Srpnový seriál. Financování staveb pro bydlení

Základní potřebou člověka je mít domov, střechu nad hlavou, jak se říká, ať se pod ní skrývá garsonka o velikosti třiceti metrů čtverečních, či dům s mnoha pokoji. Pořídit si nemovitost, která uspokojí naše potřeby, můžeme několika způsoby. Centrem pozornosti je ale vždy financování. Otázkám s tím spojeným se bude věnovat srpnový seriál.

Rozdělen bude do několika tematických celků:

Výběr způsobu financování bydlení.

Výstavba domu.

Koupě domu nebo bytu.

Rekonstrukce a modernizace domu nebo bytu.

Úvěry (hypotéční a jiné možnosti).

Úvěry ze stavebního spoření.

Vyřizování úvěru a jeho zajištění.

Splácení a refinancování úvěru.

Pokud vás budou zajímat další podrobnosti či budete potřebovat odpověď na některé otázky, pište na mail info@remove-this.portalobydleni.cz. 

Srpnový seriál. Výběr způsobu financování bydlení

Plánujete-li pořízení nemovitosti k bydlení nebo úpravu starší nemovitosti, je třeba vše promyslet, zvážit finanční možnosti a od počátku uvažovat o způsobu financování. 

Většinou nestačí stávající hotovost a je třeba použít úvěr. Volba vhodné formy financování bydlení dlouhodobě ovlivní váš život, a proto je tomuto rozhodnutí třeba věnovat potřebnou pozornost.

Základní zdroje financování:

·         vlastní zdroje (úspory, hotovost, účty, pomoc rodiny),

·         hypoteční úvěry,

·         stavební spoření – úvěr nebo překlenovací úvěr,

·         půjčky na bydlení pro mladé od státu (SFRB), Nová zelená úsporám, nízkoenergetické domy, kotlíkové dotace,

·         ostatní zdroje.

Základními finanční produkty, kterými lze financovat bydlení nad rámec vlastních zdrojů, jsou hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření a dále doplňkové formy včetně různých forem státních podpor. Tyto základní produkty se od sebe liší svou konstrukcí. V některých případech je výhodnější využít hypotéku, v jiných úvěr ze stavebního spoření, někdy je třeba kombinovat oba produkty dohromady.

Na českém trhu působí desítky bank a pět stavebních spořitelen. Běžný klient si může vybrat z více než 50 bankovních produktů. V nabídce není jednoduché se orientovat a je vhodné využít služeb zkušeného finančního poradce.

Nelze jednoznačně určit, zda jsou výhodnější půjčky od bank (hypoteční úvěry) či od stavebních spořitelen. Záleží na individuálních podmínkách žadatele a bez porovnání propočtů konkrétní hypotéky nebo konkrétního úvěru ze stavebního spoření nelze rozhodnout, který produkt je výhodnější. Také kalkulace nákladů na půjčku je důležitá z důvodu odlišných konstrukcí úvěrů. Musíme zde vycházet z celkové výše úvěru, finančních možností splácení a celkové délky splácení. Hypotéka má přísnější režim, pevnou dobu fixace, u úvěru ze stavebního spoření je možné rychlejší splácení.

Současná situace na trhu hypotečních úvěrů je pro klienty příznivá a úrokové sazby se pohybují na dlouhodobě nejnižších hodnotách.

Obecně můžeme říci, že úvěry od spořitelen jsou vhodnější pro koupi družstevních bytů a financování menších oprav bytů a domů. U novostaveb domů záleží především na způsobu a možnostech čerpání úvěru.

Výše úvěrů ze stavebního spoření zpravidla začíná na desítkách tisíc, nejnižší částky poskytnuté hypotékou jsou většinou v řádu stovek tisíc. V tomto ohledu se oba produkty vhodně doplňují, avšak nelze zjednodušeně tvrdit, že stavební spoření je určeno jen pro půjčky nižších částek. Oba produkty jsou velmi pružné a nabízejí mnoho kombinací.

Zdroj: ČKAIT

Srpnový seriál. Koupě domu nebo bytu

Koupě nemovitosti je časově i právně náročný proces, který vyžaduje zajištění a podpis řady smluvních dokumentů a úředních listin. 

