy a výkonu práv nájemce v souvislosti s uspokojování bytových potřeb. V tomto ohledu mám za to, že příspěvek do fondu oprav by neměl být takovou službou nebo plněním a jeho úhradu by tedy pronajímatel neměl být oprávněn nájemci vyúčtovat.

Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanovuje zvláštní právní předpis, kterým by měl být zákon č. 67/2013 Sb. Ač zde není k okamžiku zpracování tohoto dotazu závazný právní výklad, že se bez dalšího uvedený zákon vztahuje na vztah nájemce a pronajímatele, odborná literatura prozatím dovozuje, že by tomu tak mělo být.

Jak plyne z vámi citované části nájemní smlouvy, ujednání o způsobu hrazení služeb není zcela jednoznačně smluvně zakotveno a v případě soudního spotu by mohlo působit výkladové problémy. Zejména pak není zcela jasné, zda se na Váš nájemní vztah bude vztahovat pouze uvedený předpis k 2. 3. 2015 nebo zda by měl pro výši služeb být rozhodný vždy aktuální předpis vystavený společenstvím vlastníků jednotek každý rok. V tomto ohledu si zejména dovoluji upozornit, že konečný a závazný výklad smlouvy by byl oprávněn učinit soud, a to s ohledem na to, jaká byla skutečná vůle smluvních stran při uzavření smlouvy.

Co se týče způsobu rozúčtování služeb, tak dle výše uvedeného zákona č. 67/2013 Sb. je poskytovatel služeb oprávněn po příjemci služeb požadovat placení záloh na úhradu nákladů na služby ve výši, kterou si ujednají.

Odpověď – 2. část

Pokud na příslušné zúčtovací období k takové dohodě nedojde, je poskytovatel služeb oprávněn v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona určit jednostranně měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

Co se týče následného vyúčtování, tak dle ust. § 7 zákona platí, že není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Ve vyúčtování poté musí být uvedena skutečná výše nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Jak plyne z vašeho dotazu, pronajímatel (tedy poskytovatel služeb) je prokazatelně v prodlení se splněním této povinnosti, což vás opravňuje mimo jiné požadovat po pronajímateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 Kč za každý den prodlení. S ohledem na to, že se jedná o povinnost pronajímatele plynoucí ze zákona, bylo by možné se domáhat u příslušného soudu, aby tuto povinnost splnil. Pokud ze strany pronajímatele tato povinnost splněna nebyla a Vy jste ho již prokazatelně ke splnění vyzval, není třeba vyzývat dále.

Závěrem si však dovoluji upozornit, že pronajímatel by v případě nájmu bytu měl být ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek v postavení příjemce služeb a společenství a není zpravidla možné, aby provedl vyúčtování dříve, než dojde k jeho předchozímu vyúčtování ze strany společenství vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vyúčtování - bývalí nájemníci mi vyhrožují

Jsem vlastníkem bytu, který pronajímám. Bydleli u mě nájemci, kteří měli platnou smlouvu od 1. 5. 2014 -1. 5. 2015. Po skončení bylo mnou vystaveno vyúčtování. Počáteční stavy, konečné stavy, cena za jednotku, celková cena za spotřebu energií a uhrazené zálohy. Stavy jsou stejné jako na smlouvě. Nedoplatek měli přes 10 tisíc, ten uhradili bez jakýchkoliv výhrad. Nyní po víc jak roce a půl mě nařkli, že jsem je tenkrát okradl, i když vyúčtování je naprosto přehledné a jasné. Pročítal jsem si články na toto téma na internetu, ale vím, jak to bývá občas na internetu s dezinformacemi, tak radši píši. Dočetl jsem se, že nájemci měli možnost podat písemnou reklamaci do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování. Do dnešního dne tak neučinili a jen mi vyhrožují. Prosím vás o radu, jestli jsem v právu, a jestli mají i po tak dlouhé době nárok mě s tímto nějak obtěžovat a já to musím řešit.

Dovolte, abych předem uvedl, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených v nájemní smlouvě, kterou jste s nájemníky uzavřel, mohu na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zejména ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Obecně platí, že poskytovatel služeb, ve vašem případě Vy jako pronajímatel, má povinnost vyhotovit vyúčtování služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (kalendářní rok). To platí i v případě, že nájem skončí během zúčtovacího období, nedohodne-li se s nájemcem jinak.

Ve vyúčtování musí poskytovatel uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh na služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Příjemce služeb (nájemce) může ke způsobu a obsahu vyúčtování předložit poskytovateli služeb (pronajímateli) případné námitky, a to neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Z uvedeného vyplývá, že vyúčtování služeb při skončení nájmu v květnu 2015 mělo být nájemcům předloženo po skončení zúčtovacího období, tj. nejpozději do 30. 4. 2016, pokud jste se nedohodli jinak. Jestliže byla dohoda taková, že se vyúčtování provede ihned po skončení nájmu, měli nájemci třicetidenní lhůtu pro uplatnění námitek proti předloženému vyúčtování a ta jim pravděpodobně již uplynula. Vzhledem k tomu, že nájemci nedoplatek zaplatili, aniž by jej jakkoli rozporovali, domnívám se, že se zpětně mohou nesprávnosti vyúčtování domáhat jen se značnými obtížemi. Nicméně záleží na dalších skutkových okolnostech. Právní posouzení pak eventuálně náleží příslušném soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Platba elektřiny i po prodeji bytu

Moje matka 23. 12. 2016 prodala byt, ve kterém měla smlouvu na dobu neurčitou na dodávku elektřiny a bytu. Nový majitel nechtěl mít smlouvu u ČEZ, tedy smlouvu bylo nutné ukončit. Na ČEZu byla 4.1.,  a jelikož platí výpovědní lhůta, dodávka bude ukončena až 13. 2. 2017. Rozumíme tomu správně tak, že veškerou spotřeba elektřiny a plynu nového nájemníka do 13. 2. budeme platit my? 

Dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že bez konkrétní znalosti relevantních podkladů, a sice kupní smlouvy na byt a smlouvy s dodavatelem energií, mohu na váš dotaz odpovědět pouze v obecné rovině.

Při převodu vlastnického práva k bytu by mělo být v kupní smlouvě pamatováno i na úpravu povinností souvisejících s užíváním bytu, tj. mimo jiné povinnost převést/ukončit smlouvu s dodavateli energií apod. Kupní smlouva by v ideálním případě měla ošetřit i mezidobí od převodu vlastnického práva do změny těchto smluv, tedy kdo a jakým způsobem hradí náklady spojené s užíváním bytu do převedení/skončení smluv s dodavatelem. Nejlépe tak, aby se kupující zavázal např. pod smluvní pokutou uhradit zálohy na energie či vyúčtování energií za dobu od nabytí vlastnického práva k bytu.

Dodavatel bude vždy cenu energií požadovat po tom, s kým má uzavřenou smlouvu o dodávkách. Změna vlastníka bytu, do kterého energie dodává, jej příliš nezajímá. Do skončení smlouvy s dodavatelem jste skutečně povinni hradit náklady na energie vy, a to i v případě, že dle kupní smlouvy má tuto povinnost kupující (částky zaplacené dodavateli energií lze z titulu kupní smlouvy po kupujícím požadovat zpět, včetně případné smluvní pokuty).

I v případě, že kupní smlouva na povinnost kupujícího platit dodavateli energií nepamatuje, je možné po kupujícím požadovat částku odpovídající tomu, co bylo na energie jím spotřebované zaplaceno. Jinak může dojít k bezdůvodnému obohacení nového vlastníka (platíte něco, z čeho má nový vlastník užitek).

V obou případech však doporučuji poznamenat při předání bytu do předávacího protokolu stavy měřidel, aby bylo možné vynaložené náklady zpětně dopočítat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Vlastník bytové jednotky nás osočil, že ho okrádáme ve vyúčtování nákladů

Při převzetí SVJ jsem zjistil, že v 7. patře v bytě 1+1 jsou instalována plynová topidla. Jedná se o osmipatrový panelák. V loňském roce jsme účtovali poměrnou část nákladů a vlastník nás osočil, že ji okrádáme, protože ona platí xxxx Kč za plyn. Problém je v tom, že bytem ve všech místnostech vedou vertikální stupačky a byt je tedy dostatečně vytápěn těmito. Navíc je umístěn uprostřed. Snažil jsem se jí vysvětlit, že naopak ona okrádá už více než 35 let ostatní, ale stále trvá na tom, že když byli pod BD, tak nic neplatila, protože dům má vlastní DPS a je vytápěn dálkově. Pátral jsem tedy po skutečnosti a opravdu má platné stavební povolení, manžel byl technik plynárny, takže jak je vidět, všechno šlo. Aspoň jsme jí donutil, že si nechala udělat revizi na topidla (i když vím, že na to nemám právo). Další problém nastal s přijetím NOZ, kdy vlastníci bydlící nad jejím bytem, si stěžují v souladu s § 1013, že jsou obtěžováni zplodinami topidel a žádají nápravu. Poradíte mi, jak toto řešit?

K první části vašeho dotazu mohu obecně ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a prováděcí vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, uvést následující.

Při rozúčtování tepla se celková spotřeba v domě rozdělí na dvě části. Složku spotřební a složku základní. Konkrétní poměr mezi složkami určí stanovy SVJ. Z vyhlášky vyplývá, že základní složka činí 30–50 %. Tato část nákladů se mezi jednotlivé vlastníky rozdělí poměrně vzhledem k podlahové ploše jejich bytů. Spotřební složka se pak mezi vlastníky rozdělí vzhledem k jejich skutečně naměřené spotřebě.

I když v jednom z bytů nejsou otopná tělesa (radiátory), ale vedou jím jen stoupačky, není sporu o tom, že teplo spotřebované v domě vlastník tohoto bytu alespoň částečně užívá. Topí-li se v bytech kolem dotčeného bytu, může pak vlastník bytu s plynovým vytápěním topit o to méně. Navíc, prochází-li bytem stoupačky, vydávají také určité množství tepla.

Vyhláška pro rozúčtování nákladů počítá s rozdílným umístěním bytů a rovněž s tím, že ne všechny místnosti mají otopné těleso. Přílohy vyhlášky stanoví koeficienty pro modifikaci nákladů na teplo právě vzhledem k těmto zvláštnostem. Způsob výpočtu je poměrně složitý, avšak mají v něm být zohledněna i výše uvedená specifika.

Lze uzavřít, že vlastník předmětného bytu se má alespoň částečně na rozúčtování tepla podílet (minimálně základní složka), a to i s přihlédnutím k tomu, že je nutné vytápět rovněž společné prostory, které beze sporu užívá. Neplatí-li alespoň část nákladů na vytápění, bezdůvodně se obohacuje na úkor ostatních vlastníků.

Odpověď 2. část:

K druhé části vašeho dotazu pak mohu uvést následující. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem správy domu a pozemku. Statutárním orgánem SVJ je výbor nebo předseda SVJ. Právem ani povinností statutárního oránu SVJ není řešit vzájemné spory mezi jednotlivými vlastníky jednotek, a to zejména ne v případě, kdy vlastníci nejednají nikterak protiprávně. Má-li vlastník jednotky v bytě plynová topidla v souladu s dokumentací o povolení stavby a topidla prošla potřebnými revizemi, nemůžete mu vy ani SVJ zakázat plynová topidla používat.

Stěžují-li si sousedé na imise (zplodiny z plynového vytápění), umožňuje jim občanský zákoník a občanský soudní řád, aby podali tzv. sousedskou žalobu, kterou se budou domáhat, aby se vlastník bytu pod nimi zdržel toho, co imise způsobuje. Je pak na uvážení soudu a provedeném dokazování, jak daný skutkový stav posoudí. Vy jako předseda SVJ nemůžete žádného vlastníka nutit k tomu, aby plynové vytápění nahradil společným ústředním vytápěním, zvláště v případě, kdy toto bylo zřízeno v souladu se zákonem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Vyúčtování energií včetně opravy pračky

V období od 9. 9. 2014 do 20. 9. 2015 jsem byl v podnájmu v bytě, nyní mi od majitelky přišlo e-mailem upozornění, že je tam nedoplatek. Součástí bylo i vyúčtování opravy pračky. Bez jakékoli faktury. Při předávání bytu byla o stavu pračky informována a ústně mi sdělila, že o nic nejde, ani do předávacího protokolu se nic o tom nezapsalo. Má po mě právo po takové době vymáhat platbu za opravu pračky i energií? 

Mnohá práva a povinnosti podnájemce a nájemce, který podnájemci byt dává k užívání, nejsou v zákoně č. 89/2012 Sb., přímo řešena a zohledněna. S ohledem na tuto skutečnost by pro právní povahu podnájmu měl být rozhodný především text podnájemní smlouvy. Upozorňuji však, že soudní praxe není v přístupu k podnájemci prozatím zcela ujednocená a závěry uvedené v této odpovědi se tedy mohou postupem času lehce měnit, jak se soudní praxe ve věcech podnájmů bude průběžně vyvíjet.

Pokud by ve vaší smlouvě bylo například uvedeno, že jste povinen vedle podnájemného hradit služby dle rozúčtování služeb v mezích a za podmínek zákona č. 67/2013 Sb., byl byste zároveň povinen tuto povinnost dodržet a náklady za služby hradit. V tomto ohledu zpravidla uživatel bytu platí zálohy na služby, přičemž po skončení zúčtovacího období dojde k vyúčtování všech skutečných nákladů za služby a vyúčtování oproti zaplaceným zálohám. Vaše povinnost by se měla vztahovat pouze na úhradu za skutečnou výši poskytovaných služeb. S ohledem na to bych vám předně doporučil obrátit se přímo na nájemce, tj. osobu, která Vám byt podnajala, aby vám oprávněnost částky doložila co do důvodu a výše.

Obdobně v ustanoveních občanského zákoníku o podnájmu chybí ujednání o odpovědnosti za údržbu prostory a věci v podnájmu, včetně ujednání o běžné údržbě, drobných opravách a úhradách s tím souvisejících. Pokud by vaše smlouva odkazovala na drobné opravy dle nájmu, mohlo by se na toto posouzení vztahovat nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které upravuje věcný a nákladový rozsah úhrad.

Dle § 5 výše uvedeného nařízení byste byl nejspíše stále povinen hradit opravu této pračky, neboť dle dotčeného ustanovení se za drobné opravy považují také opravy vybavení bytu a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Obdobně, jak jsem uvedl výše, bych vám doporučil vyžádat si od nájemce, aby vám výši opravy doložil co do důvodu a výše.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Reklamace vyúčtování bez odezvy. Co dělat?

Bydlím v nájemním bytě a vyúčtování za rok 2015 jsem obdržela až v září 2016. Chápu, že mohu požadovat pokutu za pozdní dodání 50 Kč/den, ale co dělat v případě, že jsem vyúčtování písemně, včas a doporučeným dopisem reklamovala, protože jeho výše mého nedoplatku byla nehorázná, a navíc tam byly faktické chyby, ale v zákonné lhůtě pro reklamaci se mi nikdo neozval, neodpověděl, nereagují? Jak postupovat dál?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy rozúčtování služeb.

Pokud máte za to, že ze strany poskytovatele služeb, tj. vlastníka jednotky dle § 2 písm. a) zákona č. 67/2013 Sb., nedošlo k vyúčtování služeb v souladu se zákonem a Vaší nájemní smlouvou, nejste v takovém případě povinna platit částku, která přesahuje skutečnou výši nákladů za služby. Pokud by poskytovatel služeb tuto částku požadoval, případně by si ji již zaúčtoval, jednalo by se nejspíše o bezdůvodné obohacení na jeho straně dle ust. § 2991 občanského zákoníku. V takovém případě poté můžete po poskytovateli částku vymáhat z titulu vydání bezdůvodného obohacení.

Co se týče dalšího postupu, předně bych vám doporučil ověřit si, zda skutečně došlo ze strany poskytovatele k pochybení ve vyúčtování. Ověřit si tyto údaje můžete na základě vašeho práva nahlížet do podkladů k vyúčtování. Poskytovatel je povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit vám na vaši písemnou žádost náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit pořízení kopie podkladů. Pokud by tuto povinnost poskytovatel nesplnil, dostal by se do prodlení se svojí další nepeněžitou povinností, což by Vás opravňovalo k vymáhání další pokuty ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Vaší povinností by dle zákona č. 67/2013 Sb. mělo být pouze toliko hradit skutečnou výši nákladů v souladu s pravidly rozúčtování sjednanými s poskytovatelem nebo stanovenými zákonem. Pokud po vás tedy bude poskytovatel požadovat vyšší úhradu za služby, nejste povinna mu zaplatit částku přesahující skutečnou výši nákladů za služby, případně po něm požadovat vrácení přeplatku. Pokud by na druhé straně poskytovatel požadoval částku nižší, mělo by vaší povinností být doplatit zbývající úhradu do skutečné výše nákladů za služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Můžeme rozúčtovávat teplo 50 % dle plochy a 50 % dle spotřeby, nebo musíme nějakým způsobem zohlednit polohu bytu?

Jsme SVJ s cca 16 byty, dům má společnou kotelnu, každý byt má své měřidlo na teplo a teplou vodu. Doposud jsme teplou vodu rozúčtovávali na vodné dle spotřeby a ohřev vody: 70 % dle spotřeby a 30 % dle plochy. Předpokládám, že toto se dle nového předpisu 269/2015 Sb. nemění. Ale teplo jsme doposud vyúčtovávali dle spotřeby každého bytu, a tady předpokládáme, že tomu tak dále nemůže být. Zajímá mne proto, zda můžeme rozúčtovávat teplo takto: 50 % dle plochy a 50 % dle spotřeby a zda musíme nějakým způsobem zohlednit polohu bytu, pokud ano, tak prosím jakým? Na radiátorech v bytech nejsou instalovaná měřidla, myslíte, že by to mohl být do budoucna problém?

Odpověď část 1:

S odkazem na zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve spojení s vámi zmíněnou vyhlášku č. 269/2015 Sb. můžeme k první části Vašeho dotazu uvést, že vámi popsaný způsob vyúčtování nákladů na vodu a ohřev vody odpovídá postupu dle této vyhlášky. Voda se vyúčtuje podle skutečné spotřeby a náklady na teplo spotřebované na ohřev vody se pro účely vyúčtování, jak uvádíte, rozdělí na dvě části, a sice složku základní, tj. 30 %, a složku spotřební, tj. 70 %. Základní složka se určí podle podlahové plochy jednotek, spotřební složka podle skutečné naměřené spotřeby.

Obdobně se nově postupuje také při vyúčtování nákladů na teplo. Celkové náklady na tepelnou energii se rozdělí na dvě části - složku základní a složku spotřební. Základní složka nákladů představuje 30–50 % z celkové spotřeby tepelné energie, spotřební složka nákladů pak zbývající část. Konkrétní poměr určí poskytovatel služeb. Poskytovatelem služeb je a) vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo b) společenství vlastníků jednotek.

Vámi navrhovaný způsob rozdělení složek (50 % a 50 %) je tedy teoreticky možný, avšak upozorňujeme, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Jinak by bylo nutné poměr upravit.

Odpověď část 2:

Ke způsobu výpočtu nákladů na vytápění a k vašemu dotazu stran zohlednění polohy bytu doplňujeme, že umístění bytu jako takové není směrodatné, primárně je nutné brát do úvahy jinou skutečnost, a sice zda jsou v místnostech v bytě otopná tělesa, nebo nikoli, až následně záleží na tom, kde v domě se místnost nachází.

Platí, že základní složka nákladů na vytápění se rozdělí mezi vlastníky jednotek poměrně s ohledem na tzv. započitatelnou podlahovou plochu jednotek, nikoli pouze na podlahovou plochu jednotek, ve vztahu k celkové započitatelné podlahové ploše domu, nikoli jen celkové podlahové ploše domu. Započitatelnou podlahovou plochou jednotky se pak rozumí součet podlahové plochy místností vynásobených příslušnými koeficienty specifikovanými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

Každá místnost v bytě má odlišný koeficient v návaznosti na to, zda je v ní umístěno otopné těleso, nebo ne. Místnost s otopným tělesem má koeficient 1, místnost bez otopného tělesa pak různý právě v závislosti na umístění této nepřímo vytápěné místnosti. Např. pro nepřímo vytápěnou místnost sousedící s vytápěnou místností jednou stěnou je stanoven koeficient 0,1 a pro nepřímo vytápěnou místnost sousedící s vytápěnou místností třemi stěnami koeficient 0,35. V podrobnostech k tomu odkazujeme na vyhlášku č. 269/2015 a její přílohy, eventuálně na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce č. 269/2015 Sb.

K umístění měřidel závěrem uvádíme, že by s jejich umístěním jinde, než přímo na radiátoru, tj. na rozvodu tepla, neměl být problém. Má-li každý byt své měřidlo, nemělo by být nutné instalovat další.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vytápění sušáren

V domě máme 2 sušárny, které se vytápějí podle potřeby. Na schůzi samosprávy předseda tvrdil, že musíme osadit radiátory v sušárnách měřiči tepla, a že někdo z nájemníků si musí sušárny nechat napsat na sebe a hradit náklady za vytápění a rozpočítávat je mezi uživatele. Sušárny jsou minimálně využívané a předseda si nechal odsouhlasit, že sušárny se vytápět nebudou, protože on sušárny nevyužívá. Mám za to, že sušárny jsou společné prostory pro všechny, a jestli je využívají, je každého věc. Není mě ani jasné, jak by se náklady měřily, když jsou sušárny vytápěny v součtu cca 15 dní v měsíci. Podle mých výpočtů by náklad na topení činil max 4 Kč na byt měsíčně. (Počítáno dle nákladů na topení za rok 2015 a výpočet dle součtu výkonů radiátorů v celém domě a radiátorů v sušárně.) Nikde jsem nevyčetl, že by radiátory ve společných prostorách měly být osazeny měřiči tepla. Podal jsem proti rozhodnutí protest z důvodu nedodržení stanov SBD o termínu oznámení o schůzi (dle stanov min. 8 dní předem a skutečnost 2) a na schůzi jsem nebyl spolu s dalšími, kteří jsou na této věci zainteresováni. Na představenstvu SBD jsem neuspěl, zřejmě z důvodu, že náš předseda je členem představenstva.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, zejména pak přesné znění stanov vašeho bytového družstva a konkrétní text nájemní smlouvy, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy nájmu družstevního bytu.

V případě bytových družstev bývá družstvo zpravidla výlučným vlastníkem celého bytového domu, tedy bytů i dalších částí domu a v souladu se svými stanovami a nájemními smlouvami s členy družstva tyto prostory poskytuje k užívání svým členům. Na rozdíl od vytápění bytů, které je družstvo dle § 2247 občanského zákoníku povinno zajistit ze zákona, o společných částech domu toto pravidlo obecně neplatí. Vytápění dalších místností, vč. sušárny, by tak bylo na uvážení družstva, tedy představenstvu nebo členské schůzi.

Pokud Vaše družstvo již rozhodlo, případně pokud vaše stanovy obsahují ujednání o tom, že je družstvo povinno zajistit vytápění nebo provoz sušárny pro účely sušení, bylo by možné se na představenstvu družstva domáhat, aby družstvo tuto povinnost plnilo bez dalšího.

Otázku používání sušárny může dále zohledňovat též vaše nájemní smlouva. Pokud by v této smlouvě bylo uvedeno, že se pronajímatel (tedy družstvo) zavazuje poskytnout vám sušárnu pro sušení, bylo by možné se na družstvu jakožto pronajímateli domáhat, aby tuto svoji povinnost z nájemní smlouvy plnil. V takovém případě by pak náklady na vytápění měly být rozúčtovány v souladu a za podmínek uvedených v zákoně č. 67/2013 Sb.

Co se týče otázky tzv. přepisu sušárny na některého ze členů, tedy zřejmě aby jednotliví členové zajišťovali dodávku tepla do této sušárny, tuto povinnost by obecně měla stanovit nájemní smlouva. Pokud tak vaše nájemní smlouva neobsahuje žádné takové ustanovení, k převedení povinnosti by mohlo dojít na základě vámi podepsaného dodatku k nájemní smlouvě nebo nové nájemní smlouvy. V opačném případě by povinnost hradit dodávku tepla měla dopadat výlučně na družstvo jako celek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mám právo žádat odečet vody z mého vodoměru v bytě, přestože to majitel ignoruje?

Žiji v podnájmu v domě s 10 byty, kde v ani v jednom bytě nežijí majitelé domu. Za rok 2015 jsme platili 500 Kč měsíčně zálohy za studenou vodu (ohřev kotlem) a bez problémů jsme se do záloh vešli. Za rok 2016 nám přišlo vyúčtování s nedoplatkem 8000 Kč za studenou vodu, což znamená celkovou spotřebu 14 000 Kč za studenou vodu za rok 2016. Je to v podstatě cca o 130 procent skokový nárůst, než v předešlém roce 2015. Spotřeba vody pak vychází na 13,7 metru krychlových vody měsíčně. V podstatě to vychází, že si každý byt natočí denně 4 plné vany vody. Všechny byty mají nainstalované vodoměry, avšak žádost o používání vodoměrů pro odečet vody v každém bytu zvlášť majitelé zamítají a tvrdí, že jeden byt v domě vodoměr používat nechce, a tudíž studená voda se bude stále účtovávat podílem dle počtu bytů a osob v každém z nich. Prý stačí aby jeden byt nesouhlasil. Také nám nejdříve tvrdili, že dlužíme peníze přímo společnosti Ynert, která provozuje hlavní vodoměr v domě, a to byl důvod, abychom částku uhradili neprodleně, nyní však tvrdí, že peníze dlužíme jim. Tato informace není důležitá, ale majitelé před námi evidentně něco tají. Nechtějí s námi komunikovat na téma, abychom pro příští rok podobné situaci zamezili. Poslali do domu instalatéra, který údajně nenašel žádnou závadu. Žádný protokol jsme neviděli. Má otázka zní, mám-li v bytě nainstalovaný vodoměr stejně tak jako ostatní byty, mám právo žádat odečet vody z mého vodoměru nebo budu muset příští rok doplácet třeba 50 000 Kč, když to někdo opravdu protočí? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy.

Co se týče spotřeby studené vody určené pro ohřev teplé vody, způsob jejího rozúčtování stanovuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Ustanovení § 6 odst. 4 tohoto zákona pak stanovuje, že pokud příjemce služeb (tedy nájemce bytu nebo vlastník jednotky) neumožní instalaci vodoměrů, neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konkrétního příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2. Pokud je tak pro Vaši bytovou jednotku vodoměr řádně nainstalován a umožňujete jeho odečet, neměla by na Vás dopadat hodnota určená průměrem.

Pokud budete mít jakékoliv výhrady ke způsobu rozúčtování služeb a jejich následnému vyúčtování, máte právo podat dle § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. námitky proti vyúčtování nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pokud máte navíc pochybnosti o správnosti postupu, máte právo dle § 8 výše uvedeného zákona nahlížet do podkladů a pořizovat si z nich kopie.

Nad rámec výše uvedeného si Vás však také dovoluji upozornit na skutečnost, že na Vás mohou případně dopadat též zcela odlišná pravidla pro rozúčtování spotřeby studené vody. Výše uvedený postup se totiž dle § 5 výše uvedeného zákona použije pouze u těch poskytovatelů služeb, u nichž nedošlo k ujednání, nejméně s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě o jiném způsobu a pravidlech rozúčtování služeb. Pokud zde takové ujednání je, dopadají na Vás pravidla takto dohodnutá.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Software kaluluje spotřebu energií. Jaké údaje je provozovatel takového SW povinen poskytnout jednotlivým účastníkům systému?

V domě jsme změnily poměrové měřiče na radiátorech za elektronický systém teplotních čidel, softwar a kalkulaci denometrických jednotek. Možná moderní, ale předtím bylo možné si z náměrů a hodnot celého domu daným výpočtem vše spočítat. Nyní to kalkuluje nějaký software, kam běžný uživatel nemá přístup (krom změřené teploty v místnostech, z kterých nezjistíte zhola nic), a po roce, kdy je vyúčtování, jen dostane částku za teplo. Jaké údaje je provozovatel takového SW povinen poskytnout jednotlivým účastníkům systému?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, mohu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy pravidel rozúčtování služeb.

Co se týče způsobu rozúčtování nákladů na vytápění, pokud si poskytovatel služeb neujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, případně nerozhodne-li družstvo anebo společenství, použijí se pravidla uvedená v § 6 zákona č. 67/2013 Sb. Při vyúčtování této služby je pak poskytovatel povinen uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby. Ve vztahu k nákladům na teplo je dále poskytovatel dle § 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb., povinen do vyúčtování uvést spotřebu tepla na vytápění, jednotkovou cenu tepla, celkové náklady v Kč, podlahovou plochu, včetně započitatelné plochy zúčtovací jednotky, měrnou spotřebu tepla, podíly nákladů připadající na příjemce služeb a koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy, přičemž u těchto údajů musí být zpravidla uvedeny též odlišně údaje o spotřebě tepla na vytápění od spotřeby tepla na ohřev vody.

Jedním ze základních práv příjemce služeb v rámci rozúčtování nákladů na služby a jejich následném vyúčtování, je dále právo nahlížet do podkladů k vyúčtování služeb. Dle ustanovení § 8 zákona č. 67/2013 Sb., je pak poskytovatel služeb konkrétně povinen na písemnou žádost příjemce doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování.

Pokud se poskytovatel služeb rozhodne pro zajištění splnění svých výše uvedených povinností pořídit software či jiný nástroj, tato skutečnost by neměla mít vliv na řádné plnění jeho výše uvedených povinností. V případě softwaru naopak poskytovatel nemůže jakékoliv riziko nebo nedostatek přenášet na třetí osobu, dodavatele softwarového rozhraní případně přímo na příjemce služeb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS


Vyúčtování elektrické energie v novém domě, kde ještě nejsou obsazeny všechny bytové jednotky

Koupil jsem byt v novostavbě bytového domu. Je zde 18 bytových jednotek. S developerem byly nějaké problémy ohledně připojení elektrické energie. Zpočátku byl dům napojen na stavební přípojku, poté již byly osazeny elektrické hodiny společných prostor a obsazené 4  byty byly připojeny přes  elektroměr společných prostor. Někteří, včetně mě, si již vyřídili své hodiny, někteří po uplynutí dalších několika měsíců jsou stále napojeni přes společné prostory. Navíc se stěhují postupně další a opět jsou napojeni na hodiny společných prostor... V současné době z osmnácti bytů 7 má své elektrické hodiny. Zbytek společné, z toho je obydlených 5 jednotek. Ostatní jednotky se dodělávají nebo nejsou zatím obydleny. Tento stav se mi nelíbí. Jak to bude účtováno? Za neprodané jednotky platí developer, když taky spotřebovávají společnou elektrickou energii pracemi v bytových jednotkách? Jsme SVJ, ale většinový vlastník je stále developer, zatím nebyla žádná schůze, nejsou žádné stanovy... 

Vzhledem k tomu, že neznáme konkrétní smluvní ujednání mezi developerem a novými vlastníky jednotek v domě o povinnosti nových vlastníků instalovat měřidla elektrické energie v jednotkách a způsobu vyúčtování nákladů na elektrickou energii, ani úpravu obsaženou v prohlášení vlastníka nemovitosti, můžeme na váš dotaz odpovědět toliko v obecné rovině, především ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obecně platí, že vlastníci jednotek v domě s byty jsou povinni hradit náklady na služby spojené s užíváním bytu. V případě elektrické energie vlastníci jednotek hradí jak spotřebu elektrické energie ve své domácnosti (podle odečtů na měřidle pro danou jednotku), tak částečně spotřebu elektrické energie užívané ve společných prostorách - k osvětlení společných prostor a na provoz výtahu (podle odečtů na měřidle pro společné prostory).

