Ministerstvo průmyslu a obchodu

{page:title}

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství ČR) je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. Ministerstvo bylo zřízeno 1. listopadu 1992 zákonem č. 474/1992 Sb. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

 • státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud
 • hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru acelulózy a dřevozpracující
 • výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad
 • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu
 • věci malých a středních podniků, jakož i věci živností
 • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií
 • věci komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství České republiky

Ministerstvo krom toho 

 • koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům
 • zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod
 • realizuje obchodní spolupráci s Evropskými společenstvími, Evropským sdružením volného obchodu a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními
 • řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím
 • posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků
 • řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů
 • je nadřízené České energetické inspekci, České obchodní inspekci, Puncovnímu úřadu a Licenčnímu úřadu

www.mpo.cz