Při výběru vhodné nemovitosti ke koupi může kupující využít služeb realitní kanceláře. Realitní kancelář zajistí prohlídky nemovitosti, zkontroluje a připraví veškeré smluvní dokumenty a asistuje při převzetí nemovitosti.

Po nalezení vhodné nemovitosti a projednání podmínek prodeje kupující a prodávající uzavírají nejprve rezervační smlouvu, ve které je zpravidla závazek o zaplacení rezervační zálohy. Následuje návrh kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí) a po odsouhlasení konečné verze její ověřený podpis. Je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou, zvlášť pokud kupující bude koupi nemovitosti financovat úplně nebo částečně z úvěru.

K vyřízení úvěru bude banka vyžadovat:

·         výpisy z katastru nemovitosti pro doložení vlastnictví včetně nabývacích titulů a případných břemen,

·         odhad ceny nemovitosti (pokud je požadováno zajištění úvěru zástavou),

·         pojištění nemovitosti,

·         doklady o potvrzení příjmů žadatele(ů) o úvěr,

·         potvrzení o bezdlužnosti,

·         návrh kupní smlouvy,

·         podepsanou rezervační smlouvu.

Vyhotovení odhadu ceny nemovitosti požaduje banka od svých vlastních smluvních odhadců (většinou v režii klienta).

Po předložení všech požadovaných podkladů (podle metodiky konkrétní banky nebo stavební spořitelny) probíhá schvalování úvěru. Je-li úvěr schválen, banka nabídne konkrétní podmínky a podrobnosti splácení úvěru a stanoví kroky vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy. Návrh úvěrové a případně zástavní smlouvy vyhotoví banka. Zástavní smlouva po podpisu musí být podána na katastr nemovitostí k zápisu (bývá zapodmínkováno před čerpáním úvěru).

Při uskutečnění prodeje se často využívá takzvané úschovy peněz, které platí kupující prodávajícímu. Úschovu je možné provést u advokáta, notáře nebo v bance. Uložené finanční prostředky jsou zaslány na účty specifikované v kupní smlouvě po zápisu žádosti o převod nemovitosti na katastru nemovitostí.

Po dokončení formální stránky prodeje následuje fyzické předání nemovitosti. V kupní smlouvě je specifikován termín, do kterého je prodávající povinen nemovitost osobně předat novému majiteli. Prodávající předá vyklizenou nemovitost a umožní převedení energií u stávajících dodavatelů služeb.

Obdobným způsobem je řešen i úplatný převod družstevního podílu v bytovém družstvu. K žádosti o úvěr se dokládá nájemní smlouva, dohoda o převodu členství a souhlas bytového družstva.

Zdroj: ČKAIT

 

 

Srpnový seriál. Stavební úpravy, opravy a modernizace domu nebo bytu

Stavební úpravy našeho domu nebo bytu se v průběhu „akce“ nemusí proměnit v noční můru, pokud máme vše předem pečlivě promyšlené.

Rekonstrukce – stavební úpravy a opravy domu nebo bytu mnohdy dodají bydlení zcela jinou podobu, i když původním důvodem byla nutnost oprav, nevyhovující technický stav, zastaralost vybavení, vysoké výdaje na provoz nebo nevyhovující dispozice. Promyšlenou stavební úpravou majitel domu či bytu zvyšuje standard svého bydlení, prodlužuje životnost nemovitosti a navyšuje její cenu.

Rekonstrukce a modernizace bydlení nikdy nebývá levnou záležitostí. Pokud se pro ni majitel rozhodne, je třeba vše do nejmenšího detailu promyslet, konzultovat s odborníky a zpracovat podrobnou dokumentaci, časový a finanční plán, rozhodnout o způsobu financování.

Pro provedení stavebních úprav domu či bytu je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavby, toto je vhodné zkonzultovat na příslušném stavebním úřadě.

Ohlášení stavby postačí v případech, kdy se jedná o jednoduché opravy, při nichž se nemění podstatné části stavby a není zasahováno do nosné konstrukce stavby. Dotýká-li se však stavební úprava nosné konstrukce domu či bytu, nebo se jedná o změnu dispozice místností, je nutné stavební povolení.

Souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby nebo stavební povolení (včetně projektové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu) bude v případě financování rekonstrukce úvěrem požadovat banka nebo stavební spořitelna, spolu s dalšími doklady (jako je výpis z KN pro doložení vlastnictví nemovitosti, doložení příjmů žadatele o úvěr pro posouzení bonity, potvrzení o bezdlužnosti, doklad o pojištění nemovitosti, rozpočtové náklady na rekonstrukci, v případě zajištění úvěru zástavou odhad apod. podle požadavků banky).