Dle zákona č. 67/2013 Sb. platí, že o způsobu rozúčtování celkové spotřeby elektrické energie na osvětlení společných prostor a provoz výtahu může mimo jiné rozhodnout společenství vlastníků jednotek. Jestliže SVJ doposud nevzniklo (nebylo zapsáno do veřejného seznamu) a developer je stále většinovým vlastníkem, stává se správcem domu a zároveň mu náleží většina hlasů pro rozhodování ve věcech správy. Způsob vyúčtování proto záleží na rozhodnutí developera, přičemž jím navrhovaný postup výpočtu se zdá být v pořádku. Pokud by kterýkoli vlastník s postupem nesouhlasil, může se za určitých podmínek obrátit na soud.

Stejně tak v případě, že SVJ na začátku příštího roku vznikne, může být způsob výpočtu navrhovaný developerem na shromáždění SVJ schválen. Nedojde-li ke schválení tohoto odlišného způsobu vyúčtování, platí, že se náklady na osvětlení a výtah rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.  

Odpověď část 2:

K vaší druhé otázce, a sice kdo je povinen hradit náklady za „neprodané jednotky“, uvádíme, že k náhradě nákladů je vždy povinen vlastník těchto jednotek. Jestliže jednotky existují (byly vymezeny prohlášením vlastníka), což s největší pravděpodobností ano, když vy sám jste vlastníkem jedné z jednotek v domě, musí je někdo vlastnit. Vlastníkem vámi zmíněných „neprodaných jednotek“ je s největší pravděpodobností právě developer, pročež je povinen k náhradě nákladů na elektrickou energii za všechny jednotky v jeho vlastnictví.

Nad rámec doplňujeme, že o vlastnickém právu developera k jednotlivým jednotkám se lze přesvědčit nahlédnutím do elektronické evidence katastru nemovitostí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Protéká WC, majitel to ví, ale chce nedoplatek za spotřebu vody

Bydlíme 3 roky v nájemním bytě 3+kk v paneláku. Jsme tříčlenná rodina, první rok jsme měli přeplatek za vodu, cca 4000 Kč, ale další rok byla výměna vodoměrů a následný odpočet ke konci roku, který nám přišel až o dalších 6 měsíců po odečtu, je doplatek za teplou a studenou vodu 24 000 Kč, což je cca o 2000 Kč navíc k nájmu zpětně měsíčně. Podávali jsme reklamaci na bytové družstvo, ale napsali, že reklamace se zamítá, že je vše po výměně vodoměrů v pořádku, přitom nikdo na kontrolu vodoměrů nepřišel. Zjistila jsem, že pravděpodobně protéká WC, nějak jsme to opravili jen utáhnutím a nyní natéká voda do WC velmi pomalu, ale snad již neprotéká. Majitel bytu vše ví, a chce nedoplatek ihned doplatit. Nevím, co mám v tomto případě dělat, zda při protékání WC zodpovídá majitel bytu, nebo nájemce bytu, nebo kam se můžu obrátit pro radu, co s tím. Nevím, zda je možný takový odběr vody v bytě pro 3 lidi, v průměru to vychází 23 m3 za měsíc při součtu teplé a studené vody. Topení je účtováno zvlášt. 

Pokud bych měl položený dotaz odpovědět zcela komplexně, bylo by nezbytné přezkoumat zejména uzavřenou smlouvu a případně i další dokumenty týkající se celého právního vztahu. Níže uvedená odpověď tedy vychází toliko z obecných právních předpisů týkajících se dané problematiky.

V této souvislosti zejména uvádím, že z položeného dotazu není patrné, zda jste ve skutečnosti nájemci bytu (pronajímatel je vlastníkem bytu) nebo zda jste jen podnájemci bytu (vlastníkem bytu je bytové družstvo, které jej dále pronajímá nájemci, a ten jej podnajímá Vám). Právní ochrana podnájemce je obecně výrazně omezená a rozhodné je zejména to, co bylo sjednáno v uzavřené smlouvě.

Pokud budu nicméně vycházet z položeného dotazu, a tedy ze skutečnosti, že jste nájemci bytu, je podstatné, zda jste vadu záchodu mohli a měli odhalit dříve než v rámci přezkoumávání vyúčtování a vzniklého nedoplatku, a to v rámci tzv. běžné údržby, ke které je nájemce obvykle povinný.

Běžnou údržbou se přitom rozumí rovněž opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, jakož i pravidelné prohlídky a čištění těchto předmětů.

Pokud se tedy jednalo o závadu, která mohla a měla být v rámci běžné údržby ze strany nájemce odstraněna, nemůžete se povinnosti k zaplacení odběru vody nijak zprostit. V opačném případě – tedy pokud se jednalo o problém v rámci běžné údržby neodstranitelný nebo o vadu, která přesahovala rámec běžné údržby a byla řádně nahlášena pronajímateli, můžete se povinnosti k hrazení nedoplatku zprostit, respektive požadovat úhradu Vám vzniklé škody, či oba vzájemné nároky započíst.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

SBD nechce uznat mou reklamaci vyúčtování spotřeby vody

Jsem majitelkou bytu v osobním vlastnictví v panelovém domě, který spravuje Stavební bytové družstvo. Na základě vyúčtování služeb za rok 2015 jsem podala v termínu (24. 5. 2016) reklamaci na základě ne moji vinou zvýšené spotřeby teplé vody. Problém byl v přechodu objektu na plynovou kotelnu (říjen 2014), tím docházelo ke značnému kolísání tlaku a teploty vody, věc se řešila průběžně více než rok, nikdo si s tím nevěděl rady. Situace se vyřešila teprve v únoru 2016. Nedoplatek za vyúčtování jsem družstvu v termínu zaplatila, ačkoli s ním nesouhlasím. SBD moji reklamaci zamítlo dopisem z 8. 7. 2016, který jsem měla vhozený do poštovní schránky. Poslala jsem na družstvo doporučený podpis se žádostí o uhrazení pokuty za prodlení s vyřízením uplatněných námitek dle zákona č. 67/2013 Sb., které činí dle uvedených dat 18 dnů. Družstvo mi odpovědělo, že dle § 13 odst. 1 zák. není spravedlivé, abych pokutu požadovala, s odůvodněním, že čekali na hodnoty aktuálního stavu měřičů teplé vody za 1. pololetí roku 2016, která je ale o něco nižší než za loňské 1. pololetí. Nikdo mě neinformoval, že budou na něco čekat. Také mi nic nezaplatili. Jak mám prosím postupovat dál? Je můj nárok na uhrazení pokuty dle vašeho názoru opodstatněný? Jak se mám domoci spravedlnosti?

V daném případě předně doporučujeme ověřit, zda byly námitky uplatněny v příslušných lhůtách (tedy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování), zda jejich včasné podání budete schopna prokázat (například dodejkou odeslaného dopisu) a konečně zda byly uplatněny u správného subjektu.

Nejsem seznámen s poměry ve vašem domě, ani s příslušnými stanovami a dalšími interními dokumenty. Obecně nicméně platí, že námitky se podávají poskytovateli služeb, kterým by ve Vašem případě mohlo teoreticky být společenství vlastníků jednotek, nikoliv bytové družstvo. Tato skutečnost není nicméně z položeného dotazu patrná.

Poskytovatel služeb pak řádně doručené námitky měl vyřídit do 30 dnů ode dne jejich doručení.

Pokud jsou všechny výše uvedené body splněny, nic vám nebrání požadovat uhrazení pokuty ve výši 50 Kč (nebo v jiné výši dle stanov či dle usnesení nejvyššího orgánu) za každý den prodlení s vyřízením námitek. Upozorňuji však, že soud pokutu přiznat nemusí, pokud by její požadování nebylo spravedlivé.

Mám za to, že pokud prodlení při vyřizování námitek bylo relativně krátké a bylo způsobeno tím, že poskytovatel čekal na podklady nezbytné k jejich vyřízení, soud by právě na nespravedlnost smluvní pokuty mohl poukazovat. Přihlíželo by se zřejmě také k tomu, jestli Vám prodlením byla způsobena nějaká majetková škoda či nemajetková újma.

Konečné rozhodnutí soudu v této věci naprosto nelze předjímat – s ohledem na uvedená rizika a s ohledem na skutečnost, že předmětná částka je takřka zanedbatelná, nicméně spíše nelze doporučit uplatňování předmětného nároku u soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kdy se promlčuje dlužná platba za elektřinu?

V říjnu 2016 mi došel dopis od E-ONu o neuhrazené platbě za elektřinu splatné 3. 4. 2013. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o platbu starší 3 let, doklady již nemám. Je nutno platbu uhradit, nebo je již promlčená?

Podle občanského zákoníku účinného ode dne 1. 1. 2014 obecně platí, že subjektivní promlčecí doba činí tři roky, přičemž běžet začne ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno (u soudu) poprvé.

Právo přitom může být „uplatněno poprvé“, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí doby, anebo se o nich dozvědět měla a mohla.

Existuje nicméně řada situací, kdy může být promlčecí doba delší či může být její běh lehce odlišný od shora uvedeného.

Dále upozorňuji, že promlčecí doby, které začaly běžet podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 běží obvykle i nadále podle starých právních předpisů. Zejména v tomto ohledu upozorňuji na skutečnost, že obchodní zákoník, kterým se mnoho závazkových vztahů dříve řídilo, počítal obecně se čtyřletou promlčecí dobou.

Pokud tedy chcete zjistit zcela jistě, zda je nárok protistrany promlčen či nikoliv, považuji za vhodné seznámit se s příslušnou smluvní dokumentací, případně si ji za tímto účelem vyžádat od protistrany, a následně si udělat kvalifikovaný závěr o tom, zda je nárok promlčen či nikoliv. Případně po zajištění podkladů vyhledejte odbornou pomoc advokáta, který podklady projde a poradí Vám, jak dále postupovat.

Závěrem uvádím, že splnit dluh lze i po uplynutí promlčecí doby. Pokud je tedy nárok protistrany oprávněný a služby zmíněné společnosti jste skutečně využíval, můžete Váš dluh také řádně splnit a tím celou záležitost uzavřít.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vyúčtování služeb přesně od data podpisu převodu bytové jednotky

Chci se zeptat na způsob rozúčtování služeb. Poslední dobou u převodu bytu po nás noví nabyvatelé bytů požadují, abychom jim zpracovali vyúčtování služeb přesně od data podpisu převodu bytové jednotky, taktéž chtějí uhradit nájem přesně k tomuto datu, to znamená dejme tomu k 10. 10. 2016. Chci se zeptat, zda jsme povinni tomuto požadavku vyhovět.

Z položeného dotazu bohužel není zcela patrné, zda je dotaz pokládán z pozice společenství vlastníků jednotek, bytového družstva nebo z pozice zcela jiného subjektu.

Pokud se jedná o společenství vlastníků jednotek jakožto poskytovatele plnění souvisejících s užíváním bytu (služeb) a jeho vztah k účastníkům převodu, platí následující:

Společenství vlastníků jednotek by mělo vystavit dvě vyúčtování rozdělená podle období, kdy byla příslušná osoba vlastníkem jednotky, přičemž povinností nového vlastníka je oznámit, že (a kdy) k převodu vlastnického práva došlo.

Nad rámec uvedeného pak platí, že při převodu jednotky přecházejí na nového vlastníka dluhy s ní spojené (nedoplatky za měsíční příspěvky na správu domu, nedoplatky ze starších vyúčtování atd.) s výjimkou situace, kdy společenství vlastníků jednotek vydalo pro účely převodu vlastnického práva potvrzení, dle kterého s danou jednotkou dluhy nejsou spojeny.

Pokud se jedná o bytové družstvo v obdobném postavení (při převodu družstevního podílu), platí o vystavení dvou vyúčtování obdobné závěry jako v případě společenství vlastníků jednotek a dále platí následující:

Převodem družstevního podílu dochází k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu či k převodu již trvajícího nájmu družstevního bytu včetně veškerých práv a povinností s tím spojených. Na nového člena družstva přejdou také dluhy převodce vůči bytovému družstvu, a naopak také dluhy bytového družstva vůči převodci.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Je nějaký zákon, který zakazuje dělat mimořádně vyúčtování vody a tepla?

Je nějaký zákon, který zakazuje dělat mimořádně vyúčtování vody a tepla? Měla jsem pronájem bytu, který skončil 31. 7., a s majitelem bytu jsme se domluvili, že udělá vyúčtování tepla a vody a to dodá do 15. 9. 2016. Včera mi majitel bytu oznámil, že mi vyúčtování energií neudělá, protože je zákon, který firmě, která zpracovává odečty, to zakazuje. Dále bych se zeptala, jak je to s vyúčtováním energií, když se byt (nemovitost) prodala. A proběhlo přepsání energií na nového majitele.

Mimořádné vyúčtování záloh za služby není zákonem nikterak zakázáno. Na druhou stranu tato povinnost není poskytovateli ani nařízena, tudíž záleží pouze na vaší vzájemné dohodě, zda se s poskytovatelem domluvíte, aby služby mimořádně vyúčtoval.

Pokud se nedohodnete, poskytovatel má na základě ust. § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. vůči Vám povinnost spočívající ve vyúčtování služeb a doručení vyúčtování, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Primárně tedy záleží na tom, jakým způsobem máte sjednané zúčtovací období.

Jestliže dojde k přepsání energií, dodavatel vystaví původnímu odběrateli ukončovací fakturu, která reflektuje stav měřidel k datu změny odběratele, kterou je původní odběratel povinen uhradit, a zároveň povinnost hradit budoucí náklady s tímto spojené přechází tímto dnem na nastupujícího odběratele.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Žádala jsem o náhradní termín odečtů, mám šanci domoci se spravedlnosti?

Když nebyl proveden odečet tepla a vody z důvodů nepřítomnosti v bytě a když byla neúměrně navýšena spotřeba, a já nepodala ve lhůtě reklamaci SVJ a sankci zaplatila, mám ještě nějakou šanci se domoci spravedlnosti, když mám důkaz, že v tom bytě nebydlím a žádala jsem o náhradní termín odečtů? Ani jsem nedostala stanovy SVJ.

Z ust. § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. vyplývá, že případné vaše námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování máte předložit poskytovatelovi (SVJ) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Jestliže stanovy SVJ nestanovují postup pro Vás příznivější a lhůta k podání vašich námitek skutečně uplynula, na základě sdělených informací se domnívám, že tento nepříznivý stav již nezměníte.

Společenství vlastníků jednotek má povinnost své stanovy zakládat do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem, do které máte právo nahlédnout a která je rovněž přístupná na serveru www.justice.cz.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Domácí nám odmítá vyplatit přeplatek za energie

S manželkou jsme vraceli byt po třech letech podnájmu. Za celé tři roky jsme neviděli vyúčtování záloh za vodné a stočné, teplou vodu a vytápění. Požádal jsem tedy o vyúčtování záloh. Vyúčtování jsme dostali za první dva roky bydlení, bez roku (2016). Že vyúčtování za rok 2016 dostaneme až v roce 2017. Byt jsme opouštěli 31. srpna tohoto roku. Ve vyúčtování je vidět, že za první dva roky vznikl přeplatek 4969 Kč. Žádal jsem tedy o vyplacení tohoto přeplatku. Paní domácí mě odmítla s tím, že na něj nemám nárok, protože ve smlouvě není jednoznačně uvedeno, že mi bude přeplatek vrácen. Ale také se ve smluvě nehovoří ani o tom, že mi nebude přeplatek vrácen. Mluví se zde jen o povinnosti zaplacení nedoplatku. Můžete mi prosím poradit, zda je to opravdu tak, jak říká paní domácí? Případně mi poradit, o který paragraf zákona se mohu opřít?

Dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. je poskytovatel služeb povinen vyúčtovat zálohy za služby a doručit příjemci služeb jejich vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Skutečnost, že vyúčtování za rok 2016 dostanete až v průběhu roku 2017, není s největší pravděpodobností v rozporu se zákonem, záleží totiž čistě na sjednaném zúčtovacím období.

Pokud vám na základě vyúčtování služeb vznikl přeplatek, máte ze zákona nárok na jeho vrácení. Toto právo vyplývá konkrétně z ust. § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nemáte-li sjednanou jinou dobu, je přeplatek záloh za služby splatný nejpozději do tří měsíců od uplynutí lhůty v délce 4 měsíců, ve které je vám poskytovatel služeb povinen vyúčtovat zálohy za služby a doručit jejich vyúčtování.

Jestliže vám tedy skutečně vznikl přeplatek za služby a nebyl uhrazen ve výše uvedené lhůtě na Váš účet, doporučoval bych povinnou stranu písemně vyzvat k dobrovolnému splnění povinnosti a případně váš nárok plynoucí z titulu bezdůvodného obohacení uplatnit na základě žaloby u soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jak platit poměrnou část poplatků za služby

Obracím se na vás s dotazem ohledně platby posledního nájemného při ukončení nájemní smlouvy. Dle smlouvy máme výpovědní lhůtu 3 měsíce běžící dle nájemní smlouvy ode dne doručení výpovědi, nájem v průběhu měsíce září, nikoli k jeho poslednímu dni. Chtěla bych se zeptat ohledně platby nájmu a záloh za služby a energie za měsíc září. Domnívám se, že z celkové částky nájmu bychom měli zaplatit majitelce poměrnou část z ceny měsíčního nájemného, jak je sjednáno ve smlouvě – tedy výše nájemného dělená počtem dní v tomto měsíci krát počet dní, které budeme mít byt v pronájmu, nemýlím se? Zajímalo by mne, jak zaplatit zálohy za energie a služby v domě, měli bychom opět zaplatit poměrnou částí, nebo zálohy zaplatit za celý měsíc, ačkoli byt nebudeme mít v nájmu po všechny dny tohoto měsíce?

Jestliže máte ve smlouvě ujednáno, že pronajímateli uhradíte poměrnou část z ceny měsíčního nájemného, je Váš způsob výpočtu správný. Pokud tento postup nemáte ujednaný, máte povinnost zaplatit nájemné standardním způsobem, tzn. v celé výši. V takovém případě má pronajímatel následně povinnost vrátit Vám poměrnou část nájemného, kterou jste uhradila i za období, kdy nájemní vztah již netrval.

Stejný postup se použije i u záloh za služby. Pokud tedy nemáte sjednáno jinak, máte povinnost uhradit celou zálohu. Nic ovšem nebrání tomu, abyste si s pronajímatelem dohodla odlišný postup a uhradila tak pouze poměrnou část nájmu a záloh za služby.

Pokud Vám pronajímatel tyto částky dobrovolně nevydá, můžete se domáhat jejich vrácení soudní cestou z titulu bezdůvodného obohacení. Nutno ale pamatovat, že přeplatek záloh za služby, pokud není sjednáno či domluveno jinak, je splatný do tří měsíců po uplynutí lhůty čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období (tedy zpravidla do konce července následujícího kalendářního roku).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

  

Vyúčtování s dvouletým zpožděním. Mám ho vůbec platit?

Chtěl bych se zeptat na povinnosti spojené s platbou za vyúčtování služeb. V roce 2014 jsem bydlel v podnájmu v bytě v Modřanech a majitel mi dodal vyúčtování za období 2014/1-2014/12 až letos v létě. Zajímalo by mě tedy, jestli mám s takovou prodlevou povinnost vyúčtování platit a jestli po něm nemohu požadovat pokutu za pozdní předložení vyúčtování.

Na úvod mi dovolte uvést, že z vašeho dotazu není zcela zřejmé, jestli se jedná o podnájem či nájem bytu. Vzhledem k tomu, že píšete o majiteli, institut nájmu je běžnější a širokou veřejností je často mylně označován nájem jako podnájem. Váš dotaz zodpovím z pozice nájemce.

Pokud vám majitel poslal vyúčtování s takovýmto prodlením, neznamená to, že byste byl jako nájemce zbaven povinnosti spočívající v zaplacení nákladů na služby na základě vyúčtování.

Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. má majitel povinnost služby vyúčtovat nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Jestliže majitel tuto povinnost vůči vám jako pronajímateli nesplní, máte dle § 13 tohoto zákona právo požadovat zaplacení zákonné pokuty ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Majitelka bytu nám nechce vrátit přeplatek za vodu. Co máme dělat?

Jsme u majitelky bytu, který spadá pod bytové družstvo. Jsme tu 2 roky, nájem platíme 4900 Kč i se zálohou na vodu. Tento rok jsme ušetřili na vodě 3600 Kč. Majitelka nám tvrdí, ze nemáme nárok na vrácení přeplatku, že za nás platí družstvu zálohy. My ale nevíme, jaké zálohy, když za vodu platíme 400 Kč měsíčně. Podle mého by nám ten přeplatek měla vrátit. Rád bych věděl, jestli máme nárok na vraceni přeplatku, nebo ne, a z jakého důvodu.

Na úvod mi pouze dovolte upřesnit právní vztahy u družstevního bytu. Jeho vlastníkem je ze zákona družstvo, které ho pronajímá dotyčné paní jako nájemci, a vy tak v tomto vztahu vystupujete jako podnájemce.

Dále musím uvést, že mi bohužel není znám obsah stanov bytového družstva ani obsah podnájemní smlouvy, váš dotaz tedy mohu zodpovědět pouze v obecné rovině.

Pokud není ujednáno jinak, máte povinnost platit částku za podnájem a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Zatímco dohodnutá částka za podnájem je pevná a náleží zcela nájemci, za služby se obvykle platí formou záloh, které má nájemce povinnost řádně vyúčtovat, tzn. případný přeplatek vrátit.

Jelikož je podnájem jako smluvní typ zákonem upraven pouze okrajově, je pro tuto věc zásadní znění podnájemní smlouvy. Není-li v podnájemní smlouvě problematika vyúčtování upravena, je potřeba práva a povinnosti v této oblasti podřadit pod nejbližší právní úpravu, kterou je v tomto případě zákon č. 67/2013 Sb. Tento zákon se ale vztahuje zejména na vztah pronajímatele a nájemce, proto není jasné i s ohledem na neustálený právní výklad, zda se použije i na váš případ, ve kterém vystupujete jako podnájemce.

Nicméně již ze samotné skutečnosti, že jsou platby v podnájemní smlouvě označeny pouze jako zálohy, lze dovodit povinnost nájemce přijaté zálohy následně vyúčtovat. V případě, že by vám nájemce tento přeplatek na službách nevydal, došlo by z jeho strany na váš úkor k bezdůvodnému obohacení, které můžete soudně vymáhat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Můžeme od majitele požadovat vyúčtování za půl roku?

Býváme v podnájme a máme v pláne sa sťahovať 30. 5. 2017. Viem, že je to ešte ďaleko, ale rada by som vedela, či si možem po skončení nájmu od prenajímateľa vyžiadať vyúčtovanie za konkrétne obdobie, ktoré tam strávíme. To znamená, že byt opustíme 30. 5. 2017 a v roku 2018 by som od prenajímatela dostala vyúčtovanie za celý rok, z kterého ani on sám nevie vyčítať, koľko sme toho minuli za konkrétne obdobie, například za 5 mesiacov. Možem od neho požadovať vyúčtovanie za konkrétne obdobie 1. 1. 2017-30. 5. 2017? Tento rok sme vyúčtovanie dostali, ale vobec z neho nevieme nič vyčítať, a ani prenajímateľ, pretože nám nedokázal napísať, koľko nám bude vracať peňazí, aj keď sme při príchode dobytu odčítali merače.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškeré specifika předmětného vztahu, především pak znění podnájemní smlouvy, mohu se své odpovědi vycházet toliko z obecné zákonné úpravy rozúčtování služeb a podnájmu bytu.

Dle odborné literatury je pro posouzení práv a povinností v rámci podnájmu podstatné v prvé řadě znění Vaší podnájemní smlouvy. Na vztahy, které ve smlouvě řešeny nejsou, by se pak měly přiměřeně aplikovat ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu. Pokud tedy Vaše podnájemní smlouva tuto problematiku neřeší, na Váš vztah by mělo dopadat ustanovení § 2247 občanského zákoníku, které určuje podmínky, na základě kterých dochází mezi nájemcem a pronajímatelem k účtování služeb spojených s užíváním bytu. Dle tohoto ustanovení pak způsob úhrady služeb stanoví jiný právní předpis, kterým je zákon č. 67/2013 Sb.

Podle tohoto právního předpisu pak skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel vždy za zúčtovací období (zpravidla kalendářní rok) a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Toto pravidlo je zakotveno především proto, že výši některých služeb je možné skutečně zjistit až na základě roční spotřeby či jiných ukazatelů závislých na delším časovém úseku. Vzhledem k tomu tak poskytovatelé služeb (například vlastník nebo společenství vlastníků jednotek) toto vyúčtování provádějí právě ve vztahu k zúčtovacímu období, tedy kalendářnímu roku.

V každém případě by však nic nemělo bránit případné dohodě, kterou vy, jakožto podnájemce můžete s nájemcem uzavřít a na základě které se zavážete, že uhradíte paušální platbu například v poměru 5/12 ze skutečných nákladů a vaše vztahy budou v této věci vypořádány. Pokud byste měla zájem o podrobné vyčíslení nákladů, do podkladů k rozúčtování má právo nahlédnou vlastník jednotky nebo nájemce (nikoliv však podnájemce), přičemž poskytovatel služeb je povinen zpřístupnit tyto podklady nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, tedy ve Vašem případě do 1. 6. 2018.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Rozúčtování vody tzv. na hlavu. Je takový postup v pořádku?

V našem domě nejsou nainstalovány vodoměry v jednotlivých bytech. Majitel rozúčtovává odběr vody poměrově "na hlavu", tzn. že celkovou částku na faktuře vydělí počtem trvale hlášených lidí v domě a tuto částku pak vynásobí počtem trvale hlášených lidí v jednotlivých bytech. V bytě jsem trvale hlášena i se svými dětmi, ale nebydlíme tam, fakticky v bytě bydlí pouze dva trvale hlášení nájemníci. Každý rok je nám však účtována voda a služby za pět osob žijících v tomto bytě. Je to v pořádku?

Na úvod mi dovolte říci, že z vašich informací bohužel nevyplývá, zda se jedná o dům spravovaný SVJ, družstvem či majitelem domu, není mi navíc známo ani znění stanov. Vámi položený dotaz tak můžu zodpovědět pouze v obecné rovině.

Způsob rozúčtování nákladů je upraven zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Není-li v bytech provedena instalace podružných vodoměrů, rozúčtovávají se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody, které jsou uvedeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ale to jen za předpokladu, že družstvo SVJ či majitel domu nestanovilo jinak.

Dle § 5 zákona č. 67/2013 Sb. totiž o způsobu rozúčtování rozhodne s dvoutřetinovou většinou nájemců poskytovatel, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změnit způsob rozúčtování je pak možné pouze po uplynutí zúčtovacího období.

Pokud způsob rozúčtování byl přijat v souladu s výše uvedeným, je tento postup v souladu se zákonem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Vyúčtování po dvou a půl letech

Bydlela jsem v podnájmu 2,5 roku. Ukončila jsem jej výpovědí a předáním bytu k poslednímu říjnu 2015. Byt jsem hradila řádně v termínu. Umožňovala jsem prohlídky bytu vždy na přání majitele. Vratná kauce činila 6500 Kč. Její část mi byla vrácena (4500 Kč). Po neustálém urgování a posílání zpráv na e-mail majitele. Zbylé 2000 Kč (poplatky za služby) si majitel ponechal kvůli vyúčtování služeb. Podotýkám, že během 2,5 let mi žádné vyúčtování předloženo majitelem nebylo. Včera mi přišel e-mail, že v bytě je vysoký nedoplatek za vodu, tj. minimálně 15 000 Kč. A že jej budu nucena uhradit, protože již komunikoval s právníkem realitní společnosti, které jsem hradila provizi za zprostředkování. A že se pan majitel ještě ozve, až si vše spočítá. Vyúčtování prý SVJ provádí tak cca po 2 letech, mi bylo vysvětleno. Částka mi to přijde být nereálná. Například poslední měsíc jsem v bytě nepobývala vůbec a před tím jen opravdu po večerech. No nicméně, jak se proti tomuto jednání mohu bránit? Opravdu se provádí vyúčtování s nájemníky po 2,5 letech podnájmu a ještě po takové dlouhé době, co jsem byt opustila? A je v pořádku, že s vyplacením kauce tak otálel, že já jsem jej musela urgovat? 

Předem mi dovolte říci, že mi nejsou známy všechny skutečnosti rozhodné pro tento případ, proto váš dotaz dokáži zodpovědět pouze v obecné rovině. Vzhledem k tomu, že v dotazu hovoříte o majiteli bytu, předpokládám, že se váš dotaz týká vztahu nájemního.

Na základě zákona č. 67/2013 Sb. má majitel povinnost vám doručit vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, které je nejvýše dvanáctiměsíční. Postup, kdy je vyúčtování provedeno po 2,5 letech, tedy není v souladu se zákonem.

Pokud vám vyúčtování nebylo předáno a majitel bytu po vás požaduje částku z titulu nedoplatku za vodu, je tento postup v rozporu se zákonem, neboť hlavní podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je řádné provedení vyúčtování. Majitel nemůže požadovat úhradu nedoplatku do okamžiku, kdy vám předá vyúčtování splňující zákonné požadavky.

Pokud majitel nesplnil svoji povinnost a nepředal vám vyúčtování, máte na základě zákona č. 67/2013 Sb. právo po něm požadovat pokutu ve výši 50 Kč za každý den, ve kterém je majitel v prodlení s předáním vyúčtování.

Co se týče složené kauce (jistoty), pronajímatel je povinen vám ji vrátit při skončení nájmu s tím, že je oprávněn na tuto částku započíst případně to, co mu dlužíte. S ohledem na skutečnost, že pronajímatel vám do dnešního dne nevrátil část jistoty s odůvodněním, že tuto částku započítává na váš nedoplatek, ale nedoručil vyúčtování a tato pohledávka je tak nesplatná, máte právo tuto částku z titulu bezdůvodného obohacení požadovat zpět spolu se zákonným úrokem z prodlení počítaným od data skončení nájmu. Občanský zákoník navíc umožňuje požadovat po majiteli i úrok z jistoty ode dne jejího poskytnutí majiteli.

Ve věci je možné zaslat majiteli písemnou výzvu k vydání bezdůvodného obohacení a uhrazení zákonné pokuty ve výši 50 Kč za každý den prodlení s předložením vyúčtování.

Pakliže majitel nesplní výše uvedené povinnosti ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

SVJ mi nevrátilo přeplatek za vodu a teplo za rok 2015

Mám dotaz ohledně vyúčtování tepla a vody. Z důvodu nepřítomnosti v bytě (odstěhování) nebyl umožněn odečet za rok 2014 a byla mi navýšena několikaprocentní spotřeba. Tu jsem v roce 2015 zaplatila SVJ, ale nepodala jsem reklamaci s tím, že mi bude částka nad spotřebu vrácena ve vyúčtování v roce 2016. Ale to byl můj omyl. Mám ještě šanci, aby mi byl přeplatek vrácen? Spotřebu za rok 2014 mám zapsanou.

Problematiku rozúčtování služeb mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky bytů řeší v obecné rovině zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Dle tohoto právního předpisu má vlastník jednotky právo uplatnit námitky vůči vyúčtování nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování za předchozí rok. S ohledem na to jste tudíž byla oprávněna tyto námitky, jako specifický způsob reklamace, uplatnit právě v rámci tohoto termínu.

Nad rámec výše uvedeného si vás dovoluji upozornit, že společenství vlastníků bylo do 31. 12. 2015 povinno účtovat dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., kde je uvedeno, že pokud spotřebitel neumožní odečet, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Pokud vám však bylo ze strany společenství vlastníků slíbeno, že dojde k úhradě přeplatku, je společenství vlastníků povinno tento přeplatek zaplatit nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy Vám bylo doručeno vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Je možné protopit za topnou sezonu tak velkou částku?

