SERIÁL: Jaké daně platí majitelé nemovitostí

Týká se vás daň z nemovitých věcí, která od letoška nahradila daň z nemovitostí? Musíte ji platit, i když vlastníte jen malou chatu či chalupu? Více se dozvíte v dalším díle našeho březnového daňového seriálu.

Daň z nemovitosti, od 1.ledna 2014 nově nazvanou daň z nemovitých věcí, musí zaplatiti vlastník nemovité věci. Nemovitou věcí se rozumí pozemek, stavba a jednotka. Zákon přitom rozlišuje různé druhy pozemků (například orná půda, ostatní plocha, zpevněná plocha, ..) a různé druhy staveb (obytné domy, garáže, budovy pro rodinnou rekreaci...), výše sazeb pro ně se liší.

Vlastníkem nemovité věci může být jak fyzická, tak právnická osoba, a co se daně z nemovitých věcí týče platí pro ně obdobné podmínky.Vlastník podává přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna na daný kalendářní rok, tzn. že do 31. ledna 2014 se podává přiznání na rok 2014. Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. lednu daného roku, který se ověřuje podle katastru nemovitostí.

Změny ve vlastnictví, které by proběhly později během daného roku, se již v tomto roce v přiznání neupravují a projeví se až v následujícím roce. Pokud například byt získá nový majitel v březnu 2014, platí za něj daň z nemovitých věcí až v roce 2015 a přiznání podává do 31. ledna 2015; za rok 2014 uhradí daň původní majitel.

Přiznání stačí podat jednou, složenka přijde automaticky

Pokud ale u vlastníka nedošlo k žádné změně v souvislosti s vlastněnými nemovitými věcmi (nedošlo například k prodeji nebo pořízení nové nemovitosti) a přiznání bylo již v minulost podáno, není třeba ho podávat znovu. V tomto případě obvykle vlastník obdrží od finančního úřadu začátkem května složenku s platebními informacemi k dani.

Výši daně vypočte finanční úřad sám na základě údajů z minulých let. Pokud daň nepřesáhne částku 5 000,-, je celá splatná do 31. května daného roku. Pokud je daň vyšší, hradí se ve dvou stejných splátkách, první do 31. května a druhá do 30. listopadu.

Více vlastníků - více možností, jak daň zaplatit

Pokud má nemovitá věc více vlastníků, může přiznání podat a daň platit jen jeden z nich za celou nemovitou věc. Je ale také možné, aby každý ze spoluvlastníků přiznal pouze svůj podíl na nemovitosti a platil svůj podíl na dani.

Fyzických osob se často týká daň z nemovitých věcí v souvislosti s vlastnictvím obytného domu nebo jednotky (bytu). Rozhodující pro výpočet daně je v případě domu výměra zastavěné plochy v m2 a u bytu výměra podlahové plochy v m2. Tu obvykle z výpisu z katastru nemovitostí vyčíst nelze a je třeba ji dohledat třeba v kolaudační rozhodnutí nebo jiných dokladech souvisejících se stavbou nebo bytem.

Stejně tak je třeba pro výpočet znát počet dalších nadzemních podlaží domu. Má-li dům sklep, přízemí a první a druhé podlaží, znamená to, že má dvě další nadzemní podlaží. O každé další nadzemní podlaží se zvyšuje základní sazba daně, která je stanovená zákonem za 1 m2 podle druhu nemovitosti.

Za dům, jehož jsou byty součástí, se daň neplatí

Do výpočtu daně dále vstupují některé zákonem dané koeficienty. Pokud byt vlastní právnická osoba (firma, družstvo,..) přiznává a hradí daň za stejných podmínek jako fyzická osoba (viz výše). V rámci společenství vlastníků jednotek hradí daň každý vlastník za svou jednotku (byt).

Za dům, jehož jsou byty součástí, se daň neplatí. Stejně tak se daň neplatí za pozemek zastavěný stavbou. Dále se daň neplatí za pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Co se daně z pozemků týče, rozhodující je opět jejich výměra a sazba daně za m2 stanovená zákonem.

Zdroj: SFRB 

Další zprávy

23.03.2018
V otázkách rozúčtování panuje mnoho nejasností, následující text umožní základní orientaci v problematice.

Tepelná energie v bytových domech

Teplo k vytápění a teplá voda jsou v mnoha bytových domech...

20.03.2018 Snad již většina vlastníků starších bytových domů provedla základní energetická opatření, jako je zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken.
19.03.2018 Pardubice rozdělily další startovací byty. O tom, komu bude celkem pětadvacet bytů pronajato, přitom rozhodlo únorové slosování.
16.03.2018 Rozúčtování a vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) jsou na sebe navazující procesy.
15.03.2018 Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů.