Květnový seriál. Další možnosti státní podpory

V posledním dílu květnového seriálu si připomeneme, jaké se nám ještě nabízejí možnosti financování bydlení s pomocí státních prostředků.

Stavební spoření

Stavební spoření je v Česku oblíbený a vyhledávaný finanční produkt. Jedná se o účelové spoření a finanční prostředky se ukládají u specializované banky.

Co je cílem stavebního spoření?

Stavební spoření umožňuje řešit bytové potřeby občanů a zvyšuje jejich zájem o modernizaci bydlení. V průběhu spoření může klient čerpat státní podporu a po skončení doby spoření lze, za určitých podmínek, získat nárok na úrok ze stavebního spoření. Jde tedy, nadneseně řečeno, o systém „dva v jednom“ – spoření se spojuje s poskytnutím účelového úroku.

Pro koho je spoření určeno?

Účastníkem spoření může být fyzická i právnická osoba, státní podporu ovšem získává pouze osoba fyzická.

Jaká je výše státní podpory?

U všech smluv činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Pokud mají stavební spořitelny dostatek finančních zdrojů, mohou poskytovat klientům tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry), které slouží k dřívějšímu financování bytových potřeb do doby, než klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tato forma financování bytových potřeb je mezi klienty stále více oblíbená a využívaná. Možnost využití tzv. překlenovacího úvěru zvyšuje flexibilitu stavebního spoření.

Kde o stavební spoření zažádat?

U specializovaných stavebních spořitelen, které působí na českém trhu. Více informací zde 

Příspěvek a doplatek na bydlení

Rodiny i jednotlivci s nízkými příjmy se mohou obrátit na stát mimo jiné i v případě, kdy kvůli tíživé finanční situaci nejsou schopni hradit náklady na své bydlení. Výše obou dávek vždy závisí na konkrétní situaci žadatele. Různé formy pomoci kromě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) poskytují jednotlivé obce a městské části. Například přidělují obecní byty ve výdajově přijatelnější hladině, slevují na nájemném nebo vypomáhají finančně.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a splňuje další podmínky pro přiznání dávky. Zásadní roli přitom hrají tzv. normativní náklady na bydlení a rozhodné příjmy rodiny či jednotlivce v předchozím kalendářním čtvrtletí. Na příspěvek mají nárok rodiny či jednotlivci, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů lidí hlášených v bytě k trvalému pobytu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. A zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů je nižších než normativní náklady na bydlení.

Výpočet příspěvku na bydlení

Samotná výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 0,30násobkem (v Praze 0,35násobkem) rozhodného příjmu. Jsou-li skutečné náklady na bydlení nižší než normativní, odečítá se příslušný násobek rozhodného příjmu od nákladů skutečných. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a u družstevních a bytů vlastníků tzv. srovnatelné náklady. Dále se do nich zahrnují výlohy za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.

Kde o příspěvek na bydlení zažádat?

Na úřadu práce dle místa pobytu žadatele. Tiskopis je k dispozici přímo na úřadu práce nebo zde. Nárok na výplatu příspěvku na bydlení zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který náleží. To znamená, že nárok je sice možné uplatnit zpětně, ale nejdéle za tři měsíce.

Kdo má nárok na doplatek na bydlení?

Jednotlivci nebo domácnosti, kterým nestačí vlastní příjmy a pomoc ve formě příspěvku na bydlení, mohou požádat o doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt. Jeho příjem / příjem všech společně posuzovaných osob (tj. lidí hlášených v bytě k trvalému pobytu) musí být po úhradě nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí / částka živobytí společně posuzovaných osob.

Jaké jsou parametry doplatku na bydlení?

Podmínkou přiznání nároku na doplatek na bydlení je vedle nedostatečného příjmu také získání nároku na příspěvek na bydlení a na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení může být poskytnut s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům také těm, kterým příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože je jejich příjem vyšší než částka živobytí. V tomto případě musí být příjem nižší než 1,3násobek této částky. Více informací o příspěvku na živobytí a částce živobytí si můžete přečíst zde.

Kde o doplatek na bydlení žádat?

O doplatek na bydlení se žádá na pověřeném obecním úřadě. Formulář je dostupný zde. O dávku není možné zažádat zpětně. Doplatek na bydlení může úřad uznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém žadatel podal žádost.

Výše doplatku na bydlení se stanovuje tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala jednotlivci nebo společně posuzovaným osobám částka živobytí.