Dostala jsem vyúčtování za 01/15-12/15. Od prvního máme nainstalované měřáky, máme kotelnu, která vytápí 24 bytů, vytápěná plocha je 76.02 m2, celková plocha je 96m2.  Základní složka mám napsáno 96m2, spotřební složka út je 6730,66. Můžou tedy počítat 96m2, nebo jenom vytápěnou plochu 76m2? Náklad na zúčtovací jednotku je základní složka 31 4922,50 Kč, součet spotřebních bytů je 2622,64m2, rozdělení 50 %. Spotřební složka út náklady 31 4922,50 Kč, 11 8340,97 př. dilku rozdělení 50 %, cena za jednotku 120,078432 Kč/m2 a náklady mi započítali 28875,9. Je možné protopit za topnou sezonu takovou částku? A co se týká vyúčtování, nedostala jsem žádné podklady na náklady topení.

Bohužel mi nejsou známa veškerá specifika vašeho případu a text dotazu je relativně nepřehledný, proto prosím vezměte na vědomí, že ve své odpovědi vycházím zejména ze zákonné úpravy rozúčtování tepelné energie.

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii se pro zúčtovací období roku 2015 provádí (naposledy) podle vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Náklady na tepelnou energii na vytápění rozdělí poskytovatel služby na složku základní (40-50 % nákladů) a na složku spotřební (50-60 % nákladů).

Základní složku rozdělí poskytovatel mezi příjemce podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce. Termín započitatelná podlahová plocha bytu je podrobně specifikován ve výše uvedené vyhlášce. Spotřební složku rozdělí poskytovatel mezi příjemce úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie (případně s použitím korekcí, které zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností danou jejich polohou v domě).

Výše v této odpovědi byl nastíněn postup při rozúčtování nákladů na teplo. Pro posouzení, zda byl v daném případě dodržen, bych potřeboval k nahlédnutí přehledné vyúčtování tepla a podklady k němu, nadto rozsah takové analýzy a zhodnocení přesahuje prostor této poradny.

Doporučuji tak vyžádat si od poskytovatele tepla veškeré nezbytné podklady k vyúčtování (ty je povinen vám zpřístupnit) a s pomocí výše uvedené vyhlášky překontrolovat, zda je vyúčtování v pořádku či nikoliv, případně se obrátit na advokáta (nebo jinou odbornou pomoc), který Vám s danou záležitostí bude asistovat.

K dotazu, zda je možné za jeden rok na topení spotřebovat částku bezmála 29 000 Kč je obtížné se vyjádřit – záležet totiž bude mj. na nákladech na tepelnou energii v domě, na izolaci bytu, na velikosti a dispozicích bytu a také na intenzitě topení, větrání atd.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nedoplatek bývalého majitele za rok 2015

V únoru 2016 jsem koupila družstevní byt. Nyní mi přišlo vyúčtování za rok 2015 za bývalého majitele bytu, kde je nedoplatek 7000 Kč. Když jsem mu to ukazovala, řekl mi, že je tam moje jméno a že mi dá maximálně polovinu. V kupní smlouvě je však uvedeno, že  veškeré přeplatky či nedoplatky jdou za předchozím majitelem. Na družstvu mi řekli, že jsem převzala veškeré závazky bytu. Proto se chci zeptat, co můžu dělat?

Úvodem bych rád uvedl, že jelikož neznáme veškerá specifika daného případu, zejména stanovy družstva, znění smlouvy o převodu podílu a podobu případných prohlášení družstva o stavu závazků Vašeho předchůdce ke dni převodu podílu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy vztahující se k převodu družstevního podílu zejména dle zákona o obchodních korporacích.

Převodem družstevního podílu dochází dle zákona k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu či k převodu již trvajícího nájmu družstevního bytu včetně veškerých práv a povinností s nájmem spojených. V rámci převodu podílu tak na nového člena přejdou rovněž dluhy převodce vůči bytovému družstvu a naopak také dluhy bytového družstva vůči převodci.

Veškeré dluhy, byť způsobené vaším předchůdcem, tedy budete muset bytovému družstvu uhradit.

Na druhé straně, jestliže jste se ve smlouvě dohodli o případných dluzích vzniklých z vyúčtování odlišně, například tak, že je k jejich úhradě povinen váš předchůdce, můžete na něm obratem na tomto základě požadovat nahrazení částky, které jste uhradila bytovému družstvu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Má pronajímatel právo po mně vymáhat za fond oprav, i když jej nezahrnuje ve smlouvě?

Bydlím v bytě od 1. 7. 2015, majitel udělal roční vyúčtování s tím, že tam vznikl nedoplatek 8426 Kč. Zjistil jsem, že platím i do fondu oprav 1 238 Kč, to ale nikde ve smlouvě nemám. Ve smlouvě mám uvedeno: 1. Měsíční nájemné za užívání bytu se sjednává ve výši 8000 Kč. 2. V nájemném je zahrnuta úhrada za tyto služby: Souhrnné náklady spojené s užíváním bytu: (Odběr tepla a TUV, vodné, stočné, osvětlení a vytápění společných prostor...) ve výši 2632,- Kč. Náklady na odběr elektřiny ve výši 250 Kč a náklady na odběr plynu ve výši 50 Kč. Celkem náklady 2932 Kč." 3. Smluvní strany se dohodly, že jednou za kalendářní rok provedou mezi sebou vzájemné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním bytu." Když mi pronajímatel poslal vyúčtování zálohově hrazených služeb, tak tam nikde nic o fondu oprav není. Když jsem se na to ale zeptal poslal, mi evidenční list (který vidím prvně) a zde je fond oprav zahrnutý. Má pronajímatel právo po mně vymáhat za fond oprav, i když jej nezahrnuje ve smlouvě?

Pronajímatel může po nájemci požadovat toliko nájemné a zálohy na poskytovaná plnění související s užíváním bytu (služby). Pronajímatel a nájemce si pak v nájemní smlouvě ujednají, které služby bude pronajímatel zajišťovat.

V daném případě se jedná o teplo, teplou vodu, studenou vodu, osvětlení a vytápění společných prostor, elektřinu a plyn. Ohledně částky ve výši 2932 Kč lze systematicky dovodit, že se jedná o zálohu na uvedené služby, která podléhá vyúčtování.

Pronajímatel by měl v rámci vyúčtování zohlednit zaplacené zálohy a náklady toliko ve vztahu k výše uvedeným službám. Příspěvky do fondu oprav ani žádné jiné platby spojené se správou domu pronajímatel není oprávněn požadovat a neměly by tedy ani být zahrnuty v předloženém vyúčtování.

Doporučuji tedy vyúčtování reklamovat (resp. proti němu podat námitky) a požadovat jeho opravu. Dokud nebude ze strany pronajímatele vystaveno řádné vyúčtování, není nájemce ani povinen hradit jakékoliv nedoplatky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Jak se domoci správného vyúčtování za dva roky

Od srpna 2013 jsem vlastníkem bytu v OV, navštívila jsem správce domu, vyplnila nějaké formality, nahlásila, že v bytě setrvávat nebudu. Dle toho jsem obdržela rozpis záloh, na dotaz ohledně odečtu v bytě, pokud tam nebydlím, paní, která má na starosti náš dům, mě ujistila, že to nebude žádný problém a že mohu klidně odjet na dobu, kterou potřebuji. Zároveň jsem nahlásila, aby veškerou korespondencí zasílali na adresu bytu, který jsem kupila, poskytla svůj email, telefonní číslo. Koncem března 2014, po návratu, jsem osobně navštívila správce domu, abych zjistila, kdy bude hotové vyúčtovaní za rok 2013. Vyúčtování vytiskli, z něj vyplývá, že bylo provedeno odhadem dle vyhlášky 372/2001 ods. 5, jelikož vstup do bytu nebyl zpřístupněn, a nahlašovaní termínu odečtu vlastníkům, kteří se v bytech nezdržují, není jejich povinnost. Na můj dotaz o tom, že věděli, že se v bytě nezdržuji, mi sdělili, že je to nezajímá, ústní dohoda už nebyla platná a vůbec neexistovala, měla jsem dát někomu klíče. Tak mi vznikl dluh. Nabídli mi zaplatit osobně firmě, která provádí odečty, a dle těchto nových odečtů že předělají vyúčtovaní. Firmu jsem zavolala a zaplatila za odečty 350 Kč, bohužel žádné vyúčtovaní nikdo předělávat nehodlal, sdělili, že je nemožné, a pokud chci vyúčtování dle své skutečné spotřeby, mam zaplatit ještě 3338 Kč. Odmítla jsem. V roce 2014, už poučena z předešlé zkušenosti, jsem poskytla klič sousedce (což byla chyba) a starší paní pustila firmu provést odečty. Ve vyúčtovaní za rok 2014 jsem zjistila, že byl záměrně navýšen počáteční stav TV 105m2 a proměnil se v 104m2, a stav topeni na měřidle v kuchyni byl vymyšlený, spotřeba 0, a byl zapsán stav spotřeby 9, který byl přepočítaný dle koeficientu na 15 dílků a dále se už tato částka proměnila ve 102 dílku. Podala jsem reklamaci. Po ní už bylo 93 dílku, tím to byla reklamace z jejich strany vyřízena. Nadále po mně požaduji zaplatit dluh za rok 2013, a já nadále trvám na tom, že zaplatím pouze za skutečnou spotřebu, a vyúčtovaní za rok 2014 nikdo předělávat nehodlá. Nadále platím řádně a včas veškerá zálohy na byt a podávám reklamace. Komunikuji pouze písemně, v žádném případě tam osobně nechodím. Vzhledem k výší důchodu si nemohu dovolit drahé konzultace u právníka. Jak mám postupovat dál?

Vzhledem ke skutečnosti, že daná věc je relativně komplikovaná a nejsou mi známy veškeré okolnosti případu, mohu na položený dotaz odpovědět jen v relativně obecné rovině. Ze stejných důvodů lze doporučit vyhledat právní pomoc, ať už nyní nebo nejpozději v okamžiku, kdy by došlo k soudnímu sporu.

Postup společenství vlastníků jednotek (volba alternativního a pro vlastníka jednotky nevýhodného způsobu rozúčtování) v rámci vyúčtování za rok 2013 je v souladu se zákonem, pokud byl skutečně vstup do jednotky odepřen, respektive nebyl umožněn.

Bude tedy rozhodující, zda vás společenství vlastníků jednotek řádným způsobem a s dostatečným předstihem vyzvalo k zajištění přístupu do bytu, a to na adresu, která byla společenství prokazatelně nahlášena (případně teoreticky rovněž jiným způsobem určeným ve stanovách).

Pokud by se ukázalo, že vás společenství řádným způsobem s termínem odečtu neseznámilo, vyúčtování zhotovené s využitím alternativního způsobu rozúčtování by nemělo být řádné a jakékoliv nedoplatky by zatím neměly být splatné. Odpovědnost za zajištění nápravy a vypracování opraveného vyúčtování leží na společenství a do doby, než tak učiní, nemusíte ničeho platit, naopak můžete požadovat pokutu za prodlení s vystavením řádného vyúčtování.

Co se týká vyúčtování za rok 2014, je situace obdobná, nicméně pro případ sporu budete muset prokázat, že odečty byly provedeny nesprávně, což může být nyní zpětně velice obtížné. Pokud se vám nepodaří prokázat, že odečty neproběhly řádně, doporučujeme nedoplatek zaplatit. Byly-li odečty skutečně uměle navýšeny, mám za to, že v následujícím roce by měly být odečty znovu o něco nižší a neměla byste tak být zásadně poškozena.

Pokud jste vyúčtování „reklamovala“ a vaše námitky nebyly ze strany společenství přijaty, nezbývá nyní (pokud jste přesvědčena, že vám právo svědčí), než vyčkat, zda se společenství obrátí na soud s žalobou o zaplacení dlužné částky a v tomto soudním řízení se odpovídajícím způsobem bránit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nedoplatky v rodinném domě

V nájemní smlouvě rodinného domu mám uvedeno: Pronajímatel 1 x ročně na podkladě faktur a jiných daňových dokladů od poskytovatelů Služeb, které je Pronajímatel povinen Nájemci předkládat k nahlédnutí, či mu na jeho žádost pořizovat kopie. Nedoplatek se zavazuje nájemce uhradit do 15 dnů....atd. Po roce bydlení, po první zimě, mi pronajímatel volal (nic písemně), že je v domě nedoplatek 12 000 Kč. V domě bydlím 3/4 roku sama, byť je ve smlouvě dcera, a 1/4 roku v domě bydlí. Poplatky platím 5000 Kč/měsíc. Celý dům je na elektriku, proto mě to překvapilo, kde se to vzalo. Pronajímatel zařídil revizi měřidla u ČEZu, zda není někdo načerno připojený. Pak už se neozval, myslela jsem, že je to v pořádku a nedoplatek se nekoná. Uběhla druhá zima, v květnu tohoto roku mi psal bez konkrétní informace (tedy po 2 letech) a pak volal, že má pro mě připravené vyúčtování a že se vše z minula vysvětlilo. Ulevilo se mi s tím, že dostanu jistě přeplatek. Na setkání přede mně položil nějaké faktury, které jsou prý nedoplatkem za ty 2 roky, tedy od počátku, co tam bydlím. Nedoplatek byl 27 000 Kč, elektřina 17 000 Kč  a voda 10 000 Kč! To je prý to vysvětlení, že za to nemohl ČEZ, ale prostě náklady jsou takové. Neměla jsem o tom tušení, pravdou je, že v domě jsme ucpávaly dveře a francouzská okna, všude táhlo. Řekl mi až nyní, že jsem měla zavírat některá tělesa topení v domě, v některých místnostech úplně všechny. V nájemní smlouvě ani v předávacím protokolu o tom ani zmínka. Nevěřila jsem svým očím a na otázku, proč mi dává vyúčtování až po 2 letech, mi neodpověděl, jen to, že je ochoten počkat do června, třeba se to srovná, když se netopí. Dala jsem proto v květnu výpověď, byť se mi dnes vrátila, ale našla jsem ve vaší poradně, že je to i tak platné. Protože chci být slušná, dnes jsem mu vrácenou poštu s podacím lístkem naskenovala, abych ho na konci srpna nezaskočila a mohl si hledat nové nájemníky. Nicméně po mně bude chtít doplatek a já se u vás dočetla, že pokud nedodrží lhůtu na vyúčtování, hrozí mu sankce. Mám u něj kauci (nejsou tam žádné úroky) ve výši jednoho nájmu, mám v plánu pokrýt tím poslední nájem v srpnu, maximálně doplatit zálohu na poplatky. Vím, že bych to z něj nedostala. Když to po mně bude chtít, případně nebude chtít převzít dům, jak postupovat? Vím, že jeho postup byl nekorektní a nechal mě v omylu žít v domě, který bych jinak před zimou stihla opustit.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nájem rodinného domu, není dle mého názoru v dané situaci možné aplikovat právní předpisy týkající se vyúčtování nákladů a záloh placených za plnění (služby) poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a tedy ani ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., o pokutách za opožděné vyúčtování, které jste ve svém dotazu pravděpodobně měla na mysli a které byly v poradně mnohokrát diskutovány.

Jelikož zmíněný zákon nelze aplikovat, je rozhodné zejména to, co bylo ujednáno v nájemní smlouvě, přičemž pronajímatel by měl v každém případě alespoň vyúčtovat náklady a zálohy na služby a na žádost předložit podklady k tomuto vyúčtování, a to do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

Dále bude platit, že do okamžiku předložení řádného vyúčtování nemůže být případný nedoplatek splatný a nemůžete tak mj. být s jeho úhradou v prodlení. Pokud je naopak pronajímatel v prodlení s vystavením vyúčtování, můžete po něm požadovat náhradu škody způsobené prodlením s vystavením vyúčtování.

Stávající nedoplatky nicméně pravděpodobně po vystavení řádného vyúčtování budete muset nakonec uhradit (přinejmenším za první rok nájmu) s výjimkou případu, kdy by náklady byly účelově navýšené (například pokud jsou zcela jasně a účelově sjednány zcela nevhodné podmínky odběru energie, které jste nemohla za žádných okolností rozumně očekávat atd.).

Co se týká předání bytu, případné nedoplatky na nájemném či na službách, nejsou překážkou předání (pronajímatel je nicméně může započíst proti složené jistotě). Pokud by pronajímatel odmítal byt převzít, ocitne se v prodlení, přičemž bude odpovědný za jakékoliv škody, které Vám mohly jeho prodlením vzniknout. (Nájemné do předání v takovém případě již samozřejmě nejste povinna platit.)

Pro tento případ doporučujeme dobře zdokumentovat stav bytu v době jeho opuštění a rovněž (aby pronajímatel netvrdil, že byt nebyl připraven k předání včas) doporučujeme komunikovat s pronajímatelem písemně (alespoň emailem) či za účasti svědků.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Nedoplatek za období, kdy dcera nebyla vlastníkem bytu

Dcera si s přítelem koupila byt v SVJ – majitelé jsou od června 2015. Při předávní bytu byly zapsány stavy vody a měřičů tepla. Letos přišlo vyúčtování za rok 2015 a byl jim vyúčtován celý rok 2015, přestože byt celý rok nevlastnili, a byl jim vyčíslen doplatek cca 2000 Kč. Zažádali o nové vyúčtování jen za období, kdy jsou vlastníky. Nové vyúčtování nebylo dodáno, dle předsedy si to mají mezi původním majitelem a sebou vyřídit sami. V současné době byli veřejně uvedeni jako dlužníci. Jaké lze učinit kroky, když ani na písemnou reklamaci není reagováno, tedy je, ať si to mezi sebou vyřídí sami (tedy původní majitel a současný).

Společenství vlastníků jednotek by skutečně mělo vystavit vyúčtování rozdělené podle období, kdy dcera byla/nebyla vlastníkem, přičemž upozorňuji, že povinností vaší dcery bylo oznámit, že k převodu vlastnického práva došlo. Pokud přesto společenství vlastníků jednotek řádné vyúčtování nevystavilo či tak učinilo opožděně, může vaše dcera požadovat penále ve výši 50 Kč za každý den prodlení a zároveň až do řádného vystavení vyúčtování nemusí žádný nedoplatek hradit, když případné pohledávky společenství nemohou být splatné dříve, než bude vystaveno řádné vyúčtování.

Nad rámec uvedeného upozorňuji, že při převodu jednotky přecházejí na nového vlastníka i dluhy s ní spojené (nedoplatky za měsíční příspěvky na správu domu, nedoplatky ze starších vyúčtování a podobně) s výjimkou situace, kdy společenství vlastníků jednotek vydalo pro účely převodu vlastnického práva potvrzení, dle kterého s danou jednotkou žádné dluhy po splatnosti spojeny nejsou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kam se mám obrátit v případě, kdy došlo evidentně k chybnému vyúčtování služeb?

Kam se mám obrátit v případě, kdy došlo evidentně k chybnému vyúčtování služeb (na základě nezaúčtovaných plateb) za užívání jednotky a SVJ odmítá vydat vyúčtování nové? Také by mne zajímalo, zda se dá telefonická reklamace uznat. Bohužel jsem prý reklamaci nepodala písemně do 30 dnů. Mám však doklad, že jsem poslala podklady o zaplacení. Banka mi je dokonce potvrdila.

Způsob, jakým má být provedeno rozúčtování nákladů na služby, je upraven zákonem č. 67/2013 Sb. Konkrétně v ust. § 8 odst. 2 je upraveno vaše právo podat námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování, které však musí být podány neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování. S ohledem na skutečnost, že zákon dále stanovuje povinnost poskytovateli, aby uplatněné námitky vyřídil nejpozději do třiceti dnů ode dne jejich doručení, mám za to, že z tohoto ustanovení zejména jako způsob uplatnění námitek vyplývá doručování formou poštovní zásilky, na základě které bude zcela zřejmé, kdy došlo k doručení a začátku běhu lhůty. 

V případě, že byste skutečně námitky ve lhůtě neuplatnila nebo neměla důkaz o jejich doručení (např. dodejka), můžete na základě písemné žádosti po poskytovateli požadovat, aby vám nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle výše uvedeného zákona a umožnil pořízení jejich kopií. Pokud by tuto povinnost poskytovatel nesplnil, máte právo požadovat pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Správkyně fondu zaplatila svůj nedoplatek za vodu z fondu oprav

U nás v domě jsme 4 rodiny a každý máme své vyúčtování za vodu. Správce fondu dělá paní z bytu č. 1, a ta má nedoplatek za vodu v řádu desetitisíců jak z předminulého roku, tak z minulého. Když přinesla vyúčtování, bylo tam, že nedoplatek za vodu zaplatila z fondu oprav, kam si lidi spoří na opravy. Zaplatila to, aniž by je s tím obeznámila, tak mě zajímá, jak postupovat, jestli na to má nárok, což si myslím, že určitě ne. Paní tvrdí, že vše doplatí.

Z vašeho dotazu bohužel přesně nevyplývá, jaké právní poměry u vás v domě panují – tedy zda jsou vymezeny jednotky a zřízeno společenství vlastníků jednotek, zda je dům v podílovém spoluvlastnictví či zda jsou poměry v domě zcela jiné. Z položeného dotazu dále bohužel není zcela zřejmé ani to, jakým způsobem jsou založena práva a povinnosti související s „fondem“ a jaký je jejich obsah. K tomu, abych mohl na položený dotaz odpovědět, bych se tedy potřeboval blíže seznámit s poměry v domě a rovněž s jakoukoliv dokumentací, která s danou problematikou může souviset.

Pokud nicméně skutečně došlo k porušení povinností při správě svěřených prostředků, lze doporučit, abyste si od správkyně domu vyžádal podklady, ze kterých bude patrné, jakým způsobem je nakládáno z finančními prostředky náležejícími do „fondu“, a vyzval správkyni domu k vrácení příslušné částky do něj, případně k vrácení prostředků přímo jednotlivým vlastníkům v rámci vypořádání „fondu“. Pokud by tak neučinila dobrovolně, musel byste se se svým nárokem obrátit na příslušný soud.

Dané jednání správkyně by rovněž mohlo za určitých okolností naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zpronevěry či jiných trestných činů souvisejících s porušením povinností při správě cizího majetku. Situaci lze tedy řešit rovněž tímto směrem podnětem k orgánům činným v trestním řízení (dávejte však pozor, aby nedošlo k uvedení nepravdivých údajů a nedopustil jste se tak křivého obvinění z trestného činu).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Pokuta za pozdní doručení vyúčtování a podnájemní vztah

Obrátil jsem se na správcovskou firmu s uplatněním nároku za pozdní doručení vyúčtování a bylo mi odpovězeno, že lhůta čtyř měsíců, uvedená v zákoně č. 67/2013 Sb., se nevztahuje na vztah - podnájemní smlouva. Jedná se, spíše jednalo se, o magistrátní byt, ke kterému jsem měl sepsanou smlouvu o podnájmu. V nynějším bytě mám již nájemní smlouvu. Domnívám se, že podmínky, týkající se vyúčtování a lhůt se neliší. Mýlím se? Správcovskou firmou mi bylo odpovězeno: na základě Vaší žádosti o uplatnění pokuty za pozdní doručení vyúčtování služeb za rok 2015, Vám sdělujeme, že Váš nárok na uplatnění této pokuty je neoprávněný. Ve Vašem případě se nejedná o vztah majitel a nájemce, ale o vztah nájemce a podnájemce. Tudíž Váš nárok nelze uznat. 

Úvodem musím zdůraznit, že problematika právní úpravy podnájmu je bohužel v současné době poněkud nejistá, jelikož její výklad prozatím není v soudní rozhodovací praxi ujednocen. Na konečně řešení daného problému tedy v tento okamžik nelze poskytnout jistou odpověď.

Jelikož podnájem jako smluvní typ zákon upravuje jen zcela okrajově, bude v každém případě zcela zásadní znění podnájemní smlouvy. V podnájemní smlouvě lze přitom ujednat (na rozdíl od nájmu) v zásadě cokoliv, nepřekročí-li takové ujednání obecné zákonem uznávané limity (dobré mravy apod.).

Neobsahuje-li smlouva žádnou úpravu práv a povinností spojených s poskytováním a hrazením služeb a přitom je nezbytné práva a povinnosti stran určitým způsobem vyložit, je dle našeho názoru nutné použít nejbližší příbuznou právní úpravu, kterou je smlouva o nájmu a potažmo i zákon č. 67/2013 Sb.

Mám nicméně za to, že podpůrnou úpravu nájmu lze užít jen restriktivně ve zcela nezbytném rozsahu, přičemž je doposud nevyřešenou otázkou (viz výše), zda do tohoto rozsahu bude spadat i předmětná pokuta či nikoliv.

V každém případě je však nutné si uvědomit, že i pokud by tomu tak bylo a podnájemce byl oprávněn pokutu požadovat, poskytovatelem služeb podnájemci je nájemce nikoliv vlastník nemovitosti. Vlastník nemovitosti (v daném případě pravděpodobně zastoupený správcovskou společností) má povinnosti pouze vůči nájemci a nikoliv vůči podnájemci, se kterým není v žádném právním poměru.

Svůj nárok se tedy případně můžete pokusit uplatnit u nájemce, se kterým byste měl v zásadě řešit veškeré záležitosti týkající se podnájmu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Termíny zúčtovacího období

Má správní firma, která dům spravuje pouze polovinu kalendářního roku, zúčtovací období do 30. 6. příslušného roku, nebo do 31. 12.? Podotýkám, že předání mezi spravujícími firmami protokolárně proběhlo k 30. 6. Vyúčtování za služby za první půlrok jsme dostali až v dubnu následujícího roku. Nedošlo tím k porušení čtyřměsíční lhůty pro zaslání vyúčtování?

V této odpovědi předpokládám, že se jedná o dům, kde jsou vymezeny jednotky a kde funguje společenství vlastníků jednotek.

V takovém případě je poskytovatelem plnění souvisejících s užíváním jednotlivých bytových jednotek (služeb) ze zákona přímo společenství vlastníků jednotek, které tuto svou činnost vykonává buď samo, nebo prostřednictvím smluvně zavázaného správce - tedy v daném případě pravděpodobně prostřednictvím zmíněné „správcovské firmy“.

Povinnost doručit vyúčtování včas vlastníkům tak leží na společenství vlastníků jednotek, které je rovněž odpovědné za nahrazení jakýchkoliv škod a vypořádání jakýchkoliv sankcí, které z prodlení s vystavením vyúčtování mohly vzniknout. V daném případě je zcela nerozhodné, zda se v rámci roku „správcovská firma“ měnila či nikoliv, lhůta k vystavení vyúčtování ze strany poskytovatele služeb zůstává vždy stejná – tedy do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období (obvykle kalendářní rok, není-li předem určeno jinak).

Pro úplnost pak uvádím, že společenství vlastníků jednotek může případné sankce obratem vyžadovat po „správcovské firmě“ tzv. regresem, a to za předpokladu, že „správcovská firma“ nezpracovala vyúčtování včas a v souladu s uzavřenou smlouvou.

Co se týká konkrétních práv a povinností obou „správcovských firem“ ve vztahu k předání podkladů a k vystavení vyúčtování, obávám se, že bude nutné přezkoumat primárně znění uzavřených smluv, které mi bohužel není známo.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kam zaslat vyúčtování záloh, když mi není známa adresa bývalého nájemce?

Jak postupovat, když mi není známá adresa bývalého nájemce, který se odstěhoval a neuvedl novou adresu nebo adresu uvedl, ale dopis se vrátil s tím, že nájemce už na adrese nebydlí. V obou případech tedy nemám, kam nájemci zaslat roční vyúčtování záloh na služby. Nerada bych se dostala do situace, že po určitě době si bude tento nájemce nárokovat vyúčtování a ještě budu platit pokutu za prodlení v předání vyúčtování.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho vztahu, vycházím ve své odpovědi toliko z obecné právní úpravy doručování. S ohledem na povahu Vašeho dotazu se budu ve své odpovědi věnovat nejprve zákonným požadavkům na adresu doručení a v druhé části pak důsledkům nepřevzetí zásilky.

Co se týče adresy, na níž by se mělo doručovat, obecné požadavky stanovené v občanském zákoníku umožňují, aby mohlo být doručováno v zásadě na jakoukoliv adresu, na které si adresát může zásilku převzít. Může se tak jednat o adresu trvalého pobytu, bydliště či adresu výhradně určenou pro doručování. Podstatné z hlediska zákonné úpravy je, aby zásilka mohla objektivně dojít do sféry adresáta (tedy aby si ji mohl převzít a seznámit se s jejím obsahem). Sdělení adresy je právem smluvních stran, přičemž je třeba vycházet z údajů, které si strany sdělí. S ohledem na výše uvedené platí, že proti tomu, kdo se v dobré víře dovolává uvedeného bydliště, není možné namítat, že je skutečné bydliště v jiném místě.

Co se týče důsledku nepřevzetí, občanský zákoník operuje s tzv. domněnkou doby dojití dle ustanovení § 573. Toto ustanovení říká, že pokud zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi, má se za doručenou třetí pracovní den po odeslání. Tedy pokud si protistrana zásilku nepřevzala, hledí se na ni, jakoby tak učinila.

S ohledem na výše uvedené by vám tedy prodlení hrozit nemělo. Z opatrnosti doporučuji vyzvat nájemce rovněž prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nový účetní firma s podivnými praktikami

Z rozhodnutí výboru má naše SVJ „novou účetní“. Identita účetní firmy byla utajována, výborem byla označena jako „nejlepší“. Na shromáždění o firmě nebylo řečeno jinak nic, zejména co se týká nákladů za rozsah a financování služby. Nyní jsme dostali vyúčtování služeb SVJ. Ukazuje se, že nová účetní firma je o 25 % dražší, aniž by o této okolnosti byli vlastníci informováni. Vyúčtování neobsahuje razítko ani podpis zpracovatele, takže si ho může vyrobit kdekdo podle svého gusta. Dům funguje od roku 1968, vždy však, jak pod správou SBD, tak jako SVJ, dostávali vlastníci doklady týkající se předpisů nájmu a vyúčtování vždy s podpisem a razítkem zpracovatele. Dle mého názoru se jedná o vyúčtování služeb ve výši 30-60 tis. Kč. V podstatě je to faktura, úřední doklad, který by měl minimálně tyto náležitosti obsahovat. Vy účtování je  nepřehledné, nesrozumitelné, je propleteno zbytečnými údaji (měsíčními spotřebami), aniž by před instalováním těchto zařízení výbor oznámil, jako to bude fungovat. V minulosti dokonce došlo k podivnému zúčtování odběrů vody prostřednictvím vodoměrů bez metrologického ověření dle zákona 505/1990 Sb.

Odpověď - č. 1

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu především ve vztahu ke stanovám SVJ, mohu v odpovědi vycházet toliko ze zákonné úpravy bytového spoluvlastnictví s ohledem na vámi zmíněné okolnosti.

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Ustanovení § 1208 nového občanského zákoníku upravuje jeho působnost, kdy v písm. h) hovoří o působnosti spočívající v určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti. Toto ustanovení má kogentní charakter, tzn., že rozhodování v této oblasti nemůže být ani se souhlasem shromáždění přeneseno do působnosti výboru. Z tohoto ustanovení občanského zákoníku a vyhlášky č. 366/2013 ale bohužel není zřejmé, koho zákonodárce považuje za osobu zajišťující některé činnosti správy domu. Ze zákona tak nevyplývá, zda je potřeba předchozího souhlasu shromáždění pouze při určení osoby správce, který pro SVJ zajišťuje správu domu spočívající ve více oblastech správy (úklid, účetnictví, opravy aj.), nebo je tento souhlas potřeba i v případě, že se jedná o novou účetní, která zajišťuje pouze jednu oblast správy.

