Státní fond životního prostředí

{page:title}

Státní fond životního prostředí České republiky je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, dále ze závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie a rovněž pro plnění státní politiky životního prostředí. Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Infrastruktura a od roku 2007 pro Operační program Životní prostředí. Fond byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy.

Příjmy fondu tvoří platby za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím splátky poskytnutých půjček a jejich úroků.
O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu, kterým je Rada fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

Fond zajišťuje zejména

  • příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost
  • vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra
  • smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky
  • uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků
  • závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel

www.sfzp.cz