Zdroj: MPSV, AČSS, Portál o bydlení

Květnový seriál. Chci rekonstruovat rodinný dům

První díl květnového seriálu věnovaného státním podporám bydlení, se bude věnovat rekonstrukcím rodinných domů.

Z jakých státních prostředků můžeme čerpat, pokud se rozhodneme pro rekonstrukci našeho rodinného domu, ať už myslíme na energetické úspory, ekologii nebo obojí?

Program 150 – Úvěry pro mladé rodiny na opravu a modernizaci bytu

Pro koho je program určen?

Pro mladé rodiny, které mají vlastnický nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti (rodinný dům, byt). O podporu v rámci tohoto programu mohou zažádat manželé či samoživitelé do 36 let.

Co je jeho cílem?             

Umožnit mladým rodinám rekonstruovat a modernizovat bydlení tak, aby došlo k prodloužení životnosti jejich bydlení, snížit energetickou náročnost rodinných domů a bytů a zvýšit komfort bydlení.

Na co je možné úvěr využít?

Peníze z úvěru je možno použít například na připojení k veřejným sítím (voda, plyn, kanalizace, elektřina, plášť budovy –  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie, rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky), opravu nebo vybudování WC či koupelny.

Jaké jsou parametry programu?

Úvěr je úročen 2 % se splatností na 10 let. Úvěr lze poskytnout až do výše 150 tisíc.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů pro rok 2015.

Nová zelená úsporám

Dotační program určený pro rodinné domy na celém území ČR a bytové domy v Praze. Letos poprvé lze požádat o dotaci na menší energetické úpravy (výměna oken, zateplení) a dojde ke zrychlení vyplácení peněz. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. 

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky, popřípadě spoluvlastníky rodinného domu, fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby.

Co je jeho cílem?

Mimo jiné i snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (podpora A) a efektivní využití zdrojů energie (podpora C).

Na co je možné úvěr využít?

Na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy (podpora A).

Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasutepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel), na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických systémů, na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (podpora C).

Jaké jsou parametry programu?

Jednotlivé podpory mají svá podrobná specifika. Informaci o nich naleznete zde.

Podpora A 

Podpora C 

Kde je možné o úvěr zažádat?

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, kde vám bude podání žádosti umožněno. Žádosti se přijímají od 15. května do 31. října 2015. Více informací zde

Společný program na podporu výměny kotlů

Tento dotační program je veřejnosti znám jako tzv. kotlíková dotace. Její administraci zajišťuje centrálně Státní fond životního prostředí a konkrétní přihlášený kraj, kde „kotlíková dotace“ ve vyhlášené výzvě probíhá.

Pro koho je program určen?

Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání. Žadatelem je vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným. Rodinný dům (objekt k bydlení) je blíže definovaný jako objekt, v němž jsou nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V případě společného jmění manželů je nutný písemný souhlas druhého z manželů.

Co je cílem programu?

Snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kW) na území daného kraje. Podporována je náhrada stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, účinné nízkoemisní kotle.

Jaký typ kotlů je podporován?

Nově instalovaný kotel musí být uvedený v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu, sekce Národní programy, Přílohy XIII). Výměna jiného typu kotle než kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním se nepodporuje. Nelze tedy žádat o výměnu kotlů plynových, elektrických, kotlů na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva, nebo kamen.

Jakým způsobem se o podporu žádá?

Aktuální formulář žádosti společně s textem výzvy pro příslušný kraj a  podmínkami dotačního programu naleznete na webových stránkách nebo na webových stránkách příslušného kraje. Tyto dokumenty si rovněž můžete vyžádat u pracovníků příslušného krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, odbor národních programů.

Více informací o tzv. kotlíkové dotaci naleznete zde 

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Chci rekonstruovat panelový dům

Druhý díl našeho květnového seriálu se bude věnovat panelovým domům. Bydlení v nich je stále vyhledávanější, úpravy jsou však potřebné.

Paneláky nám slouží desítky let a sídliště, u nichž se plánovala pouze dočasná životnost, svou naprogramovanou smrt přežila ve výborné kondici. Aby ovšem vyhovovala moderním potřebám bydlení, přece jen je potřeba provést některé úpravy, zateplením domů počínaje a například rekonstrukcí starého bytového jádra konče. Jakých státních finančních prostředků při tom můžeme využít?

Panel 2013+ – Program revitalizace bytového fondu

Pro koho je program určen?

Pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové) v celé ČR. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Co je jeho cílem?

Umožnit majitelům domů a bytů opravy a modernizace, vedoucí k prodloužení životnosti, zvýšení kvality a snížení energetické náročnosti bytových domů.