S ohledem na znění zákona, které hovoří o „osobě, která má zajišťovat některé činnosti správy domu“, se přikláníme k názoru, že se dané ustanovení vztahuje na správce, který zajistí pro SVJ více oblastí správy, a v případě smlouvy s novou účetní by pak mohlo postačovat pouze rozhodnutí výboru. Znovu ale musím zopakovat, že zákon je v tomto směru neurčitý a situaci neulehčuje ani absence soudní judikatury, která by do problému vnesla více světla.

Odpověď - č. 2

Ve vyúčtování služeb, které je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb., musí poskytovatel (SVJ) uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů pravidel sjednaných pro rozúčtování. 

Jako příjemce služeb máte na základě písemné žádosti právo, aby vám poskytovatel služeb do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložil náklady na jednotlivé služby, způsob rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování podle zákona. Do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, případně doložení podkladů dle předchozí věty, jste oprávněn podat proti způsobu a obsahu vyúčtování námitky, které musí být vyřízeny do 30 dnů od jejich doručení. Nedojde-li ze strany poskytovatele ke splnění této povinnosti, máte právo požadovat 50 Kč za každý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyúčtování záloh na služby placené společenství vlastníků

Od srpna roku 2013 jsme zálohy na služby zvýšili na popud správce domu, který při vyúčtování roce 2012 napsal, že kdo má nedoplatek, ať zálohy zvýší. V dopise zaslaném správci jsme uvedli, že zálohy zvyšujeme a konkrétně jsme uvedli nákladové položky, kterých se zvýšení týká. Přesto ve vyúčtování za rok 2013,2014 ani 2015 nebyly odečteny všechny zaplacené zálohy, ale částka odpovídající 12- ti původním zálohám. Tím je zkresleno vyúčtování tak, že za rok 2013 byl vyčíslen nedoplatek, který měl být o 4000 Kč nižší, za rok 2014 byl vyčíslen nedoplatek, i když měl být vyčíslen přeplatek 7003 Kč, protože byly započteny o 9600 Kč nižší. Vše jsme samozřejmě reklamovali, ovšem neúspěšně. Vzhledem k tomu, že přeplatek za rok 2014 nám nebyl vrácen, napsali jsme 30. 12. 2015 správci, že ho tedy vracet nemusí, ale má ho započíst jako zálohu do vyúčtování 2015. To se však nestalo a vyúčtování jsme opět reklamovali a zase neúspěšně. Správce tvrdí, že dlužíme zálohy nezaplacené tři měsíce do konce roku 2015 a máme je v roce 2016 doplatit. Ve zmíněném dopise správci jsme také uvedli, aby sečetl zaplacené zálohy s přeplatkem roku 2014, od toho odečetl zálohy do fondu oprav a zbytek rozdělil jako zálohy dle konkrétních položek nákladů. Toto ve vyúčtování 2015 nebylo provedeno, opět byly odečteny jenom zálohy odpovídající těm z roku 2012 a je vyžadováno doplacení tří záloh za rok 2015 přesto, že částka zaplacených záloh včetně přeplatku z roku 2014 činila více, než kdybychom platili původní výši záloh. Z našeho pohledu je podstatné, kolik prostředků celkem bylo skutečně na zálohách zaplaceno, a tyto mají být ve vyúčtování odečteny aby mohl být vyčíslen doplatek či nedoplatek. Požadovat další zálohy za předchozí rok v dalším roce je proto protismyslné.

Odpověď – část první:

Co se týká záloh na náklady na plnění spojená s užíváním bytu (zálohy na služby), platí, že jejich výši si ujedná společenství vlastníků jednotek, jakožto poskytovatel služby, s vlastníky, jakožto příjemci služby. Při určování výše záloh přitom nejsou strany zákonem nijak limitovány.

Nedojde-li k dohodě, rozhodne o výši záloh společenství vlastníků jednotek. Pokud ani společenství vlastníků jednotek o výši záloh nerozhodne, budou zálohy na služby určeny jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

Jak je tedy patrné, vlastník, jakožto příjemce služby, nemůže jednostranně rozhodnout o výši zálohy na služby. Částky, které vlastník zasílá společenství vlastníků jednotek nad rámec určené zálohy, jsou tak pravděpodobně bezdůvodným obohacením na straně společenství vlastníků jednotek.

Pokud by vyúčtováním záloh po skončení zúčtovacího období bylo vlastníku uloženo zaplatit případný nedoplatek, může vlastník vůči této pohledávce započítat svou vlastní pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení, přičemž k započtení dojde v okamžiku, kdy se obě (splatné) pohledávky setkaly. Obdobné platí, pokud bylo započteno na zálohy, k jejichž placení jste byli povinni v roce 2015.

Započtení samo o sobě je obecně jednostranným úkonem a může k němu tedy v zásadě dojít, i pokud by s ním správce nesouhlasil.

Pro případ, že by plnění ze strany vlastníka nebylo řádně označeno a příjemce zároveň vlastník již v době plnění dlužil společenství vlastníků jednotek z jiného závazku (například jako nedoplatek ze staršího vyúčtování), je rovněž možné uvažovat o tom, že plněním nad rámec stanovené zálohy byl umořen tento druhý dluh, a to automaticky bez nutnosti formálního započtení.

Otázka – část druhá:

Zpětná změna způsobu rozúčtování nákladů

Shromáždění společenství vlastníků v únoru 2016 odhlasovalo, že vyúčtování za rok 2015 týkající se spotřeby vody bude provedeno jiným způsobem než dle naměřených hodnot, protože měřiče nebyly včas vyměněny. Měly být prý vyměněny po pěti letech již v roce 2010. Měřiče v našem bytě ale byly při rekonstrukci vyměněny v roce 2008, takže jejich 5 letá životnost, prý napevno daná předpisem, byla minimálně do roku 2013. Z uvedeného plyne, že vlastně rozúčtování spotřeby vody u ostatních vlastníků by měl být zpochybněn za roky 2011-2014 a u nás za rok 2014, když bylo řečeno, že nel ze provést rozúčtování spotřeby pro prodlení s výměnou měřičů - do roku 2014 to ovšem nikomu nevadilo. Shromáždění v roce 2016 před vyúčtováním 2015 odhlasovalo, že rozúčtování bude provedeno náhradním způsobem, ač nebylo vysvětleno jakým. Ve vyúčtování za rok 2014 u našeho bytu došlo k vyúčtování spotřeby ve výši dvojnásobku oproti roku 2014. Podotýkám, že odečty měřičů byly řádně v prosinci 2015 provedeny, ovšem tyto hodnoty nebyly pro výpočet použity. Dle zák. č. 67/2013 Sb., nelze měnit způsob rozúčtování nákladů zpětně, v tomto případě byl použit nový způsob výpočtu zpětně na rok 2015, tedy po době 5 let stanovené doby životnosti. Jaký postup je v uvedeném případě správný, je možné vyúčtování provést takovým způsobem zpětně? Pro nás je nepřijatelné, že je spotřeba vyčíslena jako dvojnásobná, přitom ostatní byty mají přeplatky.

Odpověď – část druhá:

Obecně platí, že náklady na dodávky vody se rozúčtují způsobem dle rozhodnutí společenství vlastníků jednotek. Toto rozhodnutí musí být v souladu se zákonem

Nerozhodne-li společenství vlastníků jednotek o rozúčtování nákladů na dodávky žádným způsobem nebo je-li jeho rozhodnutí o způsobu rozúčtování v rozporu se zákonem, pak platí, že dodávky se rozúčtují podle náměrů na podružných vodoměrech, jsou-li instalovány u všech vlastníků.

Nejsou-li nicméně podružné vodoměry u všech vlastníků instalovány, případně nevyhovují-li některé z nich požadavkům zákona (jsou-li takříkajíc prošlé), je nutné náklady na dodávky vody rozúčtovat podle směrných čísel roční spotřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Pokud by tedy původní způsob určený společenstvím vlastníků jednotek nebylo možné z důvodu jeho neplatnosti realizovat, je nutné postupovat právě tímto způsobem a rozúčtovat náklady na vodu podle směrných čísel roční spotřeby.

V žádném případě však nelze po skončení období rozhodnout, navíc bez souhlasu všech vlastníků jednotek, o dodatečné změně způsobu rozúčtování vody.

Otázka – část třetí:

Je možné vymáhat soudně nedoplatek starší tří let? Dle našeho názoru toto možné není.

Odpověď – část třetí:

Zejména upozorňuji na pravidlo, podle kterého plní-li dlužník věřiteli a neoznačí, na který svůj dluh plní, započte se plnění nejprve na nejdříve splatný (nejstarší závazek), přičemž se může jednat i o závazek, u kterého již bylo možné namítat promlčení.

Rovněž upozorňuji na skutečnost, že i přestože nárok může být promlčen, pohledávku je stále možné uplatnit u soudu. Právě v soudním řízení vznáší dlužník námitku promlčení a je tedy nutné v něm aktivně vystupovat a bránit se.

V potaz je rovněž nutné vzít skutečnost, že byl-li dluh byť jen konkludentně (například částečným plněním) uznán, promlčecí doba se prodlužuje na deset let, přičemž zákon zná i několik dalších obdobných výjimek z obvyklé tříleté promlčecí doby.

Závěrem mi konečně dovolte ve vztahu ke všem třem částem odpovědi upozornit, že v odpovědi na dotaz vycházím toliko ze znění zákona, když nemám k dispozici stanovy vašeho společenství vlastníků jednotek, ani další případné relevantní interní dokumenty.

Rovněž si dovoluji upozornit, že na základě dodaných podkladů je téměř nemožné korektně rozklíčovat, jaká je skutečná výše přeplatků či nedoplatků na vaší straně. Doporučujeme tedy vyhledat odbornou pomoc advokáta a doložit pokud možno veškerou písemnou komunikaci se společenstvím vlastníků jednotek, včetně všech vyúčtování a souvisejících rozhodnutí shromáždění, jakož i výpisy z účtu k prokázání dosavadních plateb. Advokát následně veškeré dokumenty projde, zjistí, jaká je skutečná výše nedoplatku či přeplatku a podle toho navrhne odpovídající postup.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vyúčtování energií a služeb - jednalo bytové družstvo správně?

Mám několik dotazů týkajících se vyúčtování energií a služeb. Týden po termínu, ve kterém mělo být hotové vyúčtování, jsem se telefonicky dotazovala na SBD, kdy mi bude vyúčtování zasláno. Po dohodě v předchozích letech mi bylo posíláno e-mailem, jelikož byt užívám minimálně (převážně bydlím s přítelem v rodinném domě). Na e-mail mi dále bylo zasíláno i vyúčtování za garsonku, která je psaná na dceru (s SBD ale vše zařizuji já na základě plné moci) a která je dále pronajímána třetí osobě (podnájem samozřejmě se souhlasem SBD) – oba tyto byty jsou družstevní. Pracovnice ekonomického úseku mi oznámila, že vyúčtování se zpozdilo kvůli velkému počtu měřičů tepla, které byly v loňském roce nainstalovány v bytech a že obdrželi pozdě podklady. Odhadla, že by vyúčtování mohlo být zpracováno za další 2 týdny a ubezpečila mě, že ihned, jak jej budou mít, pošlou mi oboje e-mailem, tak jako v minulých letech. V dalším týdnu mi volala paní, která je v  garsonce v podnájmu, a sdělila mi, že důvěrník u nich již vyúčtování rozdával a jí řekl informaci, že ve vyúčtování je přeplatek ve výši 5500 Kč. Druhý den jsem opětovně volala na SBD, jak je možné, že já nemám jako člen družstva a pronajímatel bytu žádné informace o přeplatku, a tuto informaci má paní z podnájmu, a proč mi již nebylo zasláno, jak bylo domluveno. Vedoucí ekonomického úseku mi řekla, že vyúčtování bylo hotové 9. 5. a odmítla mi vyúčtování na e-mail poslat s tím, že je to „nadstandardní“ služba, že mi dá vyúčtování do obálky a pošle. 13.5. mi poslala vyúčtování "mého" nepronajímaného bytu na e-mail s tím, že reklamace je možné uplatnit do 18. 5. 2016! Druhé vyúčtování stále nemám, ale předpokládám, že a až se ke mně jednou dostane, bude lhůta pro reklamaci stejná a možná už i prošlá.

Dotaz – část 1: 

Nemělo SBD informovat družstevníky (alespoň prostřednictvím důvěrníkem vyvěšené informace na nástěnce), že dojde ke zpoždění ve vyúčtování, když vědělo, že termín daný zákonem nedodrží? Jaký je běžný, a tedy standardní postup pro předávání a přebírání vyúčtování, když zasílání e-mailem je dle pracovnice SBD nadstandardní?

Odpověď – část 1:

Úvodem zdůrazňuji, že mi není známo znění stanov či jiných interních předpisů bytového družstva, proto na daný dotaz odpovídám jen na základě zákona, a to zejména zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) a rovněž zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (67/2013 Sb.).

Zákon bytovému družstvu nikde nestanoví přímou povinnost své členy o zpoždění informovat. Na druhou stranu nájemce družstevního bytu má v případě prodlení s vyúčtováním právo požadovat zaplacení pokuty ve výši 50 Kč denně za každý den prodlení (až na výjimečné případy).

Zákon neklade na formu doručování žádné zvláštní nároky. Vyúčtování tak může být doručováno například formou doporučeného psaní, může být doručeno osobně oproti podpisu či formou emailové zprávy, pokud je nepochybné, že určený adresát emailovou zprávu vyzvedl. To, jaký je běžný a standardní postup v případě vašeho bytového družstva, mi není známo. Je možné, že na danou otázku naleznete odpověď v jeho stanovách.

Obvykle je nicméně možné doručit vyúčtování jakýmkoliv ze shora uvedených způsobů, přičemž bytové družstvo zvolí způsob dle svého uvážení a nese rovněž odpovědnost za to, aby se k Vám vyúčtování řádně a včas dostalo nebo dostat mohlo (například v případě zásilky uložené na poště).

Dotaz – část 2:

Nedošlo k pochybení a porušení zákona o ochraně osobních údajů, když jak důvěrník, tak i paní z podnájmu dostali od SBD informace o stavu mého (dceřina) vyúčtování? (Běžnou praxí je, že důvěrník dostane vyúčtování všech bytů v domě či vchodě, vyjma  bytů pronajímaných, pokud si to nájemce přeje, a vhodí je do schránek. Přitom podrobný rozpis vyúčtování není zalepen v žádné obálce, tudíž má důvěrník přesné informace o vyúčtování každého z nájemníků a ještě mívá i jmenný seznam s vyčíslením přeplatků či nedoplatků.)

Odpověď – část 2:

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, platí, že osoba zpracovávající osobní údaje (tedy bytové družstvo) s nimi nemůže disponovat bez souhlasu osob, kterých se osobní údaje týkají.

Osobním údajem je přitom jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné osoby. O takový případ se jedná, jestliže osobu lze na základě údajů přímo nebo nepřímo identifikovat – zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Vyúčtování nákladů pak skutečně může pod výše uvedenou definici spadat.

Bohužel nemohu bez dalších informací posoudit, zda se v daném případě skutečně jednalo o neoprávněné předání či zpřístupnění osobních údajů. Upozorňuji nicméně, že v obdobných případech se soudy dříve vyjadřovaly spíše ve prospěch správce osobních údajů, když ostatní vlastníci či nájemci (podnájemci) by prostřednictvím institutu nahlížení do podkladů k vyúčtování (apod.) měli de facto k vyúčtování přístup zajištěný v každém případě.

Skutečnost, zda byl nebo nebyl porušen zákon, posoudí Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se se svým podnětem můžete obrátit. Pokud by úřad došel k závěru, že zákon porušen byl, zahájí správní řízení, které může vést až k případným sankcím.

Dotaz – část 3:

Jaká by měla být lhůta pro podání reklamace (je někde dáno zákonem kolik dnů?) Je možné si někde na jednání zástupců SBD stěžovat?

Odpověď:

Podle zákona je bytové družstvo povinno, jakožto poskytovatel služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období (obvykle kalendářní rok), doručit nájemci vyúčtování nákladů na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (služeb).

Nejpozději do pěti měsíců od skončení zúčtovacího období je zároveň k písemné žádosti nájemce bytové družstvo povinno nájemci doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich vyúčtování, způsob stanovení výše záloh na služby a umožnit nájemci pořízení kopie podkladů.

Porušením některé ze shora vyčtených povinností vzniká nájemci právo požadovat pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení, případně náhradu škody vzniklé porušením povinnosti družstva.

Námitky proti vyúčtování musí nájemce předložit neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doložení podkladů dle výše uvedeného odstavce (případně do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, nepožádal-li nájemce o doložení podkladů).

Námitky musí být následně vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich předložení.

V případě, že bytové družstvo námitky neuzná, avšak budete i nadále přesvědčena, že vyúčtování nebylo provedeno řádně, můžete se domáhat určení, zda bylo či nebylo vyúčtování v souladu se zákonem, žalobou u příslušného soudu.

Co se týká stížnosti, je otázkou, co by mělo být jejím předmětem.

Nejčastěji se lze setkat s porušováním povinností (péče řádného hospodáře) člena představenstva družstva. Dojde-li k takovému jednání, vznikne-li družstvu škoda, je možné se její úhrady domáhat u soudu, přičemž při takovém sporu obvykle družstvo zastupuje vybraný člen kontrolní komise.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Jaké jsou povinnosti rozúčtovatele tepla?

V souvislosti s pravidly rozúčtování tepla by mne zajímalo, zda je zakotvena v současně platné legislativě povinnost rozúčtovatele tepla prokázat, že existují schválená pravidla pro rozúčtování tepla, jejichž součástí musí být i veškeré použité koeficienty. Je povinen zaslat tato pravidla SVJ tak, aby bylo možné  jejich projednání a následné schválení jednotlivými vlastníky bytů. Jinými slovy, platí v případě, že neexistují písemná pravidla vyúčtování tepla, že je vyúčtování nepřezkoumatelné, a tedy neplatné. Dále, zda je rozúčtovatel tepla povinen na výzvu konečného spotřebitele prokazovat správnost koeficientů v rozúčtování z hlediska fyzikálního a s přihlédnutím k vlivům, které mění tepelné ztráty místností v bytech, resp. jeho jednotlivých místností. Pokud konečný spotřebitel nedostane od rozúčtovatele uspokojivou odpověď ohledně způsobu použití redukčních koeficientů, na koho se má obrátit tak, aby byla sjednána náprava.

Vzhledem k tomu, že neznám rozhodné skutečnosti týkající se vašeho případu, můžu odpovědět pouze obecně a ve smyslu jednotlivých právních předpisů.

Zákon č. 67/2013 Sb. ukládá povinnost provést rozúčtování a následné vyúčtování nákladů poskytovateli, kterým je vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo SVJ. Z uvedeného je zřejmé, že povinnosti uložené právními předpisy poskytovateli se nevztahují na třetí osobu, kterou je v tomto případě rozúčtovatel.

Pokud jde o pravidla rozúčtování nákladů na vytápění, tak zákon č. 67/2013 Sb. v ust. § 6 rozlišuje způsob u domů, kterým je mimo jiné stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii, a domů, kterým mimo jiné tato povinnost stanovena není. Obecně lze ale říci, že existují dva způsoby rozúčtování nákladů na vytápění, a to na základě ujednání poskytovatele se všemi nájemci v domě, u družstevního bytu na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě a u SVJ na základě ujednání všech vlastníků jednotek, a rozúčtování nákladů na vytápění způsobem, který určuje zákon. Rozúčtovatel tak s největší pravděpodobností bude postupovat podle zákona či způsobem, který jste přijali v rámci domu na základě společného ujednání.

Co se týče prokázání správnosti vyúčtování, tak na základě písemné žádosti příjemce je poskytovatel povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci náklady na služby, způsob rozúčtování aj. Pokud příjemce nesouhlasí se způsobem a obsahem vyúčtování, může ve lhůtě 30 dnů podat námitky, ke kterým se poskytovatel ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení má povinnost vyjádřit. V případě, že poskytovatel nesplní svoji povinnost, je příjemce oprávněn požadovat dle zákona č. 67/2013 Sb. pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

Jak má bytoví družstvo správně dělit náklady na společnou přípravu teplé vody

Jedná se o 3 menší domky o velikosti 6-8 bytových jednotek se samostatnými čp. ve vlastnictví jednoho bytového družstva. K ohřevu a rozvodu tepla a užitkové vody (TUV) dochází ve výměníkové stanici, ke které je připojeno vždy více domů, množství spotřebované TUV není měřeno v jednotlivých domech (součet bytových náměrů v domě se hlásí teplárně), ale je měřena celková spotřeba TUV ve výměníku, která se pak při vyúčtování rozděluje podle náměrů bytových vodoměrů v jednotlivých domech, připojených na tento výměník. Ve vyúčtování u konkretního domku je u TUV uveden jednak součet bytových náměrů tohoto domku, a jednak celková spotřeba TUV v tomto domku, získaná asi nějakým rozdělovacím procesem z celkové spotřeby všech domů, připojených k výměníku. Tento údaj je zhruba o 35 % větší než součet bytových měřičů. Prosím sdělte mi, zda v případě takto velkého rozdílu je povinností konečných spotřebitelů jej celý zaplatit, neboť myslím, že v minulosti snad platilo, že na konečné spotřebitele se rozúčtuje navýšení jen do nějaké hodnoty, odpovídající tzv. běžným ztrátám, např do 15-20% . Mohu něco proti tomu dělat?

Předně mi dovolte uvést, že je třeba vždy rozlišovat mezi dvěma právními vztahy, a to vztahem mezi bytovým družstvem a dodavatelem energie, a vztahem mezi bytovým družstvem a každým jednotlivým členem družstva, tedy nájemcem družstevního bytu. S ohledem na povahu vašeho dotazu se budu dále věnovat toliko vztahu druhému, tedy vztahu mezi družstvem a jednotlivými členy družstva.

Bytové družstvo je povinno v oblasti rozúčtování služeb, včetně nákladů na společnou přípravu teplé vody, se řídit zákonem č. 67/2013 Sb., o službách. Náklady družstva na společnou přípravu teplé vody jsou dva, a to náklady na vodu samotnou a náklady na její ohřev. Každý z těchto nákladů rozdělí družstvo mezi všechny členy družstva pomocí výpočtu uvedeného v zákoně a prováděcím předpise. Zjednodušeně řečeno se každý z obou uvedených nákladů rozdělí na složku základní (podle podlahové plochy) a spotřební (tedy skutečně spotřebované teplé vody u jednotlivých bytů). U nákladů na vodu činí základní (podlahová) složka 0 % a spotřební složka 100 %, což odpovídá skutečnému užití vody. U nákladů na teplo (tedy ohřev vody) pak činí základní (podlahová) složka 30 % a spotřební složka 70 %.

Spotřební složka se zjistí podle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb. S ohledem na výše uvedené je pro účely rozúčtování podstatná spotřeba výhradně ve vztahu k jednotlivým bytům a nikoliv ve vztahu k domu jako celku.

Zákon o službách však umožňuje, aby se každé družstvo či společenství vlastníků od výše uvedeného schématu odchýlili. O odlišném způsobu rozúčtování nákladů na přípravu teplé vody musí vždy rozhodnout družstvo na členské schůzi, přičemž změna bude účinná až pro další zúčtovací období.

Pokud byste měl jakékoliv pochybnosti ohledně vyúčtování nákladů na teplou vodu ve Vaší zúčtovací jednotce související např. s možností, že hodnoty naměřené na bytových vodoměrech neodpovídají skutečnému množství vody odebrané jednotlivými vlastníky, pak je možné předložit poskytovateli služeb (ve vašem případě bytovému družstvu) námitky k vyúčtování, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení Vaší osobě. Případně doporučuji vznést dotaz na nejbližší členské schůzi, aby Vám představenstvo uvedlo důvod těchto rozdílů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vytápění okapů a hrazení mimořádné spotřeby energie

V bytovém domě je instalováno vytápění okapů z důvodu odstranění sněhu, které je spouštěno zapnutím jističe. V domě došlo zřejmě omylem ke spuštění tohoto zařízení (nebylo zjištěno a ani nelze zjistit, kdo zařízení spustil – mohl je spustit i jakýkoli příchozí) na dobu několika měsíců, a tím došlo ke zvýšené spotřebě elektřiny společných prostor, kam je toto zařízení připojeno. Společenství na shromážděni konaném v květnu rozhodlo o tom, že běžné náklady na provoz domu jsou hrazeny z krátkodobé zálohy vybírané od vlastníků v poměru vlastnických podílů, náklady vymezené v NOZ se rozpočtou rovnoměrně na bytové jednotky. O službách bylo rozhodnuto, že elektřina – osvětlení společných prostor – bude hrazeno podle počtu osob rozhodných pro vyúčtování. V prosinci téhož roku, kdy byl zjištěn mimořádný náklad na elektřinu v souvislosti s provozem zařízení na vytápění okapů, se sešlo shromáždění, které rozhodlo o úhradě těchto nákladů rovnoměrně na bytovou jednotku. Je tento postup správný? Jedná se o náklad na provoz domu nikoli o službu? Může v rámci jednoho roku shromáždění rozhodnout o úhradě mimořádného nákladu v jiném režimu ( rovnoměrně na bytovou jednotku), než jak bylo schváleno pro běžné náklady (podle podílů)?

Předně mi dovolte uvést, že neznám veškerá specifika vašeho vztahu, především pak znění stanov a rozhodnutí shromáždění vlastníků, a ve své odpovědi mohu tudíž vycházet toliko ze zákonné úpravy příspěvků vlastníků jednotek a rozúčtování služeb.

Co se týče elektrické energie spotřebované ve společných částech domu, povinnost k její úhradě by měla v první řadě dopadat na společenství vlastníků, k čemuž dle Vašeho dotazu došlo. Na následný vztah mezi společenstvím a jednotlivými vlastníky by bylo možné nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a to buď jako službu dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. nebo příspěvek na správu domu a pozemku. Vztah mezi těmito právními instituty je však doposud nevyjasněný a neexistuje k němu závazná rozhodovací praxe soudů.

V režimu zákona č. 67/2013 Sb. se za službu považuje také provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě (…), popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb. Tyto služby by v sobě z povahy věci měly zahrnout též elektrickou energii, která je při jejich poskytování spotřebována. Tyto služby se pak rozúčtovávají mezi příjemce služeb podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, pokud nedojde k rozhodnutí společenství vlastníků o jiném způsobu úhrady. Dovoluji si k tomu poznamenat, že tuto změnu lze provést pouze po uplynutí zúčtovacího období (zpravidla kalendářní rok).

Oproti tomu úhrada příspěvku na správu domu se dle občanského zákoníku rozdělí podle podílu na společných částech domu. Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. se za činnosti týkající se správy domu a pozemku považuje též provoz a údržba společných částí domu. Od tohoto způsobu úhrady příspěvků je možné se odchýlit na základě dohody všech vlastníků, přičemž k této dohodě by mělo zpravidla dojít před vznikem konkrétního nákladu tak, aby vlastníci měli právo legitimně očekávat, v jaké výši budou povinni příspěvek hradit.

Konečně pro posouzení, zda se jedná o příspěvek na správu domu nebo na službu je na tuto platbu třeba hledět vždy s ohledem na konkrétní vymezení ve stanovách nebo rozhodnutí, na základě kterého došlo k zavedení uvedeného vytápění, které bohužel nemám k dispozici.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Podle jaké vyhlášky se účtují služby a teplo za rok 2015?

Dostal jsem vyúčtování za služby a teplo od společnosti RPG za rok 2015. Za teplo jsme měli skoro úplně stejnou spotřebu jako v roce 2014 a ve vyúčtování (2015) to dělalo přes 3 tisíce navíc. Nová vyhláška o vyúčtování je přece schválená od 1. 1. 2016, tak jak je možné, že vyúčtování za rok 2015 provedla společnost RPG již podle nové vyhlášky? Nebo se už tato vyhláška vztahuje na vyúčtování za rok 2015? Chci podat reklamaci, ale nevím, jak to pořádně je. 

Ačkoliv to z vašeho dotazu přímo nevyplývá, předpokládáme, že společnost RPG je vlastníkem domu nebo bytu, a tato společnost vůči vám tedy vystupuje v pozici pronajímatele. S ohledem na to je tudíž tato společnost zároveň poskytovatelem služeb dle zákona č. 67/2013 Sb. a dopadají na ni povinnosti ve vztahu k poskytování a plnění spojených s užíváním bytu.

Za těchto okolností se na rozúčtování služeb použije zákon č. 67/2013 Sb. a vámi zmiňovaná vyhláška. Na okraj si dovoluji doplnit, že vycházím z toho, že jste měl na mysli vyhlášku č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je skutečně účinná až od 1. 1. 2016, a na vyúčtování za rok 2015 se tedy vztahovat nemůže. Vyúčtování za rok 2015 by mělo být provedeno dle předchozí právní úpravy, která byla představována vyhláškou č. 372/2001 Sb. Nad rámec toho si však dovoluji upozornit na skutečnost, že obě výše uvedené vyhlášky dopadají výhradně na vytápění a společnou přípravu teplé vody a nikoliv na další služby v režimu zákona č. 67/2013 Sb.

Pokud se způsobem a obsahem vyúčtování nesouhlasíte, máte možnost podat poskytovateli služeb k tomuto vyúčtování námitky, a to do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Poskytovatel služeb je pak povinen vyřídit vámi uplatněné námitky nejpozději do 30 dnů od doručení námitek. Pokud by z jeho strany došlo k prodlení se zasláním vypořádání námitek, máte ze zákona nárok na zaplacení pokuty ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že poskytovatel služeb vámi uplatněné námitky neuzná, a budete nadále přesvědčen, že vyúčtování nebylo provedeno správně, můžete se určení, zdali vyúčtování bylo provedeno v souladu s právními předpisy, domáhat i soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Platby za výtah a stavební práce ve vedlejším vchodě

Žiji s přítelem v domě, kde máme pět vchodů a v každém je několik bytových jednotek. Byt je od tohoto roku psán na přítele. Jde mi o vyúčtování společných prostor. Ve vedlejším vchodě si nechali dělat výtah, paní, která je něco jako správcová,řeší věci s družstvem a domlouvá různé opravy atd., dovolila dělníkům, aby se napojili na elektriku v našem vchodě. Ještě když jsem tu nežila, se lidé dohodli a nechali si v našem vchodě kvůli sekání trávníku udělat zásuvku, na kterou se dá připojit. Máme tady jako jediní dílnu. Můžu se ohradit, až přijde vyúčtování a vyžadovat to po té firmě, protože mi je jasné, že ta spotřeba se do toho promítne, a to markantně. Tady to všichni vědí, každý z toho má obavy, ale tím to končí. Už loni jsme platili strašně vysokou částku oproti ostatním, moc tomu nerozumím, týká se to vytápění, nějak vytápíme ústřední kotel. Přítel říkal, že náš vchod už tenkrát platil skoro o dva tisíce na byt víc než vedle. Nebydlíme tu dlouho. Mně se nechce platit peníze za výtahy ve vedlejším vchodě. Domnívám se, že ten výtah je dost jasná věc, i když absolutně nevím, jak by se to rozpočítalo. Denně tu jely sbíječky atd. Pominu, že dělníci pravidelně nezhasínali a ve sklepích se svítilo jak na kostele. Existuje nějaký zákon, abych se mohla ohradit, že tu elektriku jsme my nespotřebovali? Všichni to vědí.

Odpověď část 1:

Předně mi dovolte uvést, že z vašeho dotazu jasně nevyplývá, zdali ve vašem bytovém domě existuje jedno společenství vlastníků, které zahrnuje vlastníky jednotek ze všech pěti vchodů v domě, nebo na každý jednotlivý vchod v domě připadá samostatné společenství vlastníků.

Pokud v celém domě vystupuje pouze jedno společenství vlastníků jednotek pro všechny vchody, platí, že na správu domu a pozemku včetně všech společných částí domu přispívají všichni vlastníci bytových jednotek. S ohledem na to by na společně využívanou elektrickou energii měli přispívat poměrně všichni vlastníci jednotek bez dalšího. Vyúčtování těchto nákladů by mělo spadat do režimu poplatků za správu domu a pozemku, které hradí všichni vlastníci jednotek ve výši odpovídající jejich podílu na společných částech domu (tedy tzv. podle m2).

