Státní fond rozvoje bydlení

{page:title}

Státní fond rozvoje bydlení je samostatnou právnickou osobou, zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost a vnitřní organizace SFRB je upravena statutem.

Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bydlení ČR do roku 2020, schválenou vládou České republiky a revidovanou v červenci 2016, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu.

Dostupnost, stabilita, kvalita bydlení jsou hlavní pilíře politiky SFRB. Realizuje ji prostřednictvím svých úvěrových programů. Cílí tedy na:

·         kvalitní regeneraci stávajícího bytového fondu, která povede k prodloužení životnosti budov,

·         snižování energetické náročnosti bydlení (úspora energetická i finanční),

·         výstavbu a rekonstrukci bytů a bytových domů s cílem zajistit důstojné bydlení především pro vymezené skupiny obyvatel.

Posláním SFRB je spoluvytváření kvalitních podmínek pro rozvoj bydlení, motivace subjektů pohybujících se na trhu s bydlením k péči o bytový fond, a to na úrovni národní i regionální. SFRB je též rovnocenným partnerem institucím, které působí na evropské úrovni.

www.sfrb.cz