Říjnový seriál. Zásady správného provozu a užívání bytového nebo rodinného domu

Na správný provoz a užívání bytu nebo domu je třeba pamatovat již ve fázi návrhu, klást otázky projektantovi a tomu, kdo bude pro nás vykonávat technický dozor (nebo stavební dozor v případě stavby rodinného domu svépomocí).

U stavebních výrobků, které projektant vybírá pro naši stavbu (nový domů nebo stavební úpravy) nejsou důležité jen jejich stavebně technické parametry zajišťující splnění základních požadavků na stavby a kvalitu stavby; je třeba se zajímat také o to, jakou mají životnost, cyklus údržby, případně výměny. Ostražití bychom měli být zejména v případě výrobků, které výrobce označí jako bezúdržbové. Důležité je zejména požadovat informace potřebné pro provoz a užívání domu po zhotoviteli stavebních prací; tento požadavek zakotvit do smlouvy o dílo na provedení stavby (stavebních úprav). Zhotovitel by nám měl předat technické návody a pokyny především pro veškerá technická zařízení zabudovaná do stavby (tzv. TZB – technické zařízení budov). Ve smlouvě můžeme uplatnit i požadavek na zpracování a předání plánu/ programu údržby domu včetně zákonem uložených revizí a prohlídek.

Stalo se bohužel špatnou zvyklostí, že stavebníci považují za dostatečné realizovat stavbu podle dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace má však jiný účel – její pomocí prokazujeme respektování a neohrožení veřejného zájmu. Zhotovitel stavby by měl zpracovat a předat stavebníkovi dodavatelskou (realizační, výrobní) dokumentaci, podle které se bude stavba provádět. Zákonnou povinností vlastníka stavby je uchovávání aktuální dokumentace skutečného provedení stavby. Tu by nám měl opět zpracovat a předat zhotovitel. (Může jí být i ověřená dokumentace pro stavební povolení, pokud v průběhu provádění stavby nedošlo ke změnám.) Podobně musí vlastník stavby uchovávat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Zpracování průkazu objednáváme u energetického specialisty vedeného v databázi ministerstva průmyslu a obchodu. Zpravidla jím může být projektant, autor projektové dokumentace, který vedle oprávnění autorizované osoby má také oprávnění energetického specialisty. Cílem průkazu je zařazení domu do příslušné energetické kategorie, které nemůže být horší než kategorie C. Pokud přímo nevyhovíme nejvyšší kategorii A, můžeme požádat energetického specialistu, aby nám současně s průkazem zpracoval návrh na budoucí energetická opatření, která sníží energetickou náročnost domu.

Čas od času ukládá zákon vlastníkům budov vést provozní knihu budovy a do ní zaznamenávat všechny poruchy, havárie, revize, prohlídky, stavební úpravy. V současné době takovou povinnost v České republice nemáme; lze však jen doporučit vlastníkům, aby si takovou knihu pořídili a vedli v ní příslušné záznamy.

Při navrhování a provádění stavebně-technických opatření, která sníží energetickou náročnost domu, musíme sledovat, zda nám neohrozí hygienické požadavky na jeho užívání. Jde zejména o náhradu starých oken za nová, energeticky vysoce úsporná, ale velmi těsná okna. U novostaveb se problém řeší řízeným větráním se zpětným využitím odcházejícího tepla (tedy rekuperací). Při stavebních úpravách budeme zvažovat ekonomickou stránku problému – finanční náročnost dodatečného řízeného větrání. Doporučujeme předem se poradit s odborníkem.

Také do provozu a užívání domů pronikají stále více moderní informační technologie, zejména využijeme-li prvků tzv. inteligentního domu. Zde je důležité získat v závěrečné fázi realizace stavby ověření, že všechny technologie a řídicí prvky byly zabudovány správně a správně odladěny; tedy požadovat a smluvně zakotvit zkušební provoz domu. Ten by ovšem neměl probíhat v dokončeném, provozu schopném domě, ale prázdném. Je nutné, aby probíhal za přítomnosti budoucích uživatelů, kteří budou při zkušebním provozu dům prakticky užívat. Při nízké energetické náročnosti uživatelé domů svou přítomností významně ovlivňují jeho provoz.

Stavba je složitou dynamickou strukturou, kterou ovlivňuje vnější i vnitřní prostředí, která stárne, opotřebovává se, potřebuje správné zacházení a udržování. Pak nám může sloužit desítky i stovky let, až do vyčerpání své morální životnosti (její stavebně-technická životnost může být nekonečná).

Morální životnost je doba od začátku užívání stavby až do chvíle, kdy při změně standardu požadovaného uživatelem není efektivní stavební úprava, ale je ekonomicky účelná náhrada novou stavbou. Morální opotřebení stavby je ztráta hodnoty stavby vlivem postupujícího technického pokroku, změny životního stylu uživatelů.

Zdroj: ČKAIT

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.