Redakční rada Portálu o bydlení

Obsah Portálu o bydlení vzniká ve spolupráci s redakční radou, kterou nominovalo vedení SFRB na základě odborných zkušeností a oborového zaměření jednotlivých členů. Úkolem redakční rady je nejen dohlížet nad tématy a jejich zpracováním, ale také aktivně vytvářet obsah.

Obsah Portálu o bydlení se připravuje na pravidelných jednáních rady, která též připravuje plán nadčasových témat (např. daně, vyúčtování apod.) a plán jednotlivých měsíčních témat (pravidelné seriály). 

Členy redakční rady jsou:

Ing. Hana Pejpalová  - ředitelka SFRB

Mgr. Martin Kroh - předseda České společnosti pro rozvoj bydlení

Ing. Milan Taraba - předseda Sdružení nájemníků ČR

JUDr. František Lebl - předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

Ing. Alexandra Vobořilová - zástupkyně ředitele odboru bytové politiky MMR

JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí právního oddělení odboru bytové politiky MMR

RNDr. Jan Uxa - zástupce oddělení analýz odboru politiky bydlení MMR

Mgr. Karolína Smetanová - ředitelka odboru komunikace SFRB

Statut redakční rady Portálu o bydlení

Portál o bydlení je informačním nástrojem vládní Koncepce o bydlení ČR do roku 2020 a jeho cílem je shromažďovat, systematicky třídit a dále šířit informace z oblasti bydlení tak, aby byly praktickou pomůckou pro laickou i odbornou veřejnost. Portál o bydlení není výdělečný projekt, nelze na něm zveřejňovat komerční prezentace a PR články.

I. Základní ustanovení

Statut redakční rady Portálu o bydlení upravuje působnost, složení a pravidla jednání redakční rady (RR).

II. Působnost redakční rady

(1)  RR odpovídá za obsahovou a tematickou skladbu Portálu o bydlení (PoB).

(2) Redakční rada plní zejména tyto úkoly:

a)       ve spolupráci s editorem PoB stanovuje náměty hlavních příspěvků (měsíční témata),

b)      projednává plány činnosti,

c)       posuzuje sporné příspěvky, rozhoduje o jejich rozsahu a o sporných úpravách,

d)       doporučuje editorovi témata a okruhy příspěvků (aktuality),

e)      projednává připomínky a návrhy čtenářů a navrhuje příslušná opatření,

f)        projednává opatření zásadního významu pro fungování Portálu o bydlení,

g)       doporučuje editorovi konkrétní opatření ke zvýšení kvality PoB.

(3)  Členové redakční rady se podle svých možností podílejí na propagaci PoB a získávání nových čtenářů.

III. Složení redakční rady

(1)  Členy RR jmenuje a jejich počet stanovuje ředitel Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).  Ředitel SFRB je předsedou redakční rady, redakční rada musí mít minimálně 5 členů.

(2)  Redakční radu tvoří zástupci SFRB, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a významných organizací zabývajících se bytovou problematikou.

(3)   Funkce člena redakční rady je čestná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady. Funkce člena RR je bez nároku na honorář.

(4)   Členství v redakční radě zaniká:

a) odvoláním člena ředitelem SFRB,

b) vzdáním se členství v RR.

(5)   Vzdání se členství v RR a odvolání člena RR musí být písemné. Vzdání se funkce se doručuje řediteli SFRB, odvolání se doručuje členu RR.

IV. Funkce editora

Editor je odborně způsobilý spolupracovník, který samostatně připravuje obsah Portálu o bydlení. Editor se řídí pokyny RR.

Editor není členem RR, účastní se všech jednání RR jako host.

V. Zasedání redakční rady

(1)    Zasedání redakční rady svolává zástupce RR za SFRB zpravidla na 1. čtvrtek v měsíci. Zasedání redakční rady se koná každý měsíc v kalendářním roce, nebude-li domluveno na RR jinak. Jednání RR je neveřejné. O jeho průběhu se pořizuje zápis.

(2)    Redakční rada je schopna platně se usnášet, jsou-li přítomni minimálně tři členové RR. RR na návrh člena RR může umožnit účast hostů na jednání RR. Účast hostů musí schválit nadpoloviční počet přítomných členů RR hlasováním.

(3)    Funkce zastupujícího v RR je možná za nepřítomného člena RR. Při hlasování má náhradník pouze poradní hlas.

(4)    Zapisovatel není členem RR a nemá hlasovací právo.

VI. Závěrečné ustanovení

Tento statut v listinné podobě je uložen u ředitele odboru komunikace SFRB a je dostupný na www.portalobydleni.cz. V elektronické formě jej mají všichni členové RR.

Statut redakční rady Portálu o bydlení schválil ředitel SFRB dne  1. 12. 2016.

Statut redakční rady Portálu o bydlení nabývá účinnosti dnem jeho schválení.