Rezoluce OSN

Valné shromáždění

Sedmdesáté druhé zasedání

Třetí komise

Bod 27b) denního programu

Sociální rozvoj: sociální rozvoj včetně otázek týkajících se sociální situace ve světě, mládeže, seniorů, osob s handicapem a rodin.

Návrh rezoluce: Austrálie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Čína, Kolumbie, Irsko, Maroko, Mongolsko, Nepál, Polsko a Katar.

Role družstev v sociálním rozvoji

Valné shromáždění, s odvoláním na své rezoluce 47/90 ze 16. prosince 1992, 49/155 z 23. prosince 1994, 51/58 z 12. prosince 1996, 54/123 ze 17. prosince 1999, 56/114 z 19. prosince 2001, 58/131 z 22. prosince 2003, 60/132 ze 16. prosince 2005, 62/1280 z 18. prosince 2007, 64/136 z 18. prosince 2009, 65/184 z 21. prosince 2010, 66/123 z 19. prosince 2011, 68/133 z 18. prosince 2013 a 70/128 ze 17. prosince 2015, které se týkají role družstev v sociálním rozvoji;

berouc v úvahu, že družstva všech forem stimulují místní populace včetně žen, mládeže, seniorů, osob s handicapem a domorodců, aby se zapojovali, jak nejvíce možno, do ekonomického a sociálního rozvoje, přičemž právě ona se stávají důležitým faktorem a rovněž přispívají k eliminaci chudoby a hladu;

berouc rovněž v úvahu, že družstva jsou často otevřena nabídce služeb populaci sociálně vyloučené a zranitelné, protože podniky orientované především na zisk mají tendence tyto vrstvy zanedbávat, a jsou důležitá pro politiku sociálního začleňování, která usnadňuje solidární rozvoj, zejména v rozvojových zemích;

berouc mimo jiné v úvahu, že všechny formy družstev přinášejí nebo mohou přinášet důležitý příspěvek k souboru informací Světovému vrcholovému setkání pro sociální rozvoj na Světové konferenci žen a na třetí Konferenci OSN pro lidská sídla (Habitat III), včetně jejich pravidelných pětiletých posudků, stejně jako pro Světové setkání pro výživu a pro druhé Světové shromáždění, týkající se stárnutí, a pro Mezinárodní konferenci k financování rozvoje a pro Vrcholné setkání, týkající se trvalého rozvoje, a pro Vrcholné setkání OSN, věnované schválení rozvojového programu pro 2015;

radujíc se ze schválení závěrečného dokumentu Vrcholného setkání OSN pod názvem Přetvářet náš svět: Program trvalého rozvoje do r. 2030 (Rezoluce 70/1) a Akčního programu z Adis-Abbeby, vzešlého ze třetí Mezinárodní konference o financování rozvoje (Rezoluce 69/313), a zejména z toho, že v ní je uznána role družstev při aplikaci Programu 2030 a ve financování rozvoje;

zaznamenávajíc s uspokojením konstatování, že rozvoj družstev může hrát roli ve zlepšování ekonomické a sociální situace domorodého obyvatelstva a venkovských společenství;

vítá úsilí vyvíjené OSN na úseku výživy a zemědělství, aby podtrhlo roli sehrávanou zemědělskými družstvy při zlepšování potravinové bezpečnosti a výživy, zejména ve venkovských oblastech, dále při podpoře trvalého zemědělského rozvoje, při zlepšování zemědělské produktivity a pro usnadňování jejich přístupu na trhy, ke spoření, k úvěrům, pojištění a technologiím.

1. Bere na vědomí zprávu generálního tajemníka (A/72/159).

2. Konstatuje s uspokojením, že Mezinárodní rok družstev byl slaven v roce 2012.

3. Vyzývá všechny členské státy stejně jako OSN a ostatní zainteresované aktéry, aby se podělily o nejlepší praktiky získané v průběhu Mezinárodního roku družstev a aby dále pokračovaly v těchto aktivitách, pokud jim vyhovují.

4. Připomíná projekt akčního plánu pro rok 2012 týkající se družstev a vypracovaný na základě závěrečného dokumentu schůzky expertní skupiny, konané v Ulanbátoru 2011, aby podpořil družstva v aktivitách pro trvalý sociálně-ekonomický rozvoj, aby podpořil rozvoj efektivních metod směrovaných na aktivity vedené v rámci Mezinárodního roku družstev, a to v rámci disponibilních zdrojů.

