Dům pro 100 seniorů vyroste v Újezdu u Brna

Jihomoravský kraj se snaží reagovat na stárnutí populace a podporuje budování míst pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém původním domově.

V Újezdu u Brna vyroste v budoucnosti nový domov pro seniory. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. března schválila text předběžného oznámení veřejného zadavatele veřejné zakázky na stavební práce  a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie. Výstavba domova pro seniory je zařazena mezi akce financované z úvěru Evropské investiční banky.

„Půjde o výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě 100 uživatelů. Předpokládaná hodnota výše uvedené veřejné zakázky je 151 milionů korun bez DPH,“ řekl hejtman Michal Hašek. Zadávací řízení bude probíhat formou otevřeného řízení. Stavět by se mělo v období prosinec 2014 až prosinec 2015

Jihomoravský kraj už nějaký čas podobná zařízení buduje - vloni například přibylo 60 lůžek  v Centru služeb pro seniory v Kyjově o rok dříve 40 v Senior centru Blansko, v minulém roce rovněž proběhala oprava Domova důchodců Božice.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...