Ministerstvo životního prostředí

{page:title}

Ministerstvo životního prostředí vzniklo 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Do kompetence ministerstva životního prostředí spadají následující oblasti:

 • ochrana přirozené akumulace vod
 • ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti podzemních a povrchových vod
 • ochrana ovzduší
 • ochrana přírody a krajiny
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • výkon státní geologické služby
 • ochrana horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 • odpadové hospodářství
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
 • státní ekologická politika

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky. 

www.mzp.cz