Březnový seriál. Optimalizace nákladů

Energie na vytápění, přípravu teplé vody i elektrická energie nám prostřednictvím technologií zajišťují komfort, který jsme se naučili vnímat jako samozřejmost.

Dnes už si nedokážeme představit, že bychom otočili kohoutkem a netekla nám teplá voda nebo že by elektřina nešla déle než pár hodin. Takový komfort ovšem něco stojí. Proto je důležité náklady na energie neustále sledovat a hledat způsob, jak je využívat co nejefektivněji. Na to existuje několik osvědčených způsobů.

Revidujte smlouvy s dodavateli energií

V prvé řadě je určitě vhodné jednou ročně projít smlouvy s dodavateli energií a podívat se na podmínky, za jakých jsou energie dodávány. To může být důležité třeba v případě, že využíváte teplo z centrálního zásobování (CZT) nebo pokud spotřebováváte elektrickou energii ve společných prostorách. Jen v dohodě správných podmínek ve smlouvě a v jejich optimálním využívání bývá zpravidla velký potenciál k úsporám. Mnoho bytových domů má například nevhodně nastavený odběrový diagram pro dálkové vytápění, a tady se vyplatí důkladná kontrola. Nesprávným nastavením mohou obyvatelé bytových domů přicházet o opravdu velké peníze. Často mají také vlastníci bytových domů ve společných prostorách pro dodávky elektrické energie sjednán podnikatelský tarif C01d nebo C02d. Přitom mají nárok mít tarif D01d nebo D02d, který je určený pro bydlení a je levnější. Pokud smlouvám nerozumíte, nechte si poradit například od vašeho správce. Občasná revize podmínek se určitě vyplatí.

Pravidelně kontrolujte, v jakém stavu jsou technologie, které energii využívají

Hned za optimalizací smluv s dodavateli by měla následovat pravidelná kontrola stavu jednotlivých technologií, případně jejich modernizace. Špatně používané nebo špatně řízené technologie mohou své majitele zbytečně okrádat. Dodnes například běží plynové kotelny, kde je jediným regulačním prvkem tlačítko zapnuto a vypnuto. Podobným případem jsou domy, které jsou vytápěny z CZT a nemají domovní předávací stanici. Teplo proudí z teplárny, kde je individuální regulace jednotlivých domů v podstatě nereálná. Dodavatel tepla zpravidla neumí rozlišit, jestli je dům zateplený či nikoli. Zatepleným bytovým domem pak protéká podobné množství tepla jako nezatepleným, i když ho zdaleka tolik nepotřebuje. Nezanedbatelné úspory lze také dosáhnout vyčištěním otopné soustavy. Divili byste se, kolik nečistot a usazenin musí otopná voda ohřát, než se teplo dostane ke stěně radiátoru.

Nejsou vaše technologie již zastaralé?

Dalším krokem může být zvážení, zda není vhodná doba pořídit technologie nové. Motivace pro takovou investici může být různá. Současné zařízení může být ekonomicky nehospodárné, Potřebujeme vyměnit poruchové a technicky zastaralé zařízení, chceme, aby náš dům byl energeticky soběstačný, nebo chceme jen zvýšit komfort bydlení? V každém případě máme před sebou rozhodování, jaké technologie a podle jakých kritérií vybrat.

Jako praktický příklad můžeme uvést třeba vytápění. Z účtu za energie teplo zpravidla ukrojí největší část. Pokud se ale pustíme do investice v oblasti vytápění, musíme si umět odpovědět na mnoho důležitých otázek. V prvé řadě je potřeba vědět, jestli se v dohledné době nezmění tepelně technické vlastnosti našeho domu. Například výměnou oken a zateplením obálky budovy se podmínky změní zcela zásadně. Pokud bychom chtěli v domě před zateplením vyměnit stávající zdroj tepla za nový, museli bychom jeho výkon dimenzovat na současný stav, ovšem po zateplení by byl výkon takového zdroje zbytečně předimenzovaný. Všechny práce, které mění tepelně technické vlastnosti budovy, by proto měly vždy předcházet investici do vytápění.