Na co je možné úvěr využít?

Úvěr lze využít na opravy a modernizace vyjmenované v příloze nařízení vlády č. 468/2012 Sb., základů, a to v části A a části B této přílohy (například odstranění poruch nosných konstrukcí, snížení energetické náročnosti, modernizace bytových jader, pořízení výtahů atd.)

Jaké jsou parametry programu?

Úvěry jsou poskytovány ve třech pásmech se splatností do 10, 20 a 30 let. Pro každé toto pásmo je stanovena úroková sazba: v případě splatnosti do 10 let je výše úroku s fixací na celou dobu splácení referenční sazba EU, minimálně však 0,75 %, v případě splatnosti do 20 let je výše úroku s fixací na celou dobu splácení referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 1 % p. a., v případě splatnosti do 30 let je výše úroku s fixací na celou dobu splácení referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 2 % p. a. Úvěr lze poskytnout až do 90 % investice.

doba splatnosti úvěru

výše úroku s fixací na celou dobu splácení

do 10 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 %

10-20 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 1% p. a.

20-30 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 2% p. a.

Kde je možné o program zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

Nová zelená úsporám

Dotační program určený pro rodinné domy na celém území ČR a bytové domy v Praze. Letos poprvé lze požádat o dotaci na menší energetické úpravy (výměna oken, zateplení) a dojde ke zrychlení vyplácení peněz. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. 

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky, popřípadě spoluvlastníky rodinného domu, fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby.

Co je jeho cílem?

Mimo jiné i snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (podpora A) a efektivní využití zdrojů energie (podpora C).

Na co je možné úvěr využít?

Na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy (podpora A).

Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel), na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických systémů, na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (podpora C).

Jaké jsou parametry programu?

Jednotlivé podpory mají svá podrobná specifika. Informaci o nich naleznete zde.

Podpora A

Podpora C 

Kde je možné o úvěr zažádat?

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, kde vám bude podání žádosti umožněno. Žádosti se přijímají od 15. května do 31. října 2015. Více informací zde

IROP - Integrovaný regionální operační program

Jeho cílem je snížení energetické náročnosti bydlení a budování sociálního bydlení. Program je v přípravě, pro více informací sledujte strukturální fondy 

Pro koho je program určen?

Energetické úspory:

·         vlastníci bytových domů 1 a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové organizace,

Sociální bydlení:

·         nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

·         kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí,

·         příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Na co je možné úvěr využít?

Na energetické úspory - zateplování, způsoby vytápění, ekologické a energeticky inteligentní šetrné systémy, a na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu. Více informací zde 

Podpora regenerace panelových sídlišť

Podprogram programu Podpora bydlení pro rok 2015 zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády č. 99/2007 Sb. Na dotovaných částech panelového sídliště nebude v souladu s podmínkami poskytování veřejné podpory provozována ekonomická činnost

Pro koho je program určen?

Obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů.

Na co je možné podporu využít?

Například na zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, vybudování parkovacích a kontejnerových stání, dopravního značení, zpomalovacích retardérů, dětských hřišť, úpravu zeleně, budování veřejných rekreačních ploch.

Kde se o podporu žádá?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Více informací zde 

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Chci šetřit energii

Na jak dlouho nám ještě vydrží energetické zásoby? Odpověď zatím nezná nikdo, ale o tom, že je potřeba energií šetřit, sotva kdo pochybuje.

Rozhodneme-li se stavět či rekonstruovat svůj domov, nemůžeme se problematice energetických úspor vyhnout. Jakých státních podpor lze využít v těchto případech?

Program 150 – Úvěr pro mladé rodiny na opravu a modernizaci bytu

Pro koho je program určen?

Pro mladé rodiny, které mají vlastnický nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti (rodinný dům, byt). O podporu v rámci tohoto programu mohou zažádat manželé či samoživitelé do 36 let.

Co je jeho cílem?

Umožnit mladým rodinám rekonstruovat a modernizovat bydlení tak, aby došlo k prodloužení životnosti jejich bydlení, snížit energetickou náročnost rodinných domů a bytů a zvýšit komfort bydlení.

Na co je možné úvěr využít?

Peníze z úvěru je možno použít například na připojení k veřejným sítím (voda, plyn, kanalizace, elektřina, plášť budovy –  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie, rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky), opravu nebo vybudování WC či koupelny.

Jaké jsou parametry programu?

Úvěr je úročen 2 % se splatností na 10 let. Úvěr lze poskytnout až do výše 150 tisíc.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Na Státním fondu pro rozvoj bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů pro rok 2015.