Co vše je možné financovat z úvěrů:

-       střecha, včetně umístění solárních panelů,

-       půdní vestavby a nástavby, přestavba nebytových prostor v plnohodnotné bydlení,

-       TZB - kanalizace, vodovod, vytápění a elektroinstalace,

-       koupelna a sociální zařízení,

-       kuchyňské linky a vestavěné spotřebiče,

-       vestavěný nábytek,

-       povrchové úpravy,

-       podlahové krytiny,

-       Malby a nátěry

-       výměna oken, dveří a vrat,

-       zateplení domu,

-       fasáda,

-       výtah,

-       odvlhčení domu,

-       tepelné čerpadlo,

-       garáž,

-       bazén,

-       sauna,

-       terénní úpravy, včetně zavlažování,

-       oplocení a další.

Jednotlivé práce je možné objednat u zhotovitele stavební firmy, nebo řešit svépomocí. Provedené práce jsou pak spořitelnou nebo bankou propláceny oproti předloženým dokladům, v některých případech může být s bankou dohodnuto proplácení díla podle celkového rozpočtu stavby.

Velmi důležité je zajištění technického dozoru, který zajišťuje kontrolu provádění stavebních prací. Tuto činnost provádí pro stavebníka. Dozor dohlíží zejména na zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem včetně kontroly použitého materiálu a účtované práce. Jde o kontrolní a dozorovou činnost, kterou může vykonávat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním. Kvalitně prováděný dozor může stavebníkovi v mnohém pomoci zajistit kvalitu a v konečném důsledku i ušetřit další náklady.

Zdroj: ČKAIT

Financování staveb pro bydlení. Výstavba domu

Bydlet v rodinném domě je sen mnoha lidí. V dnešní době již není nereálný. Možnost využití úvěru k financování stavby přibližuje tento sen realitě.

Bydlet v rodinném domě je sen mnoha lidí. V dnešní době již není nereálný. Možnost využití úvěru k financování stavby přibližuje tento sen realitě.

Prvním krokem ke stavbě domu bývá koupě pozemku. Aby bylo možno na pozemku stavět rodinný dům, musí být pozemek v souladu s územním plánem. Na vybraném pozemku musí být možnost připojení k inženýrským sítím (elektřina, vodovod, kanalizaci a eventuálně plyn).

Stavebník si musí nechat vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu domu a požádat stavební úřad o stavební povolení nebo provést ohlášení stavby. Stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby bude stavebník potřebovat doložit k žádosti o hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Dalšími doklady musí žadatel poskytovateli úvěru doložit vlastnictví pozemku a schopnost splácet požadovaný úvěr, v případě potřeby zajištění úvěru zástavou nemovitosti bude dokládat vlastnictví a znaleckým odhadem dostatečnou hodnotu zastavované nemovitosti.

Výstavba – doložení účelu pro poskytovatele úvěru:

-       Předpokladem schválení úvěru je splnění nutných podmínek podle druhu nemovitosti.

-       Připouští se výstavba pouze na vlastním pozemku klienta, tj. stavebníci musí být vlastníky pozemku (v případě SJM je pozemek v bezpodílovém vlastnictví, stav podílů musí být stejný i na stavbě).

-       V průběhu projednávání úvěru, nejpozději před čerpáním úvěru, musí být bance předloženy doklady prokazující oprávnění provést výstavbu v souladu s platnými stavebními právními předpisy. Rozsah požadovaných dokumentů závisí vždy na požadavcích konkrétní banky nebo stavební spořitelny:

a)      u staveb vyžadujících stavební povolení doložit pravomocné stavební povolení,

b)      u staveb vyžadujících ohlášení stavby doložit ohlášení stavby spolu s písemným souhlasem stavebního úřadu s provedením ohlašované stavby,

c)      v případě koupě rozestavěné stavby může být žádost o úvěr doložena stavebním povolením /ohlášením stavby (v němž je jako stavebník uveden prodávající), a nabývacím titulem (příp. jeho návrhem), na základě kterého klient získal nebo získá vlastnictví k rozestavěné stavbě.

