Červnový seriál. Stavíme dům II – praktická část

V dubnovém seriálu jsme se věnovali teoretické přípravě, která předchází stavbě našeho budoucího domova. Čas úvah a zásadního rozhodování plynule přechází v čas realizace. Překonávat budeme muset mnohé, chceme-li, aby náš dům, náš hrad, jak se říká, stál na pevných základech, a to myšleno symbolicky i prakticky. Víc v červnovém seriálu.

Připomeneme, co vše musí obsahovat projektová dokumentace a jak se zpracovává, jaké jsou povinnosti stavebníka, které musí splnit před tím, než se začne s výstavbou, pozornost budeme věnovat i zásadám bezpečnosti práce, a věřte, že to není kapitola, kterou by bylo dobré přeskočit. Významnou roli v našem stavebním činění hraje stavební deník, proto se seznámíme s tím, jak má být správně veden. Velkou pozornost budeme věnovat kontrolám, a to jak pracím na hrubé stavbě, tak i těm dokončovacím, vysvětlíme, proč je účelné provádění kontrolní dnů a jak má vypadat kolaudace.

Pokud vás budou zajímat další podrobnosti či budete potřebovat odpověď na některé otázky, pište na mail info@remove-this.portalobydleni.cz. 

Červnový seriál. Potřebná dokumentace pro provádění stavby

Dokumentaci pro provádění stavby stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace upravuje § 3 s odkazem na přílohu č. 6:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury, nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro zhotovitele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Dokumentaci zpravidla zpracovává projektant, který zpracoval dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, nebo to může být jiný autorizovaný projektant.

Bohužel v praxi se stává, zejména u staveb rodinných domůže se staví podle dokumentace pro vydání stavebního povolení, která zpravidla neobsahuje podrobné konstrukční řešení včetně specifikací materiálů, a zejména řešení detailů. Bez takové dokumentace stavebník (zastoupen technickým dozorem stavebníka) nemůže pořádně a důsledně kontrolovat průběh výstavby, kontrolovat provádění postupně zakrývaných konstrukcí a kontrolovat použité materiály. Často pak bývá vydán na pospas zhotoviteli stavby a těžko může oponovat ve sporných nebo chybných řešení.

Zdroj: ČKAIT

Červnový seriál. Předání staveniště zhotoviteli stavby

Ještě než začneme stavět, měli bychom udělat několik důležitých kroků. Před zahájením stavby je totiž stavebník povinen zajistit spoustu věcí.

A k nim patří následující:

·      oznámení stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele (zhotovitele stavby), který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor;

·      před zahájením stavby umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání povolení užívání stavby;

·      informování sousedů o zahájení stavebních prací;

·      podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují pracovněprávní vztahy a mimo pracovněprávní vztahy, v případě potřeby je povinen zadavatel stavby (stavebník) zajistit:

§  koordinátora BOZP na staveništi,

§  plán BOZP na staveništi,

§  oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce (nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby).

Při předání staveniště zhotoviteli stavby předává stavebník:

·      ověřenou projektovou dokumentaci stavby (v kopii) – pokud ji nepředal již dříve; je povinen dohlédnout, aby byla na stavbě k dispozici;

·      hranice staveniště, které může zhotovitel stavby využít pro provádění stavby, a zařízení staveniště;

·      umístění vjezdu na staveniště, včetně jeho označení;

·      vytyčení stávajících inženýrských sítí, a ochranných pásem;

·      geometrický plán stavby a její vytyčení;

·      místa možného napojení stavby na elektrickou energii, vodovod apod.;

·      informace zhotoviteli stavby o dalších podmínkách a rizicích na pozemku.

 

O předání staveniště se provede zápis do stavebního deníku včetně povinných údajů:

·      název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;

·      místo stavby;

·      obchodní firma stavebního podnikatele (zhotovitele stavby), místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku, pak jeho jméno a příjmení):

§  zhotovitel stavby,

§  stavebník,

§  projektant,

§  poddodavatelé;

·      jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí), a v případě stavby svépomocí stavební dozor;

·      jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny);

·      jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku, autorizovaný geodet, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi, případně autorizovaný inspektor, alternující činnosti stavebního úřadu;

·      údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby.