Panel 2013+ – Program revitalizace bytového fondu

Pro koho je program určen?

Pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové) v celé ČR. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Co je jeho cílem?

Umožnit majitelům domů a bytů opravy a modernizace, vedoucí k prodloužení životnosti, zvýšení kvality a snížení energetické náročnosti bytových domů.

Na co je možné úvěr využít?

Úvěr lze využít na opravy a modernizace vyjmenované v příloze nařízení vlády č. 468/2012 Sb., základů, a to v části A a části B této přílohy (například odstranění poruch nosných konstrukcí, snížení energetické náročnosti, modernizace bytových jader, pořízení výtahů atd.)

Jaké jsou parametry programu?

Úvěry jsou poskytovány ve třech pásmech se splatností do 10, 20 a 30 let. Pro každé toto pásmo je stanovena úroková sazba: v případě splatnosti do 10 let je výše úroku s fixací na celou dobu splácení referenční sazba EU, minimálně však 0,75 %, v případě splatnosti do 20 let je výše úroku s fixací na celou dobu splácení referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 1 % p. a., v případě splatnosti do 30 let je výše úroku s fixací na celou dobu splácení referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 2 % p. a. Úvěr lze poskytnout až do 90 % investice.

doba splatnosti úvěru

výše úroku s fixací na celou dobu splácení

do 10 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75 %

10-20 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 1% p. a.

20-30 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 2% p. a.

Kde je možné o program zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

IROP - Integrovaný regionální operační program

Jeho cílem je snížení energetické náročnosti bydlení a budování sociálního bydlení. Program je v přípravě, pro více informací sledujte strukturální fondy 

Pro koho je program určen?

Energetické úspory:

·         vlastníci bytových domů 1 a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové organizace,

Sociální bydlení:

·         nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

·         kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí,

·         příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Na co je možné úvěr využít?

Na energetické úspory - zateplování, způsoby vytápění, ekologické a energeticky inteligentní šetrné systémy, a na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu. Více informací zde

Nová zelená úsporám

Dotační program určený pro rodinné domy na celém území ČR, bytové domy v Praze. Letos poprvé lze požádat o dotaci na menší energetické úpravy (výměna oken, zateplení) a dojde ke zrychlení vyplácení peněz.

Co je jeho cílem?

Snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Jaké jsou parametry programu?

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

·         podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy

·         podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

Jednotlivé podpory mají svá podrobná specifika:

Snižování energetické náročnosti, efektivní využití zdrojů energie:

Podpora A

Podpora C 

Pro výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností:

Podpora B 

Kdo může o podporu žádat?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

·         fyzické osoby podnikající i nepodnikající,

·         společenství vlastníků jednotek,

·         bytová družstva,

·         města a obce (včetně městských částí),

·         podnikatelské subjekty,

·         případně další právnické osoby.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, kde vám bude podání žádosti umožněno. Žádosti se přijímají od 15. května do 31. října 2015. Více informací zde

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Chci pečovat o své zdraví

Zkvalitnění bydlení, tedy i péče o zdraví, je cílem státních podpor určených pro stavební a rekonstrukční práce.

Dnešní část seriálu bude mít, dalo by se říci, ekologický a zdravotní charakter. Díky podpoře na opravu olověných rozvodů, která spadá do Programů podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj, lze snížit obsah olova v pitné vodě, „kotlíková dotace“ Státního fondu životního prostředí uleví životnímu prostředí a podpoří naše zdravé dýchání.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Pro koho je program určen?

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

Co je cílem?

Zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě.

Na co je možné podporu využít?

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na celý dům, a to nejvýše částkou 20 tisíc Kč na jeden byt v domě, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu. Opravou je pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody a spočívá zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v provedení rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti. Dotace se neposkytuje například na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

Jaké jsou parametry programu?

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR, a to nejvýše částkou 20 tisíc Kč na jeden byt v domě. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství1 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající částce 200 000 eur v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra. Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.

Kde je možné o podporu požádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj na základě výzvy ministryně. Více o programu zde 

Formulář žádosti zde

Společný program na podporu výměny kotlů

Tento dotační program je veřejnosti znám jako tzv. kotlíková dotace. Její administraci zajišťuje centrálně Státní fond životního prostředí a konkrétní přihlášený kraj, kde „kotlíková dotace“ ve vyhlášené výzvě probíhá.

Pro koho je program určen?

Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání. Žadatelem je vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným. Rodinný dům (objekt k bydlení) je blíže definovaný jako objekt, v němž jsou nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V případě společného jmění manželů je nutný písemný souhlas druhého z manželů.

Co je cílem programu?

Snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kW) na území daného kraje. Podporována je náhrada stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, účinné nízkoemisní kotle.

Jaký typ kotlů je podporován?

Nově instalovaný kotel musí být uvedený v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu, sekce Národní programy, Přílohy XIII. Výměna jiného typu kotle než kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním se nepodporuje. Nelze tedy žádat o výměnu kotlů plynových, elektrických, kotlů na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva, nebo kamen.

Jakým způsobem se o podporu žádá?

Aktuální formulář žádosti společně s textem výzvy pro příslušný kraj a  podmínkami dotačního programu naleznete na webových stránkách nebo na webových stránkách příslušného kraje. Tyto dokumenty si rovněž můžete vyžádat u pracovníků příslušného krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, odbor národních programů.

Více informací o tzv. kotlíkové dotaci naleznete zde 

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Co mohu udělat pro svou obec

Státní dotace jsou pochopitelně určeny i na modernizaci a výstavu objektů a infrastruktury v obcích. Z jakých programů je možno čerpat?

Můj dům, můj hrad – motto, jehož pozitivní konotace je symbolickým kamínkem do mozaiky, z níž se skládá obraz spokojeného života. Ovšem nežijeme v izolaci, a proto by nám mělo záležet i na tom, v jakém prostředí „náš hrad“ stojí. Pomocí státních dotací je možno mnohé vylepšit i ve veřejném prostoru.

Program pro obce

Pro koho je program určen?

O úvěr mohou žádat obce. Obec má povinnost minimálně 20 % zapůjčených prostředků poskytnout jiným vlastníkům bytového fondu na svém území, a to za stejných podmínek, tj. při úrokové sazbě 
3 % p.a., splatnosti 10 let a možnosti předčasně splatit úvěr nebo jeho část.

Co je cílem programu?

Umožnit opravy a modernizace obecního bytového fondu a jiných bytů, bytových a rodinných domů prostřednictvím obcí.

Na co je možné úvěr využít?

Úvěr je možné využít na připojení k veřejným sítím, jimiž se rozumí rozvody vody, plynu, kanalizace, elektřiny včetně vnitřních rozvodů, dále na výměnu oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů, opravu vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva, opravu společných prostor.

Jaké jsou parametry programu?

Garantovaný úrok 3 % p. a. po celou dobu splácení (jedná-li se o úvěr na odstranění následků způsobených povodní, je úrok snížen na 1 % p.a.). Maximální doba splatnosti je 10 let. Úvěr kryje až 50 % vynaložených nákladů.

Kde je možné o program zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

Program výstavby

Předmětem programu je poskytování nízkoúročeného úvěru na výstavbu nájemních bytů a nájemních bytových domů. Nový byt nebo bytový dům může vzniknout formou nové výstavby nebo stavebními úpravami, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení.

Pro koho je program určen?

O úvěr může žádat kdokoliv bez rozdílu právní povahy. Investiční záměr tak mohou realizovat obce, města, fyzické i právnické osoby. Program rozlišuje dvě skupiny uživatelů – nájemníků, a to:

a)      skupinu vymezených osob (seniory starší 65 let, sociálně či zdravotně postižené obyvatele),

b)     skupinu ostatních.

Co je jeho cílem?

Cílem je umožnit vznik nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, a to prostřednictvím nové výstavby, ale i přestavby a rekonstrukcí existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení.

Na co je možné úvěr využít?

Na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt, dále na výstavbu nájemních bytů či na rekonstrukce a přestavby stávajících objektů.

Jaké jsou parametry programu?

Podmínky úvěru v případě výstavby pro vymezené osoby jsou výhodnější jak z pohledu výše úrokové sazby od 2 % p.a. oproti druhé skupině, kde je úrok nastaven od 3,5 % p.a., tak z pohledu fixace úrokové sazby na celou dobu splácení oproti maximální fixaci úroku na 5 let pro druhou skupinu. Splatnost úvěru je až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy. Výše úvěru nesmí přesáhnout 70 % investice.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

MMR Podpora výstavby technické infrastruktury

Pro koho je program určen?

Jedná se o podprogram z Programu podpory bydlení a příjemcem dotace a současně stavebníkem technické infrastruktury je obec.

Co je jeho cílem?

Rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Více o programu zde 

Na co je možné dotaci využít?