Od tohoto pravidla se lze odchýlit dohodou všech vlastníků. Odlišný způsob a postup, jakým jsou rozúčtovány náklady za spotřebovanou elektřinu ve společných částech domu, by případně mohl být řešen ve stanovách Vašeho společenství vlastníků. Doporučuji vám tedy, abyste se důkladně seznámila s jejich obsahem.

V případě, že máte pochybnosti ohledně způsobu rozúčtování, máte právo se obrátit na výbor společenství vlastníků, který je vám povinen předložit relevantní podklady a objasnit způsob rozúčtování. Pokud by z Vašich stanov, případně rozhodnutí společenství, vyplývalo, že náklady na takto spotřebovanou elektřinu spadají pod službu dle zákona č. 67/2013 Sb., máte právo seznámit se s podklady a podat námitky proti vyúčtování.

Pakliže platíte v rámci vašeho vchodu oproti ostatním vchodům pravidelně vyšší částky za elektřinu, která je společně spotřebovávána vlastníky ze všech vchodů, doporučuji tuto záležitost také předložit k projednání na schůzi členů společenství vlastníků.

Odpověď část 2:

Pakliže ve vašem bytovém domě figuruje více společenství vlastníků, tedy pro každý vchod samostatné společenství vlastníků, jedná se o poněkud odlišnou situaci. Vlastníci z cizího společenství by totiž odebírali od vašeho společenství elektrickou energii, která jim nenáleží. Pokud by tak činili bez předchozí dohody, mohlo by se z jejich strany jednat o bezdůvodné obohacení, jehož vydání byste se pravděpodobně měli právo domáhat.

Pokud by existovala dohoda mezi vaším společenstvím a cizími společenstvími, které čerpají vaši elektrickou energii, měla by taková dohoda upravovat též úhradu nákladů s tím souvisejících. Tudíž na vás jako vlastníky by povinnost hradit cizí odběr dopadat neměla. V případě, že by tomu tak snad bylo, mohlo by se ze strany vašeho výboru jednat o porušení povinnosti výkonu funkce s péčí řádného hospodáře.

Závěrem uvádím, že danou situaci je v každém případě obtížné posoudit bez znalosti všech konkrétních okolností a znění stanov společenství vlastníků, a lze proto doporučit, abyste se pro úspěšné vyřešení dané záležitosti dále obrátila na pomoc advokátní kanceláře.

Pokud máte zájem se sama zaměřit na to, jaká je bližší zákonná úprava výše uvedené problematiky, pak si vás dovoluji odkázat na § 1180 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, případně na právní úpravu uvedenou v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Velké nesrovnalosti ve vyúčtování od správcovské firmy

Obracíme se na vás ohledně vyúčtování služeb spojených s nájmem. Dvacátého šestého února 2016 jsme obdrželi vyúčtování služeb za rok 2013 a 2014 od správcovské firmy, která je pověřená správou domu od majitele domu. Z vyúčtování služeb vyplynuly velké nedoplatky, hlavně co se týká vody. Veškeré vyúčtování služeb bylo rozúčtováno podle počtu osob v daných letech. V tomto vyúčtování bylo uvedeno, že pokud budeme chtít reklamovat vyúčtování, tak do 15. 3. 2016, což jsme udělali písemně (e-mailem a pak i doporučeně). Chtěli jsme vidět faktury, které souvisí s náklady za uvedená léta, a také seznam nájemníků (pouze jsme chtěli uvést jména), s kterými se počítalo při rozúčtování služeb, a zároveň jsme uvedli, že na to máme nárok, viz §8 zákona 67/2013 Sb., nahlížení do pokladů k vyúčtování a vypořádání námitek. V domě jsou totiž nájemníci s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a také nájemnici již na dobu určitou. Také dochází často ke stavebním úpravám v jednotlivých bytech, kde řemeslníci spotřebovávají vodu. Také jsme uvedli, že vyúčtování služeb za uvedená léta jsme obdrželi pozdě, viz § 13  zákon 67/2013 Sb., pokuta za prodlení se nepeněžitým plněním.  Očekávali jsme reakci na naší reklamaci. Jen e-mailem nám byl vysvětlen způsob rozúčtování a byl nám poslán seznam bytů beze jmen, který i tak nejde zkontrolovat. Po uplynutí 30 dnů od doručení naší reklamace jsme znovu napsali na správcovskou firmu, že  nám nebylo umožněno vidět faktury či případně si pořídit kopie uvedených dokladů, zda byly ve vyúčtování zohledněné stavební úpravy probíhající v bytech a hlavně, že nevíme, jakou částku máme hradit po započtení pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním. Volali jsme do firmy a bylo nám řečeno, že si to s námi vyřídí majitel domu. Očekáváme brzy vyúčtování služeb za rok 2015, které pravděpodobně zase budeme reklamovat, protože budeme chtít vidět faktury a seznam nájemníků. Může nás majitel dát k exekuci, i když má vůči nám taky dluh (pokuta za prodlení)? Pokud se tak stane, jak se  jí máme bránit? Budeme upozorněni, že je vůči nám vedena exekuce? Nebo jsme povinni uhradit nedoplatek z vyúčtování za rok 2013, 2014 (cca 16 000 Kč), případně i nedoplatek z vyúčtování za rok 2015, i když pokuta z prodlení je vyšší? Může nastat situace, kdy reakce nebude žádná? Jak postupovat dále?

Odpověď 1.:

Vyúčtování je dle zmíněného zákona (č. 67/2013 Sb.) poskytovatel služeb povinen doručit příjemci nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Pakliže jste vyúčtování za rok 2013 a 2014 obdrželi až v únoru roku 2016, došlo k porušení povinnosti poskytovatele služeb a máte nárok na zaplacení pokuty, a to za každý započatý den prodlení ve výši podle uvedeného zákona. K porušení povinností poskytovatele pak mohlo dojít také při odepření možnosti nahlížet do dokumentů či při porušení povinnosti vypořádat námitky proti vyúčtování ve stanovené lhůtě; ve všech případech je výše pokuty za každý den prodlení stejná.

Vámi popsaný dosavadní postup při reklamaci vyúčtování služeb odpovídá postupu stanovenému zákonem, přičemž nyní máte několik možností.

Pokud je dle Vašeho názoru vyúčtování neúplné (neobsahuje zákonem stanovené náležitosti) či není řádně provedeno a výše nedoplatku je z toho důvodu příliš vysoká, nemusíte nedoplatek platit. Pokud by však poskytovatel služeb v případném soudním sporu prokázal, že vyúčtování bylo řádné, budete muset dodatečně nedoplatek doplatit s tím, že poskytovatel bude moci požadovat také úroky z prodlení.

Pokud je problém jen v nedoložených dokumentech (a tedy nikoliv nutně ve výši nedoplatku) či si nejste z jakéhokoliv důvodu jistí vadností vyúčtování, považujeme za vhodnější nedoplatek nyní zaplatit, tak aby nedošlo k prodlení, a následně se domáhat zpřístupnění dokumentů. Pokud by se přitom později ukázalo, že nedoplatek měl být skutečně nižší, budete mít možnost domáhat se vydání rozdílu soudní cestou (nicméně upozorňuji, že se jedná o pomalý proces).

Odpověď 2:

Co se týká započtení, je možné k němu přistoupit až v okamžiku, kdy budou obě vzájemné pohledávky splatné. Pokud je tedy poskytovatel služeb v prodlení s některou svou povinností dle uvedeného zákona, je nutné jej vyzvat k zaplacení pokuty a zároveň ji vyčíslit ke dni zaslání výzvy. Teprve následně je možné přistoupit k případnému započtení vzájemných pohledávek.

Musím však upozornit, že právní jednání, kterým byly pohledávky započteny, může být poskytovatelem napadeno. Zejména pokud by se prokázalo, že poskytovatel ve skutečnosti v prodlení vůbec nebyl, by započtení nebylo platné.

Co se týká případné exekuce, soudního exekutora lze k provedení exekuce pověřit až v případě, že má oprávněná osoba k dispozici exekuční titul (typicky soudní rozsudek), kterým se povinné osobě ukládá určitá povinnost, a to jen nebyla-li daná povinnost splněna dobrovolně ve lhůtě k tomu rozsudkem určené.

Pokud by tedy chtěl poskytovatel služeb vymáhat nedoplatek soudní cestou, nejprve by vás měl vyzvat k dobrovolnému zaplacení tzv. předžalobní výzvou a následně by musel podat k soudu žalobu na zaplacení dané částky. Soud by vás vyzval k vyjádření k této žalobě, ve věci by následně proběhlo ústní jednání a teprve poté by byl vydán rozsudek, kterým bude plnění uloženo a to včetně odpovídající lhůty.

V případě, že v dané lhůtě k dobrovolnému zaplacení nedojde, může se poskytovatel obrátit na soudního exekutora. I soudní exekutor nicméně zpravidla zahájí exekuční řízení výzvou k dobrovolnému splnění dluhu.

O veškerých uvedených úkonech budete informováni písemně, doporučujeme tedy zajistit, abyste na adrese Vašeho trvalého pobytu přebírali poštu.

Závěrem uvádím, že v případě ztráty sporu je nutné počítat s tím, že daná částka může v průběhu soudního řízení narůst, a to o úroky z prodlení, soudní poplatky, náklady na vedení soudního řízení, a konečně o případné náklady spojené s vedením exekuce. Všechny tyto náklady totiž hradí neúspěšná strana sporu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Ve vyúčtování chybí sazba za metr krychlový

Dostala jsem vyúčtování vodného a stočného za rok 2015. Na faktuře chybí sazba za metr krychlový, není uvedená spotřeba u paty domu, není dopočítán koeficient podílu celkové spotřeby oproti jednotlivým vodoměrům v bytech. Město vyvěsilo na internetovém portálu cenu vodného a stočného 75,80 Kč/m3. Podle našeho účtu to ale vypadá, že si obec účtovala skoro 155 Kč/m3. Je takový postup zákonný? Mají to tak všichni nájemníci v domě. Na fakturách nejsou uvedené sazby.

Úvodem mi dovolte uvést, že neznám veškerá specifika vašeho vztahu a ve své odpovědi vycházím tudíž toliko z úpravy uvedené v zákoně č. 67/2013 Sb. V tomto zákoně je řešen vztah mezi poskytovatelem služeb (typicky společenství vlastníků, družstvo nebo jiný vlastník nemovité věci) a příjemcem služeb (typicky nájemce nebo vlastník bytové jednotky), přičemž povinností poskytovatele služeb je předložit vyúčtování služeb příjemci.

Pokud máte pochybnosti o správnosti vyúčtování, můžete podat nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování námitky a poskytovatel služeb je povinen vyřídit tyto námitky do 30 dnů od jejich doručení. V případě pochybností také doporučujeme využít práva požádat o nahlédnutí do podkladů k vyúčtování, které Vám je poskytovatel služeb povinen zpřístupnit.

Dovolte mi dále uvést, že faktura nemusí znamenat to samé, jako vyúčtování. Povinnými náležitostmi vyúčtování je uvedení skutečné výše nákladů na služby, členěných podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Oproti tomu faktura je zpravidla pouhou výzvou k zaplacení, v níž bývá obvykle uvedena pouze konkrétní částka a její splatnost, případně velmi obecně formulovaný důvod platby.

Co se týče ceny vodného a stočného, tyto se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích. Dle těchto obecně závazných pravidel se vodné a stočné upravují způsobem, kdy se cena stanovená podle prováděcích právních předpisů (nejspíše částka uvedená na stránkách města) násobí množstvím odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod a případně je k této částce ještě připočtena složka stanovená v závislosti na kapacitě vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. S ohledem na to je tudíž možné, že skutečná výše úhrady bude vyšší, než je uvedená cena.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

Je možné zaslat vyúčtování až rok poté, co jsem opustila nájemní byt?

Na začátku března jsem předala byt, ve kterém jsem byla od roku 2014 v podnájmu - vše proběhlo v pořádku. Majitel bytu je zároveň majitelem celého obytného domu. Přibližně 6 týdnů poté jsem ho upomínala o zaslání konečného vyúčtování – já mám doplácet za menší opravy apod., pan majitel mně má vracet depozit ve výši 55 tis. Kč, který jsem při podepsání nájemní smlouvy složila. Pan majitel mně oznámil, že momentálně zpracovávají vyúčtování služeb za rok 2015, které mně pošle během několika dní, a vyúčtování za rok 2016 bude k dispozici v první polovině roku 2017. Můj dotaz tedy zní – je normální, aby majitel zaslal podnájemníkovi konečné vyúčtování až rok poté, co se podnájemník vystěhoval? A lze se nějak bránit? (Pro pořádek uvádím, že poplatky za služby nebyly zahrnuty v nájmu, platila jsem je měsíčně ve výši dle rozpisu v nájemní smlouvě.)

Dle zákonné úpravy platí, že skutečnou výši nákladů a záloh na náklady za služby poskytovatel služeb příjemci služeb vyúčtuje vždy za zúčtovací období. Tím bývá zpravidla jeden kalendářní rok. Vyúčtování služeb je pak poskytovatel služeb povinen příjemci služeb doručit vždy nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování za rok 2015 je tedy povinen doručit do konce měsíce dubna 2016 a obdobně bude toto pravidlo platit i pro příští rok.

Finanční vyrovnání (úhrada nedoplatku poskytovateli služeb, nebo naopak vyplacení přeplatku příjemci služeb) poté provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Výše uvedený postup, kdy Vám majitel zašle konečné vyúčtování až rok poté, co se odstěhujete, je tedy běžný a je v souladu se zákonem, neboť vyúčtování se provádí zpětně za celý rok.

Pokud by vám však majitel vyúčtování služeb řádně nedodal, můžete po něm požadovat uhrazení pokuty za prodlení s vystavením vyúčtování, která činí 50 Kč za každý započatý den prodlení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Zálohy za vodu a otop jen na jednu osobu, přestože jsme ve smlouvě dva

V den podpisu a ověření nájemní smlouvy jsme si s přítelem všimli, že jsou zálohy za vodu a otop psané pouze na jednu osobu, což nám přišlo nepochopitelné, jelikož jsme ve smlouvě dva! Přišlo nám nepřijatelné platit nájemné 7000 Kč, které si majitel nechá, a přes to, že jsme ve smlouvě uvedeni dva, z těch peněz by šlo na zálohy pouze jednoho z nás a druhý by si to zaplatil de facto až za rok a vše  najednou? Zda se nám to jako nesmysl Majitele jsme u podpisu smlouvy uvědomili, že měsíční nájemné nehradíme pro jeho radost, ale za nějaké služby, a ne že si za rok jeden z nás bude hradit vodu sám. Majitel slíbil, že zálohy zvedne na dvě osoby, tak jsme smlouvu podepsali, ale neučinil tak a zálohy nechal na osobu. Teď po roce při vyúčtování má samozřejmě nedoplatek 6000 Kč, který požaduje! Je to ta pětistovka měsíčně na druhou osobu. Za to si může sám. Jsme přesvědčeni, že je pravda na naší straně a odmítáme mu cokoli platit. Ještě chci podotknout, že přímo ve smlouvě tyto údaje nejsou, ale zvlášť v evidenčním listu, kde jsou pouze podpisy. Musím částku uhradit? V nejhorším, kdo by uspěl u soudu? 

Zejména uvádím, že je nutné rozlišovat mezi skládáním záloh na náklady na poskytovaná plnění spojená s užíváním bytu (dále jen „zálohy na služby“) a placením nájemného.

Nájemným totiž rozumíme částku, kterou se nájemce zavazuje platit pronajímateli za přenechání bytu k dočasnému užívání. Tato částka se platí zpravidla jednou měsíčně a je konečná, tj. nepodléhá žádnému vyúčtování.

Oproti tomu složené zálohy na služby podléhají jednou ročně vyúčtování, přičemž pokud byla částka zaplacená na zálohách za zúčtovací období nižší než náklady na služby, je nájemce povinen zaplatit vzniklý nedoplatek. Na tomto místě považuji za vhodné zdůraznit, že náklady na služby placené nájemcem jsou vždy stejné a je zcela nerozhodné, v jaké výši platí nájemce měsíční zálohy na služby.

Pokud jsou zálohy na služby relativně vysoké, nevznikne při vyúčtování žádný nedoplatek, nicméně nájemce musí každý měsíc vynaložit větší finanční částku na zálohy na služby. Pokud jsou naopak zálohy na služby relativně nízké, nájemci při vyúčtování zpravidla nedoplatek vznikne, avšak nájemce ušetří odpovídající prostředky v průběhu zúčtovacího období a nic mu tedy nebrání uložit si tyto uspořené prostředky, které by jinak vynaložil na placení záloh na služby stranou právě k úhradě předmětného nedoplatku.

Částka, kterou nájemce ve výsledku zaplatí, je tak v každém případě stejná nehledě na výši měsíčních záloh na služby.

Závěrem pro úplnost uvádím, že výše záloh na služby je předmětem ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem služeb (v tomto případě tedy mezi pronajímatelem a nájemcem).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Záhadný úbytek vody při měření

Snažila jsem se pozorně přečíst rady, ale stejně nevím. Za rok 2015 se objevila u našeho domu odchylka mezi naměřeným stavem na patě a mezi náměry v bytech 1300 m3 u studené vody. Jak se potom musí postupovat podle zákona při vyúčtování? Voda se zaplatit musí, ale jak to řeší zákon? Zvýšit cenu vody za kubík všem poctivým? Nebo zvolit nějakou procentuální přirážku? Buď neumím hledat, nebo to není přesně stanoveno? Nejvíce na to doplatí rodiny s dětmi, důchodci. Jak únik řešit se už pokoušíme, tedy po bouřlivých dohadech s výborem SVJ. Ale jak rok 2015 vyúčtovat, aby zlodějina byla zaplacena co nejvíce šetrně a spavedlově?

Dle zákona se náklady na dodávku vody rozúčtují poměrně dle hodnot naměřených na podružných vodoměrech. Náklady na skutečně dodanou vodu v sobě přitom zahrnují nejen náklady zaplacené za vodu, která skutečně dotekla až k vlastníkům bytů, ale rovněž náklady za vodu, která se cestou ztratila (daných 1300 m3). Z toho vyplývá, že na uhrazení nákladů na ztracenou vodu se budou podílet všichni vlastníci společně, a to v poměru jimi skutečně odebraného množství vody.

Dále uvádím, že úbytek může být způsobený buď vadou patního měřidla, což není pravděpodobné, nebo vadou uvnitř v domu. Buďto přitom voda někde v domě uniká, nebo (což je víc pravděpodobné a relativně časté) vodu někdo tajně „krade“.

Vlastníci často například na určitou dobu odmontují svůj bytový vodoměr, instalují k němu magnety, aby se otáčel pomaleji apod. Výsledné množství odebrané vody na fakturačním vodoměru pak samozřejmě nesouhlasí. Zásah do měřidel lze nicméně většinou zpětně odhalit, například podle opotřebení závitů či podle jiných pozorovatelných známek vnějšího zásahu.

V každém případě má za odhalení problému a jeho vyřešení odpovědnost společenství vlastníků jednotek, potažmo jeho statutární orgán. Pokud tedy v odběrech vody jsou nesrovnalosti, musí se pokusit zjednat nápravu, tedy nalézt příčinu úniků, zejména přezkoumat vodoměry vlastníků, u kterých došlo k patrnému meziročnímu propadu v odběrech, či hledat jinou příčinu problému a odstranit ji.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Rozúčtování teplé vody podle podlahové plochy?

Mám dotaz ohledně nové vyhlášky č. 26/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na společnou přípravu teplé vody: základní složka se rozdělí podle poměru velikostí podlahové plochy bytu k celkové ploše jednotek. Jelikož jsme o tomto diskutovali a vlastníkům nejde na rozum, jak může plocha bytu ovlivnit ohřev teplé vody pro byty, když se tato voda ohřívá 24 hodin denně, aby ji měli všichni k dispozici, i když neodeberou ani litr teplé vody. Jaký vliv má na ohřev teplé vody podlahová plocha? Jak se to má řešit, když dohoda nebude možná, jelikož byty s menší plochou nedají souhlas, aby platily stejně jako byty s větší plochou, když dle vyhlášky platit nemusí? Dle našeho názoru je zákon č. 67/2015 Sb, § 6, odst. 2 napsán špatně, jelikož podlahová plocha bytu neovlivňuje ohřev teplé vody. Základní složka by se měla dělit dle počtu bytů, myšleno pouze pro ohřev teplé vody. U topení je základní složka dělená dle započitatelné podlahové plochy bytu v pořádku. Proč mají platit ve větším bytě 2 osoby více za ohřev vody než 2 osoby v menším bytě, když odeberou v průměru stejné množství teplé vody za rok?

S největší pravděpodobností máte na mysli vyhlášku č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, a zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Váš právní závěr je bohužel zcela v souladu s uvedenými předpisy a nemohu k němu tedy ničeho dodat. Pokud tedy není dohoda v souladu se zmiňovanými ustanoveními zákona možná, bohužel nezbude než rozúčtovat základní složku nákladů na společnou přípravu teplé vody podle poměru podlahové plochy bytu k celkové ploše bytů, byť je dle některých názorů takový postup trochu nespravedlivý.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kam ve vyúčtování mohlo zmizet nezanedbatelné množství vody?

Při studování vyhotoveného protokolu o vyúčtování služeb mě zarazilo, že do celého bytového domu bylo dodáno a fakturováno 1005 m3 vody, ale poměrových jednotek v bloku je pouze 845,6. Chápu-li tedy dobře, že se někde ztratilo 150 m3 vody, což už není zanedbatelné množství. To mi také ve výsledku prodražilo vodu z 87,7 Kč/m3 na 104 Kč/m3. Když jsem teď zpětně zkontroloval vyúčtování za rok 2014 a 2013, tak tehdy se tyto dvě hodnoty lišily o 38, respektive 35 m3, což je také zarážející, že letos je tento rozdíl 3 x větší.

Obecně se připouští rozdíl mezi tzv. fakturačním vodoměrem (hlavní vodoměr u paty domu) a součtem bytových vodoměrů mezi 10-25%. Je-li rozdíl vyšší, měl by vlastník domu, resp. společenství vlastníků jednotek, hledat závadu a vyúčtování lze z tohoto důvodu považovat za pochybné.

Úbytek by mohl být způsobený závadou fakturačního měřidla, upozorňuji však, že vodoměry používané provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu jsou zajištěny proti jakémukoliv zásahu zvenčí a celkově jsou velice odolné.

Pokud by tedy fakturační měřidlo bylo v pořádku (což je pravděpodobné) a dramatický nárůst „ztracené vody“ byl pozorovatelný (což uvádíte), pak nezbývá, než zaměřit se na bytové vodoměry. Často se stává, že vlastníci na určitou dobu vodoměry odmontovávají či instalují magnety tak, aby se měřidla vodoměrů pohybovala pomaleji. Výsledné množství odebrané vody na fakturačním vodoměru pak samozřejmě nesouhlasí. Zásah do měřidel lze nicméně většinou zpětně odhalit, například podle opotřebení závitů či podle jiných pozorovatelných známek vnějšího zásahu.

Doporučujeme tedy vyúčtování reklamovat u příslušného orgánu společenství vlastníků jednotek. Podklady k vyúčtování můžete požadovat nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období, které obvykle představuje jeden kalendářní rok, a námitky následně můžete podat nejpozději do 30 dnů ode dne doložení podkladů. Pokud byste doložení žádných podkladů nežádal, můžete námitky podat nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Pokud by společenství vlastníků jednotek neshledalo chybu, musela by případně následovat žaloba, kterou byste se domáhal nápravy vzniklé situace, přičemž jednou možnou formou nápravy (pokud by se ukázalo, že měřidla nebyla schopna správně plnit svou funkci) by mohlo být přistoupení k vyúčtování nákladů podle směrných čísel roční spotřeby vody.

Závěrem uvádím, že v této odpovědi vycházím primárně ze zákona, přičemž podle stanov mohou být pravidla pro vyúčtování a dodávky studené vody lehce odlišná.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Nevím, kolik času mi zákon dává na doručení vyúčtování za služby

Stále si lámu hlavu nad zákonem 67/2013 Sb. Pronajímám byt v osobním vlastnictví. O správu se stará družstvo. Když má družstvo podle zákona čas mi doručit vyúčtování za služby do 30. 4. 2016 a já vlastně mám také povinnost do stejného data doručit vyúčtování nájemcům, tak mi zákon vlastně nedává ani čas na přeposlání poštou?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím ve své odpovědi toliko ze zákonné úpravy vyúčtování služeb dle občanského zákoníku a navazujících právních předpisů.

S ohledem na formulaci dotazu předpokládám, že jste vlastníkem bytové jednotky, kterou dále pronajímáte. Ve vztahu k nájemcům jste tak poskytovatelem služeb a nájemci jsou naopak jejich příjemci.

Dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, platí, že vyúčtování služeb je poskytovatel služeb povinen příjemci služeb doručit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Pokud vyúčtování nájemce neobdrží včas, má možnost požadovat uhrazení pokuty za prodlení s vystavením vyúčtování a rovněž požadovat uhrazení případné škody, která nájemci prodlením vznikla.

Pokud však prodlení bylo způsobena třetí stranou (tedy například, pokud jste od třetí strany jakožto vlastník neobdržel podklady potřebné k vyúčtování služeb nájemci ve lhůtách k tomu určeným zákonem či smluvně), můžete se následně tzv. regresem domáhat úhrady případných škod, které by nájemci vznikly, po této třetí straně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Proč musí změnu ve vyúčtování dodávky tepla odsouhlasit 100 % nájemníků?

Proč musí změnu ve vyúčtování dodávky tepla odsouhlasit 100 % nájemníků, když skoro na všechno ostatní stačí nadpoloviční většina? U nás v domě je 45 partají a pět jich topí více. My, co topíme méně, pak jim musíme platit jejich teplo. Těch pět partají samozřejmě nebude hlasovat pro to, aby nedostávali od ostatních příspěvek na topení. Ten zákon je hloupý, protože více lidí chce šetřit, ale zákon je nutí více topit. Jasně za tím vidím teplárenskou loby. V neposlední řadě je dost domů, kde v jednotlivých bytech mají svoje plynové kotle, a zajímalo by mě, jak to tam dělají, jestli si vyměňují plyn. Poslední dotaz je, zda navrhnete do zákona, aby ke změně vyúčtování stačilo například 60 % nájemníků.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím toliko z obecné úpravy o rozúčtování nákladů na vytápění.

Ústředním právním předpisem pro rozúčtování služeb, způsob úhrady a další související otázky je zákon č. 67/2013 Sb. a dále prováděcí předpisy, kterým je pro rozúčtování nákladů na vytápění vyhláška č. 269/2015 Sb.

Základním rozdílem je, zda má vaše společenství vlastníků, družstvo případně jiný vlastník domu povinnost instalovat měřidla nebo zařízení pro rozdělení nákladů na vytápění. Tato povinnost vzniká například pokud je teplo dodáváno ze soustavy zásobování teplou energií nebo máte-li ústřední vytápění. Pokud tuto povinnost máte, použije se na způsob vyúčtování přímo zákonná úprava, od které se není možné odchýlit souhlasem nebo jiným ujednáním vlastníků nebo nájemců bytových jednotek. Pouze na okraj si dovolím zmínit, že dle této úpravy se při rozúčtování vychází jak z poměru započitatelné plochy (jako tzv. základní složka), tak ze skutečně spotřebované tepelné energie (jako tzv. spotřební složka), přičemž pokud se spotřební náklady na vytápění budou lišit od průměru (méně než 20 % nebo více než 100 %), budou náklady tomuto uživateli upraveny v souvislosti s pravidly uvedenými ve vyhlášce č. 269/2015 Sb.

Pokud nejste ve vašem bytovém domě povinni instalovat měřidla nebo zařízení pro rozdělení nákladů na vytápění, určí se náklady na základě vámi zmiňované dohody se všemi vlastníky (v případě společenství vlastníků), všemi nájemci, kteří jsou zároveň členy družstva (v případě družstevních bytů) nebo se všemi nájemci (v ostatních případech). Souhlasem všech chtěl zákonodárce nejspíše ochránit uživatele nebo vlastníky bytů před zneužitím dominantního postavení ostatních.

V případě, že by k takové dohodě nedošlo, použije se úprava uvedená ve vyhlášce
č. 269/2015, která při rozúčtování nákladů na tepelnou energii vychází jak z poměru započitatelné plochy (jako tzv. základní složka), tak ze skutečně spotřebované tepelné energie (jako tzv. spotřební složka).

Odpověď – část druhá

Co se týče vaší druhé otázky, není nám bohužel z jejího znění zcela jasné, co myslíte výměnou plynu. Pro konečné uživatele však bude mít podstatný vliv skutečnost, že rozúčtování nákladů bude podléhat nejspíše právě souhlasu všech nájemců nebo vlastníků, případně bude dopadat úprava uvedená ve vyhlášce č. 269/2015 Sb.

Co se týče vaší poslední otázky, pak naše advokátní kancelář není oprávněna podat zákonodárnou iniciativu nebo přímo návrh zákona. V případě, že chcete, aby zákon nebo jeho část byly změněny, doporučuji vám obrátit se na poslance nebo senátory, kteří byli zvoleni ve vašem obvodě, a kteří jsou oprávněni se zákonodárnou iniciativou kvalifikovaně zabývat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Chci si přitápět čerpadlem klimatizace. Jak se změní vyúčtování nákladů?

Bydlíme v bytovém domě, který je vytápěn ze vzdálené kotelny. Jednou za rok se provede rozúčtování tepla dle vyhlášky o rozúčtování tepla. Z důvodu, že náš byt se nachází v podkroví, rádi bychom si pořídili klimatizaci. V dnešní době se téměř všechny klimatizace dělají i s tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. Rád bych si v jarních a podzimních měsících přitápěl tímto čerpadlem. Chtěl bych se zeptat, jestli vyhláška myslí na takovéto případy. Bojím se, že když budu mít menší spotřebu za dálkové teplo (společné pro celý dům), tak že mi v ročním rozúčtování tepla bude dopočítáno to, co bych měl spotřebovat dle plochy bytu, a nebude započteno tepelné čerpadlo, kterým si budu přitápět. Máme nějakou možnost, jak změnit rozúčtování tepla s přihlédnutím k tepelnému čerpadlu?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifikace předmětného vztahu, vycházím toliko z obecné úpravy o rozúčtování nákladů na vytápění.

Ústředním právním předpisem pro rozúčtování služeb, způsob úhrady a další související otázky je zákon č. 67/2013 Sb. a dále prováděcí předpis, kterým je pro rozúčtování nákladů na vytápění vyhláška č. 269/2015 Sb.

Jelikož jste v souvislosti s vaším dotazem naznačil, že odebíráte energii ze soustavy zásobování tepelnou energií, měla by se na váš bytový dům vztahovat nejspíše ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. a vyhláška č. 269/2015 Sb. Dle této úpravy se při rozúčtování vychází jak z poměru započitatelné plochy (jako tzv. základní složka), tak ze skutečně spotřebované tepelné energie (jako tzv. spotřební složka). Poměr mezi těmito složkami určí poskytovatel služeb (tedy společenství vlastníků jednotek), přičemž základní složka (tedy započitatelná plocha) může činit pouze 30 % až 50 % z celkových nákladů. Skutečná spotřeba by tudíž v souvislosti s vaší klimatizací měla být zohledněna.

Nad rámec toho považuji za nezbytné zmínit, že v případě, že vaše náklady na vytápění se budou lišit od průměru (méně než 20 % nebo více než 100 %), pak vám budou náklady v souvislosti s pravidly uvedenými ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. upraveny.

