Lednový seriál. Klášterec nad Ohří úspěšně regeneruje sídliště už 13 let

Město Klášterec nad Ohří každoročně regeneruje panelové sídliště, v rámci projektů se rekonstruují komunikace, chodníky, budují se nová parkovací místa a kontejnerová stání, revitalizuje se zeleň.

Již od roku 2011 probíhá regenerace panelového sídliště, které má přízvisko Nové. Mnoholetá investiční akce je rozdělena do etap a každý rok se pokračuje tak, aby v nejbližší době bylo sídliště celkově opravené a mohlo se pokračovat v dalších částech města.

Co se v jednotlivých etapách povedlo realizovat?

V roce 2011 proběhla I. etapa regenerace sídliště, celkové náklady na rekonstrukci povrchů Okružní a Olšové ulice, včetně vybudování parkovacích míst, opravy komunikací a chodníků, dosáhly více než 7 milionů Kč.

V roce 2012 se v rámci regenerace sídliště město zaměřilo na další úsek „Nového“ sídliště s náklady téměř 7 milionů Kč. V dalších dvou letech proběhly III. a IV. etapa, během nichž se rozšířily parkovací plochy v Lípové, Příčné a Dlouhé ulici, obnovily se povrchy v Družstevní a Dlouhé ulici a upravil se prostor u výměníku mezi Lípovou a Olšovou ulicí. Součástí projektu byla i revitalizace zeleně, úprava hřiště v Družstevní ulici, osazení zpomalovacích pruhů v Dlouhé ulici a nové veřejné osvětlení. To vše s celkovými náklady 13 milionů Kč.

V roce 2015 začala V. etapa regenerace, která však byla díky objemu prací rozdělena do dvou let. Plynule navázala na předchozí etapy regenerací Příčné ulice, v Polní ulici bylo upraveno a rozšířeno parkování před obchodním domem Centrum. Chodník zde byl kompletně vybourán a výškově upraven tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťových vod, ošetřila a upravila se stávající zeleň. U Základní školy Krátká bylo vybudováno nové parkoviště s kruhovou točnou u vchodu do školy pro snadnější odbavení aut, která přivážejí/odvážejí děti do/ze školy. V další části etapy se upravilo vyústění křižovatky ulic Žitná a Polní. „K úpravě této části jsme přistoupili jak z dopravně-bezpečnostního, tak i z urbanistického hlediska,“ vysvětluje starosta Drozd, „cílem je eliminace dvou křižovatek v těsné blízkosti.“ Část V. etapy se rovněž věnovala úpravě Krátké a Polní ulice, kde přibyly desítky parkovacích míst, obnovily se povrchy komunikací a chodníků a vznikly nové plochy zeleně. Investovalo se 20 milionů Kč. V loňském roce byla zahájena VI. etapa regenerace panelového sídliště, při které se město soustředilo na celkové řešení Žitné ulice, rekonstrukci povrchů včetně vzniku cyklopruhu, nová kontejnerová stání, lavičky a přibyla opět parkovací místa.

Každý vyjmenovaný rok město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 4 miliony Kč. Celkové náklady na regeneraci panelového sídliště zatím dosáhly výše 61,5 milionů Kč, z čehož 28 milionů Kč pokryly dotace. Opravilo se 56 tisíc m2 plochy. V letošním roce město chystá 2. část VI. etapy, ve které se budou komplexně řešit Luční, Ječná a Sportovní ulice, přibydou parkovací místa a opraví se komunikace a chodníky.

Na závěr nutno dodat, že město investovalo do regenerace sídliště již v předchozích letech, v letech 2005 až 2010 také pomocí dotačního titulu MMR ČR opravilo sídliště Panorama.

Zdroj: Adéla Václavíková, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu, MěÚ Klášterec nad Ohří

 

 

Další zprávy

23.02.2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat...

21.02.2018 Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.
19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.