Spočítejte si ekonomickou návratnost

Další důležitou otázkou je, zda změnit způsob vytápění či nikoli. Často jsme svědky toho, že majitelé bytových domů mění způsob vytápění bez toho, aby si dostatečně uvědomovali, co to pro ně vlastně znamená. Slepě důvěřují dodavatelům technologií a díky tomu se rozhodují na základě jednostranně výhodných informací. Vytápění je ale komplexní systém a je potřeba ho posuzovat z mnoha úhlů pohledu. Před jakýmkoli rozhodováním si určitě spočítejte návratnost investice.

Přibližnou návratnost v letech spočítáte jednoduše takto: Předpokládaná výše investice – (Současná cena za 1GJ – předpokládaná cena za 1 GJ, * počet GJ spotřebovaných za rok). Například návratnost nad osm let u zdroje, který má životnost deset let, asi úplně výhodná nebude. Je také potřeba dávat pozor na vstupní údaje. Obchodníci do ceny GJ často nezapočítají náklady na vybudování zdroje, nebo jich započítají jen část. Návratnost je pak počítána ze zkreslených údajů a zdá se až neuvěřitelně výhodná.

Než se budete dívat na výhodnost nějaké nabídky, požádejte dodavatele, aby vám uváděnou cenu GJ z uvažovaného zdroje rozebral na jednotlivé části, abyste si mohli zkontrolovat, že cena tepla pro výpočet obsahuje nejen média, například plyn nebo elektřinu, ale i náklady na provoz zdroje a jeho odpisy. Cena investice by pak měla zahrnovat opravdu všechny náklady včetně přípojek, navýšení příkonu elektroinstalace, případně vybudování spalinových cest atd.

Nenechte se okrádat díky špatným rozhodnutím

Pokud se budete rozhodovat, zda a jaké technologie pro vytápění budete pořizovat pro váš dům, nechejte si od odborníků vypracovat posouzení stávajícího stavu a navrhnout vhodné varianty řešení. Vyhnete se tak situacím, kdy použijete správné technologie v naprosto nesprávných podmínkách nebo investujete s očekáváním, které se nikdy nenaplní. Takové situace totiž mohou vzniknout docela snadno. Pro názornost uvádím některé z nich

·         Příklad Instalace tepelného čerpadla v nevhodných podmínkách. Dům a jeho tepelně technické vlastnosti byly navrhnuty a postaveny pro vysokoteplotní systém vytápění. Takový systém je ovšem nevhodný pro vytápění tepelným čerpadlem, které je primárně určeno pro nízkoteplotní režim.

·         Příklad nevýhodná investice. Dům je připojen na CZT a v dnešní době je moderní téma se od CZT odpojit a vybudovat vlastní zdroj. Takové rozhodnutí ovšem vůbec nemusí být pro majitele bytového domu výhodné. Po započítání všech nákladů na odpojení, vybudování a provoz vlastního zdroje může být v některých regionech cena GJ vlastního tepla vyšší než cena tepla z CZT. Prvním krokem u domů s CZT by vždy měla být kvalitní regulace a její nastavení. Teprve po regulaci, řádných výpočtech a jednání s dodavatelem tepla by měla přijít na řadu varianta odpojení.

·         Příklad nevhodné použití regulace tepla z CZT. Jsou společnosti, které tvrdí, že ušetří významnou část tepla, když instalují regulaci tepla z CZT za stávající domovní předávací stanici (DPS). DPS má ale regulaci již zabudovanou v sobě. Proto je potřeba pouze zkontrolovat, zda funguje správně nebo ji doplnit o moderní prvky řízení. Instalovat další zařízení pro regulaci za DPS proto nedává smysl.

Závěrem

To bylo jen několik příkladů, a to ještě pouze z oblasti vytápění. Zabývat se optimalizací a snižováním nákladů na energie se je určitě správná cesta. Na trhu je mnoho zajímavých technologií, které mohou vlastníkům bytových domů přinést úspory v řádu desítek a někdy i stovek tisíc korun. Vždy je ovšem důležitá určitá dávka kritického uvažování. Pokud někdo prodává pouze jeden druh technologie, může mít tendenci informace o této technologii zvýhodňovat. Proto je důležité si nejprve nechat dům posoudit a navrhnout řešení a teprve pro toto řešení vybrat vhodnou technologii. Odborníků nabízejících energetické studie a posouzení je na trhu dostatek, a pokud máte kvalitního správce, poradí vám i on. Trocha osobní energie, kterou věnujete energiím v domě, bude určitě investice s rychlou návratností.

Zdroj: Martin Ištvánek, ČSRB

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...