Pokud by váš poskytovatel služeb výše uvedená pravidla nedodržoval, můžete se bránit vůči vyúčtování a to formou tzv. námitky ve lhůtě do 30 dnů od předložení vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK 

Majitel nemá stanovena pravidla pro rozúčtování služeb

V dubnu 2015 nám bylo předloženo jedno vyúčtování za služby a energie za 4 roky zpětně, jedná se o dům s několika nájemníky nebytových prostor (obchody a kanceláře), v domě se nachází také jeden byt. Vyúčtování je provedeno způsobem, že veškeré náklady za služby a energie jsou rozúčtovány pouze mezi aktuální nájemníky v tomto období, ale nepronajaté prostory v domě nejsou ve vyúčtování nijak zohledněny. Zjednodušeně: zabíráme 10 % podlahové plochy, ale je nám účtováno 20 % celkových nákladů neboť 50 % podlahové plochy nebylo majitelem objektu pronajato. Lze předložit jedno vyúčtování za takto dlouhé období? Lze postupovat výše uvedeným způsobem rozúčtování? Popřípadě jakou normou nebo vyhláškou by se rozúčtování mělo řídit, pokud smlouva byla uzavřena v roce 2010? Závěrem uvádím, že majitel domu nemá stanovena žádná závazná pravidla pro způsob, jakým bude rozúčtování provedeno.

Odpověď – část první

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu a specifika jednotlivých služeb, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy rozúčtování nákladů na služby.

Předně si vás dovoluji upozornit, že ohledně způsobu a obsahu vyúčtování jste oprávněni podat námitky vůči vyúčtování nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Povinností poskytovatele pak bude tyto námitky vyřídit nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Co se týče způsobu rozúčtování nákladů na služby, od 1. 1. 2014 stanovuje závazný postup zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Dle tohoto zákona je povinnost poskytovatele vyúčtovat příjemci služeb skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období, přičemž tímto zúčtovacím obdobím je nejvýše dvanáctiměsíční období a jeho počátek určí poskytovatel služeb. Jestliže poskytovatel poruší povinnost doručit včas vyúčtování, je dle zákona povinen platit pokutu z prodlení, a to ve výši 50 Kč za každý den, není-li ujednáním nájemců, družstva nebo společenství vlastníků stanoveno jinak. S ohledem na to lze po poskytovateli služeb žádat úhradu této pokuty nejdříve od 1. 1. 2014, kdy vešel zákon v účinnost.

S ohledem na znění § 7 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. musí poskytovatel služeb (tedy vlastník nebo společenství vlastníků jednotek) ve vyúčtování uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby. Právní úprava jednotlivých druhů služeb je rozmělněna do mnoha právních předpisů, přičemž každá z těchto služeb má svá určitá specifika.

Odpověď – část druhá

Přímo v zákoně č. 67/2013 Sb. je upraven například postup rozúčtování dodávek vody a odvádění odpadních vod, který se odvíjí v závislosti na poměru naměřených hodnot, dále provoz a čištění komínů, které se odvíjejí od počtu využívaných vyústění do komínů a například provoz výtahu nebo osvětlení, které se odvíjí od počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Například pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody jsou upravena v zákoně č. 67/2013 Sb. a zároveň ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. Zde je stanoven závazný postup, který stanovuje, že určení výše nákladů na vytápění se zjednodušeně řečeno rozdělí se složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce a spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel. Výše uvedená vyhláška pak určuje, že základní složka odpovídá 30 % až 50 % nákladů dle rozhodnutí poskytovatele služby a zbytek tvoří spotřební složku.

Co se týče právní úpravy před 1. 1. 2014 (tedy před účinností zákona č. 67/2013 Sb.), do této doby nebyl k dispozici právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku služeb. Z toho důvodu byla tato problematika ponechána výhradně na speciálních právních předpisech a například výše uvedené rozúčtování tepelné energie a poskytování teplé užitkové vody bylo až do 31. 12. 2015 upraveno ve vyhlášce č. 372/2001 Sb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Kvůli kotelně máme vysoké náklady na vytápění. Co můžeme dělat?

Jak řešit situaci, kdy ústřední kotelna, která v minulosti vytápěla několik bytových domů, které se postupně odpojovaly z důvodu vybudování vlastní kotelny, v současnosti vytápí poslední dva domy. Tím vlastníkům jednotek v těchto domech stouply výrazně náklady na topení. Provozovatel kotelny stále slibuje rekonstrukci a předimenzování tepelného zdroje, ale zůstává jen u slibů, a my platíme.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy rozúčtování nákladů na služby.

Co se týče určení výše pravidel pro rozúčtování nákladů na vytápění, pak tato jsou upravena v zákoně č. 67/2013 Sb. Z této právní úpravy vyplývá, že má přednost výše nákladů, kterou si s poskytovatelem služeb ujednají všichni vlastníci nebo všichni nájemci. Pokud k dohodě nedojde, je povinen pronajímatel dodržet poněkud nepřehlednou a komplikovanou právní úpravu uvedenou ve výše uvedeném zákoně a zároveň ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. Zjednodušeně řečeno z této právní úpravy vyplývá, že výše nákladů za teplo se odvíjí nejvýše z 50 % od podlahových ploch k celkové započitatelné ploše a nejméně 50 % od skutečné spotřeby. V tomto ohledu tedy až 50 % vašich nákladů je zvýšeno z důvodu menšího počtu příjemců služby.

Z toho důvodu bych vám doporučil domluvit se nebo podat podnět ke společenstvím vlastníků jednotek, případně zvážit změnu kotelny, jako učinily ostatní osoby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Nájemník nechce uhradit nedoplatek za služby a byt opustil. Jak postupovat?

Pronajala jsem byt známým na základě ústní dohody. Nájemník v bytě bydlel 2 roky. Domluvená platba probíhala pravidelně. Konflikt přišel při vyúčtování služeb, které bylo daleko vyšší než placené domluvené zálohy. Nájemníkovi byla předložena faktura za služby (elektřina / plyn), ale nechtěl ji uhradit. Následně byt opustil, aniž by mě informoval, že byt chce opustit. Byt nepředal, jen tam zanechal klíče, drobná poničení a nepořádek. Jak postupovat? Je částka za služby a energie vymahatelná, blíží se další vyúčtování? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Předně považuji za důležité vás upozornit, že na nájem lze dle vámi vylíčených okolností nejspíše nahlížet jako na platně sjednaný. Ačkoliv zákon explicitně stanovuje povinnou písemnou formu pro nájemní smlouvu na nájem bytu, může se neplatnosti této smlouvy dovolat pouze nájemce, a to za předpokladu, že ještě nedošlo k plnění ze smlouvy (tedy než započal nájem). Pokud takto nájemce neučinil, lze mít tedy nájem za platně sjednaný.

Pro váš dotaz je dále nezbytné posoudit, zda došlo k platnému ukončení nájmu na základě opuštění bytu. V opačném případě by bylo nutné hledět na nájem jako na stále platný a nájemcům by stále svědčilo právo byt užívat (i když tohoto práva nevyužívají). V takovém případě by bylo vaší povinností nájem platně ukončit, tedy dát nájemcům výpověď, případně uzavřít s nimi dohodu o skončení nájmu.

Co se týče otázky, zda už došlo ke skončení nájmu jednáním nájemců, pak je situace z pohledu právní úpravy poněkud komplikovanější. Dle ustanovení § 2292 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má nájemce povinnost byt odevzdat v den, kdy nájem končí. Byt se má za odevzdaný, pokud ho nájemce opustí takovým způsobem, že nájem lze považovat za skončený. Standardním způsobem skončení nájmu je dle zákonné úpravy uplynutí doby, výpověď nebo dohoda o skončení nájmu. Odborná literatura není zcela jednoznačná, zda lze vyvozovat z opuštění bytu, že byl tímto nájem skončen. Na jedné straně je možné považovat opuštění za konkludentní výpověď, ke které by se vázala výpovědní doba, a na druhé straně jako konkludentní návrh na uzavření dohody o skončení nájmu. Ve vztahu k nespornosti skončení nájmu bych vám z procesní opatrnosti proto doporučil, abyste oznámila nájemcům, že přijímáte návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a máte nájem za skončený a byt za odevzdaný.

Odpověď – část druhá

Co se týče vzniklého dluhu, pak lze obecně konstatovat, že nájemci jsou povinni zaplatit vám platby spojené s nájmem bytu. Pokud jim tedy prokazatelně vznikl dluh v souvislosti s neplacením nájemného po dobu užívání bytu (včetně plateb za služby), můžete tyto vymáhat jako platně vzniklou pohledávku v soudním řízení. Obdobně se bude nahlížet též na škodu, kterou vám způsobili na bytu či jeho vybavení. Musí se však jednat o takovou škodu, která byla způsobená porušením povinnosti nájemců byt odevzdat ve stavu, v jakém jej převzali. Z toho důvodu je možné se na nájemce obrátit výzvou k zaplacení dlužné částky, přičemž v této výzvě byste měla dluh vyčíslit a specifikovat jednotlivé důvody, ze kterých vznikl a tedy například přiložit protokol o hodnotách stavu měřičů a stavu bytu.

Dovoluji si vás však upozornit na skutečnost, že pokud jste nájemné neuváděla mezi příjmy v rámci daňového přiznání, mohli by nájemci vznést podnět k finančnímu úřadu, kterým by vás mohli vystavit sankcím z pohledu správy daní, případně by mohli vznést podnět k orgánům činným v trestním řízení za naplnění skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS


 

 

Podivné účetnictví našeho SVJ a neochota řešit situaci

Spolu s manželem vlastníme od února 2006 byt a od vzniku SVJ jsme jeho členy. V tomto bytě od padesátých let do července roku 2007 bydlel strýc manžela, který platil za všechny služby spojené s užíváním bytu na základě dohody s organizací, která provádí rozúčtování nákladů a vede účetnictví (nejedná se o dodavatele energií a služeb). Za tuto činnost platíme ročně cca 2600 Kč. Po smrti strýce byl byt policií zapečetěn a odpečetěn notářem v srpnu 2007 a od tohoto měsíce jsme platili na základě podepsané dohody za spotřebu energií a do fondu oprav zálohy my. Nutno podotknout, že byt byl v neobyvatelném stavu, a proto byl od srpna 2007 až do konce roku 2008 prázdný. Organizace provádějící rozúčtování nákladů na uživatele bytů přihlásila pohledávky týkající se vyúčtování služeb za rok 2006 a I. pol. 2007 do dědického řízení, protože strýc byt obýval a služby spotřeboval, platil zálohy a veškeré finanční vztahy za jeho života probíhaly přímo mezi ním a organizací provádějící rozúčtování služeb. Městský soud v rámci dědického řízení vydal v roce 2008 usnesení, ve kterém uvedl pohledávky a závazky zemřelého, přičemž konstatoval, že většinu pohledávek již uhradil můj manžel. Jednalo se celkem o 16 000 Kč závazků, z toho polovinu tvořil právě nedoplatek za služby roku 2006, druhá část závazků byly úhrady za pohřeb a některé služby, které musely být uhrazeny ihned v souvislosti s úmrtím, t.j. před ukončením dědického řízení. Vyúčtování služeb za I. pol. 2007 bylo zahrnuto do aktiv, protože se jednalo o přeplatek 2000 Kč. Jelikož dva dědicové se měli podělit o aktiva a pasiva stejnou mírou, měl každý zaplatit polovinu závazků a obdržet polovinu aktiv. K tomu ale nedošlo a v tom spočívá hlavní problém současných nesrovnalostí. Organizace provádějící rozúčtování služeb nevymáhala nezaplacený dluh 8000 Kč od druhého dědice (předmětem dědictví, co se týče hmotného majetku, bylo pouze zařízení bytu bez hodnoty a malá částka Kč vzniklá z přeplatků za plyn, elektřinu, telefon, rádio, televizi a pod.), ale vyplatila mu přitom polovinu přeplatku z vyúčtování za I. pol. roku 2007. Mému manželovi druhou polovinu tohoto přeplatku nikdy nevyplatila, ač dostala k tomu soudní příkaz. Navíc zaúčtovala částku 8000 Kč nezaplaceného závazku druhým dědicem jako dluh vůči nám. Nutno také podotknout, že nedoplatek za rok 2006 se netýkal společenství vlastníků, ale městské části, protože společenství v té době neexistovalo. Dosud je to částka vedena v účetnictví jako pohledávka vůči nám, oběma vlastníkům předmětného bytu. Naopak částku přeplatku ve výši 8000 Kč z vyúčtování za II. pol. 2007, který se nás týkal, protože jsme zálohy za byt platili my, nám nikdy přes množství urgencí nevrátili. Společenství vlastníků si své povinnosti vůbec neplní, protože každoročně musíme vyúčtování za předchozí rok několikrát urgovat, dostáváme ho v květnu, červnu a v tomto roce po několika písemných urgencích až na konci července, poté obvykle zjistíme, že vyúčtování obsahuje různé nejasnosti a chyby, takže uplatníme reklamace, na které však nikdo neodpovídá. Nekonají se za celá léta žádná shromáždění či schůze vlastníků, neposkytují se ani informace, jak společenství hospodaří. Kromě výše uvedených částek, které nám nebyly vráceny za rok 2007, už druhý rok je ve vyúčtování služeb odečítána nižší částka záloh, než byla zaplacena, a to za rok 2013 nebylo odečteno 9000 Kč a za rok 2014 4000 Kč. Všechny písemné, telefonické a e-mailové snahy nevedou k ničemu. Paní, která vede účetnictví, ho vede buď neodborně, nebo je v tom úmysl, jinak si nedovedu vysvětlit, proč eviduje vůči nám dluh ve výši 21 000 Kč. Nesrovnalosti v účetnictví, jak jsem výše uvedla, začaly již od r. 2008, jak je výše uvedeno, proto jsme se snažili kontaktovat předsedu vlastníků. Po několika pokusech jsme dosáhli v roce 2011 pouze toho, že byl ochoten se s námi sejít. Vše s ním bylo probráno, řekl že se to dá do pořádku, ale nikdy se tak nestalo. Po mnoha snahách byla dohodnuta schůzka s účetní v listopadu toho roku, od které jsem si slibovala ukončení této pro mne již téměř nesnesitelné situace. Paní se však tento den nedostavila do práce, její kolegyně mi slíbila, že se ozve, ovšem je to už tři týdny a neozvala se. K jednomu dotazu v Poradně jste uvedli, že se v případech nesrovnalostí se společenstvím vlastníků nejedná o trestní záležitost, jenomže já už začínám mít dojem, že vzhledem k odmítání komunikace a nepravdivým údajům v účetnictví, nevracení peněz a nesprávnému odečítání záloh by mohlo o trestní záležitost jít. Moc prosím o radu, co dělat. 

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že s ohledem na komplikovanou povahu skutkového stavu věci a mnoho možných neznámých proměnných si vám dovolujeme především doporučit, abyste se takto komplexní záležitost pokusila vyřešit v součinnosti s advokátní kanceláří. S ohledem na nedostatek podkladů a specifika vztahu se společenstvím vlastníků může naše odpověď vycházet toliko ze zákonné úpravy rozúčtování služeb a postavení společenství vlastníků.

Účtuje-li společenství vlastníků služby spojené s nájmem na základě tzv. záloh, je nezbytné, aby dodrželo závazný postup uvedený v zákoně č. 67/2013 Sb., na základě něhož má povinnost za zúčtovací období vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh. V případě, že členové mají pochybnosti o správnosti rozúčtování, je každý z nich oprávněn požádat společenství o doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a mají právo na pořízení kopie podkladů.

V případě, že máte za to, že dochází k nesprávnému rozúčtování a využila jste zákonné prostředky ochrany (tedy vámi zmiňovanou reklamaci na základě výše uvedeného zákona), je možné se proti tomuto postupu společenství vlastníků bránit soudní cestou a žádat vydání případného bezdůvodného obohacení od společenství.

Odpověď – 2. část

Co se týče řádné správy, resp. chodu společenství vlastníků, pak za toto zodpovídá stejně jako u jiné právnické osoby statutární orgán. Pokud stanovy neurčují jinak, ve společenství vlastníků tuto funkci zastává výbor, přičemž členové voleného výboru jsou podle občanského zákoníku povinni svoji funkci vykonávat obecně s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a pečlivostí.

Ohledně možné trestněprávní odpovědnosti si vás dovolujeme upozornit, že tato přichází v úvahu až tam, kde právní řád neumožňuje sjednat nápravu jinak (tzv. zásada ultima ratio). V obecné rovině by bylo možné uvažovat o naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu či zpronevěry, nicméně orgány činné v trestním řízení jsou vždy povinny prokázat zavinění osob, které se v souvislosti s tímto činem prokazatelně obohatily. Trestněprávní odpovědnost se tak nedá zcela vyloučit, nicméně je nezbytné zohlednit specifickou povahu trestní odpovědnosti, trestního řízení a možná rizika spojená s trestním oznámením (například trestný čin křivého obvinění).

Ohledně vámi uvedených závazků, které údajně máte vzájemně vůči společenství vlastníků, si vás opět dovolujeme odkázat na služby advokátní kanceláře, která bude na základě vašich podkladů schopná posoudit důvodnost pohledávek a jejich vymahatelnost. Na okraj si vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že na tyto pohledávky dopadá obecná úprava promlčení ve smyslu občanského zákoníku. Dle této právní úpravy se promlčují závazky ve lhůtě 3 let od okamžiku, kdy je bylo možné vykonat. K promlčení závazku protistrany však nejsou soud ani protistrana oprávněny přihlédnout, pokud vy sama promlčení nenamítnete.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

 

Jak rozdělit náklady na ÚT a TUV v bytovém domě?

V bytovém domě máme plynovou kotelnu, která zajišťuje teplo a teplou vodu pro byty. Jakým poměrem mám rozdělit náklady na ÚT a TUV?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětné nájemní smlouvy, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy úhrady služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem bytu. S ohledem na změnu právní úpravy k 1. 1. 2016 si odpověď v souvislosti s touto změnou dovoluji rozdělit na dvě části.

Způsob rozúčtování platný do 31. 12. 2015 je upraven ve vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., přičemž tato úprava uvádí rozdílné režimy výpočtu nákladů na tepelnou energii a poskytování tepelné užitkové vody. Pro lepší přehlednost si dovoluji uvést každý způsob odděleně.

-       Náklady na tepelnou energii na vytápění v objektu nebo jeho části za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.

-       Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.  Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody rozdělí vlastník na složku základní, která činí 30 % a spotřební, která činí 70 %. Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé užitkové vody rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u konečných spotřebitelů.   
Není-li možné určit odděleně náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody, připadne 60 % nákladů na tepelnou energii na vytápění a 40 % nákladů na tepelnou energii na ohřev užitkové vody.

Odpověď – 2. část

Způsob rozúčtování od 1. 1. 2016 je upraven ve vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb., která stanovuje závazná pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a pro rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody. Tento závazný postup je zde upraven takto:

-       Ohledně rozúčtování nákladů na vytápění činí základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.

-       Ohledně rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody opět platí, že jsou rozděleny na náklady na teplo spotřebované na poskytování teplé vody a náklady na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody. Základní složka prvně jmenovaných nákladů na spotřebované teplo činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka výše uvedených nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.          
Na rozdíl od předchozí právní úpravy však v případě, že není možné určit odděleně náklady na teplo na vytápění a náklady na teplo spotřebované na poskytování teplé vody, stanoví se tyto náklady podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 194/2007 Sb.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

SBD mi nechce snížit zálohy na teplo, přestože mám stálý přeplatek

Prosím o radu s problémem, který řeším s SBD Zábřeh. Jedná se o panelový dům, ve kterém je vlastní plynová kotelna. Každý rok mi při vyúčtování služeb vzniká přeplatek za teplo, a to v průměru ve výši 5000 Kč. I přesto, že vzniká přeplatek, odmítá mi SBD snížit zálohové platby z toho důvodu, že by to museli přepočítávat pro celý dům a toto oni přece dělat nebudou. Od 1. 1. 2016 bude byt, ve kterém bydlím a o který se jedná, prázdný a bude docházet pouze k jeho temperování, aby zbytečně nedocházelo k navyšování koeficientu a nedopláceli jsme vlastně za ostatní. Prosím o radu, zda je možné se nějakým způsobem bránit a docílit snížení zálohových plateb. Přijde mi trochu nelogické posílat na SBD několik let platby, které bych osobně mohla využít mnohem lépe a které mi stejně na konci zúčtovacího období budou vracet.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy úhrad spojených s nájmem dle zákonné úpravy.

Z hlediska obecné zákonné úpravy je problematika rozúčtování a přeplatků řešena v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Ve smyslu výše uvedeného zákona je určení výše záloh možné učinit buď dohodou nájemce s družstvem, nebo o ní rozhodne družstvo samo. S ohledem na znění důvodové zprávy k tomuto zákonu plyne, že dohoda má vždy přednost před jednostranným určením ze strany družstva. V tomto ohledu vám tedy lze doporučit sjednat si vlastní režim placení záloh tepla.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Mám platit "dluh" za služby, přestože jsem několik let nedostala vyúčtování?

Vlastním sedm let byt v domě, kde se nachází 5 bytových jednotek, v roce 2013 bylo založeno SVJ. V bytě mám nájemníka, který mi platí nájem a služby. Zálohy na služby platím stále stejné, jak mi bylo řečeno po koupi bytu bez písemného předpisu záloh na služby. SVJ mi nikdy neposkytlo vyúčtování za služby, přestože jsem domovníka k tomu vyzývala. Každý rok jsem písemně a s dodejkou žádala o písemné vyúčtování služeb. To mi nebylo nikdy poskytnuto s tím, že si to mám spočítat sama. V roce 2014 mi správce okopíroval sešit, do kterého zapisoval platby záloh na služby a ve kterém byly doklady za platbu uhlí, vody, drobné opravy, materiál, žárovky atd.  za rok 2012-2013, ovšem bez jakýchkoliv propočtů. Z těchto údajů jsem nebyla schopna zjistit, na co šly peníze z fondu oprav nebo ze záloh. Nebyla jsem schopna zjistit, kdo měl kolik platit, podle čeho a jak byly rozpočítány náklady na topení (uhlí, dřevo), vytápění společných prostor, osvětlení společných prostor, náklady na ohřev vody (dřevo). Ostatním vlastníkům bytů to nevadí. Jeden majitel bytu neplatil zálohy několik let vůbec a jeho byt byl prodán v dražbě. Předpokládám, že jeho dluh byl rozúčtován mezi ostatní, protože SVJ ho o dlužnou částku nežalovalo. To by mohlo jen na základě nějakého vyúčtování a předpisu záloh na služby. Dnes jsem obdržela od SVJ dopis, že mám uhradit dlužnou částku 17 tisíc za služby z let 2011-2014, a to bez jakéhokoliv vyúčtování. V dopise je uvedeno, že dlužná částka je za dřevo, které každý majitel bytu musí zajistit pro ohřev teplé vody sám, a já to neudělala. Ve stanovách SVJ o tom není zmínka. Nevím, zda mám požádat o součinnost finanční úřad, NKÚ nebo podat na SVJ trestní oznámení. Prosím, co říká právo?

Povinností společenství vlastníků jednotek je v každém případě doručit vlastníkům vyúčtování záloh, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení roku, za který byly zálohy placeny. Pokud by tak společenství neučinilo, může po něm vlastník požadovat náhradu škody tímto jednáním vzniklé, případně pokutu za každý den prodlení ve výši 100 Kč (od 1. 1. 2016 pak bude výše pokuty činit 50 Kč).

Dále platí, že pokud nebylo vyúčtování řádně vystaveno, nemohl se ani stát splatným jakýkoliv nedoplatek, a společenství jej tedy nemůže po jednotlivých vlastnících vymáhat. Obecně lze uzavřít, že pokud neexistuje jakýkoliv předpis k platbě záloh na poskytované služby a neexistuje ani jejich vyúčtování, nemůže společenství požadovat úhrady záloh či jakýchkoliv nedoplatků.

K výše uvedenému dále uvádím, že společenství musí každému vlastníku umožnit nahlížet do uzavřených smluv, jakož i do účetních knih a dokladů, zejména je povinno doložit na žádost náklady na jednotlivé služby, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování. Do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě ode dne doložení výše uvedených dokladů, může vlastník vznést případné námitky.

Konečně uvádím, že orgány společenství odpovědné za jeho správu, musí tuto správu vykonávat s řádnou péčí a loajalitou, přičemž pokud své povinnosti poruší, či dokonce porušují dlouhodobě, lze mít za to, že jsou odpovědné za škodu, kterou svým jednáním společenství způsobily.

Společenství i jednotliví vlastníci by se s případnými vzájemnými spory plynoucími z výše uvedeného stavu měli obrátit na civilní soud, nikoliv na Policii ČR, když uvedené jednání vykazuje spíše znaky porušení soukromoprávních povinností, nikoliv znaky trestné činnosti. Vzhledem ke komplikovanosti situace a provázanosti jednotlivých vzájemných nároků, jakož i jejich případnému promlčení, doporučujeme před jakoukoliv úhradou či zahájením jakéhokoliv sporu vyhledat odbornou právní pomoc.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Jak rozdělit náklady na otop a ohřev a rozúčtovat je?

Jsme bytový dům o 71 bytových jednotkách a 5 nebytových prostorách (využito jako obchody nebo služby). Rádi bychom prováděli rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu dle vyhlášky 269/2015 Sb. Nejsme si však jisti, jak v našem případě toto rozúčtování provádět. Dům byl vystavěn v roce 2003. Zdroj tepla máme v domě - kotelna (plyn v kombinaci s tepelným čerpadlem). Zde nám provozovatel kotelny dodává teplo do otopné vody a ohřevu TUV. Ve všech jednotkách na vstupu máme měřenu spotřebu vody m3 (voda, která je spotřebována spotřebitelem bez dalšího měření mezi studenou vodu a studenou vodu do teplé vody). Tepelná energie v bytech je měřena na výstupech (zpátečce) z bytů kalorimetry (v kWh). V bytech se nám mísí teplá voda se studenou v bytových stanicích Logotherm (výrobce Meibes). Nevím si rady a ani nová vyhláška mi nepomohla, jakým způsobem při tomto měření rozdělit náklad pro otop a náklad pro ohřev TUV. Nebo při této technice počítat pouze s naměřenými hodnotami a nepočítat se základními složkami? Nebo nám nezbude nic jiného a budeme muset ke všem odběratelům vsadit vodoměry pro TUV za bytovou stanici Logotherm?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko z účinné zákonné úpravy týkající se poskytování služeb vytápění a poskytování teplé vody. Nejprve považuji za vhodné uvést, že náklady vynaložené na dodávky tepelné energie určené k vytápění lze vyúčtovat po dohodě se všemi vlastníky i způsobem odlišným, nežli je způsob zákonem stanovený, a lze tak přijít i s jiným, spravedlivějším řešením. Za vhodné řešení situace lze pravděpodobně rovněž označit v dotazu zmiňovanou instalaci měřidel teplé vody přímo v jednotlivých bytových jednotkách. Co se týká současného stavu, je nutné vycházet z toho, že ze strany společenství vlastníků jednotek je pravděpodobně formálně zajišťováno toliko poskytování tepelné energie určené k vytápění, nikoliv dodávky (společně připravované) teplé vody. Ohledně veškeré dodané tepelné energie tak lze postupovat podle příslušných ustanovení v dotazu zmiňované vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění v platném a účinném znění, konkrétně podle ustanovení o rozúčtování nákladů na vytápění. K výše uvedenému vyúčtování bude nutné získat údaje o množství poskytnuté tepelné energie. Tyto údaje by však mělo mít společenství vlastníků jednotek k dispozici, když by každá bytová jednotka měla být dle zákona vybavena měřidly dodané tepelné energie určené k vytápění. Závěrem uvádím, že jelikož se jedná o dotaz spíše technického než právního charakteru, bylo by odpověď možné s jistotou poskytnout teprve po podrobném seznámení se s fungováním celého vytápěcího systému.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Existuje výčet revizí a oprav, které hradí pronajímatel a které nájemce?

Jako zaměstnanec správy majetku připravuji podklady pro vyúčtování nájemcům obecních bytů za rok 2015. Ráda bych věděla, zda je někde uveden výčet oprav a revizí, které mohu zahrnout do nákladů na vyúčtování za služby nájemcům a naopak, které hradí majitel. Jedná se mi především o opravu rozvodů STA v bytě a opravu rozvodů domácího telefonu jednoho bytu. 

Podle ust. § 2247 občanského zákoníku si pronajímatel a nájemce mohou ujednat, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel. Pokud takové ujednání není, potom pronajímatel podle ust. § 2247 odst. 2 zajistí nezbytné služby, jejichž výčet je uveden. Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis. Základním předpisem je zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zákon vymezuje, co je službou (§ 3), kam spadá i umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, a co je nákladem na službu, přičemž nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení.

Uvedené opravy tedy nelze vyúčtovat jako službu nájemcům, nicméně dle ust. § 2257 OZ by uvedené opravy mohly spadat do běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytu. V současné době již bohužel není účinné nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým bylo dříve vymezeno, co se rozumí běžnou údržbou a drobnou opravou. Momentálně se připravuje vydání nového nařízení, nicméně v tuto chvíli je vymezení těchto pojmů ponecháno na judikatuře. Subsidiárně se stále odkazuje také na výše uvedené již neúčinné nařízení vlády. Podle něj do běžné údržby patřily mimo jiné také výměna elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání, atd. Dá se tedy uzavřít, že výměna a oprava koncových zařízení by do běžné údržby nejspíše náležela a hradil by ji nájemce, ovšem oprava rozvodů jako takových již ne a v takovém případě tyto opravy rozvodů hradí pronajímatel.

Záleží ovšem, zda si smluvní strany v nájemní smlouvě nedohodly něco jiného, např. že pronajímatel bude pro nájemce zajišťovat i další neuvedená plnění a nájemce mu za ně bude platit nebo že tato další plnění budou mít charakter související služby či nezbytného plnění. 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Musíme namontovat měřice studené vody?

Je povinností do konce roku 2015 namontovat měřiče studené vody v bytech? Vím, že měřiče teplé vody podle zákona ano. Jde o bytové jednotky SVJ.

Povinnost zmiňovanou v tomto dotazu, tedy povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávky tepelné energie konečným uživatelům, stanovil zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, konkrétně jeho novela účinná ode dne 1. 1. 2013. Tuto povinnost měla společenství vlastníků jednotek splnit nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti uvedené novely, tedy nejpozději do dne 1. 1. 2015. Daná povinnost se vztahuje toliko na měření dodaného tepla a teplé vody, nikoliv na měření vody studené.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Je povinností jednotlivých odběratelů v bytech sčítat hodnoty měřičů odběru teplé vody?

Platí ustanovení zákona č. 670/2004 Sb., že při dodávce teplé vody společně připravované pro více odběratelů, musí držitel licence zajistit měření dodávaného množství teplé vody v každém odběrném místě pro poměrné rozúčtování nákladů pro přípravu teplé vody? K dohodě mezi dodavatelem a odběrateli, že toto (instalování měřičů) nepožadují, nedošlo. Je povinností jednotlivých odběratelů teplé vody (7 odběratelů, asi 350 bytů - 350 vodoměrů teplé vody) v jednotlivých domech naměřené hodnoty poměrových měřičů v bytech sečíst a předat součet (množství) teplé vody dodavateli pro rozúčtování mezi jednotlivé odběratele? Tento stav trvá po demontáži patního měřiče v našem domě 3 roky.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy.

Dle uvedeného ustanovení měl držitel licence zajistit při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a to nejpozději do 1. 9. 2011.