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tisíc Kč / byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v korunách odpovídající částce 200 000 eur v přepočtu kursem devizového trhu, vyhlášeným Evropskou centrální bankou a platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Kde je možné o program zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Více informací zde 

MMR Podpora výstavby podporovaných bytů

Pro koho je program určen?

Jedná se o podprogram z Programu podpory bydlení a příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území některého z členských států Evropské unie, státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace.

Co je jeho cílem?

Vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Na co je možné dotaci využít?

Na vybudování pečovatelských bytů, vstupních bytů a bytů v Komunitním domě seniorů (KoDuS). Více o programu zde 

Kde je možné o dotaci zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Více informací zde 

Program EFEKT

Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.

Co je cílem programu?

Cílem programu bylo a je podnítit zájem o úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Jeho prioritou je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

Jaké jsou přednosti programu?

Hraje nezastupitelnou roli v oblastech, které nelze financovat ze strukturálních fondů EU. Nespornou výhodou programu EFEKT 2015 je nižší administrativní náročnost pro žadatele, porovnáme-li to opět s operačními programy, a podpora poskytovaná ex ante, tedy před realizací projektu, která usnadňuje provedení náročnějších úsporných opatření také pro drobné podnikatele a malé obce.

Na co lze program použít?

·         pilotní a specifické projekty (zpracování projektů investiční nebo neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO; výběrové řízení bude vyhlášeno samostatně prostřednictvím výzvy na webu MPO),

·         komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,

·         výměna osvětlovacích těles a optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích a areálech; dotace není určena na změnu konstrukčních prvků a kabeláže a realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední dva roky,

·         rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově (dotaci nelze žádat na kotle na biomasu a plyn, tepelná čerpadla a solární systémy z důvodu překryvu s operačními programy OP ŽP, IROP a OP PIK),

·         kurzy a semináře v oblasti energetiky,

·         publikace, příručky a informační materiály v oblasti energetiky (dotace není určena na vydávání periodik, tedy novin či časopisů, a nesmí být použita na vlastní propagaci firemních výrobků),

·         zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,

·         příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting).

Program EFEKT i nadále zůstává jediným dotačním titulem, z něhož je možno čerpat dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.

Kde lze o program zažádat?

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu a vše potřebné o jednotlivých dotačních titulech včetně formulářů a přesného návodu k podání projektů jsou dostupné zde 

OPŽP - Operační program Životní prostředí

Pro koho je program určen?

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace najdete zde 

Co je cílem programu?

Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Jaké jsou jeho parametry?

Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Kde a kdy lze žádat o dotaci?

Na Ministerstvu životního prostředí. Žádosti je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Více informací najdete zde. Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MŽP.

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Chci postavit bydlení pro seniory

Demografický výhled, který do roku 2060 zveřejnila Evropská unie, není nijak optimistický. Třicet procent Evropanů bude patřit do věkové kategorie 65+ .

Prodloužení délky života lze sice považovat za velký úspěch medicíny, ale jeho odvrácenou stranou jsou problémy, které začínají dopadat na ekonomiky států EU včetně systému jejich sociálního zabezpečení. Vyrovnat se s nimi nebude nijak jednoduché, navíc budou muset jednotlivé země některé projekty hradit z vlastních rozpočtů, neboť je nepůjde pokrývat dotacemi z EU.

Jedna z ožehavých otázek, která už naléhavě vyžaduje odpověď, se týká seniorského bydlení. Jaké možnosti mají jednotlivci či obce?

Komunitní dům pro seniory (KoDuS)

Pro koho je program určen?

Pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby sídlící na území EU nebo ve státě, který je účastníkem Dohody o EHP, nebo ve Švýcarské konfederaci.      

Co je jeho cílem?

Zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Na co lze podporu využít?

Na výstavbu bytového domu, stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení – vyjma stavebních úprav v rodinném domě, na přestavbu bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení.

Jaké jsou parametry programu?

Dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 bytovou jednotku (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace) a výše dotace je 650 000 Kč na 1 bytovou jednotku. Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Kde je možné o program požádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj na základě výzvy ministryně. Více o programu zde 

Podpora výstavby podporovaných bytů (pečovatelské, vstupní)

Pro koho je určen?

Pro fyzické osoba podnikající nebo právnická osoba sídlící na území EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku.

Co je cílem programu?

Zpřístupnit nájemní bydlení pro sociálně hendikepované osoby (věk, zdravotní stav, životní podmínky) na území ČR formoupečovatelských nebo vstupních bytů.

Na co je možné podporu využít?

