Lednový seriál. Klášterec nad Ohří úspěšně regeneruje sídliště už 13 let

Město Klášterec nad Ohří každoročně regeneruje panelové sídliště, v rámci projektů se rekonstruují komunikace, chodníky, budují se nová parkovací místa a kontejnerová stání, revitalizuje se zeleň.

Již od roku 2011 probíhá regenerace panelového sídliště, které má přízvisko Nové. Mnoholetá investiční akce je rozdělena do etap a každý rok se pokračuje tak, aby v nejbližší době bylo sídliště celkově opravené a mohlo se pokračovat v dalších částech města.

Co se v jednotlivých etapách povedlo realizovat?

V roce 2011 proběhla I. etapa regenerace sídliště, celkové náklady na rekonstrukci povrchů Okružní a Olšové ulice, včetně vybudování parkovacích míst, opravy komunikací a chodníků, dosáhly více než 7 milionů Kč.

V roce 2012 se v rámci regenerace sídliště město zaměřilo na další úsek „Nového“ sídliště s náklady téměř 7 milionů Kč. V dalších dvou letech proběhly III. a IV. etapa, během nichž se rozšířily parkovací plochy v Lípové, Příčné a Dlouhé ulici, obnovily se povrchy v Družstevní a Dlouhé ulici a upravil se prostor u výměníku mezi Lípovou a Olšovou ulicí. Součástí projektu byla i revitalizace zeleně, úprava hřiště v Družstevní ulici, osazení zpomalovacích pruhů v Dlouhé ulici a nové veřejné osvětlení. To vše s celkovými náklady 13 milionů Kč.

V roce 2015 začala V. etapa regenerace, která však byla díky objemu prací rozdělena do dvou let. Plynule navázala na předchozí etapy regenerací Příčné ulice, v Polní ulici bylo upraveno a rozšířeno parkování před obchodním domem Centrum. Chodník zde byl kompletně vybourán a výškově upraven tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod dešťových vod, ošetřila a upravila se stávající zeleň. U Základní školy Krátká bylo vybudováno nové parkoviště s kruhovou točnou u vchodu do školy pro snadnější odbavení aut, která přivážejí/odvážejí děti do/ze školy. V další části etapy se upravilo vyústění křižovatky ulic Žitná a Polní. „K úpravě této části jsme přistoupili jak z dopravně-bezpečnostního, tak i z urbanistického hlediska,“ vysvětluje starosta Drozd, „cílem je eliminace dvou křižovatek v těsné blízkosti.“ Část V. etapy se rovněž věnovala úpravě Krátké a Polní ulice, kde přibyly desítky parkovacích míst, obnovily se povrchy komunikací a chodníků a vznikly nové plochy zeleně. Investovalo se 20 milionů Kč. V loňském roce byla zahájena VI. etapa regenerace panelového sídliště, při které se město soustředilo na celkové řešení Žitné ulice, rekonstrukci povrchů včetně vzniku cyklopruhu, nová kontejnerová stání, lavičky a přibyla opět parkovací místa.

Každý vyjmenovaný rok město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 4 miliony Kč. Celkové náklady na regeneraci panelového sídliště zatím dosáhly výše 61,5 milionů Kč, z čehož 28 milionů Kč pokryly dotace. Opravilo se 56 tisíc m2 plochy. V letošním roce město chystá 2. část VI. etapy, ve které se budou komplexně řešit Luční, Ječná a Sportovní ulice, přibydou parkovací místa a opraví se komunikace a chodníky.

Na závěr nutno dodat, že město investovalo do regenerace sídliště již v předchozích letech, v letech 2005 až 2010 také pomocí dotačního titulu MMR ČR opravilo sídliště Panorama.

Zdroj: Adéla Václavíková, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu, MěÚ Klášterec nad Ohří

 

 

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...