Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení

Stárnutí populace a zvyšující se podíl osob v seniorském věku je celoevropským trendem, který trvá již několik desetiletí. Současně s touto skutečností vyvstává potřeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám souvisejícím s bydlením určeným pro tuto cílovou skupinu. Proto SFRB připravil v součinnosti s ČVUT Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení.

Při uvažování o bydlení pro seniory je třeba všechny tyto aspekty zohlednit. Bydlení seniorů by mělo být dostupné v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde se cítí nejspokojenější a kde mají zajištěnou ambulantní domácí péči a jiné služby. Vhodně zvolené prostředí k bydlení pro tuto cílovou skupinu přispívá k prodloužení základní soběstačnosti seniorů a také oddaluje případnou nutnost jejich odchodu do specializovaných zařízení.

Projet seniorského bydlení, vzniklý na základě spolupráce SFRB a ČVUT v Praze (vítěze výběrového řízení) zastoupeného řešiteli z Fakulty architektury a Fakulty stavební, všechny tyto okolnosti zohledňuje. „Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry“ představují společenský koncept – urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům a potenciálním investorům z řad obcí i ze soukromé sféry nabízí základní přehled a inspiraci, jak k zajištění takového bydlení pro seniory přistoupit.

Co na našich stránkách najdete?

·         Obsah
Obsah a členění jednotlivých kapitol, soupis autorů

·         Celkové shrnutí
Shrnutí záměru zadavatele (SFRB) a celkové situace v souvislosti se stárnutím populace a koncepcí projektů nájemního seniorského bydlení v městské nebo venkovské zástavbě.

·         Úvod
Kontext a cíle zadání, metodika

·         Stavebně-technická část
V této kapitole najdete obecné vysvětlení některých pojmů a schémata různých variant bytových jednotek a modelových parametrů.
Nízkopodlažní bydlení
Kapitola obsahuje vizualizace, výkresy a popis nízkopodlažní varianty domu.
Vícepodlažní bydlení
Kapitola obsahuje vizualizace, výkresy a popis vícepodlažní varianty domu.

·         Ekonomicko-technická část
Zde najdete kalkulaci stavebních nákladů, návod na jejich celkový odhad, odhad očekávaných nákladů spojených s užíváním bytů a návrh parametrů pro posouzení výše státní podpory; pomocí kalkulačky SeniorCalc si spočítáte náklady na stavbu a provoz různých variant domů seniorského bydlení.

·         Prameny a přílohy
Kapitola obsahuje soupis pramenů, ze kterých autoři čerpali, a propočet nákladů pomocí nástroje SeniorCalc pro nízkopodlažní i vícepodlažní variantu bydlení.

·         Vzorové projekty seniorského bydlení  (pro přístup do této části je nutné se zaregistrovat)
V této kapitole najdete průvodní a souhrnné technické zprávy k oběma variantám projektů nájemního seniorského bydlení ve třídě A a B.

Podrobné informace najdete zde

Pokud máte o projekty vážný zájem, kontaktujte SFRB na adrese komunikace@remove-this.sfrb.cz a domluvte si schůzku, na níž můžete zdarma obdržet CD s podklady ve formátu AutoCAD.

Zdroj: SFRB