-       Po dokončení výstavby klient předloží doklad prokazující oprávnění užívat stavbu.

Hypoteční úvěr v případě výstavby domu je orientován na postupné čerpání úvěru podle postupu stavebních prací. Úvěr ze stavebního spoření je čerpán stavebníkem jednorázově.

Chce-li stavebník získat finance na koupi pozemku a zároveň následnou stavbu nemovitosti, musí k žádosti o úvěr doložit kupní smlouvu na stavební pozemek a výše uvedené dokumenty k budoucí stavbě.

V případě, kdy stavebník již vlastní pozemek a žádá jen o hypotéku na stavbu nemovitosti, může daný pozemek využít již jako zástavu pro banku, pokud je zástava požadována.

Zdroj: ČKAIT

Srpnový seriál. Hypoteční úvěry

Naše právní úprava definuje hypoteční úvěr jako úvěr, který je poskytován na investice do nemovitostí na území České republiky.

Jeho splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava může být využita financovaná nemovitost (i rozestavěná) nebo jiná nemovitost na území České republiky.

Hypoteční úvěr lze použít pro koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, financování výstavby, modernizace a oprav nemovitosti, koupi podílu nemovitosti, koupi družstevního podílu nebo k refinancování stávajícího účelového úvěru od banky.

Žadatelem může být občan ČR, občané EU s pobytem na území ČR a občané dalších zemí podle specifických podmínek bank. Zastavovaná nemovitost musí být vždy komplexně pojištěna a pojistka vinkulována ve prospěch banky. Některé banky vyžadují také životní pojištění žadatele nebo pojištění schopnosti splácet.

Kritériem banky pro poskytnutí hypotečního úvěru je posouzení bonity žadatele a kvality zástavy.

Banka podle svého manuálu vyčíslí výdaje žadatele – vychází ze životního minima žadatele a požaduje informace o všech jeho stávajících závazcích. Žadatel musí zároveň prokázat výši svých příjmů a schopnost splácet úvěr po odečtu výdajů.

Výše hypotečního úvěru nemůže překročit cenu nemovitosti, která slouží jako zástava. Maximální možný podíl hypotečního úvěru na hodnotě zastavené nemovitosti je většinou 90 %, liší se podle podmínek banky.

Doba splatnosti hypotečního úvěru by neměla překročit dobu životnosti nemovitosti. Na délce úvěru závisí jednak výše měsíčních splátek, jednak výše celkových úroků. Nejběžnější hypoteční úvěry u nás jsou poskytovány v délce 5–30 let.

Při sjednávání podmínek hypotečního úvěru si žadatel volí ještě takzvané období fixace úrokové sazby. To je doba, po kterou bude splácet neměnné měsíční splátky. Po uplynutí doby fixace hypoteční banka může změnit úrokovou sazbu, a tím změnit i výši měsíční splátky.

Na konci období fixace úrokové sazby lze dluh u hypoteční banky snížit mimořádnou splátkou nebo jej zcela splatit jiným úvěrem, tj. refinancovat. Zákazník si na konci období fixace totiž může nechat vyčíslit hodnotu nesplacené jistiny a s tou odejít do jiné hypoteční banky, která mu nabídne výhodnější podmínky. Pokud po uplynutí doby fixace zůstane u původní hypoteční banky, sjednává si s bankou nové podmínky pro další období fixace (banka zákazníkovi nabízí novou úrokovou sazbu, lze změnit celkovou dobu splácení, a tím i výši měsíční splátky, zákazník může zvolit i jinou délku následujícího období fixace).

Částku zaplacenou na úrocích z úvěru lze většinou odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob, a to podle aktuálních zákonů a právních předpisů.

Vedle klasických hypotéčních úvěrů je pro financování staveb pro bydlení možno využít i úvěry, které nabízí Státní fond rozvoje bydlení. Podrobné informace o nich najdete na www.sfrb.cz.

Zdroj: ČKAIT

 

 

Srpnový seriál. Úvěry ze stavebního spoření

Stavební spoření je bankovní produkt určený především k financování bydlení, který se stal oblíbeným a stabilním nástrojem pro financování bytových potřeb širokých vrstev obyvatel. 