Na výstavbu bytového domu, nástavba nebo přístavbu domu (kromě rodinných domů), přestavba nebytového prostoru, jíž vznikne nový byt (kromě rodinných domů), přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení. Na pořízení vstupních bytů (koupě, dražba – veřejná, soudní).

Jaké jsou parametry programu?

Dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 bytovou jednotku (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace). Výše dotace - dána typem a způsobem vzniku bydlení: 600 000 Kč pečovatelský byt a vstupní byt upravitelný; 550 000 Kč vstupní byt vzniklý výstavbou. Na pořízení bytu – 80 % z ceny kupní nebo vydražené a odhadní, maximálně však 400 000 Kč.

Kde je možné o podporu požádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj na základě výzvy ministryně. Více o programu zde 

Nová zelená úsporám

Dotační program určený pro rodinné domy na celém území ČR, bytové domy v Praze. Letos poprvé lze požádat o dotaci na menší energetické úpravy (výměna oken, zateplení) a dojde ke zrychlení vyplácení peněz. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. 

Pro koho je program určen?

Pro stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Co je jeho cílem?

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (podpora B).

Jaké jsou parametry programu?

Jednotlivé podpory mají svá podrobná specifika. Informaci o nich naleznete zde.

Podpora B 

Kde je možné o úvěr zažádat?

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, kde vám bude podání žádosti umožněno. Žádosti se přijímají od 15. května do 31. října 2015. Více informací zde 

Program Výstavby – Výstavba nájemních bytů

Pro koho je program určen?

O úvěr z Programu Výstavby nájemního bydlení může žádat kdokoliv bez rozdílu právní povahy. Investiční záměr tak mohou realizovat obce, města, fyzické i právnické osoby. Program rozlišuje dvě skupiny uživatelů – nájemníků, a to:

a)      skupinu vymezených osob (seniory starší 65 let, sociálně či zdravotně postižené obyvatele),

b)     skupinu ostatních.

Co je jeho cílem?

Cílem je umožnit vznik nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, a to prostřednictvím nové výstavby, ale i přestavby a rekonstrukcí  existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení.

Na co je možné úvěr využít?

Nízkoúročený úvěr je možné využít na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt, dále na výstavbu nájemních bytů či na rekonstrukce a přestavby stávajících objektů.

 Jaké jsou parametry programu?

Podmínky úvěru v případě výstavby pro vymezené osoby jsou výhodnější jak z pohledu výše úrokové sazby od 2 % p. a. oproti druhé skupině, kde je úrok nastaven od 3,5 % p. a., tak z pohledu fixace úrokové sazby na celou dobu splácení oproti maximální fixaci úroku na 5 let pro druhou skupinu. Splatnost úvěru je až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy. Výše úvěru nesmí přesáhnout 70 % investice.

Kde je možné o program zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB).  Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

IROP - Integrovaný regionální operační program

Jeho cílem je snížení energetické náročnosti bydlení a budování sociálního bydlení. Program je v přípravě, pro více informací sledujte strukturální fondy

Pro koho je program určen?

Energetické úspory:

·         vlastníci bytových domů 1 a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové organizace

Sociální bydlení

·         nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu

·         kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí

·         příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

Na co je možné úvěr využít?

Na energetické úspory - zateplování, způsoby vytápění, ekologické a energeticky inteligentní šetrné systémy, a na pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

Kde je možné o úvěr zažádat?

V září 2015 Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Více informací zde 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Finanční náklady na úpravu bytu může pomoci snížit i příspěvek na zvláštní pomůcku. Slučuje příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky i na úpravu bytu, je určen pro těžce postižené osoby a přesně vymezuje, co vše je možné jím financovat.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

          těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo

          těžké sluchové postižení anebo

          těžké zrakové postižení. 

Kompletní seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, naleznete v předpisu č. 388/2011 Sb.

Kde lze o příspěvek zažádat?

Na úřadu práce podle místa trvalého bydliště.

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Můj domov zničila povodeň

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říká se. Jedním z velmi drastických příkladů takové situace jsou povodně. Jakou finanční pomoc nám v této situaci nabízí stát?

Bohužel už i u nás mnoho lidí ví, co to znamená přijít o dům, který smetla přívalová vlna, a ztratit tak základní životní jistoty a vlastně i kus rodinné historie. Vědom si všech těchto souvislostí, začal Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytovat nový program, který dostal název Živel. Vychází z nařízení vlády o použití prostředků SFRB – formou úvěrů – na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Živelní pohromou se myslí situace, jež vznikla v důsledku působení přírodních sil, pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav nebo třetí stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jinými slovy, jedná se o nám dobře známé přívalové deště, extrémně silný vítr, mimořádně intenzivní bouřku, mnohdy spojenou s krupobitím.

