Odbor politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj

Odbor politiky bydlení je součástí Sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj.

V čele odboru stojí RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení.

Odbor politiky bydlení tvoří šest oddělení:

oddělení právní, vedoucí oddělení je JUDr. Pavla Schödelbauerová,
oddělení analýz, vedoucí oddělení je Ing. Alexandra Vobořilová,
oddělení podpory bydlení, vedoucí oddělení je Ing. Hana Pejpalová,
oddělení závěrečného vyhodnocení akcí a hypotéčních úvěrů,
vedoucí oddělení je Ing. Hana Musilová,
oddělení koncepce bytové politiky, vedoucí oddělení je Mgr. Věra Pelíšková
 a oddělení realitní činnosti, vedoucím oddělení je Ing. Pavel Rakouš.

Hlavním posláním odboru politiky bydlení je zejména výkon funkce ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v legislativně-právní a analytické oblasti politiky bydlení a formulace bytové politiky, její implementace a administrace programů podpory bydlení, a to dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Odbor monitoruje vývoj v oblasti nájmu bytů, správy bytového fondu, společenství vlastníků, bytového spoluvlastnictví a některých služeb poskytovaných s bydlením. Připravuje návrhy právních předpisů a jejich změn v této oblasti. Odbor dále monitoruje aktivity Státního fondu rozvoje bydlení (dále SFRB) a koordinuje aktivity ministerstva a SFRB v oblasti bytové politiky, za tímto účelem je oprávněn od SFRB požadovat potřebné podklady. Administruje především Program podpory bydlení, realizuje podpůrná opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování.  Dle RM č. 76/2016 odbor zajišťuje činnosti spojené s administrací služeb obecného hospodářského zájmu pro potřeby sociálního bydlení financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, podepisováním pověřovacích aktů, vydávaných v rámci tohoto rozhodnutí je pověřen ředitel odboru. Odbor dále spravuje společnou agendu ministerstva a SFRB „A1163 Podpora rozvoje bydlení“ v Registru práv a povinností v rámci působnosti ministerstva, a to dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Odbor dále koordinuje činnosti související s legislativními změnami v oblasti realitní činnosti.

Ing. Milan Taraba

Od roku 1993 pracuje ve Sdružení na ochranu nájemníků (nyní Sdružení nájemníků ČR, z.s.) postupně ve funkcích statutární místopředseda a nyní jako předseda.

Absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze – obor výstavba jaderných elektráren. Pracoval ve fyzikálním ústavu ČSA v Praze a pobýval na mnoha zahraničních stáží. Působil na VŠST v Liberci jako odborný asistent a interní aspirant – odešel z politických důvodů.

Od roku 1979, kdy získal osvědčení zvláštní způsobilosti v investiční výstavbě, pracoval ve stavebnictví na severu Čech. V současné době působí jako předseda Sdružení nájemníků ČR, úzce spolupracuje s MMR ČR, SFRB a MPSV ČR, vede studenty vysokých škol a poskytuje konzultace v reg. poradenských centrech SON převážně v technické oblasti. Od roku 1999 je řádným členem Výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků se sídlem ve Stockholmu.

Vydal několik publikací, které byly zaměřeny na bydlení, a publikuje i v odborných poradnách časopisů.

Vydané publikace:

Rádce nájemníka bytu – 8 aktualizovaných vydání,

Rádce pro členy bytových družstev a společenství vlastníků – 3 aktualizovaná vydání,

Zákony o bydlení,

Správa bytového fondu,

Recenze publikace k Evropskému družstevnictví.

V roce 2013 se stal místopředsedou Rady seniorů ČR a v roce 2015 byl zvolen místopředsedou České společnosti pro rozvoj bydlení, kde působil již od jejího založení.

Za svoji činnost byl několikrát oceněn na krajské i centrální úrovni.

 

 

JUDr. František Lebl

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, postgraduální studium na katedře hospodářského práva, dvousemestrální kurz ČNB pro burzovní a pojišťovací makléře a dvousemestrální studium základy Evropského práva na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Odborná praxe:

·         vedoucí právník resort spojů, VAKUS Praha a UŘS,

·         vedoucí právník na Krajském výboru Českého svazu bytových družstev,

·         zástupce ředitele právního odboru ČSBD,

·         legislativa, vedoucí  úřadu Svazu českých a moravských bytových družstev,

·         ředitel legislativně právního odboru a výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR,

·         předseda  Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků  ČR.