Stavební spoření bylo zavedeno zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření s cílem podnítit obyvatele k řešení bytové otázky. Stavební spoření se uzavírá na určitou cílovou částku – obvykle po naspoření 40–50 % z cílové částky může klient využít k financování bydlení úvěru od stavební spořitelny. Pro případy čerpání úvěru dříve je možno využít tzv. překlenovací úvěr.

Podmínky pro přidělení cílové částky

Žadateli vzniká nárok na úvěr za těchto podmínek:

·         minimální doba spoření alespoň 24 měsíců,

·         minimální uspořená částka, která se odvozuje z cílové částky, je obvykle stanovena v rozmezí 40–50 %,

·         výše hodnoticího parametru musí dosáhnout limitu stanoveného stavební spořitelnou.

Řádný úvěr ze stavebního spoření

Po splnění výše stanovených podmínek může klient požádat o úvěr ze stavebního spoření, který je nízko úročen a výše úroku je stejná po celou dobu splácení. Výhodou řádného úvěru ze stavebního spoření je možnost kdykoliv splatit zbývající část dluhu bez sankce, jsou možné i mimořádné splátky. Další výhodou tohoto úvěru pak je, že i u poměrně vysokých částek není vyžadováno zajištění úvěru nemovitostí. V některých případech u vyšších částek je vyžadováno životní pojištění.

Z hlediska optimálního využití stavebního spoření a jeho státní podpory je vhodné uzavřít více smluv v rodině najednou – na rodiče, děti, případně prarodiče, a získat tak dostatečně vysoký úvěr.

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Stavební spořitelny nabízejí řešení i klientům, kteří dosud nespořili, nebo na řádný úvěr ze stavebního spoření ještě nemají nárok. Řešením je překlenovací úvěr, kdy klient získá peníze ihned, musí však několik let takzvaně dospořovat. Měsíčně platí stavební spořitelně jen úroky z vypůjčené částky a kromě toho spoří na svůj účet stavebního spoření tak dlouho, dokud nedosáhne na řádný úvěr. Platby na spoření jsou úročeny běžnou úrokovou sazbou a je z nich klientovi přiznávána státní podpora.

Překlenovací úvěry jsou dnes konstruovány tak, aby měsíční splátky byly únosné i v případě vysokých úvěrů. Zachovávají také poměrně velkou míru svobody splácení, mimořádné splátky na účet stavebního spoření jsou většinou možné. O jednorázové splacení je třeba požádat s předstihem, podmínky se u jednotlivých spořitelen liší. Úvěr lze splatit až po obdržení stanoviska stavební spořitelny.

Zdroj: ČKAIT

Srpnové téma. Vyřizování úvěru a jeho zajištění

Po vyhodnocení aktuálně nabízených úvěrů na bankovním trhu a finálním výběru banky podává žadatel bance žádost o úvěr a k žádosti dokládá bankou požadované dokumenty. 

V žádosti dále uvádí osobní údaje žadatelů včetně podpisů a ověření jejich totožnosti, základní parametry úvěru, kalkulace, finanční situace, specifikace účelu a zajištění úvěru.

Doložení schopnosti splácet:

·         Zaměstnanec – potvrzení o příjmu na formuláři banky podle její specifikace (pracovní poměr, někdy výpis z účtu pro potvrzení zasílání mzdy, případně další doklady o zaměstnání).

·         OSVČ – daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, potvrzení o bezdlužnosti.

·         Další druhy příjmu – důchodový výměr, rodičovská dovolená, výživné.

·         Výdaje – doklady o stávajících splácených půjčkách a úvěrech, eventuálně další výdaje.

·         Dohoda o zúžení či zrušení SJM.

Doložení účelu úvěru:

·         výpis z KN – ne starší 3 měsíců,

·         snímek pozemkové mapy,

·         nájemní smlouva – u pronajímaných nemovitostí,

·         finanční plán na pokrytí celkových nákladů,

·         u koupě – kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí,

·         u výstavby, rekonstrukce a modernizace

o   rozpočtové náklady stavebních prací,

o   projektová dokumentace – dle rozsahu stavby,

o   stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací – je-li požadováno,

o   smlouva s dodavatelskou firmou,

o   kolaudační rozhodnutí – po ukončení.

 Refinancování úvěru:

·         původní úvěrová smlouva včetně dodatků,

·          původní zástavní smlouva,

·          souhlas původní banky s refinancováním,

·         vyčíslení zůstatku dluhu od banky.