Co je cílem programu Živel

·         soustředit podporu následné pomoci v případě živelních pohrom do jednoho dokumentu,

·         zpřehlednit právní úpravy následné pomoci v případě živelní pohromy,

·         aktualizovat podmínky pro získání úvěru na opravy a výstavbu bytů,

·         zvýšit stávající limity úvěru na opravy, výstavbu a pořízení bytů,

·         zvýšit motivace vlastníků k pojištění bydlení,

·         zvýšit možnosti získání úvěrů fyzickým osobám, které by na volném trhu neuspěly.

Forma podpory

·         úvěry na opravu, výstavbu nebo pořízení obydlí,

·         navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická ochrana obydlí).

Podmínky pro získání úvěru

·         doklad o tom, že na příslušném území došlo k živelní pohromě (potvrzení vydá obecní úřad),

·         úvěr na opravu se poskytuje vlastníkovi, spoluvlastníkovi nebo společenství vlastníků obydlí, úvěr na výstavbu či pořízenípouze fyzické osobě,

·         žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození obydlí,

·         po dobu splácení musí být úvěr zajištěn zástavním právem či jiným způsobem,

·         pokud se jedná o úvěr na opravu, musela mít osoba, která o něj žádá, v poškozeném obydlí 
v době živelní pohromy bydliště, a oprava musí být dokončena do tří let od uzavření smlouvy o úvěru,

·         pokud se jedná o úvěr na výstavbu a pořízení, musí se realizovat mimo záplavové území, v době živelní pohromy měl v zaniklém bydlení bydliště vlastník, jeho manžel, registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem a kolaudace musí proběhnout do tří let od uzavření smlouvy o úvěru.

Výše úvěru a jeho splácení

·         Na opravu minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč / byt. Při realizaci protipovodňových opatření lze získat až 200 000 Kč / byt, celková maximální výše úvěru je tedy až 500 000 Kč / byt. Délka splatnosti je 10 let, úroková sazba fixní a činí 1 %. Po dobu 
6 měsíců lze odložit splácení jistiny, maximální délka splatnosti se ale nemění. Úvěr může být splacen předčasně, bez sankcí.

·         Na výstavbu maximálně 2 500 000 Kč / byt či dům. Doba splatnosti je 20 let, úroková sazba variabilní, fixní po dobu 5 let, minimálně ve výši 2 %.

·         Na pořízení maximálně 1 500 000 Kč / byt, doba splatnosti a úrok jsou stejné jako v případě výstavby.

Kdo může o úvěr požádat?

V zásadě osoba postižená živelní pohromou, tedy

·         obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí,

·         fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí, případně její manžel, registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem, podmínkou je trvalé bydliště v obydlí, které bylo poničeno během živelní pohromy.

Více informací o Programu Živel najdete zde

Zdroj: Portál o bydlení

Květnový seriál. Státní podpory bydlení

Bydlet potřebujeme všichni, ale není to levná záležitost. Naštěstí existuje řada státních podpor.

S jejich pomocí můžeme rekonstruovat, stavět, a to i byty pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, či řešit následky živelních pohrom.

Květnový seriál přinese přehled státních podpor bydlení, o něž lze zažádat. Představíme vám je jednotlivě, dozvíte se, kdo je poskytuje a za jakých podmínek je můžete získat.

Garantem plnění Koncepce bytové politiky do roku 2020 je Státní fond rozvoje bydlení, nadneseně řečeno, pomáhá ze zákona. Pro žadatele má připraveno hned několik zajímavých programů, a jedná se o nízkoúročené úvěry, s jejichž pomocí můžete své bydlení výrazně vylepšit.

Několik speciálních programů nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj, oblibu si získal dotační program Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí, pomocnou ruku podává i Ministerstvo práce a sociálních věcí, opomenout nelze Integrovaný regionální operační program (IROP) a ve výčtu bychom mohli pokračovat dál.

Texty jsme v rámci seriálu rozdělili do několika přehledných kategorií:

·         chci rekonstruovat rodinný dům,

·         chci rekonstruovat panelák,

·         chci postavit bydlení pro seniory,

·         chci stavět / rekonstruovat po povodni,

·         chci šetřit energii,

·         chci pečovat o své zdraví,

·         co mohu udělat pro svou obec,

·         další možnosti státních podpor.

Pokud vás zajímají další podrobnosti či potřebujete odpověď na některé otázky, pište na mail info@portalobydleni.cz.