SERIÁL: Jaké daně platí majitelé nemovitostí

Týká se vás daň z nemovitých věcí, která od letoška nahradila daň z nemovitostí? Musíte ji platit, i když vlastníte jen malou chatu či chalupu? Více se dozvíte v dalším díle našeho březnového daňového seriálu.

Daň z nemovitosti, od 1.ledna 2014 nově nazvanou daň z nemovitých věcí, musí zaplatiti vlastník nemovité věci. Nemovitou věcí se rozumí pozemek, stavba a jednotka. Zákon přitom rozlišuje různé druhy pozemků (například orná půda, ostatní plocha, zpevněná plocha, ..) a různé druhy staveb (obytné domy, garáže, budovy pro rodinnou rekreaci...), výše sazeb pro ně se liší.

Vlastníkem nemovité věci může být jak fyzická, tak právnická osoba, a co se daně z nemovitých věcí týče platí pro ně obdobné podmínky.Vlastník podává přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna na daný kalendářní rok, tzn. že do 31. ledna 2014 se podává přiznání na rok 2014. Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. lednu daného roku, který se ověřuje podle katastru nemovitostí.

Změny ve vlastnictví, které by proběhly později během daného roku, se již v tomto roce v přiznání neupravují a projeví se až v následujícím roce. Pokud například byt získá nový majitel v březnu 2014, platí za něj daň z nemovitých věcí až v roce 2015 a přiznání podává do 31. ledna 2015; za rok 2014 uhradí daň původní majitel.

Přiznání stačí podat jednou, složenka přijde automaticky

Pokud ale u vlastníka nedošlo k žádné změně v souvislosti s vlastněnými nemovitými věcmi (nedošlo například k prodeji nebo pořízení nové nemovitosti) a přiznání bylo již v minulost podáno, není třeba ho podávat znovu. V tomto případě obvykle vlastník obdrží od finančního úřadu začátkem května složenku s platebními informacemi k dani.

Výši daně vypočte finanční úřad sám na základě údajů z minulých let. Pokud daň nepřesáhne částku 5 000,-, je celá splatná do 31. května daného roku. Pokud je daň vyšší, hradí se ve dvou stejných splátkách, první do 31. května a druhá do 30. listopadu.

Více vlastníků - více možností, jak daň zaplatit

Pokud má nemovitá věc více vlastníků, může přiznání podat a daň platit jen jeden z nich za celou nemovitou věc. Je ale také možné, aby každý ze spoluvlastníků přiznal pouze svůj podíl na nemovitosti a platil svůj podíl na dani.

Fyzických osob se často týká daň z nemovitých věcí v souvislosti s vlastnictvím obytného domu nebo jednotky (bytu). Rozhodující pro výpočet daně je v případě domu výměra zastavěné plochy v m2 a u bytu výměra podlahové plochy v m2. Tu obvykle z výpisu z katastru nemovitostí vyčíst nelze a je třeba ji dohledat třeba v kolaudační rozhodnutí nebo jiných dokladech souvisejících se stavbou nebo bytem.

Stejně tak je třeba pro výpočet znát počet dalších nadzemních podlaží domu. Má-li dům sklep, přízemí a první a druhé podlaží, znamená to, že má dvě další nadzemní podlaží. O každé další nadzemní podlaží se zvyšuje základní sazba daně, která je stanovená zákonem za 1 m2 podle druhu nemovitosti.

Za dům, jehož jsou byty součástí, se daň neplatí

Do výpočtu daně dále vstupují některé zákonem dané koeficienty. Pokud byt vlastní právnická osoba (firma, družstvo,..) přiznává a hradí daň za stejných podmínek jako fyzická osoba (viz výše). V rámci společenství vlastníků jednotek hradí daň každý vlastník za svou jednotku (byt).

Za dům, jehož jsou byty součástí, se daň neplatí. Stejně tak se daň neplatí za pozemek zastavěný stavbou. Dále se daň neplatí za pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Co se daně z pozemků týče, rozhodující je opět jejich výměra a sazba daně za m2 stanovená zákonem.

Zdroj: SFRB 

Další zprávy

11.06.2018 Bytové družstvo je vlastníkem bytového domu. Z tohoto pohledu je třeba nahlížet na rozsah jeho práv a povinností při správě vlastního majetku. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“). Při studiu právní úpravy je třeba vyjít z obecné družstevní úpravy (§§ 552 – 726 ZOK) a přihlédnout ke specifické úpravě bytových družstev (§§ 727 – 757 ZOK), které upravují...
08.06.2018 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení a Sdružením nájemníků ČR pořádá seminář/kulatý stůl „Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost“. Akce se koná v pondělí 18. června 2018 od 10:00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Pořadatelé pozvali a účast přislíbili představitelé parlamentních politických stran, kteří se zabývají problematikou bydlení. Více informací se dozvíte zde.
07.06.2018 Ceny nemovitostí jsou na rekordní výši, málokdo na ně dosáhne, a pokud přesto získá hypotéku, bývá rodinný rozpočet zvlášť napjatý. V poslední době však Češi našli zajímavý způsob, jak koupenou nemovitost zlevnit. Inspirovali se běžnou praxí v zahraničí. Pomáhají jim špatně sepsané kupní smlouvy, ve kterých chybí zcela zásadní informace o faktickém stavu domu. Od toho je pak už jen krůček k reklamaci nemovitosti a získání slevy. Její slova potvrzují i právníci zabývající se touto...
06.06.2018 Hlavní odlišnosti bytového družstva a společenství vlastníků jednotek. Bytová družstva jsou jednou ze dvou nejčastěji se vyskytujících „bytových korporací“, tedy subjektů, které jsou svou formou vhodné k zajištění správy a provozu bytového domu, resp. jeho společných částí. Z dat Českou statistického úřadu lze uvést, že v současné době existuje více než 8,5 tisíc bytových družstev a asi 63 tisíc společenství vlastníků jednotek. Bydlení v bytových družstvech prošlo historicky na území České...
05.06.2018 Základní myšlenkou připravovaného Strategického plánu města Plzně je prosperující město. K návrhu plánu se v minulém týdnu sešlo několik desítek Plzeňanů, aby zástupcům Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně představili své návrhy na konkrétní projekty, kterými by chtěli naplňování plánu zahájit a zároveň se podrobně seznámili s pěti základními cíli rozvoje města v následujících letech. Získané podněty od veřejnosti budou vyhodnoceny a použity jako podklad pro naplňování Strategického plánu...