Červnový seriál. Práva a povinnosti člena bytového družstva.

Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva.

Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný.

Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi družstva pro doplacení do výše základního členského vkladu, která nesmí být delší tří let – viz § 564 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“).

Pro bytová družstva je typické, že stanovy určují jako podmínku vzniku členství v bytovém družstvu převzetí či splnění vkladové povinnosti v podobě dalšího členského vkladu, jehož výši a způsob uhrazení upravují stanovy (§ 733 odst. 1 ZOK). V takovém případě uzavírá člen bytového družstva smlouvu se zájemcem o členství v bytovém družstvu.

Právům a povinnostem spojeným s členstvím v bytovém družstvu je věnována část obecné družstevní úpravy (zejména §§ 575 až 622 ZOK) a dále pak speciální úprava bytových družstev (zejména §§ 733 až 752 ZOK).

K základním právům člena bytového družstva patří:

Volit a být volen do orgánů družstva, Účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, Podílet se na výhodách poskytovaných družstvem (odst. 1 § 575 ZOK) a na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami a práva a povinnosti z této smlouvy vzniklá (§ 733 odst. 2 ZOK).

 

Další práva členů družstva:

 

 • Nahlížet do seznamu členů bytového družstva,
 • Žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů bytového družstva (§ 581 odst. 1 ZOK),
 • Na základě písemné žádosti obdržet za úhradu nákladů seznam všech členů bytového družstva, případně jen požadované části seznamu členů bytového družstva (§ 582 odst. 1 ZOK),
 • Na vyznačení ukončení svého členství v bytovém družstvu s tím, že přístup k údajům o svém členství bude nadále přístupné pouze bývalému členovi družstva nebo jeho právnímu nástupci (§ 583 ZOK),
 • Právo se domáhat za družstvo náhrady škody proti členovi orgánu bytového družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené s takovým členem; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí (§ 584 odst. 1 ZOK),
 • Na podíl na zisku, určí-li tak stanovy bytového družstva (§ 586 ZOK), avšak toliko formou uspokojení bytových potřeb člena bytového družstva (§ 750 ZOK).
 • Ukončit členství v bytovém družstvu vystoupením (§ 610 písm. b) a §  612 ZOK), přičemž zvláštní režim platí pro situace, kdy člen bytového družstva vystupuje z důvodu svého nesouhlasu se změnou stanov (viz § 613 ZOK).
 • Na poskytnutí přiměřenou lhůtu na ukončení porušování stanov a odstranění jejich následků v trvání nejméně 30 dnů v případě udělení výstrahy před vyloučením z bytového družstva (§ 615 ZOK), není-li odstranění následků nemožné (§ 616 ZOK).
 • Podat námitku k členské schůzi proti rozhodnutí o svém vyloučení (§ 618 odst. 1 ZOK).
 • Na doručení rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení doporučeným dopisem do vlastních rukou na svou adresu uvedenou v seznamu členů bytového družstva (§ 621 ZOK).
 • Podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o svém vyloučení za neplatné, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek nebo o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala členská schůze (§ 620 odst. 1 písm. b) ZOK).
 • Nesouhlasit se zrušením vyloučení (§ 622 odst. 2 ZOK).
 • Na vypořádací podíl, jehož výše nesmí být nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu (§ 748 odst. 1 ZOK).
 • Na vypořádací podíl, zaniklo-li mu členství v bytovém družstvu (§ 623 odst. 1 ZOK), který je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623 (§ 749 odst. 1 ZOK).
 • Účastnit se osobně nebo v zastoupení členské schůze (§ 635 odst. 2 ZOK) a na členské schůzi hlasovat (§ 649 ZOK) při splnění podmínek podle § 660 ZOK.
 • Požadovat svolání členské schůze, získá-li pro svůj návrh alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčí-li stanovy nižší počet (§ 639 odst. 3 ZOK). Za stejných podmínek na zařazení bodu programu členské schůze svolavatelem (§ 643 odst. 1 ZOK).
 • Dovolávat se neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 663 odst. 1 ZOK).
 • Na převod družstevního podílu bez omezení na osobu (nabyvatele), která splňuje podmínky pro přijetí za člena bytového družstva (§ 736 odst. 1 ZOK).
 • Na rozdělení družstevního podílu bez omezení, je-li člen bytového družstva nájemcem více družstevních bytů (§ 738 odst. 1 ZOK).
 • Na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, pokud se na jeho pořízení on či jeho právní předchůdce podíleli dalším členským vkladem a pokud splňuje podmínky podle zákona a stanov (§ 742 písm. a) ZOK).
 • Na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu (§ 742 písm. b) ZOK).
 • Na nepřevedení vlastnického práva k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty či pozemky jimi zastavěnými a s nimi věcně souvisejícími bytovým družstvem bez předchozího souhlasu člena družstva, kterému svědčí právo nájmu dotčeného družstevního bytu, s výjimkou situace, kdy jde o převod družstevního bytu do vlastnictví člena bytového družstva, který je jeho nájemcem (§ 751 ZOK).
 • Na nezastavení družstevního bytu, nebo budov s družstevními byty či pozemků jimi zastavěnými a s nimi věcně souvisejícími bytových družstvem bez předchozího souhlasu nejméně dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů (§ 752 ZOK).