5. Obrací pozornost vlád k doporučením formulovaných ve zprávách generálního sekretariátu, které vyzývají k podpoře družstev, a rovněž životaschopných a prosperujících komerčních podniků přímo přispívajících k růstu zaměstnanosti, k boji proti chudobě a hladu, jakož i k podpoře vzdělanosti, k sociální ochraně a vytváření cenově dostupného bydlení v různých ekonomických sektorech v městském i venkovském prostředí. Apeluje rovněž na opětovné přezkoumání platného právního rámce a národních předpisů tak, aby byly příznivější pro zakládání a rozvoj družstev a ke zlepšování nebo schvalování nových zákonů a předpisů, zejména těch, které se týkají přístupu ke kapitálu, konkurenčního prostředí a spravedlivé daňové politiky.

6. Vyzývá vlády a mezinárodní organizace k posilování partnerství s družstvy a jejich družstevními organizacemi, k posilování kapacity družstev všech forem, zejména pak těch, která jsou specializovaná na řešení otázek chudoby, mládeže, žen, osob handicepovaných nebo na jiné vyloučené skupiny s tím, že vytvářejí podmínky pro transformaci jejich života, pro jejich snadnější společenský život, a pomáhají tak vytvářet inkluzivní společnost.

7. Vyzývá vlády ke znásobení úsilí o zlepšení potravinové a vyživové bezpečnosti, zaměřování se na drobné podnikatele, zemědělce a na zemědělská družstva, síť farmářů a umožnit jim lepší přístup na trhy, umožnit domácí i mezinárodní scéně užší spolupráci, a to prostřednictvím četných iniciativ v této oblasti včetně iniciativ regionálních.

8. Rovněž vyzývá vlády, aby usnadnily přístup k informačním a komunikačním technologiím, které jsou nezbytné pro spolupráci a expanzi družstev, zejména ve venkovských regionech.

9. Vyzývá mimo jiné vlády k zintenzivnění empirických výzkumů o fungování a příspěvku družstev a k rozvoji statistického rámce systematického shromažďování dat o družstvech a o jejich nejlepších

zkušenostech informovat veřejnost o existujících vazbách mezi družstvy a trvalým rozvojem, hlavně pokud jde o problematiku sociálního začleňování, k vytváření pracovních míst, ke snižování chudoby, zmenšování nerovností a k posilování míru.

10. Vyzývá vlády, kompetentní mezinárodní organizace, specializované instituce, jakož i lokální, národní i mezinárodní družstevní organizace, aby každý rok první sobotu v červenci pokračovaly v oslavách Mezinárodního dne družstev, vyhlášeného Valným shromážděním v rezoluci 47/90;

11. Vyzývá vlády, aby ve spolupráci s družstevním hnutím rozvinuly program růstu kapacity družstev, zejména posílení kompetencí jejich členů v oblasti institucionální, administrativní a finanční, dále při

respektování principu rovnosti pohlaví, větší samostatnosti žen a dívek, dále vyzývá vládu k institualizování a podpoře programů určených ke zlepšení přístupu družstev k novým technologiím.

12. Vyzývá mezinárodní komunitu a družstevní hnutí ke vzájemně prospěšné spolupráci a vytváření společné budoucnosti založené na sdílené humánnosti, k pomoci vládám méně rozvinutých zemí pokročit při vytváření podmínek příznivých pro rozvoj těchto entit, povzbuzovat je k vytváření sítí a k posilování kapacit vedoucích k využívání potenciálu družstev ve službách rozvoje sociálního a ekonomického s důrazem na rozvoj venkovských oblastí a na růst většího zapojování mládeže, žen

a dívek při obsazování zodpovědných funkcí v družstvech.

13. Žádá generálního tajemníka, aby ve spolupráci s kompetentními institucemi OSN, dalšími mezinárodními organizacemi a s družstevními místními, národními i mezinárodními organizacemi pokračoval v poskytování podpory členským státům, pokud jim to vyhovuje, kterou potřebují k vytváření podmínek příznivých pro rozvoj družstev, pro integraci družstevních hodnot, principů a modelů fungování družstev, a to v rámci programů vzdělávání včetně programů školního vzdělávání, případně jim nabídl v rámci valorizování lidských zdrojů radu, jak technickou, tak i vzdělávací, stejně jako pomoc při výměně informací, různých zkušeností a nejlepších praktik, a to zejména při příležitosti konferencí, pracovních skupin a seminářů organizovaných na úrovni národní i regionální, a to v rámci disponibilních zdrojů.

14. Žádá rovněž generálního tajemníka, aby sedmdesátému čtvrtému zasedání Valného shromáždění předložil zprávu o implementaci této rezoluce.

Překlad.: Mgr. Jiří Svoboda