Jak zabudovat okna

Vlastnosti a trvanlivost oken a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování přímo ovlivněny, je tedy potřeba všem s tím spojeným pracím věnovat náležitou pozornost.

Pro zabudování oken platí v České republice technická normalizační informace TNI 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudován (o TNI podrobně zde). Respektováním této normy se předejde znehodnocení okna jako výrobku z hlediska tepelné a zvukové izolace, poruchám v místě připojovací spáry (místo napojení výrobku na stěnu) - trhliny, zatékání, kondenzace. Pouhé vyplnění spáry PUR pěnou a zednické začištění je hrubou chybou.

Okno musí spočívat na dostatečném počtu nosných podložek, které ale nesmí bránit utěsnění spáry. K obvodové konstrukci musí být kotveno dostatečným počtem kotev umožňujících dilataci okna ve vodorovném i svislém směru. Maximální rozteč kotev u dřevěných a hliníkových oken by měla být 800 mm, u plastových oken 700 mm.

Připojovací spára musí být po celém obvodu okna na interiérové straně spojitě parotěsně uzavřena, nejčastěji se používají speciální parotěsné fólie. Na exteriérové straně musí být připojovací spára účinně chráněna proti zatékání, nejčastěji opět speciální fólií. Ta musí umožňovat difuzi vodní páry z interiéru do exteriéru.
Vnitřní prostor připojovací spáry a oblast pod parapetním plechem musí být vyplněny účinnou tepelnou izolací. Připojovací spára se nejčastěji vyplňuje vhodnou PUR pěnou.

Zdroj: TZB info

Další zprávy

23.03.2018
V otázkách rozúčtování panuje mnoho nejasností, následující text umožní základní orientaci v problematice.

Tepelná energie v bytových domech

Teplo k vytápění a teplá voda jsou v mnoha bytových domech...

20.03.2018 Snad již většina vlastníků starších bytových domů provedla základní energetická opatření, jako je zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken.
19.03.2018 Pardubice rozdělily další startovací byty. O tom, komu bude celkem pětadvacet bytů pronajato, přitom rozhodlo únorové slosování.
16.03.2018 Rozúčtování a vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) jsou na sebe navazující procesy.
15.03.2018 Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů.