Březnový seriál. Energie a média v bytovém domě

S provozem bytového domu souvisí i zajištění dodávek energií a médií jako plnění souvisejících s užíváním bytových a nebytových jednotek.

Mezi ně patří: teplo k vytápění, teplá voda, studená voda, elektrická energie, plyn pro domácnost – vaření.

Z pohledu jejich spotřeby lze energie a média pro bytový dům členit podle toho, zda se spotřebovávají ve společných částech domu (vždy elektrická energie pro osvětlení společných částí či provoz výtahu) nebo v jednotlivých jednotkách (teplo k vytápění, teplá a studená voda, elektrická energie nebo plyn pro domácnost). Jiné kritérium může být podle toho, kdo službu sjednává:

  1. Vlastník bytového domu nebo společenství vlastníků jednotek pro:

1.1.Teplo k vytápění.

1.2.Teplou vodu.

1.3.Studenou vodu.

1.4.Elektrickou energii spotřebovávanou ve společných částech domu (zejména osvětlení či provoz výtahu).

1.5.Plyn spotřebovávaný pro výrobu tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé vody.

  1. Vlastník nebo nájemce bytové či nebytové jednotky, nájemce bytu či nebytového prostoru pro:

2.1. Elektrickou energii spotřebovávanou v domácnosti.

2.2. Plyn spotřebovávaný v domácnosti.

Náklady na všechny uvedené položky tvoří zpravidla většinu nákladů bydlení pro vlastníka či nájemce bytové či nebytové jednotky, počítáme-li do nich i takové náklady, jako jsou zajištění internetu či pojištění domácnosti. Proto je jejich spotřebě, měření, optimalizaci i rozdělení nákladů věnována zasloužená pozornost z pohledu osob odpovědných za správu bytového domu.

Jak správně nastavovat zdroje:

Správnému nastavení zdrojů by mělo předcházet zhodnocení stavebně-technického stavu objektu z hlediska snížení energetické náročnosti budovy, aktuálního stavu technologií a rozvodů energií a médií, a to včetně jejich průběžného sledování.

Optimalizace nákladů na energie a média vyžaduje dobrou znalost jejich spotřeb, tedy analýzu výstupů měření, ať již jde o společné části domu, nebo chování jednotlivých domácností. To může umožnit zásahy v průběhu rozúčtovacího období (např. při zjištění rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem náměrů na měřených výstupech u spotřeby vody), ale také dobře nastavit smluvní podmínky s dodavateli služeb (to platí např. v případě centrálního zásobování teplem).

Právě jednání s dodavateli bývá jedním z rozhodujících faktorů konečných nákladů na energie a média. V případě tepelné energie jde o správné nastavení podmínek odběru u jejího dodavatele, které lze ze strany bytového domu významně ovlivnit, nebo o řádnou péči o zdroj tepelné energie, je-li tento ve vlastnictví bytového domu. Právě úvaze o změně zdroje tepla k vytápění či ohřevu teplé vody by měla předcházet důkladná analýza aktuálního stavu domu (především stavu obvodových konstrukcí a střechy a jejich tepelné izolace, otvorových výplní – oken a vstupních portálů, otopné soustavě a stavu rozvodů a otopných těles v bytovém domě). Realizací stavebně-technických opatření může bytový dům ve svém důsledku snížit nároky na dodávku tepelné energie, a tedy i nároky na velikost jeho zdroje.

Voda, elektrická energie a plyn

V případě dodávky vody je třeba věnovat pozornost především průběžnému sledování spotřeb a řešení případných významnějších odchylek mezi dodaným množstvím studené vody a spotřebou naměřenou v bytových a nebytových jednotkách či společných prostorách. Zvýšené náklady na studenou vodu mohou zejména v domácnostech výrazně ovlivnit špatný stav vodovodních baterií (protékající kohoutky) nebo protékající toaleta. V těchto případech se vyplatí průběžná kontrola uvedených zařízení.

V případě elektrické energie a plynu lze výsledné náklady ovlivnit z hlediska sjednání jejich dodávek snadněji. Platí, že jejich dodávku lze zpravidla sjednat hned u několika desítek vzájemně si konkurujících dodavatelů. Přitom je však třeba dbát i určité opatrnosti, zejména proto, aby účtované konečné náklady skutečně odpovídaly sjednaným podmínkám, respektive aby se dokázal zákazník přesně orientovat v tom, jak se bude tvořit konečná cena za dodané služby.

Zejména u elektrické energie přitom platí, že její spotřebu lze významně ovlivnit i volbou zvolených technologií či zařízení ve společných částech bytového domu, ať již jde např. o volbu výtahu či způsobu osvětlení společných vnitřních prostor. Totéž samozřejmě platí i u domácnosti, kde logicky velmi záleží nejen na počtu elektrických spotřebičů, nýbrž i na množství jimi spotřebovávané energie.

V poslední době se množí i technologie, které umožňují bytovým domům, aby si část své spotřeby energií (zejména na výrobu tepla k vytápění či ohřevu teplé vody) kryly z vlastních zdrojů. Tomu však bude věnována zvláštní kapitola březnového tématu.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Další zprávy

11.06.2018 Bytové družstvo je vlastníkem bytového domu. Z tohoto pohledu je třeba nahlížet na rozsah jeho práv a povinností při správě vlastního majetku. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“). Při studiu právní úpravy je třeba vyjít z obecné družstevní úpravy (§§ 552 – 726 ZOK) a přihlédnout ke specifické úpravě bytových družstev (§§ 727 – 757 ZOK), které upravují...
08.06.2018 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení a Sdružením nájemníků ČR pořádá seminář/kulatý stůl „Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost“. Akce se koná v pondělí 18. června 2018 od 10:00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Pořadatelé pozvali a účast přislíbili představitelé parlamentních politických stran, kteří se zabývají problematikou bydlení. Více informací se dozvíte zde.
07.06.2018 Ceny nemovitostí jsou na rekordní výši, málokdo na ně dosáhne, a pokud přesto získá hypotéku, bývá rodinný rozpočet zvlášť napjatý. V poslední době však Češi našli zajímavý způsob, jak koupenou nemovitost zlevnit. Inspirovali se běžnou praxí v zahraničí. Pomáhají jim špatně sepsané kupní smlouvy, ve kterých chybí zcela zásadní informace o faktickém stavu domu. Od toho je pak už jen krůček k reklamaci nemovitosti a získání slevy. Její slova potvrzují i právníci zabývající se touto...
06.06.2018 Hlavní odlišnosti bytového družstva a společenství vlastníků jednotek. Bytová družstva jsou jednou ze dvou nejčastěji se vyskytujících „bytových korporací“, tedy subjektů, které jsou svou formou vhodné k zajištění správy a provozu bytového domu, resp. jeho společných částí. Z dat Českou statistického úřadu lze uvést, že v současné době existuje více než 8,5 tisíc bytových družstev a asi 63 tisíc společenství vlastníků jednotek. Bydlení v bytových družstvech prošlo historicky na území České...
05.06.2018 Základní myšlenkou připravovaného Strategického plánu města Plzně je prosperující město. K návrhu plánu se v minulém týdnu sešlo několik desítek Plzeňanů, aby zástupcům Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně představili své návrhy na konkrétní projekty, kterými by chtěli naplňování plánu zahájit a zároveň se podrobně seznámili s pěti základními cíli rozvoje města v následujících letech. Získané podněty od veřejnosti budou vyhodnoceny a použity jako podklad pro naplňování Strategického plánu...