Rezoluce OSN a družstevní bydlení

Valné shromáždění OSN na svém 72. zasedání dne 13. října 2017 konstatovalo, že družstva ve všech svých formách mají v moderním světě významnou roli.

V rámci této rezoluce Valné shromáždění OSN konstatovalo, že role družstev v sociálním rozvoji se dotýká všech generací, žen, mužů, mládeže, osob s hendikepem i seniorů a umožňuje jim zapojení do ekonomického a sociálního rozvoje. V mnohých zemích družstva přinášejí řadu možností v sociálním rozvoji společnosti. Korporace podnikatelského charakteru mají tendenci zaměřit se prioritně na zisk, družstva však mají smysl především v poskytování služeb svým členům za rozumnou cenu. Rezoluce zdůraznila, že družstva mohou přinést důležitý příspěvek Světovému vrcholovému setkání na konferenci OSN pro lidská sídla – HABITAT III –,  ale též v oblastech udržitelného rozvoje, pomoci seniorům a podobně.

Rezoluce vyzývá vlády, aby podporovaly družstva všemi možnými prostředky, zejména co se týká role při zajištění trvalého rozvoje a sociálního začleňování. Apeluje rovněž na opětovné přezkoumání

platného právního rámce a národních předpisů tak, aby byly příznivější pro zakládání a rozvoj

družstev a ke zlepšování nebo schvalování nových zákonů.

Vlády členských zemí pak vyzývá, aby vytvářely podmínky pro rozvoj a využití družstev s respektem

k družstevním hodnotám a principům tak, jak jsou formulovány Mezinárodním družstevním svazem

(Manchester 1995), zejména při vytváření právního a ekonomického rámce v jejich zemích. Přivítá

proto konání odborných seminářů s cílem seznámit se s nejlepšími zkušenostmi v činnosti družstev.

Valné shromáždění v této rezoluci současně požádalo generálního tajemníka, aby ve spolupráci

s kompetentními institucemi OSN, dalšími mezinárodními organizacemi a s družstevními místními i

národními organizacemi pokračoval v poskytování podpory členským státům v záležitostech

spojených s vytvářením podmínek pro rozvoj družstev. Valné shromáždění požádalo generálnímu tajemníka OSN, aby předložil zprávu o implementaci této rezoluce na 74. zasedání v roce 2020.

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. vítá tuto rezoluci OSN. Družstva,

zejména družstva bytová, se v České republice potýkají s řadou problémů, především v oblasti právní

úpravy některých důležitých aspektů týkajících se členských práv a povinností, spojených s

družstevním bydlením (s nájmem družstevního bytu a záležitostmi s tím bezprostředně souvisejícími).

Přivítala by proto obnovení Memoranda o spolupráci vlády a družstev, jak bylo podepsáno v roce

2005, včetně obnovení Rady vlády pro družstevnictví, která v témže roce vznikla.

Jsme přesvědčeni, že bytová družstva (popřípadě sociální bytová družstva) jako jedna z právních

forem v ČR, by se mohla do budoucna účinně podílet na spolupráci při řešení současné bytové politiky

státu, včetně sociálního bydlení. Bytová družstva tradičně napomáhají k získávání dostupného bydlení

pro všechny kategorie zájemců, ale zejména při řešení bytové pomoci mladým lidem a seniorům.

Tento mezinárodní akt považujeme za zásadní, stejně jako další mezinárodní akty, o které se rovněž opíráme, jedná se o Doporučení č. 193 Generální konference MOP o podpoře družstev, dále o Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o podpoře družstevních společností v Evropě a o mezinárodní družstevní principy schválené na sjezdu MDS v roce 1995 v Manchesteru.

Zdroj: JUDr. František Lebl, předseda SMBD

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.