Zdroj: ČKAIT

Červnový seriál. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zadavatel stavby (stavebník) je podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. 

Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob.

Zároveň mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a týká se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistit:

·      koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele (a to i v případě, že zadavatel stavby má smlouvu s jedním zhotovitelem, ale ten najímá své další poddodavatele). Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí dokončené stavby. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizace stavby;

·      plán BOZP na staveništi v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., příloha č. 5, tj.:

§  práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m;

§  práce související s používáním nebezpečných, vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů;

§  práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy;

§  práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí;

§  práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m;

§  práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení;

§  studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy;

§  potápěčské práce;

§  práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu);

§  práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů;

§  práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb.

Plán BOZP zpracovává koordinátor;

·      doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

V průběhu výstavby koordinátor kontroluje bezpečnost a opatření k zajištění bezpečnosti na stavbě, upozorňuje stavbyvedoucího (informuje zadavatele stavby/stavebníka) na zjištěné nedostatky a požaduje jejich nápravu. Zúčastní se kontrolních dnů stavby, nebo organizuje vlastní kontrolní dny. Koordinátor nemá právo zasahovat do průběhu stavby a provádění stavebních činností (zastavit stavbu nebo některé práce), vyjma případů, kdy by mohlo dojít zejména k ohrožení života, případně zdraví.

Koordinátor vede písemně chronologický záznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby, který opatřuje svým jménem a vlastnoručním podpisem.

Zdroj: ČKAIT

 

 

Červnový seriál. Vedení stavebního deníku

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník.

Pravidelně se do něho zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. U ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí tzv. jednoduchý záznam o stavbě.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

Stavební deník musí obsahovat:

·      identifikační údaje o stavebníkovi, stavbě, zhotoviteli stavby, projektantovi, technickém dozoru apod.;

·      pravidelné denní záznamy obsahující:

§  počty osob pracujících na staveništi (podle profesí);

§  klimatické podmínky na staveništi (počasí, teploty apod.) a jeho stav;

§  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

§  dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;

§  nasazení mechanizačních prostředků;

·      další záznamy dokumentující údaje o těchto skutečnostech:

§  předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli);

§  zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;

§  nástupy, provádění prací a ukončení činností podzhotovitelů;

§  seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;

§  údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

§  zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.;

§  manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;

§  geodetická měření,

§  montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;

§  provoz a užívání mechanizačních prostředků;

§  výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);

§  opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;

§  provádění a výsledky kontrol všech druhů;

§  souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.);

§  odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;

§  skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (samostatný deník, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);

§  dílčí přejímky ukončených prací;

§  provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);

§  škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;

§  předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;

§  odstranění vad a nedodělků;

§  výsledky kontrolních prohlídek stavby;

§  výsledky činnosti autorizovaného inspektora;

§  zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;

§  nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy.

Stavební deník se vede denně. Stavebník nebo jeho zástupce (technický dozor stavebníka) kontroluje záznamy a odsouhlasuje je.

Stavební deník obvykle obsahuje 1 originál a 2 kopie. Stavebník si průběžně vytrhává první kopii. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi, který ji předloží jako dokumentaci o průběhu stavby k žádosti o povolení užívání stavby.

Zápisy, které provedou oprávněné osoby (autorizované osoby nebo orgány dozoru) a opatří je příslušným razítkem, mají charakter veřejné listiny.

Jednoduchý záznam o stavbě nemusí být veden denně, ale v přiměřeném intervalu tak, aby zachycoval reálný průběh stavby.

Zdroj: ČKAIT

 

 

Červnový seriál. Kontrola provádění prací – hrubá stavba

Bez kontrol kvality se neobejde žádná lidská činnost, pokud se stavebnictví týče, mají kontroly mimořádný význam. Chceme přece bydlet příjemně a – kvalitně.

Stavebník, případně technický dozor stavebníka, v průběhu hrubé stavby kontroluje zejména:

·      polohu a hloubku stavební jámy;

·      polohu a výškové umístění základových konstrukcí;

·      prostupy základovými konstrukcemi;

·      podkladní vrstvy pod základovými konstrukcemi;

·      provedení drenáží, včetně jejich vyústění;

·      provedení technických rozvodů pod základy, včetně zkoušek těsnosti;

·      provedení uzemnění;

·      rozměry a rovinnost podkladních vrstev, včetně betonu;

·      provedení vodotěsných a protiradonových izolací a opatření;

·      provedení tepelných izolací základů;

·      umístění, rovinnost a provedení nosných svislých a vodorovných konstrukcí;

§  u betonových a železobetonových konstrukcí – tvar a pevnost bednění, výztuž a její rozmístění a dodaný beton podle dodacích listů, ošetřování betonu zejména v zimním nebo letním období, kontrolní zkoušky betonu;

§  u zděných konstrukcí dodaný materiál a vazby zdiva s ohledem na vazbu a tepelné a akustické mosty;

§  u dřevěných konstrukcí dodané prvky a jejich rozmístění, spoje prvků, použitý spojovací materiál;

·      velikost a umístění otvorů pro výplně (okna, dveře apod.), otvorů pro vedení instalací;

·      kontrola konstrukcí krovů a zastřešení;

·      kontrola použitých materiálů a konstrukcí podle dodacích listů, případně technický listů, včetně prohlášení o vlastnostech u výrobků evropsky regulovaných a prohlášení o shodě u národně regulovaných výrobků.

Zdroj: ČKAIT

Červnový seriál. Kontrola provádění prací – dokončení stavby

V minulé části seriálu jsme se věnovali kontrole prací u hrubé stavby. Co všechno je potřeba udělat, když kontrolujeme stavbu hotovou, si povíme dnes.

Stavebník, případně technický dozor stavebníka, v průběhu dokončení stavby kontroluje zejména:

·      umístění, rovinnost a provedení vnitřních dělících konstrukcí (příček), včetně jejich ukotvení;

·      provedení a umístění rozvodů instalací (kanalizace, vzduchotechnika, vodovod, plynovod, topení, silnoproudé a slaboproudé rozvody), včetně průběžných tlakových zkoušek a revizí;

·      osazení (vertikální a horizontální) okenních výplní a vnějších dveří, včetně jejich utěsnění (parotěsné zábrany);

·      provedení a rovinnost omítek;

·      provedení hrubých podlah – tepelná nebo kročejová izolace, vodotěsné izolace nebo nátěry, podlahové topení, betonové nebo anhydritové vrstvy, včetně dilatací kolem stěn a v ploše;

·      sádrokartonových příček a podhledů, včetně vyústění koncových prvků instalací;

·      provedení a rovinnost obkladů a dlažeb;

·      provedení maleb, včetně vyzrálosti podkladu;

·      osazení dřevěných zárubní a dveří s ohledem na vlhkost konstrukcí a vzduchu;

·      provedení ostatních nášlapných vrstev podlah, včetně kontroly vlhkosti podkladu podle jednotlivých typů podlahových krytin;

·      osazení zařizovacích předmětů WC, koupelna, kuchyň;

·      osazení koncových prvků vzduchotechniky, zásuvek, vypínačů, osvětlení, požárních hlásičů, datových, televizních koncovek;

·      montáž zámečnických a truhlářských výrobků;

·      kontrola použitých materiálů a konstrukcí podle dodacích listů, případně technických listů, včetně prohlášení o vlastnostech u výrobků evropsky regulovaných a prohlášení o shodě u výrobků národně regulovaných.

Zdroj: ČKAIT

 

 

Červnový seriál. Vedení a průběh kontrolních dnů

V průběhu výstavby je účelné a obvyklé provádět kontrolní dny. Problémy, které vyvstanou, se dají vyřešit a eliminují se možná „překvapení při přebírání stavby.

Kontrolní den je den, kdy se na stavbě sejdou zúčastněné osoby – zpravidla stavebník, technický dozor stavebníka, zástupce zhotovitele stavby (stavbyvedoucí), případně zástupci dodavatelů zhotovitele, autorský dozor projektanta, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a další vyzvané osoby.

Tyto kontrolní dny zpravidla organizuje stavebník (technický dozor stavebníka) a provádí o nich zápis buď do stavebního deníku, nebo samostatným zápisem, který všichni zúčastnění podepíší.

