Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

{page:title}

Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rovněž spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu.

Krom toho plní roli Národního koordinačního orgánu, který stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice. Rovněž zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v České republice, která je zaměřena na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování ekonomické úrovně ČR s EU.

www.mmr.cz

Ministerstvo je také zřizovatelem Ústavu územního rozvoje, který zajišťuje rozsáhlou statistickou, analytickou, rešeršní a metodickou pomoc a podporu pro MMR, pro činnost ministerstva a to pro všechny oblasti - bytové politiky, regionálního rozvoje, územního rozvoje a plánování i cestovního ruchu.
Velmi rozsáhlé informace a dokumenty jsou soustředěny na Portálu územního plánování.