Regulace Airbnb - zkušenosti a možnosti

Airbnb je služba založená v roce 2008, postavená na webové platformě, která zprostředkovává ubytování pro zahraniční turisty za nižší ceny, než za které by si pronajali např. hotelový pokoj.

Jde převážně o krátkodobé ubytování. Cílem je co nejefektivnější využití nabídky bytů k pronájmu s poptávkou po ubytování v dané zemi. Nyní Airbnb působí v 65 000 městech světa, v 191 zemích světa včetně České republiky a jejího hlavního města Prahy. Airbnb pomáhá lidem otevřít cestu v rámci širokého spektra možností ubytování v dané zemi; samotná práce se službou Airbnb je velice jednoduchá. Stačí navštívit webové stránky této služby a zadat do vyhledávacího panelu destinaci, kde se chce turista ubytovat.

V rámci sdílené ekonomiky popularita Airbnb stále stoupá, a to jak ve světě, tak i v České republice. To se nelíbí místním hotelovým řetězcům, penzionům a jiným ubytovacím zařízením, které se v daném místě nacházejí. Služba Airbnb s sebou přináší jak pozitivní vlivy, tak i negativní dopady – je to např. růst cen bydlení, rostoucí nájemné, snižování fyzické i cenové dostupnosti trvalého bydlení, rušení nočního klidu a pořádku atd. Mnohá města se snaží negativní vliv této služby odstranit za pomocí různých regulačních nástrojů.

Sdílená ekonomika

Pojem sdílená ekonomika označuje hybridní ekonomický model, který je založený na sdílení, výměnách, půjčování a pronájmu statků místo vlastnění. Může jít o nemovitosti, automobily, jiné prvky dopravy i služby. Velký význam je v rámci sdílené ekonomiky přikládán i neustálému rozvoji informačních technologií, které jsou jejím základem. Právě moderní informační technologie dokázaly výrazně snížit transakční náklady a zásadně zvýšit dostupnost služeb. Motivací pro podílení se na užívání ubytování či automobilu atd. je finanční přínos pro pronajímatele. Sdílená ekonomika poskytuje seismický posun ve struktuře maloobchodních a servisních podniků. Zároveň může sdílená ekonomika pomoci k větší pracovní produktivitě a efektivnímu přerozdělování prostředků.

Základní principy sdílené ekonomiky

Sdílená ekonomika může pomoci k efektivnější alokaci a využití zdrojů. Firmy, které se zapojují do sdílené ekonomiky, mají ve většině případů určité charakteristiky. Mezi základní charakteristiku takových firem - jako je např. Airbnb, Uber atd. -, patří využití služby přes internetovou aplikaci. Pro uživatele jsou služby fungující na základě sdílené ekonomiky otevřením nových možností.

Vzestup sdílené ekonomiky vedl k rozsáhlému dopadu do mnoha průmyslových odvětví. Veškeré nové koncepty, ať už Uber nebo Airbnb, jsou považovány za ukázku síly digitalizace. Zároveň existují i další odvětví, která čekají na digitalizaci. Mnozí analytici se zároveň domnívají, že moderní ekonomika má vést k nové éře růstu produktivity. Na druhé straně řada analytiků toto tvrzení vyvrací. Jednou z možností je, že tato očekávání jsou mylná. I tak ale někteří tvrdí, že digitalizace nepřinesla žádné zisky produktivity. Také existuje možnost, že současný stav technologického a digitálního rozvoje není dostatečně zralý, aby se přenesl na zisky produktivity, které se projevují na makroekonomické úrovni.

Jednoduchost webových stránek či mobilních aplikací je základním kamenem, na němž jsou služby sdílené ekonomiky založeny. V případě služby Uber aplikace nabídne volného řidiče; u Airbnb aplikace nabízí volné ubytování v dané lokalitě. Vzhledem k rychlému rozvoji služeb ve sdílené ekonomice dochází ze strany států k vydávání nových zákonů a regulací, které by měly zajistit i další fungování tamního hotelnictví, taxislužby a trvalého bydlení.