Praxe v družstevnictví: Od roku 1985 pracuje v nejrůznějších funkcích, představenstvech, kontrolních komisí jako likvidátor i jako člen náhradních orgánů. Převážně se jeho praxe týká bytového družstevnictví a problematiky bydlení všeobecně.

Publikuje v oboru bydlení (odborné knihy, odborné časopisy). Jako lektor vedl a vede řadu školení a vzdělávacích cyklů, je konzultantem Jihočeské univerzity, spolupracuje s mezinárodním družstevním svazem i se zahraničními družstevními organizacemi. Účastnil se zpracovávání koncepce Bydlení do roku 2020 a koncepce sociálního bydlení v oblasti sociálních družstev a neziskových společností.

Působí jako:

·         místopředseda Společnosti pro rozvoj bydlení,

·         člen komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo do roku 2010,

·         člen Legislativně právní komise Družstevní asociace ČR,

·         člen komise MMR pro zpracování zákona o vlastnictví bytů a spoluautor zákona o podpoře družstevní bytové výstavby do roku 2006,

·         v KANCL při MS ČR,

·         člen pracovní skupiny MMR pro bytovou politiku,

·         člen Rady vlády pro družstevnictví v roce 2006,

·         v současné době místopředseda Komise ÚV ČSSD pro bytovou politiku a družstevnictví.

Publikační činnost:

·         metodické publikace v oboru bytového družstevnictví pro potřeby družstevních svazů a pro potřeby privatizace obecního bytového fondu na družstva,

·         metodické publikace a výklad zákona o vlastnictví k bytům,   

·         metodická publikace k zákonu o státní podpoře DBV,

·         články v odborných časopisech – Právní rozhledy, Právník,

·         recenze publikací k Evropskému družstvu, Obecné otázky evropského a českého  práva,

·         příspěvky do sborníků Jednoty právníků českých a sborníků Jihočeské univerzity,

·         metodický návod  pro zpracování stanov BD i  SVJ.

V oblasti bytového družstevnictví pracuje již 34 let, přednáší o družstevním právu, bytových družstvech, společenství vlastníků, o výkladu NOZ a ZOK.

 

 

 

Mgr. Martin Kroh

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 200 se systematicky věnuje bytové problematice.

Profesionální praxe:

2000 – dosud: Stavební bytové družstvo Praha (SBD Praha)

(Správa bytového a nebytového fondu)Předseda představenstva a družstva: řízení firmy poskytující správní servis pro 280 bytových domů s 26 tisíci bytovými a nebytovými jednotkami (řízení 56 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a cca 700 zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr).

2003–2015: Družstevní marketingové sdružení Česká republika (DMS ČR)

(Sdružení právnických osob – bytových družstev)Předseda správní rady: sdružení představuje 12 bytových družstev, které poskytují správu cca 2000 SVJ a BD s více než 120 000 jednotkami v Praze, Liberci a Strakonicích.

2013 – dosud: Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB)

(Sdružení fyzických a právnických osob)Předseda společnosti: společnost je spolkem fyzických a právnických osob, odborníků a zájmových a/nebo profesních organizací, působících v oblasti bydlení, bytové výstavby a hospodaření s byty. Smyslem činnosti společnosti je zejména vytvářet platformu pro společnou diskuzi členů společnosti a zástupců odborné veřejnosti, kvalifikovaně zpracovávat podněty, připomínky, doporučení a stanoviska pro všechny stupně státní správy a samosprávy v oblasti bydlení.

2014 – dosud: Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)

Člen redakční rady Portálu o bydlení a autor mnoha článků o bydlení.

2015 – dosud: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Člen Komise bytového práva.

2015 – dosud: Dům plný úspor (DPÚ, o.p.s.)

Místopředseda správní rady a vedoucí týmu lektorů Akademie pro bytové domy, vzdělávacího programu pro členy statutárních orgánů bytových korporací (SVJ a BD)