Česká společnost pro rozvoj bydlení

{page:title}

Česká společnost pro rozvoj bydlení se snaží přispět k řešení problémů s bydlením v České republice, jednotlivých regionech a městech a obcích. Zaměřuje se mimo jiné na dlouhodobou vyváženost nabídky a poptávky po bytech ve vazbě na ekonomický, sociální a demografický vývoj. Společnost byla založena v prosinci 1995. 

Členy společnosti jsou odborníci různých profesí (ekonomové, sociologové, právníci, demografové, stavbaři, technici různého zaměření, urbanisté a podobně). ČSRB se snaží aktivně spolupracovat s vládními i nevládními institucemi, vysokými školami, nadacemi, výzkumnými pracovišti, včetně zahraničních, zabývajících se problematikou bydlení. 

Česká společnost pro rozvoj bydlení nesdružuje žádné zájmové skupiny, a nepřichází proto s návrhy v jejich prospěch. Snaží se spíše podněcovat veřejnou diskusi o problémech spojených s bydlením, zároveň má zájem o to, aby podněty, které od ní přicházejí, byly odborně na výši. 

Aktuální okruhy činnosti ČSRB

  • formulování principů bytové politiky a strategie rozvoje bydlení; vztahy demografie, sociologie a osídlení na vazbě na bydlení
  • statistika bydlení, zvláště pak analýzy bytové výstavby na základě statistického sledování, vč. speciálních šetření
  • právní úpravy bydlení, zejména nájemního práva a vlastnictví bytů
  • sociální stránky bydlení, zejména dostupnost bydlení pro domácnosti s nízkými a průměrnými příjmy a pro různé    socioekonomické kategorie domácností
  • úloha státu, regionů a obcí v rozvoji bydlení, otázky financování bytové výstavby a péče o stávající bytový fond
  • úloha bytových družstev v období transformace, neziskové bytové společnosti a jejich role v bytové politice
  • technickoekonomické otázky bytové výstavby, rozsah výstavby a rekonstrukcí, typy bytů, financování bytové výstavby, včetně rekonstrukcí 
  • praktické zkušenosti s uplatňováním městské bytové politiky; 
  • zkušenosti s uplatňováním státní, regionální a místní bytové politiky v zemích s vyspělou tržní ekonomikou a v transformujících se zemích středí a východní Evropy 

Využívání zkušeností a publicita

Součástí práce společnosti je i získávání zkušeností z různých, zejména sousedních zemí, výměna informací na různých úrovních provádění bytové politiky .Jednou z funkcí ČSRB je i specializovaná poradenská činnost.