Rezoluce OSN a družstevní bydlení

Valné shromáždění OSN na svém 72. zasedání dne 13. října 2017 konstatovalo, že družstva ve všech svých formách mají v moderním světě významnou roli.

V rámci této rezoluce Valné shromáždění OSN konstatovalo, že role družstev v sociálním rozvoji se dotýká všech generací, žen, mužů, mládeže, osob s hendikepem i seniorů a umožňuje jim zapojení do ekonomického a sociálního rozvoje. V mnohých zemích družstva přinášejí řadu možností v sociálním rozvoji společnosti. Korporace podnikatelského charakteru mají tendenci zaměřit se prioritně na zisk, družstva však mají smysl především v poskytování služeb svým členům za rozumnou cenu. Rezoluce zdůraznila, že družstva mohou přinést důležitý příspěvek Světovému vrcholovému setkání na konferenci OSN pro lidská sídla – HABITAT III –,  ale též v oblastech udržitelného rozvoje, pomoci seniorům a podobně.

Rezoluce vyzývá vlády, aby podporovaly družstva všemi možnými prostředky, zejména co se týká role při zajištění trvalého rozvoje a sociálního začleňování. Apeluje rovněž na opětovné přezkoumání

platného právního rámce a národních předpisů tak, aby byly příznivější pro zakládání a rozvoj

družstev a ke zlepšování nebo schvalování nových zákonů.

Vlády členských zemí pak vyzývá, aby vytvářely podmínky pro rozvoj a využití družstev s respektem

k družstevním hodnotám a principům tak, jak jsou formulovány Mezinárodním družstevním svazem

(Manchester 1995), zejména při vytváření právního a ekonomického rámce v jejich zemích. Přivítá

proto konání odborných seminářů s cílem seznámit se s nejlepšími zkušenostmi v činnosti družstev.

Valné shromáždění v této rezoluci současně požádalo generálního tajemníka, aby ve spolupráci

s kompetentními institucemi OSN, dalšími mezinárodními organizacemi a s družstevními místními i

národními organizacemi pokračoval v poskytování podpory členským státům v záležitostech

spojených s vytvářením podmínek pro rozvoj družstev. Valné shromáždění požádalo generálnímu tajemníka OSN, aby předložil zprávu o implementaci této rezoluce na 74. zasedání v roce 2020.

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. vítá tuto rezoluci OSN. Družstva,

zejména družstva bytová, se v České republice potýkají s řadou problémů, především v oblasti právní

úpravy některých důležitých aspektů týkajících se členských práv a povinností, spojených s

družstevním bydlením (s nájmem družstevního bytu a záležitostmi s tím bezprostředně souvisejícími).

Přivítala by proto obnovení Memoranda o spolupráci vlády a družstev, jak bylo podepsáno v roce

2005, včetně obnovení Rady vlády pro družstevnictví, která v témže roce vznikla.

Jsme přesvědčeni, že bytová družstva (popřípadě sociální bytová družstva) jako jedna z právních

forem v ČR, by se mohla do budoucna účinně podílet na spolupráci při řešení současné bytové politiky

státu, včetně sociálního bydlení. Bytová družstva tradičně napomáhají k získávání dostupného bydlení

pro všechny kategorie zájemců, ale zejména při řešení bytové pomoci mladým lidem a seniorům.

Tento mezinárodní akt považujeme za zásadní, stejně jako další mezinárodní akty, o které se rovněž opíráme, jedná se o Doporučení č. 193 Generální konference MOP o podpoře družstev, dále o Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o podpoře družstevních společností v Evropě a o mezinárodní družstevní principy schválené na sjezdu MDS v roce 1995 v Manchesteru.

Zdroj: JUDr. František Lebl, předseda SMBD

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...