Březnový seriál. Energie a média v bytovém domě

S provozem bytového domu souvisí i zajištění dodávek energií a médií jako plnění souvisejících s užíváním bytových a nebytových jednotek.

Mezi ně patří: teplo k vytápění, teplá voda, studená voda, elektrická energie, plyn pro domácnost – vaření.

Z pohledu jejich spotřeby lze energie a média pro bytový dům členit podle toho, zda se spotřebovávají ve společných částech domu (vždy elektrická energie pro osvětlení společných částí či provoz výtahu) nebo v jednotlivých jednotkách (teplo k vytápění, teplá a studená voda, elektrická energie nebo plyn pro domácnost). Jiné kritérium může být podle toho, kdo službu sjednává:

  1. Vlastník bytového domu nebo společenství vlastníků jednotek pro:

1.1.Teplo k vytápění.

1.2.Teplou vodu.

1.3.Studenou vodu.

1.4.Elektrickou energii spotřebovávanou ve společných částech domu (zejména osvětlení či provoz výtahu).

1.5.Plyn spotřebovávaný pro výrobu tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé vody.

  1. Vlastník nebo nájemce bytové či nebytové jednotky, nájemce bytu či nebytového prostoru pro:

2.1. Elektrickou energii spotřebovávanou v domácnosti.

2.2. Plyn spotřebovávaný v domácnosti.

Náklady na všechny uvedené položky tvoří zpravidla většinu nákladů bydlení pro vlastníka či nájemce bytové či nebytové jednotky, počítáme-li do nich i takové náklady, jako jsou zajištění internetu či pojištění domácnosti. Proto je jejich spotřebě, měření, optimalizaci i rozdělení nákladů věnována zasloužená pozornost z pohledu osob odpovědných za správu bytového domu.

Jak správně nastavovat zdroje:

Správnému nastavení zdrojů by mělo předcházet zhodnocení stavebně-technického stavu objektu z hlediska snížení energetické náročnosti budovy, aktuálního stavu technologií a rozvodů energií a médií, a to včetně jejich průběžného sledování.

Optimalizace nákladů na energie a média vyžaduje dobrou znalost jejich spotřeb, tedy analýzu výstupů měření, ať již jde o společné části domu, nebo chování jednotlivých domácností. To může umožnit zásahy v průběhu rozúčtovacího období (např. při zjištění rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem náměrů na měřených výstupech u spotřeby vody), ale také dobře nastavit smluvní podmínky s dodavateli služeb (to platí např. v případě centrálního zásobování teplem).

Právě jednání s dodavateli bývá jedním z rozhodujících faktorů konečných nákladů na energie a média. V případě tepelné energie jde o správné nastavení podmínek odběru u jejího dodavatele, které lze ze strany bytového domu významně ovlivnit, nebo o řádnou péči o zdroj tepelné energie, je-li tento ve vlastnictví bytového domu. Právě úvaze o změně zdroje tepla k vytápění či ohřevu teplé vody by měla předcházet důkladná analýza aktuálního stavu domu (především stavu obvodových konstrukcí a střechy a jejich tepelné izolace, otvorových výplní – oken a vstupních portálů, otopné soustavě a stavu rozvodů a otopných těles v bytovém domě). Realizací stavebně-technických opatření může bytový dům ve svém důsledku snížit nároky na dodávku tepelné energie, a tedy i nároky na velikost jeho zdroje.

Voda, elektrická energie a plyn

V případě dodávky vody je třeba věnovat pozornost především průběžnému sledování spotřeb a řešení případných významnějších odchylek mezi dodaným množstvím studené vody a spotřebou naměřenou v bytových a nebytových jednotkách či společných prostorách. Zvýšené náklady na studenou vodu mohou zejména v domácnostech výrazně ovlivnit špatný stav vodovodních baterií (protékající kohoutky) nebo protékající toaleta. V těchto případech se vyplatí průběžná kontrola uvedených zařízení.

V případě elektrické energie a plynu lze výsledné náklady ovlivnit z hlediska sjednání jejich dodávek snadněji. Platí, že jejich dodávku lze zpravidla sjednat hned u několika desítek vzájemně si konkurujících dodavatelů. Přitom je však třeba dbát i určité opatrnosti, zejména proto, aby účtované konečné náklady skutečně odpovídaly sjednaným podmínkám, respektive aby se dokázal zákazník přesně orientovat v tom, jak se bude tvořit konečná cena za dodané služby.

Zejména u elektrické energie přitom platí, že její spotřebu lze významně ovlivnit i volbou zvolených technologií či zařízení ve společných částech bytového domu, ať již jde např. o volbu výtahu či způsobu osvětlení společných vnitřních prostor. Totéž samozřejmě platí i u domácnosti, kde logicky velmi záleží nejen na počtu elektrických spotřebičů, nýbrž i na množství jimi spotřebovávané energie.

V poslední době se množí i technologie, které umožňují bytovým domům, aby si část své spotřeby energií (zejména na výrobu tepla k vytápění či ohřevu teplé vody) kryly z vlastních zdrojů. Tomu však bude věnována zvláštní kapitola březnového tématu.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Další zprávy

14.12.2018
V programu Regenerace sídlišť bylo v letošním roce schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč.

Výhody programu:

  • platí pro celé území ČR,
  • možnost kombinace dotace s úvěrem,
  • příznivá úroková sazba...
13.12.2018 Skoro dva a půl tisíce jihomoravských seniorů čeká na umístění do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem.
12.12.2018 Seriál tohoto měsíce sleduje krok za krokem programy, které spravuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a jejichž cílem je podporovat kvalitní bydlení v Česku.
11.12.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení.
07.12.2018 Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít.