Ministerstvo financí

{page:title}

Ministerstvo financí (MF) je ústředním orgánem pro státní rozpočet republiky včetně závěrečného ročního účtu, s výjimkou dohledu nad finančním trhem nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční řízení, finanční řízení, účetnictví, audit a daňové poradenství, devizové záležitosti, včetně pohledávek a závazků států do zahraničí.

Zajišťuje rovněž ochranu zahraničních investic, je nejvyšším orgánem státní správy pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, dále má v kompetenci privatizaci státního majetku, je nejvyšším orgánem v případě pojišťoven, penzijních fondů a v boji proti legalizaci peněz získaných trestnou činností. Rovněž posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance. Zároveň koordinuje příjem zahraniční pomoci.

www.mfcr.cz