Lednový seriál. Klášterec nad Ohří úspěšně regeneruje sídliště už 13 let

Město Klášterec nad Ohří každoročně regeneruje panelové sídliště, v rámci projektů se rekonstruují komunikace, chodníky, budují se nová parkovací místa a kontejnerová stání, revitalizuje se zeleň.

Již od roku 2011 probíhá regenerace panelového sídliště, které má přízvisko Nové. Mnoholetá investiční akce je rozdělena do etap a každý rok se pokračuje tak, aby v nejbližší době bylo sídliště celkově opravené a mohlo se pokračovat v dalších částech města.

Co se v jednotlivých etapách povedlo realizovat?

V roce 2011 proběhla I. etapa regenerace sídliště, celkové náklady na rekonstrukci povrchů Okružní a Olšové ulice, včetně vybudování parkovacích míst, opravy komunikací a chodníků, dosáhly více než 7 milionů Kč.

V roce 2012 se v rámci regenerace sídliště město zaměřilo na další úsek „Nového“ sídliště s náklady téměř 7 milionů Kč. V dalších dvou letech proběhly III. a IV. etapa, během nichž se rozšířily parkovací plochy v Lípové, Příčné a Dlouhé ulici, obnovily se povrchy v Družstevní a Dlouhé ulici a upravil se prostor u výměníku mezi Lípovou a Olšovou ulicí. Součástí projektu byla i revitalizace zeleně, úprava hřiště v Družstevní ulici, osazení zpomalovacích pruhů v Dlouhé ulici a nové veřejné osvětlení. To vše s celkovými náklady 13 milionů Kč.

V roce 2015 začala V. etapa regenerace, která však byla díky objemu prací rozdělena do dvou let. Plynule navázala na předchozí etapy regenerací Příčné ulice, v Polní ulici bylo upraveno a rozšířeno parkování před obchodním domem Centrum. Chodník zde byl kompletně vybourán a výškově upraven tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťových vod, ošetřila a upravila se stávající zeleň. U Základní školy Krátká bylo vybudováno nové parkoviště s kruhovou točnou u vchodu do školy pro snadnější odbavení aut, která přivážejí/odvážejí děti do/ze školy. V další části etapy se upravilo vyústění křižovatky ulic Žitná a Polní. „K úpravě této části jsme přistoupili jak z dopravně-bezpečnostního, tak i z urbanistického hlediska,“ vysvětluje starosta Drozd, „cílem je eliminace dvou křižovatek v těsné blízkosti.“ Část V. etapy se rovněž věnovala úpravě Krátké a Polní ulice, kde přibyly desítky parkovacích míst, obnovily se povrchy komunikací a chodníků a vznikly nové plochy zeleně. Investovalo se 20 milionů Kč. V loňském roce byla zahájena VI. etapa regenerace panelového sídliště, při které se město soustředilo na celkové řešení Žitné ulice, rekonstrukci povrchů včetně vzniku cyklopruhu, nová kontejnerová stání, lavičky a přibyla opět parkovací místa.

Každý vyjmenovaný rok město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 4 miliony Kč. Celkové náklady na regeneraci panelového sídliště zatím dosáhly výše 61,5 milionů Kč, z čehož 28 milionů Kč pokryly dotace. Opravilo se 56 tisíc m2 plochy. V letošním roce město chystá 2. část VI. etapy, ve které se budou komplexně řešit Luční, Ječná a Sportovní ulice, přibydou parkovací místa a opraví se komunikace a chodníky.

Na závěr nutno dodat, že město investovalo do regenerace sídliště již v předchozích letech, v letech 2005 až 2010 také pomocí dotačního titulu MMR ČR opravilo sídliště Panorama.

Zdroj: Adéla Václavíková, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu, MěÚ Klášterec nad Ohří

 

 

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.