Kontrolní den bývá obvykle zahájen prohlídkou stavby, kde se

·       zjišťuje stav prováděných konstrukcí;

·       kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací;

·       kontrolují provedené konstrukce, zejména ty, které mají být zakryty;

·       kontrolují průběžné výsledky zkoušek a revizí;

·       kontroluje soulad použitých materiálů a konstrukcí s projektovou dokumentací a rozpočtem;

·       kontroluje soulad provádění prací s harmonogramem stavby;

·       kontroluje bezpečnost práce na staveništi;

·       kontroluje stav pořádku na staveništi,

·       kontroluje stav zabezpečení staveniště proti vniknutí neoprávněných osob.

 

Dále se na kontrolním dnu

·       domlouvá další postup výstavby;

·       domlouvá odstranění vad, včetně termínu odstranění;

·       upřesňuje nesoulad projektové dokumentace;

·       projednávají změny projektové dokumentace nebo požadavky stavebníka či zhotovitele;

·       řeší spory mezi účastníky.

Kontrolní dny se zpravidla pořádají jednou týdně nebo podle potřeby.

Zdroj: ČKAIT

Červnový seriál. Přejímka stavby od zhotovitele, příprava ke kolaudaci – stavba a doklady

Přejímka stavby stavebníkem od zhotovitele stavby probíhá na konci stavby, kdy je stavba již dokončena a probíhá obvykle ve dvou fázích.

První fáze probíhá prohlídkou stavby a kontroluje se výsledek s ověřenou projektovou dokumentací, dokumentací pro provádění stavby a jejími dodatky, smlouvou o dílo apod. Kontroluje se místnost po místnosti, stavební objekt po stavebním objektu, provozní soubor po provozním souboru, včetně exteriéru – fasáda, terénní úpravy, technická infrastruktura a komunikace. O závadách a nedodělcích se provádí zápis s termínem jejich odstranění.

Tyto prohlídky probíhají opakovaně do jejich odstranění. Zpravidla se první prohlídky řeší jako předpřejímka.

O přejímce se vede zápis, ve kterém je uveden den, kdy začala přejímka a zpravidla k tomuto datu se obvykle vztahuje termín dokončení stavby.

V zápise o přejímce jsou uvedeny zbývající vady, které nebrání užívání stavby s jejich termínem odstranění (je běžné, že teprve po odstranění těchto vad bude vystavena a zaplacena konečná faktura). V případě vad, které brání užívání stavby, nemůže být stavba stavebníkem převzata. Zpravidla, podle dohody ve smlouvě o dílo, může mít taková vada vliv na termín dokončení stavby, a tím na penále. Na druhou stranu má stavebník, podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost převzít stavbu dokončenou, která nemá vady, jež brání užívání.

Součástí přejímky stavby je i převzetí dokladů o stavbě pro kolaudační řízení a pro provoz stavebníka.

Seznam dokladů, které by měl stavebník obdržet od zhotovitele:

·       veškeré stavební deníky;

·       seznam zástupců zhotovitele, popřípadě jeho subdodavatelů odpovědných za opravy záručních vad, s uvedením kontaktních adres a telefonních čísel;

·       soupis záručních dob dodavatelů nebo výrobců nad rámec sjednané záruky;

·       osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (prohlášení o vlastnostech u evropsky regulovaných výrobků nebo prohlášení o shodě u národně regulovaných výrobků);

·       protokoly o zkouškách použitého materiálu – např. pevnost betonů;

·       zápisy o převzetí zakrývaných prací, včetně přehledné fotodokumentace zakrývaných prací na elektronickém nosiči;

·       protokoly o tlakových zkouškách rozvodů vody a ústředního topení;

·       výchozí revizní zprávy elektrické instalace a hromosvodů;

·       provozní předpisy, návody k obsluze instalovaných zařízení, záruční listy;

·       zakreslené změny stavby v ověřené projektové dokumentaci;

·       protokoly o zkouškách a revizní zprávy plynových rozvodů a zařízení;

·       doklady o nezávadném uložení či likvidaci vybouraného materiálu, suti a nebezpečného odpadu;

·       výchozí revizní zprávy technických zařízení;

·       revize kouřovodů;

·       protokol o komplexním vyzkoušení a zaučení obsluhy, návody k údržbě a obsluze díla;

·       doklad o předání zaměření skutečného stavu díla na katastrální úřad;

·       protokol o rozměření objektu odpovědným geodetem;

·       protokol o provedeném archeologickém průzkumu.

Zdroj: ČKAIT