K základním povinnostem člena bytového družstva patří:

 

 • Dodržovat stanovy,
 • Dodržovat rozhodnutí orgánů družstva (§ 575 odst. 2 ZOK).

Další povinnosti člena bytového družstva:

 

 • Oznamovat bez zbytečného odkladu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů, tj. jméno a bydliště, příp. adresa pro doručování (§ 580 odst. 3 ZOK),
 • Přispět na úhradu ztráty bytového družstva, určí-li tak stanovy bytového družstva a rozhodne-li o tom členská schůze (§ 587 ZOK). Přitom platí, že uhrazovací povinnosti musí být určena členům bytového družstva ve stejné výši, nikoliv vyšší než trojnásobek základního členského vkladu.
 • Hradit nájemné, které v případě bytových družstev obsahují pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů (§ 744 ZOK).

 Podaný výčet je založen pouze na právní úpravě obsažené v zákoně o obchodních korporací, další výčet práv i povinností člena bytového družstva by šlo doplnit např. ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty („zákon o službách“). Přitom je také třeba mít na paměti, že práva, ale hlavně povinnosti členů bytových družstev obsahují především stanovy bytového družstva, kterým je třeba z tohoto důvodu věnovat pozornost.

Zpracoval:         Mgr. Martin Kroh, ČSRB

             

Další zprávy

25.09.2018 Česká národní banka od října opět zpřísňuje doporučená pravidla pro získání hypotéky. Po změně z roku 2016, která regulovala možnost získání takzvaných stoprocentních hypoték, se nyní začnou uplatňovat limity pro poměrové ukazatele příjmů a zadlužení. Nově se nastavuje limit pro celkové zadlužení, ve výši devítinásobku čistého ročního příjmu, a dále limit pro maximální objem splátek. Součet splátek všech závazků tedy nebude moci překročit 45 % čistých příjmů. Novými pravidly reaguje Česká...
24.09.2018 Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová vyjednala navýšení rozpočtu ministerstva, které poslouží především našim obcím. Částka 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací v příštím roce směřovat na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů. O dotace budou totiž moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po...
21.09.2018 Při koupi družstevního bytu se de facto nejedná o pořízení nemovitosti jako takové, nýbrž o nákup členských práv. Není tedy možné jej – v případě, že nemáte v danou chvíli dostatek finančních prostředků – platit tzv. americkou hypotékou, v rámci níž si můžete půjčit peníze prakticky na cokoliv, nejen na pořízení nemovitosti, ale například i na nové auto. Podmínkou ovšem je, aby měl žadatel ve vlastnictví nemovitost na území České republiky. I v případě pořízení družstevního bytu je ale možné...
20.09.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), 18. září&nbsp; ukončilo příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun. <i>„Potvrdilo se nám, že je velice důležité financovat sociální bydlení, protože je o tento typ projektů především mezi obcemi veliký zájem. Proces...
19.09.2018 Jednou z&nbsp;možností, které Program pro mladé nabízí, je financování pořízení nemovitosti koupí. V&nbsp;úvahu tedy přichází koupě domu nebo bytu. Podíváme se na obě varianty trochu podrobněji a vysvětlíme si, jak na věc. <b>Podlahová plocha</b> Ať kupujete byt, nebo dům, v&nbsp;obou případech si musíte vybrat takovou nemovitost, která splňuje podmínku pro maximální velikost podlahové plochy. Ta je u domu 140 m<sup>2</sup>, u bytu 75 m<sup>2</sup>. Jak se počítá podlahová plocha a co do ní...