Toto předmětné ustanovení však není již od roku 2011 účinné a v aktuálním znění energetického zákona jej tak již nenajdete. Zákonem č. 165/2012 Sb., totiž došlo k novelizaci energetického zákona, kterou bylo výše uvedené ustanovení zrušeno, neboť finanční náročnost instalace dalších měřicích zařízení, tak jak je předpokládalo předmětné ustanovení energetického zákona, se jevila jako neúměrná předpokládané úspoře energie.

Vycházet ovšem v současné době nelze ani z náměrů bytových vodoměrů u odběratelů, jelikož použití součtu hodnot z bytových vodoměrů je v přímém rozporu s ustanovením § 78 odst. 7 energetického zákona, dle kterého nelze při společné přípravě teplé vody pro více odběratelů použít pro stanovení množství dodávané tepelné energie měření instalované odběrateli (ledaže by tato měření instaloval sám dodavatel).

Ačkoli tak byla povinnost držitele licence zajistit v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody zrušena, je stále nejvhodnějším řešením požadovat od dodavatele teplé vody zřízení měření odběru teplé vody na patě objektu, nebo případně se dohodnout o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli připojenými na předávací stanici a dodavatelem.                                          

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Žaloba o dlužnou částku za zpožděné vyúčtování služeb

Rád bych zeptal, zda postupuje správně můj nájemce v souvislosti s vyúčtováním za služby v domě. Dle §13 odst. 1) z. č. 67/2013 Sb. je povinen poskytovatel služeb uhradit pokutu 100 kč za každý den prodlení s vyúčtováním, pokud je vyúčtování provedeno později než do 4 měsíců po zúčtovacím období. Vyúčtování za minulý rok mělo být do konce dubna, ovšem přišlo mi 14. 9. 2015, ač jsem již od května upozorňoval správce na prodlení s vyúčtováním. Prodlení je tedy 130 dnů a jedná se o 13 000 Kč pokuty. Když jsem na tuto skutečnost upozornil správce domu, řekl, že oni za to nemůžou, že když byl dům v rekonstrukci, stavební firma udělala chybu v přípojkách elektřiny a tepla a proházela číslování bytů, tudíž nelze výše zmiňovaný zákon uplatnit, že chyba nevznikla úmyslně. Domnívám se, že v občanském právu se lze odvolávat pouze na vyšší moc a ne na chybu stavební firmy. Vyúčtování takto obdrželo všech 26 nájemců v domě, ale nepředpokládám, že se tím někdo zabývá. Jaký byste mi poradili postup? Zda je na místě podat žalobu o dlužnou částku 13 000 Kč, pokud je právo na mé straně. 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu. Jak je uvedeno ve vašem dotazu, nesplní-li v daném případě poskytovatel služby svou povinnost v zákonné lhůtě, je povinen zaplatit příjemci služby pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. Dle zákona je poskytovatel služby povinen tuto částku zaplatit, ledaže by splnění povinnosti v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k prodlení došlo zaviněním na straně příjemce služby. Jestliže prodlení bylo způsobeno pochybením na straně stavební firmy, pak je pravděpodobné, že nedošlo k zavinění ze strany poskytovatele služby a pokutu by nebylo spravedlivé požadovat.

Při posuzování případu by nicméně soudy přihlížely komplexně ke všem okolnostem případu a bez znalosti všech podrobností tedy není možné určit, na jakou stranu by se v této konkrétní věci přiklonily.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

                                                                                     

Jak rozúčtovat služby, když nájem nebude trvat celé zúčtovací období

Jsem vlastník bytu v panelovém domě a pronajímám ho. Rád bych se zeptal, jak správně mám rozúčtovat nájemcům služby, pokud nebude nájem trvat po celé zúčtovací období (třeba jen půl roku). Mám pročtený zákon 67/2013 i budoucí novelu 104/2015 a vše se vztahuje jen k celému zúčtovací období (jestli správně chápu, je to 12 měsíců).

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškeré podrobnosti a specifika Vašeho nájemního vztahu, je níže uvedená odpověď zpracována toliko v souladu s úpravou nájmu bytu dle občanského zákoníku a souvisejících předpisů.

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody je při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období upraveno vyhláškou č. 372/2001 Sb. Základní složka nákladů se obecně rozúčtuje podle počtu odbydlených dnů a spotřební složka se rozúčtuje podle odečtů měřičů k termínu změny nájemce. Zákon, kterým se upravuje vyúčtování ostatních služeb, jako je např. elektřina, sice obdobnou úpravu výslovně neupravuje, ale máme za to, že výše uvedený způsob rozúčtování lze obecně použít obdobně i pro ostatní poskytované služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  

Může mi energetická společnost vrátit přeplatek za energie na účet?

Plyn odebíráme od firmy ČEZ. Nedoplatek je jasný na faktuře. Přeplatek mi převedli do nového topného období, rozepsali do jednotlivých měsíců. Zajímalo by mně, zda když to budu chtít, mi přeplatek vrátí na účet? Mají za povinnost tyto peníze vracet? A jakým zákonem se firma v tomto případě řídí?

V dané situaci bude v první řadě nutné pečlivě prostudovat všeobecné obchodní podmínky, jež se váží ke smlouvě s předmětnou společností a s nimiž vás předmětná společnost měla seznámit při podpisu smlouvy. V těchto všeobecných obchodních podmínkách může být buďto zakotveno, že přeplatek se vrací (a případně v jaké lhůtě), přičemž v takovém případě můžete požadovat jeho vyplacení, nebo zde bude uvedeno, že přeplatek se započítává vůči zálohám splatným v dalším zúčtovacím období.

I pokud by však ve všeobecných obchodních podmínkách výše uvedené oprávnění započítat vzniklý přeplatek vůči zálohám bylo skutečně zakotveno, měl byste dle našeho názoru mít právo na jeho vydání s ohledem na nepřiměřenost daného ujednání všeobecných obchodních podmínek ve vztahu k ustanovením určeným k ochraně spotřebitele (ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku). 

Nejprve byste se v takovém případě měl na předmětnou společnost obrátit s písemnou výzvou k vrácení vyúčtovaného přeplatku v přiměřené vámi stanovené lhůtě (resp. výzvou k vydání bezdůvodného obohacení) a případně i s upozorněním na hrozící soudní vymáhání částky.

Pokud by společnost přeplatek i nadále odmítala vydat, nezbude vám, než se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte dostupné důkazy a budete se domáhat vyslovení povinnosti k uhrazení přeplatku (tedy k vydání bezdůvodného obohacení), úroku z prodlení a nákladů soudního řízení.

Závěrem si dovolujeme uvést, že doporučujeme řešit věc smírně, jelikož energetické společnosti žádostem o vydání přeplatku obvykle i bez nátlaku vyhoví.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Může majitel nedoplatky za energie strhnout z kauce?

K 30. 9. končíme bydlení v nájemním bytě. Chtěla bych vědět, jak se postupuje při zapisování stavu měřičů energie a následném vyúčtování nedoplatků, popřípadě přeplatků? Majitel nám oznámil, že provede odečty a na jejich základě provede výpočet nedoplatku, který si strhne z kauce, a tu nám do 30 dni posle. Nedoplatek bude, jsme si ho vědomi, ale nechápu, na základě čeho chce provést vyúčtování, když podklady od dodavatelů energií a skutečnou spotřebu počítanou na základě obytné plochy bude mít k dispozici až v dubnu 2016 v ročním vyúčtováni. Myslela jsem, že se do protokolu zapíší stavy měřičů a v dubnu 2016 nám pošle vyúčtování, kde doplatek uhradíme.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu dle občanského zákoníku a případně souvisejících předpisů.

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody je při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období upraveno vyhláškou č. 372/2001 Sb. Základní složka nákladů se obecně rozúčtuje podle počtu odbydlených dnů a spotřební složka se rozúčtuje podle odečtů měřičů k termínu předání bytu zpět pronajímateli. Zákon, kterým se upravuje vyúčtování ostatních služeb, sice obdobnou úpravu výslovně neupravuje, ale máme za to, že výše uvedený způsob lze použít obdobně i pro ostatní poskytované služby.

Pronajímatel může nicméně zálohy hrazené nájemcem vyúčtovat až v okamžiku, kdy sám zná částky, jež odpovídají základní a spotřební složce dodané energie, což je obvykle až v okamžiku, kdy obdrží své vlastní vyúčtování od dodavatelů, případně od společenství vlastníků jednotek či jiného subjektu, jež vyúčtování zpracovává.

Pokud by tak pronajímatel předložil vyúčtování dříve, než sám obdrží odpovídající podklady od dodavatelů energie, doporučujeme využít práva k nahlédnutí do podkladů použitých k vyúčtování a případně práva vznést proti vyúčtování námitky, která máte dle ustanovení § 8 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů.

V souvislosti s vaším dotazem si rovněž dovolujeme upozornit, že dle ustanovení § 2254 odst. 2 občanského zákoníku máte právo, aby vám byla kauce vrácena již v den skončení nájmu, přičemž případný nedoplatek za poskytované služby uhradíte separátně až po jejich vyúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

                                                                                     

Jak účtovat vodu rozvedenou z centrálních bojlerů

Jsem majitel bytového domu který má 8 bytových jednotek. Tento dům byl při koupi bez bojlerů. Chci se zeptat, zda zákon nebo legislativa dovoluje účtovat nájemníkům teplou vodu, která by byla rozvedena po bytech s centrálních bojlerů umístěných ve sklepě domu, které budou napojeny na společnou elektřinu v domě. A jakým způsobem by bylo možné takto vyrobenou teplou vodu nájemníkům účtovat.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy. Dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., se náklady na tepelnou energii rozúčtují podle dohody se všemi nájemci v domě. Pokud k dohodě nedojde, pak se tyto náklady rozúčtují podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. Ve vašem případě se pod pojmem náklady bude rozumět zejména elektrická energie spotřebovaná na provoz bojleru.

Dle uvedené vyhlášky náklady na tepelnou energii na vytápění rozdělí vlastník na složku základní spotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Základní složku rozdělí vlastník mezi nájemce podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu (podlahová plocha vynásobená příslušnými koeficienty dle příloh uvedené vyhlášky) k celkové započitatelné podlahové ploše všech bytů. Nejsou-li instalovány měřiče, spotřební složka se rozúčtuje obdobně.

Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody rozdělí vlastník rovněž na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složku rozdělí vlastník mezi nájemce podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů. Spotřební složku rozdělí vlastník mezi nájemce poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u nájemce. Nejsou-li instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů mající vliv na odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.

Není-li možné určit odděleně náklady na tepelnou energii na vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody, připadne 60 % nákladů na vytápění a 40 % nákladů na ohřev užitkové vody.

Závěrem upozorňujeme, že s největší pravděpodobností na Vás dopadá povinnost instalovat měřiče do jednotlivých bytů (§ 7a vyhlášky 194/2007 Sb.).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Může se vyúčtovávat podle naměřených hodnot a ne podle přepočtu?

Chtěla bych vědět, zda je možné provést vyúčtování energií podle bytových stanic a ne podle vyhlášky. Bydlíme v novostavbě, do které je přiváděno teplo horkovodem, každý byt má bytovou stanicí s měřením spotřeby tepla a výrobou teplé vody, kterou vyrábíme z vody studené. Máme tedy měřiče tepla při vstupu do bytu a vodoměr na studenou vodu. Při vyúčtování tepla nám je však podle vyhlášky účována výroba teplé vody v poměru 30/70, ač si ji vyrábíme sami. Vše prý probíhá podle vyhlášky, která na bytové předávací stanice nepamatuje. Můžeme si odsouhlasit, že bude vyúčtování probíhat podle naměřených hodnot v jednotlivých bytech a ne podle přepočtu?

Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se skutečně rozúčtují dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, to však v takovém případě, kdy nedošlo k ujednání dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Dle uvedeného zákona lze náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody rozúčtovat také na základě ujednání poskytovatele služeb (kterým je vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy) se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, a u společenství vlastníků jednotek ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je pak znovu možná až po uplynutí zúčtovacího období.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Mám nárok na přeplatek za energie po prodeji družstevního podílu?

Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na vyúčtování studené vody. Ta se platila v měsíčních zálohách družstvu a na konci roku byla podle poměrových vodoměrů v bytě a celkového počítadla v domě vyúčtována všem nájemníkům. Družstevní podíl jsem v červnu 2015 prodala. Při předávání bytu jsme vyhotovili předávací protokol, kam jsme uvedli také stav vodoměru v bytě. Nyní požaduji po účetní družstva, aby mi vystavila vyúčtování za vodu. Napsala mi, že vyúčtování se dělá až na konci roku, kdy se odečtou všechny vodoměry v domě (což akceptuji), ale že vystaví vyúčtování jen novému nájemci, který ode mě byt koupil. Já ale platila zálohy na rok prázdný byt, jako kdyby jej obývaly 3 osoby, takže je pro mě vystavení vyúčtování dost zásadní položka, o kterou bych se nerada nechala připravit. Mám na vystavení vlastního vyúčtování za období začátek roku - datum předání bytu nárok? Pokud ano, podle čeho?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy vztahující se k převodu družstevního podílu, zejména dle zákona o obchodních korporacích. Převodem družstevního podílu dochází dle zákona k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu či k převodu již trvajícího nájmu družstevního bytu, a to včetně veškerých práv a povinnosti s tímto nájmem spojených. Převod tak zahrnuje rovněž dluhy převodce vůči bytovému družstvu související s nájmem družstevního bytu a dluhy bytového družstva vůči převodci. Nabyvatel má tedy mimo jiné rovněž právo na vyplacení přeplatku z vyúčtování záloh na poskytované služby či povinnost zaplatit případný nedoplatek.

Ve smlouvě o převodu podílu se převodce a nabyvatel samozřejmě mohou od výše uvedené úpravy lehce odchýlit, a to v tom smyslu, že si lze například sjednat, že je nabyvatel povinen případné přeplatky za příslušné období roku 2015 postoupit převodci poté, co je obdrží od bytového družstva. Takto zakotvenou povinnost ve smlouvě o převodu družstevního podílu byste však uplatňovala vůči nabyvateli, jakožto straně smlouvy, nikoli přímo vůči družstvu. Pokud ve smlouvě o převodu družstevního podílu nic obdobného sjednáno nebylo, přeplatek bohužel náleží nabyvateli družstevního podílu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

                                                                                     

Jak zjistit hodnoty dodávaného tepla za zúčtovací období

Ráda bych se zeptala, jak je možné vyřešit problém vyúčtování tepla, když jsme si v tomto roce v září pronajali byt (máme smlouvu o užívání bytové jednotky), přičemž platíme pronajímateli nájem, ve kterém je zahrnuta i dodávka tepla. Problém nastane při vyúčtování za rok 2015, kdy si budeme muset dělit případně doplatky či nedoplatky. Je možné zjistit hodnoty dodávaného tepla od posledního vyúčtování do nynějška?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika Vašeho nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy občanského zákoníku upravující nájem bytu.

Nejprve považuji za vhodné uvést, že platíte-li nájemné, ve kterém jsou již zahrnuty úhrady za poskytované služby, tedy rovněž úhrada za dodávky tepla, tedy platíte-li nájemné včetně služeb jednou paušální částkou, máme za to, že v daném případě daný problém není třeba dále řešit, když by pronajímatel neměl požadovat žádné další úhrady za služby nad rámec zmíněné paušální částky.

Pokud nájemné a úhrady za poskytované služby ve skutečnosti paušální částkou nehradíte a zálohy za jednotlivé služby tak podléhají vyúčtování, je možné pro jejich vyúčtování v nadepsaném případě postupovat následujícím způsobem, pokud však nebylo sjednáno s pronajímatelem jinak.

Primárně je nutné postupovat podle odečtů měřičů tepelné energie, tedy podle stavu při převzetí bytu, jenž by měl být zaznamenán v předávacím protokolu, přičemž hradíte jen skutečně spotřebované teplo. Nelze-li takto postupovat, tedy není-li přesný stav měřičů tepelné energie v době změny nájemce znám, postupujete následovně:

Základní složku nákladů na tepelnou energii vyúčtujete v poměru počtu dnů vytápění před a po termínu změny nájemce. Spotřební složku nákladů na tepelnou energii na vytápění pak vyúčtujete podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období (dle naměřené průměrné měsíční venkovní teploty ve vztahu k teplotě, na kterou je byt vytápěn) před a po termínu změny nájemce. Nejsou-li tyto údaje známy, uvažujeme dle dlouhodobých průměrů, že na leden připadá 19 % roční spotřeby tepla, na únor 16 %, na březen 14 %, na duben 9 %, na květen 2 %, na červen 0 %, na červenec 0 %, na srpen 0 %, na září 1 %, na říjen 8 %, na listopad 14 % a na prosinec 17 % roční spotřeby tepla.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

                                                                                     

Co vše se rozumí pojmem "úklid společných prostor"

Co vše je míněno pod pojmem "úklid společných prostor v domě" a co vše tedy lze považovat za službu k vyúčtování. Určitě sem patří pravidelný úklid - zametání, vytírání, luxování, utírání prachu společných prostor v domě, asi také mytí oken, dveří (ne u jednotek), osvětlovacích těles. Jak je to, pokud není řešeno ve stanovách společenství: mimořádný úklid po malířích, opravách ve spol. prostorách, mimořádné vyklízení spol. sklepní chodby, půdy apod., úklid sněhu (v zimě fakturováno měsíčně s úklidem domu), úklid dvorku, nebo chodníku před domem a okolí popelnic - pravidelně prováděný a fakturovaný s úklidem domu, úklid dvorku, nebo chodníku před domem a okolí popelnic - mimořádný, pravidelný úklid domu fakturovaný dohromady s údržbou zeleně. Co z toho je nákladem společenství vlastníků a jak se vlastníci mají podílet na úhradě těchto nákladů, pokud to stanovy neřeší jednotka /plocha).

Co vše se rozumí pod pojmem úklid společných částí domu, zákon bohužel výslovně neuvádí, ve vámi uvedených případech se ovšem na úklidu budou podílet všichni vlastníci. Výjimkou může být např. situace, kdy znečištění společných prostor způsobí některý z vlastníků, případně nájemců (např. jeho domácí zvíře), v takovém případě by měl tento vlastník zajistit úklid společných prostor na své náklady.

Co se týče rozúčtování nákladů na úklid společných prostor a vůbec nákladů na služby spojené s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, je nutno postupovat dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. O způsobu rozúčtování dle tohoto zákona rozhodne společenství vlastníků jednotek, kdy o změně způsobu rozúčtování je možné znovu rozhodnout vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud se společenství vlastníků jednotek na rozúčtování nákladů nedohodne, pak se konkrétně náklady na úklid společných prostor v domě rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

Vzorec pro stanovení koeficientů pro rozúčtování tepla

V našem SVJ řešíme problém s chybným určením koeficientů bytových jednotek pro rozúčtovávání spotřební složky dodaného tepla na vytápění jednotlivých bytových jednotek. Za chybné je považujeme z toho důvodu, že bytové jednotky uprostřed objektu a na osluněné západní straně má nižší přepočtový koeficient než bytová jednotka rohová, v nejvyšším patře a na severovýchodní straně. Instalovány máme poměrové měřiče na radiátorech. Budova je vytápěna centrálně plynovým kotlem umístěným v technickém prvním nadzemním podlažím budovy. Firma, která realizuje odečty a přepočítává tyto údaje na konečné náklady bytových jednotek, se nám k dotazu stanovení a doložení těchto koeficientů nechce vyjádřit. Prosím vás o radu, kde naleznu vzorec pro stanovení těchto koeficientů, zda lze rozúčtovávat   jiným (možná i přesnějším) způsobem a jak postupovat dál v této věci i v jednání s touto společností. Lze se domáhat zpětného přepočítání nákladů na jednotlivé bytové jednotky? 

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika vašeho právního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy. Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění se řídí vyhláškou č. 372/2001 Sb., a to tehdy, pokud si společenství vlastníků jednotek v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., neujednalo jiný způsob, což je samozřejmě možné.

Náklady na tepelnou energii na vytápění se dle vyhlášky rozdělí na složku základní a spotřební, kdy základní tvoří 40 % až 50 % a zbytek tvoří složka spotřební. Spotřební složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují náročnost vytápěných místnosti na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Je tedy obvyklé, že se koeficienty pro jednotlivé byty budou lišit dle jejich polohy a umístění na světové strany, jelikož byty, které se nacházejí uvnitř domu, budou mít náročnost na dodávku tepelné energie nižší než například byty rohové. V opačném případě by vlastníci těchto rohových bytů dopláceli na ostatní. Účelem těchto korekcí je tedy zajistit, aby náklady na vytápění místností byly pro všechny vlastníky bytů srovnatelných velikostí se srovnatelnou úrovní vytápění srovnatelné i s ohledem na polohu bytu. Koeficienty jsou stanoveny individuálně prováděcí odbornou firmou, tato problematika je poměrně složitá a patrně žádný z členů SVJ nebude způsobilý koeficienty správně stanovit, je proto možné se obrátit pro orientační posouzení na odborníka, projektanta ústředního vytápění.

Vlastníkovi objektu či osobě, která je za rozúčtování odpovědná, můžete podat písemnou reklamaci, tato osoba má pak povinnost vás na vaši žádost s podklady, ze kterých při vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii, seznámit. Reklamace však musí být podána ve stanovené lhůtě j(dle zákona nesmí být kratší než 21 dní), nelze tedy podávat reklamace zpětně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

 

 

 

Indikátory tepla a povinnosti k 31. 12. 2014

Mezi nejčastější dotazy, které nám před koncem roku do poradny chodí, se bezesporu řadí povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Proto jsme pro Vás ve spolupráci se Sdružení nájemníků České republiky připravili vysvětlení, jak v této povinnosti postupovat. Celé znění naleznete zde.

Indikátory tepla a placení jejich instalace

Bydlím v bytovém domě, kde je 80 % jednotek napojeno na ústřední vytápění a 20 % jednotek je vytápěno vlastním kotlem osazeným v jednotlivých bytech (půdní vestavby). Nezpochybňuji povinnost vyplývající z legislativy, tj. osazení radiátorů jednotlivými indikátory. Zajímá mne otázka týkající se této investice. Výbor SVJ chce cca 70 indikátorů zaplatit z FO, kam přispívají všichni včetně těch, kterých se osazení indikátorů netýká, neboť prostory vytápějí prostřednictvím svých plynových kotlů (navíc střechu domu zateplili vlastní investicí do izolace). Jednou z argumentací je, že stoupačky včetně radiátorů jsou součástí společných částí domu, což je pravda. Čidla jsou však přídavným zařízením a dle názoru ostatních je jejich osazení věcí těch, kteří tyto radiátory mají. Bohužel nezůstane pouze u investice do samotných indikátorů, minimálně 1 x ročně musí být prováděn odečet, který bude zajišťovat firma za úplatu. Indikátory mají životnost maximálně 10 let. Ti, kterých se osazení indikátorů netýká, prosazují, aby investici hradil pouze ten, v jehož bytě budou osazeny. Je tato úvaha správná?

V případě bytového domu, kde existuje smíšené vytápění, lze považovat i užití indikátorů přinejmenším za sporné. Co je nesporné, že i indikátory neboli rozdělovače topných nákladů, jsou v souladu s vládního nařízení 366/2013 Sb., §6 , písm. e) součástí společných částí domu jako zařízení pro rozúčtování nákladů na vytápění (srovnejte ustanovení vyhl. 194/2007 Sb., §7 a, odst. 2). V každém případě je plně v kompetenci SVJ rozhodnout, z jakých financí budou platby spojené s pořízením indikátorů hrazeny a jsou možné oba dva způsoby. I když vaše úvaha má svou logiku, vybavení bytových jednotek indikátory má dopad i na zhodnocení celého domu, kde jste spoluvlastníky.

Ing. Karel Žák, Sdružení nájemníků ČR

 

 

Vyúčtování a rekonstrukce bytů

Jakým způsobem má být ve vyúčtování zohledněno, že majitelka rekonstruovala během jednoho roku více bytů, čímž spotřeba energií i vody určitě vzrostla.

Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty upravuje zákon č. 67/2013 Sb. a problematiku rozúčtování služeb vyhláška č. 372/2001 Sb. Platba za tepelnou energii se skládá ze základní a spotřební složky, kdy základní složka, jež tvoří 40–50 % nákladů, se určuje dle poměru velikosti započitatelné plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné ploše bytů a nebytových prostorů v domě, spotřební složka pak dle hodnot, které měří měřiče tepelné energie u jednotlivých spotřebitelů. Pokud zde měřiče instalovány nejsou, spotřební složka se určí obdobně jako základní složka. Dvousložkově se rozúčtuje rovněž poskytování teplé užitkové vody, ale s tím rozdílem, že základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Spotřební složka se rozpočítává poměrně podle nainstalovaných vodoměrů, pokud vodoměry u jednotlivých spotřebitelů instalovány nejsou, postupuje se dle § 5 odst. 6 vyhlášky podle průměrného počtu osob obývajících byt nebo podle poměrů velikostí podlahové plochy. Pokud je tedy spotřeba tepelné energie nebo teplé užitkové vody v některých bytech vyšší, projeví se zejména ve složce spotřební, částečně rovněž ve složce základní, tomu se ale nevyhnete.

Po skončení zúčtovacího období poskytovatel doručí vyúčtování příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, poté můžete písemně poskytovatele služeb požádat o doložení nákladů na služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle zákona č. 67/2013 Sb. Ke způsobu nebo obsahu vyúčtování je možné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování nebo vyžádaných dokladů předložit poskytovateli služeb námitky, poskytovatel služeb je povinen se s nimi do 30 dnů od jejich doručení vypořádat. Proti vyúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé užitkové vody určí lhůtu a způsob uplatnění reklamace poskytovatel služby ve vyúčtování, lhůta k uplatnění reklamace však nesmí být kratší než 21 dnů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Co může majitel odečíst z vyúčtování

V červenci 2014 mi skončila nájemní smlouva, a proto jsem se z bytu. Jednalo se o panelákový byt, kde bylo vybavení původní, většinou v havarijním stavu. Majitel pouze během mého bydlení vyměnil okna. Protože majitel žije v zahraničí, je ve smlouvě uvedeno, že pověřeným zástupce je jeho otec. Když jsem se do bytu stěhovala, majitel ani pověřený zástupce nebyli přítomni. Byt mi předával předchozí nájemník. Ještě v den převzetí přišel pověřený zástupce, kterému jsem sdělila nedostatky. Zástupce nic neřešil, zakoupila jsem si tedy potřebné s tím, že on byl informován. Předání bytu loni proběhlo se zástupcem majitele. Majitel odmítl protokol. Já jsem si tedy připravila sama protokol na odečty stavů, do kterého mi zástupce napsal "převzal". Zástupce do protokolu žádné připomínky neuvedl. Nyní mi vyúčtování za služby zaslal až po několika urgencích v červnu. Lze po něm z tohoto důvodu požadovat jakési penále, které uvádí zákon? V tomto vyúčtování mi účtuje veškeré náklady, které s bytem jsou - např. poplatek za správu a další výdaje domu, dále fond oprav. Ve smlouvě mám uvedeno, že "nájemné zahrnuje zálohy na další služby spojené s užíváním nemovitosti dle předpisu záloh na správu a provoz bytového domu. Kopie tohoto předpisu je přílohou smlouvy". V e-mailech, ve kterých mi vysvětloval důvody pro zvýšení nájmu o cca 2.000 Kč, uvedl výši holého nájmu 2500. Mohu se tedy domnívat, že mi majitel měl vyúčtovat jako zálohu na služby (ne fond opravu a správu domu) celou zbylou částku bez holého nájmu? Po roce mi majitel také ve vyúčtování odečetl peníze za odmontovanou baterii a práh, který bylo potřeba přilepit v celkové výši 2100. Z té částky odečetl pak 1000 Kč jako podíl majitele. Má majitel právo tyto částky po mne požadovat? A může si to odečíst z vyúčtování?

Otázky poskytování a vyúčtování služeb řeší zákon č. 67/20013 Sb., jehož znění naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz .

Byla jste nájemce nikoliv vlastník bytu, tudíž se vás fond oprav netýká. Pokud něco takového se za vyúčtování služeb objevuje, je to špatně. Nájemní smlouvu jste uzavírala v době, kdy pro hrazení běžné údržby bytu a běžných oprav platilo nař. vl. č. 258/1995 Sb.  Od 1. 1. 2014 je toto nař. vl. zrušeno  a platí občanský zákoník, respektive to, co si pronajímatel a nájemce v nájemní smlouvě dohodnou. I tak jste měla v nájemní smlouvě uvedeno, že provádíte běžnou údržbu bytu a dále do 1000 Kč hradíte drobné opravy. Podle uvedeného nař. vl. patřila k drobným opravám mimo jiné výměna prahů a lišt, oprava mísících baterií, popřípadě výměna jejich drobných součástí.  V případě nefunkční baterie, jste měla pronajímateli předložit potvrzení od odborníka, že je baterie nefunkční a neopravitelná a pak jste mohla požadovat novou. Přestože jste postupovala tak, jak uvádíte, neměl právo vám pronajímatel baterii nyní naúčtovat. Vše, co vám nyní pronajímatel dává k úhradě (např. úklid bytu) musí doložit fakturou.

Postup pronajímatele podle toho, co v dotaze uvádíte, je nesprávný a můžete jej opětovně reklamovat. Pro bližší informace vám doporučuji nahlédnout, jednat to shora uvedeného zákona o službách a dále vám doporučuji, abyste vyhledala odbornou pomoc, např. v poradnách SON ČR, kde vám posoudí  vaše konkrétní vyúčtování služeb.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

Energetické štítky

Prosím o radu ohledně energetického štítku pro novostavbu. Jedná se o dům řadového typu. Developer dodal energetický štítek pro "nejhorší" variantu domu v řadě. Ale u domu, který jsme si vybrali, došlo k několika změnám oproti projektu. Je možné, abychom se prokazovali štítkem jiného domu? V řadě je 11 domů je jich několik totožných, ale nám se jedná o krajní, který musí z logiky místa (nemá na jedné straně souseda, "co by topil") mít jiné výsledky. Zatím se mi nepodařilo najít přímou odpověď.

Pokud došlo ke změnám stavby – „vylepšení“ oproti projektu, samozřejmě že se to v energetické náročnosti budovy projeví. Zda máte právo požadovat nový energetický štítek po dodavateli stavby, nedokážu posoudit. Nevidím vaše smlouvy s developerem. Domnívám se, že štítek byl vypracován jen na základě projektové dokumentace, ne podle skutečnosti. Pokud změny projektu byly odsouhlaseny po vzájemné dohodě, pak usuzuji, že změny měly být ohlášeny i odborníkovi, který štítek vypracovával. Pokuste se dohodnout s developerem, nebo vypracování štítku u něj reklamujte.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

 

 

Platnost PENB

Je pravda, že platnost PENB pro bytové již není povinnost, pokud se vlastník rozhodne byt prodat či pronajmout, že stačí doložit 3 roky vyúčtování (pokud se domluví), a že PENB musí být pouze při  prodeji nemovitosti? A jak je to s rodinným domem určeným k prodeji, když bude po prodeji kompletně rekonstruován?

Průkaz energetické náročnosti budovy je od 1. 1. 2015 povinný pro bytové a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2. V dalších letech pak jsou na řadě  zbývající budovy, konkrétně budovy nad 1000m2  budou průkaz potřebovat od 1. 1. 2017 a menší než 1000m2 od 1. 1. 2019. Většina bytových domů se ale s potřebou nechat vyhotovit energetický "štítek" již setkala v případě prodeje bytu. V tom případě je majitel budovy (nikoliv bytu) povinen zajistit zpracování průkazu (to je v platnosti již od roku 2013). Od 1. 1. 2016 pak tuto povinnost budou mít majitelé budov i při pronájmu bytu nebo kanceláře. Z toho je patrné, že i menší bytové domy budou průkaz potřebovat podstatně dříve, než jim nařizuje zákon obecně, jelikož k prodeji či pronájmu dojde v naprosté většině dříve.

Právní úpravu naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Rozpočítávání služeb za výtahy

Nikde nedokážu najít nové informace ohledně rozpočítání za služeb za výtahy, zda v domě platí všichni, nebo od 2. patra, jak je to v případě, kdy výtah vede do sklepů. Mohla bych požádat o nějaký odkaz na aktuální informace pro případ, že majitelé bytů nerozhodnou přímo, jak se má tato služba rozpočítat.

Žádné pravidlo, zda účtovat až od 2. patra neexistuje. Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, tzv. zákon o službách, s účinností od 1. 1. 2014 upravuje v § 5 rozúčtování nákladů na služby takto:

Rozúčtování nákladů na služby

            (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

            (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody 1),

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Celý text zákona o službách naleznete např. na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie

Rád bych se zeptal, zda umožňuje § 6 zák. č. 67/2013 Sb., rozhodovat hlasováním o zrušení § 4, odst.4 Vyhlášky č. 372/2001 Sb., a zda v případě mého nesouhlasu při písemném hlasování je kompetentní předseda družstva nahradit můj chybějící podpis svým podpisem.

K vašemu dotazu: § 6 odst.1. zákona 67/2013 Sb., umožňuje rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie na základě ujednání (což lze považovat za písemnou dohodu) všech nájemců bytů v domě kteří jsou členové družstva. Z uvedeného vyplývá i odpověď na dotaz č.2, to znamená, že váš souhlas nelze nahradit podpisem předsedy.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Podle jakého zákona rozúčtovávat služby

Žádáme o pomoc v otázce správného rozúčtování služeb za rok 2014. Máme několik protichůdných právních vyjádření. Způsob rozúčtování nákladů na provoz výtahu jsme si schválili na ustavujícím jednání shromáždění SVJ v roce 2005 tak, že se provádí podle počtu osob, přičemž neplatí osoby v 1.NP a 2.NP (ani se na tyto osoby nerozúčtovává). Způsob rozúčtování nákladů na úklid společných prostor jsme si schválili na jednání shromáždění SVJ v roce 2012 tak, že se rozúčtovává na každou bytovou jednotku stejným dílem. Dne 1. 1. 2014 vstoupil v platnost zákon 67/2013. Ujednání a rozhodnutí společenství o způsobu rozúčtování dle § 5, odst. 1) tohoto zákona bylo provedeno před účinností zákona, tj. přede dnem 1. 1. 2014. Přestože v listopadu 2014 na jednání shromáždění byl potvrzen a schválen stejný způsob rozúčtování z let 2005 a 2012 a s platností od roku 2014, nelze toto ujednání uplatnit pro rok 2014, protože jej lze podle § 5 odst. 1) uplatnit až od 1.1.2015. Znamená to, že v rozúčtování služeb za 2014 se nelze ani nešlo nijak odchýlit od způsobu určeného zákonem dle § 5 odst. 2) a vůli společenství dle § 5 odst. 1) přijmout až od 1. 1. 2015 ? Nebo lze pro rozúčtování služeb za rok 2014 ponechat předchozí rozhodnutí společenství, tj. způsob rozúčtování schválený před 1. 1. 2014 z let 2005 a 2012? 

V zákoně č. 67/2013 Sb., o službách v přechodných ustanoveních je uvedeno, že pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních právních předpisů.

Jinak uvedeno, rok 2013 jste museli rozúčtovat a vyúčtovat tak, jak jste se dohodli. Pro rok 2014 jste se rozhodli, že ve způsobu rozúčtování budete pokračovat i v roce 2014. V § 5 zákona o službách je uvedeno, že změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Zúčtovací období roku 2013 uplynulo a v listopadu 2014 jste rozhodli, jak rozúčtujete rok 2014.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

 

 

 

Jak získat podrobný rozpis vyúčtování

Již rok bydlíme v pronajatém bytě a v dubnu nám přišlo vyúčtování služeb za období 4/14-12/14.  Vyúčtování  obsahovalo údaje jako teplo, voda, atd. + částka za ně. Nebylo tam však vidět, jak se k částce dospělo, z čeho byla počítána, jak se náklady dělí. Vzhledem k tomu, že nám za teplo bylo za 9 měsíců naúčtováno téměř 20000 za dvoupokojový byt 80 m2, chtěla jsem vědět, jak se ke konkrétním částkám dospělo. Podala jsem reklamaci na vyúčtování, odpovědí mi bylo, že vše je v pořádku. Majitele zastupuje RK, která spravuje dům, a s jejím majitelkou jednám. Opakovaně - telefonicky i mailem jsem žádala, aby mi bylo poskytnuto podrobné vyúčtování. Poslali mi to samé a prý jsou faktury k nahlédnutí v jejich kanceláři. Chtěla bych vědět, zda mám nárok na podrobné vyúčtování, abych viděla, jak se ke konečným částkám dospělo, neboť z celkových faktur za celý dům za rok 2014 to asi nevyčtu. Jak mám postupovat, abych se toho domohla? Topení je dálkové, měřáky tepla ani vody bohužel nemáme (byly nainstalovány až nedávno).

Služby upravuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Podle úpravy platné do konce roku 2015 je v § 6 zmíněného zákona uvedeno, že náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se tyto náklady podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Tímto zvláštním právním předpisem je vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

V § 7 této vyhlášky je k vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům uveden následující postup pro vyúčtování:

·       Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.

·       Ve vyúčtování vlastník uvede

a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody,

b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné energie spotřebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody v Kč/m3,

c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na tepelnou energii na vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody v % a Kč,

d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m2, v případě poskytování teplé užitkové vody průměrný počet osob užívajících byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru (vodoměrů) teplé užitkové vody v bytě či nebytovém prostoru konečného spotřebitele a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné spotřebitele podle evidence spotřeb v m3,

e) spotřebu tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy,

f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody,

g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele,

h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného spotřebitele,

i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů,

j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku .

·      Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

·       Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací konečných spotřebitelů vlastník do 30 dnů provede v případě jím uznaných reklamací opravu vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh, s kterou neprodleně písemně seznámí konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

·       Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 

Zákon o službách naleznete např. na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67,  zmíněnou vyhlášku na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-372.

Doporučuji, abyste reklamovala vyúčtování opakovaně. Napište, že jste vyúčtování reklamovala řádně a včas (uveďte data), avšak nesouhlasíte se způsobem vyřízení vaší reklamace, jelikož poskytnuté vyúčtování je v rozporu s § 7 vyhl. č. 372/2001 Sb. Také využijte možnosti nahlédnutí do faktur a při té příležitosti správcovské firmě předložte vyhlášku a ptejte se a požadujte údaje, které vyhláška pro vyúčtování předepisuje. Reklamaci byste však měla v prvé řadě adresovat přímo pronajímateli, ten je váš partner dle vaší platné nájemní smlouvy, a především pronajímatel by měl dodržovat právní předpisy a měl by vědět, jak nesprávně postupuje správce, kterého platí. Pokud ani poté nedojde k nápravě, pak si můžete nechat posoudit odborníkem (technikem, energetikem), zda výše úhrady za teplo a teplou vodu je vůbec možná (ale odborník bude potřebovat podklady, ze kterých vše vypočítá), poslední možností je pak soud.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Nedoplatek za služby

Chtěla jsem se zeptat, zda jsem povinna platit nedoplatek za služby spojené s nájmem bytu za rok 2013, které mi správcovská firma zaslala až letos v dubnu, ač je ve smlouvě uvedeno, že vyúčtování provede vždy 30.6. (v tomto případě to tedy mělo být 30.6.2014) nebo už to takto za zpožděním po mě nemohou požadovat? A zda je v pořádku, že mi účtují i 2.400,- za správu (podle mě za správu ve službách platit nemám). Celkem se jedná o nedoplatek ve výši cca 18.000,- za byt velký 42 metrů, kde platím nájem 11.000 a zálohy za dva lidi 2.000,- za měsíc.

Jako nájemce za správu neplatíte vůbec. Vyúčtování služeb – nedoplatek za poskytnuté služby je možno uplatnit za 3 roky zpětně.

Co se týká výše nedoplatku, máte právo nahlédnout do podkladů k vyúčtování a máte právo vyúčtování reklamovat. 

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Právo nahlédnout do vyúčtování za služby

Pokud máme byt v OV a máme v něm nájemníka, kdo má právo ho nechat nahlédnout do vyúčtování za služby? My jako vlastníci či SVJ? Naše SVJ tvrdí, že podle NOZ oni musí nechat nahlédnout nájemce, pokud projeví zájem. Je to pravda? 

Jako vlastník – pronajímatel bytu máte se svým nájemcem bytu uzavřenu nájemní smlouvu, to znamená, že komunikace i o vyúčtování služeb probíhá mezi vámi jako pronajímatelem a uživatelem bytu – nájemcem.

Jako vlastník bytu jste členem společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jménem SVJ jedná statutární orgán – výbor SVJ a ten je partnerem pro vás. Vyúčtování dostáváte vy, vy máte právo nahlédnout do podkladů k vyúčtování, vy můžete vyúčtování reklamovat.

Pokud se vašemu nájemci něco na platbách vůči vám „nezdá“ nebo vy po něm chcete větší zálohy za služby, aniž byste mu zdůvodnila proč nebo předložila vyúčtování, pak se domnívám, že se nájemce může dotázat přímo výboru SVJ a výbor s vaším svolením, může nechat nahlédnout nájemce do vyúčtování. Do podkladů k vyúčtování můžete nahlížet jen vy.

V dotaze jste zřejmě měla na mysli „osvědčení právního zájmu“. Tohoto termínu se používá při podání žaloby k soudu, kdy žalobce musí osvědčit právní zájem na věci.

Pokud se skutečně jedná o projevení zájmu nájemce, neznám takové ustanovení občanského zákoníku, které by na základě projevení zájmu nájemce ukládalo výboru SVJ povinnost k nahlédnutí. Nájemce k výboru SVJ nemá žádný právní vztah, je to váš nájemce.

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR

Výměna měřičů tepla

Rád bych se zeptal na výměnu měřáků tepla. Je povinností jejich výměna po určitém období, jako je to u měřičů vody, kde se musí každých 5 let vyměnit?

Je důležité, co máte na mysli pod pojmem „měřáky tepla". Pokud by se jednalo o stanovená pracovní měřidla, které jsou určené k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii, jsou termíny dány  Vyhláškou MPO ČR č.345/2002 Sb.,v platném znění.

Pokud se jedná o “indikátory“ je jejich životnost dána výrobcem.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Povinnost instalace měřičů tepla v komerčních i bytových domech

Jsme vlastníky komerčních i bytových domů a rádi bychom věděli, jak je to s povinností instalace měřičů tepla v bytech a nebytových prostorech. Máme domy jak bytové (pouze byty), tak komerční (pouze nebyt.prostory) a také bytové s komerčními dohromady (byty a nebyt.prostory). Nevíme, jestli je povinnost měřidla instalovat a kam?

Váš dotaz zcela řeší ustanovení vyhlášky MPO ČR č.194/2007 Sb., v platném znění a to § 7a:

§7aVybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,

1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo

2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Instalace indikátorů tepla v příp. vlastního kotle

Jsme SVJ a bydlíme v šestibytovce. Máme v domě společný kotel na koks, na jehož obsluze se po 14 dnech střídáme. Nakoupíme společně fůru koksu z fondu oprav, kam přispíváme stejným dílem. Částka za koks je pokaždé jiná podle dovezeného množství.
Nebudeme tudíž dělat žádné rozúčtování nákladů na topení, vše řešíme stejným dílem, a proto se chceme informovat, zda musíme instalovat měřiče? Připadá nám to zbytečné, nevyužitelné a finančně nákladné.

Dodávka tepla pro vytápění bytů je plněním (službou)spojenou s užíváním bytů.
Vámi uváděný postup ( nákup koksu z „fondu oprav“ a neprovádění rozúčtování nákladů na dodávku tepla) je zcela nestandardní a neodpovídá platným předpisům.

Ve Vašem případě je poskytovatelem služby Společenství vlastníků a příjemci služby jednotliví vlastníci bytů ( viz zákon č.67/2013 Sb.) a způsob rozúčtování nákladů se pak řídí  ujednáním všech vlastníků jednotek (viz § 6 odst.1).

Následně pak platí i pro Vaše Společenství povinnost instalovat dle vyhl.194/2007 Sb., v platném znění vybavit tepelná zařízení např. indikátory ( §7a).

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Vyúčtování za minulé období

Do kdy musí majitelka domu nejpozději předat vyúčtování za minulé zúčtovací období - jedná se o to, že vyúčtování za rok 2013 jsem dostal až letos na konci ledna. Dále mě zajímá zda mám právo na to dostat od ní podklady k vyúčtování? Tj. kolik bylo spotřebováno vody, elektřiny na celý dům a také jakým způsobem má být ve vyúčtování zohledněno to, že majitelka rekonstruovala během daného roku několik bytů.

Od 1.ledna 2014 je postup pro vyúčtování „služeb spojených s užíváním bytů“ stanoven v zákoně č.67/2013 Sb.:

§7 -Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

§8-Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Náklady na instalaci měřičů tepla

Prosím o informaci, zda je možné náklad na instalaci měřičů tepla v bytě (jedná se o zákonnou povinnost pronajímatele), přeúčtovat nájemníkovi pokud to není sjednáno v nájemní smlouvě?

Povinnost instalovat měřiče tepla v bytech je zákonem dána pronajímateli a tudíž i náklad na jejich instalaci je nákladem pronajímatele. Není možné tyto náklady přeúčtovávat nájemcům bytů.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Rozúčtování TUV

Jak postupovat při rozúčtování TUV, když je rozdíl mezi fakturačním (patním) vodoměrem a součtem všech bytových vodoměrů  30-38 % (vyšší). Jedná se o dva bytové domy každý s 32 byty. Všechny výtoky jsou opatřeny ověřenými vodoměry, únik vody je vyloučen (byla provedena kontrola potrubí a tlaková zkouška potrubí). Máme podezření, v určitých bytech, na úmyslné odkapávání vody. Odkapávání nelze přímo dokázat, při kontrole bytu byly nalezeny plné nádoby s vodou, ale voda byla již zastavena (spotřeba u podezřelých bytů je 0,5 – 1,5 m3 za rok pro 2 osoby.  Tento stav se opakuje již třetím rokem. Lze spotřebu vody rozúčtovat dle počtu osob, i za rok 2014 a za jakých podmínek? Jak postupovat do budoucna?

Způsob rozúčtování je stanoven zákonem č.67/2013 Sb., v platném znění , konkrétně v § 5:

„§5 Rozúčtování nákladů na služby

(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),

Vámi uváděna spotřeba pro dvě osoby je opravdu minimální pokud je byt opravdu užíván v souladu se smlouvou, když směrná čísla uvádějí ( v případě teplé vody na kohoutku)  35m3/osoba/rok.

Co se týká bytových vodoměrů, záleží také na jejich třídě přesnosti  a nejen na ověření. 

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Přístup k HUV

V našem SVJ jsme se dostali do situace, kdy jeden z vlastníků (původní majitel nemovitosti) uzavřel přístup k HUV a trvá na odkoupení svého podílu (sklepní kóje) SVJ. Dokud prý podíl neodkoupíme k HUV nás nepustí. Problém je, že v domě záhadně přestala téct pořádně voda, takže naše spotřebiče pořádně nefungují, nelze se normálně sprchovat a podobně. Jsme už bezradní, protože víme, že pán se dopouští pouze přestupku a násilně dveře otevřít nemůžeme, aby někdo z vodáren HUV zkontroloval? 

Pro takové případy žádná jednoduchá rada neexistuje. Hlavní uzávěr vody patří mezi součást vodovodní přípojky a rozvodů vody, které jsou společnými částmi domu. Je povinností SVJ zajistit řádnou údržbu společných částí domu, v daném případě zejména z hlediska zajištění požární bezpečnosti  a  správné funkci vnitřního vodovodu. Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. mimo jiné v povinostech právnickým osobám ukládá v § 5 zajistit volný přístup k uzávěrům vody a obdobně to platí dle § 17 i pro fyzické osoby.

Ve Vašem případě doporučujeme podniknout veškeré kroky, aby došlo k dohodě o zpřístupnění HUV. Vlastníka nutno prokazatelně vyzvat, a to jak osobně za přítomnosti svědků, tak i písemně /nechat si podepsat žádost-výzvu, v případě odmítnutí zaslat s dodejkou/, aby přistoupil na dohodu o zpřístupnění HUV resp. aby zpřístupnil HUV za účelem kontroly. Je-li to plánované, dohodnout termín dopředu.  Současně je třeba mu prokazatelně sdělit, že pokud bude bránit ve zpřístupnění, tak ponese všechny vícenáklady spojené s případnou havárií v důsledku neprovedené řádné údržby, v případě udělené sankce při kontrole hasičů, případně uplatnění sankcí na základě kontroly vodáren dle uzavřené smlouvy nebo řešením zpřístupnění prostřednictvím soudu. Pokud vlastník odmítá opakovaně zpřístupnit HUV, je takové konání vždy nutno prokázat nejlépe za přítomnosti svědků, kterými mohou být kromě ostatních vlastníků v domě i kontrolní orgány či pracovník dodavatelské organizace, instalatér či správce domu. Vlastník nemůže podmiňovat zpřístupnění HUV požadavkem na odkoupení svého podílu, v rámci dohody však může  SVJ zohlednit omezené užívání sklepní kóje částečným snížením výměry spoluvlastnického podílu při vyúčtování příspěvku na provoz domu a pozemku tomuto vlastníkovi. To musí schválit Shromáždění SVJ.  Vedle případného správního řízení by mohly být případné sankce a škody následně také vymáhány soudně. Problém možno osobně konzultovat  v  rámci  poraden SON ČR.

S pozdravem
Ing. Karel Žák, Sdružení nájemníků ČR

Indikátory tepla a obce

Vlastník  obecní dům (MČ Praha 1) s centrálním topením, kde nejsou osazeny měřiče tepla – musí mít nainstalovány měřiče tepla do konce roku 2014? Všude se uvádí pouze BD a SVJ.

Povinnost instalace se vztahuje i na domy, jejichž vlastníkem je obec.

Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR

Způsob rozúčtován po zavedení indikátorů

Na schůzi SVJ byl dotaz, zda po zavedení měřičů tepla (máme nainstalované),  bude majiteli bytu účtována skutečná spotřeba tepla nebo bude i nadále v platnosti dosavadní vyhláška, kde se rozpočítává spotřeba i podle plochy bytu.

Nadále bude účtována i základní složka dle započitatelné podlahové plochy bytu

Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR

Promlčecí doba

Jaká je promlčecí doba pro žalobu na provedené rozúčtování služeb. Rozúčtování bylo reklamováno, reklamace odmítnuta jako bezpředmětná. Do kdy je nutno podat žalobu?

Obecná promlčecí lhůta je podle občanského zákoníku tříletá a počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Úpravu najdete v občanském zákoníku §629 a násl., což platí i pro podání vámi zmíněné žaloby.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Povinné měřáky - novinky

Chtěla jsem Vás poprosit o radu, jsme bytové družstvo, máme IČO, s 28 bytovými jednotkami ve dvou domech vedle sebe. Náš předseda bohužel není schopen či ochoten zjistit zda musíme nainstalovat všude měřáky na teplo do všech bytů, máme jednu společnou kotelnu pro oba domy bytového družstva. Jak tomu je? 

Dle zákona č. 318/2012 Sb., § 7 odst. 4 jsou vlastníci nemovitostí, ve Vašem případně bytové družstvo povinno vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Tuto povinnost mají vlastníci do konce roku 2014, jinak hrozí vysoké sankce. Smyslem instalace tzv. poměrových indikátorů má být úspora tepelné energie, ale také spravedlivé rozpočítání nákladů za spotřebované teplo. Nová povinnost se týká nejen bytových domů s ústředním topením, ale také ostatních vytápěných objektů, jako jsou školy, úřady, kancelářské budovy, nemocnice nebo obchodní centra.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Povinné měřiče

Ráda bych se Vás zeptala, zda je povinná instalace měřičů tepla pro byt s vlastním plynovým kotlem, bydlíme v bytovém domě, kde má každý byt svůj plynové kotel či jiné vytápění. V zákoně se píše, že je povinnost instalovat měřiče tepla pro objekty s ústředním vytápěním, my máme každý individuálně zajištěno.

Pokud máte vlastní plynový kotel, měřič mít instalován nemusíte.

Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Souhlas s instalací měřičů

Vlastním byt v panelovém domě. Dověděl jsem se, že v něm bude probíhat montáž poměrových měřičů tepla na radiátorech v bytech. Musím s tím souhlasit? Nelíbí se mi, že je to před nás postaveno jako hotová věc. nestačí měření na patě domu? Mám na jednom radiátoru kryt udělaný na míru, který bych musel kvůli montáži měřiče celý rozebrat - musím souhlasit i s tímto? 

Povinnost  zajistit měření užití tepelné energie pro vytápění vyplývá z ustanovení  § 7 odst.4. zákona 406/2007Sb. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, s termínem 1.1.2015

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků ČR

Zohledňování korekce

Jsme společenství vlastníků (dva vchody, 18 bytů a dva nebytové prostory-obchody). S dalšími dvěma vlastníky již od roku 2011 neúspěšně  podáváme reklamaci  na vyúčtování služeb a energií . V rozporu s ustanovením § 4  odst 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb.  není v předmětném vyúčtování zohledněna tzv. "korekce".  Náš výbor vždy po obdržení všech tří reklamací svolá shromáždění vlastníků a nechá o nich hlasovat přítomné vlastníky s připravenou otázkou "souhlasím s tím, aby byl zachován současný stav, tj vyúčtování bez korekce".Naše reklamace byla vždy zamítnuta. Výbor operuje  tím, že v roce 2003 na shromáždění vlastníků bylo odhlasováno zrušení korekce a z těchto důvodů jsou naše reklamace vždy zamítnuty . Naše argumenty, že v případě ust. § 4 odst 4 jde o kogentní ustanovení, od kterého se nelze odchýlit a nelze od něm hlasovat, jsou odmítány. Odkazy na ust. § 11/4 a především § 9a/2 ZoVB, které se týkají hlasování na shromáždění SVJ , a které jsou  i v našich stanovách  jsou také odmítány.  U dodavatele tepla  jsme nepochodili, protože nám bylo řečeno, že smluvní vztah mají uzavřen s výborem SVJ. Problém již řešíme s právníkem, ale zajímal by mě váš názor. Postupuje výbor SVJ, který  rozhodování přenese na shromáždění vlastníků, v  rozporu s platnými právními předpisy?

Spotřební složka nákladů na vytápění se rozúčtovává mezi spotřebitele úměrně příslušně přepočteným údajům poměrových měřidel (indikátorů vytápění). Požadavek na přepočet údajů poměrových měřidel podle vybraných technických parametrů vyplývá z norem ČSN EN 834 a 835. 

Jde o korekci na velikost výkonu otopného tělesa (radiátoru), korekci na způsob připojení indikátoru k otopnému tělesu a korekci na sníženou výpočtovou teplotu některých vytápěných místností. Přepočet údajů poměrových měřidel, zohledňuje při rozúčtování spotřební složky nákladů i polohu vytápěných místností v objektu a jejich situování ke světovým stranám.

Přesný způsob provádění korekcí na polohu vytápěných místností a jejich situování ke světovým stranám není sice předepsán, tyto korekce však musí zajišťovat cíl stanovený vyhláškou, který vyplývá z § 4 odst. 3. Při rozúčtování všech složek nákladů na tepelnou energii na vytápění musí být vždy respektovány požadavky vyplývající z vyhlášky. Stanovení korekcí nemůže být předmětem hlasování, ale musí vycházet z technických parametrů poměrových měřidel nebo z energetického auditu objektu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že SVJ postupuje při rozúčtování v rozporu s vyhláškou č. 372/2001 Sb.

Právní odbor ministerstva pro místní rozvoj

Neúměrná výše záloh

Moje matka žije v družstevním bytě, přičemž členkou družstva se stala před pěti lety. Nyní ji byly neúměrně navýšeny zálohy za energie - při kontrole vyúčtování se zjistilo, že v bytě se již od roku 1996 platí zálohy ve výši odpovídající třípokojovému bytu. Rozměr bytu je 43 m2 a ve vyúčtovaní má zapsáno 64 m2. Jak postupovat, aby jí byl přeplatek vrácen? Má nárok i na peníze, které se v bytě platily navíc v uplynulých letech? 

Vyúčtování služeb lze rozporovat. Tuto problematiku řeší z pověření členové výboru BD nebo správní firmy, které jsou činností k vyúčtování služeb pověřeny. Podrobné informace najdete v zákoně č. 67/2013 Sb., o službách. Vymáhat rozdíl v přeplatcích můžete maximálně za 3 roky zpět.

Iveta Golasová, Sdružení nájemníků České republiky

Povinná instalace měřičů od roku 2015

Jsme malé BD - jeden menší dům. Měřiče na ústředním topení dosud nemáme, tento stav všem členům vyhovuje. Nyní byl předseda BD upozorněn na to, že si budeme muset nechat měřiče namontovat do konce roku 2014. Zástupci jiného BD ovšem tvrdí, že příslušný zákon dosud nevyšel a že o instalaci měřičů tepla v bytech rozhodují členové BD v domě. Jak to je?  

Dle zákona č. 318/2012 Sb., vzniká nově povinnost instalace měřičů tepla pro všechny SVJ a BD. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014. Zákonnou úpravu musí respektovat všechny subjekty výše zmíněného zákona bez ohledu jaký stav jim před účinností tohoto zákona vyhovoval.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků České republiky

Změna výše záloh v průběhu roku

Má majitel povinnost nás informovat během roku o změně výše záloh na studenou a teplou vodu provedenou ze strany vodohospodářů? Platím za služby majiteli bytu stále stejnou částku převodem na jeho účet. Při vyúčtování prováděném jednou za rok chce doplatek s odůvodněním změny výše záloh. Kdybych o zvýšení věděl, své zálohy bych také zvýšil.

Dle ustanovení § 4 zákona 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty se výše záloh sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.

Nedojde-li k takovému ujednání v případě záloh na dodávku vody a odvádění odpadních vod, vypočítají se měsíční zálohy pro každé zúčtovací období z výše maximálně 1/12 dodávek  a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.

Pronajímatel má právo změnit  v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny, které může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce po doručení nové výše zálohy. Změna výše zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků České republiky

Kdo platí výměnu elektroměru?

Majitel bytu při ročním vyúčtován nám napočítal výměnu elektroměru, který je umístěn na chodbě domu ve společných prostorách. O výměně jsme nevěděli, nikde nebyl žádný doklad ani zápis o o jejím provedení. Má majitel právo chtít po nás, abychom tuto výměnu platili? 

V případě fakturačního elektroměru (hlavní elektroměr v domě) tento mění dodavatel energií na své náklady. Bohužel toto z dotazu nevyplývá a tak ho nelze zodpovědět podrobněji, mohlo jít také o elektroměr podružný. Důležité také je, k čemu elektroměr slouží. 

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků České republiky

Výměna indikátorů tepla

Je možné nechat vyměnit odpařovací indikátory tepelných nákladů za elektronické v průběhu roku? Ustanovení § 6 zákona č. 67/2013 Sb. stanoví, že změna způsobu rozúčtován í nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy  až po uplynutí zúčtovacího období. Ale domnívám se, že výměnou typu indikátorů nedochází ke změně způsobu rozúčtování nákladů za teplo, neboť oba indikátory  umožňují pouze poměrové rozúčtování tepla.

Změna indikátorů topných nákladů pracujících na principu odparu za indikátory elektronické je možná i během zúčtovacího období. Je však nutné dodržet podmínku, osazení elektronických indikátorů stejného typu u všech uživatelů zúčtovací jednotky (objektu).

Ustanovení § 6 zákona č. 67/2013 Sb umožňuje i jiný způsob rozúčtování než podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. (např. podle započitatelné podlahové plochy), nevztahuje se však na technologickou změnu indikátorů topných nákladů.

Miroslav Moravec, ministerstvo pro místní rozvoj

Jak velký rozdíl může být mezi fakturačním (patním) vodoměrem a odečty bytových vodoměrů. Jak se má postupovat při rozpočítání rozdílu mezi jednotlivé uživatele?

Bytové vodoměry by měly být co nejpřesnější, protože určují poměr, kterým se rozpočítávají náklady za celkovou spotřebu domu mezi jednotlivé byty. Vzhledem k třídám přesnosti lze dosáhnout rozdílu v rozmezí 2 až 5 %. Mezi jednotlivé spotřebitele se rozúčtovávají náklady (tzn. množství m3 x cena) vzniklé dle fakturačního vodoměru v poměru náměrů bytových vodoměrů.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků České republiky

Měřiče tepla v bytech

Skutečně platí povinnost pro všechny vlastníky  bytových domů nainstalovat do všech pronajímaných bytových jednotek měřiče tepla? Obec je majitelem  dvou bytových  domů a  dvou komerčních objektů, které  mají vždy vlastní samostatnou plynovou kotelnu pouze pro vytápění daného objektu. Obec nemá licenci na prodej tepla a doposud jsou náklady na vytápění rozúčtovány podle m2 pronajímané plochy a
za společné prostory.

Povinnost instalace měřičů tepla na radiátory je dána do konce roku 2014 pro všechny majitelé bytů a domů. V případě, že to z technických či ekonomických důvodů nebude možné, nebude muset být tato povinnost splněna.  Bližší podmínky by měl řešit prováděcí předpis, který dosud není.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků České republiky

Výše záloh v prázdných bytech

Pracuji jako správce domů ve vlastnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Pro řádné vyúčtování zálohových plateb za služby v případě neobsazeného bytu u BD dáváme název "volný byt" s počtem osob 0. Majitelem bytu je BD. V případě bytu, který je ve vlastnictví vlastníka, zapsaného v katastru nemovitostí a nemá tento byt obsazen (což se stává tehdy, kdy ho vlastník dává do nájmu, ale tato skutečnost nás nemusí  zajímat), dáváme však počet osob 1 se jménem vlastníka.  Máme však případ, kdy vlastní tento byt Město Ostrava, nemá ho obsazený a nutí nás, abychom v tomto případě vedli v bytě také 0 osob pro vyúčtování služeb. Podle jaké legislativy máme postupovat?

V prvé řadě je třeba podotknout, že správce nerozhoduje o způsobu rozúčtování nákladů. Toto je vždy v kompetenci vlastníka (pronajímatele) či Společenství vlastníků. Za rok 2013 u bytových družstev kromě  bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě) se ceny služeb rozúčtují dle Výměru MF č. 1/2013 na jednotlivé nájemce podle jiného právního předpisu nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru regulující cenu služby ( zde jde o rozúčtování nákladu na teplo pro vytápění a ohřev vody dle vyhl. MMR č. 372/2001 Sb. a dodávka pitné vody dle části II. položka 6 odst. 24- 26 tohoto Výměru) Ceny služeb, pro které není způsob rozúčtování stanoven, se rozúčtují na základě dohody mezi pronajímatelem a nadpoloviční většinou nájemců v domě. Nedojde-li k dohodě, rozúčtují se ceny služeb podle podlahových ploch bytů. U společenství vlastníků o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek rozhoduje usnesením Shromáždění vlastníků (dle zákona 72/1994 Sb. bylo pro schválení zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů) a v případě vodného a stočného dle části II.položka 6 tohoto Výměru, zejména odst. 24- 26).Pro rok 2014 se pro vyúčtování služeb použijí ustanovení zák. č.67/2013 Sb.Z něj mj. vyplývá, že osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb je vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Tedy pro rozúčtování nákladů na služby dle osob bude uvedena minimálně jedna, pokud nedojde k jiné dohodě nebo rozhodnutí družstva či společenství vlastníků.

Jan Vozárik, Sdružení nájemníků České republiky