Přibývá seniorů, kteří mají problém s bydlením

Ačkoli se v souvislosti se sociálním bydlením mluví především o obyvatelích vyloučených lokalit nebo ubytoven, problémy s bydlením mají ve stále větší míře senioři nebo matky samoživitelky a lidé se zdravotním postižením. I tím by se měl zabývat zákon o sociálním bydlení.

„V České republice hrozí bytová nouze a sociální vyloučení 905 tisícům domácností,“ tvrdí předseda Sdružení nájemníků, které na toto téma v pondělí pořádalo tiskovou konferenci. Podle něj tolika domácnostem hrozí, že v budoucnu nedokáží platit nájemné - mezi nejohroženějšími skupinami jmenoval především případy osamělých seniorů, zdravotně postižených a samoživitelek s dětmi.

Nedostává se malometrážních bytů s nízkým nájemným

V zemi je přitom podle informací sdružení 652 tisíc nevyužitých bytů, z čehož většina (asi půl milionu) patří obcím a městům, případně státu. "Je třeba stavět nikoliv ubytovny, nýbrž malometrážní byty, v nichž lidé mohou bydlet za místně obvyklé nájemné,“ dodal Taraba. Takto malé byty tvoří zhruba deset procennt bytového fondu, ale bylo by potřeba dvacet. Úplně bez bydlení je v zemi něco přes sto tisíc lidí, kteří žijí například na ubytovnách.

Oběma skupinám by měl pomoci nový zákon o sociálním bydlení, na jehož tvorbě se podílí ministerstvo pro místní rozvoj a resort práce. Jeho první obrysy by měly být hotové do srpna, celý zákon pak do konce roku. Norma počítá s tím, že by lidé s nižším příjmem dostávali příspěvky na bydlení. Zatím ale není jasné, v jaké výši, ani kde na to vláda vezme peníze.

Zdroj: SON

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...