Regulace sdílené ekonomiky

Sdílená ekonomika umožňuje sdílet jednotlivé statky. Důležité je, aby byly transakční náklady na co nejnižší možné úrovni a rizika sdílení minimální. Přehnaná regulační opatření často neprodukují žádoucí výsledky. Důvody, které vedou státy a města k regulaci, jsou převážně negativní externality, kterými jsou např. zvýšený hluk nebo spotřeba rivalitních veřejných statků (například parkovacích míst). Dalším možným důvodem k regulaci je vliv na ubytovací zařízení a nabídku trvalého bydlení v daném městě. Pro turistu je často výhodnější se ubytovat přes službu Airbnb než v drahých hotelových zařízeních; žádanější i forma ubytování – soukromí, vybavení kuchyní apod.

I přes některé kritické pohledy expertů na sdílenou ekonomiku většina z nich konstatuje, že sdílená ekonomika poskytuje značnou ekonomickou efektivitu. Příkladem může být lepší využití statků a alokace zdrojů, snížené transakční náklady a zároveň i zvýšené pohodlí.

Přínosy/Výhody sdílené ekonomiky - Airbnb

Nepopiratelnou výhodou sdíleného ubytování je jeho cena, která umožňuje části segmentu spotřebitelů, kteří by jinak z finančních důvodů necestovali, vycestovat, pobývat v cílové destinaci (např. v Praze) i delší časové období (díky tzv. hodnotě domácího prostředí). Zároveň umožňuje vlastníkům (pronajímatelům) nemovitosti využít volnou kapacitu svého statku - a tím si eventuálně dovolit i bydlení v lokalitě, které by bez dodatečného příjmu plynoucího z pronájmu (např. části bytu) bylo mimo jejich finanční možnosti. Další výhodou může být poznání jádra místní kultury. Turisté, kteří si vybírají ubytování prostřednictvím služby Airbnb, často touží po nových, autentických cestovatelských zážitcích. Mezi turisty se stále zvyšuje zájem o trávení času v lokalitách, kde mohou poznat místní obyvatele a  jejich kulturní možnosti.

Výhody sdílené ekonomiky - Airbnb

·         Jedna z možností ekologické a ekonomické udržitelnosti.

·         Cenově dostupnější ubytování;  plné soukromí.

·         Snadný výdělek z hlediska pronajímatele.

·         Zvýšení počtu turistů a příjmy z cestovního ruchu.

·         Snížení cen hotelových pokojů (dosažení konkurenceschopnosti).

·         Snadné a vstřícné uživatelské rozhraní.

Hlavními riziky v rámci sdíleného ubytování může bezpečnostní riziko, nedostatečná právní ochrana účastníků, neplacení řádných odvodů státu a samosprávám a rizikové znehodnocení trhu s nemovitostmi (bublina). Další nevýhodou pro spotřebitele může být i obava z finančního podvodu; zavedení platebních terminálu tyto obavy potlačily. Mohou se naskytnout i problémy související přímo s nedodržováním hygienických, požárních a stavebně-technických předpisů; rušení nočního klidu, narušování pořádku v domě (odpadky) apod. Systémovým negativním dopadem sdíleného ubytování je zvyšování cen na místním trhu s nemovitostmi. Tento problém řeší naprostá většina měst, kde služba Airbnb funguje.

Nevýhody sdílené ekonomiky (Airbnb)

·         Zvýšení nájemného pro místní obyvatelstvo a snížení nabídky trvalého bydlení.

·         Rušení nočního klidu, nepořádek ve společných domovních prostorech.

·         Případná krádež majetku či jeho zničení.

·         Případná ilegálnost (šedá ekonomika), daňové úniky.

·         Nižší příjmy pro místní hotely a jiná ubytovací zařízení.

·         Možná diskriminace hostů.

Zdroj: MMR, odbor mezinárodních vztahů

 

 

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.