Zajištění úvěru:

Hlavním zajištěním hypotečního úvěru je vždy povinně podle zákona zástavní právo k nemovitosti. Dále bývá bankou vyžadováno pojištění zastavených nemovitostí, vinkulované ve prospěch banky. V některých případech banka také požaduje životní pojištění nebo blankosměnku.

Požadované doklady:

·         výpis z katastru nemovitostí,

·         nabývací titul současného vlastníka,

·         smlouva zakládající omezení vlastnických práv,

·         ocenění nemovitosti znalcem banky,

·         projektová dokumentace,

·         rozpočtové náklady,

·         fotodokumentace současného stavu,

·         pojištění nemovitosti pro vinkulaci,

·         životní pojištění pro vinkulaci – je-li požadováno.

Žádost o úvěr spolu s veškerými požadovanými dokumenty žadatel předkládá bance k posouzení. Pokud banka úvěr schválí, nechá vypracovat potřebné smlouvy a dokumenty (smlouvu o poskytnutí úvěru, smlouvu o zřízení zástavního práva, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, vinkulace apod.). Po jejich podpisu a splnění podmínek čerpání úvěru je v bance žadateli otevřen úvěrový účet a je možno započít s čerpáním prostředků ze schváleného úvěru.

Zdroj: ČKAIT

 

 

 

Srpnový seriál. Splácení a refinancování úvěrů

Náš měsíční seriál končí, poslední článek bude proto logicky věnován splácení a refinancování úvěrů.

Splácení úvěru ze stavebního spoření

Řádný úvěr ze stavebního spoření začíná klient splácet po prvním čerpání úvěru podle pokynu stavební spořitelny.

U překlenovacího úvěru (meziúvěru) je postup odlišný – do doby přidělení cílové částky je klient povinen splácet úroky z překlenovacího úvěru a současně pravidelně dospořovat stanovenou částku na účet stavebního spoření. Případné vyšší částky poukázané žadatelem na účet stavebního spoření se automaticky zahrnují do dospořování, a zkracuje se tak doba do přidělení řádného úvěru. Teprve po dospoření cílové částky a přidělení řádného úvěru začne klient splácet i jistinu úvěru.

Splácení hypotečního úvěru

Hypoteční úvěr začíná klient splácet po dočerpání úvěru. Po dobu čerpání platí klient měsíčně pouze úroky z vyčerpané částky úvěru, po dočerpání jsou mu bankou stanoveny pravidelné měsíční splátky, tzv. anuity, které obsahují jak splátku jistiny, tak i úroku. Splácení se řídí splátkovým plánem, sjednaným v úvěrové smlouvě.

Před uplynutím doby splatnosti úrokové sazby (doby fixace), kterou měl klient sjednanou s bankou, jsou klientovi bankou oznámeny možnosti nových úrokových sazeb. Klient bude na podkladě nové úrokové sazby s bankou sjednávat nové podmínky pro další období fixace, v této chvíli má možnost i změnit délku splácení úvěru a dobu fixace pro další období. V tuto chvíli může klient provést i mimořádnou splátku úvěru bez sankce, může celý úvěr splatit bez sankce nebo úvěr refinancovat za použití jiného, výhodnějšího bankovního produktu. Každý takový záměr musí bance předem oznámit.

Refinancování úvěrů od bank a stavebních spořitelen, které byly poskytnuty výhradně na bydlení

Při refinancování má klient možnost jedním úvěrem refinancovat nejen úvěr, který je zajištěn nemovitostí, ale i další účelové úvěry na bydlení klienta, které byly zajištěny například ručitelem nebo byly bez zajištění. Účelovost úvěru, který bude refinancován, musí žadatel doložit úvěrovou smlouvou včetně všech dodatků uzavřených se současným věřitelem. Část úvěru lze většinou použít i na další účel spojený s bydlením (např. opravy, modernizace). Jedním úvěrem lze zpravidla refinancovat i více úvěrů s odlišným termínem ukončení fixace sazby. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám je refinancování velmi výhodné.

Po úplném splacení všech pohledávek z úvěru řádným splacením úvěru pravidelnými sjednanými splátkami nebo mimořádnou splátkou (včetně refinancování) je bankou kromě potvrzení o splacení úvěru vystaveno potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti a potvrzení o zrušení vinkulace pojištění.

Zdroj: ČKAIT